Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.

Weitere Verwandte Inhalte

Economia para no economistas

  1. 1. DeustoBide Formación Adultos Escuela de Ciudadanía cioBide Formación Adultos cioBide Herritartasun Eskola Ekonomia funtsak Ekonomia ekonomialariak ez direnentzat Escuela de Ciudadanía / Herritartasun Eskola Avda. de las Universidades, 24 48007 Bilbao 944 139 075 Fax. 944 467 909 deustobide@deusto.es www.deustobide.deusto.es Claves de Economía Economía para no economistas Colabora / Babeslea: Deusto Business School Universidad de Deusto
  2. 2. Economía para no Economistas Profesor: Manfred Nolte Aramburu, Doctor en Ciencias Económicas y Profesor de Deusto Business School. Aunque la economía y los temas económicos siempre han revestido una importancia especial, la crisis de 2008 ha elevado, para bien o para mal, el protagonismo de esta disciplina a un primerísimo plano. No pocas críticas aluden al hecho de que la economía se hayan apoderado incluso de los resortes de la política. En ocasiones hasta la democracia parlamentaria nacional ha debido claudicar a dictados de otros centros de decisión económica como Bruselas o la respaldada por la famosa ‘Troika’. Simultáneamente, la ciudadanía, azotada con mayor o menor virulencia por el rigor de un ciclo particularmente adverso, ha asumido expresiones que en su momento eran patrimonio exclusivo de los expertos. Conceptos como la prima de riesgo, la EPA, el paro estructural, el déficit público o la deflación se han incorporado al lenguaje común del ciudadano no especializado en materias económicas. Pero en muchos casos el receptor de los mensajes se siente confuso, si no paralizado, por la ambigüedad e incluso contradicción con la que dichos mensajes se presentan. Destinatarios Economía para no economistas intenta acercar al no iniciado algunos de los principales conceptos y postulados (macro)económicos de una manera directa y simplificada. Como módulo académico persigue divulgar los principios básicos que subyacen a la actualidad económica, que a todos nos afectan, sentando las bases para que el seguidor de los medios audiovisuales (prensa, radio, televisión e internet) se acerque a los hechos económicos más relevantes en base a criterios propios que le ayuden a una interpretación crítica de los mismos. Detalles del curso Duración: 12 sesiones de 90 minutos Lugar de impartición: Universidad de Deusto Calendario y horario: Martes y miércoles de 12:00 a 13:30 Noviembre: 11, 12, 18, 19, 25, 26 Diciembre: 2, 3, 9, 10, 16, 17 Idioma de docencia: Castellano Ekonomia ekonomialariak ez direnentzat Irakaslea: Manfred Nolte Aramburu, Ekonomia Zientzietako doktorea eta Deusto Business Schooleko irakaslea. Ekonomiak eta berarekin lotutako gaiek beti izan dute garrantzi berezia. 2008ko krisiak, onerako edo txarrerako, areagotu egin du diziplina horren protagonismoa eta lehenengo tokian jarri du. Ez dira kritika gutxi aipatzen dutenak ekonomiak bereganatu egin dituela politikako baliabideak ere. Batzuetan, estatuko demokrazia parlamentarioak ere amore eman behar izan du erabaki ekonomikoen beste zentro batzuei men eginda; esaterako, Bruselari edo “Troika” ospetsuari. Horrekin batera, herritarrek, ziklo gogor horrek laztasun handiagoz edo txikiagoz astindurik, garai batean adituek soilik erabiltzen zituzten espresioak bereganatu dituzte. Arrisku-prima, BAI (Biztanleria aktiboaren inkesta), egiturazko langabezia, defizit publikoa edo deflazioa bezalako kontzeptuak ekonomia-gaietan espezializatu gabeko herritarren eguneroko hizkuntzan sartu dira. Baina, askotan, mezu horien hartzailea nahastuta sentitzen da, kikilduta, mezu horiek dituzten anbiguotasuna eta kontraesanak ikusirik. Norentzat Ekonomia ekonomialariak ez direnentzat ikastaroak hurbildu egin nahi dizkie gai horretan iniziatu ez direnei kontzeptu eta postulatu (makro)ekonomiko nagusienak era zuzen eta errazean. Modulu akademikoa den aldetik, denoi eragiten diguten eta egungo ekonomiaren oinarrian dauden kontzeptuak azaldu nahi dizkie, komunikabideetako (prentsa, irratia, telebista eta internet) irakurle eta ikus-entzuleek ulertu ditzaten eta kontzeptuon interpretazio kritikoa egiteko lagungarri izan dakizkien. Ikastaroaren xehetasunak Iraupena: 90 minutuko 12 saio Tokia: Deustuko Unibertsitatea Egutegia eta ordutegia: Astearte eta asteazkenetan, 12:00etatik 13:30era Azaroa: 11, 12, 18, 19, 25, 26 Abendua: 2, 3, 9, 10, 16, 17 Klaseetan erabiliko den hizkuntza: Gaztelania Matrícula y precio Precio: 150 € (*) Plazo de matrícula: del 20 de octubre al 5 de noviembre de 2014 Para formalizar la inscripción debe rellenarse el boletín de inscripción adjunto a este folleto. El boletín se hará llegar a DeustoBide - Escuela de Ciudadanía (vía postal, fax, mail o personalmente) junto a una copia del resguardo del abonaré bancario en el plazo correspondiente a la inscripción. En el abonaré deberá aparecer el nombre del alumno y DeustoBide (cc6444). El ingreso por el importe correspondiente al curso debe realizarse en la siguiente cuenta bancaria: la Caixa - Entidad 2100 - Oficina: 2278 – DC: 42 Nº de cuenta: 0200179141 El número de plazas es limitado (máximo 50). La adjudicación de plazas se realizará por riguroso orden de recepción. Anulación de matrícula Si, por alguna razón justificada, el estudiante no pudiera asistir al curso, deberá notificarlo mediante instancia a la Dirección de DeustoBide, 7 días naturales antes del inicio del curso, en cuyo caso se devolverá el 90% del importe del mismo. Una vez pasado este plazo NO se abonará dicha cantidad. (*) (El precio de este curso está subvencionado por Obra Social “la Caixa”) Matrikula eta prezioa Prezioa: 150 € (*) Matrikula egiteko epea: 2014ko urriaren 20tik azaroaren 5era Izena emateko, liburuxka honi atxikita doan inprimakia bete behar da. Fitxa hori DeustoBide - Herritartasun Eskolara bidali behar da (posta, fax, posta elektroniko bidez edo norbera etorrita). Horrekin batera, bankuko ordainagiria ere ekarri beharko da, izena emateko epearen barruan. Ordainagirian ikaslearen izena eta DeustoBide (kz6444) agertu beharko dira. Dirua kontu zenbaki honetan sartu beharko da: la Caixa – Erakundea: 2100 - Bulegoa: 2278 – KD: 42. Kontu zenbakia: 0200179141 Toki kopurua mugatua da (50 lagun gehienez). Lekuak matrikulak jaso ahala esleituko dira. Matrikula deuseztatzea Bidezko arrazoiren bategatik, ikasleak ikastarora etorri ezin izango badu, eskabide baten bidez jakinarazi beharko dio DeustoBideko Zuzendaritzari, ikastaroa hasi baino 7 egun lehenago. Hala eginez gero, ikastaroaren prezioaren % 90 itzuliko zaio. Epe hori igarotakoan, EZ da diru kopuru hori itzuliko. (*) (Ikastaro honek “la Caixa”ren Gizate Ekintzaren diru-laguntza du)

×