فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟

فرش وینتیج یکی از محبوب ترین فرش های مدرن محسوب می شود که این روزها طرفداران زیادی دارد. نام دیگر فرش وینتیج، فرش کهنه نماست و ظاهر ان شبیه به فرش دستباف ولی قیمت آن در رده فرش های ماشینی قرار می گیرد.

‫وینتیج‬ ‫فرش‬
‫نخرم‬ ‫یا‬ ‫بخرم‬
‫؟‬
+
‫لیست‬ ‫آخرین‬
‫قیمت‬
‫دکوراسیون‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫تغذیه‬ ‫و‬ ‫پوشش‬ ‫سبک‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫داشته‬ ‫محسوسی‬ ‫تغییرات‬ ‫مردم‬ ‫زندگی‬ ‫سبک‬ ‫روزها‬ ‫این‬
...‫منازل‬ ‫داخلی‬
‫منازل‬ ‫دکوراسیون‬ ‫بررسی‬ ‫با‬
‫گذار‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫شویم‬ ‫می‬ ‫متوجه‬
‫سمت‬ ‫به‬ ‫کالسیک‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫های‬ ‫طراحی‬ ‫از‬
‫مدرن‬ ‫های‬ ‫طراحی‬
.‫هستیم‬
.‫است‬ ‫دیده‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تغییراتی‬ ‫نیز‬ ،‫دارد‬ ‫باالیی‬ ‫ارزش‬ ‫ما‬ ‫فرهنگ‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فرش‬ ،‫منزل‬ ‫کاالهای‬ ‫تمام‬ ‫میان‬ ‫در‬
‫مدرن‬ ‫دکوراسیون‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫ایرانی‬ ‫اصیل‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫فرش‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫تغییراتی‬
‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫هماهنگی‬
.‫کند‬ ‫جلب‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بسیاری‬ ‫طرفداران‬ ‫و‬
،‫است‬ ‫کرده‬ ‫پا‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫صدای‬ ‫و‬ ‫سر‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫وینتیج‬ ‫فرش‬
.‫است‬
،‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ،) ‫نما‬ ‫کهنه‬ ( ‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫سعی‬ ‫مقاله‬ ‫ادامه‬ ‫در‬
. ‫بپردازیم‬ ‫نما‬ ‫کهنه‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬
‫شما‬ ‫اگر‬ ‫پس‬
.‫بفرمائید‬ ‫مطالعه‬ ‫انتها‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫حتما‬ ،‫دارید‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫قصد‬ ‫هم‬
‫چیست؟‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬
‫شویم‬ ‫آشنا‬ " ‫وینتیج‬ " ‫کلیدواژه‬ ‫معنای‬ ‫با‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫شویم‬ ‫آشنا‬ ‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫با‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬
.
‫آورد‬ ‫را‬ ‫متعددی‬ ‫کلمات‬ ،‫آن‬ ‫ترجمه‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فرانسوی‬ ‫واژه‬ ‫یک‬ ‫وینتیج‬
‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫ه‬
. ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫کهنه‬ ‫شراب‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫عتیقه‬
‫؟‬ ‫معناست‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫نما‬ ‫کهنه‬ ‫یا‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫که‬ ‫بپردازیم‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫حاال‬ ‫اما‬
‫و‬ ‫جالب‬ ‫های‬ ‫فرهنگ‬ ،‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫شروع‬ ‫اینجا‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬
‫عجیبی‬ ‫بعضا‬
.‫است‬ ‫داده‬ ‫رواج‬ ‫مردم‬ ‫بین‬ ‫را‬
‫یا‬ ‫باشد‬ ‫کرده‬ ‫کار‬ ‫بیشتر‬ ‫فرش‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫درباره‬ ‫ها‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترین‬ ‫جالب‬ ‫از‬ ‫یکی‬
.‫دارد‬ ‫باالتری‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ،‫باشد‬ ‫پاخورده‬ ‫اصطالح‬ ‫در‬
،‫کردند‬ ‫می‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫دستباف‬ ‫فرش‬ ‫وقتی‬ ‫مردم‬ ‫منظور‬ ‫همین‬ ‫به‬
‫می‬ ‫پهن‬ ‫هایی‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬
‫را‬ ‫آن‬ ‫مدتی‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫برود‬ ‫باالتر‬ ‫آن‬ ‫ارزش‬ ‫تا‬ ‫بخورد‬ ‫پا‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫بیشتری‬ ‫آمد‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫که‬ ‫کردند‬
‫ارزشمند‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫ایجاد‬ ‫فرش‬ ‫در‬ ‫روشنی‬ ‫سایه‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫می‬ ‫پهن‬ ‫آفتاب‬ ‫مقابل‬ ‫در‬
. ‫برسد‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫تر‬
‫ب‬ ‫چنان‬ ‫آن‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ،‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫با‬ ‫االن‬ ‫اما‬
‫توانایی‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رفته‬ ‫اال‬
.‫ندارند‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫خرید‬
‫فرش‬ ‫که‬ ‫داشتند‬ ‫دوست‬ ‫ها‬ ‫آن‬. ‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫فرش‬ ‫خریداران‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫مشکلی‬ ‫این‬
.‫کنند‬ ‫پرداخت‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫هزینه‬ ‫توانستند‬ ‫نمی‬ ‫ولی‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دستباف‬
‫ا‬ ‫فکر‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬
‫فرش‬ ‫شبیه‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ظاهر‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫تولید‬ ‫هایی‬ ‫فرش‬ ‫که‬ ‫فتادند‬
.‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫قیمتی‬ ‫بازه‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫قیمت‬ ‫ولی‬ ‫باشد‬ ‫دستباف‬ ‫ارزشمند‬ ‫های‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫درواقع‬ ،‫نما‬ ‫کهنه‬ ‫یا‬ ‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ .‫افتادند‬ ‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫تولید‬ ‫فکر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫این‬
‫د‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫شبیه‬ ‫ظاهری‬ ‫با‬ ‫هستند‬ ‫ماشینی‬
.‫ستباف‬
‫در‬ ‫موجود‬ ‫روشن‬ ‫سایه‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫کردند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫روشی‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫تولید‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬
.‫کنند‬ ‫ایجاد‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫قدیمی‬ ‫و‬ ‫ارزشمند‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫شور‬ ‫سنگ‬ ‫که‬ ‫روش‬ ‫این‬
‫گذش‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ،‫داشت‬ ‫نام‬ ) ‫کردن‬ ‫شور‬ ‫دوا‬ ( ‫کردن‬
‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫ته‬
.‫شود‬ ‫شبیه‬
‫پرطرفدارترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫رفته‬ ‫رفته‬ ‫و‬ ) ‫نما‬ ‫کهنه‬ ( ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫تولد‬ ‫از‬ ‫بود‬ ‫سرآغازی‬ ،‫داستان‬ ‫این‬
.‫شد‬ ‫تبدیل‬ ‫مدرن‬ ‫فرش‬ ‫دسته‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫می‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫بافته‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫ابعاد‬ ،‫ها‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬
‫تو‬
.‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،‫خودتان‬ ‫بودجه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫انید‬
‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬
‫از‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫اختصار‬ ‫به‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫زیادی‬ ‫پارامترهای‬ ‫و‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬
‫بینیم‬ ‫می‬ ‫باهم‬ ‫را‬ ) ‫نما‬ ‫کهنه‬ ( ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫آخرین‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫موارد‬ ‫این‬
:
•
‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ،‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫در‬ :‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬
.‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫قیمت‬ ،‫فرش‬
•
‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫الیاف‬ ‫جنس‬ ،‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫پارامترهای‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ : ‫نخ‬ ‫جنس‬
‫ت‬ ِ
‫س‬ ‫هیت‬ ‫اکریلیک‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬.‫است‬ ‫آن‬ ‫بافت‬
‫ثبات‬ ‫دارای‬ ،‫دارند‬ ‫باالیی‬ ‫مقاومت‬ ،‫شده‬
‫بافته‬ ‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫دارند‬ ‫باالتری‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫کمتر‬ ‫پرزدهی‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫بیشتری‬ ‫رنگ‬
.‫دارند‬ ‫کمتری‬ ‫نسبتا‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫کمتری‬ ‫وزن‬ ‫معموال‬ ،‫استر‬ ‫پلی‬ ‫الیاف‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شده‬
•
‫هرچه‬ ،‫ها‬ ‫فرش‬ ‫سایر‬ ‫مانند‬ ‫با‬ ‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ :‫فرش‬ ‫ابعاد‬
‫قیمت‬ ،‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫بیشتری‬ ‫ابعاد‬
.‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫باالتری‬
•
‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫برند‬ ،‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫پارارمترهای‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ :‫فرش‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫برند‬
‫برندهای‬ ‫که‬ ...‫و‬ ‫تاپ‬ ‫فرش‬ ،‫برنتین‬ ‫فرش‬ ،‫محتشم‬ ‫فرش‬ ،‫قیطران‬ ‫فرش‬ ‫مانند‬ ‫برندهایی‬.‫است‬ ‫آن‬
‫فرش‬ ‫تولید‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫معروفی‬
‫البته‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫باالتری‬ ‫نسبتا‬ ‫قیمت‬ ‫عموما‬ ،‫هستند‬ )‫نما‬ ‫(کهنه‬ ‫وینتیج‬
.‫ارزد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫نخ‬ ‫و‬ ‫بافت‬ ‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫به‬
‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫آخرین‬
‫وینتیج‬ ‫فرش‬
12
‫حدود‬ : ‫متری‬
6
‫و‬ ‫میلیون‬
700
‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬
7
‫و‬ ‫میلیون‬
500
‫تومان‬ ‫هزار‬
‫وینتیج‬ ‫فرش‬
9
‫ح‬ ‫از‬ :‫متری‬
‫دود‬
5
‫و‬ ‫میلیون‬
900
‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬
7
‫و‬ ‫میلیون‬
425
‫تومان‬ ‫هزار‬
‫وینتیج‬ ‫فرش‬
6
‫حدود‬ ‫از‬ :‫متری‬
3
‫و‬ ‫میلیون‬
750
‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬
4
‫و‬ ‫میلیون‬
750
‫تومان‬ ‫هزار‬
‫وینتیج‬ ‫فرش‬
1.5
‫در‬
2.25
‫حدود‬ ‫از‬ :‫متری‬
2
‫میلیون‬
110
‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬
2
‫و‬ ‫میلیون‬
804
‫تومان‬ ‫هزار‬
‫وینتیج‬ ‫فرش‬
1
‫در‬
1.5
‫حدود‬ ‫از‬ :‫متری‬
938
‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬
1
‫و‬ ‫میلیون‬
188
‫تومان‬ ‫هزار‬
‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬
‫کد‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬
12
-
818
(
1200
‫شانه‬
–
3600
‫تراکم‬
–
100
) ‫اکریلیک‬ %
‫کد‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬
11
-
801
(
1200
‫شانه‬
–
3600
‫تراکم‬
–
100
) ‫اکریلیک‬ %
‫کد‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬
708
(
700
‫شانه‬
–
2100
) ‫تراکم‬
‫جذاب‬ ‫کلکسیون‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫شما‬
) ‫نما‬ ‫کهنه‬ ( ‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬
‫آدرس‬ ‫به‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬
www.drfarsh.com
‫نمایید‬ ‫مراجعه‬
.
‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬
‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬
‫تخفیف‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬
،‫ها‬ ‫تخفیف‬ ‫این‬ ‫شدن‬ ‫منفضی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫لحاظ‬ ‫های‬
‫قصد‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫تغییر‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫قیمت‬
‫فرش‬ ‫خرید‬
‫وینتیج‬
‫زودتر‬ ،‫دارید‬
‫بفرمایید‬ ‫اقدام‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫برای‬
.
:‫منبع‬
‫زندگی‬ ‫تصویر‬

Recomendados

فرش وینتیج چیست ؟ von
فرش وینتیج چیست ؟ فرش وینتیج چیست ؟
فرش وینتیج چیست ؟ MajidGhorbani10
59 views5 Folien
فرش؛ از صفر تا صد von
فرش؛ از صفر تا صدفرش؛ از صفر تا صد
فرش؛ از صفر تا صدMajidGhorbani10
52 views4 Folien
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی ) von
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )MajidGhorbani10
53 views9 Folien
راهنمای جامع خرید فرش 1200شانه von
راهنمای جامع خرید فرش 1200شانهراهنمای جامع خرید فرش 1200شانه
راهنمای جامع خرید فرش 1200شانهMajidGhorbani10
68 views6 Folien
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن von
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آنفرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آنMajidGhorbani10
47 views4 Folien
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانه von
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانهراهنمای جامع خرید فرش 700 شانه
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانهMajidGhorbani10
89 views6 Folien

Más contenido relacionado

Similar a فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟

Carpet kitchen von
Carpet kitchenCarpet kitchen
Carpet kitchendigifarsh
29 views9 Folien
خرید فرش ماشینی von
خرید فرش ماشینیخرید فرش ماشینی
خرید فرش ماشینیMajidGhorbani10
54 views9 Folien
فرش مدرن ماشینی von
فرش مدرن ماشینیفرش مدرن ماشینی
فرش مدرن ماشینیdigifarsh
64 views4 Folien
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشان von
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان  کاشانقیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان  کاشان
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشانssuser847061
29 views4 Folien
خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آن von
خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آنخرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آن
خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آنMajidGhorbani10
49 views4 Folien
Rotakhti von
RotakhtiRotakhti
Rotakhtialivahdati4
65 views9 Folien

Similar a فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟(20)

Carpet kitchen von digifarsh
Carpet kitchenCarpet kitchen
Carpet kitchen
digifarsh29 views
فرش مدرن ماشینی von digifarsh
فرش مدرن ماشینیفرش مدرن ماشینی
فرش مدرن ماشینی
digifarsh64 views
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشان von ssuser847061
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان  کاشانقیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان  کاشان
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشان
ssuser84706129 views
خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آن von MajidGhorbani10
خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آنخرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آن
خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آن
MajidGhorbani1049 views
Pamchalcarpet von digifarsh
PamchalcarpetPamchalcarpet
Pamchalcarpet
digifarsh63 views
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم von gamanTazeen javid
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیمموکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم
فرش سبک بهتراست یا سنگین؟ von keyashiancarpet
فرش سبک بهتراست یا سنگین؟فرش سبک بهتراست یا سنگین؟
فرش سبک بهتراست یا سنگین؟
keyashiancarpet 95 views
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشان von keyashiancarpet
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشانراهنمای خرید فرش ماشینی کاشان
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشان
keyashiancarpet 47 views
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست von keyashiancarpet
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیستمعیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست
keyashiancarpet 72 views
راهنمای جامع خرید فرش 1200 شانه von MajidGhorbani10
راهنمای جامع خرید فرش 1200 شانهراهنمای جامع خرید فرش 1200 شانه
راهنمای جامع خرید فرش 1200 شانه
MajidGhorbani1091 views
ویژگی فرش ماشینی افشان von keyashiancarpet
ویژگی فرش ماشینی افشانویژگی فرش ماشینی افشان
ویژگی فرش ماشینی افشان
keyashiancarpet 49 views
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید von digifarsh
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسیدطرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید
digifarsh101 views
انواع فرش سجاده ای von ssuser847061
انواع فرش سجاده ایانواع فرش سجاده ای
انواع فرش سجاده ای
ssuser84706116 views
خرید فرش نمازخانه ای کاشان von ssuser847061
خرید فرش نمازخانه ای کاشانخرید فرش نمازخانه ای کاشان
خرید فرش نمازخانه ای کاشان
ssuser84706121 views

Más de MajidGhorbani10

راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100) von
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)MajidGhorbani10
26 views10 Folien
ماشین ظرفشویی یونیوا von
ماشین ظرفشویی یونیواماشین ظرفشویی یونیوا
ماشین ظرفشویی یونیواMajidGhorbani10
70 views7 Folien
خرید لباس شویی اصلی von
خرید لباس شویی اصلیخرید لباس شویی اصلی
خرید لباس شویی اصلیMajidGhorbani10
42 views8 Folien
خرید فرش اقساطی von
خرید فرش اقساطیخرید فرش اقساطی
خرید فرش اقساطیMajidGhorbani10
80 views4 Folien
کولر گازی ال جی 18000 von
کولر گازی ال جی 18000کولر گازی ال جی 18000
کولر گازی ال جی 18000MajidGhorbani10
28 views8 Folien
کولر گازی ال جی 12000 von
کولر گازی ال جی 12000کولر گازی ال جی 12000
کولر گازی ال جی 12000MajidGhorbani10
92 views7 Folien

Más de MajidGhorbani10(7)

راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100) von MajidGhorbani10
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)
MajidGhorbani1026 views
ماشین ظرفشویی یونیوا von MajidGhorbani10
ماشین ظرفشویی یونیواماشین ظرفشویی یونیوا
ماشین ظرفشویی یونیوا
MajidGhorbani1070 views

فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟

  • 1. ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫نخرم‬ ‫یا‬ ‫بخرم‬ ‫؟‬ + ‫لیست‬ ‫آخرین‬ ‫قیمت‬ ‫دکوراسیون‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫تغذیه‬ ‫و‬ ‫پوشش‬ ‫سبک‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫داشته‬ ‫محسوسی‬ ‫تغییرات‬ ‫مردم‬ ‫زندگی‬ ‫سبک‬ ‫روزها‬ ‫این‬ ...‫منازل‬ ‫داخلی‬ ‫منازل‬ ‫دکوراسیون‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫گذار‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫شویم‬ ‫می‬ ‫متوجه‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫کالسیک‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫های‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫مدرن‬ ‫های‬ ‫طراحی‬ .‫هستیم‬ .‫است‬ ‫دیده‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تغییراتی‬ ‫نیز‬ ،‫دارد‬ ‫باالیی‬ ‫ارزش‬ ‫ما‬ ‫فرهنگ‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فرش‬ ،‫منزل‬ ‫کاالهای‬ ‫تمام‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫مدرن‬ ‫دکوراسیون‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫ایرانی‬ ‫اصیل‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫فرش‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫تغییراتی‬ ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫هماهنگی‬ .‫کند‬ ‫جلب‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بسیاری‬ ‫طرفداران‬ ‫و‬ ،‫است‬ ‫کرده‬ ‫پا‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫صدای‬ ‫و‬ ‫سر‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ .‫است‬ ،‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ،) ‫نما‬ ‫کهنه‬ ( ‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫سعی‬ ‫مقاله‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ . ‫بپردازیم‬ ‫نما‬ ‫کهنه‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫پس‬ .‫بفرمائید‬ ‫مطالعه‬ ‫انتها‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫حتما‬ ،‫دارید‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫قصد‬ ‫هم‬ ‫چیست؟‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬
  • 2. ‫شویم‬ ‫آشنا‬ " ‫وینتیج‬ " ‫کلیدواژه‬ ‫معنای‬ ‫با‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫شویم‬ ‫آشنا‬ ‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫با‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ . ‫آورد‬ ‫را‬ ‫متعددی‬ ‫کلمات‬ ،‫آن‬ ‫ترجمه‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فرانسوی‬ ‫واژه‬ ‫یک‬ ‫وینتیج‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫ه‬ . ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫کهنه‬ ‫شراب‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫عتیقه‬ ‫؟‬ ‫معناست‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫نما‬ ‫کهنه‬ ‫یا‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫که‬ ‫بپردازیم‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫حاال‬ ‫اما‬ ‫و‬ ‫جالب‬ ‫های‬ ‫فرهنگ‬ ،‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫شروع‬ ‫اینجا‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫عجیبی‬ ‫بعضا‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫رواج‬ ‫مردم‬ ‫بین‬ ‫را‬ ‫یا‬ ‫باشد‬ ‫کرده‬ ‫کار‬ ‫بیشتر‬ ‫فرش‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫درباره‬ ‫ها‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترین‬ ‫جالب‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫دارد‬ ‫باالتری‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ،‫باشد‬ ‫پاخورده‬ ‫اصطالح‬ ‫در‬ ،‫کردند‬ ‫می‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫دستباف‬ ‫فرش‬ ‫وقتی‬ ‫مردم‬ ‫منظور‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫می‬ ‫پهن‬ ‫هایی‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫مدتی‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫برود‬ ‫باالتر‬ ‫آن‬ ‫ارزش‬ ‫تا‬ ‫بخورد‬ ‫پا‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫بیشتری‬ ‫آمد‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫ارزشمند‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫ایجاد‬ ‫فرش‬ ‫در‬ ‫روشنی‬ ‫سایه‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫می‬ ‫پهن‬ ‫آفتاب‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ . ‫برسد‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫تر‬ ‫ب‬ ‫چنان‬ ‫آن‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ،‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫با‬ ‫االن‬ ‫اما‬ ‫توانایی‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رفته‬ ‫اال‬ .‫ندارند‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫فرش‬ ‫که‬ ‫داشتند‬ ‫دوست‬ ‫ها‬ ‫آن‬. ‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫فرش‬ ‫خریداران‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫مشکلی‬ ‫این‬ .‫کنند‬ ‫پرداخت‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫هزینه‬ ‫توانستند‬ ‫نمی‬ ‫ولی‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دستباف‬ ‫ا‬ ‫فکر‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ ‫فرش‬ ‫شبیه‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ظاهر‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫تولید‬ ‫هایی‬ ‫فرش‬ ‫که‬ ‫فتادند‬ .‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫قیمتی‬ ‫بازه‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫قیمت‬ ‫ولی‬ ‫باشد‬ ‫دستباف‬ ‫ارزشمند‬ ‫های‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫درواقع‬ ،‫نما‬ ‫کهنه‬ ‫یا‬ ‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ .‫افتادند‬ ‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫تولید‬ ‫فکر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫این‬ ‫د‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫شبیه‬ ‫ظاهری‬ ‫با‬ ‫هستند‬ ‫ماشینی‬ .‫ستباف‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫روشن‬ ‫سایه‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫کردند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫روشی‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫تولید‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫کنند‬ ‫ایجاد‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫قدیمی‬ ‫و‬ ‫ارزشمند‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫شور‬ ‫سنگ‬ ‫که‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫گذش‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ،‫داشت‬ ‫نام‬ ) ‫کردن‬ ‫شور‬ ‫دوا‬ ( ‫کردن‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫ته‬ .‫شود‬ ‫شبیه‬ ‫پرطرفدارترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫رفته‬ ‫رفته‬ ‫و‬ ) ‫نما‬ ‫کهنه‬ ( ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫تولد‬ ‫از‬ ‫بود‬ ‫سرآغازی‬ ،‫داستان‬ ‫این‬ .‫شد‬ ‫تبدیل‬ ‫مدرن‬ ‫فرش‬ ‫دسته‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫بافته‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫ابعاد‬ ،‫ها‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫تو‬ .‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،‫خودتان‬ ‫بودجه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫انید‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬
  • 3. ‫از‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫اختصار‬ ‫به‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫زیادی‬ ‫پارامترهای‬ ‫و‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫بینیم‬ ‫می‬ ‫باهم‬ ‫را‬ ) ‫نما‬ ‫کهنه‬ ( ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫آخرین‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫موارد‬ ‫این‬ : • ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ،‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫در‬ :‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ .‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫قیمت‬ ،‫فرش‬ • ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫الیاف‬ ‫جنس‬ ،‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫پارامترهای‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ : ‫نخ‬ ‫جنس‬ ‫ت‬ ِ ‫س‬ ‫هیت‬ ‫اکریلیک‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬.‫است‬ ‫آن‬ ‫بافت‬ ‫ثبات‬ ‫دارای‬ ،‫دارند‬ ‫باالیی‬ ‫مقاومت‬ ،‫شده‬ ‫بافته‬ ‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫دارند‬ ‫باالتری‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫کمتر‬ ‫پرزدهی‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫بیشتری‬ ‫رنگ‬ .‫دارند‬ ‫کمتری‬ ‫نسبتا‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫کمتری‬ ‫وزن‬ ‫معموال‬ ،‫استر‬ ‫پلی‬ ‫الیاف‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شده‬ • ‫هرچه‬ ،‫ها‬ ‫فرش‬ ‫سایر‬ ‫مانند‬ ‫با‬ ‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ :‫فرش‬ ‫ابعاد‬ ‫قیمت‬ ،‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫بیشتری‬ ‫ابعاد‬ .‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫باالتری‬ • ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫برند‬ ،‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫پارارمترهای‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ :‫فرش‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫برند‬ ‫برندهای‬ ‫که‬ ...‫و‬ ‫تاپ‬ ‫فرش‬ ،‫برنتین‬ ‫فرش‬ ،‫محتشم‬ ‫فرش‬ ،‫قیطران‬ ‫فرش‬ ‫مانند‬ ‫برندهایی‬.‫است‬ ‫آن‬ ‫فرش‬ ‫تولید‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫معروفی‬ ‫البته‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫باالتری‬ ‫نسبتا‬ ‫قیمت‬ ‫عموما‬ ،‫هستند‬ )‫نما‬ ‫(کهنه‬ ‫وینتیج‬ .‫ارزد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫نخ‬ ‫و‬ ‫بافت‬ ‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫به‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫آخرین‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ 12 ‫حدود‬ : ‫متری‬ 6 ‫و‬ ‫میلیون‬ 700 ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ 7 ‫و‬ ‫میلیون‬ 500 ‫تومان‬ ‫هزار‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ 9 ‫ح‬ ‫از‬ :‫متری‬ ‫دود‬ 5 ‫و‬ ‫میلیون‬ 900 ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ 7 ‫و‬ ‫میلیون‬ 425 ‫تومان‬ ‫هزار‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ 6 ‫حدود‬ ‫از‬ :‫متری‬ 3 ‫و‬ ‫میلیون‬ 750 ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ 4 ‫و‬ ‫میلیون‬ 750 ‫تومان‬ ‫هزار‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ 1.5 ‫در‬ 2.25 ‫حدود‬ ‫از‬ :‫متری‬ 2 ‫میلیون‬ 110 ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ 2 ‫و‬ ‫میلیون‬ 804 ‫تومان‬ ‫هزار‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ 1 ‫در‬ 1.5 ‫حدود‬ ‫از‬ :‫متری‬ 938 ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ 1 ‫و‬ ‫میلیون‬ 188 ‫تومان‬ ‫هزار‬ ‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ‫کد‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ 12 - 818 ( 1200 ‫شانه‬ – 3600 ‫تراکم‬ – 100 ) ‫اکریلیک‬ %
  • 6. ‫جذاب‬ ‫کلکسیون‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫شما‬ ) ‫نما‬ ‫کهنه‬ ( ‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ www.drfarsh.com ‫نمایید‬ ‫مراجعه‬ . ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫تخفیف‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ،‫ها‬ ‫تخفیف‬ ‫این‬ ‫شدن‬ ‫منفضی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫لحاظ‬ ‫های‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫تغییر‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫قیمت‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫وینتیج‬ ‫زودتر‬ ،‫دارید‬ ‫بفرمایید‬ ‫اقدام‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ . :‫منبع‬ ‫زندگی‬ ‫تصویر‬