راهنمای جامع خرید فرش 1200شانه

راهنمای جامع خرید فرش 1200شانه

،‫خرید‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫کاالهای‬ ‫جانبه‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫کاال‬ ‫خرید‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫روزها‬ ‫این‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫حس‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫بیش‬
.
‫قبلی‬ ‫لوازم‬ ‫تعمیرات‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫کاالی‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫سال‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫کاالیی‬ ،‫موجود‬ ‫بودجه‬ ‫با‬ ‫بتوانیم‬ ‫اینکه‬
‫بی‬
‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫تاملی‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫موضوع‬ ،‫کند‬ ‫نیاز‬
.
‫دقت‬ ‫بایستی‬ ،‫آن‬ ‫روزانه‬ ‫قیمت‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫اساسی‬ ‫کاالهای‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫فرش‬ ،‫میان‬ ‫این‬ ‫در‬
‫نشویم‬ ‫پشیمانی‬ ‫دچار‬ ‫نکرده‬ ‫خدایی‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫صرف‬ ‫را‬ ‫بسیاری‬
.
‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬
‫فرش‬
1200
‫شانه‬
‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫بین‬
-
‫برخی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دالیلی‬ ‫به‬
‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬
–
‫تخصصی‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ،‫دارد‬ ‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫محبوبیت‬
‫های‬ ‫فرش‬
1200
‫شانه‬
‫پردازیم‬ ‫می‬
‫خرید‬ ‫جامع‬ ‫راهنمای‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تا‬
‫فرش‬
1200
‫شانه‬
‫کنیم‬ ‫پیدا‬ ‫دست‬
.
‫بمانید‬ ‫ما‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫تا‬ ‫پس‬
.
‫فرش‬
1200
‫چیست؟‬ ‫شانه‬
‫فرش‬
1200
‫شانه‬
‫م‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫دالیلی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫ی‬
‫باشد‬
.
،‫فرش‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫بفهمیم‬ ‫باید‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫بدانیم‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬
1200
‫شانه‬
‫خیر؟‬ ‫یا‬ ‫هست‬
‫کنیم‬ ‫صحبت‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫مفهوم‬ ‫درباره‬ ‫مختصری‬ ‫باید‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬
.
‫شان‬ ‫جهت‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫شود‬ ‫عرض‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫شانه‬
‫تراکم‬ ‫لفظ‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ه‬
‫شناسند‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫عرضی‬
.
‫آن‬ ‫عرض‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫برگردانیم‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫کافیست‬ ، ‫است‬ ‫شانه‬ ‫چند‬ ‫فرش‬ ‫یک‬ ‫دهیم‬ ‫تشخیص‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫بیان‬ ‫به‬
‫کنیم‬ ‫جدا‬ ‫را‬
.
‫یا‬ ‫عرضی‬ ‫تراکم‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫برابر‬ ‫ها‬ ‫گره‬ ‫این‬ ‫تعداد‬ .‫متر‬ ‫یک‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫شمردن‬ ‫به‬ ‫کنیم‬ ‫شروع‬ ‫حاال‬
‫همان‬
‫فرش‬ ‫شانه‬
.
‫شمردن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بدیهی‬ ‫البته‬
1200
‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫منظور‬ ‫همین‬ ‫به‬. ‫است‬ ‫بر‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫نخواهد‬ ‫راحتی‬ ‫کار‬ ‫گره‬
‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬
10
‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫بشمارید‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫عرض‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫سانتی‬
10
‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫ضرب‬
‫بیاید‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫متر‬ ‫یک‬
.
‫قاعدتا‬
‫یک‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫شده‬ ‫متوجه‬ ‫خودتان‬
‫فرش‬
1200
‫شانه‬
،‫باکیفیت‬ ‫و‬ ‫اصل‬
1200
‫خواهد‬ ‫فرش‬ ‫عرض‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫گره‬
‫داشت‬
.
‫انجام‬ ‫فرش‬ ‫طول‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫همین‬ ‫باید‬ ،‫شناسند‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫طولی‬ ‫تراکم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫تراکم‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫برای‬
‫را‬ ‫ها‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫باید‬ ‫تراکم‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫البته‬.‫دهید‬
‫در‬
3
‫فرش‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬.‫کنید‬ ‫ضرب‬ ‫نیز‬
1
‫می‬ ‫نمایان‬ ‫گره‬
‫و‬ ‫شود‬
2
‫در‬ ‫را‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫عدد‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ . ‫است‬ ‫پنهان‬ ‫دیگر‬ ‫گره‬
3
‫کنید‬ ‫ضرب‬ ‫نیز‬
.
‫های‬ ‫فرش‬
1200
‫شانه‬
‫تراکم‬ ‫در‬ ‫معموما‬
3600
‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫باالیی‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫بسیار‬ ‫تراکم‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫بافته‬
.
‫فرش‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬
1200
‫شانه‬
‫ها‬ ‫فرش‬
‫ی‬
1200
‫شانه‬
‫می‬ ‫اشاره‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫فردی‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫و‬ ‫جالب‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬
‫کنیم‬
.
•
‫زیبا‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬
:
‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫اشاره‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫نکته‬ ‫اولین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫ب‬ ‫جزئیات‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫زیباتر‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫معموال‬ ،‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫بیشتری‬
‫دارند‬ ‫یشتری‬
.
‫اوصاف‬ ‫این‬ ‫با‬
‫های‬ ‫فرش‬
1200
‫شانه‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫زیباتری‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫عموما‬
100
،‫شانه‬
700
‫و‬ ‫شانه‬
500
‫شانه‬
‫هستند‬
.
•
‫های‬ ‫فرش‬ ‫ضخامت‬
1200
‫شانه‬
:
‫درباره‬ ‫که‬ ‫دومی‬ ‫نکته‬
‫های‬ ‫فرش‬
1200
‫شانه‬
‫هرچه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ،‫دارد‬ ‫باالیی‬ ‫اهمیت‬
‫باالتر‬ ‫فرشی‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫میزان‬
‫و‬ ‫نزدیک‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫بایستی‬ ،‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫که‬ ‫معناست‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫برود‬
‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫تر‬ ‫نازک‬ ‫و‬ ‫باالتر‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫مجبوریم‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬.‫شوند‬ ‫تر‬ ‫نزدیک‬
.
‫ه‬ ‫روی‬ ‫شان‬ ‫پایین‬ ‫ضخامت‬ ‫بدلیل‬ ‫ها‬ ‫نخ‬ ،‫باشد‬ ‫بلند‬ ‫نخ‬ ‫ارتفاع‬ ‫اگر‬ ،‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫نازک‬ ‫نخ‬ ‫از‬ ‫وقتی‬
‫طرح‬ ‫و‬ ‫خوابند‬ ‫می‬ ‫م‬
‫زنند‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫نقش‬ ‫و‬
.
‫هم‬ ‫رو‬ ‫ها‬ ‫نخ‬ ‫خوابیدن‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کمتر‬ ‫را‬ ‫نخ‬ ‫ارتفاع‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫راهکاری‬
‫شود‬ ‫جلوگیری‬
.
‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫کمتر‬ ‫فرش‬ ‫ضاخت‬ ،‫شود‬ ‫بیشتر‬ ‫فرشی‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫هرچه‬
.
‫اوصاف‬ ‫این‬ ‫با‬
‫های‬ ‫فرش‬
1200
‫شانه‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
100
،‫شانه‬
700
‫و‬ ‫شانه‬
500
‫ولی‬ ‫دارند‬ ‫کمتری‬ ‫ضخامت‬ ‫شانه‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
1500
‫هستند‬ ‫بیشتری‬ ‫ضخامت‬ ‫دارای‬ ‫شانه‬
.
•
‫های‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬
1200
‫شانه‬
:
‫درباره‬ ‫بعدی‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬
‫های‬ ‫فرش‬
1200
‫شانه‬
‫قاعده‬ ‫یک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ .‫هاست‬ ‫آن‬ ‫قیمت‬
،‫کلی‬
‫بیشتر‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫هرچه‬
‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ،‫شود‬
.
‫بنابراین‬
‫های‬ ‫فرش‬
1200
‫شانه‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫کمتری‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫قیمت‬
1500
‫قیمت‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫دستباف‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫شانه‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫باالتری‬
100
،
700
‫و‬
500
‫دارند‬ ‫شانه‬
.
‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫به‬ ‫اگر‬
‫فرش‬
1200
‫شانه‬
‫دقت‬ ،‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫باال‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫که‬
‫محبوبیت‬ ‫دلیل‬ ‫متوجه‬ ‫قطعا‬ ،‫باشید‬ ‫کرده‬
‫اید‬ ‫شده‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خریداران‬ ‫بین‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬
.
‫واقع‬ ‫در‬
‫های‬ ‫فرش‬
1200
‫شانه‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫خیلی‬ ‫زیبایی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬
700
‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫شانه‬
1500
‫های‬ ‫فرش‬ ‫کمی‬ ‫به‬ ‫شان‬ ‫ضخامت‬ ‫طرفی‬ ‫از‬.‫هستند‬ ‫شانه‬
1500
‫این‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫شانه‬
‫نشستن‬ ،‫رفتن‬ ‫راه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫موضوع‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫برای‬ ‫ضعف‬ ‫نقطه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫همواره‬ ‫که‬ ‫(موردی‬.‫نباید‬ ‫کننده‬ ‫اذیت‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫کردن‬ ‫استراحت‬ ‫و‬
1500
).‫گردد‬ ‫می‬ ‫تلقی‬ ‫شانه‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫شان‬ ‫قیمت‬ ‫همچنین‬
1500
‫نیست‬ ‫باال‬ ‫شانه‬
.
‫قیم‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫ضخامت‬ ،‫مطلوب‬ ‫زیبایی‬ ‫فاکتور‬ ‫سه‬ ‫پس‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫در‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫را‬ ‫معقول‬ ‫ت‬
1200
‫شانه‬
‫ببینیم‬
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫باالیی‬ ‫نسبتا‬ ‫محبوبیت‬ ‫مردم‬ ‫بین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫همین‬ ‫و‬
.
‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬
1200
‫شانه‬
‫است‬ ‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روزانه‬ ‫دیگر‬ ‫کاالهای‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫مانند‬ ‫نیز‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫روزها‬ ‫این‬
.
‫آخرین‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬
‫قیمت‬
‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬
1200
‫شانه‬
‫کنید‬ ‫دقت‬.‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫جمعاوری‬ ‫تان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫ابعاد‬ ‫در‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫لحاظ‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫تخفیف‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫قیمت‬ ‫این‬ ‫که‬
.
•
‫فرش‬ ‫قیمت‬
1200
‫شانه‬
1
‫در‬
1.5
‫حدود‬ ‫از‬ : ‫متر‬
1
‫میلیون‬
115
‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬
1
‫و‬ ‫میلیون‬
190
‫توم‬ ‫هزار‬
‫ان‬
•
‫فرش‬ ‫قیمت‬
1200
‫شانه‬
1
‫در‬
2
: ‫متر‬
‫حدود‬ ‫از‬
1
‫میلیون‬
389
‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬
1
‫و‬ ‫میلیون‬
514
‫تومان‬ ‫هزار‬
•
‫فرش‬ ‫قیمت‬
1200
‫شانه‬
1
‫در‬
3
: ‫متر‬
‫حدود‬ ‫از‬
2
‫میلیون‬
157
‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬
2
‫و‬ ‫میلیون‬
346
‫تومان‬ ‫هزار‬
•
‫فرش‬ ‫قیمت‬
1200
‫شانه‬
1
‫در‬
4
: ‫متر‬
‫حدود‬ ‫از‬
2
‫میلیون‬
813
‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬
2
‫و‬ ‫میلیون‬
973
‫تومان‬ ‫هزار‬
•
‫فرش‬ ‫قیمت‬
1200
‫شانه‬
1.5
‫در‬
2.25
: ‫متر‬
‫حدود‬ ‫از‬
2
‫میلیون‬
421
‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬
2
‫و‬ ‫میلیون‬
572
‫هزار‬
‫تومان‬
•
‫فرش‬ ‫قیمت‬
1200
‫شانه‬
6
: ‫متری‬
‫حدود‬ ‫از‬
4
‫میلیون‬
160
‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬
4
‫و‬ ‫میلیون‬
397
‫تومان‬ ‫هزار‬
•
‫فرش‬ ‫قیمت‬
1200
‫شانه‬
9
: ‫متری‬
‫حدود‬ ‫از‬
6
‫میلیون‬
452
‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬
6
‫و‬ ‫میلیون‬
933
‫تومان‬ ‫هزار‬
•
‫فرش‬ ‫قیمت‬
1200
‫شانه‬
12
: ‫متری‬
‫حدود‬ ‫از‬
8
‫میلیون‬
544
‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬
9
‫و‬ ‫میلیون‬
11
‫تومان‬ ‫هزار‬
‫های‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬
1200
‫شانه‬
‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ‫از‬ ‫تصاویری‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬
1200
‫است‬ ‫شده‬ ‫آورده‬ ‫شانه‬
.
راهنمای جامع خرید فرش 1200شانه
‫دسته‬ ‫جزو‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قیطران‬ ‫معروف‬ ‫برند‬ ‫از‬ ،‫دارد‬ ‫نام‬ ‫مهناز‬ ‫که‬ ‫فرش‬ ‫این‬
‫های‬ ‫فرش‬
1200
‫شانه‬
3600
‫تراکم‬
‫می‬ ‫قرار‬
‫گیرد‬
.
‫شود‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫مدادی‬ ‫نوک‬ ‫و‬ ‫کرم‬ ،‫فیلی‬ ‫رنگ‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫مهناز‬ ‫فرش‬
.
‫قسمت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ابعادی‬ ‫همه‬ ‫فرش‬ ‫این‬
‫فرش‬ ‫قیمت‬
1200
‫شانه‬
‫د‬ ‫را‬ ‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬
‫گیرد‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫ر‬
.
‫نخ‬ ‫جنس‬
‫فرش‬
1200
‫شانه‬
‫شستشو‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫رنگ‬ ‫تثبیت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫ست‬ ‫هیت‬ ‫اکریلیک‬ ،‫مهناز‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫گرما‬ ‫و‬ ‫حرارت‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫فرش‬ ‫مقاومت‬ ‫همچنین‬ ‫و‬
.
‫دسته‬ ‫در‬ ‫مهناز‬ ‫فرش‬
‫های‬ ‫فرش‬
1200
‫تراکم‬ ‫شانه‬
3600
‫برجسته‬ ‫گل‬
‫گل‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬
‫به‬ ‫مهناز‬ ‫فرش‬ ‫بود‬ ‫برجسته‬
‫است‬ ‫افزوده‬ ‫آن‬ ‫زیبایی‬
.
‫آدرس‬ ‫به‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫درباره‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬
https://drfarsh.com
‫مراج‬
‫نمایید‬ ‫عه‬
.
:‫منبع‬
‫استاد‬ ‫تک‬
:‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬
witter
T
interest
P
‫ل‬
:‫کوتاه‬ ‫ینک‬
ir
un.
Y
301.link

Recomendados

راهنمای جامع خرید فرش 700 شانه von
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانهراهنمای جامع خرید فرش 700 شانه
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانهMajidGhorbani10
89 views6 Folien
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی ) von
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )MajidGhorbani10
53 views9 Folien
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن von
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آنفرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آنMajidGhorbani10
47 views4 Folien
قیمت فرش ماشینی von
قیمت فرش ماشینیقیمت فرش ماشینی
قیمت فرش ماشینیMajidGhorbani10
22 views4 Folien
فرش؛ از صفر تا صد von
فرش؛ از صفر تا صدفرش؛ از صفر تا صد
فرش؛ از صفر تا صدMajidGhorbani10
52 views4 Folien
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟ von
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟MajidGhorbani10
86 views6 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

خرید فرش نمازخانه ای کاشان von
خرید فرش نمازخانه ای کاشانخرید فرش نمازخانه ای کاشان
خرید فرش نمازخانه ای کاشانssuser847061
21 views4 Folien
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشان von
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان  کاشانقیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان  کاشان
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشانssuser847061
29 views4 Folien
راهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستان von
راهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستانراهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستان
راهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستانdigifarsh
66 views3 Folien
فرش وینتیج چیست ؟ von
فرش وینتیج چیست ؟ فرش وینتیج چیست ؟
فرش وینتیج چیست ؟ MajidGhorbani10
59 views5 Folien
خرید فرش ماشینی von
خرید فرش ماشینیخرید فرش ماشینی
خرید فرش ماشینیMajidGhorbani10
54 views9 Folien
Niavarancarpet von
NiavarancarpetNiavarancarpet
Niavarancarpetdigifarsh
5 views4 Folien

Was ist angesagt?(7)

خرید فرش نمازخانه ای کاشان von ssuser847061
خرید فرش نمازخانه ای کاشانخرید فرش نمازخانه ای کاشان
خرید فرش نمازخانه ای کاشان
ssuser84706121 views
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشان von ssuser847061
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان  کاشانقیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان  کاشان
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشان
ssuser84706129 views
راهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستان von digifarsh
راهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستانراهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستان
راهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستان
digifarsh66 views
انواع فرش سجاده ای von ssuser847061
انواع فرش سجاده ایانواع فرش سجاده ای
انواع فرش سجاده ای
ssuser84706116 views

Similar a راهنمای جامع خرید فرش 1200شانه

Rotakhti von
RotakhtiRotakhti
Rotakhtialivahdati4
65 views9 Folien
Pamchalcarpet von
PamchalcarpetPamchalcarpet
Pamchalcarpetdigifarsh
63 views4 Folien
Baghjan von
BaghjanBaghjan
Baghjanzibaandishiweb
36 views3 Folien
محافظ ریشه فرش von
محافظ ریشه فرشمحافظ ریشه فرش
محافظ ریشه فرشMajidGhorbani10
26 views7 Folien
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم von
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیمموکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیمgamanTazeen javid
14 views10 Folien
Carpet kitchen von
Carpet kitchenCarpet kitchen
Carpet kitchendigifarsh
29 views9 Folien

Similar a راهنمای جامع خرید فرش 1200شانه(13)

Pamchalcarpet von digifarsh
PamchalcarpetPamchalcarpet
Pamchalcarpet
digifarsh63 views
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم von gamanTazeen javid
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیمموکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم
Carpet kitchen von digifarsh
Carpet kitchenCarpet kitchen
Carpet kitchen
digifarsh29 views
همه چیز درباره سنباده.pdf von visptash
همه چیز درباره سنباده.pdfهمه چیز درباره سنباده.pdf
همه چیز درباره سنباده.pdf
visptash5 views
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست von keyashiancarpet
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیستمعیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست
keyashiancarpet 72 views
فرش مدرن ماشینی von digifarsh
فرش مدرن ماشینیفرش مدرن ماشینی
فرش مدرن ماشینی
digifarsh64 views
خرید مبل راحتی تبریز.pdf von mahanrezapour
خرید مبل راحتی تبریز.pdfخرید مبل راحتی تبریز.pdf
خرید مبل راحتی تبریز.pdf
mahanrezapour3 views
ده ورق شیروانی برتر در ایران von bahareq
ده ورق شیروانی برتر در ایرانده ورق شیروانی برتر در ایران
ده ورق شیروانی برتر در ایران
bahareq39 views

Más de MajidGhorbani10

راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100) von
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)MajidGhorbani10
26 views10 Folien
ماشین ظرفشویی یونیوا von
ماشین ظرفشویی یونیواماشین ظرفشویی یونیوا
ماشین ظرفشویی یونیواMajidGhorbani10
70 views7 Folien
خرید لباس شویی اصلی von
خرید لباس شویی اصلیخرید لباس شویی اصلی
خرید لباس شویی اصلیMajidGhorbani10
42 views8 Folien
خرید فرش اقساطی von
خرید فرش اقساطیخرید فرش اقساطی
خرید فرش اقساطیMajidGhorbani10
80 views4 Folien
کولر گازی ال جی 18000 von
کولر گازی ال جی 18000کولر گازی ال جی 18000
کولر گازی ال جی 18000MajidGhorbani10
28 views8 Folien
کولر گازی ال جی 12000 von
کولر گازی ال جی 12000کولر گازی ال جی 12000
کولر گازی ال جی 12000MajidGhorbani10
92 views7 Folien

Más de MajidGhorbani10(8)

راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100) von MajidGhorbani10
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)
راهنمای جامع انتخاب و خرید کولرگازی سامسونگ (صفرتا 100)
MajidGhorbani1026 views
ماشین ظرفشویی یونیوا von MajidGhorbani10
ماشین ظرفشویی یونیواماشین ظرفشویی یونیوا
ماشین ظرفشویی یونیوا
MajidGhorbani1070 views

راهنمای جامع خرید فرش 1200شانه

  • 1. ،‫خرید‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫کاالهای‬ ‫جانبه‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫کاال‬ ‫خرید‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫روزها‬ ‫این‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫حس‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫بیش‬ . ‫قبلی‬ ‫لوازم‬ ‫تعمیرات‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫کاالی‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫سال‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫کاالیی‬ ،‫موجود‬ ‫بودجه‬ ‫با‬ ‫بتوانیم‬ ‫اینکه‬ ‫بی‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫تاملی‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫موضوع‬ ،‫کند‬ ‫نیاز‬ . ‫دقت‬ ‫بایستی‬ ،‫آن‬ ‫روزانه‬ ‫قیمت‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫اساسی‬ ‫کاالهای‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫فرش‬ ،‫میان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نشویم‬ ‫پشیمانی‬ ‫دچار‬ ‫نکرده‬ ‫خدایی‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫صرف‬ ‫را‬ ‫بسیاری‬ . ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فرش‬ 1200 ‫شانه‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫بین‬ - ‫برخی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دالیلی‬ ‫به‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ – ‫تخصصی‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ،‫دارد‬ ‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫محبوبیت‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1200 ‫شانه‬ ‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫خرید‬ ‫جامع‬ ‫راهنمای‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫فرش‬ 1200 ‫شانه‬ ‫کنیم‬ ‫پیدا‬ ‫دست‬ . ‫بمانید‬ ‫ما‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫تا‬ ‫پس‬ . ‫فرش‬ 1200 ‫چیست؟‬ ‫شانه‬ ‫فرش‬ 1200 ‫شانه‬ ‫م‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫دالیلی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ی‬ ‫باشد‬ . ،‫فرش‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫بفهمیم‬ ‫باید‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫بدانیم‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ 1200 ‫شانه‬ ‫خیر؟‬ ‫یا‬ ‫هست‬ ‫کنیم‬ ‫صحبت‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫مفهوم‬ ‫درباره‬ ‫مختصری‬ ‫باید‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ . ‫شان‬ ‫جهت‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫شود‬ ‫عرض‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫شانه‬ ‫تراکم‬ ‫لفظ‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫شناسند‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫عرضی‬ . ‫آن‬ ‫عرض‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫برگردانیم‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫کافیست‬ ، ‫است‬ ‫شانه‬ ‫چند‬ ‫فرش‬ ‫یک‬ ‫دهیم‬ ‫تشخیص‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫بیان‬ ‫به‬ ‫کنیم‬ ‫جدا‬ ‫را‬ . ‫یا‬ ‫عرضی‬ ‫تراکم‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫برابر‬ ‫ها‬ ‫گره‬ ‫این‬ ‫تعداد‬ .‫متر‬ ‫یک‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫شمردن‬ ‫به‬ ‫کنیم‬ ‫شروع‬ ‫حاال‬ ‫همان‬ ‫فرش‬ ‫شانه‬ . ‫شمردن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بدیهی‬ ‫البته‬ 1200 ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫منظور‬ ‫همین‬ ‫به‬. ‫است‬ ‫بر‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫نخواهد‬ ‫راحتی‬ ‫کار‬ ‫گره‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ 10 ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫بشمارید‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫عرض‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫سانتی‬ 10 ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫ضرب‬ ‫بیاید‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫متر‬ ‫یک‬ . ‫قاعدتا‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫شده‬ ‫متوجه‬ ‫خودتان‬ ‫فرش‬ 1200 ‫شانه‬ ،‫باکیفیت‬ ‫و‬ ‫اصل‬ 1200 ‫خواهد‬ ‫فرش‬ ‫عرض‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫گره‬ ‫داشت‬ . ‫انجام‬ ‫فرش‬ ‫طول‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫همین‬ ‫باید‬ ،‫شناسند‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫طولی‬ ‫تراکم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫تراکم‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫گره‬ ‫تعداد‬ ‫باید‬ ‫تراکم‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫البته‬.‫دهید‬ ‫در‬ 3 ‫فرش‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬.‫کنید‬ ‫ضرب‬ ‫نیز‬ 1 ‫می‬ ‫نمایان‬ ‫گره‬ ‫و‬ ‫شود‬ 2 ‫در‬ ‫را‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫عدد‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ . ‫است‬ ‫پنهان‬ ‫دیگر‬ ‫گره‬ 3 ‫کنید‬ ‫ضرب‬ ‫نیز‬ . ‫های‬ ‫فرش‬ 1200 ‫شانه‬ ‫تراکم‬ ‫در‬ ‫معموما‬ 3600 ‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫باالیی‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫بسیار‬ ‫تراکم‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫بافته‬ .
  • 2. ‫فرش‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ 1200 ‫شانه‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫ی‬ 1200 ‫شانه‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫فردی‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫و‬ ‫جالب‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫کنیم‬ . • ‫زیبا‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ : ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫اشاره‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫نکته‬ ‫اولین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ب‬ ‫جزئیات‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫زیباتر‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫معموال‬ ،‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫بیشتری‬ ‫دارند‬ ‫یشتری‬ . ‫اوصاف‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1200 ‫شانه‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫زیباتری‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫عموما‬ 100 ،‫شانه‬ 700 ‫و‬ ‫شانه‬ 500 ‫شانه‬ ‫هستند‬ . • ‫های‬ ‫فرش‬ ‫ضخامت‬ 1200 ‫شانه‬ : ‫درباره‬ ‫که‬ ‫دومی‬ ‫نکته‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1200 ‫شانه‬ ‫هرچه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ،‫دارد‬ ‫باالیی‬ ‫اهمیت‬ ‫باالتر‬ ‫فرشی‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫نزدیک‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫بایستی‬ ،‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫که‬ ‫معناست‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫برود‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫تر‬ ‫نازک‬ ‫و‬ ‫باالتر‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫مجبوریم‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬.‫شوند‬ ‫تر‬ ‫نزدیک‬ . ‫ه‬ ‫روی‬ ‫شان‬ ‫پایین‬ ‫ضخامت‬ ‫بدلیل‬ ‫ها‬ ‫نخ‬ ،‫باشد‬ ‫بلند‬ ‫نخ‬ ‫ارتفاع‬ ‫اگر‬ ،‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫نازک‬ ‫نخ‬ ‫از‬ ‫وقتی‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫خوابند‬ ‫می‬ ‫م‬ ‫زنند‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫نقش‬ ‫و‬ . ‫هم‬ ‫رو‬ ‫ها‬ ‫نخ‬ ‫خوابیدن‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کمتر‬ ‫را‬ ‫نخ‬ ‫ارتفاع‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫راهکاری‬ ‫شود‬ ‫جلوگیری‬ . ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫کمتر‬ ‫فرش‬ ‫ضاخت‬ ،‫شود‬ ‫بیشتر‬ ‫فرشی‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫هرچه‬ . ‫اوصاف‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1200 ‫شانه‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ 100 ،‫شانه‬ 700 ‫و‬ ‫شانه‬ 500 ‫ولی‬ ‫دارند‬ ‫کمتری‬ ‫ضخامت‬ ‫شانه‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ 1500 ‫هستند‬ ‫بیشتری‬ ‫ضخامت‬ ‫دارای‬ ‫شانه‬ . • ‫های‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ 1200 ‫شانه‬ : ‫درباره‬ ‫بعدی‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1200 ‫شانه‬ ‫قاعده‬ ‫یک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ .‫هاست‬ ‫آن‬ ‫قیمت‬ ،‫کلی‬ ‫بیشتر‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫هرچه‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ،‫شود‬ . ‫بنابراین‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1200 ‫شانه‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫کمتری‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫قیمت‬ 1500 ‫قیمت‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫دستباف‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫باالتری‬ 100 ، 700 ‫و‬ 500 ‫دارند‬ ‫شانه‬ . ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫فرش‬ 1200 ‫شانه‬ ‫دقت‬ ،‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫باال‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫محبوبیت‬ ‫دلیل‬ ‫متوجه‬ ‫قطعا‬ ،‫باشید‬ ‫کرده‬ ‫اید‬ ‫شده‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خریداران‬ ‫بین‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ . ‫واقع‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1200 ‫شانه‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫خیلی‬ ‫زیبایی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ 700 ‫های‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫شانه‬ 1500 ‫های‬ ‫فرش‬ ‫کمی‬ ‫به‬ ‫شان‬ ‫ضخامت‬ ‫طرفی‬ ‫از‬.‫هستند‬ ‫شانه‬ 1500 ‫این‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫شانه‬ ‫نشستن‬ ،‫رفتن‬ ‫راه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫موضوع‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫برای‬ ‫ضعف‬ ‫نقطه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫همواره‬ ‫که‬ ‫(موردی‬.‫نباید‬ ‫کننده‬ ‫اذیت‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫کردن‬ ‫استراحت‬ ‫و‬ 1500 ).‫گردد‬ ‫می‬ ‫تلقی‬ ‫شانه‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫شان‬ ‫قیمت‬ ‫همچنین‬ 1500 ‫نیست‬ ‫باال‬ ‫شانه‬ . ‫قیم‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫ضخامت‬ ،‫مطلوب‬ ‫زیبایی‬ ‫فاکتور‬ ‫سه‬ ‫پس‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫در‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫را‬ ‫معقول‬ ‫ت‬ 1200 ‫شانه‬ ‫ببینیم‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫باالیی‬ ‫نسبتا‬ ‫محبوبیت‬ ‫مردم‬ ‫بین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫همین‬ ‫و‬ . ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ 1200 ‫شانه‬
  • 3. ‫است‬ ‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روزانه‬ ‫دیگر‬ ‫کاالهای‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫مانند‬ ‫نیز‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫روزها‬ ‫این‬ . ‫آخرین‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫قیمت‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1200 ‫شانه‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬.‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫جمعاوری‬ ‫تان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫ابعاد‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫لحاظ‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫تخفیف‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫قیمت‬ ‫این‬ ‫که‬ . • ‫فرش‬ ‫قیمت‬ 1200 ‫شانه‬ 1 ‫در‬ 1.5 ‫حدود‬ ‫از‬ : ‫متر‬ 1 ‫میلیون‬ 115 ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ 1 ‫و‬ ‫میلیون‬ 190 ‫توم‬ ‫هزار‬ ‫ان‬ • ‫فرش‬ ‫قیمت‬ 1200 ‫شانه‬ 1 ‫در‬ 2 : ‫متر‬ ‫حدود‬ ‫از‬ 1 ‫میلیون‬ 389 ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ 1 ‫و‬ ‫میلیون‬ 514 ‫تومان‬ ‫هزار‬ • ‫فرش‬ ‫قیمت‬ 1200 ‫شانه‬ 1 ‫در‬ 3 : ‫متر‬ ‫حدود‬ ‫از‬ 2 ‫میلیون‬ 157 ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ 2 ‫و‬ ‫میلیون‬ 346 ‫تومان‬ ‫هزار‬ • ‫فرش‬ ‫قیمت‬ 1200 ‫شانه‬ 1 ‫در‬ 4 : ‫متر‬ ‫حدود‬ ‫از‬ 2 ‫میلیون‬ 813 ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ 2 ‫و‬ ‫میلیون‬ 973 ‫تومان‬ ‫هزار‬ • ‫فرش‬ ‫قیمت‬ 1200 ‫شانه‬ 1.5 ‫در‬ 2.25 : ‫متر‬ ‫حدود‬ ‫از‬ 2 ‫میلیون‬ 421 ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ 2 ‫و‬ ‫میلیون‬ 572 ‫هزار‬ ‫تومان‬ • ‫فرش‬ ‫قیمت‬ 1200 ‫شانه‬ 6 : ‫متری‬ ‫حدود‬ ‫از‬ 4 ‫میلیون‬ 160 ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ 4 ‫و‬ ‫میلیون‬ 397 ‫تومان‬ ‫هزار‬ • ‫فرش‬ ‫قیمت‬ 1200 ‫شانه‬ 9 : ‫متری‬ ‫حدود‬ ‫از‬ 6 ‫میلیون‬ 452 ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ 6 ‫و‬ ‫میلیون‬ 933 ‫تومان‬ ‫هزار‬ • ‫فرش‬ ‫قیمت‬ 1200 ‫شانه‬ 12 : ‫متری‬ ‫حدود‬ ‫از‬ 8 ‫میلیون‬ 544 ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ 9 ‫و‬ ‫میلیون‬ 11 ‫تومان‬ ‫هزار‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ 1200 ‫شانه‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ‫از‬ ‫تصاویری‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ 1200 ‫است‬ ‫شده‬ ‫آورده‬ ‫شانه‬ .
  • 5. ‫دسته‬ ‫جزو‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قیطران‬ ‫معروف‬ ‫برند‬ ‫از‬ ،‫دارد‬ ‫نام‬ ‫مهناز‬ ‫که‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1200 ‫شانه‬ 3600 ‫تراکم‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫گیرد‬ . ‫شود‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫مدادی‬ ‫نوک‬ ‫و‬ ‫کرم‬ ،‫فیلی‬ ‫رنگ‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫مهناز‬ ‫فرش‬ . ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ابعادی‬ ‫همه‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ 1200 ‫شانه‬ ‫د‬ ‫را‬ ‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫ر‬ . ‫نخ‬ ‫جنس‬ ‫فرش‬ 1200 ‫شانه‬ ‫شستشو‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫رنگ‬ ‫تثبیت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫ست‬ ‫هیت‬ ‫اکریلیک‬ ،‫مهناز‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫گرما‬ ‫و‬ ‫حرارت‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫فرش‬ ‫مقاومت‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ . ‫دسته‬ ‫در‬ ‫مهناز‬ ‫فرش‬ ‫های‬ ‫فرش‬ 1200 ‫تراکم‬ ‫شانه‬ 3600 ‫برجسته‬ ‫گل‬ ‫گل‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫به‬ ‫مهناز‬ ‫فرش‬ ‫بود‬ ‫برجسته‬ ‫است‬ ‫افزوده‬ ‫آن‬ ‫زیبایی‬ . ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫فرش‬ ‫دکتر‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫درباره‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬ https://drfarsh.com ‫مراج‬ ‫نمایید‬ ‫عه‬ . :‫منبع‬ ‫استاد‬ ‫تک‬