فرش؛ از صفر تا صد

فرش یکی از کالاهای اساسی منازل ایرانی هاست. ما در این مقاله هر آن چیی که شما برای شناخت فرش و بهترین تجربه خرید فرش نیاز دارید را یکجا برای شما فراهم کرده ایم .

‫فرش‬
!‫صد‬ ‫تا‬ ‫صفر‬ ‫از‬ ‫؛‬
‫به‬ ‫که‬ ‫تاریخ‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫یافت‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫قدیمی‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫تنگاتنگی‬ ‫رابطه‬ ‫ها‬ ‫ایرانی‬ ‫ما‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫فرش‬ ،‫دیرباز‬ ‫از‬
‫مسیح‬ ‫حضرت‬ ‫میالد‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫سال‬ ‫چهارصد‬
)‫(ع‬
.‫است‬ ‫ایرانیان‬ ‫به‬ ‫منسوب‬ ،‫گردد‬ ‫می‬ ‫بر‬
‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫فرش‬ ‫این‬
‫پازیریک‬ ‫فرش‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫نگهداری‬ ‫روسیه‬ ‫پترزبورگ‬ ‫سن‬ ‫در‬ ‫آرمیتاژ‬ ‫موزه‬ ‫در‬ ‫روزها‬ ‫این‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬
‫هستیم‬ ‫آن‬ ‫شاهد‬ ‫امروزه‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫پیشرفته‬ ،‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫رفته‬ ‫رفته‬
‫ماشینی‬ ‫فرش‬
‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫با‬
‫نوین‬ ‫ی‬
‫فرش‬ ‫مانند‬ ،‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بافته‬
1500
.‫شوند‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫سرسخت‬ ‫رقیب‬ ،‫شانه‬
‫می‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫متنوعی‬ ‫بسیار‬ ‫ابعاد‬ ‫و‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫طرح‬ ،‫مختلف‬ ‫های‬ ‫دسته‬ ‫در‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ،‫روزها‬ ‫این‬
‫م‬ ‫فرش‬ ‫انتخاب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ‫موضوع‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫شوند‬
‫نظر‬ ‫به‬ ‫سخت‬ ‫و‬ ‫دشوار‬ ‫کمی‬ ‫خریداران‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫برای‬ ‫اشینی‬
. ‫برسد‬
‫کنیم‬ ‫تشریح‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫انواع‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫آماده‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫مقاله‬ ،‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫سعی‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫در‬ ‫ما‬ ،‫رو‬ ‫همین‬ ‫از‬
‫کمی‬ ‫بلکه‬ ‫تا‬
.‫کنیم‬ ‫یاری‬ ‫مسیر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬
‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫انواع‬
‫ماشینی‬ ‫فرش‬
.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫مختلفی‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫دسته‬ ‫در‬
1
-
‫ماشینی‬ ‫فرش‬
700
:‫شانه‬
‫های‬ ‫فرش‬
700
،‫خود‬ ‫عرض‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫در‬ ،‫شانه‬
700
‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫گره‬
700
‫می‬ ‫گفته‬ ‫شانه‬
‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ .‫شود‬
700
‫تراکم‬ ‫در‬ ‫عموما‬ ،‫شانه‬
2100
‫یا‬
2550
. ‫شوند‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫تولید‬
‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫منحصربفرد‬ ‫ویژگی‬ ‫دو‬
700
‫فرش‬ ‫خریداران‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫بین‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫محبوبیت‬ ‫موجب‬ ،‫شانه‬
: ‫است‬ ‫شده‬
‫الف‬
-
‫این‬ ‫پایین‬ ‫قیمت‬
‫های‬ ‫فرش‬ :‫ها‬ ‫فرش‬
700
‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ،‫شانه‬
1200
‫و‬
1500
‫پایین‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫قیمت‬ ‫شانه‬
.‫بیاورند‬ ‫روی‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫خریداران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫تری‬
‫ب‬
-
‫باال‬ ‫ارتفاع‬ ،‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫نخ‬ :‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫لطافت‬ ‫و‬ ‫نرمی‬
‫ها‬ ‫فرش‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫تری‬
‫در‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫البته‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫باالیی‬ ‫محبوبیت‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دارند‬
.‫ندارند‬ ‫باالیی‬ ‫جزئیات‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫ساده‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫عموما‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫نظر‬
2
-
‫ماشینی‬ ‫فرش‬
1200
:‫شانه‬
‫ازعر‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫در‬ ،‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬
،‫خود‬ ‫ض‬
1200
‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫گره‬
1200
.‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫شانه‬
‫تراکم‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬
3600
.‫شوند‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫تولید‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫دسته‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫تمام‬ ‫بین‬ ،‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬
‫مانند‬ ‫هایی‬ ‫فرش‬
‫فرش‬
1200
‫م‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫مهناز‬ ‫طرح‬ ‫قیطران‬ ‫شانه‬
.‫است‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫حبوب‬
‫چیست؟‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫محبوبیت‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫اما‬
:‫کرد‬ ‫عنوان‬ ‫مورد‬ ‫دو‬ ‫را‬ ‫محبوبیت‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫توان‬ ‫می‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫بین‬ ‫قیمتی‬ ،‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ :‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫قیمت‬ :‫الف‬
700
‫و‬
1500
‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫دیگر‬ ‫بیان‬ ‫به‬ .‫دارند‬ ‫شانه‬
‫متوسط‬ ‫قیمتی‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫که‬
. ‫پایین‬ ‫خیلی‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫باالست‬ ‫خیلی‬ ‫نه‬. ‫دارند‬
‫ب‬
-
‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ،‫ها‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬
700
‫بیشتری‬ ‫بسیار‬ ‫جزئیات‬ ‫دارای‬ ،‫شانه‬
.‫کنند‬ ‫هدیه‬ ‫شما‬ ‫منزل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫منحصربفردی‬ ‫زیبایی‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬
‫ا‬ ‫رسیده‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫بنابراین‬
،‫زیبا‬ ‫فرش‬ ‫یک‬ ‫خرید‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫تهیه‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫که‬ ‫ند‬
.‫نشوند‬ ‫متقبل‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫ی‬ ‫هزینه‬
3
-
‫ماشینی‬ ‫فرش‬
1500
:‫شانه‬
،‫خودشان‬ ‫عرض‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬
1500
‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫گره‬
1500
‫می‬ ‫گفته‬ ‫شانه‬
.‫شود‬
‫تراکم‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬
4500
‫م‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫بافته‬
،‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫تراکم‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫ی‬
.‫نیست‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫باکیفیت‬ ‫الیاف‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫پیشرفته‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫جز‬
‫و‬ ‫خوابند‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫روی‬ ‫الیاف‬ ،‫باشد‬ ‫زیاد‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫نخ‬ ‫ارتفاع‬ ‫اگر‬ ،‫ببافیم‬ ‫باال‬ ‫تراکم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فرشی‬ ‫میخواهیم‬ ‫وقتی‬
‫و‬ ‫طرح‬
‫بگیریم‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫کم‬ ‫را‬ ‫نخ‬ ‫ارتفاع‬ ‫که‬ ‫مجبوریم‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬. ‫ریزد‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫فرش‬ ‫نقش‬
‫است‬ ‫کم‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ضخامت‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫زیبایی‬ ‫بسیار‬ ‫ونقش‬ ‫طرح‬ ،‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫موضوع‬ ‫همین‬.
‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫محسوب‬ ‫راحتی‬ ‫و‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫خیلی‬ ‫پس‬.
.
‫با‬ ،‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬
.‫دارند‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫بین‬ ‫را‬ ‫قیمت‬ ‫الترین‬
.‫شود‬ ‫تبدیل‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫برای‬ ‫سرسخت‬ ‫رقیبی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫همه‬
4
-
:‫مدرن‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬
.‫اند‬ ‫کرده‬ ‫جذب‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بسیاری‬ ‫طرفداران‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫نوع‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬
‫ت‬ ‫عمده‬
.‫هاست‬ ‫آن‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫فاوت‬
‫اماکنی‬ ‫یا‬ ‫منازلی‬ ‫مناسب‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مدرن‬ ‫سبکی‬ ‫دارای‬ ‫عموما‬ ،‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫مدرنیته‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫دکوراسیون‬ ‫که‬ ‫هستند‬
‫ا‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫بین‬ ‫از‬
.‫دارد‬ ‫بسیاری‬ ‫طرفداران‬ ،‫هندسی‬ ‫طرح‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ،‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫ز‬
5
-
:‫وینتیج‬ ‫فرش‬
،‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬
‫فرش‬ ‫خریداران‬ ‫بین‬ ‫آنچنان‬ ‫اخیرا‬ ‫ولی‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫مدرن‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫زیرمجموعه‬
.‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫جدا‬ ‫ای‬ ‫دسته‬ ‫در‬ ‫عموما‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫باالیی‬ ‫محبوبیت‬
‫این‬
‫موضوع‬ ‫این‬ ‫و‬ .‫دارد‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫شباهت‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ظاهر‬ ‫ولی‬ ‫هستند‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ،‫ها‬ ‫فرش‬
.‫است‬ ‫اصیل‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫دکوراسیون‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫منازلی‬ ‫با‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫تناسب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سبب‬
‫چ‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫مدرن‬ ‫های‬ ‫نقش‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ،‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫های‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫بین‬ ‫البته‬
‫را‬ ‫ها‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫خورند‬ ‫می‬ ‫شم‬
.‫سازد‬ ‫می‬ ‫متناسب‬ ‫مدرن‬ ‫های‬ ‫دکوراسیون‬ ‫برای‬
‫زیبا‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫سنتی‬ ‫دکوراسیون‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ،‫ها‬ ‫آن‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ،‫ها‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ،‫بنابراین‬
.‫خاص‬ ‫و‬ ‫مدرن‬ ‫های‬ ‫دکوراسیون‬ ‫برای‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫باشند‬
‫دیگری‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫دسته‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫در‬
‫می‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫برد‬ ‫نام‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬
‫فرش‬ ،‫اصیل‬ ‫فرش‬ ،‫تکه‬ ‫چهل‬ ‫فرش‬ ،‫کودک‬ ‫فرش‬ ،‫دستباف‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫توان‬
1000
‫جایی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اما‬ ،‫نمود‬ ‫اشاره‬ ...‫و‬ ‫شانه‬
‫که‬
5
‫از‬ ‫ما‬ ،‫هستند‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫پرفروش‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ،‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫برده‬ ‫نام‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬
‫این‬ ‫معرفی‬
. ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫دیگری‬ ‫ی‬ ‫مقاله‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫خودداری‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫فرش‬
‫را‬ ‫منزل‬ ‫دکوراسیون‬ ‫محوریت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫استراتژیک‬ ‫کاالی‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫آخر‬ ‫توصیه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫باالیی‬ ‫دقت‬ ،‫بگیرد‬ ‫برعهده‬
‫تواند‬ ‫می‬ ‫فرش‬ ‫که‬ ‫چرا‬
.‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫الشعاع‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫دکوراسیون‬ ‫تمامی‬
‫آدرس‬ ‫به‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫فرش‬ ‫آنالین‬ ‫فروشگاه‬ ‫از‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫بهترین‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫دعوت‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫نهایت‬ ‫در‬
www.drfarsh.com
.‫فرمایید‬ ‫دیدن‬
:‫منبع‬
‫امروزنگ‬
‫ار‬

Recomendados

بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی ) von
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )MajidGhorbani10
53 views9 Folien
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن von
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آنفرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آنMajidGhorbani10
47 views4 Folien
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانه von
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانهراهنمای جامع خرید فرش 700 شانه
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانهMajidGhorbani10
89 views6 Folien
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟ von
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟MajidGhorbani10
86 views6 Folien
راهنمای جامع خرید فرش 1200شانه von
راهنمای جامع خرید فرش 1200شانهراهنمای جامع خرید فرش 1200شانه
راهنمای جامع خرید فرش 1200شانهMajidGhorbani10
68 views6 Folien
خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آن von
خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آنخرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آن
خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آنMajidGhorbani10
49 views4 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

فرش وینتیج چیست ؟ von
فرش وینتیج چیست ؟ فرش وینتیج چیست ؟
فرش وینتیج چیست ؟ MajidGhorbani10
59 views5 Folien
راهنمای جامع خرید فرش 1200 شانه von
راهنمای جامع خرید فرش 1200 شانهراهنمای جامع خرید فرش 1200 شانه
راهنمای جامع خرید فرش 1200 شانهMajidGhorbani10
91 views4 Folien
Pamchalcarpet von
PamchalcarpetPamchalcarpet
Pamchalcarpetdigifarsh
63 views4 Folien
خرید فرش ماشینی von
خرید فرش ماشینیخرید فرش ماشینی
خرید فرش ماشینیMajidGhorbani10
54 views9 Folien
قیمت فرش ماشینی von
قیمت فرش ماشینیقیمت فرش ماشینی
قیمت فرش ماشینیMajidGhorbani10
22 views4 Folien
فرش مدرن ماشینی von
فرش مدرن ماشینیفرش مدرن ماشینی
فرش مدرن ماشینیdigifarsh
64 views4 Folien

Was ist angesagt?(9)

راهنمای جامع خرید فرش 1200 شانه von MajidGhorbani10
راهنمای جامع خرید فرش 1200 شانهراهنمای جامع خرید فرش 1200 شانه
راهنمای جامع خرید فرش 1200 شانه
MajidGhorbani1091 views
Pamchalcarpet von digifarsh
PamchalcarpetPamchalcarpet
Pamchalcarpet
digifarsh63 views
فرش مدرن ماشینی von digifarsh
فرش مدرن ماشینیفرش مدرن ماشینی
فرش مدرن ماشینی
digifarsh64 views
Carpet kitchen von digifarsh
Carpet kitchenCarpet kitchen
Carpet kitchen
digifarsh29 views
انواع فرش سجاده ای von ssuser847061
انواع فرش سجاده ایانواع فرش سجاده ای
انواع فرش سجاده ای
ssuser84706116 views

Similar a فرش؛ از صفر تا صد

طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید von
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسیدطرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسیدdigifarsh
101 views3 Folien
Niavarancarpet von
NiavarancarpetNiavarancarpet
Niavarancarpetniavarancarpet
4 views4 Folien
محافظ ریشه فرش von
محافظ ریشه فرشمحافظ ریشه فرش
محافظ ریشه فرشMajidGhorbani10
26 views7 Folien
Baghjan von
BaghjanBaghjan
Baghjanzibaandishiweb
36 views3 Folien
ویژگی فرش ماشینی افشان von
ویژگی فرش ماشینی افشانویژگی فرش ماشینی افشان
ویژگی فرش ماشینی افشانkeyashiancarpet
49 views5 Folien
Rotakhti von
RotakhtiRotakhti
Rotakhtialivahdati4
65 views9 Folien

Similar a فرش؛ از صفر تا صد(18)

طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید von digifarsh
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسیدطرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید
digifarsh101 views
ویژگی فرش ماشینی افشان von keyashiancarpet
ویژگی فرش ماشینی افشانویژگی فرش ماشینی افشان
ویژگی فرش ماشینی افشان
keyashiancarpet 49 views
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست von keyashiancarpet
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیستمعیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست
keyashiancarpet 72 views
فرش سبک بهتراست یا سنگین؟ von keyashiancarpet
فرش سبک بهتراست یا سنگین؟فرش سبک بهتراست یا سنگین؟
فرش سبک بهتراست یا سنگین؟
keyashiancarpet 95 views
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشان von keyashiancarpet
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشانراهنمای خرید فرش ماشینی کاشان
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشان
keyashiancarpet 47 views
خرید مبل راحتی تبریز.pdf von mahanrezapour
خرید مبل راحتی تبریز.pdfخرید مبل راحتی تبریز.pdf
خرید مبل راحتی تبریز.pdf
mahanrezapour3 views
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم von gamanTazeen javid
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیمموکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم
Black background von digifarsh
Black backgroundBlack background
Black background
digifarsh9 views
ده ورق شیروانی برتر در ایران von bahareq
ده ورق شیروانی برتر در ایرانده ورق شیروانی برتر در ایران
ده ورق شیروانی برتر در ایران
bahareq39 views
راهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستان von digifarsh
راهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستانراهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستان
راهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستان
digifarsh66 views

Más de MajidGhorbani10

راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100) von
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)MajidGhorbani10
26 views10 Folien
ماشین ظرفشویی یونیوا von
ماشین ظرفشویی یونیواماشین ظرفشویی یونیوا
ماشین ظرفشویی یونیواMajidGhorbani10
70 views7 Folien
خرید لباس شویی اصلی von
خرید لباس شویی اصلیخرید لباس شویی اصلی
خرید لباس شویی اصلیMajidGhorbani10
42 views8 Folien
خرید فرش اقساطی von
خرید فرش اقساطیخرید فرش اقساطی
خرید فرش اقساطیMajidGhorbani10
80 views4 Folien
کولر گازی ال جی 18000 von
کولر گازی ال جی 18000کولر گازی ال جی 18000
کولر گازی ال جی 18000MajidGhorbani10
28 views8 Folien
کولر گازی ال جی 12000 von
کولر گازی ال جی 12000کولر گازی ال جی 12000
کولر گازی ال جی 12000MajidGhorbani10
92 views7 Folien

Más de MajidGhorbani10(7)

راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100) von MajidGhorbani10
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)
MajidGhorbani1026 views
ماشین ظرفشویی یونیوا von MajidGhorbani10
ماشین ظرفشویی یونیواماشین ظرفشویی یونیوا
ماشین ظرفشویی یونیوا
MajidGhorbani1070 views

فرش؛ از صفر تا صد

  • 1. ‫فرش‬ !‫صد‬ ‫تا‬ ‫صفر‬ ‫از‬ ‫؛‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫تاریخ‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫یافت‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫قدیمی‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫تنگاتنگی‬ ‫رابطه‬ ‫ها‬ ‫ایرانی‬ ‫ما‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫فرش‬ ،‫دیرباز‬ ‫از‬ ‫مسیح‬ ‫حضرت‬ ‫میالد‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫سال‬ ‫چهارصد‬ )‫(ع‬ .‫است‬ ‫ایرانیان‬ ‫به‬ ‫منسوب‬ ،‫گردد‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫پازیریک‬ ‫فرش‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫نگهداری‬ ‫روسیه‬ ‫پترزبورگ‬ ‫سن‬ ‫در‬ ‫آرمیتاژ‬ ‫موزه‬ ‫در‬ ‫روزها‬ ‫این‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫هستیم‬ ‫آن‬ ‫شاهد‬ ‫امروزه‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫پیشرفته‬ ،‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫رفته‬ ‫رفته‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫با‬ ‫نوین‬ ‫ی‬ ‫فرش‬ ‫مانند‬ ،‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بافته‬ 1500 .‫شوند‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫سرسخت‬ ‫رقیب‬ ،‫شانه‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫متنوعی‬ ‫بسیار‬ ‫ابعاد‬ ‫و‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫طرح‬ ،‫مختلف‬ ‫های‬ ‫دسته‬ ‫در‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ،‫روزها‬ ‫این‬ ‫م‬ ‫فرش‬ ‫انتخاب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ‫موضوع‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫سخت‬ ‫و‬ ‫دشوار‬ ‫کمی‬ ‫خریداران‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫برای‬ ‫اشینی‬ . ‫برسد‬ ‫کنیم‬ ‫تشریح‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫انواع‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫آماده‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫مقاله‬ ،‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫سعی‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫در‬ ‫ما‬ ،‫رو‬ ‫همین‬ ‫از‬ ‫کمی‬ ‫بلکه‬ ‫تا‬ .‫کنیم‬ ‫یاری‬ ‫مسیر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫انواع‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫مختلفی‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫دسته‬ ‫در‬ 1 - ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ 700 :‫شانه‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 700 ،‫خود‬ ‫عرض‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫در‬ ،‫شانه‬ 700 ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫گره‬ 700 ‫می‬ ‫گفته‬ ‫شانه‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ .‫شود‬ 700 ‫تراکم‬ ‫در‬ ‫عموما‬ ،‫شانه‬ 2100 ‫یا‬ 2550 . ‫شوند‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫منحصربفرد‬ ‫ویژگی‬ ‫دو‬ 700 ‫فرش‬ ‫خریداران‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫بین‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫محبوبیت‬ ‫موجب‬ ،‫شانه‬ : ‫است‬ ‫شده‬ ‫الف‬ - ‫این‬ ‫پایین‬ ‫قیمت‬ ‫های‬ ‫فرش‬ :‫ها‬ ‫فرش‬ 700 ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ،‫شانه‬ 1200 ‫و‬ 1500 ‫پایین‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫قیمت‬ ‫شانه‬ .‫بیاورند‬ ‫روی‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫خریداران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫تری‬ ‫ب‬ - ‫باال‬ ‫ارتفاع‬ ،‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫نخ‬ :‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫لطافت‬ ‫و‬ ‫نرمی‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫تری‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫البته‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫باالیی‬ ‫محبوبیت‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دارند‬ .‫ندارند‬ ‫باالیی‬ ‫جزئیات‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫ساده‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫عموما‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫نظر‬ 2 - ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ 1200 :‫شانه‬ ‫ازعر‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫در‬ ،‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ،‫خود‬ ‫ض‬ 1200 ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫گره‬ 1200 .‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫شانه‬
  • 2. ‫تراکم‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ 3600 .‫شوند‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫دسته‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫تمام‬ ‫بین‬ ،‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫مانند‬ ‫هایی‬ ‫فرش‬ ‫فرش‬ 1200 ‫م‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫مهناز‬ ‫طرح‬ ‫قیطران‬ ‫شانه‬ .‫است‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫حبوب‬ ‫چیست؟‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫محبوبیت‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫اما‬ :‫کرد‬ ‫عنوان‬ ‫مورد‬ ‫دو‬ ‫را‬ ‫محبوبیت‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫بین‬ ‫قیمتی‬ ،‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ :‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫قیمت‬ :‫الف‬ 700 ‫و‬ 1500 ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫دیگر‬ ‫بیان‬ ‫به‬ .‫دارند‬ ‫شانه‬ ‫متوسط‬ ‫قیمتی‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫که‬ . ‫پایین‬ ‫خیلی‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫باالست‬ ‫خیلی‬ ‫نه‬. ‫دارند‬ ‫ب‬ - ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ،‫ها‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ 700 ‫بیشتری‬ ‫بسیار‬ ‫جزئیات‬ ‫دارای‬ ،‫شانه‬ .‫کنند‬ ‫هدیه‬ ‫شما‬ ‫منزل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫منحصربفردی‬ ‫زیبایی‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ا‬ ‫رسیده‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫بنابراین‬ ،‫زیبا‬ ‫فرش‬ ‫یک‬ ‫خرید‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫تهیه‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫که‬ ‫ند‬ .‫نشوند‬ ‫متقبل‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫ی‬ ‫هزینه‬ 3 - ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ 1500 :‫شانه‬ ،‫خودشان‬ ‫عرض‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ 1500 ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫گره‬ 1500 ‫می‬ ‫گفته‬ ‫شانه‬ .‫شود‬ ‫تراکم‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ 4500 ‫م‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫بافته‬ ،‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫تراکم‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫ی‬ .‫نیست‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫باکیفیت‬ ‫الیاف‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫پیشرفته‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫جز‬
  • 3. ‫و‬ ‫خوابند‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫روی‬ ‫الیاف‬ ،‫باشد‬ ‫زیاد‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫نخ‬ ‫ارتفاع‬ ‫اگر‬ ،‫ببافیم‬ ‫باال‬ ‫تراکم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فرشی‬ ‫میخواهیم‬ ‫وقتی‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫بگیریم‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫کم‬ ‫را‬ ‫نخ‬ ‫ارتفاع‬ ‫که‬ ‫مجبوریم‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬. ‫ریزد‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫فرش‬ ‫نقش‬ ‫است‬ ‫کم‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ضخامت‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫زیبایی‬ ‫بسیار‬ ‫ونقش‬ ‫طرح‬ ،‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫موضوع‬ ‫همین‬. ‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫محسوب‬ ‫راحتی‬ ‫و‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫خیلی‬ ‫پس‬. . ‫با‬ ،‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ .‫دارند‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫بین‬ ‫را‬ ‫قیمت‬ ‫الترین‬ .‫شود‬ ‫تبدیل‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫برای‬ ‫سرسخت‬ ‫رقیبی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫همه‬ 4 - :‫مدرن‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ .‫اند‬ ‫کرده‬ ‫جذب‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بسیاری‬ ‫طرفداران‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫نوع‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫ت‬ ‫عمده‬ .‫هاست‬ ‫آن‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫فاوت‬ ‫اماکنی‬ ‫یا‬ ‫منازلی‬ ‫مناسب‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مدرن‬ ‫سبکی‬ ‫دارای‬ ‫عموما‬ ،‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫مدرنیته‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫دکوراسیون‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫ا‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫بین‬ ‫از‬ .‫دارد‬ ‫بسیاری‬ ‫طرفداران‬ ،‫هندسی‬ ‫طرح‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ،‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫ز‬ 5 - :‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ،‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫فرش‬ ‫خریداران‬ ‫بین‬ ‫آنچنان‬ ‫اخیرا‬ ‫ولی‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫مدرن‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫زیرمجموعه‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫جدا‬ ‫ای‬ ‫دسته‬ ‫در‬ ‫عموما‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫باالیی‬ ‫محبوبیت‬ ‫این‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫و‬ .‫دارد‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫شباهت‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ظاهر‬ ‫ولی‬ ‫هستند‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ،‫ها‬ ‫فرش‬ .‫است‬ ‫اصیل‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫دکوراسیون‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫منازلی‬ ‫با‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫تناسب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ‫چ‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫مدرن‬ ‫های‬ ‫نقش‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ،‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫های‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫بین‬ ‫البته‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫خورند‬ ‫می‬ ‫شم‬ .‫سازد‬ ‫می‬ ‫متناسب‬ ‫مدرن‬ ‫های‬ ‫دکوراسیون‬ ‫برای‬ ‫زیبا‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫سنتی‬ ‫دکوراسیون‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ،‫ها‬ ‫آن‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ،‫ها‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ،‫بنابراین‬ .‫خاص‬ ‫و‬ ‫مدرن‬ ‫های‬ ‫دکوراسیون‬ ‫برای‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫دیگری‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫دسته‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫برد‬ ‫نام‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ،‫اصیل‬ ‫فرش‬ ،‫تکه‬ ‫چهل‬ ‫فرش‬ ،‫کودک‬ ‫فرش‬ ،‫دستباف‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫توان‬ 1000 ‫جایی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اما‬ ،‫نمود‬ ‫اشاره‬ ...‫و‬ ‫شانه‬
  • 4. ‫که‬ 5 ‫از‬ ‫ما‬ ،‫هستند‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫پرفروش‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ،‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫برده‬ ‫نام‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫معرفی‬ . ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫دیگری‬ ‫ی‬ ‫مقاله‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫خودداری‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫را‬ ‫منزل‬ ‫دکوراسیون‬ ‫محوریت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫استراتژیک‬ ‫کاالی‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫آخر‬ ‫توصیه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫باالیی‬ ‫دقت‬ ،‫بگیرد‬ ‫برعهده‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫فرش‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫الشعاع‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫دکوراسیون‬ ‫تمامی‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫فرش‬ ‫آنالین‬ ‫فروشگاه‬ ‫از‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫بهترین‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫دعوت‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ www.drfarsh.com .‫فرمایید‬ ‫دیدن‬ :‫منبع‬ ‫امروزنگ‬ ‫ار‬