37194_Brochure Insight Experience

Manon Dahler
Manon DahlerTrainer, adviseur, schrijver, facilitator & acteur bij Het Consulaat um Lighten Up
Masterclass Insight Experience
ESAA Erasmus Executive Programs
www.esaa.nl
Erasmus School of Accounting & Assurance
Tinbergen Building, Kamer H13-34
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Tel. 010-408 26 81
E-mail esaa-com@ese.eur.nl
www.esaa.nl
ESAA is een onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam
32
Opzet van het programma
Masterclass Insight Experience
Personal Dynamics in de Boardroom
ESAA is een onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam
Een topervaring die naadloos aansluit op ons
Programma voor Commissarissen & Toezichthouders
Alsdeelnemeraan de MasterclassInsightExperiencebent
u verzekerd van een topprogramma met de kwaliteit die
u van ons gewend bent. Onze ‘facilitators’ hebben hun
sporen verdiend en beschikken over actuele praktijkerva-
ring op hoog niveau, in de boardroom.
Focus op ervaren: ‘doen in plaats van luisteren’
De Masterclass Insight Experience is volledig interactief.
Geen kennisoverdracht of monologen, maar samen met
andere deelnemers uw concrete praktijkgevallen bespre-
ken en ervaren wat de impact is van uw visie, emoties en
overtuigingen. Discussiëren, doen, reflecteren en nieuwe
inzichtenopdoen.Lerenvanuweigenervaringenénvande
andere deelnemers. Geen docenten, maar ‘facilitators’ die
focussen op het ‘laten ervaren’.
Feedback en evaluaties van vorige deelnemers
aan de Masterclass Insight Experience
•	 “Het Persoonlijk Governance Statuut was een zeer
goede opdracht. Zeer relevant en bruikbaar. Intensief,
maar een mooie speurtocht.”
•	 “Ethische vragen zijn lastig aan bod te krijgen. Je eigen
“beperkingen” in je functioneren en je leven moet je
willen blijven zien en verbeteren. Het is belangrijk om
scherper en concreter bij je drijfveren te komen.”
•	 “Vooraldegroepsdiscussiemethetgevenvanregie-aan-
wijzingen aan de acteurs was top!”
•	 “Meer inzicht in eigen veronderstellingen/filters.”
•	 “Sollicitatiegesprek met toezichthouder specifiek over
zingeving gaf veel inzicht.”
•	 “Goed naar jezelf kijken en zien wat je verder
	 kan brengen.”
Voor wie is de Masterclass Insight Experience
bestemd?
Tot deze Masterclass worden uitsluitend toegelaten:
alumni van ons Programma voor Commissarissen 
Toezichthouders, deelnemers die elders een vergelijk-
bare opleiding hebben gevolgd en ervaren commissa-
rissen/toezichthouder. Dit vinden wij essentieel in een
Masterclass die is gericht op ‘inzicht door ervaren’.
Wie zijn uw facilitators?
Onze facilitators zijn ervaren procesbegeleiders. Zij heb-
ben diverse RvC’s/T’s geadviseerd over ethiek, emoties
en betekenisgeving. Uw dagvoorzitter, drs. Bert Iedema RA
(bekend van Module 4: Strategie), bewaakt de rode draad
en een grondige verankering van de thema´s in toezicht
houden.
Welke materialen ontvangt u?
U ontvangt vooraf enkele boeken en artikelen ter bestu-
dering. Circa twee weken vóór de Masterclass vindt een
live webinar plaats waarin u vragen over de literatuur en
het huiswerk kunt stellen.
Is de Masterclass Insight Experience erkend als
permanente educatie?
Wij zijn als onderwijsinstelling erkend door het NBA en
zijn daarom gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onder-
wijsactiviteiten.VoordezemoduleishetaantalPE-uren15.
Na afronding ontvang u een certificaat van de Erasmus
Universiteit
Personal Dynamics in de Boardroom Masterclass Insight Experience
•	 “Inzicht in belemmerende overtuigingen die mij
	 parten spelen.”
•	 “Non-issue van ethiek binnen RvC/RvT (helaas).”
•	 “DezeMasterclassmaakthetProgrammavoorCommis-
sarissen Toezichthouders compleet, de cirkel is zo
rond. Bewustwording!”
•	 “Datethiek+emotiesenpragmatismedoorelkaarlopen.
Bewustwording hiervan is belangrijk. Lef hebben om te
durven benoemen.”
•	 “Nadenken over eigen gedrag en emoties.”
Volgens deze deelnemers biedt de Masterclass
belangrijke meerwaarde voor hun functioneren als
toezichthouder:
•	 “Zeergoedtoepasbaar”(Ditwerdunaniemdooralledeel-
nemersgenoemd).“VooralinmijnrolalsvoorzitterRvT.”
•	 “Is integraal essentieel onderdeel voor goed functio-
neren als toezichthouder.”
•	 “Verdiepingsslag waarom ik RvC-lid ben.”
De algehele waardering van de deelnemers voor deze
Masterclass Insight Experience was een 8,5:
•	 “Dagvoorzitterschap Bert: creatief, goed kwesties die
echt spelen boven water gehaald, enthousiasme en
openheid in groep sterk gestimuleerd!”
•	 “Belangrijkste ervaring: omgaan met inzet emoties.
Veelcasuïstiekzitindeelnemerszelf.Grootenthousiasme
 inzet deelnemers.
•	 “Algeheleindruk:Knapopgezet.Divers.Deintegriteitvan
de onderlinge discussie was top. Levendig en iets om
mee te nemen.”
•	 “Is wezenlijk onderdeel van jouw eigen functioneren
als lid RvT/RvC.”
U heeft ons Programma voor Commissarissen Toezichthouders afgerond en bent inmiddels alumnus. Uw governance
kennis is ‘op orde’ en u heeft meer inzicht gekregen in boardroom dynamics. Maar u realiseert zich gaandeweg dat
er nog meer is. Om beter als toezichthouder te kunnen functioneren geven velen aan behoefte te hebben aan verdie-
pend inzicht in hun ‘persoonlijke dynamiek’; het gaat daarbij om de belangrijkste factoren die uw persoonlijke
functioneren (on-)bewust beïnvloeden. Dat kunnen uw ethische waarden zijn: waar liggen voor u de grenzen, en
wanneer sluit u een compromis? Heeft u behoefte aan meer inzicht in de rol van emoties en drijfveren in de boardroom?
Of wilt u uw rol als toezichthouder en uw maatschappelijke betekenis beter verankeren in uw persoonlijke visie op
governance? Spelen een of meer van deze thema’s voor u, dan biedt onze nieuwe Masterclass Insight Experience
een unieke kans: verdieping in ethische dilemma’s, meer vat krijgen op uw emoties in de boardroom en concreet
leren ver(ant)woorden hoe u maatschappelijke betekenis geeft aan uw toezichthoudende functie.
Hoe onderscheidt onze Masterclass Insight
Experience zich?
Het programma kenmerkt zich door haar interactieve ka-
rakter en hoge niveau. Het bouwt voort op ons Programma
voor Commissarissen Toezichthouders. De combinatie
van thema’s, met accent op ervaren en focus op Corporate
Governance maakt de Masterclass uniek. De groepen zijn
klein (6 - 12 deelnemers) en de meeste tijd wordt interac-
tief ingevuld. U kunt dus proberen, leren en evalueren en
er is intensieve begeleiding en feedback mogelijk.
Wat mag u van het programma verwachten?
VoorafgaandaandeMasterclassheeftudeliteratuurbestu-
deerdenenkelecasesuitgewerkt.TijdensdeMasterclass
gaat u vooral zelf aan de slag: rollenspellen, groepsdis-
cussies en onderlinge interviews. Steeds gevolgd door
nabesprekingen waarin de opgedane inzichten worden
gedeeld en ruimte is voor discussie en reflectie. Gestreefd
wordt naar verdieping van uw inzicht in uw eigen persoon-
lijkedrijfverenenovertuigingen.Kortom,ugaatvooralveel
doen, oefenen en reflecteren.
Hoe is het programma opgebouwd?
De rode draad van de Masterclass Insight Experience, be-
wustwording,wordtopgebouwdronddriethema’s:Ethiek,
Emoties en Zin- Betekenisgeving. Deze worden in een
programmavantweeaaneengeslotendagenaangeboden,
vergelijkbaar met een module van ons bekende ESAA
programma voor Commissarissen en Toezichthouders.
Type educatie: Interactieve Masterclass 6 tot 12 personen
Tijdsduur: 2 aaneengesloten dagen
Opleidingniveau: Post-academisch
Ervaringseis:
Eerdere deelname aan ESAA Programma voor Commissarissen Toezichthouders
en/of vergelijkbare opleiding en/of meerdere jaren ervaring als commissaris/
toezichthouder
Locatie: Centraal in het land
PE-uren: 15. Erkend door NBA
Kenmerken van het Programma
54
FacilitatorsThema’s
ESAA is een onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam
Thema 1. Ethische dilemma’s in toezichthouden
Leerdoel
U realiseert zich beter dat absolute ethische waarheden
nauwelijks bestaan en ziet in dat andere mensen vanuit
andereinvalshoekentotandere(legitieme)keuzeskunnen
komen. U begint te onderkennen dat uw opinies inzake
ethische dilemma’s vaak zijn gebaseerd op onbewuste
overtuigingen die u in de praktijk moeilijk kunt verant-
woorden. U ziet in dat u over hetzelfde ethische vraag-
stuk op een ander moment, of in een andere organisatie,
mogelijk een ander standpunt zult (moeten) innemen.
U onderkent dat ethische standpunten een (vertroebe-
lende) emotionele lading kunnen hebben. U leert hoe bin-
nen een RvC/RvT compromissen kunnen worden gesloten
(en wanneer niet!) over belangrijke ethische waarden.
Facilitator: Drs. Kees Kraaijeveld
van De Argumentenfabriek.
Thema 2. Persoonlijke emoties in de boardroom
Leerdoel
U leert de rol van emotionele sluiers onderkennen: onbe-
wust, zelf opgelegde beperkingen als gevolg van overtui-
gingenoveruweigenpersoonlijkheiddieindeboardroom
tot ineffectief gedrag leiden (“ik ben zo boos dat ik tegen
het eerstvolgende voorstel zal stemmen, ongeacht waar
het over gaat”).
Er worden tools aangereikt hoe die sluiers op te sporen
en te adresseren. U kunt na de sessie uw eigen emoties en
onbewuste drijfveren die een rol spelen bij eigen gedrag,
beoordeling van directie en governance issues, beter her-
kennenendaarovereffectievercommunicerenindeboard­
room. Vaak zijn dit de issues waar u het nooit over heeft!
U wordt afgekapt, voelt zich overweldigd door de CEO of
zich niet serieus genomen. U leert persoonlijke vraagstuk-
ken bespreekbaar te maken.
Wij werken met professionele acteurs die door de deel-
nemers voorbereide cases spelen. Er wordt gespeeld
met ‘live gedrag’ en hoogfrequente feedback. De focus is
op ervaring en bewustwording.
Facilitators: Martin de Ruiter en Drs. Manon Dahler
van Het Consulaat.
Thema 3. Zin- en betekenisgeving:
Waarom is er toezicht hoe legitimeer ik mijn rol
als toezichthouder?
Leerdoel
Uleerthelderenconcreetuitteleggenhoedézespecifieke
toezichthoudende rol past in uw persoonlijke doelstellin-
gen, welke specifieke bijdrage u daarmee aan de samen-
leving wilt geven en wat u aan déze specifieke organisatie
bij wilt dragen. U leert uw opvattingen funderen op een
eigen mens- en wereldbeeld. Daarmee ontwikkelt u een
visie op de rol van ondernemingen en non-profit organi-
saties in de samenleving en kunt u helder uiteenzetten
wathetmaatschappelijknutisvancorporategovernance.
U leert een duidelijk antwoord te geven op de typische
vraag “Waarom moet ik degene zijn die …”.
Wij geven als volgt invulling aan dit thema.
1. Debat met Prof. Dr. René ten Bos (hoogleraar
filosofie van bedrijfskunde)
Prof. Ten Bos gaat in op de mens- en wereldbeelden die
ten grondslag liggen aan de huidige economische weten-
schap en organisatiekunde en hoe zich dat vertaalt naar
de betekenis van governance. De deelnemers worden in
eengroepsdiscussieuitgedaagdomhierinexplicietstelling
te nemen en hun standpunt te vertalen naar een eigen
visie op nut en noodzaak van corporate governance.
2. Persoonlijk Governance Statuut©
schrijven
Onze ervaring is dat het op een bijzondere manier beteke-
niswillengevenaanuwtoezichthoudendefunctiepasecht
beklijft als u uw visie zo concreet mogelijk leert motiveren
en verwoorden. Wij gebruiken daarvoor het instrument
Persoonlijk Governance Statuut©, dat wij specifiek voor
dezeMasterclasshebbenontwikkeld.Deelnemersschrijven
vooraf een concept, dat wij diepgaand bespreken tijdens
de Masterclass. Na afloop van de Masterclass krijgt elke
deelnemer een 1-op-1 nagesprek waarin gerichte feed-
back en persoonlijke adviezen worden gegeven. Zo wordt
ervaring opgedaan in het motiveren van eigen visies en
standpuntennaarcollega-toezichthoudersen(maatschap-
pelijke) stakeholders.
Facilitators: Drs. Bert Iedema RA en
Mevr. Mr. Josée Bosman BSc.
Personal Dynamics in de Boardroom Masterclass Insight Experience
Deelname aan de Masterclass Insight Experience vergt enige voorbereiding vooraf. U wordt gevraagd om vooraf na
te denken over 1 à 2 ethische dilemma’s en een persoonlijke ‘emotie-case’ in de boardroom (alles volgens heldere
instructies). Ook maakt u een concept Persoonlijk Governance Statuut waarop wij tijdens de Masterclass nader ingaan.
Ná de Masterclass wordt u in een 1-op-1 sessie feedback gegeven. Er wordt beperkt literatuur voorgeschreven.
Drs. Bert Iedema RA, Voorzitter Masterclass
Bert Iedema is sinds 2010 docent en sinds 2012 lid van het ESAA Kernteam en als zodanig ver-
antwoordelijk voor de u bekende Module over Strategie Risk Management. Bert heeft deze
Masterclass Insight Experience ontwikkeld. Hij is sinds 1991 voorzitter of lid RvC geweest bij
ruim 20 organisaties in 6 landen en is thans commissaris van een Duits bedrijf en lid RvA van
twee Nederlands bedrijven. Voorts is Bert gecertificeerd Emotional Intelligence Coach en NLP Master. Hij heeft
zich in 2014 tevens gevestigd als Vertrouwenspersoon voor Toezichthouders en is raadgever over persoonlijke
thema’s voor toezichthouders en executives. Bert’s persoonlijke missie is ‘mensen beter in contact te brengen
met hun innerlijke wereld’.’
Drs. Kees Kraaijeveld (Denkacademie, onderdeel van de Argumentenfabriek)
Hoe nemen wij een weloverwogen besluit? Hoe overtuigen we anderen van ons standpunt? Dit
soort vragen inspireren Kees al zijn hele volwassen leven en waren de centrale vragen tijdens zijn
studies filosofie en psychologie. Goed doorvragen, hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden
en redeneringen kritisch bevragen, heeft Kees Kraaijeveld geleerd tijdens zijn postdoc journalis-
tiek en als redacteur economie bij de Volkskrant. In 2006 heeft hij samen met Frank Kalshoven (columnist bij
het FD) De Argumentenfabriek opgericht. Opdrachtgevers zijn o.m. De Nederlandsche Bank (ethische dimensies
van het toezicht op toezichthouders), ABN AMRO, KPMG, ING en Jeugdzorg Nederland. Samen met Suzanne
Weusten schreef hij het boek ‘De gids voor helder denken’. Kees is columnist van Vrij Nederland.
Martin de Ruiter (Het Consulaat)
Dat er veel niet in plaats van wel wordt gezegd weten we wel. Maar dat het zoveel gevolgen kan
hebben. Ik ben iedere keer weer verbijsterd over de impact die het uitspelen van een korte dia-
loog heeft op het voeren van echte gesprekken in organisaties. Martin de Ruiter richtte in 2001
samen met vier partners Het Consulaat op: een fusie tussen twee groepen adviseurs en trainings­
acteurs. Daarvoor was hij jarenlang actief in het trainingsacteren, onder meer als directeur van het Sneltheater
enTheater Compact, dramadocent, regisseur en veel theater en televisiewerk. Hij volgde de opleiding Personeel
en Arbeidsmarktpolitiek en de toneelschool. Klanten zijn onder meer KLM, Flynth en VNG.
76
InformatieFacilitators
ESAA is een onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam
Enkele weken voorafgaand aan de Masterclass wordt een webinar georganiseerd van 1,5 - 2 uur. Hierin worden vragen
over de literatuur beantwoord en de instructies voor het huiswerk toegelicht. De Masterclass vindt plaats op een locatie
in Midden-Nederland. Aanvang is op donderdag om 10.00; het programma is afgelopen op vrijdag om 17.00 uur. De data
worden separaat gecommuniceerd. Binnen 1-2 weken na afloop van de Masterclass krijgt elke deelnemer een persoon-
lijke, 1-op-1 sessie van ongeveer 2 uur aangeboden met individuele feedback op het Persoonlijk Governance Statuut.
De Masterclass vindt plaats onder auspiciën van ESAA. Dit garandeert: (i) focus op corporate governance; (ii) hoge
kwaliteit met ervaren facilitators; (iii) aandacht voor een klimaat van vertrouwen, veiligheid onderling respect; en:
(iv) vertrouwelijkheid.
Inschrijving en kosten
De kosten bedragen € 1.895,- per deelnemer. Dit is inclusief literatuur, lunches en diner, maar exclusief overnachting. 
Het webinar vooraf en de persoonlijke nabespreking van het Persoonlijk Governance Statuut zijn inbegrepen in de prijs.
U kunt zich aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier. Wij verzoeken u het volledig ingevulde inschrijf-
formulier voorzien van handtekening te sturen naar:
ESAA Executive Programs
Tinbergen Building, kamer H13-34
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
t.a.v. mevrouw Marina de Bruijn of digitaal naar esaa-com@ese.eur.nl
Voor meer informatie over deze module, de data en het inschrijfformulier: www.esaa.nl/masterclasses
Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met drs. Bert Iedema RA via: 010-408 26 81 of esaa-com@ese.eur.nl
Personal Dynamics in de Boardroom Masterclass Insight Experience
Drs. Manon Dahler (Het Consulaat)
“Al tijdens mijn studie economie werd ik getriggerd door het vak gedragswetenschappen, mijn
specialisatie is lerende organisaties. Bij Arthur Andersen heb ik in Chicago de laatste verander-
kundige inzichten uit de internationale praktijk tot me genomen. Adviseurs van Arthur Andersen
zijn samen met een groep acteurs Het Consulaat gestart: een adviesbureau gericht op de ge-
dragskant van organisatieverandering. In onze interventies verwerken wij dramamethodieken. Door in scènes
onproductief gedrag terug te spiegelen wordt heel duidelijk waar de verandernoodzaak ligt. Onbespreekbaar
geachte zaken maken we toch bespreekbaar. Door het gezamenlijk regisseren van de scenes creëren de deel-
nemers een gemeenschappelijke visie die concreet uitvoerbaar is. Klanten o.a. Ministerie van Binnenlandse
Zaken, Vereniging Nederlandse Gemeenten, GGD/GHOR Nederland, Generali, Louwman Group.”
Prof. Dr. René ten Bos (Radboud Universiteit)
Prof. Dr. René ten Bos is hoogleraar Filosofie en Organisatietheorie aan de Radboud Universiteit.
Hij gaf college aan diverse universiteiten in Nederland, Engeland en Australië en is vooral geïn-
teresseerd in kritische management theorieën. Hij publiceerde over verschillende onderwerpen,
zoals organisatie ethiek, strategisch management, accountancy en genderstudies. In de afgelopen
jaren heeft Ten Bos lezingen en cursussen gegeven voor verschillende organisaties en bedrijven, waaronder
Corus, Philips, AKZO, Stork, Vodafone, Rabobank, Ministerie van Justitie, verschillende ziekenhuizen, scholen,
politieorganisaties. Hij was redactielid van MO en het tijdschrift Filosofie in Bedrijf. In 2006 werd hij gekozen
tot een van de tien outstanding “Dutch Masters in Management thinking”. Van 1996-2007 werkte hij als consul-
tant bij Schouten Nelissen.
Mevrouw mr. Josée Bosman BSc. (Savvy People)
Josée Bosman focust op versterking van persoonlijke vaardigheden. Zij geeft voor de Beroeps-
opleiding Advocaten training rondom gedrag, persoonlijke effectiviteit en ethiek aan beginnende
advocaten. Ook doceert zij Nederlands recht, ethiek en vaardigheden aan de post-HBO opleiding
Capabel. Josée is gecertificeerd Emotional Intelligence Motivational Coach, Life Coach, NLP
Master, fysiotherapeut en mediator. Voorheen werkte zij 10 jaar als advocaat. Daarvoor als bedrijfsjurist en
manager juridische zaken compliance officer in de financiële sector. Sinds 2010 heeft Josée een eigen praktijk
in coaching, training, mediation en juridische dienstverlening (Savvy People). In haar praktijk combineert ze
haar kennis en ervaring van body, mind spirit. Sinds 2015 is Josée lid van de Commissie MO van de Gemeen-
teraad ’s-Hertogenbosch.
1 von 4

Recomendados

Ga eens scrummen von
Ga eens scrummenGa eens scrummen
Ga eens scrummenFrederik Smit
945 views3 Folien
2015 brochure taking up leadership in an academic context von
2015 brochure taking up leadership in an academic context2015 brochure taking up leadership in an academic context
2015 brochure taking up leadership in an academic contextNiels van Steenbergen Consultancy
191 views9 Folien
Bo modules april 2008 sioo von
Bo modules april 2008 siooBo modules april 2008 sioo
Bo modules april 2008 siooGeert Buzeman
838 views32 Folien
200518 -opleiding_f2-_mentor (1) von
200518 -opleiding_f2-_mentor (1)200518 -opleiding_f2-_mentor (1)
200518 -opleiding_f2-_mentor (1)DhirajKumar484
401 views23 Folien
Leiderschap als Bron von
Leiderschap als BronLeiderschap als Bron
Leiderschap als Bronhenknijenkamp
466 views4 Folien
BR_2015-3_een goede coach von
BR_2015-3_een goede coachBR_2015-3_een goede coach
BR_2015-3_een goede coachGert Roos
101 views3 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Dos derechos al revés von
Dos derechos al revésDos derechos al revés
Dos derechos al revésbyronabril
333 views9 Folien
Rapport des menaces en 2015 par F-Secure von
Rapport des menaces en 2015 par F-SecureRapport des menaces en 2015 par F-Secure
Rapport des menaces en 2015 par F-SecureNRC
791 views26 Folien
Retail_P05_Proefdruk von
Retail_P05_ProefdrukRetail_P05_Proefdruk
Retail_P05_ProefdrukMartijn Ollefers
216 views1 Folie
Gratis Website Maken MAASTRICHT von
Gratis Website Maken MAASTRICHTGratis Website Maken MAASTRICHT
Gratis Website Maken MAASTRICHTnexxiteinternet
171 views9 Folien
Lenovo - Copaco Cloud Event 2015 (break-out 1 en 3) von
Lenovo - Copaco Cloud Event 2015 (break-out 1 en 3)Lenovo - Copaco Cloud Event 2015 (break-out 1 en 3)
Lenovo - Copaco Cloud Event 2015 (break-out 1 en 3)Copaco Nederland
443 views28 Folien
Babymoov luchtbevochtiger handleiding von
Babymoov luchtbevochtiger handleidingBabymoov luchtbevochtiger handleiding
Babymoov luchtbevochtiger handleidingBabyplezier, Eindhoven
5.5K views36 Folien

Destacado(16)

Dos derechos al revés von byronabril
Dos derechos al revésDos derechos al revés
Dos derechos al revés
byronabril333 views
Rapport des menaces en 2015 par F-Secure von NRC
Rapport des menaces en 2015 par F-SecureRapport des menaces en 2015 par F-Secure
Rapport des menaces en 2015 par F-Secure
NRC791 views
Lenovo - Copaco Cloud Event 2015 (break-out 1 en 3) von Copaco Nederland
Lenovo - Copaco Cloud Event 2015 (break-out 1 en 3)Lenovo - Copaco Cloud Event 2015 (break-out 1 en 3)
Lenovo - Copaco Cloud Event 2015 (break-out 1 en 3)
Copaco Nederland443 views
Magazine De kantoorspecialist test 1 von evanengelenhoven
Magazine De kantoorspecialist test 1Magazine De kantoorspecialist test 1
Magazine De kantoorspecialist test 1
evanengelenhoven1.2K views
Experius-Internet Marketing - Workshop Mijnbedrijf 2.0 von Experius
Experius-Internet Marketing - Workshop Mijnbedrijf 2.0Experius-Internet Marketing - Workshop Mijnbedrijf 2.0
Experius-Internet Marketing - Workshop Mijnbedrijf 2.0
Experius368 views
Test ppt Jan P von 214433
Test ppt Jan PTest ppt Jan P
Test ppt Jan P
214433298 views
Heeft ITIL nog toekomst voor MKB organisaties? von Ratio Consultants
Heeft ITIL nog toekomst voor MKB organisaties?Heeft ITIL nog toekomst voor MKB organisaties?
Heeft ITIL nog toekomst voor MKB organisaties?
Ratio Consultants655 views
Infosessie Smals Research - Gevoelige overheidsdata en de cloud - 03-04-2014 von Smals
Infosessie Smals Research - Gevoelige overheidsdata en de cloud - 03-04-2014Infosessie Smals Research - Gevoelige overheidsdata en de cloud - 03-04-2014
Infosessie Smals Research - Gevoelige overheidsdata en de cloud - 03-04-2014
Smals1.4K views
Uitkrant Amsterdam interview Wouter Valkenier von Wouter Valkenier
Uitkrant Amsterdam interview Wouter Valkenier Uitkrant Amsterdam interview Wouter Valkenier
Uitkrant Amsterdam interview Wouter Valkenier
Wouter Valkenier714 views
30+ DISCO CLASSICS BEACH PARTY by SWINGSTEESJUN von Swingsteesjun
30+ DISCO CLASSICS BEACH PARTY by SWINGSTEESJUN30+ DISCO CLASSICS BEACH PARTY by SWINGSTEESJUN
30+ DISCO CLASSICS BEACH PARTY by SWINGSTEESJUN
Swingsteesjun186 views
Ik Wens Al Mijn Contacten von bertblonk
Ik Wens Al Mijn ContactenIk Wens Al Mijn Contacten
Ik Wens Al Mijn Contacten
bertblonk313 views

Similar a 37194_Brochure Insight Experience

Leergang Authentiek Begeleiden von
Leergang Authentiek BegeleidenLeergang Authentiek Begeleiden
Leergang Authentiek Begeleidensoulide
190 views2 Folien
Brochure Soepel en Effectief Communiceren von
Brochure Soepel en Effectief CommunicerenBrochure Soepel en Effectief Communiceren
Brochure Soepel en Effectief Communicerenhansstreng
247 views3 Folien
Rc Mensontwikkeling Digitale Menukaart von
Rc Mensontwikkeling Digitale MenukaartRc Mensontwikkeling Digitale Menukaart
Rc Mensontwikkeling Digitale MenukaartPieter Rop
935 views18 Folien
Cnv cursusprogramma 2012 von
Cnv cursusprogramma 2012Cnv cursusprogramma 2012
Cnv cursusprogramma 2012CNV Vakcentrale
466 views8 Folien
Workshop van trainingsvraag naar organisatiecoaching, eva beerends von
Workshop van trainingsvraag naar organisatiecoaching, eva beerendsWorkshop van trainingsvraag naar organisatiecoaching, eva beerends
Workshop van trainingsvraag naar organisatiecoaching, eva beerendsAnneke Dekkers
608 views15 Folien
Castor en Pollux Informatie von
Castor en Pollux InformatieCastor en Pollux Informatie
Castor en Pollux Informatiechristoffel
303 views11 Folien

Similar a 37194_Brochure Insight Experience(20)

Leergang Authentiek Begeleiden von soulide
Leergang Authentiek BegeleidenLeergang Authentiek Begeleiden
Leergang Authentiek Begeleiden
soulide190 views
Brochure Soepel en Effectief Communiceren von hansstreng
Brochure Soepel en Effectief CommunicerenBrochure Soepel en Effectief Communiceren
Brochure Soepel en Effectief Communiceren
hansstreng247 views
Rc Mensontwikkeling Digitale Menukaart von Pieter Rop
Rc Mensontwikkeling Digitale MenukaartRc Mensontwikkeling Digitale Menukaart
Rc Mensontwikkeling Digitale Menukaart
Pieter Rop935 views
Workshop van trainingsvraag naar organisatiecoaching, eva beerends von Anneke Dekkers
Workshop van trainingsvraag naar organisatiecoaching, eva beerendsWorkshop van trainingsvraag naar organisatiecoaching, eva beerends
Workshop van trainingsvraag naar organisatiecoaching, eva beerends
Anneke Dekkers608 views
Castor en Pollux Informatie von christoffel
Castor en Pollux InformatieCastor en Pollux Informatie
Castor en Pollux Informatie
christoffel303 views
Presentatie Pascal Van Loo via SD WOrx voor kbc adviesvaardigheden v5 von Pascal Van Loo
Presentatie Pascal Van Loo via SD WOrx voor kbc adviesvaardigheden v5Presentatie Pascal Van Loo via SD WOrx voor kbc adviesvaardigheden v5
Presentatie Pascal Van Loo via SD WOrx voor kbc adviesvaardigheden v5
Pascal Van Loo1.1K views
Leergang Authentiek Leiderschap von soulide
Leergang Authentiek LeiderschapLeergang Authentiek Leiderschap
Leergang Authentiek Leiderschap
soulide154 views
1. ai100 5 algemene brochure - najaar 2015 (2) von Loubna Zarrou
1. ai100 5 algemene brochure - najaar 2015 (2)1. ai100 5 algemene brochure - najaar 2015 (2)
1. ai100 5 algemene brochure - najaar 2015 (2)
Loubna Zarrou325 views
Persoonlijk Leiderschap von Alex Lagas
Persoonlijk LeiderschapPersoonlijk Leiderschap
Persoonlijk Leiderschap
Alex Lagas140 views
2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ... von edevoogd
2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ...2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ...
2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ...
edevoogd207 views
Concept tool kennistafel Gedrag en Cultuur VCO von Roderick Noordhoek
Concept tool kennistafel Gedrag en Cultuur VCOConcept tool kennistafel Gedrag en Cultuur VCO
Concept tool kennistafel Gedrag en Cultuur VCO
Roderick Noordhoek267 views
training-interne-coaches-zelfsturing-folder-najaar-2015-online-versie von Alyanna Bijlsma
training-interne-coaches-zelfsturing-folder-najaar-2015-online-versietraining-interne-coaches-zelfsturing-folder-najaar-2015-online-versie
training-interne-coaches-zelfsturing-folder-najaar-2015-online-versie
Alyanna Bijlsma252 views
Stimuleer Je Talent von Jeroenkos
Stimuleer Je TalentStimuleer Je Talent
Stimuleer Je Talent
Jeroenkos160 views
Onderzoeksrapport Leeuwendaal functie teamleider von Peter Criellaard
Onderzoeksrapport Leeuwendaal functie teamleiderOnderzoeksrapport Leeuwendaal functie teamleider
Onderzoeksrapport Leeuwendaal functie teamleider
Peter Criellaard331 views

37194_Brochure Insight Experience

 • 1. Masterclass Insight Experience ESAA Erasmus Executive Programs www.esaa.nl Erasmus School of Accounting & Assurance Tinbergen Building, Kamer H13-34 Postbus 1738 3000 DR Rotterdam Tel. 010-408 26 81 E-mail esaa-com@ese.eur.nl www.esaa.nl ESAA is een onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam
 • 2. 32 Opzet van het programma Masterclass Insight Experience Personal Dynamics in de Boardroom ESAA is een onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam Een topervaring die naadloos aansluit op ons Programma voor Commissarissen & Toezichthouders Alsdeelnemeraan de MasterclassInsightExperiencebent u verzekerd van een topprogramma met de kwaliteit die u van ons gewend bent. Onze ‘facilitators’ hebben hun sporen verdiend en beschikken over actuele praktijkerva- ring op hoog niveau, in de boardroom. Focus op ervaren: ‘doen in plaats van luisteren’ De Masterclass Insight Experience is volledig interactief. Geen kennisoverdracht of monologen, maar samen met andere deelnemers uw concrete praktijkgevallen bespre- ken en ervaren wat de impact is van uw visie, emoties en overtuigingen. Discussiëren, doen, reflecteren en nieuwe inzichtenopdoen.Lerenvanuweigenervaringenénvande andere deelnemers. Geen docenten, maar ‘facilitators’ die focussen op het ‘laten ervaren’. Feedback en evaluaties van vorige deelnemers aan de Masterclass Insight Experience • “Het Persoonlijk Governance Statuut was een zeer goede opdracht. Zeer relevant en bruikbaar. Intensief, maar een mooie speurtocht.” • “Ethische vragen zijn lastig aan bod te krijgen. Je eigen “beperkingen” in je functioneren en je leven moet je willen blijven zien en verbeteren. Het is belangrijk om scherper en concreter bij je drijfveren te komen.” • “Vooraldegroepsdiscussiemethetgevenvanregie-aan- wijzingen aan de acteurs was top!” • “Meer inzicht in eigen veronderstellingen/filters.” • “Sollicitatiegesprek met toezichthouder specifiek over zingeving gaf veel inzicht.” • “Goed naar jezelf kijken en zien wat je verder kan brengen.” Voor wie is de Masterclass Insight Experience bestemd? Tot deze Masterclass worden uitsluitend toegelaten: alumni van ons Programma voor Commissarissen Toezichthouders, deelnemers die elders een vergelijk- bare opleiding hebben gevolgd en ervaren commissa- rissen/toezichthouder. Dit vinden wij essentieel in een Masterclass die is gericht op ‘inzicht door ervaren’. Wie zijn uw facilitators? Onze facilitators zijn ervaren procesbegeleiders. Zij heb- ben diverse RvC’s/T’s geadviseerd over ethiek, emoties en betekenisgeving. Uw dagvoorzitter, drs. Bert Iedema RA (bekend van Module 4: Strategie), bewaakt de rode draad en een grondige verankering van de thema´s in toezicht houden. Welke materialen ontvangt u? U ontvangt vooraf enkele boeken en artikelen ter bestu- dering. Circa twee weken vóór de Masterclass vindt een live webinar plaats waarin u vragen over de literatuur en het huiswerk kunt stellen. Is de Masterclass Insight Experience erkend als permanente educatie? Wij zijn als onderwijsinstelling erkend door het NBA en zijn daarom gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onder- wijsactiviteiten.VoordezemoduleishetaantalPE-uren15. Na afronding ontvang u een certificaat van de Erasmus Universiteit Personal Dynamics in de Boardroom Masterclass Insight Experience • “Inzicht in belemmerende overtuigingen die mij parten spelen.” • “Non-issue van ethiek binnen RvC/RvT (helaas).” • “DezeMasterclassmaakthetProgrammavoorCommis- sarissen Toezichthouders compleet, de cirkel is zo rond. Bewustwording!” • “Datethiek+emotiesenpragmatismedoorelkaarlopen. Bewustwording hiervan is belangrijk. Lef hebben om te durven benoemen.” • “Nadenken over eigen gedrag en emoties.” Volgens deze deelnemers biedt de Masterclass belangrijke meerwaarde voor hun functioneren als toezichthouder: • “Zeergoedtoepasbaar”(Ditwerdunaniemdooralledeel- nemersgenoemd).“VooralinmijnrolalsvoorzitterRvT.” • “Is integraal essentieel onderdeel voor goed functio- neren als toezichthouder.” • “Verdiepingsslag waarom ik RvC-lid ben.” De algehele waardering van de deelnemers voor deze Masterclass Insight Experience was een 8,5: • “Dagvoorzitterschap Bert: creatief, goed kwesties die echt spelen boven water gehaald, enthousiasme en openheid in groep sterk gestimuleerd!” • “Belangrijkste ervaring: omgaan met inzet emoties. Veelcasuïstiekzitindeelnemerszelf.Grootenthousiasme inzet deelnemers. • “Algeheleindruk:Knapopgezet.Divers.Deintegriteitvan de onderlinge discussie was top. Levendig en iets om mee te nemen.” • “Is wezenlijk onderdeel van jouw eigen functioneren als lid RvT/RvC.” U heeft ons Programma voor Commissarissen Toezichthouders afgerond en bent inmiddels alumnus. Uw governance kennis is ‘op orde’ en u heeft meer inzicht gekregen in boardroom dynamics. Maar u realiseert zich gaandeweg dat er nog meer is. Om beter als toezichthouder te kunnen functioneren geven velen aan behoefte te hebben aan verdie- pend inzicht in hun ‘persoonlijke dynamiek’; het gaat daarbij om de belangrijkste factoren die uw persoonlijke functioneren (on-)bewust beïnvloeden. Dat kunnen uw ethische waarden zijn: waar liggen voor u de grenzen, en wanneer sluit u een compromis? Heeft u behoefte aan meer inzicht in de rol van emoties en drijfveren in de boardroom? Of wilt u uw rol als toezichthouder en uw maatschappelijke betekenis beter verankeren in uw persoonlijke visie op governance? Spelen een of meer van deze thema’s voor u, dan biedt onze nieuwe Masterclass Insight Experience een unieke kans: verdieping in ethische dilemma’s, meer vat krijgen op uw emoties in de boardroom en concreet leren ver(ant)woorden hoe u maatschappelijke betekenis geeft aan uw toezichthoudende functie. Hoe onderscheidt onze Masterclass Insight Experience zich? Het programma kenmerkt zich door haar interactieve ka- rakter en hoge niveau. Het bouwt voort op ons Programma voor Commissarissen Toezichthouders. De combinatie van thema’s, met accent op ervaren en focus op Corporate Governance maakt de Masterclass uniek. De groepen zijn klein (6 - 12 deelnemers) en de meeste tijd wordt interac- tief ingevuld. U kunt dus proberen, leren en evalueren en er is intensieve begeleiding en feedback mogelijk. Wat mag u van het programma verwachten? VoorafgaandaandeMasterclassheeftudeliteratuurbestu- deerdenenkelecasesuitgewerkt.TijdensdeMasterclass gaat u vooral zelf aan de slag: rollenspellen, groepsdis- cussies en onderlinge interviews. Steeds gevolgd door nabesprekingen waarin de opgedane inzichten worden gedeeld en ruimte is voor discussie en reflectie. Gestreefd wordt naar verdieping van uw inzicht in uw eigen persoon- lijkedrijfverenenovertuigingen.Kortom,ugaatvooralveel doen, oefenen en reflecteren. Hoe is het programma opgebouwd? De rode draad van de Masterclass Insight Experience, be- wustwording,wordtopgebouwdronddriethema’s:Ethiek, Emoties en Zin- Betekenisgeving. Deze worden in een programmavantweeaaneengeslotendagenaangeboden, vergelijkbaar met een module van ons bekende ESAA programma voor Commissarissen en Toezichthouders. Type educatie: Interactieve Masterclass 6 tot 12 personen Tijdsduur: 2 aaneengesloten dagen Opleidingniveau: Post-academisch Ervaringseis: Eerdere deelname aan ESAA Programma voor Commissarissen Toezichthouders en/of vergelijkbare opleiding en/of meerdere jaren ervaring als commissaris/ toezichthouder Locatie: Centraal in het land PE-uren: 15. Erkend door NBA Kenmerken van het Programma
 • 3. 54 FacilitatorsThema’s ESAA is een onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam Thema 1. Ethische dilemma’s in toezichthouden Leerdoel U realiseert zich beter dat absolute ethische waarheden nauwelijks bestaan en ziet in dat andere mensen vanuit andereinvalshoekentotandere(legitieme)keuzeskunnen komen. U begint te onderkennen dat uw opinies inzake ethische dilemma’s vaak zijn gebaseerd op onbewuste overtuigingen die u in de praktijk moeilijk kunt verant- woorden. U ziet in dat u over hetzelfde ethische vraag- stuk op een ander moment, of in een andere organisatie, mogelijk een ander standpunt zult (moeten) innemen. U onderkent dat ethische standpunten een (vertroebe- lende) emotionele lading kunnen hebben. U leert hoe bin- nen een RvC/RvT compromissen kunnen worden gesloten (en wanneer niet!) over belangrijke ethische waarden. Facilitator: Drs. Kees Kraaijeveld van De Argumentenfabriek. Thema 2. Persoonlijke emoties in de boardroom Leerdoel U leert de rol van emotionele sluiers onderkennen: onbe- wust, zelf opgelegde beperkingen als gevolg van overtui- gingenoveruweigenpersoonlijkheiddieindeboardroom tot ineffectief gedrag leiden (“ik ben zo boos dat ik tegen het eerstvolgende voorstel zal stemmen, ongeacht waar het over gaat”). Er worden tools aangereikt hoe die sluiers op te sporen en te adresseren. U kunt na de sessie uw eigen emoties en onbewuste drijfveren die een rol spelen bij eigen gedrag, beoordeling van directie en governance issues, beter her- kennenendaarovereffectievercommunicerenindeboard­ room. Vaak zijn dit de issues waar u het nooit over heeft! U wordt afgekapt, voelt zich overweldigd door de CEO of zich niet serieus genomen. U leert persoonlijke vraagstuk- ken bespreekbaar te maken. Wij werken met professionele acteurs die door de deel- nemers voorbereide cases spelen. Er wordt gespeeld met ‘live gedrag’ en hoogfrequente feedback. De focus is op ervaring en bewustwording. Facilitators: Martin de Ruiter en Drs. Manon Dahler van Het Consulaat. Thema 3. Zin- en betekenisgeving: Waarom is er toezicht hoe legitimeer ik mijn rol als toezichthouder? Leerdoel Uleerthelderenconcreetuitteleggenhoedézespecifieke toezichthoudende rol past in uw persoonlijke doelstellin- gen, welke specifieke bijdrage u daarmee aan de samen- leving wilt geven en wat u aan déze specifieke organisatie bij wilt dragen. U leert uw opvattingen funderen op een eigen mens- en wereldbeeld. Daarmee ontwikkelt u een visie op de rol van ondernemingen en non-profit organi- saties in de samenleving en kunt u helder uiteenzetten wathetmaatschappelijknutisvancorporategovernance. U leert een duidelijk antwoord te geven op de typische vraag “Waarom moet ik degene zijn die …”. Wij geven als volgt invulling aan dit thema. 1. Debat met Prof. Dr. René ten Bos (hoogleraar filosofie van bedrijfskunde) Prof. Ten Bos gaat in op de mens- en wereldbeelden die ten grondslag liggen aan de huidige economische weten- schap en organisatiekunde en hoe zich dat vertaalt naar de betekenis van governance. De deelnemers worden in eengroepsdiscussieuitgedaagdomhierinexplicietstelling te nemen en hun standpunt te vertalen naar een eigen visie op nut en noodzaak van corporate governance. 2. Persoonlijk Governance Statuut© schrijven Onze ervaring is dat het op een bijzondere manier beteke- niswillengevenaanuwtoezichthoudendefunctiepasecht beklijft als u uw visie zo concreet mogelijk leert motiveren en verwoorden. Wij gebruiken daarvoor het instrument Persoonlijk Governance Statuut©, dat wij specifiek voor dezeMasterclasshebbenontwikkeld.Deelnemersschrijven vooraf een concept, dat wij diepgaand bespreken tijdens de Masterclass. Na afloop van de Masterclass krijgt elke deelnemer een 1-op-1 nagesprek waarin gerichte feed- back en persoonlijke adviezen worden gegeven. Zo wordt ervaring opgedaan in het motiveren van eigen visies en standpuntennaarcollega-toezichthoudersen(maatschap- pelijke) stakeholders. Facilitators: Drs. Bert Iedema RA en Mevr. Mr. Josée Bosman BSc. Personal Dynamics in de Boardroom Masterclass Insight Experience Deelname aan de Masterclass Insight Experience vergt enige voorbereiding vooraf. U wordt gevraagd om vooraf na te denken over 1 à 2 ethische dilemma’s en een persoonlijke ‘emotie-case’ in de boardroom (alles volgens heldere instructies). Ook maakt u een concept Persoonlijk Governance Statuut waarop wij tijdens de Masterclass nader ingaan. Ná de Masterclass wordt u in een 1-op-1 sessie feedback gegeven. Er wordt beperkt literatuur voorgeschreven. Drs. Bert Iedema RA, Voorzitter Masterclass Bert Iedema is sinds 2010 docent en sinds 2012 lid van het ESAA Kernteam en als zodanig ver- antwoordelijk voor de u bekende Module over Strategie Risk Management. Bert heeft deze Masterclass Insight Experience ontwikkeld. Hij is sinds 1991 voorzitter of lid RvC geweest bij ruim 20 organisaties in 6 landen en is thans commissaris van een Duits bedrijf en lid RvA van twee Nederlands bedrijven. Voorts is Bert gecertificeerd Emotional Intelligence Coach en NLP Master. Hij heeft zich in 2014 tevens gevestigd als Vertrouwenspersoon voor Toezichthouders en is raadgever over persoonlijke thema’s voor toezichthouders en executives. Bert’s persoonlijke missie is ‘mensen beter in contact te brengen met hun innerlijke wereld’.’ Drs. Kees Kraaijeveld (Denkacademie, onderdeel van de Argumentenfabriek) Hoe nemen wij een weloverwogen besluit? Hoe overtuigen we anderen van ons standpunt? Dit soort vragen inspireren Kees al zijn hele volwassen leven en waren de centrale vragen tijdens zijn studies filosofie en psychologie. Goed doorvragen, hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden en redeneringen kritisch bevragen, heeft Kees Kraaijeveld geleerd tijdens zijn postdoc journalis- tiek en als redacteur economie bij de Volkskrant. In 2006 heeft hij samen met Frank Kalshoven (columnist bij het FD) De Argumentenfabriek opgericht. Opdrachtgevers zijn o.m. De Nederlandsche Bank (ethische dimensies van het toezicht op toezichthouders), ABN AMRO, KPMG, ING en Jeugdzorg Nederland. Samen met Suzanne Weusten schreef hij het boek ‘De gids voor helder denken’. Kees is columnist van Vrij Nederland. Martin de Ruiter (Het Consulaat) Dat er veel niet in plaats van wel wordt gezegd weten we wel. Maar dat het zoveel gevolgen kan hebben. Ik ben iedere keer weer verbijsterd over de impact die het uitspelen van een korte dia- loog heeft op het voeren van echte gesprekken in organisaties. Martin de Ruiter richtte in 2001 samen met vier partners Het Consulaat op: een fusie tussen twee groepen adviseurs en trainings­ acteurs. Daarvoor was hij jarenlang actief in het trainingsacteren, onder meer als directeur van het Sneltheater enTheater Compact, dramadocent, regisseur en veel theater en televisiewerk. Hij volgde de opleiding Personeel en Arbeidsmarktpolitiek en de toneelschool. Klanten zijn onder meer KLM, Flynth en VNG.
 • 4. 76 InformatieFacilitators ESAA is een onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam Enkele weken voorafgaand aan de Masterclass wordt een webinar georganiseerd van 1,5 - 2 uur. Hierin worden vragen over de literatuur beantwoord en de instructies voor het huiswerk toegelicht. De Masterclass vindt plaats op een locatie in Midden-Nederland. Aanvang is op donderdag om 10.00; het programma is afgelopen op vrijdag om 17.00 uur. De data worden separaat gecommuniceerd. Binnen 1-2 weken na afloop van de Masterclass krijgt elke deelnemer een persoon- lijke, 1-op-1 sessie van ongeveer 2 uur aangeboden met individuele feedback op het Persoonlijk Governance Statuut. De Masterclass vindt plaats onder auspiciën van ESAA. Dit garandeert: (i) focus op corporate governance; (ii) hoge kwaliteit met ervaren facilitators; (iii) aandacht voor een klimaat van vertrouwen, veiligheid onderling respect; en: (iv) vertrouwelijkheid. Inschrijving en kosten De kosten bedragen € 1.895,- per deelnemer. Dit is inclusief literatuur, lunches en diner, maar exclusief overnachting. Het webinar vooraf en de persoonlijke nabespreking van het Persoonlijk Governance Statuut zijn inbegrepen in de prijs. U kunt zich aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier. Wij verzoeken u het volledig ingevulde inschrijf- formulier voorzien van handtekening te sturen naar: ESAA Executive Programs Tinbergen Building, kamer H13-34 Postbus 1738 3000 DR Rotterdam t.a.v. mevrouw Marina de Bruijn of digitaal naar esaa-com@ese.eur.nl Voor meer informatie over deze module, de data en het inschrijfformulier: www.esaa.nl/masterclasses Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met drs. Bert Iedema RA via: 010-408 26 81 of esaa-com@ese.eur.nl Personal Dynamics in de Boardroom Masterclass Insight Experience Drs. Manon Dahler (Het Consulaat) “Al tijdens mijn studie economie werd ik getriggerd door het vak gedragswetenschappen, mijn specialisatie is lerende organisaties. Bij Arthur Andersen heb ik in Chicago de laatste verander- kundige inzichten uit de internationale praktijk tot me genomen. Adviseurs van Arthur Andersen zijn samen met een groep acteurs Het Consulaat gestart: een adviesbureau gericht op de ge- dragskant van organisatieverandering. In onze interventies verwerken wij dramamethodieken. Door in scènes onproductief gedrag terug te spiegelen wordt heel duidelijk waar de verandernoodzaak ligt. Onbespreekbaar geachte zaken maken we toch bespreekbaar. Door het gezamenlijk regisseren van de scenes creëren de deel- nemers een gemeenschappelijke visie die concreet uitvoerbaar is. Klanten o.a. Ministerie van Binnenlandse Zaken, Vereniging Nederlandse Gemeenten, GGD/GHOR Nederland, Generali, Louwman Group.” Prof. Dr. René ten Bos (Radboud Universiteit) Prof. Dr. René ten Bos is hoogleraar Filosofie en Organisatietheorie aan de Radboud Universiteit. Hij gaf college aan diverse universiteiten in Nederland, Engeland en Australië en is vooral geïn- teresseerd in kritische management theorieën. Hij publiceerde over verschillende onderwerpen, zoals organisatie ethiek, strategisch management, accountancy en genderstudies. In de afgelopen jaren heeft Ten Bos lezingen en cursussen gegeven voor verschillende organisaties en bedrijven, waaronder Corus, Philips, AKZO, Stork, Vodafone, Rabobank, Ministerie van Justitie, verschillende ziekenhuizen, scholen, politieorganisaties. Hij was redactielid van MO en het tijdschrift Filosofie in Bedrijf. In 2006 werd hij gekozen tot een van de tien outstanding “Dutch Masters in Management thinking”. Van 1996-2007 werkte hij als consul- tant bij Schouten Nelissen. Mevrouw mr. Josée Bosman BSc. (Savvy People) Josée Bosman focust op versterking van persoonlijke vaardigheden. Zij geeft voor de Beroeps- opleiding Advocaten training rondom gedrag, persoonlijke effectiviteit en ethiek aan beginnende advocaten. Ook doceert zij Nederlands recht, ethiek en vaardigheden aan de post-HBO opleiding Capabel. Josée is gecertificeerd Emotional Intelligence Motivational Coach, Life Coach, NLP Master, fysiotherapeut en mediator. Voorheen werkte zij 10 jaar als advocaat. Daarvoor als bedrijfsjurist en manager juridische zaken compliance officer in de financiële sector. Sinds 2010 heeft Josée een eigen praktijk in coaching, training, mediation en juridische dienstverlening (Savvy People). In haar praktijk combineert ze haar kennis en ervaring van body, mind spirit. Sinds 2015 is Josée lid van de Commissie MO van de Gemeen- teraad ’s-Hertogenbosch.