უკან მიდევნებული ლამპარი

პრობლემაზე ორიენტირებული გაკვეთილის გეგმა
მასწავლებლის სახელი ,გვარი : მაია კუხიანიძე
პირადი ნომერი : 53001050666
საგანი : ქართული ენა
სწავლებლის საფეხური /კლასი:დაწყებითი მე-4 კლასი
მოსწავლეთა რაოდენობა : 21 (სსსმ მოსწავლე კლასში არ არის)
გაკვეთილის თემა : სულხან-საბა ორბელიანის „უკან მიდევნებული ლამპარი“
გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლემ შეძლოს ტექსტის წაკითხვა, გაგება-გააზრება, ნაწარმოებში ასახული პრობლემის ამოცნობა, ამ
პრობლემის გაანალიზება და მისი გადაჭრის გზის პოვნა,დისკუსიის გამართვა, დასკვნის გამოტანა,აღნიშნული პრობლემის
ტრანსფერი.
გაკვეთილის თემისა და მიზნის შესაბამისობა ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებთან :
კავშირი საგნობრივ სტანდარტთან:
ქართ.დაწყ.(I).3.მოსწავლემ უნდაშეძლოს:პირადიდამოკიდებულებისგამოხატვატექსტის თემის,მასშიგანხილული
საკითხების მიმართ;მხატვრულინაწარმოებისპერსონაჟ(ებ)ის,მისი/მათიქცევის შეფასებადასაკუთარითვალსაზრისისახსნა.
 აფასებს გმირის საქციელსდაგანმარტავს თავის დამოკიდებულებას;
 უკავშირებს პერსონაჟის მოქმედებას პირად ცხოვრებისეულგამოცდილებას დაიხსენებსმსგავს სიტუაციებს;
 მონაწილეობსმხატვრულინაწარმოებისშესახებ გამართულდისკუსიაში;
ქართ.დაწყ.(I).7.მოსწავლემ უნდაშეძლოსსტანდარტითგანსაზღვრულისხვადასხვატიპის ტექსტების წაკითხვადა გაგება-
გააზრება;ტექსტშივერბალურიდა არავერბალურიფორმით მოწოდებულიინფორმაციის (მაგ., ილუსტრაციისადატექსტის)
ურთიერთადაკავშირება.
 ამოიცნობსნაწარმოების თემას,დედააზრს (მთავარ იდეას)
 გამოყოფს ტექსტის მთავარ საკითხებს,ტექსტის ცალკეულიმონაკვეთის არსებით ინფორმაციას;
ქართ.დაწყ.I.8.მოსწავლემ უნდაშეძლოსმცირეზომის მხატვრულიტექსტების ინტეპრეტირებავერბალურიდაარავერბალური
გზით (მაგ., პანტომიმით, ჟესტებით, მიმიკით,როლურითამაშით);
 როლის (მოლაპარაკეცხოველების,უსულო საგნების)განსასახიერებლად ადეკვატურად იყენებს დამხმარესაშუალებებს
(ჟესტს, მიმიკას,დამახასიათებელმოძრაობას,გარკვეულარტიკულაციას;
ქართ.დაწყ.(I).9.მოსწავლემ უნდაშეძლოსწაკითხულიტექსტის მიმართპირადიდამოკიდებულებისგამოხატვადაახსნა;
ტექსტის თემის და/ან მასშიგანხილულიკონკრეტულისაკითხების შეფასება.
 აკავშირებს ტექსტშიმოცემულინფორმაციას საკუთარ გამოცდილებასთან,
 მონაწილეობსწაკითხულის შესახებ გამართულდისკუსიებში;
ქართ.დაწყ.(I).12.მოსწავლემ უნდაშეძლოს კითხვის ნაცნობისტრატეგიების მიზნის შესაბამისად გამოყენება.
 ამოიცნობსუცნობისიტყვების /გამოთქმების მნიშვნელობასნაცნობიელემენტების დახმარებით;
გაკვეთილის გეგმაში გათვალისწინებულია მე-4 კლასის მე-2 სემესტრში საგნის სპეციფიკიდან გამომდინარე მიზნები,მეთოდები
და აქტივობები .
N აქტივობის აღწერა მეთოდი/მეთო
დები
კლასის
ორგანიზებ
ა
სასწავლო
რესურსები
დრო თითოეული აქტივობის
ბოლოს მისაღწევი
შდეგები
1. მასწავლებელი ესალმება კლასს და აცნობს
გაკვეთილის თემასა და მიზნებს,შეფასების
რუბრიკებსა და აქტივობათა ჩამონათვალს.
შემდეგ ახსენებს ქცევის წესებს.
როგორ ფიქრობთ რა წესები უნდა დავიცვათ
საგაკვეთილო პროცესში?
 მასწავლებელი ისმენს მოსწავლეთა
მოსაზრებებს და ხაზსს უსვამს რომ
ვიყოთ ყურადღებით, მოვუსმინოთ და
პატივი ვცეთ ერთმანეთის მოსაზრებებს,
რადგან ჩვენ დღეს მოგვიწევს,როგორც
ინდივიდუალური, ასევე მცირე
ჯგუფებში მუშაობა, ერთმანეთის
დახმარება, დისკუსიაში ჩართვა.
დღევანდელი გაკვეთილის თემაა სულხან-საბა
ორბელიანის იგავ-არაკი „უკან მიდევნებული
ლამპარი”.
ვერბალური
ახსნა
კითხვა-პასუხი
მთელ
კლასთან
გაკვეთილის
მიზნები და
შეფასების რუბრიკა;
ილუსტრაცია.
2
წთ.
მოსწავლეებს
ეცოდინებათ
გაკვეთილის
თემა,მიზანი და
შეფასების
კრიტერიუმები.
2. მასწავლებელი ეკითხება მოსწავლეებს რა არის
პრობლემა?
როგორი შიძლება იყოს პრობლემა?
კითხვა-პასუხი მთელ
კლასთან
2 წთ შეძლებენ პრობლემის
განსაზღვრას.
შეძლებენ
პრობლემების
დახარისხებას.
3. დღეს ჩვენს გაკვეთილზე გავეცნობით ახალ
ლექსიკურ ერთეულებს , კერძოდ:
მოწყალე-
განაგებდა-
(წინასწარ აქვს გაკრული დაფაზე) მოსწავლეები
კითხულობენ სიტყვებს და მასწავლებლის
ვერბალური მთელ
კლასთან
სიტყვის ბარათი/
სიტყვის პირამიდა/
2
წთ.
ეცოდინებათ ახალი
სიტყვების
მნიშვნელობა
დახმარებით ხმამაღლა განმარტავენ. ავსებენ
სიტყვის პირამიდას ახალი სიტყვის
გამოყენებით, სიტყვა „მოწყალე“.
4. IIფაზა
მასწავლებელი უთითებს მოსწავლეებს
გადაშალონ წიგნები გვ: 43 -ზე . იწყებს თვითონ
ტექსტის გამომეტყველებით კითხვას, შემდეგ კი
მოსწავლეები გაგრძელების მეთოდით
ყურადღებით წაიკითხავენ ტექსტს.
საჩვენებელი
კითხვა;
გაგრძელებითი
კითხვა;
საერთო
საკლასო
სახელმძღვანელო 3
წთ.
ეცოდინებათ ტექსტის
შინაარსი
5
ტექსის გაგება-გააზრება;
მასწავლებელი სვამს კითხვებს ტექსტის
წაკითხვის შემდეგ:
რატომ გაამეფა ხელმწიფემ შვილი თავის
სიცოცხლეშივე?
რა დაუბარა მოხუცმა მეფემ შვილს?
რა უცნაური რჩევა ჰქონდა ახალგაზრდა მეფეს?
ხასიათის რა თვისება ჩანს მის დანაბარებში?
თქვენი აზრით, რას უფრო მეტი ძალა აქვს:
საკუთარი საქციელით აგრძნობინო, მიანიშნო
ადამიანს , თუ რა შეცდომას უშვებს ის, თუ
პირდაპირ უთხრა, როგორ უნდა გამოასწოროს
თავისი შეცდომა? დაასაბუთე შენი აზრი.
კითხვა-პასუხი;
მსჯელობა;
დისკუსია
საერთო
საკლასო
4
წთ.
გაიგებენ და
გაიაზრებენ ტექსტს.
6. მასწავლებელი ჯგუფებში არიგებს დავალების
ბარათებს და სთხოვს მათ შეავსონ ისინი
ინსტრუქციის შესაბამისად.ორ ჯგუფს მიეცემა
პერსონაჟის რუკა, დანარჩენი ორი კი
შეასრულებს წერილობით დავალებას
სახელმძღვანელოს 44-ე გვერდზე დავალება N9-
ს. (პერსონაჟის დახასიათება / თქვენი აზრით,
როგორია მოხუცი მეფე? შეავსეთ „პერსონაჟის
წერა
პრეზენტაცია
ჯგუფური სახელმძღვანელო;
დავალების
ბარათები;
„პერსონაჟის რუკა“.
10
წთ.
დაახსიათებენ
პერსონაჟებს.
რუკა.“).
პრეზენტაციის შემდეგ გაკეთდება
კონსტრუქციული უკუკავშირი და
განმავითარებელი შეფასება.
7. მასწავლებელი ავალებს თითოეულ ჯგუფს
ნაწარმოებიდან ამოიღონ პრობლემა,
ჩამოაყალიბონ და ახსნან რატომ ფიქრობენ რომ
ის პრობლებაა?
მასწავლებელი ასევე სთხოვს თავისსავე
დანახული პრობლემის გადაჭრის გზის პოვნასა
და ჩამოყალიბებას.მასწავლებელი
მოსწავლეების დახმარებით ავსებს მოთხრობის
რუკას.
გაკეთდება პრეზენტაცია და მიეცემათ
განმავითარებელი შეფასება.
წერა;
მსჯელობა ;
პრეზენტაცია
ჯგუფური „მოთხრობის რუკა“ 8
წთ.
შეძლებენ პრობლემის
ამოცნობას,კრიტიკულ
აზროვნებას,
მოვლენათა შეფასებას,
სხვისი აზრის
პატივისცემას.შეძლებენ
პრობლემის გადაჭრის
გზებზე მსჯელობას.
შეძლებენ ჯგუფური
მოსაზრების
დასაბუთებას,დაცვას,
სხვათა მოსაზრების
გაანალიზებას.
8. IIIფაზა
მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს შეაჯამონ
გაკვეთილი.
იგავში მთავარი აზრი სად იყო გამოთქმული?
მოძებნეთ შეგონება.
უკან მიდევნებული ლამპარი, რომელიც თავის
საქმეს ვერ ასრულებს და ადამიანს არაფერში
არგია (გზას ვერ უნათებს სიბნელეში
მოსიარულეს), ფუჭი, უაზრო საქმეების
სიმბოლოდ შეიძლება გავიაზროთ. რისი
სიმბოლოა მაშინ წინ წამძღვანებული ლამპარი?
მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს
აღნიშნული პრობლემის საკუთარ ცხოვრებიდან
გახსენებას და მსჯელობას.
მასწავლებელი მიმართავს მოსწავლეებს:
კითხვა-პასუხი;
მსჯელობა.
საერთო
საკალსო
დანართი (ფრაზები
სიკეთის კეთებაზე).
5
წთ.
ლოგიკური
აზროვნებისა და
დასკვის გამოტანის
უნარის ფლობა.
სიკეთის კეთება ადამიანის ბუნების ნაწილია,
რომლის გარეშეც სიცოცხლეს ფასი ეკარგება.
სიკეთის მარცვალი თითოეულ ადამიანშია,
მთავარია მისი გაღვივება. წარმოგიდგენთ
ფრაზებს, რომლებიც გვიბიძგებს უფრო მეტი
სიკეთე ვაკეთოთ ცხოვრებაში.(იხილეთ
დანართი).
9. საშინაო დავალება:
ტექსტი კითხვით;
მოიძიეთ ანდაზები სიკეთეზე და დაწერეთ
ერთ-ერთი მათგანის კომენტარი.
ვერბალური ინდივიდუ
ალური
სახელმძღვანელო;
ინტერნეტი
http://kids.ge/sayings
2
წთ.
დამოუკიდებლად
მუშაობისა და
ლოგიკური
აზროვნების უნარის
ქონა.
შესწავლილი მასალის
უკეთ გაცნობიერება.
10
.
შეფასება
მოსწავლეები ფასდებიან ყოველიაქტივობის
შესრულების შემდეგ წამახალისებელი
სიტყვებით , კომენტარებით : „ყოჩაღ“,„ვიცოდი,
რომ თქვენ შეძლებდით“.
ბოლოს ჯგუფურად ვაფასებ მოსწავლეებს ,
შემდეგკი ავსებენ ინდივიდუალურად
თვითშეფასების რუბრიკას.
ვერბალური ჯგუფური ჯგუფური
შეფასებისა და
თვითშეფასების
რუბრიკები
2
წთ.
განუვითარდებათ
შეფასების უნარები.
11
ჯგუფური მუშაობის შეფასების რუბრიკა
ჯგუფის ყველა წევრი ჩართულია
ჯგუფის წევრები უსმენე ერთმანეთს
ჯგუფის წევრები თანამშრომლობენ (აზრის გამოხატვის
თანაბარი პირობები)
ჯგუფი პრეზენტაციისას წარმოადგენს მთავარ იდეას,
აკეთებს დასკვნებს
ჯგუფი პასუხობს შეკითხვებს
ჯგუფი იცავს დროის ლიმიტს
მოსწავლია თვითშეფასების რუბრიკა
სახელი------------- გვარი----------------------------
შეფასების საგანი ჩართულობის ხარისხი
ვიყავი აქტიური ნაწილობრივ
ვაქტიურობდი
არ ვიყავი აქტიური
წინარე ცოდნის
გააქტიურება
კითხვებზე პასუხის
გაცემა
ჯგუფური მუშობის
დროს
გაკვეთილის შეჯამების
დროს
გაკვეთილის თემა
„უკან მიდევნებული ლამპარი“
სულხან-საბა ორბელიანი
მოსწავლემ შეძლოს ტექსტის წაკითხვა, გაგება-
გააზრება,
ნაწარმოებში ასახული პრობლემის ამოცნობა;
ამ პრობლემის გაანალიზება და მისი გადაჭრის
გზის პოვნა;
დისკუსიის გამართვა;
დასკვნის გამოტანა,აღნიშნული პრობლემის
ტრანსფერი.
გაკვეთილის მიზანი
მოწყალე
განაგებდა
ლექსიკური ერთეულები
მოწყალე
ჯგუფური დავალება
როგორი იყო პერსონაჟი ტექსტის
დასაწყისში?
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
----------------------------------
როგორია ის ტექსტის ბოლოს?
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------
პერსონაჟის რუკა
პერსონაჟი
ჩემი დამოკიდებულება პერსონაჟის მიმართ
თვისება
თვისება
არგუმენტი ტექსტიდან არგუმენტი ტექსტიდან
ჯგუფური დავალება
ინსტრუქცია
დაასრულე წინადადებები და ახსენი ახალგაზრდა მეფის ხასიათის
თვისებები:
ა) ახალგაზდრა მეფე მორიდებულია, რადგან.....---------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
ბ) ახალგაზრდა მეფე გონიერია, რადგან......---------------------------------------------
--.------------------------------------------------------------------------------------------
გ) ახალგაზრდა მეფე კეთილი და კაცთმოყვარეა, რადგან......-------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
ფრაზები სიკეთეზე
ნურასოდეს დაიზარებ სიკეთის კეთებას, ეს ყველაზე ტკბილი
მოვალეობაა;
სიკეთე აბედნიერებს, როგორც სიკეთის მქმნელს, ასევე მის მიმღებს;
ადამიანი გამუდმებით უნდა ილტვოდეს სიკეთისაკენ;
არასოდეს გადადო სიკეთის კეთება ხვალისთვის, ხვალ შეიძლება გვიანი
იყოს.
კეთილი ადამიანი იგივეა, რაც სინათლე გვირაბის ბოლოს.
სიკეთე მზის შუქსა ჰგავს, ანათებს და ათბობს.
საშინაო დავალება
ტექსტი კითხვით;
მოიძიეთანდაზები სიკეთეზე და დაწერეთ
ერთ-ერთი მათგანის კომენტარი.
მოთხრობის რუკა
ტექსტის სათაური
------------------------------------
პერსონაჟი
პრობლემა
მოვლენები
პრობლემის გადაწყვეტა
1 von 18

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

ჰორიზონტი და მისი მხარეეები von
ჰორიზონტი და მისი მხარეეებიჰორიზონტი და მისი მხარეეები
ჰორიზონტი და მისი მხარეეებიRusudan Gorgadze
30.9K views22 Folien
ეზოპე .იგავები von
ეზოპე .იგავებიეზოპე .იგავები
ეზოპე .იგავებიIrina Zaqareishvili
58.5K views21 Folien
პრეზენტაცია (1) von
პრეზენტაცია (1)პრეზენტაცია (1)
პრეზენტაცია (1)ekanadiradze84
8.6K views15 Folien
ფრაზეოლოგიზმები von
ფრაზეოლოგიზმებიფრაზეოლოგიზმები
ფრაზეოლოგიზმებიlela64
30.9K views30 Folien

Was ist angesagt?(20)

ჰორიზონტი და მისი მხარეეები von Rusudan Gorgadze
ჰორიზონტი და მისი მხარეეებიჰორიზონტი და მისი მხარეეები
ჰორიზონტი და მისი მხარეეები
Rusudan Gorgadze30.9K views
პრეზენტაცია (1) von ekanadiradze84
პრეზენტაცია (1)პრეზენტაცია (1)
პრეზენტაცია (1)
ekanadiradze848.6K views
ფრაზეოლოგიზმები von lela64
ფრაზეოლოგიზმებიფრაზეოლოგიზმები
ფრაზეოლოგიზმები
lela6430.9K views
შუშანიკის წამება (ლიტ.ჯგუფი) von irmabochorishvili
შუშანიკის წამება (ლიტ.ჯგუფი)შუშანიკის წამება (ლიტ.ჯგუფი)
შუშანიკის წამება (ლიტ.ჯგუფი)
irmabochorishvili33.8K views
კომპლექსური დავალება კომიქსის შექმნა ფიროსმანის პერსონაჟებით.pptx von Marine Rekhviashvili
კომპლექსური დავალება კომიქსის შექმნა ფიროსმანის პერსონაჟებით.pptxკომპლექსური დავალება კომიქსის შექმნა ფიროსმანის პერსონაჟებით.pptx
კომპლექსური დავალება კომიქსის შექმნა ფიროსმანის პერსონაჟებით.pptx
იაკობ გოგებაშვილი von toidzemelano
იაკობ გოგებაშვილიიაკობ გოგებაშვილი
იაკობ გოგებაშვილი
toidzemelano3.8K views
ფარნავაზი პირველი მეფე ქართლისა von Tinatin Khutsishvili
ფარნავაზი პირველი მეფე ქართლისაფარნავაზი პირველი მეფე ქართლისა
ფარნავაზი პირველი მეფე ქართლისა
Tinatin Khutsishvili24.6K views
იავნანა-მასწავლებელი ნანა ჩიტორელიძე von Nana Chitorelidze
იავნანა-მასწავლებელი ნანა ჩიტორელიძეიავნანა-მასწავლებელი ნანა ჩიტორელიძე
იავნანა-მასწავლებელი ნანა ჩიტორელიძე
Nana Chitorelidze2.6K views
იაკობ გოგოებაშვილი ბურჯი ეროვნებისა von manana bakradze
იაკობ გოგოებაშვილი ბურჯი ეროვნებისაიაკობ გოგოებაშვილი ბურჯი ეროვნებისა
იაკობ გოგოებაშვილი ბურჯი ეროვნებისა
manana bakradze3.9K views
ოთხი სურვილი von Qetevan Zh
ოთხი სურვილიოთხი სურვილი
ოთხი სურვილი
Qetevan Zh3.4K views
საქართველოო ლამაზო von MaiaKukhianidze
საქართველოო ლამაზოსაქართველოო ლამაზო
საქართველოო ლამაზო
MaiaKukhianidze1.7K views

Similar a უკან მიდევნებული ლამპარი

Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1 von
Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1George Mamatelashvili
18 views11 Folien
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1 von
Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1TamunaNL
16 views10 Folien
Module 7 7.1 presentation_version_gtu von
Module 7 7.1 presentation_version_gtuModule 7 7.1 presentation_version_gtu
Module 7 7.1 presentation_version_gtuGeorge Mamatelashvili
26 views22 Folien
ევროპული კავშირის სამართალი - გ.გაბრიჩიძე von
ევროპული კავშირის სამართალი - გ.გაბრიჩიძეევროპული კავშირის სამართალი - გ.გაბრიჩიძე
ევროპული კავშირის სამართალი - გ.გაბრიჩიძეnvuadmin
43K views365 Folien
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1 von
Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1George Mamatelashvili
25 views10 Folien
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1 von
Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1TamunaNL
10 views10 Folien

Similar a უკან მიდევნებული ლამპარი(20)

Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1 von TamunaNL
Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1
TamunaNL16 views
ევროპული კავშირის სამართალი - გ.გაბრიჩიძე von nvuadmin
ევროპული კავშირის სამართალი - გ.გაბრიჩიძეევროპული კავშირის სამართალი - გ.გაბრიჩიძე
ევროპული კავშირის სამართალი - გ.გაბრიჩიძე
nvuadmin43K views
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1 von TamunaNL
Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1
TamunaNL10 views
Sullabus Presentation von teateatea
Sullabus PresentationSullabus Presentation
Sullabus Presentation
teateatea233 views
Syllabus Presentation von teateatea
Syllabus PresentationSyllabus Presentation
Syllabus Presentation
teateatea185 views
Module 7 7.1 presentation_version_gtu von TamunaNL
Module 7 7.1 presentation_version_gtuModule 7 7.1 presentation_version_gtu
Module 7 7.1 presentation_version_gtu
TamunaNL47 views
ხილი და ბოსტნეული von MaiaKukhianidze
ხილი და ბოსტნეულიხილი და ბოსტნეული
ხილი და ბოსტნეული
MaiaKukhianidze166 views
პროექტის გეგმა,,წიგნი თუ კომპიუტერი'' von mananasvanadze
პროექტის გეგმა,,წიგნი თუ კომპიუტერი''პროექტის გეგმა,,წიგნი თუ კომპიუტერი''
პროექტის გეგმა,,წიგნი თუ კომპიუტერი''
mananasvanadze1.2K views
Module 7 7.2 presentation_version_gtu von TamunaNL
Module 7 7.2 presentation_version_gtuModule 7 7.2 presentation_version_gtu
Module 7 7.2 presentation_version_gtu
TamunaNL9 views
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1 von TamunaNL
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
TamunaNL15 views
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1 von TamunaNL
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
TamunaNL10 views
Worksheet 3 von shore
Worksheet 3Worksheet 3
Worksheet 3
shore199 views
Module2 unit 3_final - gtu von TamunaNL
Module2 unit 3_final - gtuModule2 unit 3_final - gtu
Module2 unit 3_final - gtu
TamunaNL8 views
ვაჟა ფშაველა von Natia Gvilia
ვაჟა ფშაველავაჟა ფშაველა
ვაჟა ფშაველა
Natia Gvilia1.2K views
მატრიცები (2) von SavaFremd
მატრიცები (2) მატრიცები (2)
მატრიცები (2)
SavaFremd277 views

Más de MaiaKukhianidze

შეკრება ათეულის წარმოქმნით von
შეკრება ათეულის წარმოქმნითშეკრება ათეულის წარმოქმნით
შეკრება ათეულის წარმოქმნითMaiaKukhianidze
565 views7 Folien
გამოკლება ათეულის დაშლით von
გამოკლება ათეულის დაშლითგამოკლება ათეულის დაშლით
გამოკლება ათეულის დაშლითMaiaKukhianidze
307 views8 Folien
თვეები და სეზონები von
თვეები და სეზონებითვეები და სეზონები
თვეები და სეზონებიMaiaKukhianidze
176 views8 Folien
მელია და მამალი von
მელია და მამალიმელია და მამალი
მელია და მამალიMaiaKukhianidze
607 views8 Folien
ზამთარი von
ზამთარიზამთარი
ზამთარიMaiaKukhianidze
310 views8 Folien
სულხან-საბა ორბელიანი von
სულხან-საბა ორბელიანისულხან-საბა ორბელიანი
სულხან-საბა ორბელიანიMaiaKukhianidze
187 views12 Folien

Más de MaiaKukhianidze(8)

შეკრება ათეულის წარმოქმნით von MaiaKukhianidze
შეკრება ათეულის წარმოქმნითშეკრება ათეულის წარმოქმნით
შეკრება ათეულის წარმოქმნით
MaiaKukhianidze565 views
გამოკლება ათეულის დაშლით von MaiaKukhianidze
გამოკლება ათეულის დაშლითგამოკლება ათეულის დაშლით
გამოკლება ათეულის დაშლით
MaiaKukhianidze307 views
თვეები და სეზონები von MaiaKukhianidze
თვეები და სეზონებითვეები და სეზონები
თვეები და სეზონები
MaiaKukhianidze176 views
მელია და მამალი von MaiaKukhianidze
მელია და მამალიმელია და მამალი
მელია და მამალი
MaiaKukhianidze607 views
სულხან-საბა ორბელიანი von MaiaKukhianidze
სულხან-საბა ორბელიანისულხან-საბა ორბელიანი
სულხან-საბა ორბელიანი
MaiaKukhianidze187 views
ილია ჭავჭავაძე von MaiaKukhianidze
ილია ჭავჭავაძეილია ჭავჭავაძე
ილია ჭავჭავაძე
MaiaKukhianidze28 views
აკაკი წერეთელი von MaiaKukhianidze
აკაკი წერეთელიაკაკი წერეთელი
აკაკი წერეთელი
MaiaKukhianidze51 views

უკან მიდევნებული ლამპარი

 • 1. პრობლემაზე ორიენტირებული გაკვეთილის გეგმა მასწავლებლის სახელი ,გვარი : მაია კუხიანიძე პირადი ნომერი : 53001050666 საგანი : ქართული ენა სწავლებლის საფეხური /კლასი:დაწყებითი მე-4 კლასი მოსწავლეთა რაოდენობა : 21 (სსსმ მოსწავლე კლასში არ არის) გაკვეთილის თემა : სულხან-საბა ორბელიანის „უკან მიდევნებული ლამპარი“ გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლემ შეძლოს ტექსტის წაკითხვა, გაგება-გააზრება, ნაწარმოებში ასახული პრობლემის ამოცნობა, ამ პრობლემის გაანალიზება და მისი გადაჭრის გზის პოვნა,დისკუსიის გამართვა, დასკვნის გამოტანა,აღნიშნული პრობლემის ტრანსფერი. გაკვეთილის თემისა და მიზნის შესაბამისობა ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებთან : კავშირი საგნობრივ სტანდარტთან: ქართ.დაწყ.(I).3.მოსწავლემ უნდაშეძლოს:პირადიდამოკიდებულებისგამოხატვატექსტის თემის,მასშიგანხილული საკითხების მიმართ;მხატვრულინაწარმოებისპერსონაჟ(ებ)ის,მისი/მათიქცევის შეფასებადასაკუთარითვალსაზრისისახსნა.  აფასებს გმირის საქციელსდაგანმარტავს თავის დამოკიდებულებას;  უკავშირებს პერსონაჟის მოქმედებას პირად ცხოვრებისეულგამოცდილებას დაიხსენებსმსგავს სიტუაციებს;  მონაწილეობსმხატვრულინაწარმოებისშესახებ გამართულდისკუსიაში; ქართ.დაწყ.(I).7.მოსწავლემ უნდაშეძლოსსტანდარტითგანსაზღვრულისხვადასხვატიპის ტექსტების წაკითხვადა გაგება- გააზრება;ტექსტშივერბალურიდა არავერბალურიფორმით მოწოდებულიინფორმაციის (მაგ., ილუსტრაციისადატექსტის) ურთიერთადაკავშირება.  ამოიცნობსნაწარმოების თემას,დედააზრს (მთავარ იდეას)  გამოყოფს ტექსტის მთავარ საკითხებს,ტექსტის ცალკეულიმონაკვეთის არსებით ინფორმაციას;
 • 2. ქართ.დაწყ.I.8.მოსწავლემ უნდაშეძლოსმცირეზომის მხატვრულიტექსტების ინტეპრეტირებავერბალურიდაარავერბალური გზით (მაგ., პანტომიმით, ჟესტებით, მიმიკით,როლურითამაშით);  როლის (მოლაპარაკეცხოველების,უსულო საგნების)განსასახიერებლად ადეკვატურად იყენებს დამხმარესაშუალებებს (ჟესტს, მიმიკას,დამახასიათებელმოძრაობას,გარკვეულარტიკულაციას; ქართ.დაწყ.(I).9.მოსწავლემ უნდაშეძლოსწაკითხულიტექსტის მიმართპირადიდამოკიდებულებისგამოხატვადაახსნა; ტექსტის თემის და/ან მასშიგანხილულიკონკრეტულისაკითხების შეფასება.  აკავშირებს ტექსტშიმოცემულინფორმაციას საკუთარ გამოცდილებასთან,  მონაწილეობსწაკითხულის შესახებ გამართულდისკუსიებში; ქართ.დაწყ.(I).12.მოსწავლემ უნდაშეძლოს კითხვის ნაცნობისტრატეგიების მიზნის შესაბამისად გამოყენება.  ამოიცნობსუცნობისიტყვების /გამოთქმების მნიშვნელობასნაცნობიელემენტების დახმარებით; გაკვეთილის გეგმაში გათვალისწინებულია მე-4 კლასის მე-2 სემესტრში საგნის სპეციფიკიდან გამომდინარე მიზნები,მეთოდები და აქტივობები . N აქტივობის აღწერა მეთოდი/მეთო დები კლასის ორგანიზებ ა სასწავლო რესურსები დრო თითოეული აქტივობის ბოლოს მისაღწევი შდეგები
 • 3. 1. მასწავლებელი ესალმება კლასს და აცნობს გაკვეთილის თემასა და მიზნებს,შეფასების რუბრიკებსა და აქტივობათა ჩამონათვალს. შემდეგ ახსენებს ქცევის წესებს. როგორ ფიქრობთ რა წესები უნდა დავიცვათ საგაკვეთილო პროცესში?  მასწავლებელი ისმენს მოსწავლეთა მოსაზრებებს და ხაზსს უსვამს რომ ვიყოთ ყურადღებით, მოვუსმინოთ და პატივი ვცეთ ერთმანეთის მოსაზრებებს, რადგან ჩვენ დღეს მოგვიწევს,როგორც ინდივიდუალური, ასევე მცირე ჯგუფებში მუშაობა, ერთმანეთის დახმარება, დისკუსიაში ჩართვა. დღევანდელი გაკვეთილის თემაა სულხან-საბა ორბელიანის იგავ-არაკი „უკან მიდევნებული ლამპარი”. ვერბალური ახსნა კითხვა-პასუხი მთელ კლასთან გაკვეთილის მიზნები და შეფასების რუბრიკა; ილუსტრაცია. 2 წთ. მოსწავლეებს ეცოდინებათ გაკვეთილის თემა,მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები. 2. მასწავლებელი ეკითხება მოსწავლეებს რა არის პრობლემა? როგორი შიძლება იყოს პრობლემა? კითხვა-პასუხი მთელ კლასთან 2 წთ შეძლებენ პრობლემის განსაზღვრას. შეძლებენ პრობლემების დახარისხებას. 3. დღეს ჩვენს გაკვეთილზე გავეცნობით ახალ ლექსიკურ ერთეულებს , კერძოდ: მოწყალე- განაგებდა- (წინასწარ აქვს გაკრული დაფაზე) მოსწავლეები კითხულობენ სიტყვებს და მასწავლებლის ვერბალური მთელ კლასთან სიტყვის ბარათი/ სიტყვის პირამიდა/ 2 წთ. ეცოდინებათ ახალი სიტყვების მნიშვნელობა
 • 4. დახმარებით ხმამაღლა განმარტავენ. ავსებენ სიტყვის პირამიდას ახალი სიტყვის გამოყენებით, სიტყვა „მოწყალე“. 4. IIფაზა მასწავლებელი უთითებს მოსწავლეებს გადაშალონ წიგნები გვ: 43 -ზე . იწყებს თვითონ ტექსტის გამომეტყველებით კითხვას, შემდეგ კი მოსწავლეები გაგრძელების მეთოდით ყურადღებით წაიკითხავენ ტექსტს. საჩვენებელი კითხვა; გაგრძელებითი კითხვა; საერთო საკლასო სახელმძღვანელო 3 წთ. ეცოდინებათ ტექსტის შინაარსი 5 ტექსის გაგება-გააზრება; მასწავლებელი სვამს კითხვებს ტექსტის წაკითხვის შემდეგ: რატომ გაამეფა ხელმწიფემ შვილი თავის სიცოცხლეშივე? რა დაუბარა მოხუცმა მეფემ შვილს? რა უცნაური რჩევა ჰქონდა ახალგაზრდა მეფეს? ხასიათის რა თვისება ჩანს მის დანაბარებში? თქვენი აზრით, რას უფრო მეტი ძალა აქვს: საკუთარი საქციელით აგრძნობინო, მიანიშნო ადამიანს , თუ რა შეცდომას უშვებს ის, თუ პირდაპირ უთხრა, როგორ უნდა გამოასწოროს თავისი შეცდომა? დაასაბუთე შენი აზრი. კითხვა-პასუხი; მსჯელობა; დისკუსია საერთო საკლასო 4 წთ. გაიგებენ და გაიაზრებენ ტექსტს. 6. მასწავლებელი ჯგუფებში არიგებს დავალების ბარათებს და სთხოვს მათ შეავსონ ისინი ინსტრუქციის შესაბამისად.ორ ჯგუფს მიეცემა პერსონაჟის რუკა, დანარჩენი ორი კი შეასრულებს წერილობით დავალებას სახელმძღვანელოს 44-ე გვერდზე დავალება N9- ს. (პერსონაჟის დახასიათება / თქვენი აზრით, როგორია მოხუცი მეფე? შეავსეთ „პერსონაჟის წერა პრეზენტაცია ჯგუფური სახელმძღვანელო; დავალების ბარათები; „პერსონაჟის რუკა“. 10 წთ. დაახსიათებენ პერსონაჟებს.
 • 5. რუკა.“). პრეზენტაციის შემდეგ გაკეთდება კონსტრუქციული უკუკავშირი და განმავითარებელი შეფასება. 7. მასწავლებელი ავალებს თითოეულ ჯგუფს ნაწარმოებიდან ამოიღონ პრობლემა, ჩამოაყალიბონ და ახსნან რატომ ფიქრობენ რომ ის პრობლებაა? მასწავლებელი ასევე სთხოვს თავისსავე დანახული პრობლემის გადაჭრის გზის პოვნასა და ჩამოყალიბებას.მასწავლებელი მოსწავლეების დახმარებით ავსებს მოთხრობის რუკას. გაკეთდება პრეზენტაცია და მიეცემათ განმავითარებელი შეფასება. წერა; მსჯელობა ; პრეზენტაცია ჯგუფური „მოთხრობის რუკა“ 8 წთ. შეძლებენ პრობლემის ამოცნობას,კრიტიკულ აზროვნებას, მოვლენათა შეფასებას, სხვისი აზრის პატივისცემას.შეძლებენ პრობლემის გადაჭრის გზებზე მსჯელობას. შეძლებენ ჯგუფური მოსაზრების დასაბუთებას,დაცვას, სხვათა მოსაზრების გაანალიზებას. 8. IIIფაზა მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს შეაჯამონ გაკვეთილი. იგავში მთავარი აზრი სად იყო გამოთქმული? მოძებნეთ შეგონება. უკან მიდევნებული ლამპარი, რომელიც თავის საქმეს ვერ ასრულებს და ადამიანს არაფერში არგია (გზას ვერ უნათებს სიბნელეში მოსიარულეს), ფუჭი, უაზრო საქმეების სიმბოლოდ შეიძლება გავიაზროთ. რისი სიმბოლოა მაშინ წინ წამძღვანებული ლამპარი? მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს აღნიშნული პრობლემის საკუთარ ცხოვრებიდან გახსენებას და მსჯელობას. მასწავლებელი მიმართავს მოსწავლეებს: კითხვა-პასუხი; მსჯელობა. საერთო საკალსო დანართი (ფრაზები სიკეთის კეთებაზე). 5 წთ. ლოგიკური აზროვნებისა და დასკვის გამოტანის უნარის ფლობა.
 • 6. სიკეთის კეთება ადამიანის ბუნების ნაწილია, რომლის გარეშეც სიცოცხლეს ფასი ეკარგება. სიკეთის მარცვალი თითოეულ ადამიანშია, მთავარია მისი გაღვივება. წარმოგიდგენთ ფრაზებს, რომლებიც გვიბიძგებს უფრო მეტი სიკეთე ვაკეთოთ ცხოვრებაში.(იხილეთ დანართი). 9. საშინაო დავალება: ტექსტი კითხვით; მოიძიეთ ანდაზები სიკეთეზე და დაწერეთ ერთ-ერთი მათგანის კომენტარი. ვერბალური ინდივიდუ ალური სახელმძღვანელო; ინტერნეტი http://kids.ge/sayings 2 წთ. დამოუკიდებლად მუშაობისა და ლოგიკური აზროვნების უნარის ქონა. შესწავლილი მასალის უკეთ გაცნობიერება. 10 . შეფასება მოსწავლეები ფასდებიან ყოველიაქტივობის შესრულების შემდეგ წამახალისებელი სიტყვებით , კომენტარებით : „ყოჩაღ“,„ვიცოდი, რომ თქვენ შეძლებდით“. ბოლოს ჯგუფურად ვაფასებ მოსწავლეებს , შემდეგკი ავსებენ ინდივიდუალურად თვითშეფასების რუბრიკას. ვერბალური ჯგუფური ჯგუფური შეფასებისა და თვითშეფასების რუბრიკები 2 წთ. განუვითარდებათ შეფასების უნარები. 11
 • 7. ჯგუფური მუშაობის შეფასების რუბრიკა ჯგუფის ყველა წევრი ჩართულია ჯგუფის წევრები უსმენე ერთმანეთს ჯგუფის წევრები თანამშრომლობენ (აზრის გამოხატვის თანაბარი პირობები) ჯგუფი პრეზენტაციისას წარმოადგენს მთავარ იდეას, აკეთებს დასკვნებს ჯგუფი პასუხობს შეკითხვებს ჯგუფი იცავს დროის ლიმიტს
 • 8. მოსწავლია თვითშეფასების რუბრიკა სახელი------------- გვარი---------------------------- შეფასების საგანი ჩართულობის ხარისხი ვიყავი აქტიური ნაწილობრივ ვაქტიურობდი არ ვიყავი აქტიური წინარე ცოდნის გააქტიურება კითხვებზე პასუხის გაცემა ჯგუფური მუშობის დროს გაკვეთილის შეჯამების დროს
 • 9. გაკვეთილის თემა „უკან მიდევნებული ლამპარი“ სულხან-საბა ორბელიანი
 • 10. მოსწავლემ შეძლოს ტექსტის წაკითხვა, გაგება- გააზრება, ნაწარმოებში ასახული პრობლემის ამოცნობა; ამ პრობლემის გაანალიზება და მისი გადაჭრის გზის პოვნა; დისკუსიის გამართვა; დასკვნის გამოტანა,აღნიშნული პრობლემის ტრანსფერი. გაკვეთილის მიზანი
 • 13. ჯგუფური დავალება როგორი იყო პერსონაჟი ტექსტის დასაწყისში? ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ---------------------------------- როგორია ის ტექსტის ბოლოს? -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------
 • 14. პერსონაჟის რუკა პერსონაჟი ჩემი დამოკიდებულება პერსონაჟის მიმართ თვისება თვისება არგუმენტი ტექსტიდან არგუმენტი ტექსტიდან
 • 15. ჯგუფური დავალება ინსტრუქცია დაასრულე წინადადებები და ახსენი ახალგაზრდა მეფის ხასიათის თვისებები: ა) ახალგაზდრა მეფე მორიდებულია, რადგან.....--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ბ) ახალგაზრდა მეფე გონიერია, რადგან......--------------------------------------------- --.------------------------------------------------------------------------------------------ გ) ახალგაზრდა მეფე კეთილი და კაცთმოყვარეა, რადგან......------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
 • 16. ფრაზები სიკეთეზე ნურასოდეს დაიზარებ სიკეთის კეთებას, ეს ყველაზე ტკბილი მოვალეობაა; სიკეთე აბედნიერებს, როგორც სიკეთის მქმნელს, ასევე მის მიმღებს; ადამიანი გამუდმებით უნდა ილტვოდეს სიკეთისაკენ; არასოდეს გადადო სიკეთის კეთება ხვალისთვის, ხვალ შეიძლება გვიანი იყოს. კეთილი ადამიანი იგივეა, რაც სინათლე გვირაბის ბოლოს. სიკეთე მზის შუქსა ჰგავს, ანათებს და ათბობს.
 • 17. საშინაო დავალება ტექსტი კითხვით; მოიძიეთანდაზები სიკეთეზე და დაწერეთ ერთ-ერთი მათგანის კომენტარი.