فرش کودک

فرش اتاق کودک

‫کودک‬ ‫فرش‬
‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬
‫که‬ ‫چرا‬ ‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫بسیاری‬ ‫های‬ ‫چالش‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫مادرها‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫انتخاب‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫از‬
‫نخ‬ ‫جنس‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫فرش‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫ظاهر‬ ‫از‬ ،‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫مدنظر‬ ‫باید‬ ‫انتخاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بسیاری‬ ‫فاکتورهای‬ ‫و‬ ‫پارامترها‬
‫موردنظر‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫کودک‬ ‫سلیقه‬ ،‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬
...
‫ب‬
‫در‬ ‫ما‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫ه‬
‫فرش‬ ‫دکتر‬
‫درباره‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫جامع‬ ‫ای‬ ‫مقاله‬ ‫گرفتیم‬ ‫تصمیم‬
‫کودک‬ ‫فرش‬
‫با‬ ‫گرامی‬ ‫کاربران‬ ‫تا‬ ‫بنویسیم‬
‫بگیرند‬ ‫تصمیم‬ ‫خود‬ ‫فرش‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ ‫بتوانند‬ ‫آن‬ ‫مطالعه‬
.
‫مقال‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫بنابراین‬
‫درباره‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظرات‬ ‫و‬ ‫بخوانید‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ه‬
‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫فرش‬
‫میان‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫با‬
‫بگذارید‬
.
‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫معرفی‬
‫تامین‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫تحول‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫روز‬ ،‫مخاطب‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫مختلف‬ ‫کاالهای‬ ‫روزها‬ ‫این‬
‫به‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫راحتی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫خواسته‬
‫روند‬ ‫می‬ ‫پیش‬
.
،‫منازل‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫کاالهای‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫فرش‬
‫است‬
.
‫د‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بخواهیم‬ ‫که‬ ‫نداشت‬ ‫تفاوتی‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫مفهوم‬ ‫و‬ ‫معنا‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫فرش‬
‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کجا‬ ‫ر‬
.
‫فرش‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ :‫شود‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫متفاوتی‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫کنیم‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫وقتی‬ ‫امروزه‬ ‫اما‬
‫یا‬ ‫داریم‬ ‫مدنظر‬ ‫را‬ ‫دستباف‬
‫ماشینی‬ ‫فرش‬
‫؟‬
‫داریم؟‬ ‫مدنظر‬ ‫کاربردی‬ ‫چه‬ ‫یا‬ ‫کجا‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اینکه‬ ‫دوم‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫و‬
‫بعنوان‬ ‫مناسب‬ ‫فرش‬ ‫یک‬ ‫دنبال‬ ‫آیا‬
‫آشپزخانه‬ ‫فرش‬
‫هستیم؟‬
‫یک‬ ،‫منزل‬ ‫دکوراسیون‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫آیا‬
‫مدرن‬ ‫فرش‬
‫؟‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫فانتزی‬ ‫فرش‬ ‫یا‬
‫انتخاب‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬
‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫فرش‬
‫؟‬ ‫هستیم‬
‫زدید‬ ‫حدس‬ ‫درست‬ ‫بله‬
...
‫درباره‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫جا‬ ‫این‬
‫کودک‬ ‫فرش‬
‫کنیم‬ ‫صحبت‬ ‫باهم‬
.
‫ب‬ ‫می‬ ‫سر‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫اتاق‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫روز‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫زمان‬ ‫کودکان‬
‫این‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ .‫هستند‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫مشغول‬ ‫و‬ ‫رند‬
‫شان‬ ‫پای‬ ‫زیر‬ ‫فرش‬ ‫با‬ ‫مداوم‬ ‫و‬ ‫مکرر‬ ‫برخورد‬ ‫یعنی‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ...‫و‬ ‫ها‬ ‫بازی‬ ‫اسباب‬ ،‫ها‬ ‫عروسک‬ ‫با‬ ‫بازی‬ ‫سرگرم‬ ‫حین‬
.
،‫باشند‬ ‫زا‬ ‫حساسیت‬ ،‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫خشن‬ ‫و‬ ‫زبر‬ ‫بافتی‬ ‫دارای‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫حاال‬
‫می‬
‫باشد‬ ‫کننده‬ ‫ناراحت‬ ‫شما‬ ‫فرزندان‬ ‫برای‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫تواند‬
.
‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫حساسیت‬ ‫بیشترین‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬
‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬
‫دورانی‬ ،‫شما‬ ‫فرزند‬ ‫تا‬ ‫دهید‬ ‫خرج‬ ‫به‬
‫کند‬ ‫سپری‬ ‫را‬ ‫بخش‬ ‫لذت‬ ‫و‬ ‫راحت‬
.
‫معرفی‬ ‫سراغ‬ ‫برویم‬
‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫فرش‬
‫فرش‬ ،‫پیداست‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
،‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫کودکان‬ ‫اتاق‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫کودک‬ ‫فرش‬
‫یا‬
‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫فرش‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫نامیده‬
.
‫کودک‬ ‫فرش‬
‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬
‫عروسکی‬ ‫فرش‬
‫زیرمجموعه‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫هم‬
‫های‬ ‫فرش‬
‫ماشینی‬
‫خریداران‬ ‫عمده‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬
‫کودکان‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫کودک‬ ‫برای‬ ‫فرش‬ ‫تهیه‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫والدینی‬ .‫هستند‬ ‫والدین‬ ،
‫هستند‬ ‫سیسمونی‬ ‫تدارک‬ ‫صدد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫جوانی‬ ‫های‬ ‫زوج‬ ‫یا‬ ‫هستند‬ ‫خود‬
.
‫کودک‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫لحاظ‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫بافت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ماهیتی‬ ‫واسطه‬ ‫به‬
‫مورد‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫که‬
‫خاص‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫بافت‬ ‫همین‬ ‫اما‬ .‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫مفصال‬ ‫مساله‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫که‬ .‫باشند‬ ‫متفاوت‬ ‫منزل‬ ‫در‬ ‫استفاده‬
‫کودک‬ ‫فرش‬
‫باشد‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫کودکان‬ ‫ذهنی‬ ‫خالقیت‬ ‫رشد‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،
.
‫انتخاب‬ ‫پس‬
‫کودک‬ ‫فرش‬
‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫و‬ ‫نکنید‬ ‫تلقی‬ ‫ارزش‬ ‫کم‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫را‬
‫در‬ ‫حتما‬
‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬
‫حساسیت‬ ‫و‬ ‫دقت‬
‫دهید‬ ‫خرج‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫الزم‬
.
‫مناسب‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬
‫فاکتورهای‬ ،‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫سعی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫متعددی‬ ‫مقاالت‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫وبالگ‬ ‫در‬ ‫کوتاه‬ ‫گردشی‬ ‫با‬
‫دکتر‬ ‫گرامی‬ ‫و‬ ‫عزیز‬ ‫کاربران‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫مهم‬
‫را‬ ‫تر‬ ‫بخش‬ ‫لذت‬ ‫خریدی‬ ،‫بازتر‬ ‫دیدی‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫ارائه‬ ‫فرش‬
‫کنید‬ ‫تجربه‬
.
‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫اغراق‬ ‫بدون‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫اهمیت‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫هرچقدر‬ ‫اما‬
‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬
‫به‬.‫دارد‬ ‫بیشتری‬ ‫اهمیت‬ ،
‫اینجا‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫مطرح‬ ‫کودکان‬ ‫اتاق‬ ‫برای‬ ‫فرش‬ ‫بهترین‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫بسیاری‬ ‫فاکتورهای‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬
‫ایم‬ ‫آورده‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫مهمترین‬
.
1-
‫نخ‬ ‫جنس‬
‫کودک‬ ‫فرش‬
:
‫در‬ ‫فاکتور‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫بتوان‬ ‫جرات‬ ‫به‬ ‫شاید‬
‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬
‫استفا‬ ‫نخ‬ ‫جنس‬ ،
‫بافت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ده‬
‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫فرش‬
‫بازی‬ ،‫نشستن‬ ‫مشغول‬ ‫روز‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫ساعات‬ ‫کودک‬ ،‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫مقدمه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫که‬ ‫چرا‬ . ‫است‬
‫و‬ ‫کننده‬ ‫اذیت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بسیار‬ ،‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫مناسبی‬ ‫کیفیت‬ ،‫پایش‬ ‫زیر‬ ‫فرش‬ ‫چنانچه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فرش‬ ‫روی‬ ‫تحرک‬ ‫و‬ ‫کردن‬
‫س‬ ‫بنابراین‬.‫باشد‬ ‫رسان‬ ‫آسیب‬
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫راحتی‬ ‫احساس‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫شما‬ ‫کودک‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫جنسی‬ ‫کنید‬ ‫عی‬
.
‫های‬ ‫فرش‬
‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫کودک‬
‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫برای‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫شده‬ ‫ِت‬‫س‬ ‫هیت‬ ‫اکریلیک‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ،
‫باشد‬ ‫می‬
.
2-
‫بودن‬ ‫ضدحساسیت‬ ‫و‬ ‫پرزدهی‬ ‫عدم‬
‫کودک‬ ‫فرش‬
:
‫مت‬ ‫معضالت‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫از‬ ‫کودکان‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ،‫شدند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کودکی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫داول‬
‫های‬ ‫حساسیت‬ ‫بروز‬ ‫موجب‬ ،‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫برخوردار‬ ‫حساسی‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫پوست‬
‫بود‬ ‫کننده‬ ‫اذیت‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫بسیار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫کودکان‬ ‫برای‬ ‫پوستی‬
.
‫م‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫مورد‬
‫روی‬ ‫بدی‬ ‫بسیار‬ ‫اثرات‬ ‫هم‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫کودک‬ ‫گلوی‬ ‫در‬ ‫فرش‬ ‫پرزهای‬ ‫نفوذ‬ ،‫بود‬ ‫عمول‬
‫داشت‬ ‫کودک‬
.
‫های‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬
‫کودکان‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫و‬ ‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫پرزدهی‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫که‬ ‫افتادند‬ ‫فکر‬ ‫این‬ ‫به‬
‫باشد‬ ‫ضدحساسیت‬ ‫همچنین‬
.
‫استفا‬ ‫اکریلیک‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ِ‫شدن‬ ‫ِت‬‫س‬ ‫هیت‬ ‫همین‬ ‫که‬
‫داد‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫زیادی‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ،‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ده‬
.
‫درباره‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫کسب‬ ‫برای‬
‫شده‬ ‫ِت‬‫س‬ ‫هیت‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫ان‬ ‫عنوان‬ ‫روی‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،
.
‫نخ‬ ‫بودن‬ ‫ضدحساسیت‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫پرزدهی‬ ‫عدم‬ ‫بنابراین‬
‫کودک‬ ‫فرش‬
‫درنظر‬ ‫حتما‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫فاکتور‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬
‫بگیرید‬
.
3-
‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬
‫کودک‬ ‫فرش‬
:
‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫پارامتر‬ ‫سومین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫کودک‬ ‫فرش‬
‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫نقش‬ ‫به‬ ،
.
‫کلی‬ ‫حالت‬ ‫در‬
‫کودک‬ ‫فرش‬
‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫در‬.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫هارمونی‬ ‫و‬ ‫هماهنگی‬ ‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫های‬ ‫المان‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫بایستی‬
‫خواب‬ ‫تخت‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫خیلی‬ ‫که‬ ‫وسایلی‬
‫هستند‬ ‫ها‬ ‫بازی‬ ‫اسباب‬ ‫و‬ ‫نوزاد‬ ‫یا‬ ‫کودک‬ ‫گهواره‬ ‫یا‬
.
،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫همخوانی‬ ‫وسایل‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫طوری‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫بنابراین‬
‫کودک‬ ‫فرش‬
‫حاوی‬ ‫عموما‬
‫ذهنی‬ ‫خالقیت‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کارتونی‬ ‫های‬ ‫شخصیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫عروسک‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫و‬ ‫متنوع‬ ‫و‬ ‫شاد‬ ‫های‬ ‫رنگ‬
‫کودکان‬
‫باشد‬ ‫اثرگذار‬
.
‫به‬ ‫را‬ ‫منزل‬ ‫کل‬ ‫دکوراسیون‬ ‫هارمونی‬ ‫والدین‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫کنیم‬ ‫مطرح‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫بایستی‬ ‫که‬ ‫مهمی‬ ‫بسیار‬ ‫نکته‬
‫و‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ذهنی‬ ‫اولویت‬ ‫عنوان‬
‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فرزندشان‬ ‫نظر‬
‫کودک‬ ‫فرش‬
‫به‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫نادیده‬ ،
‫ک‬ ‫چرا‬. ‫است‬ ‫بزرگی‬ ‫بسیار‬ ‫اشتباه‬ ‫نظر‬
‫در‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫فرش‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫ها‬ ‫ساعت‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫شماست‬ ‫فرزند‬ ‫این‬ ‫ه‬
‫برد‬ ‫نخواهد‬ ‫چندانی‬ ‫لذت‬ ‫طبیعتا‬ ،‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫عالقه‬ ‫خودش‬ ‫که‬ ‫صورتی‬
.
‫باالی‬ ‫تنوع‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ ‫اما‬
،‫کودکان‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫برای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫فرش‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫فرش‬ ‫انتخاب‬
‫گیج‬ ‫کودکان‬
‫باشد‬ ‫کننده‬
.
‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ ( ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫تعدادی‬ ،‫ها‬ ‫فرش‬ ‫همه‬ ‫بین‬ ‫از‬ ،‫والدین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫پیشنهاد‬ ‫بنابراین‬
5
‫کند‬ ‫انتخاب‬ ‫محدود‬ ‫تعداد‬ ‫این‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اش‬ ‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫که‬ ‫بدهید‬ ‫را‬ ‫اجازه‬ ‫این‬ ‫تان‬ ‫کودک‬ ‫به‬ ‫و‬ ) ‫فرش‬
.
‫استانداردهای‬ ‫شما‬ ‫هم‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬
‫سلیقه‬ ‫و‬ ‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫خریده‬ ‫فرشی‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫لحاظ‬ ‫را‬ ‫موردنظرتان‬
‫است‬ ‫دلبندتان‬ ‫کودک‬
.
4-
‫وشوی‬ ‫شست‬ ‫راحتی‬
‫کودک‬ ‫فرش‬
:
‫سایر‬ ‫از‬ ‫زودتر‬ ‫شوید‬ ‫مجبور‬ ‫شما‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫هستند‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫پیوسته‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کودکان‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫شستن‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ،‫منزل‬ ‫ها‬ ‫فرش‬
‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫کنید‬
.
‫بودن‬ ‫تقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫سبک‬ ‫به‬ ‫حتما‬ ‫بشورید‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫خودتان‬ ‫دارید‬ ‫قصد‬ ‫چنانچه‬ ‫بنابراین‬
‫کودک‬ ‫فرش‬
‫توجه‬
‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬
.
5-
‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬
‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫فرش‬
:
‫م‬ ‫بسیار‬ ‫نکته‬ ‫دو‬ ‫نباید‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫فرش‬ ‫زیبایی‬ ‫در‬ ‫بسزایی‬ ‫تاثیر‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬
‫فراموش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هم‬
‫کرد‬
.
،‫یابد‬ ‫افزایش‬ ‫فرشی‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫هرچه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫نکته‬ ‫اولین‬
‫فرش‬ ‫قیمت‬
‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫هم‬
.
‫مجبورند‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ ،‫فرش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫هست‬ ‫هم‬ ‫مهمی‬ ‫بسیار‬ ‫نکته‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫نکته‬ ‫دومین‬ ‫و‬
‫فرش‬ ‫ضخامت‬ ‫کاهش‬ ‫یعنی‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫استفاده‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫تری‬ ‫کوتاه‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫از‬
.
‫نرم‬ ‫این‬.‫دهد‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫لطافت‬ ‫و‬ ‫نرمی‬ ‫فرش‬ ،‫باشد‬ ‫کمتر‬ ‫فرش‬ ‫ضخامت‬ ‫هرچه‬ ‫حاال‬
‫ای‬ ‫نکته‬ ،‫فرش‬ ‫لطافت‬ ‫و‬ ‫ی‬
‫در‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫بسیار‬
‫کودکان‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬
.
‫کودکان‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫عموما‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫در‬
700
‫تراکم‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شانه‬
2550
،‫فرش‬ ‫زیبایی‬ ‫ضمن‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫هستند‬
‫احساس‬ ‫فرش‬ ‫روی‬ ‫کردن‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫استراحت‬ ،‫نشستن‬ ‫برای‬ ‫کودکان‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫حفظ‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫لطافت‬ ‫و‬ ‫نرمی‬
‫راحتی‬
‫باشند‬ ‫داشته‬
.
6-
‫ابعاد‬
‫کودک‬ ‫فرش‬
:
‫شوند‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫متفاوتی‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫ابعاد‬ ‫در‬ ‫کودک‬ ‫های‬ ‫فرش‬
.
‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫فرش‬
‫ابعاد‬ ‫در‬ ‫را‬
1
‫در‬
1.5
،‫متر‬
1.5
‫در‬
2.25
‫و‬ ‫متر‬
6
‫متری‬
‫بفر‬ ‫مشاهده‬
‫مایید‬
.
‫اتاق‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫فرشی‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫چرا‬. ‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫نیازتان‬ ‫مورد‬ ‫ابعاد‬ ،‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫حتما‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬
،‫باشد‬ ‫بزرگ‬ ‫چنانچه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫شما‬ ‫فرزند‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫بازی‬ ‫برای‬ ‫مانعی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫باشد‬ ‫کوچک‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫تهیه‬ ‫کودک‬
‫د‬ ‫اینکه‬ ‫اول‬.‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫مشکل‬ ‫دو‬ ‫تواند‬ ‫می‬
‫دوم‬ ‫مشکل‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫زیبا‬ ‫چندان‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫نامنظم‬ ‫را‬ ‫اتاق‬ ‫کوراسیون‬
‫شکلی‬ ‫به‬ ‫فرش‬ ‫مفید‬ ‫عمر‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫شویم‬ ‫فرش‬ ‫زدن‬ ‫تا‬ ‫به‬ ‫مجبور‬ ‫که‬ ‫شکلی‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ،‫بزرگ‬ ‫اتاق‬ ‫فرش‬ ‫چنانچه‬ ‫اینکه‬
‫بکاهد‬ ‫جدی‬
.
‫را‬ ‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫تناسب‬ ‫و‬ ‫نظرتان‬ ‫مورد‬ ‫فرش‬ ‫دقیق‬ ‫ابعاد‬ ‫و‬ ‫متراژ‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫بنابراین‬
‫نکنید‬ ‫فراموش‬
.
7-
‫تولیدکننده‬ ‫برند‬
‫کودک‬ ‫فرش‬
:
‫برندهای‬ ‫معموال‬ ‫که‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫فرش‬ ‫تولیدکننده‬ ‫برند‬ ،‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫پارامترهای‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬
‫توان‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫برای‬ ‫باکیفیت‬ ‫اولیه‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ،‫شده‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫برندشان‬ ‫اعتبار‬ ‫حفظ‬ ‫برای‬ ‫معتبر‬
‫ید‬
‫یک‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫خاطر‬ ‫اطمینان‬ ‫این‬
‫کودک‬ ‫فرش‬
‫کنید‬ ‫می‬ ‫تهیه‬ ‫استاندارد‬ ‫و‬ ‫باکیفیت‬
.
‫ی‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫مختلفی‬ ‫برندهای‬
‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫فروش‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫که‬ ‫هستند‬
‫کودک‬ ‫فرش‬
‫محتشم‬
‫فان‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫تولید‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫باالخص‬ ‫معتبر‬ ‫برندهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نموده‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫مدرن‬ ‫و‬ ‫تزی‬
.
8-
‫کودک‬ ‫جنسیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬
:
‫مناسب‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫پسر‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫دختر‬ ‫شما‬ ‫دلبند‬ ‫فرزند‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫داد‬ ‫پیشنهاد‬
.
‫عموما‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫دخترانه‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬
‫طرفداران‬ ... ‫و‬ ‫نارنجی‬ ،‫صورتی‬ ،‫قرمز‬ ‫مثل‬ ‫گرم‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫در‬
‫دارد‬ ‫زیادی‬
‫آن‬ ‫به‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫عروسکی‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ،‫است‬ ‫نوجوان‬ ‫تا‬ ‫خردسال‬ ‫دختران‬ ‫پسند‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫طرح‬ ‫معموال‬ ‫و‬
‫ها‬
‫عروسکی‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫گویند‬ ‫می‬ ‫نیز‬
.
‫مقابل‬ ‫در‬ ‫اما‬
‫کودک‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫پسرانه‬
‫نسبت‬ ‫محبوبیت‬ ...‫و‬ ‫فیلی‬ ،‫آبی‬ ‫مثل‬ ‫سرد‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫در‬ ‫معموال‬
‫و‬ ‫دارد‬ ‫باالتری‬ ‫ا‬
‫محسوب‬ ‫پرطرفداری‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ...‫و‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ،‫فوتبال‬ ‫زمین‬،‫اسفنجی‬ ‫باب‬،‫بتمن‬ ‫مانند‬ ‫هایی‬ ‫طرح‬
‫شوند‬
.
‫طرح‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هم‬ ‫باز‬
‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫فرش‬
‫کنید‬ ‫دخیل‬ ‫را‬ ‫فرزندتان‬ ‫نظر‬ ‫و‬ ‫سلیقه‬ ‫حتما‬ ،
.
‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬
‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬
-
‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
-
‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫وابسته‬ ‫متعددی‬ ‫فاکتورهای‬ ‫به‬
‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫برند‬ ،‫فرش‬ ‫الیاف‬ ‫جنس‬ ،‫فرش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ،‫مانند‬
‫کودک‬ ‫فرش‬
‫و‬
‫شد‬ ‫ذکر‬ ...
.
‫نماییم‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫تر‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫بتوانیم‬ ‫که‬ ‫آوریم‬ ‫می‬ ‫مختلف‬ ‫ابعاد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫آخرین‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬
.
‫این‬ ‫طبیعتا‬ ،‫ها‬ ‫تخفیف‬ ‫حذف‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫لحاظ‬ ‫های‬ ‫تخفیف‬ ‫براساس‬ ‫ها‬ ‫قیمت‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬
‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫تغییر‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫قیمت‬
:
•
‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬
1
‫در‬
1.5
‫حدود‬ :‫متری‬
974
‫تومان‬ ‫هزار‬
•
‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬
1.5
‫در‬
2.25
‫و‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬ :‫متری‬
989
‫تومان‬ ‫هزار‬
•
‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬
6
‫حدود‬ :‫متری‬
3
‫و‬ ‫میلیون‬
540
‫تومان‬ ‫هزار‬
‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫فرش‬ ‫درباره‬ ‫متداول‬ ‫سواالت‬
1-
‫برای‬
‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬
‫فر‬ ‫یا‬ ‫کنم‬ ‫انتخاب‬ ‫خودم‬ ،
‫؟‬ ‫زندم‬
‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫فرزند‬ ‫سلیقه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬
‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫فرش‬
‫او‬ ‫به‬ ‫متنوع‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫محصوالت‬ ‫بین‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ‫باشد‬ ‫اثرگذار‬
‫است‬ ‫این‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫گرامی‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫راهکاری‬ ‫بهترین‬.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫گیج‬ ‫زیاد‬ ‫احتمال‬ ‫به‬ ،‫بدهید‬ ‫انتخاب‬ ‫قدرت‬
‫همه‬ ‫بین‬ ‫که‬
‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫تعداد‬ ،
‫اثر‬ ‫را‬ ‫فرزندتان‬ ‫سلیقه‬ ‫محدود‬ ‫تعداد‬ ‫این‬ ‫بین‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫محدودی‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫رعایت‬ ‫شما‬ ‫استانداردهای‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫لحاظ‬ ‫فرزندتان‬ ‫سلیقه‬ ‫هم‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬.‫بدهید‬
.
2-
‫دارد؟‬ ‫خوبی‬ ‫کیفیت‬ ‫من‬ ‫موردنظر‬ ‫فرش‬ ‫آیا‬
‫در‬
‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬
‫پرزدهی‬ ‫عدم‬ :‫نمایید‬ ‫ویژه‬ ‫توجه‬ ‫اساسی‬ ‫پارامتر‬ ‫چند‬ ‫به‬
‫جنس‬ ،‫فرش‬ ‫الیاف‬ ‫بودن‬ ‫ضدحساسیت‬ ،
‫فرش‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫برند‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫فرش‬ ‫الیاف‬
‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مناسب‬ ‫موردنظر‬ ‫فرش‬ ‫کیفیت‬ ،‫بود‬ ‫شده‬ ‫رعایت‬ ‫فاکتور‬ ‫چند‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫استانداردهای‬ ‫اگر‬
.
‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ ،‫بخوانید‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫باال‬ ‫مقاله‬
.
‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬
:
pinterest
twitter
‫کوتاه‬ ‫لینک‬
:
yun.ir

Recomendados

فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟ von
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟MajidGhorbani10
86 views6 Folien
از این 8 نکته در دکوراسیون اتاق خواب کودک دخترتان استفاده کنید! von
از این 8 نکته در دکوراسیون اتاق خواب کودک دخترتان استفاده کنید!از این 8 نکته در دکوراسیون اتاق خواب کودک دخترتان استفاده کنید!
از این 8 نکته در دکوراسیون اتاق خواب کودک دخترتان استفاده کنید!MehranMahmoodabadi
87 views16 Folien
فرش وینتیج چیست ؟ von
فرش وینتیج چیست ؟ فرش وینتیج چیست ؟
فرش وینتیج چیست ؟ MajidGhorbani10
59 views5 Folien
Rotakhti von
RotakhtiRotakhti
Rotakhtialivahdati4
65 views9 Folien
فرش آشپزخانه von
فرش آشپزخانهفرش آشپزخانه
فرش آشپزخانهMajidGhorbani10
59 views8 Folien
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم von
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیمموکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیمgamanTazeen javid
14 views10 Folien

Más contenido relacionado

Similar a فرش کودک

قیمت فرش ماشینی von
قیمت فرش ماشینیقیمت فرش ماشینی
قیمت فرش ماشینیMajidGhorbani10
22 views4 Folien
خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آن von
خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آنخرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آن
خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آنMajidGhorbani10
49 views4 Folien
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن von
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آنفرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آنMajidGhorbani10
47 views4 Folien
طراحی اتاق کودک von
طراحی اتاق کودکطراحی اتاق کودک
طراحی اتاق کودکAzaran Faza Nama Industrial Group
104 views9 Folien
محافظ ریشه فرش von
محافظ ریشه فرشمحافظ ریشه فرش
محافظ ریشه فرشMajidGhorbani10
26 views7 Folien
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی ) von
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )MajidGhorbani10
53 views9 Folien

Similar a فرش کودک(20)

خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آن von MajidGhorbani10
خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آنخرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آن
خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آن
MajidGhorbani1049 views
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن von MajidGhorbani10
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آنفرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن
MajidGhorbani1047 views
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی ) von MajidGhorbani10
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )
MajidGhorbani1053 views
Carpet kitchen von digifarsh
Carpet kitchenCarpet kitchen
Carpet kitchen
digifarsh29 views
خرید مبل راحتی تبریز.pdf von mahanrezapour
خرید مبل راحتی تبریز.pdfخرید مبل راحتی تبریز.pdf
خرید مبل راحتی تبریز.pdf
mahanrezapour3 views
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانه von MajidGhorbani10
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانهراهنمای جامع خرید فرش 700 شانه
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانه
MajidGhorbani1089 views
راهنمای جامع خرید فرش 1200شانه von MajidGhorbani10
راهنمای جامع خرید فرش 1200شانهراهنمای جامع خرید فرش 1200شانه
راهنمای جامع خرید فرش 1200شانه
MajidGhorbani1068 views
Pamchalcarpet von digifarsh
PamchalcarpetPamchalcarpet
Pamchalcarpet
digifarsh63 views
برنامه خود مراقبتی بچه های 6 1 سال von esfahan univercity
برنامه خود مراقبتی بچه های 6 1 سال برنامه خود مراقبتی بچه های 6 1 سال
برنامه خود مراقبتی بچه های 6 1 سال
esfahan univercity165 views
راهنمای جامع خرید فرش 1200 شانه von MajidGhorbani10
راهنمای جامع خرید فرش 1200 شانهراهنمای جامع خرید فرش 1200 شانه
راهنمای جامع خرید فرش 1200 شانه
MajidGhorbani1091 views
فرش مدرن ماشینی von digifarsh
فرش مدرن ماشینیفرش مدرن ماشینی
فرش مدرن ماشینی
digifarsh64 views
راه های ارتباط بهتر با کودک و نوجوان von مشاور کودک
راه های ارتباط بهتر با کودک و نوجوانراه های ارتباط بهتر با کودک و نوجوان
راه های ارتباط بهتر با کودک و نوجوان
خرید فرش نمازخانه ای کاشان von ssuser847061
خرید فرش نمازخانه ای کاشانخرید فرش نمازخانه ای کاشان
خرید فرش نمازخانه ای کاشان
ssuser84706121 views

Más de MajidGhorbani10

راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100) von
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)MajidGhorbani10
26 views10 Folien
ماشین ظرفشویی یونیوا von
ماشین ظرفشویی یونیواماشین ظرفشویی یونیوا
ماشین ظرفشویی یونیواMajidGhorbani10
70 views7 Folien
خرید لباس شویی اصلی von
خرید لباس شویی اصلیخرید لباس شویی اصلی
خرید لباس شویی اصلیMajidGhorbani10
42 views8 Folien
کولر گازی ال جی 18000 von
کولر گازی ال جی 18000کولر گازی ال جی 18000
کولر گازی ال جی 18000MajidGhorbani10
28 views8 Folien
کولر گازی ال جی 12000 von
کولر گازی ال جی 12000کولر گازی ال جی 12000
کولر گازی ال جی 12000MajidGhorbani10
92 views7 Folien
خرید یراق آلات von
خرید یراق آلاتخرید یراق آلات
خرید یراق آلاتMajidGhorbani10
32 views5 Folien

Más de MajidGhorbani10(6)

راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100) von MajidGhorbani10
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)
MajidGhorbani1026 views
ماشین ظرفشویی یونیوا von MajidGhorbani10
ماشین ظرفشویی یونیواماشین ظرفشویی یونیوا
ماشین ظرفشویی یونیوا
MajidGhorbani1070 views

فرش کودک

  • 1. ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫بسیاری‬ ‫های‬ ‫چالش‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫مادرها‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫انتخاب‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫نخ‬ ‫جنس‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫فرش‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫ظاهر‬ ‫از‬ ،‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫مدنظر‬ ‫باید‬ ‫انتخاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بسیاری‬ ‫فاکتورهای‬ ‫و‬ ‫پارامترها‬ ‫موردنظر‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫کودک‬ ‫سلیقه‬ ،‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ... ‫ب‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫ه‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫درباره‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫جامع‬ ‫ای‬ ‫مقاله‬ ‫گرفتیم‬ ‫تصمیم‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫با‬ ‫گرامی‬ ‫کاربران‬ ‫تا‬ ‫بنویسیم‬ ‫بگیرند‬ ‫تصمیم‬ ‫خود‬ ‫فرش‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ ‫بتوانند‬ ‫آن‬ ‫مطالعه‬ . ‫مقال‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫بنابراین‬ ‫درباره‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظرات‬ ‫و‬ ‫بخوانید‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫فرش‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫بگذارید‬ . ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫معرفی‬
  • 2. ‫تامین‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫تحول‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫روز‬ ،‫مخاطب‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫مختلف‬ ‫کاالهای‬ ‫روزها‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫راحتی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫خواسته‬ ‫روند‬ ‫می‬ ‫پیش‬ . ،‫منازل‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫کاالهای‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫فرش‬ ‫است‬ . ‫د‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بخواهیم‬ ‫که‬ ‫نداشت‬ ‫تفاوتی‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫مفهوم‬ ‫و‬ ‫معنا‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫فرش‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کجا‬ ‫ر‬ . ‫فرش‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ :‫شود‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫متفاوتی‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫کنیم‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫وقتی‬ ‫امروزه‬ ‫اما‬ ‫یا‬ ‫داریم‬ ‫مدنظر‬ ‫را‬ ‫دستباف‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫؟‬ ‫داریم؟‬ ‫مدنظر‬ ‫کاربردی‬ ‫چه‬ ‫یا‬ ‫کجا‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اینکه‬ ‫دوم‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بعنوان‬ ‫مناسب‬ ‫فرش‬ ‫یک‬ ‫دنبال‬ ‫آیا‬ ‫آشپزخانه‬ ‫فرش‬ ‫هستیم؟‬ ‫یک‬ ،‫منزل‬ ‫دکوراسیون‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫آیا‬ ‫مدرن‬ ‫فرش‬ ‫؟‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫فانتزی‬ ‫فرش‬ ‫یا‬ ‫انتخاب‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫فرش‬ ‫؟‬ ‫هستیم‬ ‫زدید‬ ‫حدس‬ ‫درست‬ ‫بله‬ ... ‫درباره‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫جا‬ ‫این‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫کنیم‬ ‫صحبت‬ ‫باهم‬ . ‫ب‬ ‫می‬ ‫سر‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫اتاق‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫روز‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫زمان‬ ‫کودکان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ .‫هستند‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫مشغول‬ ‫و‬ ‫رند‬ ‫شان‬ ‫پای‬ ‫زیر‬ ‫فرش‬ ‫با‬ ‫مداوم‬ ‫و‬ ‫مکرر‬ ‫برخورد‬ ‫یعنی‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ...‫و‬ ‫ها‬ ‫بازی‬ ‫اسباب‬ ،‫ها‬ ‫عروسک‬ ‫با‬ ‫بازی‬ ‫سرگرم‬ ‫حین‬ .
  • 3. ،‫باشند‬ ‫زا‬ ‫حساسیت‬ ،‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫خشن‬ ‫و‬ ‫زبر‬ ‫بافتی‬ ‫دارای‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫حاال‬ ‫می‬ ‫باشد‬ ‫کننده‬ ‫ناراحت‬ ‫شما‬ ‫فرزندان‬ ‫برای‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫تواند‬ . ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫حساسیت‬ ‫بیشترین‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫دورانی‬ ،‫شما‬ ‫فرزند‬ ‫تا‬ ‫دهید‬ ‫خرج‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫سپری‬ ‫را‬ ‫بخش‬ ‫لذت‬ ‫و‬ ‫راحت‬ . ‫معرفی‬ ‫سراغ‬ ‫برویم‬ ‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫فرش‬ ‫فرش‬ ،‫پیداست‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ،‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫کودکان‬ ‫اتاق‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫یا‬ ‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫فرش‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫نامیده‬ . ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫عروسکی‬ ‫فرش‬ ‫زیرمجموعه‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫هم‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫ماشینی‬ ‫خریداران‬ ‫عمده‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫کودکان‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫کودک‬ ‫برای‬ ‫فرش‬ ‫تهیه‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫والدینی‬ .‫هستند‬ ‫والدین‬ ، ‫هستند‬ ‫سیسمونی‬ ‫تدارک‬ ‫صدد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫جوانی‬ ‫های‬ ‫زوج‬ ‫یا‬ ‫هستند‬ ‫خود‬ . ‫کودک‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫لحاظ‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫بافت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ماهیتی‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫خاص‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫بافت‬ ‫همین‬ ‫اما‬ .‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫مفصال‬ ‫مساله‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫که‬ .‫باشند‬ ‫متفاوت‬ ‫منزل‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫باشد‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫کودکان‬ ‫ذهنی‬ ‫خالقیت‬ ‫رشد‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ، . ‫انتخاب‬ ‫پس‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫و‬ ‫نکنید‬ ‫تلقی‬ ‫ارزش‬ ‫کم‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫حتما‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫حساسیت‬ ‫و‬ ‫دقت‬ ‫دهید‬ ‫خرج‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫الزم‬ . ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫فاکتورهای‬ ،‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫سعی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫متعددی‬ ‫مقاالت‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫وبالگ‬ ‫در‬ ‫کوتاه‬ ‫گردشی‬ ‫با‬ ‫دکتر‬ ‫گرامی‬ ‫و‬ ‫عزیز‬ ‫کاربران‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫را‬ ‫تر‬ ‫بخش‬ ‫لذت‬ ‫خریدی‬ ،‫بازتر‬ ‫دیدی‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫ارائه‬ ‫فرش‬ ‫کنید‬ ‫تجربه‬ . ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫اغراق‬ ‫بدون‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫اهمیت‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫هرچقدر‬ ‫اما‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫به‬.‫دارد‬ ‫بیشتری‬ ‫اهمیت‬ ، ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫مطرح‬ ‫کودکان‬ ‫اتاق‬ ‫برای‬ ‫فرش‬ ‫بهترین‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫بسیاری‬ ‫فاکتورهای‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫ایم‬ ‫آورده‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫مهمترین‬ . 1- ‫نخ‬ ‫جنس‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ : ‫در‬ ‫فاکتور‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫بتوان‬ ‫جرات‬ ‫به‬ ‫شاید‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫استفا‬ ‫نخ‬ ‫جنس‬ ، ‫بافت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ده‬ ‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫فرش‬ ‫بازی‬ ،‫نشستن‬ ‫مشغول‬ ‫روز‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫ساعات‬ ‫کودک‬ ،‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫مقدمه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫که‬ ‫چرا‬ . ‫است‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫اذیت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بسیار‬ ،‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫مناسبی‬ ‫کیفیت‬ ،‫پایش‬ ‫زیر‬ ‫فرش‬ ‫چنانچه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فرش‬ ‫روی‬ ‫تحرک‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫س‬ ‫بنابراین‬.‫باشد‬ ‫رسان‬ ‫آسیب‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫راحتی‬ ‫احساس‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫شما‬ ‫کودک‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫جنسی‬ ‫کنید‬ ‫عی‬ . ‫های‬ ‫فرش‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫برای‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫شده‬ ‫ِت‬‫س‬ ‫هیت‬ ‫اکریلیک‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ، ‫باشد‬ ‫می‬ . 2- ‫بودن‬ ‫ضدحساسیت‬ ‫و‬ ‫پرزدهی‬ ‫عدم‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ : ‫مت‬ ‫معضالت‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫کودکان‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ،‫شدند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کودکی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫داول‬ ‫های‬ ‫حساسیت‬ ‫بروز‬ ‫موجب‬ ،‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫برخوردار‬ ‫حساسی‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫پوست‬ ‫بود‬ ‫کننده‬ ‫اذیت‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫بسیار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫کودکان‬ ‫برای‬ ‫پوستی‬ . ‫م‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫مورد‬ ‫روی‬ ‫بدی‬ ‫بسیار‬ ‫اثرات‬ ‫هم‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫کودک‬ ‫گلوی‬ ‫در‬ ‫فرش‬ ‫پرزهای‬ ‫نفوذ‬ ،‫بود‬ ‫عمول‬ ‫داشت‬ ‫کودک‬ . ‫های‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫کودکان‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫پرزدهی‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫که‬ ‫افتادند‬ ‫فکر‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫ضدحساسیت‬ ‫همچنین‬ . ‫استفا‬ ‫اکریلیک‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ِ‫شدن‬ ‫ِت‬‫س‬ ‫هیت‬ ‫همین‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫زیادی‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ،‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ده‬ . ‫درباره‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫ِت‬‫س‬ ‫هیت‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫ان‬ ‫عنوان‬ ‫روی‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ، . ‫نخ‬ ‫بودن‬ ‫ضدحساسیت‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫پرزدهی‬ ‫عدم‬ ‫بنابراین‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫درنظر‬ ‫حتما‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫فاکتور‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بگیرید‬ .
  • 4. 3- ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ : ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫پارامتر‬ ‫سومین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫نقش‬ ‫به‬ ، . ‫کلی‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫در‬.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫هارمونی‬ ‫و‬ ‫هماهنگی‬ ‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫های‬ ‫المان‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫بایستی‬ ‫خواب‬ ‫تخت‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫خیلی‬ ‫که‬ ‫وسایلی‬ ‫هستند‬ ‫ها‬ ‫بازی‬ ‫اسباب‬ ‫و‬ ‫نوزاد‬ ‫یا‬ ‫کودک‬ ‫گهواره‬ ‫یا‬ . ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫همخوانی‬ ‫وسایل‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫طوری‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫بنابراین‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫حاوی‬ ‫عموما‬ ‫ذهنی‬ ‫خالقیت‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کارتونی‬ ‫های‬ ‫شخصیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫عروسک‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫و‬ ‫متنوع‬ ‫و‬ ‫شاد‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫کودکان‬ ‫باشد‬ ‫اثرگذار‬ . ‫به‬ ‫را‬ ‫منزل‬ ‫کل‬ ‫دکوراسیون‬ ‫هارمونی‬ ‫والدین‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫کنیم‬ ‫مطرح‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫بایستی‬ ‫که‬ ‫مهمی‬ ‫بسیار‬ ‫نکته‬ ‫و‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ذهنی‬ ‫اولویت‬ ‫عنوان‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فرزندشان‬ ‫نظر‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫نادیده‬ ، ‫ک‬ ‫چرا‬. ‫است‬ ‫بزرگی‬ ‫بسیار‬ ‫اشتباه‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫فرش‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫ها‬ ‫ساعت‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫شماست‬ ‫فرزند‬ ‫این‬ ‫ه‬ ‫برد‬ ‫نخواهد‬ ‫چندانی‬ ‫لذت‬ ‫طبیعتا‬ ،‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫عالقه‬ ‫خودش‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ . ‫باالی‬ ‫تنوع‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ ‫اما‬ ،‫کودکان‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫فرش‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫فرش‬ ‫انتخاب‬ ‫گیج‬ ‫کودکان‬ ‫باشد‬ ‫کننده‬ . ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ ( ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫تعدادی‬ ،‫ها‬ ‫فرش‬ ‫همه‬ ‫بین‬ ‫از‬ ،‫والدین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫پیشنهاد‬ ‫بنابراین‬ 5 ‫کند‬ ‫انتخاب‬ ‫محدود‬ ‫تعداد‬ ‫این‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اش‬ ‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫که‬ ‫بدهید‬ ‫را‬ ‫اجازه‬ ‫این‬ ‫تان‬ ‫کودک‬ ‫به‬ ‫و‬ ) ‫فرش‬ .
  • 5. ‫استانداردهای‬ ‫شما‬ ‫هم‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫سلیقه‬ ‫و‬ ‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫خریده‬ ‫فرشی‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫لحاظ‬ ‫را‬ ‫موردنظرتان‬ ‫است‬ ‫دلبندتان‬ ‫کودک‬ . 4- ‫وشوی‬ ‫شست‬ ‫راحتی‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ : ‫سایر‬ ‫از‬ ‫زودتر‬ ‫شوید‬ ‫مجبور‬ ‫شما‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫هستند‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫پیوسته‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کودکان‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫شستن‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ،‫منزل‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫کنید‬ . ‫بودن‬ ‫تقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫سبک‬ ‫به‬ ‫حتما‬ ‫بشورید‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫خودتان‬ ‫دارید‬ ‫قصد‬ ‫چنانچه‬ ‫بنابراین‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫توجه‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ . 5- ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫فرش‬ : ‫م‬ ‫بسیار‬ ‫نکته‬ ‫دو‬ ‫نباید‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫فرش‬ ‫زیبایی‬ ‫در‬ ‫بسزایی‬ ‫تاثیر‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫فراموش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هم‬ ‫کرد‬ . ،‫یابد‬ ‫افزایش‬ ‫فرشی‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫هرچه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫نکته‬ ‫اولین‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫هم‬ . ‫مجبورند‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ ،‫فرش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫هست‬ ‫هم‬ ‫مهمی‬ ‫بسیار‬ ‫نکته‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫نکته‬ ‫دومین‬ ‫و‬ ‫فرش‬ ‫ضخامت‬ ‫کاهش‬ ‫یعنی‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫استفاده‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫تری‬ ‫کوتاه‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫از‬ . ‫نرم‬ ‫این‬.‫دهد‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫لطافت‬ ‫و‬ ‫نرمی‬ ‫فرش‬ ،‫باشد‬ ‫کمتر‬ ‫فرش‬ ‫ضخامت‬ ‫هرچه‬ ‫حاال‬ ‫ای‬ ‫نکته‬ ،‫فرش‬ ‫لطافت‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫در‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫بسیار‬ ‫کودکان‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ . ‫کودکان‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫عموما‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫در‬ 700 ‫تراکم‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شانه‬ 2550 ،‫فرش‬ ‫زیبایی‬ ‫ضمن‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫احساس‬ ‫فرش‬ ‫روی‬ ‫کردن‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫استراحت‬ ،‫نشستن‬ ‫برای‬ ‫کودکان‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫حفظ‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫لطافت‬ ‫و‬ ‫نرمی‬ ‫راحتی‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ .
  • 6. 6- ‫ابعاد‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ : ‫شوند‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫متفاوتی‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫ابعاد‬ ‫در‬ ‫کودک‬ ‫های‬ ‫فرش‬ . ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫فرش‬ ‫ابعاد‬ ‫در‬ ‫را‬ 1 ‫در‬ 1.5 ،‫متر‬ 1.5 ‫در‬ 2.25 ‫و‬ ‫متر‬ 6 ‫متری‬ ‫بفر‬ ‫مشاهده‬ ‫مایید‬ . ‫اتاق‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫فرشی‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫چرا‬. ‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫نیازتان‬ ‫مورد‬ ‫ابعاد‬ ،‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫حتما‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ ،‫باشد‬ ‫بزرگ‬ ‫چنانچه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫شما‬ ‫فرزند‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫بازی‬ ‫برای‬ ‫مانعی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫باشد‬ ‫کوچک‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫تهیه‬ ‫کودک‬ ‫د‬ ‫اینکه‬ ‫اول‬.‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫مشکل‬ ‫دو‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫دوم‬ ‫مشکل‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫زیبا‬ ‫چندان‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫نامنظم‬ ‫را‬ ‫اتاق‬ ‫کوراسیون‬ ‫شکلی‬ ‫به‬ ‫فرش‬ ‫مفید‬ ‫عمر‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫شویم‬ ‫فرش‬ ‫زدن‬ ‫تا‬ ‫به‬ ‫مجبور‬ ‫که‬ ‫شکلی‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ،‫بزرگ‬ ‫اتاق‬ ‫فرش‬ ‫چنانچه‬ ‫اینکه‬ ‫بکاهد‬ ‫جدی‬ . ‫را‬ ‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫تناسب‬ ‫و‬ ‫نظرتان‬ ‫مورد‬ ‫فرش‬ ‫دقیق‬ ‫ابعاد‬ ‫و‬ ‫متراژ‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫بنابراین‬ ‫نکنید‬ ‫فراموش‬ . 7- ‫تولیدکننده‬ ‫برند‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ : ‫برندهای‬ ‫معموال‬ ‫که‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫فرش‬ ‫تولیدکننده‬ ‫برند‬ ،‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫پارامترهای‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫برای‬ ‫باکیفیت‬ ‫اولیه‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ،‫شده‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫برندشان‬ ‫اعتبار‬ ‫حفظ‬ ‫برای‬ ‫معتبر‬ ‫ید‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫خاطر‬ ‫اطمینان‬ ‫این‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫تهیه‬ ‫استاندارد‬ ‫و‬ ‫باکیفیت‬ . ‫ی‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫مختلفی‬ ‫برندهای‬ ‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬
  • 7. ‫محتشم‬ ‫فان‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫تولید‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫باالخص‬ ‫معتبر‬ ‫برندهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نموده‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫مدرن‬ ‫و‬ ‫تزی‬ . 8- ‫کودک‬ ‫جنسیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ : ‫مناسب‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫پسر‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫دختر‬ ‫شما‬ ‫دلبند‬ ‫فرزند‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫داد‬ ‫پیشنهاد‬ . ‫عموما‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫دخترانه‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫طرفداران‬ ... ‫و‬ ‫نارنجی‬ ،‫صورتی‬ ،‫قرمز‬ ‫مثل‬ ‫گرم‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫عروسکی‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ،‫است‬ ‫نوجوان‬ ‫تا‬ ‫خردسال‬ ‫دختران‬ ‫پسند‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫طرح‬ ‫معموال‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫عروسکی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫گویند‬ ‫می‬ ‫نیز‬ . ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫کودک‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫پسرانه‬ ‫نسبت‬ ‫محبوبیت‬ ...‫و‬ ‫فیلی‬ ،‫آبی‬ ‫مثل‬ ‫سرد‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫در‬ ‫معموال‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫باالتری‬ ‫ا‬ ‫محسوب‬ ‫پرطرفداری‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ...‫و‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ،‫فوتبال‬ ‫زمین‬،‫اسفنجی‬ ‫باب‬،‫بتمن‬ ‫مانند‬ ‫هایی‬ ‫طرح‬ ‫شوند‬ . ‫طرح‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫فرش‬ ‫کنید‬ ‫دخیل‬ ‫را‬ ‫فرزندتان‬ ‫نظر‬ ‫و‬ ‫سلیقه‬ ‫حتما‬ ، .
  • 8. ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ - ‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ - ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫وابسته‬ ‫متعددی‬ ‫فاکتورهای‬ ‫به‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫برند‬ ،‫فرش‬ ‫الیاف‬ ‫جنس‬ ،‫فرش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ،‫مانند‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫ذکر‬ ... . ‫نماییم‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫تر‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫بتوانیم‬ ‫که‬ ‫آوریم‬ ‫می‬ ‫مختلف‬ ‫ابعاد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫آخرین‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬ . ‫این‬ ‫طبیعتا‬ ،‫ها‬ ‫تخفیف‬ ‫حذف‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫لحاظ‬ ‫های‬ ‫تخفیف‬ ‫براساس‬ ‫ها‬ ‫قیمت‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫تغییر‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫قیمت‬ : • ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ 1 ‫در‬ 1.5 ‫حدود‬ :‫متری‬ 974 ‫تومان‬ ‫هزار‬ • ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ 1.5 ‫در‬ 2.25 ‫و‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬ :‫متری‬ 989 ‫تومان‬ ‫هزار‬ • ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ 6 ‫حدود‬ :‫متری‬ 3 ‫و‬ ‫میلیون‬ 540 ‫تومان‬ ‫هزار‬
  • 9. ‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫فرش‬ ‫درباره‬ ‫متداول‬ ‫سواالت‬ 1- ‫برای‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫فر‬ ‫یا‬ ‫کنم‬ ‫انتخاب‬ ‫خودم‬ ، ‫؟‬ ‫زندم‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫فرزند‬ ‫سلیقه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫فرش‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫متنوع‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫محصوالت‬ ‫بین‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ‫باشد‬ ‫اثرگذار‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫گرامی‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫راهکاری‬ ‫بهترین‬.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫گیج‬ ‫زیاد‬ ‫احتمال‬ ‫به‬ ،‫بدهید‬ ‫انتخاب‬ ‫قدرت‬ ‫همه‬ ‫بین‬ ‫که‬ ‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫تعداد‬ ، ‫اثر‬ ‫را‬ ‫فرزندتان‬ ‫سلیقه‬ ‫محدود‬ ‫تعداد‬ ‫این‬ ‫بین‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫محدودی‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫رعایت‬ ‫شما‬ ‫استانداردهای‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫لحاظ‬ ‫فرزندتان‬ ‫سلیقه‬ ‫هم‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬.‫بدهید‬ . 2- ‫دارد؟‬ ‫خوبی‬ ‫کیفیت‬ ‫من‬ ‫موردنظر‬ ‫فرش‬ ‫آیا‬ ‫در‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫پرزدهی‬ ‫عدم‬ :‫نمایید‬ ‫ویژه‬ ‫توجه‬ ‫اساسی‬ ‫پارامتر‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫جنس‬ ،‫فرش‬ ‫الیاف‬ ‫بودن‬ ‫ضدحساسیت‬ ، ‫فرش‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫برند‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫فرش‬ ‫الیاف‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مناسب‬ ‫موردنظر‬ ‫فرش‬ ‫کیفیت‬ ،‫بود‬ ‫شده‬ ‫رعایت‬ ‫فاکتور‬ ‫چند‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫استانداردهای‬ ‫اگر‬ . ‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ ،‫بخوانید‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫باال‬ ‫مقاله‬ . ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ : pinterest twitter ‫کوتاه‬ ‫لینک‬ : yun.ir