بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )

در این مقاله آخرین قیمت فرش ماشینی 1500 شانه را با هم بررسی می کنیم. فرش های 1500 شانه این روز ها و با افزایش چشمگیر قیمت فرش های دستباف محبوبیت خاصی پیدا کرده اند. علت این محبوبیت را می توان در دو فاکتور بررسی نمود : 1- قیمت بسیار پایین تر نسبت به فرش های دستباف 2- نقش و نگار بسیار زیبا و مشابه فرش های دستباف

‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫بهترین‬
1500
)‫بروزرسانی‬ ‫آخرین‬ ( ‫بازار‬ ‫در‬ ‫شانه‬
‫خرید‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫تا‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تر‬ ‫سخت‬ ‫مردم‬ ‫برای‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫باالتر‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫مختلفی‬ ‫کاالهای‬ ‫قیمت‬ ‫روزها‬ ‫این‬
. ‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫رویا‬ ‫به‬ ‫جامعه‬ ‫متوسط‬ ‫قشر‬ ‫برای‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫برخی‬
‫فرش‬ ‫این‬ ... ‫دستباف‬ ‫فرش‬ ‫مثل‬ ‫کاالهایی‬
‫آمیخته‬ ‫ما‬ ‫تاریخ‬ ‫پود‬ ‫تارو‬ ‫با‬
‫شده‬
‫توانیم‬ ‫نمی‬ ‫کنیم‬ ‫تالش‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫است‬
‫ولی‬ ‫کنیم‬ ‫جدا‬ ‫زمین‬ ‫ایران‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬
‫روزها‬ ‫این‬
‫آن‬ ‫قیمت‬
‫شدت‬ ‫به‬
‫برای‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رفته‬ ‫باال‬
.‫نیست‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫عزیز‬ ‫هموطنان‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫بسیار‬ ‫دسته‬
‫م‬ ‫آیا‬ ‫دارند؟‬ ‫جایگزینی‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫آیا‬
‫دیگری‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫زیبا‬ ‫و‬ ‫اصیل‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫توان‬ ‫ی‬
‫باشد؟‬ ‫فراهم‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫توانایی‬ ‫که‬ ‫شکلی‬ ‫به‬ ‫کرد‬ ‫جایگزین‬
.‫کنیم‬ ‫معرفی‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫جانشین‬ ‫یک‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫سعی‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬
‫های‬ ‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫کرده‬ ‫جلب‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫طرفداران‬ ‫روزها‬ ‫این‬ ‫که‬
.‫است‬
‫و‬ ‫شناخت‬ ‫به‬ ‫بتوانیم‬ ‫تا‬ ‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫ادامه‬ ‫در‬
‫فرش‬ ‫قیمت‬
1500
‫شانه‬
.‫بپردازیم‬ ‫ابعاد‬ ‫همه‬ ‫از‬
‫فرش‬
1500
‫؟‬ ‫چیست‬ ‫شانه‬
‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بیاید‬ ‫پیش‬ ‫ای‬ ‫خواننده‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫سوالی‬ ‫اولین‬ ‫احتماال‬
‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫چه‬ ‫به‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫تفاوت‬ ‫چه‬ ‫معناست؟‬
1200
‫و‬ ‫شانه‬
700
‫تنها‬ ،‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫تمام‬ ‫بین‬ ‫چرا‬ ‫دارد؟‬ ‫شانه‬
‫؟‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫مقایسه‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫این‬
‫با‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬
.‫شویم‬ ‫آشنا‬ ‫تراکم‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫مفهوم‬ ‫با‬ ‫ابتدا‬ ‫ید‬
،‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫نیز‬ ‫عرضی‬ ‫تراکم‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شانه‬
‫به‬
‫گفته‬ ‫فرش‬ ‫یک‬ ‫عرض‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬
،‫خود‬ ‫فرش‬ ‫عرض‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ،‫تر‬ ‫ساده‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫می‬
1500
( ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫گره‬
150
‫در‬ ‫گره‬
10
‫ی‬ ‫شما‬ ) ‫متر‬ ‫سانتی‬
‫ک‬
‫فرش‬
1500
‫شانه‬
.‫دارید‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬
‫این‬ ،‫شانه‬ ‫مفهوم‬ ‫همان‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫اشاره‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫هم‬ ‫طولی‬ ‫تراکم‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫تراکم‬ ‫تعریف‬ ‫در‬
.‫گویند‬ ‫می‬ ‫تراکم‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫بار‬
‫ای‬ ‫ولی‬ .‫کنید‬ ‫می‬ ‫فرش‬ ‫طول‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫شمارش‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫شما‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬
‫بار‬ ‫ن‬
‫عدد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫شمارش‬ ‫های‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫باید‬
3
‫تنها‬ ‫فرش‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫برسید‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫ضرب‬
.‫ببنید‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫چشم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫موجود‬ ‫نخ‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫نخ‬ ‫یک‬
،‫هم‬ ‫فرش‬ ‫طول‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫بنابراین‬
1500
‫شما‬ ‫فرش‬ ‫تراکم‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫گره‬
4500
.‫بود‬ ‫خواهد‬
‫نکته‬ ‫این‬ ‫ذکر‬
‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬
‫های‬ ‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫تراکم‬ ‫همین‬ ‫در‬ ‫عموما‬ ‫باکیفیت‬
4500
.‫شوند‬ ‫می‬ ‫بافته‬
‫فرش‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬
1500
‫شانه‬
•
‫های‬ ‫فرش‬ ‫بودن‬ ‫ریزبافت‬
1500
:‫شانه‬
‫که‬ ‫هایی‬ ‫ویژگی‬ ‫ترین‬ ‫ابتدایی‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫های‬ ‫فرش‬
1500
‫شانه‬
.‫هاست‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫ریزبافت‬ ،‫پیداست‬ ‫آن‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ،‫دارند‬
‫ریزبافتی‬ ‫از‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ،‫فرش‬ ‫این‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫گره‬ ‫بسیار‬ ‫نزدیکی‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬
.‫باشد‬ ‫برخوردار‬ ‫فردی‬ ‫به‬ ‫منحصر‬
‫بودن‬ ‫ریزبافت‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بینیم‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫در‬
‫های‬ ‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫می‬
.‫باشد‬ ‫ماشین‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫دیگری‬ ‫مزایای‬ ‫چه‬ ‫بخش‬ ‫نوید‬ ‫توان‬
•
‫های‬ ‫فرش‬ ‫باالی‬ ‫کیفیت‬
1500
‫شانه‬
:
‫های‬ ‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫و‬ ‫جدید‬ ‫نسبتا‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫جزو‬
High
Tech
.‫ندارد‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫تولید‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫توانایی‬ ‫برندی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫فرش‬ ‫حوزه‬
‫که‬ ‫این‬ ‫ضمن‬ .‫بروند‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫تولید‬ ‫سراغ‬ ‫به‬ ‫کمی‬ ‫های‬ ‫کارخانه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ‫موضوع‬ ‫همین‬
‫فروش‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫که‬ ‫کارخانجاتی‬
‫های‬ ‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫تنها‬ ،‫کنند‬ ‫می‬
‫خ‬
.‫کنند‬ ‫تامین‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫ریزبافتی‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫باال‬ ‫تکنولوژی‬ ‫با‬ ‫اصی‬
‫موجود‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫بایستی‬ ‫همچنین‬ ‫و‬
‫بازار‬ ‫در‬
‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ‫موضوع‬ ‫همین‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬
‫های‬ ‫فرش‬
1500
‫شانه‬
.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫کیفیت‬
•
‫های‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬
1500
‫شانه‬
:
‫همانطور‬
،‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫باال‬ ‫در‬ ‫که‬
‫های‬ ‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫ویژگی‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫بقیه‬ ‫بین‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫سبب‬ ‫ها‬ ‫ویژگی‬ ‫همین‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫فردی‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫های‬
‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫قیمت‬ ‫باالترین‬ ‫ماشینی‬
.
‫موضوع‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کمتر‬ ‫بسیار‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ،‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫قیمت‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫اما‬
‫با‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫فرش‬ ‫خریداران‬ ‫اقبال‬ ‫عث‬
•
‫های‬ ‫فرش‬ ‫نگار‬ ‫و‬ ‫نقش‬
1500
‫شانه‬
:
‫بودن‬ ‫ریزبافت‬
‫های‬ ‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫مورد‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫باالی‬ ‫کیفیت‬ ،
‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫نگار‬ ‫و‬ ‫نقش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫بسیار‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫استفاده‬
.‫باشد‬ ‫کننده‬ ‫خیره‬
‫به‬ ‫ها‬ ‫گره‬ ‫بودن‬ ‫نزدیک‬ . ‫است‬ ‫تر‬ ‫نزدیک‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫گره‬ ،‫باشد‬ ‫تر‬ ‫ریزبافت‬ ‫فرشی‬ ‫هرچه‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬
‫در‬ ‫یکدیگر‬
‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫باالی‬ ‫وضوح‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سبب‬
‫فرش‬ ‫نگار‬ ‫و‬ ‫نقش‬
‫باشید‬ ‫مواجه‬
‫های‬ ‫تلویزیون‬ ‫مانند‬ ‫درست‬
full HD
‫و‬
4K
.
‫در‬
‫های‬ ‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫جزئیات‬ ‫با‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ،
‫موضوع‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫بیشتری‬ ‫بسیار‬
‫بدیل‬ ‫بی‬ ‫های‬ ‫جذابیت‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫های‬ ‫فرش‬
1500
‫شانه‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬
•
‫های‬ ‫فرش‬ ‫ضخامت‬
1500
:‫شانه‬
‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫کلی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫د‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫اگر‬ .‫یابد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫فرش‬ ‫ضخامت‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫افزایش‬
‫این‬ ‫علت‬ ‫و‬ ‫لیل‬
‫و‬ ‫شانه‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ،‫کردیم‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫کار‬ ‫اینجای‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ،‫بگوییم‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫گردید‬ ‫می‬ ‫موضوع‬
‫مجبور‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ . ‫کنیم‬ ‫تر‬ ‫نزدیک‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫گره‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نخ‬ ‫که‬ ‫مجبوریم‬ ،‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫تراکم‬
‫چ‬ .‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫تر‬ ‫نازک‬ ‫ارتفاع‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫از‬ ‫کند‬ ‫می‬
‫فشردگی‬ ‫اجازه‬ ‫باشد‬ ‫زیاد‬ ‫نخ‬ ‫ضخامت‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫را‬
‫ها‬ ‫نخ‬ ‫که‬ ‫هستیم‬ ‫آن‬ ‫شاهد‬ ،‫باشد‬ ‫زیاد‬ ‫آن‬ ‫ارتفاع‬ ‫اگر‬ ،‫نخ‬ ‫کم‬ ‫ضخامت‬ ‫با‬ .‫دهد‬ ‫نمی‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫گره‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نخ‬
‫روی‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫کمتر‬ ‫و‬ ‫کمتر‬ ‫فرش‬ ‫نگار‬ ‫و‬ ‫نقش‬ ‫زیبایی‬ ‫و‬ ‫خوابند‬ ‫می‬ ‫هم‬
‫و‬ ‫بافت‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫هدف‬ ‫واقع‬ ‫در‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬
1500
‫شانه‬
‫ن‬ ‫و‬ ‫نقش‬ ،
‫که‬ ‫بود‬ ‫آن‬ ‫زیبای‬ ‫گار‬
‫آن‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫با‬
‫تولیدکنندگان‬ ‫که‬ ‫راهکاری‬ ‫؟‬ ‫چیست‬ ‫راهکار‬ ‫پس‬ .‫رود‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫هم‬
‫های‬ ‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫آن‬ ‫به‬
‫را‬ ‫فرش‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫نخوابند‬ ‫هم‬ ‫روی‬ ‫فرش‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫تا‬ ‫دهند‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫نخ‬ ‫ارتفاع‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫رسیدند‬
.‫نریزند‬ ‫هم‬ ‫به‬
‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬
‫های‬ ‫فرش‬
1500
‫با‬ ‫شانه‬
‫تراکم‬
4500
‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫کمتری‬ ‫ضخامت‬ ،
1200
‫و‬ ‫شانه‬
700
.‫دارند‬ ‫شانه‬
‫دسته‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬
‫های‬ ‫فرش‬
1500
‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫شانه‬
.‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫آن‬ ‫عنوان‬ ‫روی‬
‫فرش‬
1500
‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫رقیب‬ ‫شانه‬
‫همه‬
‫دیگر‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫بسیار‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫باال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ویژگی‬
‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ،
‫های‬ ‫فرش‬
1500
‫شانه‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫برای‬ ‫جدی‬ ‫رقیبی‬ ‫به‬
‫زیبایی‬
‫های‬ ‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫زیبای‬ ‫نگار‬ ‫و‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫ریزبافت‬ ،
‫های‬ ‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫بین‬ ‫را‬ ‫عجیبی‬ ‫رقابت‬ ،
‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬
‫و‬
‫که‬ ‫مزیتی‬ . ‫است‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫های‬ ‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
‫است‬ ‫کرده‬ ‫جلب‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫اقبال‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫دستباف‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬
1500
‫شانه‬
.‫است‬
‫های‬ ‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫دارند‬ ‫تری‬ ‫پایین‬ ‫بسیار‬ ‫قیمت‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
‫می‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫موضوع‬ ‫همین‬ ‫و‬
.‫باشد‬ ‫جذاب‬ ‫فرش‬ ‫خریداران‬ ‫برای‬ ‫تواند‬
‫چرا‬ ‫که‬ ‫کردیم‬ ‫بررسی‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫اینجا‬ ‫تا‬ ‫پس‬
‫های‬ ‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫ب‬ ‫مناسبی‬ ‫گزینه‬ ‫توانند‬ ‫می‬
‫جانشینان‬ ‫عنوان‬ ‫ه‬
.‫باشند‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫که‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬
‫های‬ ‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫هستن‬ ‫مناسب‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬ ‫برای‬
.‫د‬
‫فرش‬
1500
‫است؟‬ ‫مناسب‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬ ‫برای‬ ‫شانه‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫محدودیتی‬ ‫مالی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫خریدار‬ ‫که‬ ‫گذاریم‬ ‫می‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫فرض‬ ‫ما‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬
‫های‬ ‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫برای‬ ‫فرش‬ ‫خریداران‬ ‫ولی‬ .‫ندارد‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬
1500
‫شانه‬
‫اولین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بایستی‬
‫به‬ ‫فاکتور‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬
1500
‫شانه‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫گران‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫کنند‬ ‫توجه‬
.‫شوند‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫ماشینی‬
‫برای‬ ‫الزم‬ ‫بودجه‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫در‬
‫فرش‬ ‫خرید‬
1500
‫شانه‬
،‫ندارید‬ ‫را‬
‫بن‬ ‫دسته‬ ‫اولین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫خرید‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫کننده‬ ‫خیره‬ ‫زیبایی‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫نروید‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫سراغ‬ ‫دی‬
‫های‬ ‫فرش‬
700
‫حتی‬ ‫و‬ ‫شانه‬
1200
.‫کند‬ ‫منصرف‬ ‫شانه‬
‫در‬ ‫بعدی‬ ‫نکته‬
‫های‬ ‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫زیادی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شکلی‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫زندگی‬ ‫سبک‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬
‫پرد‬ ‫می‬ ‫فرش‬ ‫روی‬ ‫کردن‬ ‫استراحت‬ ‫یا‬ ‫نشستن‬ ‫به‬ ‫را‬
‫روی‬ ‫مداوم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫کوچکی‬ ‫فرزند‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ازید‬
،‫دارید‬ ‫باالیی‬ ‫سال‬ ‫و‬ ‫سن‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫مشغول‬ ‫فرش‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬
1500
‫شانه‬
‫تواند‬ ‫می‬
. ‫باشد‬ ‫کننده‬ ‫اذیت‬ ‫شما‬ ‫برای‬
‫در‬ ‫بنابراین‬
‫فرش‬ ‫خرید‬
1500
‫شانه‬
.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫توجه‬ ‫نکات‬ ‫این‬ ‫به‬
‫تجر‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
‫خریداران‬ ‫بیشتر‬ ،‫به‬
‫های‬ ‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫زیبایی‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫جوان‬ ‫های‬ ‫زوج‬ ‫را‬
.‫است‬ ‫تر‬ ‫مهم‬ ‫برایشان‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫شان‬ ‫منزل‬ ‫دکوراسیون‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬
1500
‫شانه‬
‫تولید‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫متعددی‬ ‫های‬ ‫کارخانه‬ ‫روزها‬ ‫این‬
‫های‬ ‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫برای‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫اند‬ ‫کرده‬
‫خر‬
‫ید‬
‫های‬ ‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫برای‬ ‫را‬ ‫انتخاب‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫می‬ ‫مواجه‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫طیف‬ ‫با‬
.‫کند‬ ‫دشوار‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫شما‬
‫ترین‬ ‫محبوب‬ ‫از‬ ‫فرش‬ ‫چند‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬
‫های‬ ‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫شاید‬ ‫تا‬ ‫پردازیم‬ ‫می‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫برای‬ ‫باشد‬ ‫کمکی‬ ‫و‬ ‫راهنما‬
1500
.‫دارند‬ ‫را‬ ‫شانه‬
‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫سلطان‬ ‫طرح‬ ‫قیطران‬
‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫سلنا‬ ‫طرح‬ ‫قیطران‬
‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫زرین‬ ‫طرح‬ ‫قیطران‬
‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫آزیتا‬ ‫طرح‬ ‫قیطران‬
‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫پدیده‬ ‫طرح‬ ‫قیطران‬
‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫شهرزاد‬ ‫طرح‬ ‫قیطران‬
‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫مستانه‬ ‫طرح‬ ‫قیطران‬
‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫بهناز‬ ‫طرح‬ ‫قیطران‬
‫فرش‬ ‫قیمت‬
1500
‫شانه‬
‫آخرین‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬
1500
‫شانه‬
.‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫ما‬ ‫با‬ . ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫را‬
•
‫فرش‬
1500
‫شانه‬
–
1
‫در‬
1.5
‫و‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬ ‫حدود‬ :‫متر‬
280
‫تومان‬ ‫هزار‬
•
‫فرش‬
1500
‫شانه‬
–
1
‫در‬
2
‫و‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬ ‫حدود‬ :‫متر‬
724
‫تومان‬ ‫هزار‬
•
‫فرش‬
1500
‫شانه‬
–
1
‫در‬
3
‫حدود‬ :‫متر‬
2
‫و‬ ‫میلیون‬
511
‫تومان‬ ‫هزار‬
•
‫فرش‬
1500
‫شانه‬
–
1
‫در‬
4
‫حدود‬ :‫متر‬
3
‫و‬ ‫میلیون‬
423
‫تومان‬ ‫هزار‬
•
‫فرش‬
1500
‫شانه‬
–
1.5
‫در‬
2.25
:‫متر‬
‫حدود‬
2
‫و‬ ‫میلیون‬
858
‫تومان‬ ‫هزار‬
•
‫فرش‬
1500
‫شانه‬
–
6
:‫متری‬
‫حدود‬
5
‫و‬ ‫میلیون‬
10
‫تومان‬ ‫هزار‬
•
‫فرش‬
1500
‫شانه‬
–
9
:‫متری‬
‫حدود‬
8
‫و‬ ‫میلیون‬
18
‫تومان‬ ‫هزار‬
•
‫فرش‬
1500
‫شانه‬
–
12
:‫متری‬
‫حدود‬
10
‫و‬ ‫میلیون‬
270
‫تومان‬ ‫هزار‬
‫در‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫تخفیف‬ ‫براساس‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫های‬ ‫قیمت‬ ‫که‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫ضروری‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫ذکر‬
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫تغییر‬ ‫دچار‬ ‫قطعا‬ ‫ها‬ ‫قیمت‬ ‫این‬ ،‫ها‬ ‫تخفیف‬ ‫حذف‬ ‫یا‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫آورده‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫سایت‬
‫نتیجه‬
‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫این‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫معروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
.‫اند‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫جدی‬ ‫رقیبی‬ ‫به‬ ،‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫آور‬ ‫سرسام‬ ‫قیمت‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫روزها‬
‫می‬ ‫تلقی‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫زیباترین‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫قیمت‬ ‫باالترین‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫بین‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬
.‫شوند‬
‫زیبایی‬ ‫این‬
‫های‬ ‫فرش‬
1500
‫شانه‬
‫می‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فرش‬ ‫ضخامت‬ ‫کاهش‬ ،‫آن‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ،
.‫نباشد‬ ‫مناسبی‬ ‫و‬ ‫درست‬ ‫انتخاب‬ ‫دیگر‬ ‫ای‬ ‫عده‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫جذاب‬ ‫بسیار‬ ‫خریداران‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫برای‬ ‫تواند‬
‫خود‬ ‫خرید‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫حتما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫داریم‬ ‫عزیزان‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫توصیه‬ ‫نهایت‬ ‫در‬
‫معتبر‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫از‬ ‫را‬
.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫کامل‬ ‫اطمینان‬ ‫نظرتان‬ ‫مورد‬ ‫فرش‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫اصالت‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬
‫به‬ ‫نسبت‬ ‫خود‬ ‫عزیز‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ،‫کشوری‬ ‫رسمی‬ ‫نمادهای‬ ‫دریافت‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫سعی‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬
.‫کند‬ ‫ترغیب‬ ‫یادماندنی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بخش‬ ‫لذت‬ ‫خریدی‬ ‫داشتن‬
‫منت‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫در‬
:‫هستیم‬ ‫گرمتان‬ ‫حضور‬ ‫ظر‬
https://drfarsh.com
:‫منبع‬
‫نیوز‬ ‫افکار‬

Recomendados

فرش؛ از صفر تا صد von
فرش؛ از صفر تا صدفرش؛ از صفر تا صد
فرش؛ از صفر تا صدMajidGhorbani10
52 views4 Folien
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانه von
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانهراهنمای جامع خرید فرش 700 شانه
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانهMajidGhorbani10
89 views6 Folien
راهنمای جامع خرید فرش 1200شانه von
راهنمای جامع خرید فرش 1200شانهراهنمای جامع خرید فرش 1200شانه
راهنمای جامع خرید فرش 1200شانهMajidGhorbani10
68 views6 Folien
خرید فرش نمازخانه ای کاشان von
خرید فرش نمازخانه ای کاشانخرید فرش نمازخانه ای کاشان
خرید فرش نمازخانه ای کاشانssuser847061
21 views4 Folien
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشان von
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشانقیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشان
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشانssuser847061
29 views4 Folien
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن von
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آنفرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آنMajidGhorbani10
47 views4 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

قیمت فرش ماشینی von
قیمت فرش ماشینیقیمت فرش ماشینی
قیمت فرش ماشینیMajidGhorbani10
22 views4 Folien
راهنمای جامع خرید فرش 1200 شانه von
راهنمای جامع خرید فرش 1200 شانهراهنمای جامع خرید فرش 1200 شانه
راهنمای جامع خرید فرش 1200 شانهMajidGhorbani10
91 views4 Folien
فرش وینتیج چیست ؟ von
فرش وینتیج چیست ؟ فرش وینتیج چیست ؟
فرش وینتیج چیست ؟ MajidGhorbani10
59 views5 Folien
Pamchalcarpet von
PamchalcarpetPamchalcarpet
Pamchalcarpetdigifarsh
63 views4 Folien
Carpet kitchen von
Carpet kitchenCarpet kitchen
Carpet kitchendigifarsh
29 views9 Folien
انواع فرش سجاده ای von
انواع فرش سجاده ایانواع فرش سجاده ای
انواع فرش سجاده ایssuser847061
16 views4 Folien

Was ist angesagt?(8)

Similar a بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )

فرش کودک von
فرش کودکفرش کودک
فرش کودکMajidGhorbani10
12 views9 Folien
Rotakhti von
RotakhtiRotakhti
Rotakhtialivahdati4
65 views9 Folien
محافظ ریشه فرش von
محافظ ریشه فرشمحافظ ریشه فرش
محافظ ریشه فرشMajidGhorbani10
26 views7 Folien
Niavarancarpet von
NiavarancarpetNiavarancarpet
Niavarancarpetdigifarsh
5 views4 Folien
Niavarancarpet von
NiavarancarpetNiavarancarpet
Niavarancarpetniavarancarpet
4 views4 Folien
فرش مدرن ماشینی von
فرش مدرن ماشینیفرش مدرن ماشینی
فرش مدرن ماشینیdigifarsh
64 views4 Folien

Similar a بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )(11)

فرش مدرن ماشینی von digifarsh
فرش مدرن ماشینیفرش مدرن ماشینی
فرش مدرن ماشینی
digifarsh64 views
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست von keyashiancarpet
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیستمعیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست
keyashiancarpet 72 views
خرید مبل راحتی تبریز.pdf von mahanrezapour
خرید مبل راحتی تبریز.pdfخرید مبل راحتی تبریز.pdf
خرید مبل راحتی تبریز.pdf
mahanrezapour3 views
راهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستان von digifarsh
راهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستانراهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستان
راهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستان
digifarsh66 views
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید von digifarsh
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسیدطرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید
digifarsh101 views
مبل استیل لاکچری چیست von razavidesigns
مبل استیل لاکچری چیستمبل استیل لاکچری چیست
مبل استیل لاکچری چیست
razavidesigns5 views

Más de MajidGhorbani10

راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100) von
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)MajidGhorbani10
26 views10 Folien
ماشین ظرفشویی یونیوا von
ماشین ظرفشویی یونیواماشین ظرفشویی یونیوا
ماشین ظرفشویی یونیواMajidGhorbani10
70 views7 Folien
خرید لباس شویی اصلی von
خرید لباس شویی اصلیخرید لباس شویی اصلی
خرید لباس شویی اصلیMajidGhorbani10
42 views8 Folien
خرید فرش اقساطی von
خرید فرش اقساطیخرید فرش اقساطی
خرید فرش اقساطیMajidGhorbani10
80 views4 Folien
کولر گازی ال جی 18000 von
کولر گازی ال جی 18000کولر گازی ال جی 18000
کولر گازی ال جی 18000MajidGhorbani10
28 views8 Folien
کولر گازی ال جی 12000 von
کولر گازی ال جی 12000کولر گازی ال جی 12000
کولر گازی ال جی 12000MajidGhorbani10
92 views7 Folien

Más de MajidGhorbani10(8)

راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100) von MajidGhorbani10
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)
MajidGhorbani1026 views
ماشین ظرفشویی یونیوا von MajidGhorbani10
ماشین ظرفشویی یونیواماشین ظرفشویی یونیوا
ماشین ظرفشویی یونیوا
MajidGhorbani1070 views

بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )

 • 1. ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫بهترین‬ 1500 )‫بروزرسانی‬ ‫آخرین‬ ( ‫بازار‬ ‫در‬ ‫شانه‬ ‫خرید‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫تا‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تر‬ ‫سخت‬ ‫مردم‬ ‫برای‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫باالتر‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫مختلفی‬ ‫کاالهای‬ ‫قیمت‬ ‫روزها‬ ‫این‬ . ‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫رویا‬ ‫به‬ ‫جامعه‬ ‫متوسط‬ ‫قشر‬ ‫برای‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ... ‫دستباف‬ ‫فرش‬ ‫مثل‬ ‫کاالهایی‬ ‫آمیخته‬ ‫ما‬ ‫تاریخ‬ ‫پود‬ ‫تارو‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫توانیم‬ ‫نمی‬ ‫کنیم‬ ‫تالش‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ولی‬ ‫کنیم‬ ‫جدا‬ ‫زمین‬ ‫ایران‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫روزها‬ ‫این‬ ‫آن‬ ‫قیمت‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رفته‬ ‫باال‬ .‫نیست‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫عزیز‬ ‫هموطنان‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫بسیار‬ ‫دسته‬ ‫م‬ ‫آیا‬ ‫دارند؟‬ ‫جایگزینی‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫آیا‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫زیبا‬ ‫و‬ ‫اصیل‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫توان‬ ‫ی‬ ‫باشد؟‬ ‫فراهم‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫توانایی‬ ‫که‬ ‫شکلی‬ ‫به‬ ‫کرد‬ ‫جایگزین‬ .‫کنیم‬ ‫معرفی‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫جانشین‬ ‫یک‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫سعی‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫کرده‬ ‫جلب‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫طرفداران‬ ‫روزها‬ ‫این‬ ‫که‬ .‫است‬
 • 2. ‫و‬ ‫شناخت‬ ‫به‬ ‫بتوانیم‬ ‫تا‬ ‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ 1500 ‫شانه‬ .‫بپردازیم‬ ‫ابعاد‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫فرش‬ 1500 ‫؟‬ ‫چیست‬ ‫شانه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بیاید‬ ‫پیش‬ ‫ای‬ ‫خواننده‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫سوالی‬ ‫اولین‬ ‫احتماال‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫تفاوت‬ ‫چه‬ ‫معناست؟‬ 1200 ‫و‬ ‫شانه‬ 700 ‫تنها‬ ،‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫تمام‬ ‫بین‬ ‫چرا‬ ‫دارد؟‬ ‫شانه‬ ‫؟‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫مقایسه‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ .‫شویم‬ ‫آشنا‬ ‫تراکم‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫مفهوم‬ ‫با‬ ‫ابتدا‬ ‫ید‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫نیز‬ ‫عرضی‬ ‫تراکم‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شانه‬ ‫به‬ ‫گفته‬ ‫فرش‬ ‫یک‬ ‫عرض‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ،‫خود‬ ‫فرش‬ ‫عرض‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ،‫تر‬ ‫ساده‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫می‬ 1500 ( ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫گره‬ 150 ‫در‬ ‫گره‬ 10 ‫ی‬ ‫شما‬ ) ‫متر‬ ‫سانتی‬ ‫ک‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ .‫دارید‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫این‬ ،‫شانه‬ ‫مفهوم‬ ‫همان‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫اشاره‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫هم‬ ‫طولی‬ ‫تراکم‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫تراکم‬ ‫تعریف‬ ‫در‬ .‫گویند‬ ‫می‬ ‫تراکم‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫ای‬ ‫ولی‬ .‫کنید‬ ‫می‬ ‫فرش‬ ‫طول‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫شمارش‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫شما‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫ن‬ ‫عدد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫شمارش‬ ‫های‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫باید‬ 3 ‫تنها‬ ‫فرش‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫برسید‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫ضرب‬ .‫ببنید‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫چشم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫موجود‬ ‫نخ‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫نخ‬ ‫یک‬ ،‫هم‬ ‫فرش‬ ‫طول‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫بنابراین‬ 1500 ‫شما‬ ‫فرش‬ ‫تراکم‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫گره‬ 4500 .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫ذکر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫تراکم‬ ‫همین‬ ‫در‬ ‫عموما‬ ‫باکیفیت‬ 4500 .‫شوند‬ ‫می‬ ‫بافته‬
 • 3. ‫فرش‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ 1500 ‫شانه‬ • ‫های‬ ‫فرش‬ ‫بودن‬ ‫ریزبافت‬ 1500 :‫شانه‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ویژگی‬ ‫ترین‬ ‫ابتدایی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ .‫هاست‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫ریزبافت‬ ،‫پیداست‬ ‫آن‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ،‫دارند‬ ‫ریزبافتی‬ ‫از‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ،‫فرش‬ ‫این‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫گره‬ ‫بسیار‬ ‫نزدیکی‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ .‫باشد‬ ‫برخوردار‬ ‫فردی‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫بودن‬ ‫ریزبافت‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بینیم‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫می‬ .‫باشد‬ ‫ماشین‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫دیگری‬ ‫مزایای‬ ‫چه‬ ‫بخش‬ ‫نوید‬ ‫توان‬
 • 4. • ‫های‬ ‫فرش‬ ‫باالی‬ ‫کیفیت‬ 1500 ‫شانه‬ : ‫های‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫نسبتا‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫جزو‬ High Tech .‫ندارد‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫تولید‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫توانایی‬ ‫برندی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫فرش‬ ‫حوزه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫ضمن‬ .‫بروند‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫تولید‬ ‫سراغ‬ ‫به‬ ‫کمی‬ ‫های‬ ‫کارخانه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ‫موضوع‬ ‫همین‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫که‬ ‫کارخانجاتی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫تنها‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫خ‬ .‫کنند‬ ‫تامین‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫ریزبافتی‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫باال‬ ‫تکنولوژی‬ ‫با‬ ‫اصی‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫بایستی‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ‫موضوع‬ ‫همین‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫کیفیت‬ • ‫های‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ 1500 ‫شانه‬ : ‫همانطور‬ ،‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫باال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫ویژگی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫بقیه‬ ‫بین‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫سبب‬ ‫ها‬ ‫ویژگی‬ ‫همین‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫فردی‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫های‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫قیمت‬ ‫باالترین‬ ‫ماشینی‬ . ‫موضوع‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کمتر‬ ‫بسیار‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ،‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫قیمت‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫فرش‬ ‫خریداران‬ ‫اقبال‬ ‫عث‬ • ‫های‬ ‫فرش‬ ‫نگار‬ ‫و‬ ‫نقش‬ 1500 ‫شانه‬ : ‫بودن‬ ‫ریزبافت‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫باالی‬ ‫کیفیت‬ ، ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫نگار‬ ‫و‬ ‫نقش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫بسیار‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ .‫باشد‬ ‫کننده‬ ‫خیره‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫گره‬ ‫بودن‬ ‫نزدیک‬ . ‫است‬ ‫تر‬ ‫نزدیک‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫گره‬ ،‫باشد‬ ‫تر‬ ‫ریزبافت‬ ‫فرشی‬ ‫هرچه‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫یکدیگر‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫باالی‬ ‫وضوح‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ‫فرش‬ ‫نگار‬ ‫و‬ ‫نقش‬ ‫باشید‬ ‫مواجه‬ ‫های‬ ‫تلویزیون‬ ‫مانند‬ ‫درست‬ full HD ‫و‬ 4K . ‫در‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫جزئیات‬ ‫با‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ، ‫موضوع‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫بیشتری‬ ‫بسیار‬ ‫بدیل‬ ‫بی‬ ‫های‬ ‫جذابیت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ • ‫های‬ ‫فرش‬ ‫ضخامت‬ 1500 :‫شانه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫کلی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫د‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫اگر‬ .‫یابد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫فرش‬ ‫ضخامت‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫افزایش‬ ‫این‬ ‫علت‬ ‫و‬ ‫لیل‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ،‫کردیم‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫کار‬ ‫اینجای‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ،‫بگوییم‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫گردید‬ ‫می‬ ‫موضوع‬ ‫مجبور‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ . ‫کنیم‬ ‫تر‬ ‫نزدیک‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫گره‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نخ‬ ‫که‬ ‫مجبوریم‬ ،‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫تراکم‬ ‫چ‬ .‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫تر‬ ‫نازک‬ ‫ارتفاع‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫از‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فشردگی‬ ‫اجازه‬ ‫باشد‬ ‫زیاد‬ ‫نخ‬ ‫ضخامت‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫نخ‬ ‫که‬ ‫هستیم‬ ‫آن‬ ‫شاهد‬ ،‫باشد‬ ‫زیاد‬ ‫آن‬ ‫ارتفاع‬ ‫اگر‬ ،‫نخ‬ ‫کم‬ ‫ضخامت‬ ‫با‬ .‫دهد‬ ‫نمی‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫گره‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نخ‬ ‫روی‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫کمتر‬ ‫و‬ ‫کمتر‬ ‫فرش‬ ‫نگار‬ ‫و‬ ‫نقش‬ ‫زیبایی‬ ‫و‬ ‫خوابند‬ ‫می‬ ‫هم‬
 • 5. ‫و‬ ‫بافت‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫هدف‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ 1500 ‫شانه‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫نقش‬ ، ‫که‬ ‫بود‬ ‫آن‬ ‫زیبای‬ ‫گار‬ ‫آن‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫که‬ ‫راهکاری‬ ‫؟‬ ‫چیست‬ ‫راهکار‬ ‫پس‬ .‫رود‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫نخوابند‬ ‫هم‬ ‫روی‬ ‫فرش‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫تا‬ ‫دهند‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫نخ‬ ‫ارتفاع‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫رسیدند‬ .‫نریزند‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1500 ‫با‬ ‫شانه‬ ‫تراکم‬ 4500 ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫کمتری‬ ‫ضخامت‬ ، 1200 ‫و‬ ‫شانه‬ 700 .‫دارند‬ ‫شانه‬ ‫دسته‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1500 ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫شانه‬ .‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫آن‬ ‫عنوان‬ ‫روی‬ ‫فرش‬ 1500 ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫رقیب‬ ‫شانه‬ ‫همه‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫بسیار‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫باال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ویژگی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ، ‫های‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫برای‬ ‫جدی‬ ‫رقیبی‬ ‫به‬ ‫زیبایی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫زیبای‬ ‫نگار‬ ‫و‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫ریزبافت‬ ، ‫های‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫بین‬ ‫را‬ ‫عجیبی‬ ‫رقابت‬ ، ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫که‬ ‫مزیتی‬ . ‫است‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫جلب‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫اقبال‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ 1500 ‫شانه‬ .‫است‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫دارند‬ ‫تری‬ ‫پایین‬ ‫بسیار‬ ‫قیمت‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫می‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫موضوع‬ ‫همین‬ ‫و‬ .‫باشد‬ ‫جذاب‬ ‫فرش‬ ‫خریداران‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫کردیم‬ ‫بررسی‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫اینجا‬ ‫تا‬ ‫پس‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫ب‬ ‫مناسبی‬ ‫گزینه‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫جانشینان‬ ‫عنوان‬ ‫ه‬ .‫باشند‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫که‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫هستن‬ ‫مناسب‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬ ‫برای‬ .‫د‬ ‫فرش‬ 1500 ‫است؟‬ ‫مناسب‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬ ‫برای‬ ‫شانه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫محدودیتی‬ ‫مالی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫خریدار‬ ‫که‬ ‫گذاریم‬ ‫می‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫فرض‬ ‫ما‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫برای‬ ‫فرش‬ ‫خریداران‬ ‫ولی‬ .‫ندارد‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ 1500 ‫شانه‬ ‫اولین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بایستی‬
 • 6. ‫به‬ ‫فاکتور‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ 1500 ‫شانه‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫گران‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫کنند‬ ‫توجه‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫ماشینی‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫بودجه‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫در‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ 1500 ‫شانه‬ ،‫ندارید‬ ‫را‬ ‫بن‬ ‫دسته‬ ‫اولین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫کننده‬ ‫خیره‬ ‫زیبایی‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫نروید‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫سراغ‬ ‫دی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 700 ‫حتی‬ ‫و‬ ‫شانه‬ 1200 .‫کند‬ ‫منصرف‬ ‫شانه‬ ‫در‬ ‫بعدی‬ ‫نکته‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫زیادی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شکلی‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫زندگی‬ ‫سبک‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫پرد‬ ‫می‬ ‫فرش‬ ‫روی‬ ‫کردن‬ ‫استراحت‬ ‫یا‬ ‫نشستن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫روی‬ ‫مداوم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫کوچکی‬ ‫فرزند‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ازید‬ ،‫دارید‬ ‫باالیی‬ ‫سال‬ ‫و‬ ‫سن‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫مشغول‬ ‫فرش‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ 1500 ‫شانه‬ ‫تواند‬ ‫می‬ . ‫باشد‬ ‫کننده‬ ‫اذیت‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫در‬ ‫بنابراین‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ 1500 ‫شانه‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫توجه‬ ‫نکات‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫تجر‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫خریداران‬ ‫بیشتر‬ ،‫به‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫زیبایی‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫جوان‬ ‫های‬ ‫زوج‬ ‫را‬ .‫است‬ ‫تر‬ ‫مهم‬ ‫برایشان‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫شان‬ ‫منزل‬ ‫دکوراسیون‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ 1500 ‫شانه‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫متعددی‬ ‫های‬ ‫کارخانه‬ ‫روزها‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫برای‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫اند‬ ‫کرده‬ ‫خر‬ ‫ید‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫انتخاب‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫می‬ ‫مواجه‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫طیف‬ ‫با‬ .‫کند‬ ‫دشوار‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫شما‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ‫از‬ ‫فرش‬ ‫چند‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫شاید‬ ‫تا‬ ‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫برای‬ ‫باشد‬ ‫کمکی‬ ‫و‬ ‫راهنما‬ 1500 .‫دارند‬ ‫را‬ ‫شانه‬
 • 7. ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫سلطان‬ ‫طرح‬ ‫قیطران‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫سلنا‬ ‫طرح‬ ‫قیطران‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫زرین‬ ‫طرح‬ ‫قیطران‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫آزیتا‬ ‫طرح‬ ‫قیطران‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫پدیده‬ ‫طرح‬ ‫قیطران‬
 • 8. ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫شهرزاد‬ ‫طرح‬ ‫قیطران‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫مستانه‬ ‫طرح‬ ‫قیطران‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫بهناز‬ ‫طرح‬ ‫قیطران‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ 1500 ‫شانه‬ ‫آخرین‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ 1500 ‫شانه‬ .‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫ما‬ ‫با‬ . ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫را‬ • ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ – 1 ‫در‬ 1.5 ‫و‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬ ‫حدود‬ :‫متر‬ 280 ‫تومان‬ ‫هزار‬ • ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ – 1 ‫در‬ 2 ‫و‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬ ‫حدود‬ :‫متر‬ 724 ‫تومان‬ ‫هزار‬ • ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ – 1 ‫در‬ 3 ‫حدود‬ :‫متر‬ 2 ‫و‬ ‫میلیون‬ 511 ‫تومان‬ ‫هزار‬ • ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ – 1 ‫در‬ 4 ‫حدود‬ :‫متر‬ 3 ‫و‬ ‫میلیون‬ 423 ‫تومان‬ ‫هزار‬ • ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ – 1.5 ‫در‬ 2.25 :‫متر‬ ‫حدود‬ 2 ‫و‬ ‫میلیون‬ 858 ‫تومان‬ ‫هزار‬ • ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ – 6 :‫متری‬ ‫حدود‬ 5 ‫و‬ ‫میلیون‬ 10 ‫تومان‬ ‫هزار‬ • ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ – 9 :‫متری‬ ‫حدود‬ 8 ‫و‬ ‫میلیون‬ 18 ‫تومان‬ ‫هزار‬ • ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ – 12 :‫متری‬ ‫حدود‬ 10 ‫و‬ ‫میلیون‬ 270 ‫تومان‬ ‫هزار‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫تخفیف‬ ‫براساس‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫های‬ ‫قیمت‬ ‫که‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫ضروری‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫ذکر‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫تغییر‬ ‫دچار‬ ‫قطعا‬ ‫ها‬ ‫قیمت‬ ‫این‬ ،‫ها‬ ‫تخفیف‬ ‫حذف‬ ‫یا‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫آورده‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫سایت‬ ‫نتیجه‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫معروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫جدی‬ ‫رقیبی‬ ‫به‬ ،‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫آور‬ ‫سرسام‬ ‫قیمت‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫روزها‬ ‫می‬ ‫تلقی‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫زیباترین‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫قیمت‬ ‫باالترین‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫بین‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ .‫شوند‬ ‫زیبایی‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1500 ‫شانه‬ ‫می‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فرش‬ ‫ضخامت‬ ‫کاهش‬ ،‫آن‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ، .‫نباشد‬ ‫مناسبی‬ ‫و‬ ‫درست‬ ‫انتخاب‬ ‫دیگر‬ ‫ای‬ ‫عده‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫جذاب‬ ‫بسیار‬ ‫خریداران‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫برای‬ ‫تواند‬
 • 9. ‫خود‬ ‫خرید‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫حتما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫داریم‬ ‫عزیزان‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫توصیه‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫معتبر‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫از‬ ‫را‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫کامل‬ ‫اطمینان‬ ‫نظرتان‬ ‫مورد‬ ‫فرش‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫اصالت‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫خود‬ ‫عزیز‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ،‫کشوری‬ ‫رسمی‬ ‫نمادهای‬ ‫دریافت‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫سعی‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ .‫کند‬ ‫ترغیب‬ ‫یادماندنی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بخش‬ ‫لذت‬ ‫خریدی‬ ‫داشتن‬ ‫منت‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫در‬ :‫هستیم‬ ‫گرمتان‬ ‫حضور‬ ‫ظر‬ https://drfarsh.com :‫منبع‬ ‫نیوز‬ ‫افکار‬