I 4.0 metaverse part 2

‫متاورس‬
‫ترسیمی‬
‫از‬
‫حکمرانی‬
‫دیجی‬
‫تا‬
‫ل‬
‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫بایستی‬ ‫ها‬ ‫حاکمیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دولت‬ ‫چگونه‬
‫شوند‬ ‫آماده‬ ‫متاورسی‬ ‫دنیاهای‬
‫یکتا‬ ‫زاده‬ ‫عرب‬ ‫مهدی‬
‫دیجیتال‬‫حوزه‬‫گذار‬‫مشی‬‫خط‬‫و‬‫استراتژیست‬ ،‫مشاور‬
Digital Policy Advisory Group (DPAG)
Metaverse may have been first coined nearly 30 years ago in the book
“Snow Crash” by Neal Stephenson
‫تخیل‬ ‫علمی‬ ‫رمان‬ ‫برفی‬ ‫تصادف‬ ‫از‬
‫ی‬
‫استفنسون‬ ‫نیل‬
‫دیج‬ ‫حکمرانی‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫واقعیتی‬ ‫تا‬
‫و‬ ‫یتال‬
‫ها‬ ‫متاورس‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫ترسیم‬
‫؟‬ ‫است‬ ‫تحقق‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫رویایی‬
!
‫؟‬ ‫چیست‬ ‫ها‬ ‫دولت‬ ‫مطلوب‬
‫هاست‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫نقص‬ ‫و‬ ‫عیب‬ ‫بی‬ ‫اجرای‬ ‫ها‬ ‫دولت‬ ‫ذهنی‬ ‫مطلوب‬
(
،‫هود‬
1976
)
‫اجرای‬ ‫و‬ ‫تدوین‬ ‫در‬ ‫ابزاری‬ ‫هیچ‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫هیچ‬ ‫ها‬ ‫دولت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫واقعیت‬ ‫اما‬
‫ها‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫نقص‬ ‫و‬ ‫عیب‬ ‫بی‬
‫اند؟‬ ‫نبوده‬ ‫موفق‬
!
‫مناسب‬ ‫ابزارهای‬ ‫همه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ،‫موثر‬ ‫و‬ ‫مطلوب‬ ‫مشی‬ ‫خط‬
‫باشد‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ،‫اجرا‬ ‫و‬ ‫تدوین‬ ‫برای‬
‫؟‬ ‫چیست‬ ‫ابزارها‬ ‫آن‬ ‫اما‬
‫اجرای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫دولت‬ ‫چگونه‬ ‫متاورس‬
‫توانم‬ ‫ها‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫نقص‬ ‫و‬ ‫عیب‬ ‫بی‬
‫ند‬
‫سازد؟‬ ‫می‬
‫م‬ ‫خط‬ ‫هر‬ ،‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دنیایی‬ ،‫است‬ ‫دیجیتال‬ ‫حکمرانی‬ ‫از‬ ‫ترسیمی‬ ‫متاورس‬
‫شی‬
‫رند‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫محیط‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫ارجاع‬ ‫ضمن‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫گذاری‬
‫ر‬
‫که‬ ‫واقعی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ،‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫حاکمیت‬ ‫از‬ ‫شده‬
‫از‬
‫شهرهای‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫کالن‬ ‫خصوصا‬ ،‫حاکمیتی‬ ‫های‬ ‫زیرساخت‬
‫د‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫تاثیرات‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫اثربخشی‬ ‫میزان‬ ،‫هوشمند‬
‫ر‬
‫ایراده‬ ،‫متاورسی‬ ‫دنیاهای‬ ‫هم‬ ‫همزمان‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫بررسی‬ ‫مختلف‬ ‫زمانی‬ ‫های‬ ‫افق‬
‫ای‬
‫حاکمیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دولت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫پیشنهادهای‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫گذاران‬ ‫مشی‬ ‫خط‬
‫ها‬
‫ا‬ ‫بودند‬ ‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫گذاران‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫که‬ ‫نهایی‬ ‫چرخه‬ ‫همان‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫بدهند‬
‫ما‬
‫د‬ ‫از‬ ‫واقعی‬ ‫اتصال‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫بلکه‬ ‫آزمایشگاهی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫نه‬ ‫در‬ ‫اینبار‬
‫نیای‬
‫مجازی‬ ‫دنیای‬ ‫به‬ ‫فیزیکی‬
...
Adjustment + Verification + Sustainability
of Policies via Metaverse Platforms …
Metaverse
Platforms
‫تح‬ ‫که‬ ‫توانمندساز‬ ‫و‬ ‫زیربنایی‬ ‫زیرساختی‬
‫ت‬
‫نیست‬ ‫واحدی‬ ‫نهاد‬ ‫هیچ‬ ‫اداره‬ ‫و‬ ‫مالکیت‬
‫ها‬ ‫حاکمیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دولت‬ ‫خصوصا‬
‫حاکمان‬
‫آینده‬
‫دنیا‬
‫چه‬
‫کسانی‬
‫هستند‬
‫؟‬
!
‫ناشناخته‬ ‫الگوریتمیک‬ ‫های‬ ‫حاکمیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫متاورس‬
‫توس‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫و‬ ‫ناشناخته‬ ‫قوانین‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫ها‬ ‫متاورس‬
‫ط‬
‫و‬ ‫ها‬‫دستگاه‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫ساز‬ ‫دگرگون‬ ‫های‬‫فناوری‬ ‫از‬ ‫ای‬‫گسترده‬ ‫طیف‬
‫مت‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫سازند‬‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫دولتی‬ ‫و‬ ‫حاکمیتی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫سیستم‬
‫صل‬
‫آ‬ ‫نوپدید‬ ‫های‬ ‫حاکمیت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مشترک‬ ‫تجربیات‬ ،‫اتصال‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شده‬
‫تی‬
‫پرتوا‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫نامرئی‬ ‫امواج‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫طیف‬ ‫مانند‬ ‫درست‬ ،‫کنند‬ ‫ایجاد‬
‫باشند‬ ‫ن‬
‫تاثیرگذارند‬ ‫شدت‬ ‫به‬
.
‫نسخه‬ ‫تحت‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫متاورس‬
WEB 4.0
‫مرگ‬
‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫دولت‬ ،‫زنند‬ ‫می‬ ‫رقم‬ ‫را‬ ‫الکترونیک‬ ‫های‬ ‫دولت‬ ‫زودرس‬
‫بون‬ ‫وب‬ ‫بستر‬ ‫بر‬ ‫کنونی‬ ‫دنیای‬ ‫فرآیندهای‬ ‫ترجمه‬ ،‫هم‬ ‫اول‬ ‫همان‬
‫د‬
‫انتظار‬
‫می‬
‫رفت‬
‫حکمرانی‬
‫دیجیتال‬
‫به‬
‫کمک‬
‫زیر‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬
‫ساخت‬
‫حاک‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫کنونی‬ ‫فرآیندهای‬ ‫در‬ ‫پویایی‬ ،‫الگوریتمیک‬ ‫های‬
‫میتی‬
‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬
.
2050
‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫نظم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫ظهور‬
‫اقتصادی‬ ‫گری‬ ‫تصدی‬ ‫اتمام‬ ،‫نوپدید‬
‫ها‬ ‫حاکمیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دولت‬
‫و‬ ‫ها‬ ‫حاکمیت‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫عمده‬ ‫شدن‬ ‫خارج‬
‫ارزهای‬ ‫و‬ ‫اقتصادها‬ ‫با‬ ‫نوظهور‬ ‫های‬ ‫حاکمیت‬ ‫تشکیل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دولت‬
‫محلی‬ ‫ناشناخته‬
Algorithmic Metaverse Governance Timeline
2030
‫و‬ ‫نوپدید‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫ترکیب‬ ‫با‬
‫ساز‬ ‫زمینه‬ ‫که‬ ‫گانه‬ ‫پنج‬ ‫ساز‬ ‫دگرگون‬
‫هستند‬ ‫ها‬ ‫متاورس‬ ‫ساخت‬
2100
‫های‬ ‫دولت‬ ‫زودرس‬ ‫مرگ‬
‫الکترونیک‬
‫مرگ‬
‫قطعی‬
‫اقتصادهای‬
‫شکل‬ ‫با‬ ‫سنتی‬
‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫متاورس‬ ‫گیری‬
‫حاکمیت‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫متاورس‬ ‫مرگ‬
‫بر‬ ‫ها‬ ‫حاکمیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دولت‬ ‫مجدد‬
‫دهی‬ ‫شکل‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫نوپدید‬ ‫اقتصادهای‬
‫سیاسی‬ ‫های‬ ‫متاورس‬
5G Governance
6G Governance &
other Generations
‫قدرت‬ ‫گرفتن‬ ‫پس‬ ‫باز‬ ‫برای‬ ‫عیار‬ ‫تمام‬ ‫جنگ‬ ‫یک‬
‫آنارشیستی‬ ‫الگوریتمی‬ ‫های‬ ‫حاکمیت‬ ‫از‬ ‫خروج‬ ‫و‬
‫کره‬ ‫دولت‬
‫جنوبی‬
‫متاورسی‬ ‫دنیای‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫و‬
MAY 2021
‫متاورسی‬ ‫اتحادیه‬ ‫دهی‬ ‫شکل‬
‫فهم‬ ‫و‬ ‫امور‬ ‫کنترل‬ ‫برای‬
‫نگاری‬ ‫آینده‬ ‫و‬ ‫تصمیمات‬
‫از‬ ‫خصوصی‬ ‫بخش‬ ‫های‬
‫نوپدید‬ ‫های‬ ‫حاکمیت‬
‫متاورسی‬
‫م‬ ‫پلتفرم‬ ‫اولین‬ ‫افتتاح‬
‫تاورسی‬
‫حاکمیت‬ ‫نظارت‬ ‫تحت‬
‫نام‬ ‫با‬ ‫مرکزی‬
Nvidia
‫با‬
‫دهی‬ ‫شکل‬ ‫هدف‬
Omniverse
‫ملی‬ ‫رونمایی‬
‫از‬
‫سند‬
‫حاکمیت‬
‫جنوبی‬ ‫کره‬ ‫دولت‬ ‫متاورسی‬
‫سپاسگزارم‬
‫توجی‬ ‫برای‬ ‫پردازی‬ ‫دروغ‬ ‫یک‬ ‫متاورس‬ ‫که‬ ‫باورند‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫برخی‬
‫نسل‬ ‫ه‬
‫ه‬ ‫حاکمیت‬ ‫توسط‬ ،‫جدید‬ ‫ارزهای‬ ‫نمودن‬ ‫وارد‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ،‫بشر‬ ‫فعلی‬
‫و‬ ‫ا‬
‫است‬ ‫ها‬ ‫دولت‬
...
‫یکتا‬ ‫زاده‬ ‫عرب‬ ‫مهدی‬
09128065242
contact@dpag.ir
www.dpag.ir
1 von 9

Más contenido relacionado

Más de Mehdi Arabzadeh Yekta(12)

Digital twinsDigital twins
Digital twins
Mehdi Arabzadeh Yekta52 views
I 4.0 metaverse part 3I 4.0 metaverse part 3
I 4.0 metaverse part 3
Mehdi Arabzadeh Yekta107 views
I 4.0 metaverse part 1I 4.0 metaverse part 1
I 4.0 metaverse part 1
Mehdi Arabzadeh Yekta81 views
Digital economyDigital economy
Digital economy
Mehdi Arabzadeh Yekta76 views
The social construction of realityThe social construction of reality
The social construction of reality
Mehdi Arabzadeh Yekta39 views
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
Mehdi Arabzadeh Yekta117 views
Digital banking as a service(v.e)Digital banking as a service(v.e)
Digital banking as a service(v.e)
Mehdi Arabzadeh Yekta192 views
Cognitive computing in telecommunicationCognitive computing in telecommunication
Cognitive computing in telecommunication
Mehdi Arabzadeh Yekta44 views
Blockchain GovernanceBlockchain Governance
Blockchain Governance
Mehdi Arabzadeh Yekta66 views
Smart CitySmart City
Smart City
Mehdi Arabzadeh Yekta44 views
IoT for Iran IoT for Iran
IoT for Iran
Mehdi Arabzadeh Yekta80 views

I 4.0 metaverse part 2

  • 1. ‫متاورس‬ ‫ترسیمی‬ ‫از‬ ‫حکمرانی‬ ‫دیجی‬ ‫تا‬ ‫ل‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫بایستی‬ ‫ها‬ ‫حاکمیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دولت‬ ‫چگونه‬ ‫شوند‬ ‫آماده‬ ‫متاورسی‬ ‫دنیاهای‬
  • 2. ‫یکتا‬ ‫زاده‬ ‫عرب‬ ‫مهدی‬ ‫دیجیتال‬‫حوزه‬‫گذار‬‫مشی‬‫خط‬‫و‬‫استراتژیست‬ ،‫مشاور‬ Digital Policy Advisory Group (DPAG)
  • 3. Metaverse may have been first coined nearly 30 years ago in the book “Snow Crash” by Neal Stephenson ‫تخیل‬ ‫علمی‬ ‫رمان‬ ‫برفی‬ ‫تصادف‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫استفنسون‬ ‫نیل‬ ‫دیج‬ ‫حکمرانی‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫واقعیتی‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫یتال‬ ‫ها‬ ‫متاورس‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫ترسیم‬ ‫؟‬ ‫است‬ ‫تحقق‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫رویایی‬ !
  • 4. ‫؟‬ ‫چیست‬ ‫ها‬ ‫دولت‬ ‫مطلوب‬ ‫هاست‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫نقص‬ ‫و‬ ‫عیب‬ ‫بی‬ ‫اجرای‬ ‫ها‬ ‫دولت‬ ‫ذهنی‬ ‫مطلوب‬ ( ،‫هود‬ 1976 ) ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫تدوین‬ ‫در‬ ‫ابزاری‬ ‫هیچ‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫هیچ‬ ‫ها‬ ‫دولت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫واقعیت‬ ‫اما‬ ‫ها‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫نقص‬ ‫و‬ ‫عیب‬ ‫بی‬ ‫اند؟‬ ‫نبوده‬ ‫موفق‬ ! ‫مناسب‬ ‫ابزارهای‬ ‫همه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ،‫موثر‬ ‫و‬ ‫مطلوب‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ،‫اجرا‬ ‫و‬ ‫تدوین‬ ‫برای‬ ‫؟‬ ‫چیست‬ ‫ابزارها‬ ‫آن‬ ‫اما‬
  • 5. ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫دولت‬ ‫چگونه‬ ‫متاورس‬ ‫توانم‬ ‫ها‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫نقص‬ ‫و‬ ‫عیب‬ ‫بی‬ ‫ند‬ ‫سازد؟‬ ‫می‬ ‫م‬ ‫خط‬ ‫هر‬ ،‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دنیایی‬ ،‫است‬ ‫دیجیتال‬ ‫حکمرانی‬ ‫از‬ ‫ترسیمی‬ ‫متاورس‬ ‫شی‬ ‫رند‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫محیط‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫ارجاع‬ ‫ضمن‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫گذاری‬ ‫ر‬ ‫که‬ ‫واقعی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ،‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫حاکمیت‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫از‬ ‫شهرهای‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫کالن‬ ‫خصوصا‬ ،‫حاکمیتی‬ ‫های‬ ‫زیرساخت‬ ‫د‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫تاثیرات‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫اثربخشی‬ ‫میزان‬ ،‫هوشمند‬ ‫ر‬ ‫ایراده‬ ،‫متاورسی‬ ‫دنیاهای‬ ‫هم‬ ‫همزمان‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫بررسی‬ ‫مختلف‬ ‫زمانی‬ ‫های‬ ‫افق‬ ‫ای‬ ‫حاکمیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دولت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫پیشنهادهای‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫گذاران‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫ها‬ ‫ا‬ ‫بودند‬ ‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫گذاران‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫که‬ ‫نهایی‬ ‫چرخه‬ ‫همان‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫بدهند‬ ‫ما‬ ‫د‬ ‫از‬ ‫واقعی‬ ‫اتصال‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫بلکه‬ ‫آزمایشگاهی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫نه‬ ‫در‬ ‫اینبار‬ ‫نیای‬ ‫مجازی‬ ‫دنیای‬ ‫به‬ ‫فیزیکی‬ ... Adjustment + Verification + Sustainability of Policies via Metaverse Platforms …
  • 6. Metaverse Platforms ‫تح‬ ‫که‬ ‫توانمندساز‬ ‫و‬ ‫زیربنایی‬ ‫زیرساختی‬ ‫ت‬ ‫نیست‬ ‫واحدی‬ ‫نهاد‬ ‫هیچ‬ ‫اداره‬ ‫و‬ ‫مالکیت‬ ‫ها‬ ‫حاکمیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دولت‬ ‫خصوصا‬ ‫حاکمان‬ ‫آینده‬ ‫دنیا‬ ‫چه‬ ‫کسانی‬ ‫هستند‬ ‫؟‬ ! ‫ناشناخته‬ ‫الگوریتمیک‬ ‫های‬ ‫حاکمیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫متاورس‬ ‫توس‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫و‬ ‫ناشناخته‬ ‫قوانین‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫ها‬ ‫متاورس‬ ‫ط‬ ‫و‬ ‫ها‬‫دستگاه‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫ساز‬ ‫دگرگون‬ ‫های‬‫فناوری‬ ‫از‬ ‫ای‬‫گسترده‬ ‫طیف‬ ‫مت‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫سازند‬‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫دولتی‬ ‫و‬ ‫حاکمیتی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫صل‬ ‫آ‬ ‫نوپدید‬ ‫های‬ ‫حاکمیت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مشترک‬ ‫تجربیات‬ ،‫اتصال‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تی‬ ‫پرتوا‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫نامرئی‬ ‫امواج‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫طیف‬ ‫مانند‬ ‫درست‬ ،‫کنند‬ ‫ایجاد‬ ‫باشند‬ ‫ن‬ ‫تاثیرگذارند‬ ‫شدت‬ ‫به‬ . ‫نسخه‬ ‫تحت‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫متاورس‬ WEB 4.0 ‫مرگ‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫دولت‬ ،‫زنند‬ ‫می‬ ‫رقم‬ ‫را‬ ‫الکترونیک‬ ‫های‬ ‫دولت‬ ‫زودرس‬ ‫بون‬ ‫وب‬ ‫بستر‬ ‫بر‬ ‫کنونی‬ ‫دنیای‬ ‫فرآیندهای‬ ‫ترجمه‬ ،‫هم‬ ‫اول‬ ‫همان‬ ‫د‬ ‫انتظار‬ ‫می‬ ‫رفت‬ ‫حکمرانی‬ ‫دیجیتال‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫ساخت‬ ‫حاک‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫کنونی‬ ‫فرآیندهای‬ ‫در‬ ‫پویایی‬ ،‫الگوریتمیک‬ ‫های‬ ‫میتی‬ ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ .
  • 7. 2050 ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫نظم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫ظهور‬ ‫اقتصادی‬ ‫گری‬ ‫تصدی‬ ‫اتمام‬ ،‫نوپدید‬ ‫ها‬ ‫حاکمیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫حاکمیت‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫عمده‬ ‫شدن‬ ‫خارج‬ ‫ارزهای‬ ‫و‬ ‫اقتصادها‬ ‫با‬ ‫نوظهور‬ ‫های‬ ‫حاکمیت‬ ‫تشکیل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دولت‬ ‫محلی‬ ‫ناشناخته‬ Algorithmic Metaverse Governance Timeline 2030 ‫و‬ ‫نوپدید‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫ترکیب‬ ‫با‬ ‫ساز‬ ‫زمینه‬ ‫که‬ ‫گانه‬ ‫پنج‬ ‫ساز‬ ‫دگرگون‬ ‫هستند‬ ‫ها‬ ‫متاورس‬ ‫ساخت‬ 2100 ‫های‬ ‫دولت‬ ‫زودرس‬ ‫مرگ‬ ‫الکترونیک‬ ‫مرگ‬ ‫قطعی‬ ‫اقتصادهای‬ ‫شکل‬ ‫با‬ ‫سنتی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫متاورس‬ ‫گیری‬ ‫حاکمیت‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫متاورس‬ ‫مرگ‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫حاکمیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دولت‬ ‫مجدد‬ ‫دهی‬ ‫شکل‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫نوپدید‬ ‫اقتصادهای‬ ‫سیاسی‬ ‫های‬ ‫متاورس‬ 5G Governance 6G Governance & other Generations ‫قدرت‬ ‫گرفتن‬ ‫پس‬ ‫باز‬ ‫برای‬ ‫عیار‬ ‫تمام‬ ‫جنگ‬ ‫یک‬ ‫آنارشیستی‬ ‫الگوریتمی‬ ‫های‬ ‫حاکمیت‬ ‫از‬ ‫خروج‬ ‫و‬
  • 8. ‫کره‬ ‫دولت‬ ‫جنوبی‬ ‫متاورسی‬ ‫دنیای‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫و‬ MAY 2021 ‫متاورسی‬ ‫اتحادیه‬ ‫دهی‬ ‫شکل‬ ‫فهم‬ ‫و‬ ‫امور‬ ‫کنترل‬ ‫برای‬ ‫نگاری‬ ‫آینده‬ ‫و‬ ‫تصمیمات‬ ‫از‬ ‫خصوصی‬ ‫بخش‬ ‫های‬ ‫نوپدید‬ ‫های‬ ‫حاکمیت‬ ‫متاورسی‬ ‫م‬ ‫پلتفرم‬ ‫اولین‬ ‫افتتاح‬ ‫تاورسی‬ ‫حاکمیت‬ ‫نظارت‬ ‫تحت‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫مرکزی‬ Nvidia ‫با‬ ‫دهی‬ ‫شکل‬ ‫هدف‬ Omniverse ‫ملی‬ ‫رونمایی‬ ‫از‬ ‫سند‬ ‫حاکمیت‬ ‫جنوبی‬ ‫کره‬ ‫دولت‬ ‫متاورسی‬
  • 9. ‫سپاسگزارم‬ ‫توجی‬ ‫برای‬ ‫پردازی‬ ‫دروغ‬ ‫یک‬ ‫متاورس‬ ‫که‬ ‫باورند‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫برخی‬ ‫نسل‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫حاکمیت‬ ‫توسط‬ ،‫جدید‬ ‫ارزهای‬ ‫نمودن‬ ‫وارد‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ،‫بشر‬ ‫فعلی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫است‬ ‫ها‬ ‫دولت‬ ... ‫یکتا‬ ‫زاده‬ ‫عرب‬ ‫مهدی‬ 09128065242 contact@dpag.ir www.dpag.ir