فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن

چه نکاتی در خرید فرش اهمیت دارد؟ چه نکاتی در قیمت فرش ماشینی اثرگذار است ؟ چرا باید در خرید فرش ماشینی دقت کنیم ؟ برای پاسخ به این سوالات، این مقاله را مطالعه کنید...

‫و‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬
5
+
1
‫آن‬ ‫خرید‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬
‫که‬ ‫چرا‬ ‫دارد‬ ‫باالیی‬ ‫اهمیت‬ ‫ها‬ ‫ایرانی‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫خانه‬
‫ما‬
‫عزیزانمان‬ ‫با‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫جایی‬.‫داریم‬ ‫آسایش‬ ‫و‬ ‫آرامش‬ ‫مرکز‬ ‫نگاه‬ ‫خانه‬ ‫به‬
‫خاطره‬ ،‫بخندیم‬ ،‫کنیم‬ ‫تاملی‬
‫ای‬
...‫بخوریم‬ ‫عشق‬ ‫طعم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دنیا‬ ‫غذاهای‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫تعریف‬
‫ر‬ ‫خود‬ ‫تالش‬ ‫حداکثر‬ ‫آن‬ ‫شدن‬ ‫زیباتر‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫پراهمیت‬ ‫بسیار‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫منزل‬ ‫دکوراسیون‬ ‫معموال‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬
‫کنیم‬ ‫می‬ ‫ا‬
‫تا‬
.‫دارد‬ ‫باالیی‬ ‫اهمیت‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫منزل‬ ‫دکوراسیون‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫پس‬ .‫بیفتد‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫زیبا‬ ‫محیطی‬ ‫در‬ ‫خوب‬ ‫اتفاقات‬ ‫این‬
،‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫منزل‬ ‫دکوراسیون‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاالهایی‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫فرش‬
. ‫است‬
‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫مطرح‬ ‫که‬ ‫سوالی‬ ‫اما‬
‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬
‫کنیم؟‬ ‫رعایت‬ ‫بایستی‬ ‫را‬ ‫نکاتی‬ ‫چه‬ ،
‫دارد؟‬ ‫هایی‬ ‫ویژگی‬ ‫چه‬ ‫دسته‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫هایی‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫چه‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬
‫فرش‬
‫د‬ ‫محوریت‬ ،‫آید‬ ‫می‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫لوکس‬ ‫نسبتا‬ ‫کاالی‬ ‫یک‬ ‫االن‬ ‫که‬ ‫ارزشمند‬ ‫کاالی‬ ‫این‬ ‫؛‬
‫پس‬ ،‫دارد‬ ‫برعهده‬ ‫را‬ ‫منزل‬ ‫کوراسیون‬
‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫بایستی‬
‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬
.‫نشویم‬ ‫پشیمان‬ ‫خود‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫نکرده‬ ‫خدایی‬ ‫تا‬ ‫بدهیم‬ ‫خرج‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دقت‬ ‫حداکثر‬
...‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫تا‬ ‫پس‬
‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫انواع‬
‫مخ‬ ‫های‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫متعددی‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫برای‬ ‫تلفی‬
‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬
‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
‫نگار‬ ‫امروز‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫پرداخته‬ ‫آن‬ ‫به‬
‫و‬
‫ما‬
‫نیز‬
‫کنی‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫به‬ ‫جا‬ ‫این‬ ‫در‬
:‫م‬
1
-
‫ماشینی‬ ‫فرش‬
700
:‫شانه‬
‫ماشینی‬ ‫فرش‬
700
‫محبوب‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،‫شانه‬
‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫این‬ .‫است‬
‫فرش‬
‫از‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫در‬
،‫خود‬ ‫عرض‬
700
،‫آن‬ ‫به‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫گره‬
‫ماشینی‬ ‫فرش‬
700
.‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫شانه‬
‫این‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬
‫ماشینی‬ ‫فرش‬
‫این‬ ‫لطافت‬ ‫و‬ ‫نرمی‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫خاب‬ ‫نخ‬ ‫بودن‬ ‫بلند‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬
‫ها‬ ‫فرش‬
‫می‬
.‫شود‬
‫این‬ ‫ضمن‬ ‫در‬
‫ماشینی‬ ‫فرش‬
‫به‬ ‫نسبت‬ ،
‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬
1200
‫و‬
1500
‫تر‬ ‫قیمت‬ ‫ارزان‬ ،‫نیز‬ ‫شانه‬
‫است‬
‫این‬ ‫از‬ ‫و‬
.‫دارد‬ ‫بسیاری‬ ‫طرفداران‬ ‫نیز‬ ‫جهت‬
2
-
‫ماشینی‬ ‫فرش‬
1200
:‫شانه‬
‫ها‬ ‫دسته‬ ‫همه‬ ‫بین‬ ‫گفت‬ ‫بتوان‬ ‫شاید‬
‫ی‬
‫ماشینی‬ ‫فرش‬
،
‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬
1200
‫پرطرفدارترین‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ،‫شانه‬
.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫بیشتر‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫محبوبیت‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشند‬
‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬
1200
،‫خود‬ ‫عرض‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫در‬ ،‫شانه‬
1200
‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫نامگذاری‬ ‫دلیل‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫گره‬
‫معموال‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫موضوع‬ ‫همین‬
‫تراکم‬ ‫در‬
3600
.‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫باالیی‬ ‫تراکم‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫بافته‬
‫و‬ ‫طرح‬ ‫تا‬ ‫دهیم‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫خاب‬ ‫نخ‬ ‫ارتفاع‬ ‫که‬ ‫مجبوریم‬ ،‫یابد‬ ‫افزایش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫هرچه‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫نقش‬
‫ماشینی‬ ‫فرش‬
.‫ندهد‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫زیبایی‬ ،
‫های‬ ‫فرش‬ ‫ضخامت‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬
1200
‫فرش‬ ‫از‬ ‫شانه‬
‫های‬
700
‫دیگر‬ ‫طرفی‬ ‫از‬. ‫است‬ ‫کمتر‬ ‫شانه‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬
‫ماشینی‬
.‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ،‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ،
‫های‬ ‫فرش‬ ‫پس‬
1200
‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫باالتر‬ ‫قیمتی‬ ‫شانه‬
700
‫ولی‬. ‫دارند‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫ضخامتی‬ ‫و‬ ‫شانه‬
‫فرش‬ ‫قیمت‬
‫ماشینی‬
1200
‫همتای‬ ‫از‬ ‫شانه‬
1500
‫ضخامت‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کمتر‬ ‫خود‬ ‫شانه‬
.‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫آن‬
‫خریداران‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫ضخامت‬ ‫در‬ ‫تعادل‬ ‫همین‬ ‫بخاطر‬
‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫طرفداران‬ ،
‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬
1200
.‫هستند‬ ‫شانه‬
،‫نیز‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫البته‬
‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬
1200
‫جزئیات‬ ‫داشتن‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫شانه‬
.‫هستند‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫و‬ ‫زیبا‬ ‫بسیار‬ ،‫زیاد‬
3
-
‫ماشینی‬ ‫فرش‬
1500
:‫شانه‬
‫این‬
‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫اوال‬ ‫که‬ ‫باالست‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫تراکم‬ ‫آنقدر‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫رقیب‬ ،
‫باکیفی‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫مجبوریم‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫تولید‬ ‫قابل‬ ‫دستگاهی‬ ‫هر‬ ‫با‬
‫این‬ ‫باالی‬ ‫تراکم‬ ‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ،‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫ت‬
‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫(تراکم‬
4500
.‫باشد‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫و‬ ‫زیبا‬ ‫بسیار‬ ‫آن‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ )
‫از‬
‫بین‬ ‫ها‬ ‫قیمت‬ ‫باالترین‬ ،‫قیمت‬ ‫نظر‬ ‫نقطه‬
‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫مختص‬
1500
‫ضخامت‬ ‫کمترین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شانه‬
.‫گیرد‬ ‫می‬ ‫تعلق‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫هم‬
‫های‬ ‫دسته‬
‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫مانند‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫محدود‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫به‬
...‫و‬ ‫تکه‬ ‫چها‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ،‫اصیل‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ،‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ،‫مدرن‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫ح‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫ولی‬
.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کفایت‬ ‫مقدار‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫اختصار‬ ‫فظ‬
‫درباره‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬
‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫آدرس‬ ‫به‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫سایت‬ ‫به‬
www.drfarsh.com
.‫نمایید‬ ‫مراجعه‬
6
‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬
1
-
‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬
:
‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬
‫ماشینی‬ ‫فرش‬
‫پارمترها‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫از‬
‫انتخاب‬ ‫بر‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫اصلی‬ ‫ی‬
‫ماشینی‬ ‫فرش‬
‫می‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫است‬
:‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫مورد‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫اثرگذار‬ ‫متعددی‬ ‫موارد‬ ‫بر‬ ‫تواند‬
•
‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬
‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫هرچه‬ :
‫ماشینی‬ ‫فرش‬
‫گران‬ ‫پس‬.‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫قیمت‬ ،‫یابد‬ ‫افزایش‬
‫ترین‬
‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬
،
‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬
1500
‫ها‬ ‫آن‬ ‫ترین‬ ‫ارزان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شانه‬
‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬
700
‫البته‬.‫است‬ ‫شانه‬
‫ماشینی‬ ‫فرش‬
500
،‫ندارد‬ ‫باالیی‬ ‫محبوبیت‬ ‫چون‬ ‫ولی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ ‫هم‬ ‫شانه‬
‫درباره‬ ‫صحبت‬ ‫از‬
‫آ‬
.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫صرفنظر‬ ‫ن‬
•
‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫لطافت‬ ‫و‬ ‫نرمی‬
‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫چه‬ ‫هر‬ :
‫ماشینی‬ ‫فرش‬
‫ی‬ ‫افزایش‬
.‫یابد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫آن‬ ‫ضخامت‬ ،‫ابد‬
. ‫عزیز‬ ‫سالمندان‬ ‫مثل‬.‫باشد‬ ‫فرش‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫بسیار‬ ‫معیار‬ ‫ای‬ ‫عده‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫فرش‬ ‫ضخامت‬ ‫میزان‬
•
‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬
‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بیشتری‬ ‫جزئیات‬ ‫با‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ،‫یابد‬ ‫افزایش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫هرچه‬ :
.‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫فرش‬ ‫زیبایی‬ ‫و‬ ‫شود‬
2
-
‫است‬ ‫نخ‬ ‫کیفیت‬
:‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫فاده‬
‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫اهمیت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مواردی‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫مورد‬ ‫این‬
‫ماشینی‬ ‫فرش‬
.‫دارد‬ ‫ما‬ ‫مناسب‬
‫از‬
‫پرکاربرد‬
‫بافت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫نخ‬
‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬
.‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫استر‬ ‫پلی‬ ‫و‬ ‫اکریلیک‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬
‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫استر‬ ‫پلی‬ ‫نخ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫می‬ ‫پس‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫در‬ ‫راحتی‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫سبک‬ ‫باعث‬ ،‫ماشینی‬
‫فرش‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫دارند‬ ‫بیشتری‬ ‫شستشوی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫احتماال‬ ‫که‬ ‫اماکنی‬ ‫برای‬ ‫باشد‬ ‫مناسبی‬ ‫بسیار‬ ‫انتخاب‬ ‫تواند‬
‫آشپزخانه‬
‫موجب‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫شده‬ ‫ست‬ ‫هیت‬ ‫اگر‬ ‫بخصوص‬ ‫دارند‬ ‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫مقاومت‬ ‫اکریلیک‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫اما‬
‫تثبیت‬
‫بیشتر‬ ‫مقوامت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫رنگ‬
‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫حرارت‬ ‫برابر‬ ‫در‬
.‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫نیز‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫نخ‬ ‫جنس‬ ‫به‬ ‫حتما‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫در‬ ‫پس‬
3
-
:‫موردنظر‬ ‫اتاق‬ ‫ابعاد‬
‫قصد‬ ‫که‬ ‫اتاقی‬ ‫ابعاد‬ ‫به‬ ‫حتما‬ ‫حتما‬
‫ماشین‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬
‫ی‬
‫از‬ ‫کوچکتر‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫چنانچه‬ .‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫دارید‬ ‫آن‬ ‫برای‬
،‫بگیرید‬ ‫بزرگتر‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫شما‬ ‫پذیرایی‬ ‫یا‬ ‫اتاق‬ ‫دکوراسیون‬ ‫شدن‬ ‫زشت‬ ‫موجب‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بگیرید‬ ‫موردنیاز‬ ‫مقدار‬
‫از‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫مقداری‬ ‫مجبوریم‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫شود‬ ‫آن‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫کاهش‬ ‫موجب‬ ‫تواند‬ ‫می‬
‫عمر‬ ‫طول‬
‫م‬ ‫فرش‬
‫اشینی‬
.‫کاهد‬ ‫می‬
4
-
:‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫مکان‬
‫این‬ ‫که‬ ‫این‬
‫ماشینی‬ ‫فرش‬
‫شما‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫کجا‬ ‫در‬ ‫را‬
.‫آوردیم‬ ‫شده‬ ‫ست‬ ‫هیت‬ ‫اکریلیک‬ ‫و‬ ‫استر‬ ‫پلی‬ ‫نخ‬ ‫جنس‬ ‫توضیحات‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫یکی‬.‫باشد‬ ‫تاثیرگذار‬
‫خواه‬ ‫می‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫این‬ ‫ید‬
‫ماشینی‬ ‫فرش‬
‫ویژه‬ ‫توجه‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ،‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫فرش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬
.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫آن‬ ‫لطافت‬ ‫و‬ ‫نرمی‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫به‬ ‫ای‬
‫ب‬ ‫عالوه‬ ،‫کنید‬ ‫تهیه‬ ‫آشپزخانه‬ ‫برای‬ ‫فرشی‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬
‫یا‬ ‫بودن‬ ‫تاب‬ ‫چرک‬ ‫بایستی‬ ‫شستشو‬ ‫جهت‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫سبک‬ ‫ر‬
.‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫مدنظر‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫نبودن‬
‫این‬ ‫دارید‬ ‫قصد‬ ‫چنانچه‬
‫ماشینی‬ ‫فرش‬
‫نظر‬ ‫در‬ ‫حتما‬ ‫را‬ ‫لطافت‬ ‫و‬ ‫نرمی‬ ،‫کنید‬ ‫خریداری‬ ‫سالمند‬ ‫یک‬ ‫منزل‬ ‫برای‬ ‫را‬
...‫و‬ ‫بگیرید‬
5
-
‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫برند‬
:
‫قیطرا‬ ‫فرش‬ ‫همچون‬ ‫معتبری‬ ‫برندهای‬ ‫از‬ ‫خرید‬
‫نخ‬ ‫و‬ ‫بافت‬ ‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫خیال‬ ‫زیادی‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ن‬
.‫کند‬ ‫راحت‬ ‫فرش‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬
.‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫را‬ ‫برند‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫پس‬
6
-
‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬
:
‫کنیم‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ما‬ ‫بهش‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بودجه‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬
‫در‬ ‫شما‬ ‫بودجه‬ ‫اگر‬ ‫که‬
‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫حد‬
700
‫مشاهده‬ ‫به‬ ‫حتی‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫شانه‬
‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬
1200
‫و‬
1500
‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫کننده‬ ‫خیره‬ ‫زیبایی‬ ‫که‬ ‫چرا‬ !‫نروید‬ ‫شانه‬
‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬
700
‫حتی‬ ‫و‬
500
.‫کند‬ ‫میل‬ ‫بی‬ ‫شانه‬
‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫بنابراین‬
‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫ببندید‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فوق‬ ‫نکات‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫خرج‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دقت‬ ‫حداکثر‬
.‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫ارزشمند‬ ‫کاالی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یادماندنی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دلچسب‬ ‫خرید‬ ‫بتوانیم‬ ‫تا‬
:‫منبع‬
‫ترندونی‬

Recomendados

خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آن von
خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آنخرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آن
خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آنMajidGhorbani10
49 views4 Folien
قیمت فرش ماشینی von
قیمت فرش ماشینیقیمت فرش ماشینی
قیمت فرش ماشینیMajidGhorbani10
22 views4 Folien
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانه von
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانهراهنمای جامع خرید فرش 700 شانه
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانهMajidGhorbani10
89 views6 Folien
راهنمای جامع خرید فرش 1200شانه von
راهنمای جامع خرید فرش 1200شانهراهنمای جامع خرید فرش 1200شانه
راهنمای جامع خرید فرش 1200شانهMajidGhorbani10
68 views6 Folien
فرش؛ از صفر تا صد von
فرش؛ از صفر تا صدفرش؛ از صفر تا صد
فرش؛ از صفر تا صدMajidGhorbani10
52 views4 Folien
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی ) von
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )MajidGhorbani10
53 views9 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

خرید فرش نمازخانه ای کاشان von
خرید فرش نمازخانه ای کاشانخرید فرش نمازخانه ای کاشان
خرید فرش نمازخانه ای کاشانssuser847061
21 views4 Folien
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟ von
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟MajidGhorbani10
86 views6 Folien
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشان von
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان  کاشانقیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان  کاشان
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشانssuser847061
29 views4 Folien
فرش وینتیج چیست ؟ von
فرش وینتیج چیست ؟ فرش وینتیج چیست ؟
فرش وینتیج چیست ؟ MajidGhorbani10
59 views5 Folien
Rotakhti von
RotakhtiRotakhti
Rotakhtialivahdati4
65 views9 Folien
Carpet kitchen von
Carpet kitchenCarpet kitchen
Carpet kitchendigifarsh
29 views9 Folien

Was ist angesagt?(9)

خرید فرش نمازخانه ای کاشان von ssuser847061
خرید فرش نمازخانه ای کاشانخرید فرش نمازخانه ای کاشان
خرید فرش نمازخانه ای کاشان
ssuser84706121 views
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟ von MajidGhorbani10
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟
MajidGhorbani1086 views
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشان von ssuser847061
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان  کاشانقیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان  کاشان
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشان
ssuser84706129 views
Carpet kitchen von digifarsh
Carpet kitchenCarpet kitchen
Carpet kitchen
digifarsh29 views
Pamchalcarpet von digifarsh
PamchalcarpetPamchalcarpet
Pamchalcarpet
digifarsh63 views
اسلاید ارائه، معرفی بهترین چرخ‌های خیاطی von FatemeZadrafee
اسلاید ارائه، معرفی بهترین چرخ‌های خیاطیاسلاید ارائه، معرفی بهترین چرخ‌های خیاطی
اسلاید ارائه، معرفی بهترین چرخ‌های خیاطی
FatemeZadrafee93 views

Similar a فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن

معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست von
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیستمعیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیستkeyashiancarpet
72 views5 Folien
فرش سبک بهتراست یا سنگین؟ von
فرش سبک بهتراست یا سنگین؟فرش سبک بهتراست یا سنگین؟
فرش سبک بهتراست یا سنگین؟keyashiancarpet
95 views5 Folien
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشان von
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشانراهنمای خرید فرش ماشینی کاشان
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشانkeyashiancarpet
47 views5 Folien
فرش کودک von
فرش کودکفرش کودک
فرش کودکMajidGhorbani10
12 views9 Folien
فرش مدرن ماشینی von
فرش مدرن ماشینیفرش مدرن ماشینی
فرش مدرن ماشینیdigifarsh
64 views4 Folien
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم von
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیمموکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیمgamanTazeen javid
14 views10 Folien

Similar a فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن(18)

معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست von keyashiancarpet
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیستمعیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست
keyashiancarpet 72 views
فرش سبک بهتراست یا سنگین؟ von keyashiancarpet
فرش سبک بهتراست یا سنگین؟فرش سبک بهتراست یا سنگین؟
فرش سبک بهتراست یا سنگین؟
keyashiancarpet 95 views
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشان von keyashiancarpet
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشانراهنمای خرید فرش ماشینی کاشان
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشان
keyashiancarpet 47 views
فرش مدرن ماشینی von digifarsh
فرش مدرن ماشینیفرش مدرن ماشینی
فرش مدرن ماشینی
digifarsh64 views
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم von gamanTazeen javid
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیمموکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید von digifarsh
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسیدطرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید
digifarsh101 views
خرید مبل راحتی تبریز.pdf von mahanrezapour
خرید مبل راحتی تبریز.pdfخرید مبل راحتی تبریز.pdf
خرید مبل راحتی تبریز.pdf
mahanrezapour3 views
راهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستان von digifarsh
راهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستانراهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستان
راهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستان
digifarsh66 views
انواع فرش سجاده ای von ssuser847061
انواع فرش سجاده ایانواع فرش سجاده ای
انواع فرش سجاده ای
ssuser84706116 views
ویژگی فرش ماشینی افشان von keyashiancarpet
ویژگی فرش ماشینی افشانویژگی فرش ماشینی افشان
ویژگی فرش ماشینی افشان
keyashiancarpet 49 views
همه چیز درباره سنباده.pdf von visptash
همه چیز درباره سنباده.pdfهمه چیز درباره سنباده.pdf
همه چیز درباره سنباده.pdf
visptash5 views

Más de MajidGhorbani10

راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100) von
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)MajidGhorbani10
26 views10 Folien
ماشین ظرفشویی یونیوا von
ماشین ظرفشویی یونیواماشین ظرفشویی یونیوا
ماشین ظرفشویی یونیواMajidGhorbani10
70 views7 Folien
خرید لباس شویی اصلی von
خرید لباس شویی اصلیخرید لباس شویی اصلی
خرید لباس شویی اصلیMajidGhorbani10
42 views8 Folien
خرید فرش اقساطی von
خرید فرش اقساطیخرید فرش اقساطی
خرید فرش اقساطیMajidGhorbani10
80 views4 Folien
کولر گازی ال جی 18000 von
کولر گازی ال جی 18000کولر گازی ال جی 18000
کولر گازی ال جی 18000MajidGhorbani10
28 views8 Folien
کولر گازی ال جی 12000 von
کولر گازی ال جی 12000کولر گازی ال جی 12000
کولر گازی ال جی 12000MajidGhorbani10
92 views7 Folien

Más de MajidGhorbani10(7)

راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100) von MajidGhorbani10
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)
MajidGhorbani1026 views
ماشین ظرفشویی یونیوا von MajidGhorbani10
ماشین ظرفشویی یونیواماشین ظرفشویی یونیوا
ماشین ظرفشویی یونیوا
MajidGhorbani1070 views

فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن

  • 1. ‫و‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ 5 + 1 ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫دارد‬ ‫باالیی‬ ‫اهمیت‬ ‫ها‬ ‫ایرانی‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫خانه‬ ‫ما‬ ‫عزیزانمان‬ ‫با‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫جایی‬.‫داریم‬ ‫آسایش‬ ‫و‬ ‫آرامش‬ ‫مرکز‬ ‫نگاه‬ ‫خانه‬ ‫به‬ ‫خاطره‬ ،‫بخندیم‬ ،‫کنیم‬ ‫تاملی‬ ‫ای‬ ...‫بخوریم‬ ‫عشق‬ ‫طعم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دنیا‬ ‫غذاهای‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫تعریف‬ ‫ر‬ ‫خود‬ ‫تالش‬ ‫حداکثر‬ ‫آن‬ ‫شدن‬ ‫زیباتر‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫پراهمیت‬ ‫بسیار‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫منزل‬ ‫دکوراسیون‬ ‫معموال‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫ا‬ ‫تا‬ .‫دارد‬ ‫باالیی‬ ‫اهمیت‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫منزل‬ ‫دکوراسیون‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫پس‬ .‫بیفتد‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫زیبا‬ ‫محیطی‬ ‫در‬ ‫خوب‬ ‫اتفاقات‬ ‫این‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫منزل‬ ‫دکوراسیون‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاالهایی‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫فرش‬ . ‫است‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫مطرح‬ ‫که‬ ‫سوالی‬ ‫اما‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫کنیم؟‬ ‫رعایت‬ ‫بایستی‬ ‫را‬ ‫نکاتی‬ ‫چه‬ ، ‫دارد؟‬ ‫هایی‬ ‫ویژگی‬ ‫چه‬ ‫دسته‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫هایی‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫چه‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫فرش‬ ‫د‬ ‫محوریت‬ ،‫آید‬ ‫می‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫لوکس‬ ‫نسبتا‬ ‫کاالی‬ ‫یک‬ ‫االن‬ ‫که‬ ‫ارزشمند‬ ‫کاالی‬ ‫این‬ ‫؛‬ ‫پس‬ ،‫دارد‬ ‫برعهده‬ ‫را‬ ‫منزل‬ ‫کوراسیون‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫بایستی‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ .‫نشویم‬ ‫پشیمان‬ ‫خود‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫نکرده‬ ‫خدایی‬ ‫تا‬ ‫بدهیم‬ ‫خرج‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دقت‬ ‫حداکثر‬ ...‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫تا‬ ‫پس‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫انواع‬ ‫مخ‬ ‫های‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫متعددی‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫تلفی‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫نگار‬ ‫امروز‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫پرداخته‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫نیز‬ ‫کنی‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫به‬ ‫جا‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫م‬ 1 - ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ 700 :‫شانه‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ 700 ‫محبوب‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،‫شانه‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫در‬ ،‫خود‬ ‫عرض‬ 700 ،‫آن‬ ‫به‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫گره‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ 700 .‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫شانه‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫لطافت‬ ‫و‬ ‫نرمی‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫خاب‬ ‫نخ‬ ‫بودن‬ ‫بلند‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫می‬ .‫شود‬ ‫این‬ ‫ضمن‬ ‫در‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ، ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1200 ‫و‬ 1500 ‫تر‬ ‫قیمت‬ ‫ارزان‬ ،‫نیز‬ ‫شانه‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ .‫دارد‬ ‫بسیاری‬ ‫طرفداران‬ ‫نیز‬ ‫جهت‬ 2 - ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ 1200 :‫شانه‬
  • 2. ‫ها‬ ‫دسته‬ ‫همه‬ ‫بین‬ ‫گفت‬ ‫بتوان‬ ‫شاید‬ ‫ی‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ، ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1200 ‫پرطرفدارترین‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ،‫شانه‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫بیشتر‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫محبوبیت‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1200 ،‫خود‬ ‫عرض‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫در‬ ،‫شانه‬ 1200 ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫نامگذاری‬ ‫دلیل‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫گره‬ ‫معموال‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫موضوع‬ ‫همین‬ ‫تراکم‬ ‫در‬ 3600 .‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫باالیی‬ ‫تراکم‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫بافته‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫تا‬ ‫دهیم‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫خاب‬ ‫نخ‬ ‫ارتفاع‬ ‫که‬ ‫مجبوریم‬ ،‫یابد‬ ‫افزایش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫هرچه‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫نقش‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ .‫ندهد‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫زیبایی‬ ، ‫های‬ ‫فرش‬ ‫ضخامت‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ 1200 ‫فرش‬ ‫از‬ ‫شانه‬ ‫های‬ 700 ‫دیگر‬ ‫طرفی‬ ‫از‬. ‫است‬ ‫کمتر‬ ‫شانه‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫ماشینی‬ .‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ،‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ، ‫های‬ ‫فرش‬ ‫پس‬ 1200 ‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫باالتر‬ ‫قیمتی‬ ‫شانه‬ 700 ‫ولی‬. ‫دارند‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫ضخامتی‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫ماشینی‬ 1200 ‫همتای‬ ‫از‬ ‫شانه‬ 1500 ‫ضخامت‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کمتر‬ ‫خود‬ ‫شانه‬ .‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫آن‬ ‫خریداران‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫ضخامت‬ ‫در‬ ‫تعادل‬ ‫همین‬ ‫بخاطر‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫طرفداران‬ ، ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1200 .‫هستند‬ ‫شانه‬ ،‫نیز‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫البته‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1200 ‫جزئیات‬ ‫داشتن‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫شانه‬ .‫هستند‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫و‬ ‫زیبا‬ ‫بسیار‬ ،‫زیاد‬ 3 - ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ 1500 :‫شانه‬ ‫این‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫اوال‬ ‫که‬ ‫باالست‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫تراکم‬ ‫آنقدر‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫رقیب‬ ، ‫باکیفی‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫مجبوریم‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫تولید‬ ‫قابل‬ ‫دستگاهی‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫این‬ ‫باالی‬ ‫تراکم‬ ‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ،‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫ت‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫(تراکم‬ 4500 .‫باشد‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫و‬ ‫زیبا‬ ‫بسیار‬ ‫آن‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ) ‫از‬ ‫بین‬ ‫ها‬ ‫قیمت‬ ‫باالترین‬ ،‫قیمت‬ ‫نظر‬ ‫نقطه‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫مختص‬ 1500 ‫ضخامت‬ ‫کمترین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شانه‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫تعلق‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫های‬ ‫دسته‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫مانند‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫محدود‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫به‬ ...‫و‬ ‫تکه‬ ‫چها‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ،‫اصیل‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ،‫وینتیج‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ،‫مدرن‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫ح‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫ولی‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کفایت‬ ‫مقدار‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫اختصار‬ ‫فظ‬ ‫درباره‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫سایت‬ ‫به‬ www.drfarsh.com .‫نمایید‬ ‫مراجعه‬
  • 3. 6 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬ 1 - ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ : ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫پارمترها‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫انتخاب‬ ‫بر‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫اصلی‬ ‫ی‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫است‬ :‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫مورد‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫اثرگذار‬ ‫متعددی‬ ‫موارد‬ ‫بر‬ ‫تواند‬ • ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫هرچه‬ : ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫گران‬ ‫پس‬.‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫قیمت‬ ،‫یابد‬ ‫افزایش‬ ‫ترین‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ، ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1500 ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ترین‬ ‫ارزان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شانه‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 700 ‫البته‬.‫است‬ ‫شانه‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ 500 ،‫ندارد‬ ‫باالیی‬ ‫محبوبیت‬ ‫چون‬ ‫ولی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ ‫هم‬ ‫شانه‬ ‫درباره‬ ‫صحبت‬ ‫از‬ ‫آ‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫صرفنظر‬ ‫ن‬ • ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫لطافت‬ ‫و‬ ‫نرمی‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫چه‬ ‫هر‬ : ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫ی‬ ‫افزایش‬ .‫یابد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫آن‬ ‫ضخامت‬ ،‫ابد‬ . ‫عزیز‬ ‫سالمندان‬ ‫مثل‬.‫باشد‬ ‫فرش‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫بسیار‬ ‫معیار‬ ‫ای‬ ‫عده‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫فرش‬ ‫ضخامت‬ ‫میزان‬ • ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بیشتری‬ ‫جزئیات‬ ‫با‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ،‫یابد‬ ‫افزایش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫هرچه‬ : .‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫فرش‬ ‫زیبایی‬ ‫و‬ ‫شود‬ 2 - ‫است‬ ‫نخ‬ ‫کیفیت‬ :‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫فاده‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫اهمیت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مواردی‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ .‫دارد‬ ‫ما‬ ‫مناسب‬ ‫از‬ ‫پرکاربرد‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ .‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫استر‬ ‫پلی‬ ‫و‬ ‫اکریلیک‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫استر‬ ‫پلی‬ ‫نخ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫می‬ ‫پس‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫در‬ ‫راحتی‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫سبک‬ ‫باعث‬ ،‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫دارند‬ ‫بیشتری‬ ‫شستشوی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫احتماال‬ ‫که‬ ‫اماکنی‬ ‫برای‬ ‫باشد‬ ‫مناسبی‬ ‫بسیار‬ ‫انتخاب‬ ‫تواند‬ ‫آشپزخانه‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫شده‬ ‫ست‬ ‫هیت‬ ‫اگر‬ ‫بخصوص‬ ‫دارند‬ ‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫مقاومت‬ ‫اکریلیک‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫اما‬ ‫تثبیت‬ ‫بیشتر‬ ‫مقوامت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫رنگ‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫حرارت‬ ‫برابر‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫نیز‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫نخ‬ ‫جنس‬ ‫به‬ ‫حتما‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫در‬ ‫پس‬ 3 - :‫موردنظر‬ ‫اتاق‬ ‫ابعاد‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫اتاقی‬ ‫ابعاد‬ ‫به‬ ‫حتما‬ ‫حتما‬ ‫ماشین‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫کوچکتر‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫چنانچه‬ .‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫دارید‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ،‫بگیرید‬ ‫بزرگتر‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫شما‬ ‫پذیرایی‬ ‫یا‬ ‫اتاق‬ ‫دکوراسیون‬ ‫شدن‬ ‫زشت‬ ‫موجب‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بگیرید‬ ‫موردنیاز‬ ‫مقدار‬ ‫از‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫مقداری‬ ‫مجبوریم‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫شود‬ ‫آن‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫کاهش‬ ‫موجب‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫م‬ ‫فرش‬ ‫اشینی‬ .‫کاهد‬ ‫می‬ 4 - :‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫مکان‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫شما‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫کجا‬ ‫در‬ ‫را‬ .‫آوردیم‬ ‫شده‬ ‫ست‬ ‫هیت‬ ‫اکریلیک‬ ‫و‬ ‫استر‬ ‫پلی‬ ‫نخ‬ ‫جنس‬ ‫توضیحات‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫یکی‬.‫باشد‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫خواه‬ ‫می‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫ید‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫ویژه‬ ‫توجه‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ،‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫فرش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫آن‬ ‫لطافت‬ ‫و‬ ‫نرمی‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫به‬ ‫ای‬
  • 4. ‫ب‬ ‫عالوه‬ ،‫کنید‬ ‫تهیه‬ ‫آشپزخانه‬ ‫برای‬ ‫فرشی‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬ ‫یا‬ ‫بودن‬ ‫تاب‬ ‫چرک‬ ‫بایستی‬ ‫شستشو‬ ‫جهت‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫سبک‬ ‫ر‬ .‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫مدنظر‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫نبودن‬ ‫این‬ ‫دارید‬ ‫قصد‬ ‫چنانچه‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫حتما‬ ‫را‬ ‫لطافت‬ ‫و‬ ‫نرمی‬ ،‫کنید‬ ‫خریداری‬ ‫سالمند‬ ‫یک‬ ‫منزل‬ ‫برای‬ ‫را‬ ...‫و‬ ‫بگیرید‬ 5 - ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫برند‬ : ‫قیطرا‬ ‫فرش‬ ‫همچون‬ ‫معتبری‬ ‫برندهای‬ ‫از‬ ‫خرید‬ ‫نخ‬ ‫و‬ ‫بافت‬ ‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫خیال‬ ‫زیادی‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ن‬ .‫کند‬ ‫راحت‬ ‫فرش‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ .‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫را‬ ‫برند‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫پس‬ 6 - ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ : ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ما‬ ‫بهش‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بودجه‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫بودجه‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫حد‬ 700 ‫مشاهده‬ ‫به‬ ‫حتی‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫شانه‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1200 ‫و‬ 1500 ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫کننده‬ ‫خیره‬ ‫زیبایی‬ ‫که‬ ‫چرا‬ !‫نروید‬ ‫شانه‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 700 ‫حتی‬ ‫و‬ 500 .‫کند‬ ‫میل‬ ‫بی‬ ‫شانه‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫بنابراین‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫ببندید‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فوق‬ ‫نکات‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫خرج‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دقت‬ ‫حداکثر‬ .‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫ارزشمند‬ ‫کاالی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یادماندنی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دلچسب‬ ‫خرید‬ ‫بتوانیم‬ ‫تا‬ :‫منبع‬ ‫ترندونی‬