Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

El text teatral

  1. El text teatral Carme González Hostalet
  2. índex  Definició del text teatral.  Característiques del text teatral.  Tipus de textos dins del text teatral.  Estructura.  El diàleg teatral.  Estils.
  3. Definició  El text dramàtic ha estat un gènere literari que es distingeix de qualsevol altre (poesia i narrativa) perquè la seva finalitat és la de ser representat davant d’un públic i per estar construït en una forma que conté: diàlegs, monòlegs i acotacions.
  4. Característiques del text teatral  Els textos teatrals s'escriuen en vers o en prosa.  S'escriu per ser representat per actors i actrius.  El diàleg és la forma més habitual i característica de comunicació, de manera que els espectadors saben el que ocorre, bàsicament, pel que diuen o fan els personatges.
  5. Tipus de textos dins del text teatral Una obra de teatre està formada per diversos tipus de text:  TEXT PRINCIPAL: Text que forma part de la representació: diàlegs, monòlegs...  TEXT ACOTAT O ACOTACIONS: Text escrit entre parèntesis o en cursiva i que explica la disposició, els gestos i la manera d'actuar dels personatges.  TEXT ESCÈNIC: Adreçat al director de l'obra i consisteix a la descripció de com cal desenvolupar l'espectacle. No totes les obres disposen de text escènic.
  6. Estructura Les obres escrites per ser representades s'estructuren en actes que a la vegada contenen escenes.  ACTE: Cada una de les parts en què es divideix el text teatral. Responen a una seqüència que té una unitat d’acció i de temps. Tradicionalment les obres estan formades per tres actes, corresponents al plantejament, el nus i el desenllaç.  ESCENA: Cadascuna de les parts d’un acte que indiquen l'entrada i sortida dels personatges.
  7. El diàleg teatral. Els diàlegs: són els intercanvis verbals entre els personatges, que guien l'acció des de l'inici fins al desenllaç. Presenten les següents característiques:  Ús de pronoms febles i tònics.  Frases breus, sovint inacabades.  Ús freqüent d’inversions, omissions i reiteracions.  Ús d’onomatopeies que reprodueixen sons característics, gestos o entonacions especials per donar fo´rça a l’expressió.  Poca precissió amb el vocabulari emprat, perquè se suposa que és conversa espontània.  Ús d’exclamacions i interrogacions.  Ús de signes de puntuació relacionats amb l’entonació:guions, cometes, dos punts, punts suspensius, signes d’eclamació i interrogació.  Aparició de monòlegs, on cal destacart l’apart (quan l’interlocutor es dirigeix al públic com si parlés ell mateix).
  8. Estils d’un text teatral Principalment els textos teatrals es divideixen en tres estils, la comèdia, la tragèdia i el drama:  La comèdia sempre té final feliç i el seu objectiu és entretenir i fer riure al públic.  En la tragèdia generalment al final el protagonista acaba morint de manera molt tràgica.  El drama és una barreja de les dues anteriors, però amb històries realistes i molt passionals.
Anzeige