فرش وینتیج چیست ؟

فرش وینتیج یکی از انواع فرش های ماشینی است که این روزها طرفداران بسیاری دارد. فرش وینتیج که به آن کهنه نما هم گفته می شود، با انواع دکوراسیون منازل مااند مدرن یا سنتی و کلاسیک قابل هماهنگی است. به همین دلیل طیف وسیعی از خریداران، این فرش ها را به عنوان گزینه اصلی شان مدنظر قرار می دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرش های وینتیج این نوشتار را از دست ندهید.

‫و‬ ‫فرش‬
‫ی‬
‫نت‬
‫ی‬
‫ج‬
‫چ‬
‫ی‬
‫ست؟‬
۵
‫و‬
‫ی‬
‫ژگ‬
‫ی‬
‫خر‬
‫ی‬
‫د‬
‫و‬ ‫فرش‬
‫ی‬
‫ن‬
‫ت‬
‫ی‬
‫ج‬
‫ی‬
‫ا‬
‫نما‬ ‫کهنه‬
‫ایران‬ ‫های‬ ‫خانه‬ ‫عناصر‬ ‫ترین‬ ‫اهمیت‬ ‫پر‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫تاکنون‬ ‫باز‬ ‫دیر‬ ‫از‬
‫ی‬
،‫روند‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬
‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬
‫فرش‬
‫می‬
‫شکل‬ ‫و‬ ‫خانه‬ ‫فضای‬ ‫زیبایی‬ ‫در‬ ‫تواند‬
‫باشد‬ ‫تأثیرگذار‬ ‫بسیار‬ ‫منزل‬ ‫دکوراسیون‬ ‫گیری‬
.
‫زیاد‬ ‫عالقه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫خانواده‬
‫به‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬
‫فرش‬ ‫اصالت‬ ‫و‬ ‫قدمت‬
،
‫اخیر‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬
‫توجه‬
‫بسزایی‬
‫نما‬ ‫کهنه‬ ‫فرش‬ ‫یا‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫تولید‬ ‫به‬
‫در‬
‫فرش‬ ‫صنعت‬
‫کشور‬
.‫است‬ ‫شده‬
‫در‬
‫خرید‬ ‫مزایای‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫این‬
‫وینتیج‬ ‫فرش‬
‫و‬
‫هماهنگی‬
‫شما‬ ‫منزل‬ ‫دکوراسیون‬ ‫با‬ ‫آن‬
.‫پردازیم‬ ‫می‬
‫چیست؟‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬
‫فرش‬ ‫انواع‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫زیادی‬ ‫پیشرفت‬ ‫گذشته‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫فرش‬ ‫صنعت‬ ‫امروزه‬
‫ماشینی‬ ‫های‬
‫طراحی‬
‫بازار‬ ‫وارد‬ ‫و‬
‫شده‬
.‫اند‬
‫مدرن‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫فرش‬ ‫این‬ ‫نوع‬ ‫ترین‬
،‫ها‬
‫فرش‬
‫وینتیج‬
.‫است‬
‫«کهنه‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬
»‫نما‬
‫است‬ ‫مشهور‬ ‫نیز‬
‫به‬
‫کهنه‬ ‫ظاهری‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫هایی‬ ‫فرش‬
.‫دارند‬ ‫قدیمی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫شباهتی‬ ‫و‬ ‫داشته‬
‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬
‫فرش‬
‫نما‬ ‫کهنه‬
‫نیست‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬
،‫فرش‬ ‫ظاهر‬ ‫بلکه‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫کهنه‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫که‬
‫دارد‬ ‫قدیمی‬ ‫اصیل‬ ‫و‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫شباهت‬
.
‫فرش‬
‫وینتیج‬
‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫قدیمی‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫اصطالح‬ ‫در‬
‫هنر‬
‫معنی‬ ‫به‬
‫مدرن‬ ‫گرد‬ ‫عقب‬ ‫و‬ ‫بازنگری‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫تعریف‬
‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫انواع‬ ‫معرفی‬
‫دو‬ ‫به‬ ‫عموما‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬
‫نوع‬
.‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬
‫در‬
‫اول‬ ‫نوع‬
‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ،
،
‫فرش‬
‫های‬
‫هستند‬ ‫ماشینی‬
‫که‬
‫دوا‬ ‫ازجمله‬ ‫خاصی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫توسط‬
‫کردن‬ ‫شور‬
..‫و‬
‫با‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫رنگ‬ ‫تغییر‬
‫کامل‬ ‫برچیدن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫کوتاه‬
‫روی‬ ‫بر‬ ‫موجود‬ ‫پرزهای‬
‫فرش‬
،
‫شده‬ ‫ساییده‬ ‫بافت‬
‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫آن‬ ‫در‬
‫فرش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬
‫های‬
‫یا‬ ‫وینتیج‬
‫کهنه‬
‫نما‬
‫می‬ ‫تبدیل‬
‫مدل‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کنند‬
،
‫نخ‬ ‫از‬
‫مصن‬ ‫ابریشم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫استر‬ ‫پلی‬ ‫های‬
‫می‬ ‫استفاده‬ ‫وعی‬
.‫کنند‬
‫دوم‬ ‫نوع‬ ‫در‬
،
‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫قدمت‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫بافتی‬ ‫دست‬ ‫و‬ ‫آنتیک‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫زیادی‬
‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داشته‬
‫عنوان‬ ‫به‬
‫وینتیج‬ ‫فرش‬
‫یاد‬
‫می‬
.‫کنند‬
‫این‬
‫فرش‬
‫قدمت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫ها‬
،‫باالیشان‬
‫از‬
‫قیمت‬ ‫و‬ ‫ارزش‬
‫بسی‬
‫ا‬
‫ر‬
‫زیادی‬
.‫هستند‬ ‫برخوردار‬
‫امر‬ ‫همین‬
‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫باالی‬ ‫قیمت‬ ‫یعنی‬ (
) ‫ها‬ ‫آن‬ ‫نواز‬ ‫چشم‬ ‫زیبایی‬ ‫البته‬ ‫و‬
‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ ‫شده‬ ‫باعث‬
‫فکر‬ ‫به‬ ‫فرش‬ ‫طراحان‬
‫یا‬ ‫نما‬ ‫کهنه‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫تولید‬
‫فرش‬
‫بافت‬ ‫دست‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫قیمتی‬ ‫با‬ ‫وینتیج‬
‫بی‬
‫فت‬
.‫ند‬
‫منزل‬ ‫دکوراسیون‬ ‫در‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
،‫شوند‬ ‫می‬ ‫دلنشین‬ ‫و‬ ‫گرم‬ ‫فضایی‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬ ‫منزل‬ ‫دکوراسیون‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫فرش‬
‫وینتیج‬ ‫فرش‬
‫توان‬ ‫می‬
‫د‬
‫فضاهایی‬ ‫در‬
‫از‬
‫جمله‬
‫ها‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ،‫پذیرایی‬ ‫های‬ ‫سالن‬
‫و‬
‫بر‬ ‫فرش‬ ‫تابلو‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫دیوار‬ ‫روی‬
‫ها‬
.‫شوند‬ ‫استفاده‬
‫رنگ‬ ‫تنوع‬ ‫دلیل‬ ‫به‬
‫زیاد‬ ‫بسیار‬
‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫و‬
‫وینتیج‬ ‫فرش‬
‫باعث‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫مدرن‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫دکوراسیون‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬
.‫شود‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تلفیقی‬
‫عالقمندان‬
‫وینتیج‬ ‫فرش‬
‫نما‬ ‫کهنه‬ ‫و‬
‫م‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫زیبا‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫ترکیب‬ ‫با‬
‫ت‬
‫فرش‬ ‫نوع‬
‫وینتیج‬
‫مدرن‬ ‫فضای‬ ‫با‬
،
‫سبک‬ ‫به‬ ‫دکوراسیونی‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬
‫قدیمی‬
‫و‬
‫مدرن‬
‫و‬ ‫شوند‬
‫دو‬ ‫را‬ ‫فضا‬ ‫گیری‬ ‫چشم‬ ‫و‬ ‫زیبایی‬
.‫کنند‬ ‫چندان‬
‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫مزایای‬
‫باشید‬ ‫افتاده‬ ‫فکر‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫شاید‬ ‫باال‬ ‫اطالعات‬ ‫خواندن‬ ‫از‬ ‫پس‬
،
‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫خرید‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫انتخاب‬
‫می‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫مزایای‬ ‫به‬ ‫مطلب‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫خیر؟‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫قیمت‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫ماشینی‬
.‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫پردازیم‬
1
-
:‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫جنس‬
‫می‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫موضوعی‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫اولین‬
‫جنس‬ ‫گیرد‬
،‫است‬ ‫فرش‬
‫تولید‬ ‫در‬
‫نخ‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫استر‬ ‫پلی‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫مصنوعی‬ ‫ابریشم‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫از‬ ‫عموما‬ ‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫اکر‬ ‫های‬
‫ی‬
‫ل‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫مصنوعی‬ ‫ابریشم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫یک‬
‫به‬ ‫نسبت‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫وزن‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫سایر‬
‫ماشینی‬
‫و‬ ‫بوده‬ ‫سبکتر‬
‫همچنین‬
‫مزیت‬ ‫دیگر‬
‫استر‬ ‫پلی‬ ‫های‬ ‫نخ‬
‫که‬ ‫است‬ ‫این‬
‫پرزدهی‬
‫فرش‬ ‫و‬ ‫ندارند‬
‫وینتیج‬
‫برای‬
‫کودکانی‬
‫افرادی‬ ‫و‬
‫که‬
‫گزینه‬ ‫دارند‬ ‫حساسیت‬ ‫فرش‬ ‫پرز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
‫ی‬
‫بهتری‬
.‫باشند‬
‫با‬ ‫شده‬ ‫بافته‬ ‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫طرفی‬ ‫از‬
‫اکریلیک‬ ‫های‬ ‫نخ‬
‫دارند‬ ‫بافت‬ ‫دست‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫شباهت‬
‫در‬ ‫همچنین‬ ‫و‬
‫مدل‬ ‫این‬
ِ‫س‬ ‫هیت‬ ‫اکرلیک‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫فرش‬
ِ‫س‬ ‫هیت‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫شده‬ ‫ت‬
‫ت‬
‫دچار‬ ‫شده‬
‫یا‬ ‫و‬ ‫تغییر‬
‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫رنگ‬ ‫کاهش‬
‫ها‬ ‫نخ‬ ‫این‬
‫دارند‬ ‫بیشتری‬ ‫ماندگاری‬ ‫و‬ ‫ثبات‬
‫ها‬ ‫آن‬ ‫پرزدهی‬ ‫و‬
‫د‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫حداقل‬
‫یگ‬
‫ر‬
‫نخ‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫در‬
.‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫جذب‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫غبار‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬
2
-
‫فرش‬
‫وینتیج‬
‫دلیل‬ ‫به‬
‫مختلف‬ ‫فرآیندهای‬ ‫از‬ ‫عبور‬
‫زمان‬ ‫در‬
‫باالیی‬ ‫دوام‬ ‫و‬ ‫ماندگاری‬ ‫دارای‬ ‫تولید‬
‫هستند‬
‫و‬
‫همچنین‬
‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫از‬ ‫بعد‬
،
‫پاخور‬
‫دن‬
‫و‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫زیبایی‬ ‫رفتن‬ ‫از‬ ‫باعث‬ ‫ساییدگی‬ ‫و‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫زیباتر‬ ‫ظاهری‬
3
-
‫و‬ ‫طرح‬
‫رنگ‬
‫فرش‬
:‫وینتیج‬
‫فرش‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫رنگ‬
‫هستند‬ ‫متنوع‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫بسیار‬ ‫وینتیج‬ ‫های‬
‫رنگی‬ ‫تناژ‬ ‫و‬
‫در‬
‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫متعادل‬ ‫فرش‬ ‫مدل‬ ‫این‬
‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬
‫با‬ ‫راحتی‬
‫انواع‬
‫دکوراسیون‬
‫استفاده‬ ‫مبلمانی‬ ‫سبک‬ ‫هر‬ ‫و‬
‫شود‬
‫تواند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫خود‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ظرافت‬ ‫و‬ ‫اصالت‬،‫ازقدمت‬ ‫تلفیقی‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ .
‫به‬
‫منزل‬ ‫فضای‬
‫ش‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫یا‬
‫ما‬
‫جلوه‬
‫انگیزی‬ ‫شگفت‬ ‫زیبایی‬ ‫های‬
‫ببخشد‬
.
4
-
‫مناسب‬ ‫قیمت‬
‫وینتیج‬ ‫فرش‬
‫دستباف‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
:
‫از‬ ‫زیبا‬ ‫و‬ ‫مدرن‬ ‫ظاهری‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫مناسب‬ ‫قیمتی‬
‫برخودارند‬ ‫بافت‬ ‫دست‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫تر‬
.
‫درواقع‬
‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫با‬
‫هزینه‬ ‫شما‬
‫می‬ ‫پرداخت‬ ‫را‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫یک‬
،‫دستبافت‬ ‫فرشی‬ ‫ظاهر‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫کنید‬
‫اصالت‬ ‫با‬
‫و‬
.‫اید‬ ‫کرده‬ ‫خریداری‬ ‫زیبا‬
‫گیری‬ ‫نتیجه‬
‫به‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫در‬
‫و‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫معرفی‬
‫نکاتی‬
‫که‬
‫توانند‬ ‫می‬
‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬
‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬
‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬
‫کنند‬
‫؛‬
‫اشاره‬
.‫کردیم‬
‫محتشم‬ ‫فرش‬ ،‫قیطران‬ ‫فرش‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ایرانی‬ ‫فرش‬ ‫های‬ ‫برند‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬
...‫و‬
.‫اند‬ ‫بوده‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫پیشرو‬
‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫فروشگاه‬
،‫قیطران‬ ‫فرش‬ ‫رسمی‬ ‫نمایندگی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫شرایط‬ ‫با‬
‫نظیر‬ ‫بی‬
‫مانند‬ ‫خرید‬ ‫متعدد‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬
:
‫نقدی‬ ‫خرید‬
‫یا‬
‫خرید‬
‫اقساطی‬
‫سقف‬ ‫تا‬
۲۰
‫تومان‬ ‫میلیون‬
‫چک‬ ‫بدون‬
‫و‬
‫سفته‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫ضامن‬ ‫بدون‬
،
‫تنوع‬ ،‫رایگان‬ ‫ارسال‬
‫رنگ‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫با‬ ‫محصوالت‬
‫طرفدار‬ ‫پر‬ ‫های‬
‫؛‬
‫در‬
‫تراکم‬
‫متنوع‬ ‫های‬
‫فروش‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫قیمت‬ ‫ارزانترین‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫باالترین‬ ‫با‬
‫گ‬
‫است‬ ‫آورده‬ ‫فراهم‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫آنالین‬ ‫اه‬
.
‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫جهت‬
‫می‬ ،
‫سایت‬ ‫به‬ ‫توانید‬
‫الکترونیکی‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬
https://drfarsh.com/
‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫فرش‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مراجعه‬
‫به‬ ‫تمایل‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫و‬
‫خود‬ ‫خرید‬ ، ‫اقساطی‬ ‫صورت‬
‫را‬
‫صورت‬ ‫به‬
‫درب‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫اینترنتی‬
‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫منزل‬
‫دریافت‬
‫نمایید‬
.

Recomendados

فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟ von
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟MajidGhorbani10
86 views6 Folien
خرید فرش ماشینی von
خرید فرش ماشینیخرید فرش ماشینی
خرید فرش ماشینیMajidGhorbani10
54 views9 Folien
فرش؛ از صفر تا صد von
فرش؛ از صفر تا صدفرش؛ از صفر تا صد
فرش؛ از صفر تا صدMajidGhorbani10
52 views4 Folien
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن von
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آنفرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آنMajidGhorbani10
47 views4 Folien
فرش مدرن ماشینی von
فرش مدرن ماشینیفرش مدرن ماشینی
فرش مدرن ماشینیdigifarsh
64 views4 Folien
راهنمای جامع خرید فرش 1200 شانه von
راهنمای جامع خرید فرش 1200 شانهراهنمای جامع خرید فرش 1200 شانه
راهنمای جامع خرید فرش 1200 شانهMajidGhorbani10
91 views4 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Pamchalcarpet von
PamchalcarpetPamchalcarpet
Pamchalcarpetdigifarsh
63 views4 Folien
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانه von
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانهراهنمای جامع خرید فرش 700 شانه
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانهMajidGhorbani10
89 views6 Folien
ده ورق شیروانی برتر در ایران von
ده ورق شیروانی برتر در ایرانده ورق شیروانی برتر در ایران
ده ورق شیروانی برتر در ایرانbahareq
39 views6 Folien
فرش کودک von
فرش کودکفرش کودک
فرش کودکMajidGhorbani10
12 views9 Folien
Baghjan von
BaghjanBaghjan
Baghjanzibaandishiweb
36 views3 Folien
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی ) von
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )MajidGhorbani10
53 views9 Folien

Was ist angesagt?(11)

Pamchalcarpet von digifarsh
PamchalcarpetPamchalcarpet
Pamchalcarpet
digifarsh63 views
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانه von MajidGhorbani10
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانهراهنمای جامع خرید فرش 700 شانه
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانه
MajidGhorbani1089 views
ده ورق شیروانی برتر در ایران von bahareq
ده ورق شیروانی برتر در ایرانده ورق شیروانی برتر در ایران
ده ورق شیروانی برتر در ایران
bahareq39 views
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی ) von MajidGhorbani10
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )
MajidGhorbani1053 views
Carpet kitchen von digifarsh
Carpet kitchenCarpet kitchen
Carpet kitchen
digifarsh29 views
راهنمای جامع خرید فرش 1200شانه von MajidGhorbani10
راهنمای جامع خرید فرش 1200شانهراهنمای جامع خرید فرش 1200شانه
راهنمای جامع خرید فرش 1200شانه
MajidGhorbani1068 views
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم von gamanTazeen javid
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیمموکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم

Similar a فرش وینتیج چیست ؟

ویژگی فرش ماشینی افشان von
ویژگی فرش ماشینی افشانویژگی فرش ماشینی افشان
ویژگی فرش ماشینی افشانkeyashiancarpet
49 views5 Folien
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید von
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسیدطرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسیدdigifarsh
101 views3 Folien
Rotakhti von
RotakhtiRotakhti
Rotakhtialivahdati4
65 views9 Folien
طراحی دکوراسیون داخلی منزل von
طراحی دکوراسیون داخلی منزلطراحی دکوراسیون داخلی منزل
طراحی دکوراسیون داخلی منزلReza Eloglu
83 views14 Folien
فرش سبک بهتراست یا سنگین؟ von
فرش سبک بهتراست یا سنگین؟فرش سبک بهتراست یا سنگین؟
فرش سبک بهتراست یا سنگین؟keyashiancarpet
95 views5 Folien
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشان von
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشانراهنمای خرید فرش ماشینی کاشان
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشانkeyashiancarpet
47 views5 Folien

Similar a فرش وینتیج چیست ؟ (18)

ویژگی فرش ماشینی افشان von keyashiancarpet
ویژگی فرش ماشینی افشانویژگی فرش ماشینی افشان
ویژگی فرش ماشینی افشان
keyashiancarpet 49 views
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید von digifarsh
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسیدطرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید
digifarsh101 views
طراحی دکوراسیون داخلی منزل von Reza Eloglu
طراحی دکوراسیون داخلی منزلطراحی دکوراسیون داخلی منزل
طراحی دکوراسیون داخلی منزل
Reza Eloglu83 views
فرش سبک بهتراست یا سنگین؟ von keyashiancarpet
فرش سبک بهتراست یا سنگین؟فرش سبک بهتراست یا سنگین؟
فرش سبک بهتراست یا سنگین؟
keyashiancarpet 95 views
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشان von keyashiancarpet
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشانراهنمای خرید فرش ماشینی کاشان
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشان
keyashiancarpet 47 views
انواع فرش سجاده ای von ssuser847061
انواع فرش سجاده ایانواع فرش سجاده ای
انواع فرش سجاده ای
ssuser84706116 views
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشان von ssuser847061
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان  کاشانقیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان  کاشان
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشان
ssuser84706129 views
خرید مبل راحتی تبریز.pdf von mahanrezapour
خرید مبل راحتی تبریز.pdfخرید مبل راحتی تبریز.pdf
خرید مبل راحتی تبریز.pdf
mahanrezapour3 views
۸ راه محافظت از کفپوش چوبی von gamanTazeen javid
۸ راه محافظت از کفپوش چوبی۸ راه محافظت از کفپوش چوبی
۸ راه محافظت از کفپوش چوبی
از این 8 نکته در دکوراسیون اتاق خواب کودک دخترتان استفاده کنید! von MehranMahmoodabadi
از این 8 نکته در دکوراسیون اتاق خواب کودک دخترتان استفاده کنید!از این 8 نکته در دکوراسیون اتاق خواب کودک دخترتان استفاده کنید!
از این 8 نکته در دکوراسیون اتاق خواب کودک دخترتان استفاده کنید!
فرش زمینه روشن von digifarsh
فرش زمینه روشنفرش زمینه روشن
فرش زمینه روشن
digifarsh56 views
هفت نکته درباره کابینت پولیشی.docx von visptash
هفت نکته درباره کابینت پولیشی.docxهفت نکته درباره کابینت پولیشی.docx
هفت نکته درباره کابینت پولیشی.docx
visptash3 views
بهترین طرح پرده آشپزخانه جدید 2023 پنجره دار.docx von seowork1400
بهترین طرح پرده آشپزخانه جدید 2023 پنجره دار.docxبهترین طرح پرده آشپزخانه جدید 2023 پنجره دار.docx
بهترین طرح پرده آشپزخانه جدید 2023 پنجره دار.docx
seowork14005 views
gharniz.pdf von zeyzeey
gharniz.pdfgharniz.pdf
gharniz.pdf
zeyzeey3 views
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست von keyashiancarpet
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیستمعیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست
keyashiancarpet 72 views
خرید فرش نمازخانه ای کاشان von ssuser847061
خرید فرش نمازخانه ای کاشانخرید فرش نمازخانه ای کاشان
خرید فرش نمازخانه ای کاشان
ssuser84706121 views

Más de MajidGhorbani10

راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100) von
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)MajidGhorbani10
26 views10 Folien
ماشین ظرفشویی یونیوا von
ماشین ظرفشویی یونیواماشین ظرفشویی یونیوا
ماشین ظرفشویی یونیواMajidGhorbani10
70 views7 Folien
خرید لباس شویی اصلی von
خرید لباس شویی اصلیخرید لباس شویی اصلی
خرید لباس شویی اصلیMajidGhorbani10
42 views8 Folien
خرید فرش اقساطی von
خرید فرش اقساطیخرید فرش اقساطی
خرید فرش اقساطیMajidGhorbani10
80 views4 Folien
کولر گازی ال جی 18000 von
کولر گازی ال جی 18000کولر گازی ال جی 18000
کولر گازی ال جی 18000MajidGhorbani10
28 views8 Folien
کولر گازی ال جی 12000 von
کولر گازی ال جی 12000کولر گازی ال جی 12000
کولر گازی ال جی 12000MajidGhorbani10
92 views7 Folien

Más de MajidGhorbani10(7)

راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100) von MajidGhorbani10
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)
MajidGhorbani1026 views
ماشین ظرفشویی یونیوا von MajidGhorbani10
ماشین ظرفشویی یونیواماشین ظرفشویی یونیوا
ماشین ظرفشویی یونیوا
MajidGhorbani1070 views

فرش وینتیج چیست ؟

  • 1. ‫و‬ ‫فرش‬ ‫ی‬ ‫نت‬ ‫ی‬ ‫ج‬ ‫چ‬ ‫ی‬ ‫ست؟‬ ۵ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ژگ‬ ‫ی‬ ‫خر‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫فرش‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫نما‬ ‫کهنه‬ ‫ایران‬ ‫های‬ ‫خانه‬ ‫عناصر‬ ‫ترین‬ ‫اهمیت‬ ‫پر‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫تاکنون‬ ‫باز‬ ‫دیر‬ ‫از‬ ‫ی‬ ،‫روند‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫فرش‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫و‬ ‫خانه‬ ‫فضای‬ ‫زیبایی‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫باشد‬ ‫تأثیرگذار‬ ‫بسیار‬ ‫منزل‬ ‫دکوراسیون‬ ‫گیری‬ . ‫زیاد‬ ‫عالقه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫خانواده‬ ‫به‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫اصالت‬ ‫و‬ ‫قدمت‬ ، ‫اخیر‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫توجه‬ ‫بسزایی‬ ‫نما‬ ‫کهنه‬ ‫فرش‬ ‫یا‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫فرش‬ ‫صنعت‬ ‫کشور‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫در‬ ‫خرید‬ ‫مزایای‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫و‬ ‫هماهنگی‬ ‫شما‬ ‫منزل‬ ‫دکوراسیون‬ ‫با‬ ‫آن‬ .‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫چیست؟‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫فرش‬ ‫انواع‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫زیادی‬ ‫پیشرفت‬ ‫گذشته‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫فرش‬ ‫صنعت‬ ‫امروزه‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫طراحی‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫شده‬ .‫اند‬ ‫مدرن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫نوع‬ ‫ترین‬ ،‫ها‬ ‫فرش‬ ‫وینتیج‬ .‫است‬ ‫«کهنه‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ »‫نما‬ ‫است‬ ‫مشهور‬ ‫نیز‬ ‫به‬ ‫کهنه‬ ‫ظاهری‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫هایی‬ ‫فرش‬ .‫دارند‬ ‫قدیمی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫شباهتی‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫فرش‬ ‫نما‬ ‫کهنه‬ ‫نیست‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫فرش‬ ‫ظاهر‬ ‫بلکه‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫کهنه‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫قدیمی‬ ‫اصیل‬ ‫و‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫شباهت‬ . ‫فرش‬ ‫وینتیج‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫قدیمی‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫اصطالح‬ ‫در‬ ‫هنر‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫مدرن‬ ‫گرد‬ ‫عقب‬ ‫و‬ ‫بازنگری‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫تعریف‬
  • 2. ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫انواع‬ ‫معرفی‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫عموما‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫نوع‬ .‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫اول‬ ‫نوع‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ، ، ‫فرش‬ ‫های‬ ‫هستند‬ ‫ماشینی‬ ‫که‬ ‫دوا‬ ‫ازجمله‬ ‫خاصی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫توسط‬ ‫کردن‬ ‫شور‬ ..‫و‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫رنگ‬ ‫تغییر‬ ‫کامل‬ ‫برچیدن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫کوتاه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫موجود‬ ‫پرزهای‬ ‫فرش‬ ، ‫شده‬ ‫ساییده‬ ‫بافت‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫یا‬ ‫وینتیج‬ ‫کهنه‬ ‫نما‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کنند‬ ، ‫نخ‬ ‫از‬ ‫مصن‬ ‫ابریشم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫استر‬ ‫پلی‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫وعی‬ .‫کنند‬ ‫دوم‬ ‫نوع‬ ‫در‬ ، ‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫قدمت‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫بافتی‬ ‫دست‬ ‫و‬ ‫آنتیک‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫زیادی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫یاد‬ ‫می‬ .‫کنند‬ ‫این‬ ‫فرش‬ ‫قدمت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫ها‬ ،‫باالیشان‬ ‫از‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫بسی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫زیادی‬ .‫هستند‬ ‫برخوردار‬ ‫امر‬ ‫همین‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫باالی‬ ‫قیمت‬ ‫یعنی‬ ( ) ‫ها‬ ‫آن‬ ‫نواز‬ ‫چشم‬ ‫زیبایی‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫فکر‬ ‫به‬ ‫فرش‬ ‫طراحان‬ ‫یا‬ ‫نما‬ ‫کهنه‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫تولید‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫دست‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫قیمتی‬ ‫با‬ ‫وینتیج‬ ‫بی‬ ‫فت‬ .‫ند‬ ‫منزل‬ ‫دکوراسیون‬ ‫در‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫دلنشین‬ ‫و‬ ‫گرم‬ ‫فضایی‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬ ‫منزل‬ ‫دکوراسیون‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫د‬ ‫فضاهایی‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫جمله‬ ‫ها‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ،‫پذیرایی‬ ‫های‬ ‫سالن‬ ‫و‬ ‫بر‬ ‫فرش‬ ‫تابلو‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫دیوار‬ ‫روی‬ ‫ها‬ .‫شوند‬ ‫استفاده‬ ‫رنگ‬ ‫تنوع‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫مدرن‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫دکوراسیون‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ .‫شود‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تلفیقی‬ ‫عالقمندان‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫نما‬ ‫کهنه‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫زیبا‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫ترکیب‬ ‫با‬ ‫ت‬ ‫فرش‬ ‫نوع‬
  • 3. ‫وینتیج‬ ‫مدرن‬ ‫فضای‬ ‫با‬ ، ‫سبک‬ ‫به‬ ‫دکوراسیونی‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬ ‫قدیمی‬ ‫و‬ ‫مدرن‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫دو‬ ‫را‬ ‫فضا‬ ‫گیری‬ ‫چشم‬ ‫و‬ ‫زیبایی‬ .‫کنند‬ ‫چندان‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫مزایای‬ ‫باشید‬ ‫افتاده‬ ‫فکر‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫شاید‬ ‫باال‬ ‫اطالعات‬ ‫خواندن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ، ‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫خرید‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫انتخاب‬ ‫می‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫مزایای‬ ‫به‬ ‫مطلب‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫خیر؟‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫قیمت‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫ماشینی‬ .‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫پردازیم‬
  • 4. 1 - :‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫جنس‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫موضوعی‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ‫جنس‬ ‫گیرد‬ ،‫است‬ ‫فرش‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫نخ‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫استر‬ ‫پلی‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫مصنوعی‬ ‫ابریشم‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫از‬ ‫عموما‬ ‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫اکر‬ ‫های‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫مصنوعی‬ ‫ابریشم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫وزن‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫سایر‬ ‫ماشینی‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫سبکتر‬ ‫همچنین‬ ‫مزیت‬ ‫دیگر‬ ‫استر‬ ‫پلی‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫پرزدهی‬ ‫فرش‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫وینتیج‬ ‫برای‬ ‫کودکانی‬ ‫افرادی‬ ‫و‬ ‫که‬ ‫گزینه‬ ‫دارند‬ ‫حساسیت‬ ‫فرش‬ ‫پرز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ی‬ ‫بهتری‬ .‫باشند‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫بافته‬ ‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ ‫اکریلیک‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫دارند‬ ‫بافت‬ ‫دست‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫شباهت‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ِ‫س‬ ‫هیت‬ ‫اکرلیک‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫فرش‬ ِ‫س‬ ‫هیت‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫شده‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫دچار‬ ‫شده‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫رنگ‬ ‫کاهش‬ ‫ها‬ ‫نخ‬ ‫این‬ ‫دارند‬ ‫بیشتری‬ ‫ماندگاری‬ ‫و‬ ‫ثبات‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫پرزدهی‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫حداقل‬ ‫یگ‬ ‫ر‬ ‫نخ‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫جذب‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫غبار‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ 2 - ‫فرش‬ ‫وینتیج‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫فرآیندهای‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫باالیی‬ ‫دوام‬ ‫و‬ ‫ماندگاری‬ ‫دارای‬ ‫تولید‬ ‫هستند‬ ‫و‬ ‫همچنین‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ، ‫پاخور‬ ‫دن‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫زیبایی‬ ‫رفتن‬ ‫از‬ ‫باعث‬ ‫ساییدگی‬ ‫و‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫زیباتر‬ ‫ظاهری‬ 3 - ‫و‬ ‫طرح‬ ‫رنگ‬ ‫فرش‬ :‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫رنگ‬ ‫هستند‬ ‫متنوع‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫بسیار‬ ‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫رنگی‬ ‫تناژ‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫متعادل‬ ‫فرش‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫با‬ ‫راحتی‬ ‫انواع‬ ‫دکوراسیون‬ ‫استفاده‬ ‫مبلمانی‬ ‫سبک‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫خود‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ظرافت‬ ‫و‬ ‫اصالت‬،‫ازقدمت‬ ‫تلفیقی‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ . ‫به‬ ‫منزل‬ ‫فضای‬ ‫ش‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫یا‬ ‫ما‬ ‫جلوه‬ ‫انگیزی‬ ‫شگفت‬ ‫زیبایی‬ ‫های‬ ‫ببخشد‬ . 4 - ‫مناسب‬ ‫قیمت‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫دستباف‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ : ‫از‬ ‫زیبا‬ ‫و‬ ‫مدرن‬ ‫ظاهری‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫مناسب‬ ‫قیمتی‬ ‫برخودارند‬ ‫بافت‬ ‫دست‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫تر‬ . ‫درواقع‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫با‬ ‫هزینه‬ ‫شما‬ ‫می‬ ‫پرداخت‬ ‫را‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫یک‬ ،‫دستبافت‬ ‫فرشی‬ ‫ظاهر‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫کنید‬ ‫اصالت‬ ‫با‬ ‫و‬ .‫اید‬ ‫کرده‬ ‫خریداری‬ ‫زیبا‬ ‫گیری‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫معرفی‬ ‫نکاتی‬ ‫که‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫؛‬ ‫اشاره‬ .‫کردیم‬ ‫محتشم‬ ‫فرش‬ ،‫قیطران‬ ‫فرش‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ایرانی‬ ‫فرش‬ ‫های‬ ‫برند‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ...‫و‬ .‫اند‬ ‫بوده‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫پیشرو‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫فروشگاه‬ ،‫قیطران‬ ‫فرش‬ ‫رسمی‬ ‫نمایندگی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شرایط‬ ‫با‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫مانند‬ ‫خرید‬ ‫متعدد‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ : ‫نقدی‬ ‫خرید‬ ‫یا‬ ‫خرید‬ ‫اقساطی‬ ‫سقف‬ ‫تا‬ ۲۰ ‫تومان‬ ‫میلیون‬ ‫چک‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫سفته‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫ضامن‬ ‫بدون‬ ، ‫تنوع‬ ،‫رایگان‬ ‫ارسال‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫با‬ ‫محصوالت‬ ‫طرفدار‬ ‫پر‬ ‫های‬ ‫؛‬ ‫در‬ ‫تراکم‬ ‫متنوع‬ ‫های‬ ‫فروش‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫قیمت‬ ‫ارزانترین‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫باالترین‬ ‫با‬ ‫گ‬ ‫است‬ ‫آورده‬ ‫فراهم‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫آنالین‬ ‫اه‬ .
  • 5. ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫جهت‬ ‫می‬ ، ‫سایت‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫الکترونیکی‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬ https://drfarsh.com/ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫فرش‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مراجعه‬ ‫به‬ ‫تمایل‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫خرید‬ ، ‫اقساطی‬ ‫صورت‬ ‫را‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫درب‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫اینترنتی‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫منزل‬ ‫دریافت‬ ‫نمایید‬ .