خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آن

مهم ترین نکات در خرید فرش ماشینی را می دانید؟ اینکه چه فاکتورهایی در خرید فرش ماشینی اثرگذار است را می دانید؟ برای داشتن یک خرید لذتبخش و راحت، این مقاله را مطالعه بفرمائید.

‫و‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬
5
‫نکته‬
‫آن‬ ‫درباره‬ ‫مهم‬
. ‫است‬ ‫شده‬ ‫عجین‬ ‫ها‬ ‫ایرانی‬ ‫ما‬ ‫اصالت‬ ‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کاالهایی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫فرش‬
‫تاری‬ ‫هرجای‬
‫خ‬
‫که‬ ‫جایی‬ ‫تا‬. ‫باشیم‬ ‫باکیفیت‬ ‫و‬ ‫بااصالت‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫ایرانیان‬ ‫هنرنمایی‬ ‫شاهد‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ،‫ببینیم‬ ‫را‬ ‫سرزمین‬ ‫این‬
. ‫است‬ ‫شده‬ ‫منسوب‬ ‫ها‬ ‫ایرانی‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫تاریخ‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫کشف‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫قدیمی‬
،‫تاریخ‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫تکامل‬ ‫و‬ ‫تداوم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫اولین‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫قرن‬ ‫گذشت‬ ‫با‬ ‫امروز‬ ‫اما‬
‫گری‬ ‫جلوه‬ ‫شاهد‬
‫ایرانی‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬
‫در‬
. ‫هستیم‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫مجامع‬
‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫جانشین‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫زبانزد‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫کیفیت‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فرش‬
‫و‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬
.‫آورد‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫ایرانی‬ ‫اصیل‬
‫یکجا‬ ‫داریم‬ ‫نیاز‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ایرانی‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫نکاتی‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫تا‬ ‫داریم‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫سعی‬ ‫نوشتار‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬
.‫بچشید‬ ‫را‬ ‫دلچسب‬ ‫و‬ ‫لذتبخش‬ ‫خریدی‬ ‫تجربه‬ ‫شما‬ ‫تا‬ ‫دهیم‬ ‫ارائه‬ ‫شما‬ ‫به‬
‫هم‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫تا‬ ‫پس‬
.‫باشید‬ ‫راه‬
‫ایرانی‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫در‬ ‫نکات‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬
1
-
‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫به‬ ‫توجه‬
‫این‬.‫است‬ ‫موردنظر‬ ‫فرش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ،‫شود‬ ‫توجه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫نکاتی‬ ‫ترین‬ ‫ابتدایی‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫مورد‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫باالیی‬ ‫اهمیت‬ ‫مختلفی‬ ‫ابعاد‬ ‫از‬ ‫توجه‬
.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اشاره‬
‫قانون‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ . ‫گذارد‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫قیمت‬ ‫بر‬ ،‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تاثیری‬ ،‫نکته‬ ‫موثرترین‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ‫شاید‬
‫فرش‬ ‫یعنی‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫افزایش‬ ،‫کلی‬
1500
‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫گران‬ ‫شانه‬
‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫و‬
500
‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫شانه‬
700
.‫هستند‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫ارزان‬ ،‫شانه‬
‫افزایش‬ ‫که‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫فرش‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫تاثیر‬ ،‫هستند‬ ‫موثر‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬
‫شدن‬ ‫تر‬ ‫ریزبافت‬ ‫موجب‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫افزایش‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫فرش‬ ‫زیبایی‬ ‫موجب‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬
‫ش‬ ‫می‬ ‫فرش‬
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫زیباتر‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫بیشتری‬ ‫جزئیات‬ ‫دارای‬ ،‫شما‬ ‫فرش‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫یعنی‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫ود‬
،‫یابد‬ ‫افزایش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫چرا‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫فرش‬ ‫ضخامت‬ ‫کاهش‬ ‫موجب‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫افزایش‬ ‫اینکه‬ ‫سوم‬ ‫نکته‬
‫فر‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫کمتر‬ ‫ارتفاع‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫نخ‬ ‫از‬ ‫فرش‬ ‫زیبایی‬ ‫حفظ‬ ‫برای‬ ‫محبوریم‬
‫تر‬ ‫نازک‬ ‫شاهد‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬.‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫ش‬
.‫هستیم‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫شدن‬
‫فرش‬ ،‫اوصاف‬ ‫این‬ ‫با‬
1500
‫ترین‬ ‫نازک‬ ‫شانه‬
‫ماشینی‬ ‫فرش‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫و‬ ،
500
‫و‬
700
‫لطیف‬ ‫و‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫ضخیم‬ ‫شانه‬
.‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫تر‬
2
-
‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫استفاده‬ ‫محل‬ ‫به‬ ‫توجه‬
‫های‬ ‫انتخاب‬ ،‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫جا‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫بنابر‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫هستیم‬ ‫آن‬ ‫شاهد‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬
‫استفاده‬ ‫بجای‬ ‫که‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫برای‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫متعددی‬
،‫کالسیک‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬
.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫بهتری‬ ‫انتخاب‬ ‫رفتن‬ ‫کودک‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫دنیال‬ ‫به‬
‫قرار‬ ‫مدنظر‬ ‫را‬ ‫بودن‬ ‫سبک‬ ‫پارامتر‬ ‫بایستی‬ ،‫هستید‬ ‫آشپزخانه‬ ‫برای‬ ‫در‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫یا‬
.‫دهید‬
‫توانن‬ ‫می‬ ‫فانتزی‬ ‫و‬ ‫مدرن‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫مثل‬ ‫هایی‬ ‫فرش‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬
‫شما‬ ‫آشپزخانه‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫انتخاب‬ ‫د‬
.‫باشند‬
3
-
‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫نخ‬ ‫کیفیت‬
‫قبل‬ ‫حتما‬ ‫بنابراین‬.‫باشد‬ ‫اثرگذار‬ ‫فرش‬ ‫مقاومت‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫در‬ ‫بسیار‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫نخ‬ ‫جنس‬
‫به‬ ‫را‬ ‫نخ‬ ‫جنس‬ ‫که‬ ‫بخواهید‬ ‫فروشنده‬ ‫از‬ ،‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫از‬
. ‫بگوید‬ ‫شما‬
‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫دارندکه‬ ‫زیادی‬ ‫کاربرد‬ ‫نخ‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ،‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫بین‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬
.‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫مناسب‬ ‫جای‬
‫می‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬.‫است‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫وزن‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫سبک‬ ،‫نخ‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫بفرد‬ ‫منحصر‬ ‫ویژگی‬.‫است‬ ‫استر‬ ‫پلی‬ ،‫پراستفاده‬ ‫نخ‬ ‫اولین‬
‫تواند‬
‫شما‬ ‫احتماال‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫جاهایی‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫انتخاب‬
‫آشپزخانه‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬.‫کنید‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫شستشو‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫زودتر‬
.‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫فرش‬ ‫شدن‬ ‫کثیف‬ ‫احتمال‬ ‫که‬ ‫ها‬
‫نخ‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فرش‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫ویژگی‬.‫است‬ ‫اکریلیک‬ ،‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫کاربرد‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫جنس‬ ‫اما‬
‫بافته‬ ‫اکریلیک‬
.‫باشد‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫پذیرایی‬ ‫فرش‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫انتخاب‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬.‫هاست‬ ‫آن‬ ‫باالی‬ ‫مقاومت‬ ،‫شوند‬ ‫می‬
‫استفاده‬ ‫اکریلیک‬ ‫نخ‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ،‫ایرانی‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫تولیدکننده‬ ‫کارخانجات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫وقتی‬ ‫چند‬ ‫ضمن‬ ‫در‬
‫آن‬ ‫مقاومت‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫آب‬ ‫بخار‬ ‫و‬ ‫گرما‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫کنند‬ ‫می‬
‫و‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫حرارت‬ ‫و‬ ‫گرما‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫را‬
.‫شوند‬ ‫می‬ ‫شستشو‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫رنگ‬ ‫تثبیت‬ ‫موجب‬ ‫همچنین‬
.‫شوند‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫ِت‬‫س‬ ‫هیت‬ ‫اکریلیک‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ،‫اکریلیک‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ،‫اقدامات‬ ‫این‬ ‫اعمال‬ ‫از‬ ‫بعد‬
4
-
‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫برند‬
‫توجه‬ ،‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬ ‫از‬ ‫یکی‬
.‫است‬ ‫آن‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫برند‬ ‫به‬
‫گرفته‬ ‫درنظر‬ ‫همزمان‬ ‫را‬ ‫پارامتر‬ ‫چند‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فرش‬ ‫معتبر‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫برند‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫وقتی‬
.‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫اطمینان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫نخ‬ ‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫احتماال‬ ‫شما‬ ،‫معتبر‬ ‫برند‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫با‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬ .‫اید‬
‫را‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫ولی‬
‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫هزینه‬ ‫احتماال‬ ،‫معتبر‬ ‫های‬ ‫برند‬ ‫از‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫نیز‬
.‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫طبیعی‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫متفرقه‬ ‫برندهای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
5
-
‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬
‫تناسب‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫نکات‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫فرش‬ ‫قیمت‬
‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫موردنظر‬ ‫بودجه‬ ‫با‬ ‫ماشینی‬
‫فرش‬ ‫یک‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫بودجه‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬.‫است‬
700
‫فرش‬ ‫بررسی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ،‫دارید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫شانه‬
‫های‬
1200
‫و‬
1500
!‫نروید‬ ‫شانه‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫زیبایی‬ ‫که‬ ‫چرا‬
1200
‫و‬
1500
‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شانه‬
700
.‫دارد‬ ‫باز‬ ‫نیز‬ ‫شانه‬
‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫خود‬ ‫بودجه‬ ‫و‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫تناسب‬ ‫به‬ ‫حتما‬ ‫بنابراین‬
‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
‫ترندونی‬
‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫نیز‬
.‫است‬ ‫شده‬
‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬
‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫نمونه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫درنهایت‬
9
‫فرش‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫برای‬ ‫متری‬
700
،‫شانه‬
1200
‫و‬ ‫شانه‬
1500
‫ش‬
‫را‬ ‫انه‬
.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫باهم‬
‫قطعا‬ ،‫ها‬ ‫تخفیف‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫لحاظ‬ ‫های‬ ‫تخفیف‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫قیمت‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫توجه‬
.‫بود‬ ‫خواهیم‬ ‫ها‬ ‫قیمت‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫شاهد‬
‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬
700
‫شانه‬
9
‫از‬ :‫متری‬
5
‫و‬ ‫میلیون‬
492
‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬
5
‫و‬ ‫میلیون‬
635
‫تو‬ ‫هزار‬
‫مان‬
‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬
1200
‫شانه‬
9
‫از‬ :‫متری‬
6
‫و‬ ‫میلیون‬
452
‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬
6
‫و‬ ‫میلیون‬
516
‫تومان‬ ‫هزار‬
‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬
1500
‫شانه‬
9
:‫متری‬
8
‫و‬ ‫میلیون‬
18
‫تومان‬ ‫هزار‬
‫فرش‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬ ‫اصولی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫آموزش‬ ،‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫مقایسه‬ ،‫ایرانی‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫انواع‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫نهایت‬ ‫در‬
‫ایرانی‬ ‫ماشینی‬
‫آدرس‬ ‫به‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫یادماندنی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بخش‬ ‫لذت‬ ،‫خاص‬ ‫خریدی‬ ‫تجربه‬ ‫و‬
www.drfarsh.com
.‫فرمائید‬ ‫مراجعه‬
‫منبع‬
:
‫تکنونامه‬

Recomendados

فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن von
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آنفرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آنMajidGhorbani10
47 views4 Folien
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانه von
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانهراهنمای جامع خرید فرش 700 شانه
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانهMajidGhorbani10
89 views6 Folien
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی ) von
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )MajidGhorbani10
53 views9 Folien
فرش؛ از صفر تا صد von
فرش؛ از صفر تا صدفرش؛ از صفر تا صد
فرش؛ از صفر تا صدMajidGhorbani10
52 views4 Folien
قیمت فرش ماشینی von
قیمت فرش ماشینیقیمت فرش ماشینی
قیمت فرش ماشینیMajidGhorbani10
22 views4 Folien
راهنمای جامع خرید فرش 1200 شانه von
راهنمای جامع خرید فرش 1200 شانهراهنمای جامع خرید فرش 1200 شانه
راهنمای جامع خرید فرش 1200 شانهMajidGhorbani10
91 views4 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشان von
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان  کاشانقیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان  کاشان
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشانssuser847061
29 views4 Folien
خرید فرش ماشینی von
خرید فرش ماشینیخرید فرش ماشینی
خرید فرش ماشینیMajidGhorbani10
54 views9 Folien
Pamchalcarpet von
PamchalcarpetPamchalcarpet
Pamchalcarpetdigifarsh
63 views4 Folien
فرش وینتیج چیست ؟ von
فرش وینتیج چیست ؟ فرش وینتیج چیست ؟
فرش وینتیج چیست ؟ MajidGhorbani10
59 views5 Folien
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟ von
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟MajidGhorbani10
86 views6 Folien
Carpet kitchen von
Carpet kitchenCarpet kitchen
Carpet kitchendigifarsh
29 views9 Folien

Was ist angesagt?(8)

قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشان von ssuser847061
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان  کاشانقیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان  کاشان
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشان
ssuser84706129 views
Pamchalcarpet von digifarsh
PamchalcarpetPamchalcarpet
Pamchalcarpet
digifarsh63 views
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟ von MajidGhorbani10
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟
MajidGhorbani1086 views
Carpet kitchen von digifarsh
Carpet kitchenCarpet kitchen
Carpet kitchen
digifarsh29 views
انواع فرش سجاده ای von ssuser847061
انواع فرش سجاده ایانواع فرش سجاده ای
انواع فرش سجاده ای
ssuser84706116 views

Similar a خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آن

فرش کودک von
فرش کودکفرش کودک
فرش کودکMajidGhorbani10
12 views9 Folien
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست von
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیستمعیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیستkeyashiancarpet
72 views5 Folien
Baghjan von
BaghjanBaghjan
Baghjanzibaandishiweb
36 views3 Folien
فرش مدرن ماشینی von
فرش مدرن ماشینیفرش مدرن ماشینی
فرش مدرن ماشینیdigifarsh
64 views4 Folien
محافظ ریشه فرش von
محافظ ریشه فرشمحافظ ریشه فرش
محافظ ریشه فرشMajidGhorbani10
26 views7 Folien
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید von
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسیدطرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسیدdigifarsh
101 views3 Folien

Similar a خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آن(16)

معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست von keyashiancarpet
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیستمعیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست
keyashiancarpet 72 views
فرش مدرن ماشینی von digifarsh
فرش مدرن ماشینیفرش مدرن ماشینی
فرش مدرن ماشینی
digifarsh64 views
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید von digifarsh
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسیدطرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید
digifarsh101 views
راهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستان von digifarsh
راهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستانراهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستان
راهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستان
digifarsh66 views
خرید مبل راحتی تبریز.pdf von mahanrezapour
خرید مبل راحتی تبریز.pdfخرید مبل راحتی تبریز.pdf
خرید مبل راحتی تبریز.pdf
mahanrezapour3 views
فرش سبک بهتراست یا سنگین؟ von keyashiancarpet
فرش سبک بهتراست یا سنگین؟فرش سبک بهتراست یا سنگین؟
فرش سبک بهتراست یا سنگین؟
keyashiancarpet 95 views
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشان von keyashiancarpet
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشانراهنمای خرید فرش ماشینی کاشان
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشان
keyashiancarpet 47 views
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم von gamanTazeen javid
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیمموکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم
مبل استیل لاکچری چیست von razavidesigns
مبل استیل لاکچری چیستمبل استیل لاکچری چیست
مبل استیل لاکچری چیست
razavidesigns5 views
77.خرید کاپشن و نکاتی درباره آن (seo).docx von seoparviratech
77.خرید کاپشن و نکاتی درباره آن (seo).docx77.خرید کاپشن و نکاتی درباره آن (seo).docx
77.خرید کاپشن و نکاتی درباره آن (seo).docx
seoparviratech4 views

Más de MajidGhorbani10

راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100) von
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)MajidGhorbani10
26 views10 Folien
ماشین ظرفشویی یونیوا von
ماشین ظرفشویی یونیواماشین ظرفشویی یونیوا
ماشین ظرفشویی یونیواMajidGhorbani10
70 views7 Folien
خرید لباس شویی اصلی von
خرید لباس شویی اصلیخرید لباس شویی اصلی
خرید لباس شویی اصلیMajidGhorbani10
42 views8 Folien
خرید فرش اقساطی von
خرید فرش اقساطیخرید فرش اقساطی
خرید فرش اقساطیMajidGhorbani10
80 views4 Folien
کولر گازی ال جی 18000 von
کولر گازی ال جی 18000کولر گازی ال جی 18000
کولر گازی ال جی 18000MajidGhorbani10
28 views8 Folien
کولر گازی ال جی 12000 von
کولر گازی ال جی 12000کولر گازی ال جی 12000
کولر گازی ال جی 12000MajidGhorbani10
92 views7 Folien

Más de MajidGhorbani10(7)

راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100) von MajidGhorbani10
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)
MajidGhorbani1026 views
ماشین ظرفشویی یونیوا von MajidGhorbani10
ماشین ظرفشویی یونیواماشین ظرفشویی یونیوا
ماشین ظرفشویی یونیوا
MajidGhorbani1070 views

خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آن

  • 1. ‫و‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ 5 ‫نکته‬ ‫آن‬ ‫درباره‬ ‫مهم‬ . ‫است‬ ‫شده‬ ‫عجین‬ ‫ها‬ ‫ایرانی‬ ‫ما‬ ‫اصالت‬ ‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کاالهایی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫فرش‬ ‫تاری‬ ‫هرجای‬ ‫خ‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫تا‬. ‫باشیم‬ ‫باکیفیت‬ ‫و‬ ‫بااصالت‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫ایرانیان‬ ‫هنرنمایی‬ ‫شاهد‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ،‫ببینیم‬ ‫را‬ ‫سرزمین‬ ‫این‬ . ‫است‬ ‫شده‬ ‫منسوب‬ ‫ها‬ ‫ایرانی‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫تاریخ‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫کشف‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫قدیمی‬ ،‫تاریخ‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫تکامل‬ ‫و‬ ‫تداوم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫اولین‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫قرن‬ ‫گذشت‬ ‫با‬ ‫امروز‬ ‫اما‬ ‫گری‬ ‫جلوه‬ ‫شاهد‬ ‫ایرانی‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫در‬ . ‫هستیم‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫مجامع‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫جانشین‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫زبانزد‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫کیفیت‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فرش‬ ‫و‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ .‫آورد‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫ایرانی‬ ‫اصیل‬ ‫یکجا‬ ‫داریم‬ ‫نیاز‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ایرانی‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫نکاتی‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫تا‬ ‫داریم‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫سعی‬ ‫نوشتار‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬ .‫بچشید‬ ‫را‬ ‫دلچسب‬ ‫و‬ ‫لذتبخش‬ ‫خریدی‬ ‫تجربه‬ ‫شما‬ ‫تا‬ ‫دهیم‬ ‫ارائه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫تا‬ ‫پس‬ .‫باشید‬ ‫راه‬ ‫ایرانی‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫در‬ ‫نکات‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ 1 - ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫این‬.‫است‬ ‫موردنظر‬ ‫فرش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ،‫شود‬ ‫توجه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫نکاتی‬ ‫ترین‬ ‫ابتدایی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫مورد‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫باالیی‬ ‫اهمیت‬ ‫مختلفی‬ ‫ابعاد‬ ‫از‬ ‫توجه‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫قانون‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ . ‫گذارد‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫قیمت‬ ‫بر‬ ،‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تاثیری‬ ،‫نکته‬ ‫موثرترین‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ‫شاید‬ ‫فرش‬ ‫یعنی‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫افزایش‬ ،‫کلی‬ 1500 ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫گران‬ ‫شانه‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫و‬ 500 ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫شانه‬ 700 .‫هستند‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫ارزان‬ ،‫شانه‬ ‫افزایش‬ ‫که‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫فرش‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫تاثیر‬ ،‫هستند‬ ‫موثر‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬ ‫شدن‬ ‫تر‬ ‫ریزبافت‬ ‫موجب‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫افزایش‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫فرش‬ ‫زیبایی‬ ‫موجب‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫ش‬ ‫می‬ ‫فرش‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫زیباتر‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫بیشتری‬ ‫جزئیات‬ ‫دارای‬ ،‫شما‬ ‫فرش‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫یعنی‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫ود‬ ،‫یابد‬ ‫افزایش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫چرا‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫فرش‬ ‫ضخامت‬ ‫کاهش‬ ‫موجب‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫افزایش‬ ‫اینکه‬ ‫سوم‬ ‫نکته‬ ‫فر‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫کمتر‬ ‫ارتفاع‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫نخ‬ ‫از‬ ‫فرش‬ ‫زیبایی‬ ‫حفظ‬ ‫برای‬ ‫محبوریم‬ ‫تر‬ ‫نازک‬ ‫شاهد‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬.‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫ش‬ .‫هستیم‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫شدن‬
  • 2. ‫فرش‬ ،‫اوصاف‬ ‫این‬ ‫با‬ 1500 ‫ترین‬ ‫نازک‬ ‫شانه‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫و‬ ، 500 ‫و‬ 700 ‫لطیف‬ ‫و‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫ضخیم‬ ‫شانه‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫تر‬ 2 - ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫استفاده‬ ‫محل‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫های‬ ‫انتخاب‬ ،‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫جا‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫بنابر‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫هستیم‬ ‫آن‬ ‫شاهد‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫استفاده‬ ‫بجای‬ ‫که‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫کودک‬ ‫اتاق‬ ‫برای‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫متعددی‬ ،‫کالسیک‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫بهتری‬ ‫انتخاب‬ ‫رفتن‬ ‫کودک‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫دنیال‬ ‫به‬ ‫قرار‬ ‫مدنظر‬ ‫را‬ ‫بودن‬ ‫سبک‬ ‫پارامتر‬ ‫بایستی‬ ،‫هستید‬ ‫آشپزخانه‬ ‫برای‬ ‫در‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫یا‬ .‫دهید‬ ‫توانن‬ ‫می‬ ‫فانتزی‬ ‫و‬ ‫مدرن‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫مثل‬ ‫هایی‬ ‫فرش‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫آشپزخانه‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫انتخاب‬ ‫د‬ .‫باشند‬ 3 - ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫نخ‬ ‫کیفیت‬ ‫قبل‬ ‫حتما‬ ‫بنابراین‬.‫باشد‬ ‫اثرگذار‬ ‫فرش‬ ‫مقاومت‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫در‬ ‫بسیار‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫نخ‬ ‫جنس‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نخ‬ ‫جنس‬ ‫که‬ ‫بخواهید‬ ‫فروشنده‬ ‫از‬ ،‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫از‬ . ‫بگوید‬ ‫شما‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫دارندکه‬ ‫زیادی‬ ‫کاربرد‬ ‫نخ‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ،‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫بین‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫مناسب‬ ‫جای‬ ‫می‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬.‫است‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫وزن‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫سبک‬ ،‫نخ‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫بفرد‬ ‫منحصر‬ ‫ویژگی‬.‫است‬ ‫استر‬ ‫پلی‬ ،‫پراستفاده‬ ‫نخ‬ ‫اولین‬ ‫تواند‬ ‫شما‬ ‫احتماال‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫جاهایی‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫انتخاب‬ ‫آشپزخانه‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬.‫کنید‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫شستشو‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫زودتر‬ .‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫فرش‬ ‫شدن‬ ‫کثیف‬ ‫احتمال‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫نخ‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فرش‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫ویژگی‬.‫است‬ ‫اکریلیک‬ ،‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫کاربرد‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫جنس‬ ‫اما‬ ‫بافته‬ ‫اکریلیک‬ .‫باشد‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫پذیرایی‬ ‫فرش‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫انتخاب‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬.‫هاست‬ ‫آن‬ ‫باالی‬ ‫مقاومت‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫اکریلیک‬ ‫نخ‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ،‫ایرانی‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫تولیدکننده‬ ‫کارخانجات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫وقتی‬ ‫چند‬ ‫ضمن‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫مقاومت‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫آب‬ ‫بخار‬ ‫و‬ ‫گرما‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫حرارت‬ ‫و‬ ‫گرما‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫را‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫شستشو‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫رنگ‬ ‫تثبیت‬ ‫موجب‬ ‫همچنین‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫ِت‬‫س‬ ‫هیت‬ ‫اکریلیک‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ،‫اکریلیک‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ،‫اقدامات‬ ‫این‬ ‫اعمال‬ ‫از‬ ‫بعد‬ 4 - ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫برند‬ ‫توجه‬ ،‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫برند‬ ‫به‬
  • 3. ‫گرفته‬ ‫درنظر‬ ‫همزمان‬ ‫را‬ ‫پارامتر‬ ‫چند‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فرش‬ ‫معتبر‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫برند‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫وقتی‬ .‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫اطمینان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫نخ‬ ‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫احتماال‬ ‫شما‬ ،‫معتبر‬ ‫برند‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫با‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬ .‫اید‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫ولی‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫هزینه‬ ‫احتماال‬ ،‫معتبر‬ ‫های‬ ‫برند‬ ‫از‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫نیز‬ .‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫طبیعی‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫متفرقه‬ ‫برندهای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ 5 - ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫تناسب‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫نکات‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫موردنظر‬ ‫بودجه‬ ‫با‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫یک‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫بودجه‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬.‫است‬ 700 ‫فرش‬ ‫بررسی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ،‫دارید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫شانه‬ ‫های‬ 1200 ‫و‬ 1500 !‫نروید‬ ‫شانه‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫زیبایی‬ ‫که‬ ‫چرا‬ 1200 ‫و‬ 1500 ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شانه‬ 700 .‫دارد‬ ‫باز‬ ‫نیز‬ ‫شانه‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫خود‬ ‫بودجه‬ ‫و‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫تناسب‬ ‫به‬ ‫حتما‬ ‫بنابراین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫ترندونی‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫نیز‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫نمونه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫درنهایت‬ 9 ‫فرش‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫برای‬ ‫متری‬ 700 ،‫شانه‬ 1200 ‫و‬ ‫شانه‬ 1500 ‫ش‬ ‫را‬ ‫انه‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫باهم‬
  • 4. ‫قطعا‬ ،‫ها‬ ‫تخفیف‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫لحاظ‬ ‫های‬ ‫تخفیف‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫قیمت‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫توجه‬ .‫بود‬ ‫خواهیم‬ ‫ها‬ ‫قیمت‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫شاهد‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ 700 ‫شانه‬ 9 ‫از‬ :‫متری‬ 5 ‫و‬ ‫میلیون‬ 492 ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ 5 ‫و‬ ‫میلیون‬ 635 ‫تو‬ ‫هزار‬ ‫مان‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ 1200 ‫شانه‬ 9 ‫از‬ :‫متری‬ 6 ‫و‬ ‫میلیون‬ 452 ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ 6 ‫و‬ ‫میلیون‬ 516 ‫تومان‬ ‫هزار‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ 1500 ‫شانه‬ 9 :‫متری‬ 8 ‫و‬ ‫میلیون‬ 18 ‫تومان‬ ‫هزار‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬ ‫اصولی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫آموزش‬ ،‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫مقایسه‬ ،‫ایرانی‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫انواع‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫ایرانی‬ ‫ماشینی‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫یادماندنی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بخش‬ ‫لذت‬ ،‫خاص‬ ‫خریدی‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ www.drfarsh.com .‫فرمائید‬ ‫مراجعه‬ ‫منبع‬ : ‫تکنونامه‬