Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Human capability v5(20)

Anzeige

Más de เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ(11)

Human capability v5

 1. Human Capability as a Driving Force for Thailand 4.0 พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และรองประธาน กสทช.
 2. กสทช. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 3. กสทช. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 4. กสทช. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 5. กสทช. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Computer มา...พิมพ์ดีด ไป Nokia มา...Motorola ไป Nokia ส่ง SMS มา...Pager ไป Nokia ติดกล้องดิจิทัลมา...Kodak ไป 4G Apple & Samsung มา...Nokia และสื่อสิ่งพิมพ์ ไป Facebook Live มา...Broadcast เก่าๆ กาลังจะไป Blockchain กาลังมา...Bank เก่าๆ กาลังจะไป 5G กาลังจะมาในปี 2018...ขาใหญ่ที่เคยใหญ่ ระวังจะปรับตัวไม่ทัน หมายเหตุ อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีผู้คนจานวนมาก รวมทั้งคนในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ มิได้เชื่อและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ และไม่อยากรับฟังว่าจะมีผลกระทบกับพวกเขาจริง คล้ายหนังเรื่อง The Last Samurai ถ้าปรับตัวทันก็แล้วไป
 6. กสทช. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขีดความสามารถของมนุษย์ในการทางานมีเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัว หลังจากที่เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนามาถึงจุดที่บรรจบกัน เทคโนโลยีเหล่านั้นคือ Mobile broadband Social media Search engine Artificial intelligence ทาให้เกิด multiplier ให้กับ Human capability นั่นเอง
 7. กสทช. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ข้อคิดสาหรับผู้บริหารในยุคดิจิทัล 1. องค์กรส่วนใหญ่ไม่ได้ตอบสนองต่อ Digital disruption โดยทันที แต่จะตอบสนองก็ต่อเมื่อมันได้ผ่านมาได้ในระยะหนึ่งแล้ว หรือเมื่อสายไปเสียแล้ว 2. เหตุผลสาคัญที่องค์กรพึงพอใจกับสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ และหยุดนิ่งอยู่กับที่ ก็คือความรู้สึกว่าจะต้องล้มเหลวหากมีการ เปลี่ยนแปลง 3. องค์กรที่ประสบความสาเร็จ มักจะมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล เพื่อเข้ามาทาการเปลี่ยนแปลงองค์กร 4. องค์กรที่ประสบความสาเร็จ และยังคงอยู่รอดต่อไป มักจะมีการให้บริการที่เลียนแบบจากคู่แข่งที่กาลังจะเข้ามาใหม่ในตลาด 5. ผู้ครอบครองตลาด จาเป็นที่จะต้องทบทวนรูปแบบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่ารูปแบบธุรกิจของตัวเองไม่ล้าสมัย และทันสมัยไปอีกขั้นอยู่เสมอ 6. ในขณะที่โลกยุคใหม่มีการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นทุกขณะ คู่แข่งใหม่มักจะเกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียง กัน ที่จะเข้ามาท้าทายอานาจเดิม 7. ในปัจจุบันจะไม่มีคาถามอีกต่อไปแล้วว่า การปฏิวัติดิจิทัลจะเกิดขึ้นเมื่อใด แต่คาถามจริงๆที่กาลังเกิดขึ้นก็คือ "องค์กรจะรับมือ อย่างไร กับการปฏิวัติดิจิทัลที่เกิดขึ้น ณ เวลานี้"
 8. กสทช. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Digital Native vs Digital Immigrant
 9. กสทช. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ คุณสมบัติที่สาคัญของบุคคลากร (ดาวเด่น) ที่ต้องมีในยุคดิจิทัล ที่องค์กรต้องแสวงหา 1. มีความคิดสร้างสรรที่โดดเด่น 2. เป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์ 3. มีความคล่องแคล่วสูงในการหาข้อมูลและใช้ข้อมูลจาก search engine และ social media 4. ยอมรับในความยืดหยุ่นที่ต้องทางานในทุกที่ทุกเวลาเมื่อจาเป็น 5. ศึกษาหาความรู้ใหม่ตลอดเวลาจากทุกแหล่ง 6. มีขีดความสามารถในการใช้เครื่องมือดิจิทัลที่มีอยู่รอบตัว 7. มีความรู้เชิงลึกอย่างมืออาชีพในศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งที่ชัดเจน 8. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และมองเห็นการเปลี่ยนแปลงคือโอกาสใหม่ 9. มีความสมดุลระหว่าง IQ และ EQ 10. ทางานร่วมกับผู้อื่นเป็น team ได้ หมายเหตุ ให้แยกแยะระดับความเข้มข้นของ Digital native และ Digital immigrant ในแต่ละหัวข้อด้วย
 10. กสทช. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประเด็นสาคัญที่เปลี่ยนไป ที่ผู้บริหารระดับสูงต้องพิจารณาในการพัฒนาบุคคลากรในยุคดิจิทัล 1. ตระหนักถึงการผสมผสานบุคคลากรในยุค Digital native และ Digital immigrant อย่าง กลมกลืน (อย่าคาดหวังว่าพวกเขาคิดเหมือนกัน) 2. วิธีการพัฒนาและฝึกอบรมบุคคลากรเปลี่ยนไปแล้ว จึงควรพิจารณาปรับปรุงอย่างมากถึง มากที่สุด โดยสร้างการอบรมระยะสั้น เชิงลึก ในรูปแบบปฏิบัติกับดิจิทัลให้มากขึ้น (workshop) 3. เปิดใจให้ Digital native มากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากพวกเขาคือผู้เปลี่ยนเกม (จง ตั้งใจฟังเขาให้มากขึ้นกว่าเดิม) 4. รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมระหว่างคนทั้ง 2 กลุ่มนั้น ต่างกัน
 11. กสทช. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Case Study Miss Tourism 2015 Malaysia
 12. กสทช. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หากท่านเป็นผู้บริหารที่เป็น Digital immigrant (ไม่ได้เกิดมาพร้อมอินเทอร์เน็ตและดิจิทัล มาลองใช้เมื่ออายุเยอะแล้ว) จงทาใจให้ได้ในบางเรื่อง และเริ่มต้น คิดใหม่ๆบ้าง ดังนี้ 1. คุณมักจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับพฤติกรรมแปลกๆ ของพวก Digital native (เกิดมาก็พบกับอินเทอร์เน็ตและดิจิทัลทันที) แต่หากมันไม่ฝืนวัฒนธรรมมากนัก จงปล่อยวางยอมรับพวกเขาบ้าง 2. คุณควรเปิดใจกว้างรับฟังพวกเขา Digital native ให้มากขึ้น ในบางครั้งอาจขัดหูขัดใจคุณบ้าง แต่หากเขาพูดด้วยอาการสุภาพ เพียงแต่ขัดใจใน แนวความคิด คุณก็ควรอดทนฟัง และลองทดลองทาตามบ้าง 3. หากคุณมีงานที่ท้าทาย และอาจต้องใช้วิธีการใหม่ๆมาจัดการ คุณลองใช้งานพวกเขาดู อาจเป็นงานเดี่ยว หรือ working group ก็ได้ คุณอาจจะได้เห็นความสาเร็จของงานอย่างประหลาดใจ ด้วยงบลงทุนที่ต่ามาก และสาเร็จอย่างรวดเร็วกว่าเดิม 4. พวกเขามักไม่สนใจเรื่องสถานที่และเวลา คุณลองเปิดใจให้อิสระในเรื่องเวลาและสถานที่พวกเขา (บ้าง) แล้วคุณเองอาจจะพบรูปแบบการทางานใหม่ๆ ที่มี ประสิทธิภาพสูง 5. พวกเขา Digital native ก็เหมือนกับพวกเราชาว Digital immigrant เพราะมีทั้งคนมีคุณภาพและไม่มีคุณภาพ อย่าไปเหมารวม ดังนั้นคุณเพียงเลือกคน ที่มีคุณภาพมาใช้ งานของคุณก็จะคงอยู่ได้ต่อไปในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 6. พวกเขา Digital native มักมีเครื่องมือในการทางานที่แปลกใหม่อยู่เสมอ คุณลองนั่งคุย กินขนม กินข้าว กับพวกเขาบ้าง เขามักจะทาอะไรแปลกๆ ให้ คุณดู ซึ่งมีประสิทธิภาพ ไร้การลงทุนที่มหาศาล จนอาจทาให้คุณมีไอเดียเปลี่ยนองค์กรของคุณเลยที่เดียว "ผมลองทามาแล้ว" 24 พฤศจิกายน 2559 www.เศรษฐพงค์.com
 13. พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และรองประธานกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ การศึกษา ปริญญาเอก: วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ph.D. in EE) (วิศวกรรมโทรคมนาคม) จาก Florida Atlantic University สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (MS in EE) (วิศวกรรมโทรคมนาคม) The George Washington University สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (MS in EE) (วิศวกรรมไฟฟ้า) Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (เกียรตินิยมเหรียญทอง) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 26, จปร. รุ่น 37) มัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 14. เกียรติประวัติ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคมจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โล่ห์เกียรติยศจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าคะแนนสูงสุดในวิชาผู้นาทหาร เกียรตินิยมปริญญาเอก Outstanding Academic Achievement จาก Tau Beta Pi Engineering Honor Society และPhi Kappa Phi Honor Society รางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจาปี พ.ศ.2556 จากมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 25 Young Executivesที่ประสบความสาเร็จสูงสุดในปี 2555 จากนิตยสาร GM ประกาศเกียรติคุณ “โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ” พ.ศ. 2556 จากคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 30 นักยุทธศาสตร์แห่งปีที่อยู่ในระดับผู้นาองค์กร ปี พ.ศ. 2556 จากนิตยสาร Strategy+Marketing Magazine รับพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 16 ในฐานะองค์กรดีเด่น ประจาปี 2557 ได้รับรางวัล “ผู้นาเสนองานวิจัยดีเด่น” จากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2558 ประกาศเกียรติคุณรางวัล “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน” พ.ศ.2558 สาขาการสื่อสารโทรคมนาคมจากคณะกรรมการรางวัลไทย ได้รับโล่เกียรติยศ “ผู้นาและผู้ทาคุณประโยชน์เพื่อผู้ด้อยโอกาส” ประจาปี พ.ศ.2558 จากสมาคมโทรคมนาคมเพื่อสิทธิเสรีภาพของผู้ด้อยโอกาส พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และรองประธานกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 15. ขอบคุณครับ
Anzeige