راهنمای جامع خرید فرش 700 شانه

راهنمای جامع خرید فرش 700 شانه در سال 1400 به همراه آخرین لیست قیمت فرش ماشینی 700 شانه در ابعاد مختلف

‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫جامع‬ ‫راهنمای‬
700
‫قیمت‬ ‫لیست‬ + ‫شانه‬
‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬
700
‫شانه‬
‫دالیل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫های‬ ‫دسته‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،
‫دارند‬ ‫نیز‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫طرفداران‬ ‫مختلف‬
.
‫در‬
‫یک‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫آن‬ ‫هر‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫سعی‬ ‫مقاله‬ ‫این‬
‫فرش‬
700
‫شانه‬
‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫را‬ ‫دارید‬ ‫نیاز‬
‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫انگیز‬ ‫خاطره‬ ‫خریدی‬ ،‫راحت‬ ‫خیالی‬ ‫با‬ ‫بتوانید‬ ‫شما‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬
.
‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫پس‬
...
‫فرش‬
700
‫شانه‬
‫دست‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫عموما‬ ‫ایرانی‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫پرطرفداران‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫ه‬
:
•
‫فرش‬
700
‫شانه‬
•
‫فرش‬
1200
‫شانه‬
•
‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫گنجند‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنا‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫البته‬
‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫دیگری‬
.
‫های‬ ‫فرش‬ ‫شاهد‬ ‫ما‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬
500
‫لحا‬ ‫از‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫هستیم‬ ‫نیز‬ ‫شانه‬
‫دسته‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫ظ‬
،‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ،‫مدرن‬ ‫فرش‬ ‫مانند‬ ،‫شناسند‬ ‫می‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ،‫عموما‬ ‫کاربران‬ ‫ولی‬ ‫بگنجند‬ ‫ها‬ ‫بندی‬
‫و‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬
...
‫باشند‬ ‫می‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫این‬ ) ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ (‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫پرطرفدارترین‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫را‬ ‫ادعا‬ ‫این‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ولی‬
.
‫فرش‬
700
‫؟‬ ‫چه‬ ‫یعنی‬ ‫شانه‬
‫بدانیم‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬
‫فرش‬
700
‫شانه‬
‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫مفهوم‬ ‫از‬ ‫مختصری‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ،‫دارد‬ ‫هایی‬ ‫ویژگی‬ ‫چه‬ ،
‫بدانیم‬
.
‫به‬.‫است‬ ‫فرش‬ ‫یک‬ ‫عرض‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ،‫گویند‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫عرضی‬ ‫تراکم‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شانه‬
‫داری‬ ‫فرشی‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬
‫قسمت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫برگردانید‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫که‬ ‫کافیست‬ ،‫دهید‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫شانه‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫د‬
‫کنید‬ ‫گذاری‬ ‫عالمت‬ ‫را‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ،‫متر‬ ‫یا‬ ‫کش‬ ‫خط‬ ‫با‬ ،‫آن‬ ‫عرض‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫فرش‬ ‫پشت‬
.
‫متر‬ ‫یک‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫شمردن‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫کافیست‬ ‫حاال‬
.
،‫فرش‬ ‫عرض‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬
700
‫گره‬
‫یک‬ ‫دارای‬ ‫شما‬ ،‫باشد‬ ‫داشه‬ ‫وجود‬
‫فرش‬
700
‫شانه‬
‫هستید‬
.
‫نیست‬ ‫الزم‬ ! ‫نترسید‬ ‫البته‬
700
‫توانید‬ ‫می‬.‫بشمارید‬ ‫را‬ ‫گره‬ ‫تا‬
10
‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫جدا‬ ‫متر‬ ‫سانتی‬
10
‫عدد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫متر‬ ‫سانتی‬
10
‫کنید‬ ‫ضرب‬
.
‫همچنین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫فرش‬ ‫شناخت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫مفهوم‬ ‫یک‬
‫فرش‬ ‫تراکم‬ ،‫دارد‬ ‫تاثیر‬ ‫بسیار‬ ‫آن‬ ‫قیمت‬ ‫روی‬
‫است‬
.
‫تفاوت‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫است‬ )‫عرضی‬ ‫تراکم‬ ( ‫شانه‬ ‫مفهوم‬ ‫همان‬ ) ‫طولی‬ ‫تراکم‬ ( ‫تراکم‬
:
1
.
‫از‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ،‫تراکم‬
‫طول‬
‫متر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ،‫شانه‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫(در‬ ‫است‬ ‫فرش‬
‫در‬
‫عرض‬
‫است‬ ‫فرش‬
)
2
.
‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ،‫شمردید‬ ‫تراکم‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫وقتی‬
3
‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گرهی‬ ‫سه‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫چرا‬.‫کنید‬ ‫ضرب‬
‫فقط‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫فرش‬
1
‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫گره‬
.
‫در‬ ‫که‬ ‫داشتید‬ ‫فرشی‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ،‫اوصاف‬ ‫این‬ ‫با‬
10
‫از‬ ‫متر‬ ‫سانتی‬
‫عرض‬
‫آن‬
70
‫است؟‬ ‫شانه‬ ‫چند‬ ‫شما‬ ‫فرش‬ ،‫داشت‬ ‫گره‬
‫پاسخ‬
: 700
‫شانه‬
‫در‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫اگر‬
10
‫از‬ ‫متر‬ ‫سانتی‬
‫طول‬
‫خود‬
70
‫؟‬ ‫است‬ ‫تراکمی‬ ‫چه‬ ‫دارای‬ ‫شما‬ ‫فرش‬ ،‫داشت‬ ‫گره‬
‫تراکم‬ :‫پاسخ‬
2100
‫فرش‬ ‫ها‬ ‫ویژگی‬
700
‫شانه‬
‫های‬ ‫فرش‬
700
‫شانه‬
‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫معاب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬ ،‫ها‬ ‫ویژگی‬
:
•
‫های‬ ‫فرش‬ ‫مناسب‬ ‫هزینه‬
700
‫شانه‬
:
‫ویژگی‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫بگوییم‬ ‫است‬ ‫بهتر‬
‫های‬ ‫فرش‬
700
‫شانه‬
‫آن‬ ‫پایین‬ ‫هزینه‬ ‫همین‬
‫هاست‬
.
‫های‬ ‫فرش‬
700
‫شانه‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
1200
‫و‬
1500
‫پایین‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫هزینه‬ ‫شانه‬
‫همین‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫تری‬
‫بگیرند‬ ‫قرار‬ ‫اقبال‬ ‫مورد‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫موضوع‬
.
‫رود‬ ‫می‬ ‫باال‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫قیمت‬ ،‫یابد‬ ‫افزایش‬ ‫فرش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫هرچه‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬
.
•
‫های‬ ‫فرش‬ ‫لطافت‬ ‫و‬ ‫نرمی‬
700
‫شانه‬
:
‫های‬ ‫فرش‬
700
‫شانه‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
1200
‫و‬
1500
‫تر‬ ‫نرم‬ ‫بسیار‬ ‫شانه‬
‫ه‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫تر‬ ‫لطیف‬ ‫و‬
،‫دارند‬ ‫کوچک‬ ‫فرزند‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫خانواده‬ ‫و‬ ‫سالمندان‬ ‫بین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫موضوع‬ ‫مین‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫مناسب‬ ‫بسیار‬ ‫کردن‬ ‫استراحت‬ ‫و‬ ‫نشستن‬ ‫برای‬ ،‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫زیادی‬ ‫طرفداران‬
1200
‫و‬
1500
‫هستند‬ ‫شانه‬
.
‫ک‬ ‫فرش‬ ‫ضخامت‬ ،‫یابد‬ ‫افزایش‬ ‫فرش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫هرچه‬ ،‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫وکمتر‬ ‫م‬
.
•
‫های‬ ‫فرش‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫های‬ ‫طرح‬
700
‫شانه‬
:
‫های‬ ‫فرش‬
700
‫شانه‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
500
‫بیشتری‬ ‫جزئیات‬ ‫شانه‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ولی‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫زیباتر‬ ‫و‬ ‫دارند‬
1200
‫و‬
1500
‫می‬ ‫محسوب‬ ‫ساده‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫جزو‬،‫شانه‬
‫شوند‬
.
‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫یاعث‬ ،‫ها‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫همه‬
‫های‬ ‫فرش‬
700
‫شانه‬
‫ب‬
‫و‬ ‫شود‬ ‫تبدیل‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫انواع‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ه‬
‫دهد‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫پرفروش‬ ‫از‬ ‫بخشی‬
.
‫های‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬
700
‫شانه‬
‫متعددی‬ ‫فاکتورهای‬ ‫به‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫کلی‬ ‫صورت‬ ‫به‬
‫می‬ ‫اشاره‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬
‫کنیم‬
:
•
،‫یابد‬ ‫افزایش‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫شانه‬ ‫و‬ ‫تراکم‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ،‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ :‫فرش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬
‫بنابراین‬ .‫رود‬ ‫می‬ ‫باال‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫قیمت‬
‫های‬ ‫فرش‬
700
‫شانه‬
‫مراتب‬ ‫به‬ ‫هزینه‬
‫تری‬ ‫پایین‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
200
1
‫و‬
1500
‫دارند‬ ‫شانه‬
.
•
‫به‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نخی‬ ‫جنس‬ ،‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫بسیار‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ :‫نخ‬ ‫جنس‬
‫استرها‬ ‫پلی‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫استر‬ ‫پلی‬ ‫و‬ ‫اکریلیک‬ ‫جنس‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫معموال‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫طور‬
‫شستش‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫تر‬ ‫سبک‬
‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫مقاومت‬ ‫اکریلیک‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫اما‬ ‫رسند‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫تر‬ ‫مناسب‬ ‫و‬
‫بنابراین‬ .‫دارند‬ ‫باالتری‬
‫های‬ ‫فرش‬
700
‫شانه‬
‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫باالتری‬ ‫قیمت‬ ،‫اند‬ ‫شده‬ ‫بافته‬ ‫اکریلیک‬ ‫نخ‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ای‬
.
‫استفا‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫چرا‬. ‫است‬ ‫شده‬ ‫ِت‬‫س‬ ‫هیت‬ ‫اکریلیک‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫نخ‬ ‫جنس‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫فرش‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ :‫توصیه‬
‫بخارآب‬ ‫از‬ ‫ده‬
‫رود‬ ‫می‬ ‫باال‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫رنگ‬ ‫ثبات‬ ‫و‬ ‫مقاومت‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫اکریلیک‬ ‫نخ‬ ‫روی‬ ‫اعمالی‬ ‫گرما‬ ‫و‬
.
•
‫کرده‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫برندی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ،‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ :‫فرش‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫برند‬
‫مشه‬ ‫نگین‬ ‫فرش‬ ،‫قیطران‬ ‫فرش‬ ‫مانند‬ ‫معروفی‬ ‫برندهای‬.‫است‬
‫کننده‬ ‫تولید‬ ...‫و‬ ‫مهدیان‬ ،‫مقام‬ ‫عالی‬ ‫فرش‬ ،‫محتشم‬ ‫فرش‬ ،‫د‬
‫طبیعتا‬ ،‫باشد‬ ‫تر‬ ‫باکیفیت‬ ‫محصوالت‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫باسابقه‬ ،‫تر‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫برند‬ ‫این‬ ‫وهرچه‬ ‫هستند‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫باالتری‬ ‫قیمت‬ ،‫برندها‬ ‫سایر‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
.
‫ما‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫فاکتورهای‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫اینجا‬ ‫تا‬
‫با‬ ‫را‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫روز‬ ‫قیمت‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ . ‫کردیم‬ ‫مرور‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شینی‬
‫کنیم‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫هم‬
.
‫سایت‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫قیمت‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬
‫فرش‬ ‫دکتر‬
،‫است‬ ‫موجود‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫تخفیف‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬
‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫تغییر‬ ‫ها‬ ‫قیمت‬ ،‫ها‬ ‫تخفیف‬ ‫حذف‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫طبیعتا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫آورده‬
.
•
‫ف‬ ‫قیمت‬
‫رش‬
700
‫شانه‬
1
‫در‬
1.5
‫حدود‬ ‫از‬ : ‫متر‬
865
‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬
938
‫تومان‬ ‫هزار‬
•
‫فرش‬ ‫قیمت‬
700
‫شانه‬
1
‫در‬
2
‫و‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬ ‫حدود‬ ‫از‬ : ‫متر‬
143
‫و‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬
227
‫هزار‬
‫تومان‬
•
‫فرش‬ ‫قیمت‬
700
‫شانه‬
1
‫در‬
3
‫و‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬ ‫حدود‬ ‫از‬ : ‫متر‬
662
‫میلیو‬ ‫یک‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬
‫و‬ ‫ن‬
879
‫هزار‬
‫تومان‬
•
‫فرش‬ ‫قیمت‬
700
‫شانه‬
1
‫در‬
4
‫و‬ ‫میلیون‬ ‫دو‬ ‫حدود‬ ‫از‬ : ‫متر‬
200
‫و‬ ‫میلیون‬ ‫دو‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬
434
‫تومان‬ ‫هزار‬
•
‫فرش‬ ‫قیمت‬
700
‫شانه‬
1.5
‫در‬
2.25
‫و‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬ ‫حدود‬ ‫از‬ : ‫متر‬
932
‫و‬ ‫میلیون‬ ‫دو‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬
187
‫تومان‬ ‫هزار‬
•
‫فرش‬ ‫قیمت‬
700
‫شانه‬
6
: ‫متری‬
‫و‬ ‫میلیون‬ ‫سه‬ ‫حدود‬ ‫از‬
304
‫و‬ ‫میلیون‬ ‫سه‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬
516
‫تومان‬ ‫هزار‬
•
‫فرش‬ ‫قیمت‬
700
‫شانه‬
9
‫و‬ ‫میلیون‬ ‫پنج‬ ‫حدود‬ ‫از‬ : ‫متری‬
492
‫و‬ ‫میلیون‬ ‫پنج‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬
635
‫تومان‬ ‫هزار‬
•
‫فرش‬ ‫قیمت‬
700
‫شانه‬
12
‫و‬ ‫میلیون‬ ‫شش‬ ‫حدود‬ ‫از‬ : ‫متری‬
562
‫و‬ ‫میلیون‬ ‫هفت‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬
26
‫تومان‬ ‫هزار‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬
700
‫شانه‬
‫های‬ ‫فرش‬
700
‫شانه‬
‫انتخاب‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫موجب‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫برخوردار‬ ‫متنوعی‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫از‬
‫باشد‬ ‫بر‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫کمی‬ ‫فرش‬
.
‫ترین‬ ‫پرفروش‬ ‫بررسی‬ ،‫مناسب‬ ‫فرش‬ ‫انتخاب‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫کردن‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ ‫برای‬ ‫معمول‬ ‫کارهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫هاست‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فرش‬
.
‫سعی‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬
‫بین‬ ‫از‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬
‫های‬ ‫فرش‬
700
‫شانه‬
،‫است‬ ‫موجود‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬
‫بیاوریم‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اند‬ ‫بوده‬ ‫ها‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ترین‬ ‫پرفروش‬ ‫جزو‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫برخی‬
.
‫فرش‬
700
‫قیطران‬ ‫شانه‬
-
‫شکوه‬ ‫طرح‬
‫فرش‬
700
‫قیطران‬ ‫شانه‬
-
‫پریوش‬ ‫طرح‬
‫فرش‬
700
‫قی‬ ‫شانه‬
‫طران‬
-
‫گلپری‬ ‫طرح‬
‫بررسی‬ ‫به‬ ،‫ها‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫پست‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دکترفرش‬ ‫وبالگ‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫همچنین‬
‫بپردازید‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫محصوالت‬ ‫ترین‬ ‫پرفروش‬
.
‫آدرس‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬
www.drfarsh.com
‫نمائید‬ ‫مراجعه‬
.
‫منب‬
:‫ع‬
‫با‬
‫نیوز‬ ‫زیگر‬
:‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬
est
inter
P
itter
tw

Recomendados

راهنمای جامع خرید فرش 1200شانه von
راهنمای جامع خرید فرش 1200شانهراهنمای جامع خرید فرش 1200شانه
راهنمای جامع خرید فرش 1200شانهMajidGhorbani10
68 views6 Folien
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن von
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آنفرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آنMajidGhorbani10
47 views4 Folien
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی ) von
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )MajidGhorbani10
53 views9 Folien
فرش؛ از صفر تا صد von
فرش؛ از صفر تا صدفرش؛ از صفر تا صد
فرش؛ از صفر تا صدMajidGhorbani10
52 views4 Folien
خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آن von
خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آنخرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آن
خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آنMajidGhorbani10
49 views4 Folien
خرید فرش نمازخانه ای کاشان von
خرید فرش نمازخانه ای کاشانخرید فرش نمازخانه ای کاشان
خرید فرش نمازخانه ای کاشانssuser847061
21 views4 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

قیمت فرش ماشینی von
قیمت فرش ماشینیقیمت فرش ماشینی
قیمت فرش ماشینیMajidGhorbani10
22 views4 Folien
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟ von
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟MajidGhorbani10
86 views6 Folien
خرید فرش ماشینی von
خرید فرش ماشینیخرید فرش ماشینی
خرید فرش ماشینیMajidGhorbani10
54 views9 Folien
انواع فرش سجاده ای von
انواع فرش سجاده ایانواع فرش سجاده ای
انواع فرش سجاده ایssuser847061
16 views4 Folien
فرش وینتیج چیست ؟ von
فرش وینتیج چیست ؟ فرش وینتیج چیست ؟
فرش وینتیج چیست ؟ MajidGhorbani10
59 views5 Folien
Rotakhti von
RotakhtiRotakhti
Rotakhtialivahdati4
65 views9 Folien

Was ist angesagt?(7)

Similar a راهنمای جامع خرید فرش 700 شانه

Baghjan von
BaghjanBaghjan
Baghjanzibaandishiweb
35 views3 Folien
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست von
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیستمعیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیستkeyashiancarpet
72 views5 Folien
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم von
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیمموکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیمgamanTazeen javid
14 views10 Folien
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید von
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسیدطرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسیدdigifarsh
101 views3 Folien
فرش کودک von
فرش کودکفرش کودک
فرش کودکMajidGhorbani10
12 views9 Folien
Carpet kitchen von
Carpet kitchenCarpet kitchen
Carpet kitchendigifarsh
29 views9 Folien

Similar a راهنمای جامع خرید فرش 700 شانه(12)

معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست von keyashiancarpet
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیستمعیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست
keyashiancarpet 72 views
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم von gamanTazeen javid
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیمموکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید von digifarsh
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسیدطرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید
digifarsh101 views
Carpet kitchen von digifarsh
Carpet kitchenCarpet kitchen
Carpet kitchen
digifarsh29 views
فرش مدرن ماشینی von digifarsh
فرش مدرن ماشینیفرش مدرن ماشینی
فرش مدرن ماشینی
digifarsh64 views
ده ورق شیروانی برتر در ایران von bahareq
ده ورق شیروانی برتر در ایرانده ورق شیروانی برتر در ایران
ده ورق شیروانی برتر در ایران
bahareq39 views
خرید مبل راحتی تبریز.pdf von mahanrezapour
خرید مبل راحتی تبریز.pdfخرید مبل راحتی تبریز.pdf
خرید مبل راحتی تبریز.pdf
mahanrezapour3 views
همه چیز درباره سنباده.pdf von visptash
همه چیز درباره سنباده.pdfهمه چیز درباره سنباده.pdf
همه چیز درباره سنباده.pdf
visptash5 views
ویژگی فرش ماشینی افشان von keyashiancarpet
ویژگی فرش ماشینی افشانویژگی فرش ماشینی افشان
ویژگی فرش ماشینی افشان
keyashiancarpet 49 views

Más de MajidGhorbani10

راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100) von
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)MajidGhorbani10
26 views10 Folien
ماشین ظرفشویی یونیوا von
ماشین ظرفشویی یونیواماشین ظرفشویی یونیوا
ماشین ظرفشویی یونیواMajidGhorbani10
70 views7 Folien
خرید لباس شویی اصلی von
خرید لباس شویی اصلیخرید لباس شویی اصلی
خرید لباس شویی اصلیMajidGhorbani10
42 views8 Folien
خرید فرش اقساطی von
خرید فرش اقساطیخرید فرش اقساطی
خرید فرش اقساطیMajidGhorbani10
80 views4 Folien
کولر گازی ال جی 18000 von
کولر گازی ال جی 18000کولر گازی ال جی 18000
کولر گازی ال جی 18000MajidGhorbani10
28 views8 Folien
کولر گازی ال جی 12000 von
کولر گازی ال جی 12000کولر گازی ال جی 12000
کولر گازی ال جی 12000MajidGhorbani10
92 views7 Folien

Más de MajidGhorbani10(8)

راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100) von MajidGhorbani10
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)
MajidGhorbani1026 views
ماشین ظرفشویی یونیوا von MajidGhorbani10
ماشین ظرفشویی یونیواماشین ظرفشویی یونیوا
ماشین ظرفشویی یونیوا
MajidGhorbani1070 views

راهنمای جامع خرید فرش 700 شانه

  • 1. ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫جامع‬ ‫راهنمای‬ 700 ‫قیمت‬ ‫لیست‬ + ‫شانه‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 700 ‫شانه‬ ‫دالیل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫های‬ ‫دسته‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ، ‫دارند‬ ‫نیز‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫طرفداران‬ ‫مختلف‬ . ‫در‬ ‫یک‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫آن‬ ‫هر‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫سعی‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫فرش‬ 700 ‫شانه‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫را‬ ‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫انگیز‬ ‫خاطره‬ ‫خریدی‬ ،‫راحت‬ ‫خیالی‬ ‫با‬ ‫بتوانید‬ ‫شما‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ . ‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫پس‬ ... ‫فرش‬ 700 ‫شانه‬ ‫دست‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫عموما‬ ‫ایرانی‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫پرطرفداران‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫ه‬ : • ‫فرش‬ 700 ‫شانه‬ • ‫فرش‬ 1200 ‫شانه‬ • ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫گنجند‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنا‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫البته‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫دیگری‬ . ‫های‬ ‫فرش‬ ‫شاهد‬ ‫ما‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬ 500 ‫لحا‬ ‫از‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫هستیم‬ ‫نیز‬ ‫شانه‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫ظ‬ ،‫وینتیج‬ ‫فرش‬ ،‫مدرن‬ ‫فرش‬ ‫مانند‬ ،‫شناسند‬ ‫می‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ،‫عموما‬ ‫کاربران‬ ‫ولی‬ ‫بگنجند‬ ‫ها‬ ‫بندی‬ ‫و‬ ‫کودک‬ ‫فرش‬ ... ‫باشند‬ ‫می‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫این‬ ) ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ (‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫پرطرفدارترین‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫را‬ ‫ادعا‬ ‫این‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ولی‬ . ‫فرش‬ 700 ‫؟‬ ‫چه‬ ‫یعنی‬ ‫شانه‬
  • 2. ‫بدانیم‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫فرش‬ 700 ‫شانه‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫مفهوم‬ ‫از‬ ‫مختصری‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ،‫دارد‬ ‫هایی‬ ‫ویژگی‬ ‫چه‬ ، ‫بدانیم‬ . ‫به‬.‫است‬ ‫فرش‬ ‫یک‬ ‫عرض‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ،‫گویند‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫عرضی‬ ‫تراکم‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شانه‬ ‫داری‬ ‫فرشی‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫قسمت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫برگردانید‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫که‬ ‫کافیست‬ ،‫دهید‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫شانه‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫کنید‬ ‫گذاری‬ ‫عالمت‬ ‫را‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ،‫متر‬ ‫یا‬ ‫کش‬ ‫خط‬ ‫با‬ ،‫آن‬ ‫عرض‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫فرش‬ ‫پشت‬ . ‫متر‬ ‫یک‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫شمردن‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫کافیست‬ ‫حاال‬ . ،‫فرش‬ ‫عرض‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬ 700 ‫گره‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫شما‬ ،‫باشد‬ ‫داشه‬ ‫وجود‬ ‫فرش‬ 700 ‫شانه‬ ‫هستید‬ . ‫نیست‬ ‫الزم‬ ! ‫نترسید‬ ‫البته‬ 700 ‫توانید‬ ‫می‬.‫بشمارید‬ ‫را‬ ‫گره‬ ‫تا‬ 10 ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫جدا‬ ‫متر‬ ‫سانتی‬ 10 ‫عدد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫متر‬ ‫سانتی‬ 10 ‫کنید‬ ‫ضرب‬ . ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫فرش‬ ‫شناخت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫مفهوم‬ ‫یک‬ ‫فرش‬ ‫تراکم‬ ،‫دارد‬ ‫تاثیر‬ ‫بسیار‬ ‫آن‬ ‫قیمت‬ ‫روی‬ ‫است‬ . ‫تفاوت‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫است‬ )‫عرضی‬ ‫تراکم‬ ( ‫شانه‬ ‫مفهوم‬ ‫همان‬ ) ‫طولی‬ ‫تراکم‬ ( ‫تراکم‬ : 1 . ‫از‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ،‫تراکم‬ ‫طول‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ،‫شانه‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫(در‬ ‫است‬ ‫فرش‬ ‫در‬ ‫عرض‬ ‫است‬ ‫فرش‬ ) 2 . ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ،‫شمردید‬ ‫تراکم‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫وقتی‬ 3 ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گرهی‬ ‫سه‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫چرا‬.‫کنید‬ ‫ضرب‬ ‫فقط‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫فرش‬ 1 ‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫گره‬ . ‫در‬ ‫که‬ ‫داشتید‬ ‫فرشی‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ،‫اوصاف‬ ‫این‬ ‫با‬ 10 ‫از‬ ‫متر‬ ‫سانتی‬ ‫عرض‬ ‫آن‬ 70 ‫است؟‬ ‫شانه‬ ‫چند‬ ‫شما‬ ‫فرش‬ ،‫داشت‬ ‫گره‬ ‫پاسخ‬ : 700 ‫شانه‬ ‫در‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫اگر‬ 10 ‫از‬ ‫متر‬ ‫سانتی‬ ‫طول‬ ‫خود‬ 70 ‫؟‬ ‫است‬ ‫تراکمی‬ ‫چه‬ ‫دارای‬ ‫شما‬ ‫فرش‬ ،‫داشت‬ ‫گره‬ ‫تراکم‬ :‫پاسخ‬ 2100 ‫فرش‬ ‫ها‬ ‫ویژگی‬ 700 ‫شانه‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 700 ‫شانه‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫معاب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬ ،‫ها‬ ‫ویژگی‬ : • ‫های‬ ‫فرش‬ ‫مناسب‬ ‫هزینه‬ 700 ‫شانه‬ : ‫ویژگی‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫بگوییم‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 700 ‫شانه‬ ‫آن‬ ‫پایین‬ ‫هزینه‬ ‫همین‬ ‫هاست‬ . ‫های‬ ‫فرش‬ 700 ‫شانه‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ 1200 ‫و‬ 1500 ‫پایین‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫هزینه‬ ‫شانه‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫تری‬ ‫بگیرند‬ ‫قرار‬ ‫اقبال‬ ‫مورد‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫موضوع‬ . ‫رود‬ ‫می‬ ‫باال‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫قیمت‬ ،‫یابد‬ ‫افزایش‬ ‫فرش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫هرچه‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ . • ‫های‬ ‫فرش‬ ‫لطافت‬ ‫و‬ ‫نرمی‬ 700 ‫شانه‬ : ‫های‬ ‫فرش‬ 700 ‫شانه‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ 1200 ‫و‬ 1500 ‫تر‬ ‫نرم‬ ‫بسیار‬ ‫شانه‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫تر‬ ‫لطیف‬ ‫و‬ ،‫دارند‬ ‫کوچک‬ ‫فرزند‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫خانواده‬ ‫و‬ ‫سالمندان‬ ‫بین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫موضوع‬ ‫مین‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫مناسب‬ ‫بسیار‬ ‫کردن‬ ‫استراحت‬ ‫و‬ ‫نشستن‬ ‫برای‬ ،‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫زیادی‬ ‫طرفداران‬ 1200 ‫و‬ 1500 ‫هستند‬ ‫شانه‬ . ‫ک‬ ‫فرش‬ ‫ضخامت‬ ،‫یابد‬ ‫افزایش‬ ‫فرش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫هرچه‬ ،‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫وکمتر‬ ‫م‬ .
  • 3. • ‫های‬ ‫فرش‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫های‬ ‫طرح‬ 700 ‫شانه‬ : ‫های‬ ‫فرش‬ 700 ‫شانه‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ 500 ‫بیشتری‬ ‫جزئیات‬ ‫شانه‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ولی‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫زیباتر‬ ‫و‬ ‫دارند‬ 1200 ‫و‬ 1500 ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫ساده‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫جزو‬،‫شانه‬ ‫شوند‬ . ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫یاعث‬ ،‫ها‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫همه‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 700 ‫شانه‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫تبدیل‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫انواع‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ه‬ ‫دهد‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫پرفروش‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ . ‫های‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ 700 ‫شانه‬ ‫متعددی‬ ‫فاکتورهای‬ ‫به‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫کلی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫کنیم‬ : • ،‫یابد‬ ‫افزایش‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫شانه‬ ‫و‬ ‫تراکم‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ،‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ :‫فرش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫بنابراین‬ .‫رود‬ ‫می‬ ‫باال‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫قیمت‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 700 ‫شانه‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫هزینه‬ ‫تری‬ ‫پایین‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ 200 1 ‫و‬ 1500 ‫دارند‬ ‫شانه‬ . • ‫به‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نخی‬ ‫جنس‬ ،‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫بسیار‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ :‫نخ‬ ‫جنس‬ ‫استرها‬ ‫پلی‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫استر‬ ‫پلی‬ ‫و‬ ‫اکریلیک‬ ‫جنس‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫معموال‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫شستش‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫تر‬ ‫سبک‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫مقاومت‬ ‫اکریلیک‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫اما‬ ‫رسند‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫تر‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫بنابراین‬ .‫دارند‬ ‫باالتری‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 700 ‫شانه‬ ‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫باالتری‬ ‫قیمت‬ ،‫اند‬ ‫شده‬ ‫بافته‬ ‫اکریلیک‬ ‫نخ‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ای‬ . ‫استفا‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫چرا‬. ‫است‬ ‫شده‬ ‫ِت‬‫س‬ ‫هیت‬ ‫اکریلیک‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫نخ‬ ‫جنس‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫فرش‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ :‫توصیه‬ ‫بخارآب‬ ‫از‬ ‫ده‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫باال‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫رنگ‬ ‫ثبات‬ ‫و‬ ‫مقاومت‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫اکریلیک‬ ‫نخ‬ ‫روی‬ ‫اعمالی‬ ‫گرما‬ ‫و‬ . • ‫کرده‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫برندی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ،‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ :‫فرش‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫برند‬ ‫مشه‬ ‫نگین‬ ‫فرش‬ ،‫قیطران‬ ‫فرش‬ ‫مانند‬ ‫معروفی‬ ‫برندهای‬.‫است‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ...‫و‬ ‫مهدیان‬ ،‫مقام‬ ‫عالی‬ ‫فرش‬ ،‫محتشم‬ ‫فرش‬ ،‫د‬ ‫طبیعتا‬ ،‫باشد‬ ‫تر‬ ‫باکیفیت‬ ‫محصوالت‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫باسابقه‬ ،‫تر‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫برند‬ ‫این‬ ‫وهرچه‬ ‫هستند‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫باالتری‬ ‫قیمت‬ ،‫برندها‬ ‫سایر‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ . ‫ما‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫فاکتورهای‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫اینجا‬ ‫تا‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫روز‬ ‫قیمت‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ . ‫کردیم‬ ‫مرور‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شینی‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫هم‬ . ‫سایت‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫قیمت‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ،‫است‬ ‫موجود‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫تخفیف‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫تغییر‬ ‫ها‬ ‫قیمت‬ ،‫ها‬ ‫تخفیف‬ ‫حذف‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫طبیعتا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫آورده‬ . • ‫ف‬ ‫قیمت‬ ‫رش‬ 700 ‫شانه‬ 1 ‫در‬ 1.5 ‫حدود‬ ‫از‬ : ‫متر‬ 865 ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ 938 ‫تومان‬ ‫هزار‬ • ‫فرش‬ ‫قیمت‬ 700 ‫شانه‬ 1 ‫در‬ 2 ‫و‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬ ‫حدود‬ ‫از‬ : ‫متر‬ 143 ‫و‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ 227 ‫هزار‬ ‫تومان‬ • ‫فرش‬ ‫قیمت‬ 700 ‫شانه‬ 1 ‫در‬ 3 ‫و‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬ ‫حدود‬ ‫از‬ : ‫متر‬ 662 ‫میلیو‬ ‫یک‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ ‫و‬ ‫ن‬ 879 ‫هزار‬ ‫تومان‬ • ‫فرش‬ ‫قیمت‬ 700 ‫شانه‬ 1 ‫در‬ 4 ‫و‬ ‫میلیون‬ ‫دو‬ ‫حدود‬ ‫از‬ : ‫متر‬ 200 ‫و‬ ‫میلیون‬ ‫دو‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ 434 ‫تومان‬ ‫هزار‬ • ‫فرش‬ ‫قیمت‬ 700 ‫شانه‬ 1.5 ‫در‬ 2.25 ‫و‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬ ‫حدود‬ ‫از‬ : ‫متر‬ 932 ‫و‬ ‫میلیون‬ ‫دو‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ 187 ‫تومان‬ ‫هزار‬ • ‫فرش‬ ‫قیمت‬ 700 ‫شانه‬ 6 : ‫متری‬ ‫و‬ ‫میلیون‬ ‫سه‬ ‫حدود‬ ‫از‬ 304 ‫و‬ ‫میلیون‬ ‫سه‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ 516 ‫تومان‬ ‫هزار‬ • ‫فرش‬ ‫قیمت‬ 700 ‫شانه‬ 9 ‫و‬ ‫میلیون‬ ‫پنج‬ ‫حدود‬ ‫از‬ : ‫متری‬ 492 ‫و‬ ‫میلیون‬ ‫پنج‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ 635 ‫تومان‬ ‫هزار‬ • ‫فرش‬ ‫قیمت‬ 700 ‫شانه‬ 12 ‫و‬ ‫میلیون‬ ‫شش‬ ‫حدود‬ ‫از‬ : ‫متری‬ 562 ‫و‬ ‫میلیون‬ ‫هفت‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ 26 ‫تومان‬ ‫هزار‬
  • 4. ‫های‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ 700 ‫شانه‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 700 ‫شانه‬ ‫انتخاب‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫موجب‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫برخوردار‬ ‫متنوعی‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫بر‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫کمی‬ ‫فرش‬ . ‫ترین‬ ‫پرفروش‬ ‫بررسی‬ ،‫مناسب‬ ‫فرش‬ ‫انتخاب‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫کردن‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ ‫برای‬ ‫معمول‬ ‫کارهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫هاست‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ . ‫سعی‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 700 ‫شانه‬ ،‫است‬ ‫موجود‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫بیاوریم‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اند‬ ‫بوده‬ ‫ها‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ترین‬ ‫پرفروش‬ ‫جزو‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫برخی‬ . ‫فرش‬ 700 ‫قیطران‬ ‫شانه‬ - ‫شکوه‬ ‫طرح‬ ‫فرش‬ 700 ‫قیطران‬ ‫شانه‬ - ‫پریوش‬ ‫طرح‬
  • 6. ‫بررسی‬ ‫به‬ ،‫ها‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫پست‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دکترفرش‬ ‫وبالگ‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫همچنین‬ ‫بپردازید‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫محصوالت‬ ‫ترین‬ ‫پرفروش‬ . ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬ www.drfarsh.com ‫نمائید‬ ‫مراجعه‬ . ‫منب‬ :‫ع‬ ‫با‬ ‫نیوز‬ ‫زیگر‬ :‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ est inter P itter tw