ppt.pptx

Edukasyon sa Pagpapakatao
Grade 10
ANG MATAAS NA GAMIT AT
TUNGUHIN NG ISIP AT
KILOS-LOOB
“Ang tao ang natatanging likhang nabubuhay dito sa mundo.”
Ano nga ba ang nagpapabukod tangi sa tao sa ibang nilikhang
may buhay upang makamit niya ang layunin ng pagkakalikha sa
kaniya bilang tao?
-Pag-iisip
-Pagpapasya
-Pagkilos
HAYOP TAO
PAGKAKATULAD
PAGKAKAIBA
• Linikha nga Diyos
• May buhay
• May kakayahang magparami
• Hindi nakakapagsalita
• Walang Isip
• Walang Kilos-Loob
• Nakapagsasalita
• Isip
• Kilos-Loob
1.Ano ang mayroon ang tao at
ang hayop upang makita nila
ang babala ng traffic light?
2.Ano ang kakahayang taglay ng
tao at hayop upang makita ang
babala?
3.Ano ang inaasahan mong
magiging tugon o gagawin ng
tao at ng hayop sa babala?
“Ang tao ay linikha ayon sa wangis ng Diyos”
Ang tao ay may katangiang tulad ng katangiang taglay niya.
- Mag-isip
- Pumili
- Gumusto
Pangkatin ang klase sa tatlo. Gamit ang
ibinigay na mga sitwasyon, pag-aralan at
sagutan ang mga katanungan. Pumili ng
isang mag-aaral sa bawat pangkat upang
magbahagi ng kasagutan.
ppt.pptx
Pangkat 1-Sitwasyon
Magkakasama kayo ng ilan sa iyong mga kaklaseng kumakain.
Masaya kayong nagkukuwentuhan nang biglang napunta ang
usapan tungkol kay Liza, isa rin sa inyong kaklase. Wala siya sa
grupo ninyo nang oras na iyon. Ayon sa isa ninyong kasama,
nakikipagrelasyon ito sa isang lalaking may asawa.
1. Ano ang gagawin mo sa sitwasyong ito?
2. Ano ang magiging epekto ng gagawin mo sa mga kaklase mong nagkukuwentuhan
tungkol kay Liza?
3. Ano ang magiging epekto nito kay Liza sa gagawin mo?
4. Ano ang magiging epekto sa iyo ng gagawin mo?
5. Babaguhin mo ba ang naging pasya mo? Bakit oo? Bakit hindi?
Pangkat 2-Sitwasyon
May inirekomendang pelikula ang matalik mong kaibigang
dapat mo raw panoorin dahil maganda ito ayon sa kanya.
Mag-isa kang nanonood nito sa inyong bahay ngunit sa
kalagitnaan ng pelikula, may isiningit palang malaswang
eksena (pornograpiya).
1. Ano ang gagawin mo sa pagkakataong ito?
2. Ano ang magiging epekto sa iyo ng gagawin mo?
3. May epekto rin ba sa ibang tao ang gagawin mo? Kanino? Pangatuwiranan.
4. Gagawin mo pa rin ba ang iyong piniling gawin? Bakit?
Pangkat 3-Sitwasyon
Sinisiraan ka ng iyong kaibigan sa crush mo. Natuklasan mong kaya
niya ginawa ito ay dahil crush din pala niya ang crush mo.
1. Ano ang mararamdaman mo sa pangyayaring ito?
2. Ano ang gagawin mo sa kaibigan mo? May kaugnayan ba ito sa iyong
nararamdaman o emosyon?
3. Ano ang magiging epekto nito sa kaibigan mo?
4. Ano ang magiging epekto nito sa iyo?
5. Papalitan mo ba ang iyong piniling gagawin?
KAKAYAHANG TAGLAY NG TAO
MATERYAL NA
KALIKASAN
ISPIRITWAL NA
KALIKASAN
 Panlabas na pandama
 Panloob na pandama
 Emosyon
 Isip o Intellect
 Kilos-Loob o Will
MATERYAL NA
KAKAHAYAN NG
TAO
PANGKAALAMANG PAKULTAD
(Knowing Faculty)
Ang kakayahan ng isang tao na makaunawa, humusga at
mangatwiran dala ng kanyang isipan sa loob at labas niyang
pandama.
PANGKAALAMANG PAKULTAD
Panlabas na pandama
Ito ang dahilan upang ang tao ay nagkakaroon
ng deriktang ugnayan sa reyalidad.
 Paningin – ginagamit upang makita ang mga bagay sa ating paligid
 Pang-amoy – ginagamit upang makaamoy ng ibat-ibang amoy sa
paligid
 Panlasa – ginagamit upang makalasa ng mga pagkain at inumin
 Pandinig – ginagamit upang makadinig ng ibat-ibang klasi ng tunog
 Pandamdam – nararamdaman natin ang tempiratura ng ating
paligid
Ang panlabas na pandama ay ang mga parti
nga ating katawan na nagiging dahilan
upang tayo ay magkaroon ng direktang
ugnayan sa reyalidad.
PANGKAALAMANG PAKULTAD
Panloob na pandama
 Kamalayan- ang pagkakaroon nga kaalaman sa pandama,
nakapagbubuod at nakauunawa.
 Memorya – kakayahang kilalanin at alalahanin ang nakalipas na
pagyayari o karanasan.
 Imahinasyon – kakayahang lumikha nga pangyayari sa isip at
palawakin ito.
 Instinct - kakayahang maramdaman ang isang karanasan at
tumugon ng hindi dumadaan sa katwiran.
Emosyon
ang pakiramdam ng isang tao na hindi nagagawa ng
pisikal kundi ng mental at sikolohikal na gawain na
makikita sa kilos, gawa, o ang ugali ng isang indibidwal.
ISPIRITWAL NA
KAKAHAYAN NG
TAO
ISIP at KILOS-LOOB
Ang kakayahang mag-isip, alamin ang diwa at buod ng isang bagay. Ito
ang kapangyarihang maghusga, mangatwiran, magsuri. Mag-alaala at
umunawa ng kahulugan ng mga bagay.
Ito ay ang kapangyarihan na gumawa ng pasya o pumili ng mga bagay na
gusto mong gawin.
Sa gitna ng pandemya, ano ang kahalagahan
na tayo ay mag-physical distancing, maghugas
ng kamay, magsuot ng mask at face shield?
ISIP KILOS-LOOB
Kakayahan
Gamit at Tunguhin
a. Magnilay o magmuni-muni
b. Makaunawa
c. May kakayahang mag-
abstraksiyon
d. Makabubuo ng kahulugan
at makabuluhang bagay
Sa iyong palagay, sumusunod ba ang mga tao
sa hakbang na ginagawa ng pamahalaan laban
sa Covid-19?
ISIP KILOS-LOOB
Kakayahan
Gamit at Tunguhin
a. Magnilay o magmuni-muni
b. Makaunawa
c. May kakayahang mag-
abstraksiyon
d. Makabubuo ng kahulugan
at makabuluhang bagay
a. Humanap ng impormasyon
b. Umisip at magnilay sa mga
layunin at kahulugan ng
impormasyon
c. Sumuri at alamin ang
dahilan ng pangyayari,
alamin ang mabuti at
masama at ang katotohanan
Paano kung isang araw ay inaya ka ng iyong
kaibigan na magpunta sa bahay nila para
maglaro ng online games kahit may
pandemya? Ano ang sasabihin mo sa kanya?
ISIP KILOS-LOOB
Kakayahan
Gamit at Tunguhin
a. Magnilay o magmuni-muni
b. Makaunawa
c. May kakayahang mag-
abstraksiyon
d. Makabubuo ng kahulugan
at makabuluhang bagay
a. Humanap ng impormasyon
b. Umisio at magnilay sa mga
layunin at kahulugan ng
impormasyon
c. Sumuri at alamin ang
dahilan ng pangyayari,
alamin ang mabuti at
masama at ang katotohanan
a. Pumili, magpasiya at
isakatuparan ang pinili
b. Naakit sa Mabuti at
lumalayo sa masama
Paano kung sinabi ng kaibigan mo na aalisin
kana niya sa grupo ninyo kung hindi ka
sasama sa kanya? Paninindigan mo ba ang
iyong ang iyong desisyong hindi sumama?
ISIP KILOS-LOOB
Kakayahan
Gamit at Tunguhin
a. Magnilay o magmuni-muni
b. Makaunawa
c. May kakayahang mag-
abstraksiyon
d. Makabubuo ng kahulugan
at makabuluhang bagay
a. Humanap ng impormasyon
b. Umisio at magnilay sa mga
layunin at kahulugan ng
impormasyon
c. Sumuri at alamin ang
dahilan ng pangyayari,
alamin ang mabuti at
masama at ang katotohanan
a. Pumili, magpasiya at
isakatuparan ang pinili
b. Naakit sa Mabuti at
lumalayo sa masama
a. Malayang pumili ng
gustong isipin o gawin
b. Umaasam maghanap,
mawili, humiling sa
anumang nauunawaan ng
isip
c. Maging mapanagutang sa
pagpili ng aksiyong
makabubuti sa lahat
KAKAYAHANG TAGLAY NG TAO
MATERYAL NA
KALIKASAN
ISPIRITWAL NA
KALIKASAN
 Panlabas na pandama
 Panloob na pandama
 Emosyon
 Isip o Intellect
 Kilos-Loob o Will
Niyaya ka ng kaklase mong mag-cutting
classes, sinabi niya sa iyong pupunta kayo sa
Computer Shop para maglaro at ililibre ka
niya. Sa paanong paraan mo gagamitin ang
iyong isip at kilos-loob?
Paglalahat
Ano ang kahalagahan ng isip at kilos-
loob?
Ikaw, bilang tao ay may isip upang alamin ang
kahulugan nga isang bagay. Ikaw rin ay may puso
upang makaramdam ng emosyon. At ikaw rin ay
may kilos-loob na magpasya at isakatuparan ang
iyong mga piniling desisyon sa buhay.
Ang tao ay nagtataglay ng karunungan na
wala ang ibang nilalang sa mundo. Ang
karunungan ay bunga nga nahubog na pag-
iisip at kilos-loob na batay sa katotohanan
sapagkat ang katutuhanan ay inaalam sa
tulong ng pag-iisip at akmang kilos-loob.
Bilang isang mag-aaral, ano ang magagawa mo sa iyong pamilya,
paaralan at pamayanan upang maisabuhay mo ang gamit at
tungkulin ng isip at kilos-loob?
1. Pamilya
2. Paaralan
3. Pamayanan
a. Isip - ____________________________________________________________________________
b. Kilos-Loob - ______________________________________________________________________
a. Isip - ____________________________________________________________________________
b. Kilos-Loob - ______________________________________________________________________
a. Isip - ____________________________________________________________________________
b. Kilos-Loob - ______________________________________________________________________
Takdang Aralin
Gumawa ng isang maikling talatang binubuo ng
limang pangungusap na nagpapaliwanag kung
paano dapat gamitin ang isip at kilos-loob ng
tao? Isulat sa notbuk ang kasagutan.
1 von 35

Recomendados

Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3 von
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3Rachalle Manaloto
52.7K views37 Folien
Konsensiya von
KonsensiyaKonsensiya
KonsensiyaRozzie Jhana CamQue
44.7K views33 Folien
Ang mataas na gamit at tunguhin ng isip von
Ang mataas na gamit at tunguhin ng isipAng mataas na gamit at tunguhin ng isip
Ang mataas na gamit at tunguhin ng isipEmkaye Rex
296.1K views19 Folien
Es p 7 module 6 (likas na batas moral)2 von
Es p 7 module 6 (likas na batas moral)2Es p 7 module 6 (likas na batas moral)2
Es p 7 module 6 (likas na batas moral)2Len Santos-Tapales
183.3K views19 Folien
Talumpati ni Dilma Rousseff von
Talumpati ni Dilma RousseffTalumpati ni Dilma Rousseff
Talumpati ni Dilma RousseffJenita Guinoo
176.2K views59 Folien
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pdf von
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pdfmapanagutang paggamit ng kalayaan.pdf
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pdfbente290929
10.5K views44 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

ESP 10- MODYUL 1: ISIP AT KILOS-LOOB (PART 1) von
ESP 10- MODYUL 1: ISIP AT KILOS-LOOB (PART 1)ESP 10- MODYUL 1: ISIP AT KILOS-LOOB (PART 1)
ESP 10- MODYUL 1: ISIP AT KILOS-LOOB (PART 1)TeacherAira11
14.9K views16 Folien
Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas.pptx von
Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas.pptxPaghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas.pptx
Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas.pptxShalomOriel
10.4K views18 Folien
EsP 10 Modyul 2 von
EsP 10 Modyul 2EsP 10 Modyul 2
EsP 10 Modyul 2Rachalle Manaloto
59.4K views15 Folien
Cupid at Psyche von
Cupid at PsycheCupid at Psyche
Cupid at PsycheCj Punsalang
101.5K views34 Folien
Tunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptx von
Tunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptxTunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptx
Tunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptxMaria Luisa Maycong
4.9K views17 Folien
EsP-10-Q3-Week 2.pptx von
EsP-10-Q3-Week 2.pptxEsP-10-Q3-Week 2.pptx
EsP-10-Q3-Week 2.pptxJackie Lou Candelario
2.2K views29 Folien

Was ist angesagt?(20)

ESP 10- MODYUL 1: ISIP AT KILOS-LOOB (PART 1) von TeacherAira11
ESP 10- MODYUL 1: ISIP AT KILOS-LOOB (PART 1)ESP 10- MODYUL 1: ISIP AT KILOS-LOOB (PART 1)
ESP 10- MODYUL 1: ISIP AT KILOS-LOOB (PART 1)
TeacherAira1114.9K views
Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas.pptx von ShalomOriel
Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas.pptxPaghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas.pptx
Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas.pptx
ShalomOriel10.4K views
Cupid at Psyche von Cj Punsalang
Cupid at PsycheCupid at Psyche
Cupid at Psyche
Cj Punsalang101.5K views
Esp 10 Modyul 12 Espiritwalidad at Pananampalataya von Demmie Boored
Esp 10 Modyul 12 Espiritwalidad at PananampalatayaEsp 10 Modyul 12 Espiritwalidad at Pananampalataya
Esp 10 Modyul 12 Espiritwalidad at Pananampalataya
Demmie Boored8.5K views
Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pana... von Louise Magno
Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pana...Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pana...
Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pana...
Louise Magno196.4K views
Module 11 pangangalaga sa kalikasan es p 10 von Sonia Pastrano
Module 11 pangangalaga sa kalikasan es p 10Module 11 pangangalaga sa kalikasan es p 10
Module 11 pangangalaga sa kalikasan es p 10
Sonia Pastrano122.8K views
Mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos loob von Don Joreck Santos
Mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos loobMataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos loob
Mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos loob
Don Joreck Santos124.1K views
EsP 8 Modyul 2 von Mich Timado
EsP 8 Modyul 2EsP 8 Modyul 2
EsP 8 Modyul 2
Mich Timado86.9K views
Modyul 9 EsP 10- Ang Maingat na Paghuhusga von Private Tutor
Modyul 9 EsP 10- Ang Maingat na PaghuhusgaModyul 9 EsP 10- Ang Maingat na Paghuhusga
Modyul 9 EsP 10- Ang Maingat na Paghuhusga
Private Tutor35.6K views

Similar a ppt.pptx

2. Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob.pptx von
2. Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob.pptx2. Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob.pptx
2. Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob.pptxEduardoReyBatuigas2
960 views19 Folien
First-Quarter-Week-2-ESP.pptx von
First-Quarter-Week-2-ESP.pptxFirst-Quarter-Week-2-ESP.pptx
First-Quarter-Week-2-ESP.pptxMarivicYang1
635 views26 Folien
PowerPoint_Unang Markahan_Modyul 1.pptx von
PowerPoint_Unang Markahan_Modyul 1.pptxPowerPoint_Unang Markahan_Modyul 1.pptx
PowerPoint_Unang Markahan_Modyul 1.pptxRomuloPilande
11 views15 Folien
M2 L2.pptx von
M2 L2.pptxM2 L2.pptx
M2 L2.pptxJervisTabangay
400 views37 Folien
esp10q1-m1-221123065632-b515b5b7.pdf von
esp10q1-m1-221123065632-b515b5b7.pdfesp10q1-m1-221123065632-b515b5b7.pdf
esp10q1-m1-221123065632-b515b5b7.pdfArcKai
8 views26 Folien
ESP Q1 LESSON 1.pdf von
ESP Q1 LESSON 1.pdfESP Q1 LESSON 1.pdf
ESP Q1 LESSON 1.pdfjoyteresaMoises
323 views18 Folien

Similar a ppt.pptx(20)

First-Quarter-Week-2-ESP.pptx von MarivicYang1
First-Quarter-Week-2-ESP.pptxFirst-Quarter-Week-2-ESP.pptx
First-Quarter-Week-2-ESP.pptx
MarivicYang1635 views
PowerPoint_Unang Markahan_Modyul 1.pptx von RomuloPilande
PowerPoint_Unang Markahan_Modyul 1.pptxPowerPoint_Unang Markahan_Modyul 1.pptx
PowerPoint_Unang Markahan_Modyul 1.pptx
RomuloPilande11 views
esp10q1-m1-221123065632-b515b5b7.pdf von ArcKai
esp10q1-m1-221123065632-b515b5b7.pdfesp10q1-m1-221123065632-b515b5b7.pdf
esp10q1-m1-221123065632-b515b5b7.pdf
ArcKai8 views
Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptx von CrislynTabioloCercad
Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptxMataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptx
Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptx
Paggamit ng Isip at Kilos Loob_Week 1-2.pptx von ssusere4920f
Paggamit ng Isip at Kilos Loob_Week 1-2.pptxPaggamit ng Isip at Kilos Loob_Week 1-2.pptx
Paggamit ng Isip at Kilos Loob_Week 1-2.pptx
ssusere4920f80 views
ISIP AT KILOS-LOOB.pptx von gabs reyes
ISIP AT KILOS-LOOB.pptxISIP AT KILOS-LOOB.pptx
ISIP AT KILOS-LOOB.pptx
gabs reyes584 views
1. Ang Mataas na Gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob.pptx von EduardoReyBatuigas2
1. Ang Mataas na Gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob.pptx1. Ang Mataas na Gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob.pptx
1. Ang Mataas na Gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob.pptx
EduardoReyBatuigas21.2K views
ESP 10-Paghubog ng konsensya batay sa likas na batas week 2 2nd day.pptx von JoeyeLogac
ESP 10-Paghubog ng konsensya batay sa likas na batas week 2 2nd day.pptxESP 10-Paghubog ng konsensya batay sa likas na batas week 2 2nd day.pptx
ESP 10-Paghubog ng konsensya batay sa likas na batas week 2 2nd day.pptx
JoeyeLogac139 views
1. Ang Mataas na Gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob.pptx von EduardoReyBatuigas2
1. Ang Mataas na Gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob.pptx1. Ang Mataas na Gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob.pptx
1. Ang Mataas na Gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob.pptx

ppt.pptx

 • 2. ANG MATAAS NA GAMIT AT TUNGUHIN NG ISIP AT KILOS-LOOB
 • 3. “Ang tao ang natatanging likhang nabubuhay dito sa mundo.” Ano nga ba ang nagpapabukod tangi sa tao sa ibang nilikhang may buhay upang makamit niya ang layunin ng pagkakalikha sa kaniya bilang tao? -Pag-iisip -Pagpapasya -Pagkilos
 • 4. HAYOP TAO PAGKAKATULAD PAGKAKAIBA • Linikha nga Diyos • May buhay • May kakayahang magparami • Hindi nakakapagsalita • Walang Isip • Walang Kilos-Loob • Nakapagsasalita • Isip • Kilos-Loob
 • 5. 1.Ano ang mayroon ang tao at ang hayop upang makita nila ang babala ng traffic light? 2.Ano ang kakahayang taglay ng tao at hayop upang makita ang babala? 3.Ano ang inaasahan mong magiging tugon o gagawin ng tao at ng hayop sa babala?
 • 6. “Ang tao ay linikha ayon sa wangis ng Diyos” Ang tao ay may katangiang tulad ng katangiang taglay niya. - Mag-isip - Pumili - Gumusto
 • 7. Pangkatin ang klase sa tatlo. Gamit ang ibinigay na mga sitwasyon, pag-aralan at sagutan ang mga katanungan. Pumili ng isang mag-aaral sa bawat pangkat upang magbahagi ng kasagutan.
 • 9. Pangkat 1-Sitwasyon Magkakasama kayo ng ilan sa iyong mga kaklaseng kumakain. Masaya kayong nagkukuwentuhan nang biglang napunta ang usapan tungkol kay Liza, isa rin sa inyong kaklase. Wala siya sa grupo ninyo nang oras na iyon. Ayon sa isa ninyong kasama, nakikipagrelasyon ito sa isang lalaking may asawa. 1. Ano ang gagawin mo sa sitwasyong ito? 2. Ano ang magiging epekto ng gagawin mo sa mga kaklase mong nagkukuwentuhan tungkol kay Liza? 3. Ano ang magiging epekto nito kay Liza sa gagawin mo? 4. Ano ang magiging epekto sa iyo ng gagawin mo? 5. Babaguhin mo ba ang naging pasya mo? Bakit oo? Bakit hindi?
 • 10. Pangkat 2-Sitwasyon May inirekomendang pelikula ang matalik mong kaibigang dapat mo raw panoorin dahil maganda ito ayon sa kanya. Mag-isa kang nanonood nito sa inyong bahay ngunit sa kalagitnaan ng pelikula, may isiningit palang malaswang eksena (pornograpiya). 1. Ano ang gagawin mo sa pagkakataong ito? 2. Ano ang magiging epekto sa iyo ng gagawin mo? 3. May epekto rin ba sa ibang tao ang gagawin mo? Kanino? Pangatuwiranan. 4. Gagawin mo pa rin ba ang iyong piniling gawin? Bakit?
 • 11. Pangkat 3-Sitwasyon Sinisiraan ka ng iyong kaibigan sa crush mo. Natuklasan mong kaya niya ginawa ito ay dahil crush din pala niya ang crush mo. 1. Ano ang mararamdaman mo sa pangyayaring ito? 2. Ano ang gagawin mo sa kaibigan mo? May kaugnayan ba ito sa iyong nararamdaman o emosyon? 3. Ano ang magiging epekto nito sa kaibigan mo? 4. Ano ang magiging epekto nito sa iyo? 5. Papalitan mo ba ang iyong piniling gagawin?
 • 12. KAKAYAHANG TAGLAY NG TAO MATERYAL NA KALIKASAN ISPIRITWAL NA KALIKASAN  Panlabas na pandama  Panloob na pandama  Emosyon  Isip o Intellect  Kilos-Loob o Will
 • 14. PANGKAALAMANG PAKULTAD (Knowing Faculty) Ang kakayahan ng isang tao na makaunawa, humusga at mangatwiran dala ng kanyang isipan sa loob at labas niyang pandama.
 • 15. PANGKAALAMANG PAKULTAD Panlabas na pandama Ito ang dahilan upang ang tao ay nagkakaroon ng deriktang ugnayan sa reyalidad.  Paningin – ginagamit upang makita ang mga bagay sa ating paligid  Pang-amoy – ginagamit upang makaamoy ng ibat-ibang amoy sa paligid  Panlasa – ginagamit upang makalasa ng mga pagkain at inumin  Pandinig – ginagamit upang makadinig ng ibat-ibang klasi ng tunog  Pandamdam – nararamdaman natin ang tempiratura ng ating paligid
 • 16. Ang panlabas na pandama ay ang mga parti nga ating katawan na nagiging dahilan upang tayo ay magkaroon ng direktang ugnayan sa reyalidad.
 • 17. PANGKAALAMANG PAKULTAD Panloob na pandama  Kamalayan- ang pagkakaroon nga kaalaman sa pandama, nakapagbubuod at nakauunawa.  Memorya – kakayahang kilalanin at alalahanin ang nakalipas na pagyayari o karanasan.  Imahinasyon – kakayahang lumikha nga pangyayari sa isip at palawakin ito.  Instinct - kakayahang maramdaman ang isang karanasan at tumugon ng hindi dumadaan sa katwiran.
 • 18. Emosyon ang pakiramdam ng isang tao na hindi nagagawa ng pisikal kundi ng mental at sikolohikal na gawain na makikita sa kilos, gawa, o ang ugali ng isang indibidwal.
 • 21. Ang kakayahang mag-isip, alamin ang diwa at buod ng isang bagay. Ito ang kapangyarihang maghusga, mangatwiran, magsuri. Mag-alaala at umunawa ng kahulugan ng mga bagay. Ito ay ang kapangyarihan na gumawa ng pasya o pumili ng mga bagay na gusto mong gawin.
 • 22. Sa gitna ng pandemya, ano ang kahalagahan na tayo ay mag-physical distancing, maghugas ng kamay, magsuot ng mask at face shield?
 • 23. ISIP KILOS-LOOB Kakayahan Gamit at Tunguhin a. Magnilay o magmuni-muni b. Makaunawa c. May kakayahang mag- abstraksiyon d. Makabubuo ng kahulugan at makabuluhang bagay
 • 24. Sa iyong palagay, sumusunod ba ang mga tao sa hakbang na ginagawa ng pamahalaan laban sa Covid-19?
 • 25. ISIP KILOS-LOOB Kakayahan Gamit at Tunguhin a. Magnilay o magmuni-muni b. Makaunawa c. May kakayahang mag- abstraksiyon d. Makabubuo ng kahulugan at makabuluhang bagay a. Humanap ng impormasyon b. Umisip at magnilay sa mga layunin at kahulugan ng impormasyon c. Sumuri at alamin ang dahilan ng pangyayari, alamin ang mabuti at masama at ang katotohanan
 • 26. Paano kung isang araw ay inaya ka ng iyong kaibigan na magpunta sa bahay nila para maglaro ng online games kahit may pandemya? Ano ang sasabihin mo sa kanya?
 • 27. ISIP KILOS-LOOB Kakayahan Gamit at Tunguhin a. Magnilay o magmuni-muni b. Makaunawa c. May kakayahang mag- abstraksiyon d. Makabubuo ng kahulugan at makabuluhang bagay a. Humanap ng impormasyon b. Umisio at magnilay sa mga layunin at kahulugan ng impormasyon c. Sumuri at alamin ang dahilan ng pangyayari, alamin ang mabuti at masama at ang katotohanan a. Pumili, magpasiya at isakatuparan ang pinili b. Naakit sa Mabuti at lumalayo sa masama
 • 28. Paano kung sinabi ng kaibigan mo na aalisin kana niya sa grupo ninyo kung hindi ka sasama sa kanya? Paninindigan mo ba ang iyong ang iyong desisyong hindi sumama?
 • 29. ISIP KILOS-LOOB Kakayahan Gamit at Tunguhin a. Magnilay o magmuni-muni b. Makaunawa c. May kakayahang mag- abstraksiyon d. Makabubuo ng kahulugan at makabuluhang bagay a. Humanap ng impormasyon b. Umisio at magnilay sa mga layunin at kahulugan ng impormasyon c. Sumuri at alamin ang dahilan ng pangyayari, alamin ang mabuti at masama at ang katotohanan a. Pumili, magpasiya at isakatuparan ang pinili b. Naakit sa Mabuti at lumalayo sa masama a. Malayang pumili ng gustong isipin o gawin b. Umaasam maghanap, mawili, humiling sa anumang nauunawaan ng isip c. Maging mapanagutang sa pagpili ng aksiyong makabubuti sa lahat
 • 30. KAKAYAHANG TAGLAY NG TAO MATERYAL NA KALIKASAN ISPIRITWAL NA KALIKASAN  Panlabas na pandama  Panloob na pandama  Emosyon  Isip o Intellect  Kilos-Loob o Will
 • 31. Niyaya ka ng kaklase mong mag-cutting classes, sinabi niya sa iyong pupunta kayo sa Computer Shop para maglaro at ililibre ka niya. Sa paanong paraan mo gagamitin ang iyong isip at kilos-loob?
 • 32. Paglalahat Ano ang kahalagahan ng isip at kilos- loob? Ikaw, bilang tao ay may isip upang alamin ang kahulugan nga isang bagay. Ikaw rin ay may puso upang makaramdam ng emosyon. At ikaw rin ay may kilos-loob na magpasya at isakatuparan ang iyong mga piniling desisyon sa buhay.
 • 33. Ang tao ay nagtataglay ng karunungan na wala ang ibang nilalang sa mundo. Ang karunungan ay bunga nga nahubog na pag- iisip at kilos-loob na batay sa katotohanan sapagkat ang katutuhanan ay inaalam sa tulong ng pag-iisip at akmang kilos-loob.
 • 34. Bilang isang mag-aaral, ano ang magagawa mo sa iyong pamilya, paaralan at pamayanan upang maisabuhay mo ang gamit at tungkulin ng isip at kilos-loob? 1. Pamilya 2. Paaralan 3. Pamayanan a. Isip - ____________________________________________________________________________ b. Kilos-Loob - ______________________________________________________________________ a. Isip - ____________________________________________________________________________ b. Kilos-Loob - ______________________________________________________________________ a. Isip - ____________________________________________________________________________ b. Kilos-Loob - ______________________________________________________________________
 • 35. Takdang Aralin Gumawa ng isang maikling talatang binubuo ng limang pangungusap na nagpapaliwanag kung paano dapat gamitin ang isip at kilos-loob ng tao? Isulat sa notbuk ang kasagutan.