قیمت فرش ماشینی

لیست آخرین قیمت فرش های ماشینی

‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫آخرین‬
‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫روز‬ ‫قیمت‬
‫ها‬ ‫ایرانی‬ ‫ما‬ ‫زندگی‬ ‫کاالهای‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫همواره‬ ‫فرش‬‫است‬ ‫شده‬ ‫تلقی‬‫و‬ ‫محوری‬ ‫تجهیزات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬
.‫دارد‬ ‫منزل‬ ‫دکوراسیون‬ ‫و‬ ‫چیدمان‬ ‫نحوه‬ ‫در‬ ‫سزایی‬ ‫به‬ ‫تاثیر‬ ،‫منزل‬ ‫اساسی‬
‫فرش‬ ،‫بازار‬ ‫نوسانات‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫گذشته‬ ‫وقت‬ ‫چند‬ ‫در‬‫ثابت‬ ‫قیمت‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫ولی‬ ‫اند‬ ‫نداشته‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫ی‬ ‫بازه‬ ‫در‬ ‫ی‬
‫بر‬ ‫موثر‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫فاکتورهای‬ ،‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫سعی‬ ‫مقاله‬‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬‫را‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫لیست‬ ‫آخرین‬ ‫و‬ ،‫تا‬ ‫بیاوریم‬
‫و‬ ‫بخش‬ ‫لذت‬ ‫خریدی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫باال‬ ‫کیفیتی‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫قیمتی‬ ،‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫هنگام‬ ‫بتوانیم‬
.‫کنیم‬ ‫تبدیل‬ ‫یادماندنی‬ ‫به‬
‫خودتا‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ ‫باشید‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫تا‬ ‫پس‬.‫شوید‬ ‫تبدیل‬ ‫فرش‬ ‫کارشناس‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫ن‬
‫بستگ‬ ‫عواملی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ :‫سوال‬ ‫اولین‬÷‫دارد؟‬ ‫ی‬
‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬‫کنیم‬ ‫بررسی‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫مهمترین‬ ‫میکنیم‬ ‫سعی‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫است.که‬ ‫وابسته‬ ‫متعددی‬ ‫عوامل‬ ‫به‬.
1.‫الیاف‬ ‫جنس‬
‫بر‬ ‫اثرگذار‬ ‫فاکتورهای‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫فرش‬ ‫قیمت‬‫جزو‬ ‫طبیعی‬ ‫الیاف‬ ‫است.مثال‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫رفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫الیاف‬ ،‫گرانترین‬
‫در‬ ‫فقط‬ ‫معموال‬ ‫البته‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫ها‬ ‫فرش‬‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬‫شوند‬ ‫می‬ ‫برده‬ ‫کار‬ ‫به‬.
‫استفا‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫برای‬ ‫مصنوعی‬ ‫الیاف‬ ‫از‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫در‬ ،‫مقابل‬ ‫در‬‫می‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ده‬
‫و‬ ‫نایلون‬ ،‫استر‬ ‫پلی‬ ،‫گرویلین‬ ‫پلی‬ :‫ها‬ ‫آن‬ ‫ترین‬ ‫معروف‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫مختلفی‬ ‫انواع‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫نفتی‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫الیاف‬ ‫شود.این‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫اکریلیک‬.
،‫مصنوعی‬ ‫الیاف‬ ‫ترین‬ ‫مرغوب‬ ‫و‬ ‫گرانترین‬‫اکریلیک‬‫در‬ ‫رفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اکریلیک‬ ‫درصد‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫هستند‬‫آن‬ ،‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫فرش‬
،‫نیز‬ ‫مصنوعی‬ ‫الیاف‬ ‫ترین‬ ‫کیفیت‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫ارزان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گرانتر‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫مرغوب‬ ‫فرش‬‫ویسکوز‬‫دارد‬ ‫نام‬.
‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫نیست‬ ‫راحتی‬ ‫کار‬ ،‫ندارند‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تخصصی‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫برای‬ ،‫الیاف‬ ‫جنس‬ ‫تشخیص‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫البته‬
‫که‬ ‫کنید‬ ‫خرید‬ ‫فروشگاهی‬ ‫از‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬‫دارید‬ ‫اعتماد‬ ‫آن‬ ‫به‬.
2.‫فرش‬ ‫تراکم‬
‫بر‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫عوامل‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬‫فرش‬ ‫قیمت‬‫است‬ ‫تراکم‬ ،.
‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫تراکم‬‫طولی‬‫و‬‫عرضی‬‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬‫های‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫طولی‬ ‫تراکم‬ ،‫فرش‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫به‬
‫می‬ ‫شانه‬ ‫یا‬ ‫عرضی‬ ‫تراکم‬ ،‫فرش‬ ‫عرض‬ ‫از‬ ‫مربع‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫موجود‬‫گویند‬.
‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تر‬ ‫توپر‬ ‫اصطالحا‬ ‫فرش‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کمتر‬ ‫فرش‬ ‫در‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫بین‬ ‫فاصله‬ ‫یعنی‬ ،‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫تراکم‬ ‫هرچه‬ ‫واقع‬ ‫در‬
.
‫بسیار‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫معموال‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫وضوح‬ ‫به‬ ‫فرش‬ ‫های‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫طرح‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫باال‬ ‫تراکم‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫مزیت‬
‫آ‬ ‫قیمت‬ ‫طبیعتا‬ ‫اما‬ ‫دارند‬ ‫باالیی‬‫است‬ ‫باالتر‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫ن‬.
‫مهم‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ‫جزو‬ ‫معموال‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫فرش‬ ‫شانه‬ ‫و‬ ‫تراکم‬ ‫های‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫معموال‬ ‫که‬ ‫عرضی‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫طولی‬ ‫تراکم‬
‫گذارد‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫فروشنده‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫اطالعاتی‬ ‫ترین‬.
‫فرش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫تشخیص‬ ‫نحوه‬
‫ف‬ ‫کافیست‬ ‫است!فقط‬ ‫راحت‬ ‫بسیار‬ ‫فرش‬ ‫شانه‬ ‫تشخیص‬‫جدا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫عرض‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫سانتی‬ ‫یک‬ ،‫فرش‬ ‫پشت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫برگردانید‬ ‫را‬ ‫رش‬
‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫کنید.حاال‬.
‫ها‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫اگر‬7‫شما‬ ‫فرش‬ ،‫باشد‬ ‫عدد‬700‫است‬ ‫شانه‬.
‫ها‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫اگر‬12‫شما‬ ‫فرش‬ ،‫باشد‬ ‫عدد‬1200‫است‬ ‫شانه‬.
‫ها‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫اگر‬1‫شما‬ ‫فرش‬ ،‫باشد‬ ‫عدد‬1 00‫است‬ ‫شانه‬.
‫عدد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نهایی‬ ‫عدد‬ ‫باید‬ ‫ولی‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫فرش‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫همین‬ ‫کافیست‬ ‫تراکم‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬3‫کنید‬ ‫ضرب‬.
‫مناسب‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫توصیه‬ ‫چند‬:
•‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ،‫کنید‬ ‫خرید‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫فروشگاهی‬ ‫بودن‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫حتما‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬.
•‫پای‬ ‫همیشه‬‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫دقیق‬ ‫را‬ ‫فروشگاه‬ ‫چند‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫کنید‬ ‫نیست.سعی‬ ‫انتخاب‬ ‫بهترین‬ ،‫قیمت‬ ‫ترین‬ ‫ین‬.
•‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ،‫ممکن‬ ‫زمان‬ ‫کمترین‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫از‬ ‫خرید‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫رو‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫نمایید.بنابراین‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫مقایسه‬‫ی‬‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬‫حساب‬
‫آن‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫ذکر‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫خوب‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ،‫دیگری‬ ‫مقاله‬ ‫در‬ ‫کنید.ما‬
‫نمائید‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬.
•‫نام‬ ‫را‬ ‫ایرانی‬ ‫فرش‬ ‫برندهای‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫بخواهیم‬ ‫دهید.اگر‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫برند‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬‫می‬ ‫ببریم‬
‫کنیم‬ ‫اشاره‬ ...‫و‬ ‫فرهی‬ ‫فرش‬ ،‫نیاوران‬ ‫فرش‬ ،‫مشهد‬ ‫نگین‬ ‫فرش‬ ،‫محتشم‬ ‫فرش‬ ،‫قیطران‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫توانیم‬.
‫فرش‬ ‫دکتر‬‫آنها‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫تنوع‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫همکاری‬ ،‫برندها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫با‬ ‫قیطران‬ ‫فرش‬ ‫نمایندگی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫نیز‬
‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫را‬‫فرش‬ ‫دکتر‬‫بفرمائید‬ ‫مشاهده‬.
‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫لیست‬
‫لیست‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫آخرین‬.‫بفرمائید‬ ‫مالحظه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫را‬
‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫لیست‬
‫ردیف‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ )‫تومان‬ ‫قیمت(میلیون‬ ‫بازه‬ ‫لینک‬
1 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬700‫شانه‬-6‫متری‬ ‫از‬2.95‫تا‬3.48 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬700‫شانه‬6‫متری‬
2 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬700‫شانه‬-9‫متری‬ ‫از‬4.72‫تا‬5.52 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬700‫شانه‬9‫متری‬
3 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬700‫شانه‬-12‫متری‬ ‫از‬5.9‫تا‬6.95 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬700‫شانه‬12‫متری‬
4 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬1200‫شانه‬-6‫متری‬ ‫از‬3.97‫تا‬8.5 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬1200‫شانه‬6‫متری‬
5 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬1200‫شانه‬-9‫متری‬ ‫از‬6.26‫تا‬6.67 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬1200‫شانه‬9‫متری‬
6 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬1200‫شانه‬-12‫متری‬ ‫از‬7.95‫تا‬8.5 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬1200‫شانه‬12‫متری‬
7 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬1500‫شانه‬-6‫متری‬ 4.9 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬1500‫شانه‬6‫متری‬
8 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬1500‫شانه‬-9‫متری‬ 7.65 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬1500‫شانه‬9‫متری‬
9 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬1500‫شانه‬-12‫متری‬ 9.8 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬1500‫شانه‬12‫متری‬
‫به‬ ‫الزم‬‫تخفیف‬ ‫حذف‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫لحاظ‬ ‫های‬ ‫تخفیف‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫فوق‬ ‫های‬ ‫قیمت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬
‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫افزایش‬ ‫ها‬ ‫قیمت‬ ،‫ها‬.
‫فرش‬ ‫همچنین‬1200‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ،‫شانه‬‫فرش‬1200‫اکریلیک‬ ‫شانه‬‫و‬‫فرش‬1200‫میکرواکریلیک‬ ‫شانه‬‫می‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬
‫را‬ ‫هریک‬ ‫قیمت‬ ‫جزئیات‬ ‫توانید‬‫بفرمائید‬ ‫مشاهده‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫دسته‬ ‫در‬.
‫منب‬‫ع‬

Recomendados

فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن von
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آنفرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آنMajidGhorbani10
47 views4 Folien
راهنمای جامع خرید فرش 1200شانه von
راهنمای جامع خرید فرش 1200شانهراهنمای جامع خرید فرش 1200شانه
راهنمای جامع خرید فرش 1200شانهMajidGhorbani10
68 views6 Folien
خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آن von
خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آنخرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آن
خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آنMajidGhorbani10
49 views4 Folien
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانه von
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانهراهنمای جامع خرید فرش 700 شانه
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانهMajidGhorbani10
89 views6 Folien
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟ von
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟MajidGhorbani10
86 views6 Folien
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی ) von
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )MajidGhorbani10
53 views9 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

خرید فرش ماشینی von
خرید فرش ماشینیخرید فرش ماشینی
خرید فرش ماشینیMajidGhorbani10
54 views9 Folien
مزایا خرید مستقیم فرش ماشینی چیست von
  مزایا خرید مستقیم فرش ماشینی چیست  مزایا خرید مستقیم فرش ماشینی چیست
مزایا خرید مستقیم فرش ماشینی چیست keyashiancarpet
61 views5 Folien
خرید فرش نمازخانه ای کاشان von
خرید فرش نمازخانه ای کاشانخرید فرش نمازخانه ای کاشان
خرید فرش نمازخانه ای کاشانssuser847061
21 views4 Folien
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشان von
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشانقیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشان
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشانssuser847061
29 views4 Folien
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشان von
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشانراهنمای خرید فرش ماشینی کاشان
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشانkeyashiancarpet
47 views5 Folien
ویژگی فرش ماشینی کاشان von
 ویژگی فرش ماشینی کاشان ویژگی فرش ماشینی کاشان
ویژگی فرش ماشینی کاشانkeyashiancarpet
84 views5 Folien

Was ist angesagt?(8)

مزایا خرید مستقیم فرش ماشینی چیست von keyashiancarpet
  مزایا خرید مستقیم فرش ماشینی چیست  مزایا خرید مستقیم فرش ماشینی چیست
مزایا خرید مستقیم فرش ماشینی چیست
keyashiancarpet 61 views
خرید فرش نمازخانه ای کاشان von ssuser847061
خرید فرش نمازخانه ای کاشانخرید فرش نمازخانه ای کاشان
خرید فرش نمازخانه ای کاشان
ssuser84706121 views
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشان von ssuser847061
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشانقیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشان
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشان
ssuser84706129 views
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشان von keyashiancarpet
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشانراهنمای خرید فرش ماشینی کاشان
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشان
keyashiancarpet 47 views
راهنمای جامع خرید فرش 1200 شانه von MajidGhorbani10
راهنمای جامع خرید فرش 1200 شانهراهنمای جامع خرید فرش 1200 شانه
راهنمای جامع خرید فرش 1200 شانه
MajidGhorbani1091 views

Similar a قیمت فرش ماشینی

Pamchalcarpet von
PamchalcarpetPamchalcarpet
Pamchalcarpetdigifarsh
63 views4 Folien
Carpet kitchen von
Carpet kitchenCarpet kitchen
Carpet kitchendigifarsh
29 views9 Folien
Rotakhti von
RotakhtiRotakhti
Rotakhtialivahdati4
65 views9 Folien
فرش کودک von
فرش کودکفرش کودک
فرش کودکMajidGhorbani10
12 views9 Folien
فرش سبک بهتراست یا سنگین؟ von
فرش سبک بهتراست یا سنگین؟فرش سبک بهتراست یا سنگین؟
فرش سبک بهتراست یا سنگین؟keyashiancarpet
95 views5 Folien
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم von
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیمموکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیمgamanTazeen javid
14 views10 Folien

Similar a قیمت فرش ماشینی(20)

Pamchalcarpet von digifarsh
PamchalcarpetPamchalcarpet
Pamchalcarpet
digifarsh63 views
Carpet kitchen von digifarsh
Carpet kitchenCarpet kitchen
Carpet kitchen
digifarsh29 views
فرش سبک بهتراست یا سنگین؟ von keyashiancarpet
فرش سبک بهتراست یا سنگین؟فرش سبک بهتراست یا سنگین؟
فرش سبک بهتراست یا سنگین؟
keyashiancarpet 95 views
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم von gamanTazeen javid
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیمموکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم
راهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستان von digifarsh
راهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستانراهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستان
راهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستان
digifarsh66 views
خرید مبل راحتی تبریز.pdf von mahanrezapour
خرید مبل راحتی تبریز.pdfخرید مبل راحتی تبریز.pdf
خرید مبل راحتی تبریز.pdf
mahanrezapour3 views
فرش مدرن ماشینی von digifarsh
فرش مدرن ماشینیفرش مدرن ماشینی
فرش مدرن ماشینی
digifarsh64 views
همه چیز درباره سنباده.pdf von visptash
همه چیز درباره سنباده.pdfهمه چیز درباره سنباده.pdf
همه چیز درباره سنباده.pdf
visptash5 views
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید von digifarsh
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسیدطرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید
digifarsh101 views
هفت نکته درباره کابینت پولیشی.docx von visptash
هفت نکته درباره کابینت پولیشی.docxهفت نکته درباره کابینت پولیشی.docx
هفت نکته درباره کابینت پولیشی.docx
visptash3 views
نکاتی درباره رنگ کاری کابینت.docx von visptash
نکاتی درباره رنگ کاری کابینت.docxنکاتی درباره رنگ کاری کابینت.docx
نکاتی درباره رنگ کاری کابینت.docx
visptash3 views
انواع چاپ در چاپخانه تهران.pptx von tehran print
انواع چاپ در چاپخانه تهران.pptxانواع چاپ در چاپخانه تهران.pptx
انواع چاپ در چاپخانه تهران.pptx
tehran print14 views

Más de MajidGhorbani10

راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100) von
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)MajidGhorbani10
26 views10 Folien
ماشین ظرفشویی یونیوا von
ماشین ظرفشویی یونیواماشین ظرفشویی یونیوا
ماشین ظرفشویی یونیواMajidGhorbani10
70 views7 Folien
خرید لباس شویی اصلی von
خرید لباس شویی اصلیخرید لباس شویی اصلی
خرید لباس شویی اصلیMajidGhorbani10
42 views8 Folien
خرید فرش اقساطی von
خرید فرش اقساطیخرید فرش اقساطی
خرید فرش اقساطیMajidGhorbani10
80 views4 Folien
کولر گازی ال جی 18000 von
کولر گازی ال جی 18000کولر گازی ال جی 18000
کولر گازی ال جی 18000MajidGhorbani10
28 views8 Folien
کولر گازی ال جی 12000 von
کولر گازی ال جی 12000کولر گازی ال جی 12000
کولر گازی ال جی 12000MajidGhorbani10
92 views7 Folien

Más de MajidGhorbani10(8)

راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100) von MajidGhorbani10
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)
MajidGhorbani1026 views
ماشین ظرفشویی یونیوا von MajidGhorbani10
ماشین ظرفشویی یونیواماشین ظرفشویی یونیوا
ماشین ظرفشویی یونیوا
MajidGhorbani1070 views

قیمت فرش ماشینی

 • 1. ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫آخرین‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫روز‬ ‫قیمت‬ ‫ها‬ ‫ایرانی‬ ‫ما‬ ‫زندگی‬ ‫کاالهای‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫همواره‬ ‫فرش‬‫است‬ ‫شده‬ ‫تلقی‬‫و‬ ‫محوری‬ ‫تجهیزات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ .‫دارد‬ ‫منزل‬ ‫دکوراسیون‬ ‫و‬ ‫چیدمان‬ ‫نحوه‬ ‫در‬ ‫سزایی‬ ‫به‬ ‫تاثیر‬ ،‫منزل‬ ‫اساسی‬
 • 2. ‫فرش‬ ،‫بازار‬ ‫نوسانات‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫گذشته‬ ‫وقت‬ ‫چند‬ ‫در‬‫ثابت‬ ‫قیمت‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫ولی‬ ‫اند‬ ‫نداشته‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫ی‬ ‫بازه‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫فاکتورهای‬ ،‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫سعی‬ ‫مقاله‬‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬‫را‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫لیست‬ ‫آخرین‬ ‫و‬ ،‫تا‬ ‫بیاوریم‬ ‫و‬ ‫بخش‬ ‫لذت‬ ‫خریدی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫باال‬ ‫کیفیتی‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫قیمتی‬ ،‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫هنگام‬ ‫بتوانیم‬ .‫کنیم‬ ‫تبدیل‬ ‫یادماندنی‬ ‫به‬ ‫خودتا‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ ‫باشید‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫تا‬ ‫پس‬.‫شوید‬ ‫تبدیل‬ ‫فرش‬ ‫کارشناس‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫ن‬ ‫بستگ‬ ‫عواملی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ :‫سوال‬ ‫اولین‬÷‫دارد؟‬ ‫ی‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬‫کنیم‬ ‫بررسی‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫مهمترین‬ ‫میکنیم‬ ‫سعی‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫است.که‬ ‫وابسته‬ ‫متعددی‬ ‫عوامل‬ ‫به‬. 1.‫الیاف‬ ‫جنس‬ ‫بر‬ ‫اثرگذار‬ ‫فاکتورهای‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫فرش‬ ‫قیمت‬‫جزو‬ ‫طبیعی‬ ‫الیاف‬ ‫است.مثال‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫رفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫الیاف‬ ،‫گرانترین‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫معموال‬ ‫البته‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫ها‬ ‫فرش‬‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬‫شوند‬ ‫می‬ ‫برده‬ ‫کار‬ ‫به‬. ‫استفا‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫برای‬ ‫مصنوعی‬ ‫الیاف‬ ‫از‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫در‬ ،‫مقابل‬ ‫در‬‫می‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫نایلون‬ ،‫استر‬ ‫پلی‬ ،‫گرویلین‬ ‫پلی‬ :‫ها‬ ‫آن‬ ‫ترین‬ ‫معروف‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫مختلفی‬ ‫انواع‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫نفتی‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫الیاف‬ ‫شود.این‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اکریلیک‬. ،‫مصنوعی‬ ‫الیاف‬ ‫ترین‬ ‫مرغوب‬ ‫و‬ ‫گرانترین‬‫اکریلیک‬‫در‬ ‫رفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اکریلیک‬ ‫درصد‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫هستند‬‫آن‬ ،‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫فرش‬ ،‫نیز‬ ‫مصنوعی‬ ‫الیاف‬ ‫ترین‬ ‫کیفیت‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫ارزان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گرانتر‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫مرغوب‬ ‫فرش‬‫ویسکوز‬‫دارد‬ ‫نام‬. ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫نیست‬ ‫راحتی‬ ‫کار‬ ،‫ندارند‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تخصصی‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫برای‬ ،‫الیاف‬ ‫جنس‬ ‫تشخیص‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫البته‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫خرید‬ ‫فروشگاهی‬ ‫از‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬‫دارید‬ ‫اعتماد‬ ‫آن‬ ‫به‬. 2.‫فرش‬ ‫تراکم‬ ‫بر‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫عوامل‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬‫فرش‬ ‫قیمت‬‫است‬ ‫تراکم‬ ،. ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫تراکم‬‫طولی‬‫و‬‫عرضی‬‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬‫های‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫طولی‬ ‫تراکم‬ ،‫فرش‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫می‬ ‫شانه‬ ‫یا‬ ‫عرضی‬ ‫تراکم‬ ،‫فرش‬ ‫عرض‬ ‫از‬ ‫مربع‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫موجود‬‫گویند‬. ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تر‬ ‫توپر‬ ‫اصطالحا‬ ‫فرش‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کمتر‬ ‫فرش‬ ‫در‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫بین‬ ‫فاصله‬ ‫یعنی‬ ،‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫تراکم‬ ‫هرچه‬ ‫واقع‬ ‫در‬ . ‫بسیار‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫معموال‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫وضوح‬ ‫به‬ ‫فرش‬ ‫های‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫طرح‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫باال‬ ‫تراکم‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫مزیت‬ ‫آ‬ ‫قیمت‬ ‫طبیعتا‬ ‫اما‬ ‫دارند‬ ‫باالیی‬‫است‬ ‫باالتر‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫ن‬. ‫مهم‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ‫جزو‬ ‫معموال‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫فرش‬ ‫شانه‬ ‫و‬ ‫تراکم‬ ‫های‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫معموال‬ ‫که‬ ‫عرضی‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫طولی‬ ‫تراکم‬ ‫گذارد‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫فروشنده‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫اطالعاتی‬ ‫ترین‬.
 • 3. ‫فرش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫تشخیص‬ ‫نحوه‬ ‫ف‬ ‫کافیست‬ ‫است!فقط‬ ‫راحت‬ ‫بسیار‬ ‫فرش‬ ‫شانه‬ ‫تشخیص‬‫جدا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫عرض‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫سانتی‬ ‫یک‬ ،‫فرش‬ ‫پشت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫برگردانید‬ ‫را‬ ‫رش‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫کنید.حاال‬. ‫ها‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫اگر‬7‫شما‬ ‫فرش‬ ،‫باشد‬ ‫عدد‬700‫است‬ ‫شانه‬. ‫ها‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫اگر‬12‫شما‬ ‫فرش‬ ،‫باشد‬ ‫عدد‬1200‫است‬ ‫شانه‬. ‫ها‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫اگر‬1‫شما‬ ‫فرش‬ ،‫باشد‬ ‫عدد‬1 00‫است‬ ‫شانه‬. ‫عدد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نهایی‬ ‫عدد‬ ‫باید‬ ‫ولی‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫فرش‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫همین‬ ‫کافیست‬ ‫تراکم‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬3‫کنید‬ ‫ضرب‬. ‫مناسب‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫توصیه‬ ‫چند‬: •‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ،‫کنید‬ ‫خرید‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫فروشگاهی‬ ‫بودن‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫حتما‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬. •‫پای‬ ‫همیشه‬‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫دقیق‬ ‫را‬ ‫فروشگاه‬ ‫چند‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫کنید‬ ‫نیست.سعی‬ ‫انتخاب‬ ‫بهترین‬ ،‫قیمت‬ ‫ترین‬ ‫ین‬. •‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ،‫ممکن‬ ‫زمان‬ ‫کمترین‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫از‬ ‫خرید‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫رو‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫نمایید.بنابراین‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫مقایسه‬‫ی‬‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬‫حساب‬ ‫آن‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫ذکر‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫خوب‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ،‫دیگری‬ ‫مقاله‬ ‫در‬ ‫کنید.ما‬ ‫نمائید‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬. •‫نام‬ ‫را‬ ‫ایرانی‬ ‫فرش‬ ‫برندهای‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫بخواهیم‬ ‫دهید.اگر‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫برند‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬‫می‬ ‫ببریم‬ ‫کنیم‬ ‫اشاره‬ ...‫و‬ ‫فرهی‬ ‫فرش‬ ،‫نیاوران‬ ‫فرش‬ ،‫مشهد‬ ‫نگین‬ ‫فرش‬ ،‫محتشم‬ ‫فرش‬ ،‫قیطران‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫توانیم‬. ‫فرش‬ ‫دکتر‬‫آنها‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫تنوع‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫همکاری‬ ،‫برندها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫با‬ ‫قیطران‬ ‫فرش‬ ‫نمایندگی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫را‬‫فرش‬ ‫دکتر‬‫بفرمائید‬ ‫مشاهده‬.
 • 4. ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫لیست‬ ‫لیست‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫آخرین‬.‫بفرمائید‬ ‫مالحظه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫لیست‬ ‫ردیف‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ )‫تومان‬ ‫قیمت(میلیون‬ ‫بازه‬ ‫لینک‬ 1 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬700‫شانه‬-6‫متری‬ ‫از‬2.95‫تا‬3.48 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬700‫شانه‬6‫متری‬ 2 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬700‫شانه‬-9‫متری‬ ‫از‬4.72‫تا‬5.52 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬700‫شانه‬9‫متری‬ 3 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬700‫شانه‬-12‫متری‬ ‫از‬5.9‫تا‬6.95 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬700‫شانه‬12‫متری‬ 4 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬1200‫شانه‬-6‫متری‬ ‫از‬3.97‫تا‬8.5 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬1200‫شانه‬6‫متری‬ 5 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬1200‫شانه‬-9‫متری‬ ‫از‬6.26‫تا‬6.67 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬1200‫شانه‬9‫متری‬ 6 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬1200‫شانه‬-12‫متری‬ ‫از‬7.95‫تا‬8.5 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬1200‫شانه‬12‫متری‬ 7 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬1500‫شانه‬-6‫متری‬ 4.9 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬1500‫شانه‬6‫متری‬ 8 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬1500‫شانه‬-9‫متری‬ 7.65 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬1500‫شانه‬9‫متری‬ 9 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬1500‫شانه‬-12‫متری‬ 9.8 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬1500‫شانه‬12‫متری‬ ‫به‬ ‫الزم‬‫تخفیف‬ ‫حذف‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫لحاظ‬ ‫های‬ ‫تخفیف‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫فوق‬ ‫های‬ ‫قیمت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫افزایش‬ ‫ها‬ ‫قیمت‬ ،‫ها‬. ‫فرش‬ ‫همچنین‬1200‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ،‫شانه‬‫فرش‬1200‫اکریلیک‬ ‫شانه‬‫و‬‫فرش‬1200‫میکرواکریلیک‬ ‫شانه‬‫می‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫را‬ ‫هریک‬ ‫قیمت‬ ‫جزئیات‬ ‫توانید‬‫بفرمائید‬ ‫مشاهده‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫دسته‬ ‫در‬. ‫منب‬‫ع‬