Managing life's projects fa

‫پروژه‬ ‫مدیریت‬‫زندگی‬ ‫های‬
‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬
‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫موسسه‬
DELAWARE VALLEY CHAPTER
‫ترجمه‬:‫اسالمی‬ ‫محبوبه‬PMP
‫واقعیت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫تبدیل‬!
1.1
‫برنامه‬«‫زندگی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬»‫مدیریت‬ ‫موسسه‬ ‫توسط‬
‫شعبه‬ ‫پروژه‬Delaware Valley‫شد‬ ‫ایجاد‬.
‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫بنیاد‬PMI‫وارد‬ ‫برای‬ ‫شعبه‬ ‫این‬ ‫تالشهای‬ ‫از‬
‫غیرانتفاعی،مدنی‬ ‫سازمانهای‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫دانش‬ ‫کردن‬‫و‬
‫میکند‬ ‫حمایت‬ ‫اجتماعی‬.
‫طریق‬ ‫از‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ ‫برنامه‬ ‫این‬www.pmief.org‫دسترس‬ ‫در‬
‫است‬.
‫گرفت‬ ‫خواهیم‬ ‫یاد‬ ‫چیزهایی‬ ‫چه‬
‫کنیم‬ ‫پیدا‬ ‫دست‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫چطور‬
‫دارد‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫تالش‬ ‫ارزش‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫بگیریم‬ ‫تصمیم‬ ‫چطور‬
‫کنیم‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫چطور‬
‫بشکنیم‬ ‫کوچکتر‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بزرگ‬ ‫کار‬ ‫یک‬ ‫چطور‬
‫کنیم‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫چطور‬
‫شویم‬ ‫مواجه‬ ‫نمیدانیم‬ ‫که‬ ‫مسائلی‬ ‫با‬ ‫چطور‬
‫کنیم‬ ‫سازگار‬ ‫تغییرات‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫چطور‬
‫ببریم‬ ‫پول‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫بهره‬ ‫بهترین‬ ‫چطور‬
1.3
‫گیرید‬ ‫بکار‬ ‫خود‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫شده‬ ‫آزمایش‬ ‫اصول‬
•‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫موسسه‬
•PMI‫است‬ ‫شده‬ ‫تاسیس‬ ‫ذیل‬ ‫اهداف‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬:
•‫پروژه‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫مدیریت‬ ‫تکنیکهای‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫ارتقاء‬
•‫پروژه‬ ‫مدیران‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫تقویت‬ ‫برای‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬
•‫های‬ ‫گواهینامه‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬PMI‫جهانی‬ ‫سطح‬ ‫در‬
•Delaware Valley Chapter
•‫شعبه‬PMI‫مریلند‬ ‫شرقی‬ ‫ساحل‬ ، ‫دالویر‬ ، ‫جرسی‬ ‫جنوب‬ ، ‫فیالدلفیا‬ ‫منطقه‬ ‫در‬
‫ما‬ ‫درباره‬
1.4
‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬
1.5
‫واژگان‬
•‫شروع‬
•‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫فرایند‬
•‫اجرا‬ ‫فرایند‬
•‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬
•‫خاتمه‬
5‫گروه‬
‫فرایندی‬
•‫پروژه‬
•‫پروژه‬ ‫مدیریت‬
•‫پروژه‬ ‫مدیر‬
•‫اسپانسر‬
•‫ذینفعان‬
•‫دارد‬ ‫پایان‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫شروع‬ ‫یک‬
•‫شود‬ ‫می‬ ‫منحصربفرد‬ ‫نتیجه‬ ‫یک‬ ‫خلق‬ ‫به‬ ‫منجر‬
•‫است‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬:
–‫افراد‬
–‫زمان‬
–‫بودجه‬
–‫وابسته‬ ‫فعالیتهای‬
•‫پروژه‬ ‫یک‬:
–‫باشد‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫بدون‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫ساده‬ ‫آنقدر‬
–‫نیست‬ ‫روتین‬ ‫و‬ ‫تکراری‬ ‫کارهای‬ ‫شامل‬
–‫نیست‬ ‫نتیجه‬ ‫بدون‬ ‫فعالیتهای‬ ‫شامل‬
1.6
‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫منحصربفرد‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫موقتی‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬.
‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫مشخصات‬
‫پروژه‬ ‫از‬ ‫مثالهایی‬
1.7
‫است‬ ‫پروژه‬ ‫نیست‬ ‫پروژه‬
‫جدید‬ ‫خانه‬ ‫به‬ ‫مکان‬ ‫نقل‬ ‫هواشناسی‬ ‫گزارش‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫گوش‬
‫تحقیق‬ ‫یک‬ ‫نوشتن‬ ‫دندانها‬ ‫کردن‬ ‫مسواک‬(‫شب‬ ‫هر‬)
‫غذا‬ ‫یک‬ ‫سرو‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫آماده‬ ‫تلفن‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫پاسخ‬
1.8
‫بگیرید‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ ‫پروژه‬ ‫مالکیت‬
‫پروژه‬ ‫مدیر‬
•‫است‬ ‫پروژه‬ ‫قبال‬ ‫در‬ ‫پاسخگو‬ ‫و‬ ‫مسئول‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬
•‫باید‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬
–‫کند‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫پروژه‬ ‫برای‬
–‫رود‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫برنامه‬ ‫طبق‬ ‫پروژه‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫مطمئن‬
–‫دهد‬ ‫پاسخ‬ ‫تغییرات‬ ‫به‬
–‫کند‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫کلیه‬ ‫بین‬ ‫ارتباطات‬
•‫پروژه‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫رویکردی‬
•‫برای‬ ‫ها‬ ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ، ‫مهارتها‬ ، ‫دانش‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫بکارگیری‬
‫پروژه‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬
1.9
‫کنید‬ ‫تضمین‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫آگاهانه‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ‫اتخاذ‬ ‫با‬
‫پروژه‬ ‫مدیریت‬
•‫میکند‬ ‫تامین‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫مالی‬ ‫منابع‬
•‫کند‬ ‫تامین‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬ ‫است‬ ‫ممکن‬
•‫میشود‬ ‫انجام‬ ‫وی‬ ‫نظارت‬ ‫تحت‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬
•‫میدهد‬ ‫ارتقاء‬ ‫را‬ ‫پروژه‬
•‫مثالها‬
–‫اجرایی‬ ‫مدیریت‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬
–‫مدیره‬ ‫هیات‬ ‫رئیس‬
–‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫اجرایی‬ ‫مدیر‬
1.10
‫باش‬ ‫پاسخگو‬ ‫است‬ ‫مسئول‬ ‫و‬ ‫میدهد‬ ‫اهمیت‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬
‫اسپانسر‬
1.11
‫میکنی‬ ‫فکر‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫خیلی‬ ‫میپذیرند‬ ‫تاثیر‬ ‫شما‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫افرادی‬‫د‬!
‫ذینفعان‬
•‫باشد‬ ‫حقوقی‬ ‫یا‬ ‫حقیقی‬ ‫شخص‬ ‫میتواند‬
•‫ببر‬ ‫سود‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫فقط‬ ‫یا‬ ‫باشد‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫درگیر‬ ‫میتواند‬‫د‬
•‫بدهد‬ ‫اهمیت‬ ‫آن‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫میتواند‬
•‫باشد‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫مخالف‬ ‫یا‬ ‫حامی‬ ‫میتواند‬
‫هستید؟‬ ‫هایی‬ ‫پروژه‬ ‫چه‬ ‫درگیر‬ ‫زندگیتان‬ ‫در‬
1.12
‫شد‬ ‫آغاز‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫دنیا‬!
‫شما‬ ‫نوبت‬
‫میکنیم‬ ‫صحبت‬ ‫بیشتر‬ ‫فرایندی‬ ‫گروهای‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بعدی‬ ‫اسالیدهای‬ ‫در‬
‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬
‫شروع‬ ‫اجرا‬‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫خاتمه‬
‫چگونگی‬ ‫تعیین‬
‫انجام‬ ‫انجام‬
‫برای‬ ‫تصمیم‬
‫انجام‬
‫و‬ ‫کردن‬ ‫جمع‬
‫بستن‬
‫در‬ ‫سازگاری‬
‫مقابل‬
‫تغییرات‬
1.13
‫فرایندی‬ ‫گروههای‬
‫میشود‬ ‫آغاز‬ ‫اید‬ ‫نشده‬ ‫متعهد‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫هنوز‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫از‬ ‫شروع‬ ‫و‬ ‫آغازین‬ ‫فرایند‬.
2.14
Initiate
‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬
‫شروع‬ ‫اجرا‬‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫خاتمه‬
‫چگونگی‬ ‫تعیین‬
‫انجام‬ ‫انجام‬
‫برای‬ ‫تصمیم‬
‫انجام‬
‫و‬ ‫کردن‬ ‫جمع‬
‫بستن‬
‫در‬ ‫سازگاری‬
‫مقابل‬
‫تغییرات‬
2.15
‫فکر‬
‫کردن‬‫نوشتن‬
‫دستیابی‬
‫توافق‬ ‫به‬
‫دارد‬ ‫را‬ ‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫ارزش‬ ‫پروژه‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬
‫شوید‬ ‫متعهد‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬....
2.16
‫ما‬، ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫ادبیات‬ ‫در‬ ،‫میگویی‬ ‫چه‬ ‫آن‬ ‫به‬‫م‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬
‫الزامات‬ ‫و‬ ‫محدوده‬ ‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫میخواهید‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫چه‬
‫هدف‬ ‫و‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫آنرا‬ ‫میخواهید‬ ‫چرا‬
‫موفقیت‬ ‫شاخصهای‬ ‫میرسد‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫چگونه‬
‫منابع‬ ‫و‬ ‫بودجه‬ ‫دارید‬ ‫الزم‬ ‫چیزهایی‬ ‫چه‬
‫مایلستونها‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫میکشد‬ ‫طول‬ ‫چقدر‬
‫ذینفعان‬ ‫میپذیرد‬ ‫تاثیر‬ ‫کسی‬ ‫چه‬
‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫کسی‬ ‫چه‬‫کرد‬ ‫خواهد‬
‫اسپانسر‬ ‫تقبل‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کسی‬ ‫چه‬
‫میکند‬
‫کردن‬ ‫فکر‬
•‫ذینفعان‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫مشترک‬ ‫درک‬ ‫ایجاد‬
•‫افراد‬ ‫در‬ ‫مالکیت‬ ‫حس‬ ‫ایجاد‬
•‫تیم‬ ‫تصمیمات‬ ‫سپردن‬ ‫بخاطر‬
•‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫از‬ ‫تیم‬ ‫جدید‬ ‫اعضای‬ ‫سازی‬ ‫آگاه‬
•‫اصلی‬ ‫نکات‬ ‫فقط‬
•‫نویسی‬ ‫مختصر‬ ‫به‬ ‫توجه‬
•‫را‬ ‫مطالب‬ ‫این‬ ‫جمع‬«‫پروژه‬ ‫منشور‬»‫مینامند‬
2.17
‫دارد‬ ‫هم‬ ‫نوشتن‬ ‫ارزش‬ ‫حتما‬ ‫پس‬ ‫دهید‬ ‫انجامش‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫ارزش‬ ‫اگر‬!
‫نوشتن‬
•‫اسپانسر‬ ‫و‬ ‫ذینفعان‬ ‫به‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬
•‫لزوم‬ ‫درصورت‬ ‫منشور‬ ‫تغییر‬
•‫منشور‬ ‫برروی‬ ‫اعضا‬ ‫توافق‬ ‫اخذ‬
•‫منابع‬ ‫برسر‬ ‫توافق‬
–‫پول‬
–‫تدارکات‬
–‫افراد‬
•‫شروع‬ ‫مجوز‬ ‫اخذ‬
2.18
‫شروع‬ ‫مجوز‬ ‫اخذ‬:‫شما‬ ‫پروژه‬ ‫برای‬ ‫محکم‬ ‫زیربنای‬ ‫یک‬
‫توافق‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬
‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫آنرا‬ ‫میخواهید‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫فکر‬ ، ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬
‫ریزی‬ ‫برنامه‬:‫انجام‬ ‫چگونگی‬ ‫تعیین‬
3.19
‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬
‫شروع‬ ‫اجرا‬‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫خاتمه‬
‫چگونگی‬ ‫تعیین‬
‫انجام‬ ‫انجام‬
‫برای‬ ‫تصمیم‬
‫انجام‬
‫و‬ ‫کردن‬ ‫جمع‬
‫بستن‬
‫در‬ ‫سازگاری‬
‫مقابل‬
‫تغییرات‬
‫ریزی‬ ‫برنامه‬:‫انجام‬ ‫چگونگی‬ ‫تعیین‬
3.20
‫میشود‬ ‫حاصل‬ ‫شما‬ ‫پروژه‬ ‫مختلف‬ ‫بخشهای‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬
‫ریسک‬
‫محدوده‬
‫انسانی‬ ‫نیروی‬
‫زمان‬
‫خرید‬
‫هزینه‬ ‫کیفیت‬
‫ارتباطات‬
3.21
Define your end result.
‫محدوده‬
•‫دهید‬ ‫پاسخ‬ ‫سئوالها‬ ‫این‬ ‫به‬
•‫هستند؟‬ ‫مواردی‬ ‫چه‬ ‫شامل‬ ‫خروجیها‬
•‫چیست؟‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫مشخصه‬
•‫دارند؟‬ ‫کارکردی‬ ‫چه‬ ‫هرکدام‬
•‫شود؟‬ ‫انجام‬ ‫خوب‬ ‫چقدر‬ ‫باید‬ ‫هرکدام‬
•‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫اجرا‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫محدودیتهایی‬ ‫چه‬
•‫بگیرید‬ ‫ذینفعانتان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ورودیها‬
•‫بخش‬ ‫این‬ ‫ما‬«‫الزامات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬»‫میگوییم‬
‫پروژه‬ ‫خروجی‬ ‫جزئیات‬ ‫تعریف‬
•‫ر‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫خروجیها‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫کلی‬ ‫لیست‬‫بنویسید‬ ‫ا‬
•‫کنید‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫بخش‬ ‫هر‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫مربوطه‬ ‫کارهای‬ ، ‫ها‬ ‫ورودی‬
•‫بخش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ما‬«‫کار‬ ‫شکست‬ ‫ساختار‬‫یا‬WBS»‫میگوییم‬
‫کار‬ ‫سازماندهی‬
‫محدوده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫الزامات‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬
–‫پروژه‬ ‫خروجیهای‬
•‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫نقاشی‬
•‫سفید‬ ‫رنگ‬ ‫به‬ ‫سقف‬
•‫آبی‬ ‫رنگ‬ ‫به‬ ‫دیوارها‬
•‫برق‬ ‫نیمه‬ ‫آبی‬ ‫نهایی‬ ‫رنگ‬
•‫نشود‬ ‫دیده‬ ‫دیوار‬ ‫در‬ ‫سوراخی‬ ‫هیچ‬
–‫محدودیتها‬
•‫ساعت‬ ‫بین‬ ‫نقاشی‬8‫تا‬ ‫صبح‬5‫شود‬ ‫انجام‬ ‫بعدازظهر‬
•‫برسد‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫عرض‬ ‫در‬ ‫کار‬
•‫شوند‬ ‫خارج‬ ‫باید‬ ‫رنگ‬ ‫قوطیهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نخاله‬ ‫تمام‬
•‫گردد‬ ‫نگهداری‬ ‫آتی‬ ‫دفعات‬ ‫برای‬ ‫رنگ‬ ‫باقیمانده‬
3.22
‫کنید‬ ‫تعریف‬ ‫خودتان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫نهایی‬ ‫نتیجه‬
‫محدوده‬
‫نمونه‬ WBS
3.23
‫کنید‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫اصلی‬ ‫کارهای‬
‫محدوده‬
‫اتاق‬ ‫نقاشی‬
‫سازی‬ ‫آماده‬
‫رنگ‬ ‫انتخاب‬
‫متلایر‬ ‫خرید‬
‫سازی‬ ‫آماده‬
‫اتاق‬
‫نقاشی‬
‫الیه‬ ‫اجرای‬
‫اول‬
‫الیه‬ ‫اجرای‬
‫دوم‬
‫تمیزکاری‬
‫تمیزکاری‬
‫اتاق‬
‫ها‬ ‫نخاله‬ ‫دفع‬
‫مجدد‬ ‫چیدمان‬
‫اتاق‬
•‫تعریف‬ ‫را‬ ‫فعالیتها‬ ‫جزئیات‬ ، ‫شکست‬ ‫ساختار‬ ‫عناصر‬ ‫برای‬‫کنید‬
•‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫فعالیتها‬ ‫توالی‬
•‫هر‬ ‫برای‬‫منابع‬ ‫فعالیت‬(‫تدارکات‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬)‫تخمین‬ ‫را‬‫بزنید‬
•‫کاری‬ ‫تقویم‬‫تعریف‬ ‫را‬ ‫فعالیتها‬‫کنید‬
•‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫زمانبندی‬ ‫برنامه‬
3.24
‫فعالیتها‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫و‬ ‫توالی‬ ‫تعریف‬
‫زمان‬
‫زمان‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫فعالیتها‬ ‫لیست‬ ‫نمونه‬
3.25
‫کنید‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫که‬ ‫میکند‬ ‫کمک‬ ‫فعالیتها‬ ‫لیست‬
‫زمان‬
‫با‬ ‫متناظر‬ ‫فعالیتهای‬«‫سازی‬ ‫آماده‬»‫قبلی‬ ‫مثال‬ ‫شکست‬ ‫ساختار‬ ‫در‬
‫منابع‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫فعالیت‬
‫انبارش‬ ‫برای‬ ‫فضا‬ 1‫ساعت‬ ‫کردن‬ ‫خارج‬‫مبلمان‬
‫و‬ ‫سطل،اسفتج،آب‬
‫صابون‬
1‫ساعت‬ ‫دیوارها‬ ‫تمیزکاری‬
،‫بتونه‬‫سنباده‬ 2‫ساعت‬ ‫فرجهای‬ ‫و‬ ‫خلل‬ ‫تعمیر‬‫دیوار‬
‫نایلون،نوارچسب‬ 2‫ساعت‬
‫پوشاندن‬‫آمیز‬ ‫رنگ‬ ‫نباید‬ ‫که‬ ‫فضاهایی‬‫ی‬
‫شود‬
3.26
‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫فعالیتها‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫توالی‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫زمانبندی‬
‫زمان‬
‫شروع‬
‫با‬ ‫متناظر‬ ‫فعالیتهای‬«‫سازی‬ ‫آماده‬»‫قبلی‬ ‫مثال‬ ‫شکست‬ ‫ساختار‬ ‫در‬
‫مبلمان‬ ‫کردن‬ ‫خارج‬
‫دیوارها‬ ‫تمیزکاری‬
‫فضاهایی‬ ‫پوشیدن‬
‫رنگ‬ ‫نباید‬ ‫که‬
‫شود‬ ‫آمیزی‬
‫و‬ ‫خلل‬ ‫تعمیر‬
‫دیوار‬ ‫فرجهای‬
‫پایان‬
‫زمانبندی‬ ‫نمونه‬
•‫هر‬ ‫هزینه‬‫تخمین‬ ‫را‬ ‫فعالیت‬‫بزنید‬
•‫برای‬ ‫هزینه‬ ‫شامل‬:
–‫انسانی‬ ‫نیروی‬
–‫تدارکات‬
–‫سربار‬ ‫های‬ ‫هزینه‬(‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫انبارش‬ ‫فضای‬ ‫مثل‬)
•‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫تجمیع‬ ‫با‬‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫بودجه‬ ،‫کنی‬ ‫استخراج‬ ‫را‬ ‫پروژه‬‫د‬
3.27
‫کنید‬ ‫برآورد‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫هزینه‬
‫هزینه‬
‫هزینه‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
3.28
‫کنید‬ ‫برآورد‬ ‫را‬ ‫فعالیت‬ ‫هر‬ ‫هزینه‬
‫هزینه‬
‫هزینه‬
‫تدارکات‬
‫هزینه‬
‫نیروی‬
‫انسانی‬
‫منابع‬ ‫انسان‬ ‫نیروی‬‫ی‬ ‫فعالیت‬
- 20‫لایر‬ ‫انبارش‬ ‫برای‬ ‫فضا‬ 1‫ساعت‬ ‫کردن‬ ‫خارج‬‫مبلمان‬
5‫لایر‬ 20‫لایر‬
‫و‬ ‫سطل،اسفتج،آب‬
‫صابون‬
1‫ساعت‬ ‫دیوارها‬ ‫تمیزکاری‬
10‫لایر‬ 50‫لایر‬ ،‫بتونه‬‫سنباده‬ 2‫ساعت‬ ‫فرجهای‬ ‫و‬ ‫خلل‬ ‫تعمیر‬‫دیوار‬
70‫لایر‬ 50‫لایر‬ ‫نایلون،نوارچسب‬ 2‫ساعت‬
‫پوشاندن‬‫نباید‬ ‫که‬ ‫فضاهایی‬‫رنگ‬
‫شود‬ ‫آمیزی‬
‫هزینه‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬:‫نمونه‬
•‫مفهوم‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫مشخص‬
‫ش‬ ‫پروژه‬ ‫برای‬ ‫کیفیت‬‫ما‬
‫چیست‬
•‫چطور‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫مشخص‬
‫آ‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫میتوانید‬‫را‬ ‫ن‬
‫کنید‬ ‫تضمین‬
3.29
‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫درخواست‬ ‫مورد‬ ‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫پروژه‬ ‫خروجی‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬
‫مثالها‬
•‫مذکور‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ‫کیفیت‬ ‫تعریف‬
•‫باشد‬ ‫یکدست‬ ‫دیوارها‬
•‫شود‬ ‫پوشیده‬ ‫کامل‬ ‫بطور‬ ‫قبلی‬ ‫رنگ‬
•‫نرسد‬ ‫کفپوش‬ ‫به‬ ‫آسیبی‬
•‫کنیم‬ ‫تضمین‬ ‫را‬ ‫کیفیت‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫چطور‬
•‫زیرسازی‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بازرسی‬
•‫آمیزی‬ ‫رنگ‬ ‫الیه‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بازدید‬
•‫بازرسی‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫کفپوش‬ ‫پوشاندن‬‫بعد‬
‫کار‬ ‫اتمام‬ ‫از‬
‫کیفیت‬
‫کیفیت‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
•‫درصورت‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫نشده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫رخدادهای‬ ‫ریسکهای‬
‫وقوع‬(‫آینده‬ ‫در‬)‫میدهند‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫پروژه‬
•‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ریسک‬ ‫نوع‬ ‫دو‬
–‫میکند‬ ‫ایجاد‬ ‫منفی‬ ‫تاثیر‬ ‫که‬ ‫ریسکی‬ ‫یا‬ ‫تهدید‬
–‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫مثبت‬ ‫تاثیر‬ ‫که‬ ‫ریسکی‬ ‫یا‬ ‫فرصت‬
3.30
‫کنید‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫میتوانید‬ ‫باشید‬ ‫آگاه‬ ‫ریسکها‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫اگر‬
‫ریسک‬
‫ریسک‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
3.31
‫باشید‬ ‫قدم‬ ‫پیش‬ ‫فرصتها‬ ‫تاثیر‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫تهدیدها‬ ‫اثر‬ ‫کاهش‬ ‫در‬
‫ریسک‬
•‫مشاوره‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫صحبت‬
•‫لیست‬ ‫تهیه‬
‫شناسایی‬
•‫وقوع‬ ‫احتمال‬:‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫وقوع‬ ‫امکان‬ ‫چقدر‬
•‫اثر‬ ‫میزان‬:‫خواهد‬ ‫چقدر‬ ‫آن‬ ‫تاثیر‬ ‫وقوع‬ ‫درصورت‬
‫بود؟‬ ‫ارزیابی‬
•‫وقوع‬ ‫احتمال‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫راهکارهایی‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬
•‫اثر‬ ‫میزان‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫راهکارهایی‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬
•‫زمانی‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫ذخایر‬ ‫گرفتن‬ ‫درنظر‬
‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫ریسک‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
3.32
‫باشید‬ ‫فعال‬–‫کنید‬ ‫متوقف‬ ‫بیفتند‬ ‫اتفاق‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫را‬ ‫مشکالت‬
‫مقابله‬ ‫برنامه‬ ‫مسئول‬ ‫اثر‬ ‫میزان‬ ‫احتمال‬
‫وقوع‬
‫ریسک‬
‫اجرای‬ ‫و‬ ‫رنگ‬ ‫نمونه‬ ‫خرید‬‫نمونه‬ ‫علی‬ ‫زیاد‬ ‫متوسط‬ ‫رنگ‬ ‫پوشانندگی‬
‫نباشد‬ ‫خوب‬
‫خرید‬‫مناسب‬ ‫کننده‬ ‫تمیز‬ ‫حسن‬ ‫زیاد‬ ‫باال‬ ‫کفپوش‬ ‫روی‬ ‫رنگ‬
‫بریزد‬
- ‫محمد‬ ‫زیاد‬ ‫متوسط‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫حجم‬ ‫مشتری‬
‫کند‬ ‫اضافه‬
‫فروش‬ ‫رنگ‬ ‫نزدیکترین‬ ‫شناسایی‬‫ی‬ ‫علی‬ ‫کم‬ ‫متوسط‬ ‫شود‬ ‫تمام‬ ‫رنگ‬
‫مسئولیت‬ ‫بیمه‬ ‫مهدی‬ ‫کم‬ ‫کم‬ ‫سانحه‬ ‫دچار‬ ‫نقاش‬
‫شود‬
‫ریسک‬
‫ریسک‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬:‫مثال‬
•‫باید‬ ‫که‬ ‫خدماتی‬ ‫و‬ ‫کاال‬
‫را‬ ‫گردد‬ ‫خریداری‬
‫کنید‬ ‫مشخص‬
•‫تامین‬ ‫نحوه‬‫را‬ ‫آنها‬
‫مشخص‬‫کنید‬
3.33
‫کنید‬ ‫فراهم‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫آنچه‬ ‫همه‬
‫خرید‬
‫مثالها‬
•‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫چیزهایی‬ ‫چه‬
•‫نردبان‬
•‫رول‬ ‫و‬ ‫برس‬
•‫رنگ‬
•‫شود‬ ‫تامین‬ ‫چگونه‬
•‫نردبان‬ ‫یک‬ ‫اجاره‬
•‫فروشگاه‬ ‫از‬ ‫مو‬ ‫قلم‬ ‫و‬ ‫برس‬ ‫خرید‬X
•‫فروشگاه‬ ‫از‬ ‫رنگ‬ ‫خرید‬Y
‫خرید‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
•‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬
•‫هر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫نقش‬‫تخصیص‬ ‫فرد‬‫دهید‬
•‫تخصیص‬ ‫فعالیتها‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫افراد‬‫دهید‬
•‫دهید‬ ‫آموزش‬
•‫و‬ ‫انگیزشی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬‫تعیین‬ ‫را‬ ‫پاداش‬‫کنید‬
3.34
‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫باانگیزه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫سازماندهی‬ ، ‫دیده‬ ‫آموزش‬ ‫تیم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫پروژه‬
‫نیروی‬
‫انسانی‬
‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
3.35
‫کنید‬ ‫سازماندهی‬ ‫فعالیتها‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫نقشها‬ ‫گرفتن‬ ‫برعهده‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫تیم‬
‫مسئولیت‬ ‫تخصیص‬ ‫ماتریس‬
‫فعالیت‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬
‫علی‬ ‫حسن‬ ‫رضا‬ ‫مهدی‬
‫اتا‬ ‫تمیزکاری‬‫ق‬ P S
‫دیوارها‬ ‫تعمیر‬ P
‫بندی‬ ‫بسته‬ P
‫نقاشی‬ S P S S
‫نظارت‬ P
P=‫مستقیم‬ ‫مسئول‬
S=‫جایگزین‬ ‫نیروی‬
‫علی‬
‫مهدی‬ ‫رضا‬ ‫حسن‬
‫سازمانی‬ ‫چارت‬
‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬:‫مثال‬
‫نیروی‬
‫انسانی‬
•‫و‬ ‫مهم‬ ‫مباحث‬ ‫از‬ ‫ارتباطات‬ ‫موضوع‬
‫است‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫کلیدی‬
•‫ب‬ ‫منجر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ضعیف‬ ‫ارتباطات‬‫ه‬:
–‫سوءتفاهم‬
–‫تالش‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫رفتن‬ ‫هدر‬
–‫روحیه‬ ‫رفتن‬ ‫دست‬ ‫از‬
3.36
90%‫میشود‬ ‫پروژه‬ ‫ارتباطات‬ ‫صرف‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫وقت‬
‫ارتباطات‬
‫ارتباطات‬ ‫انواع‬
‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬
‫عمودی‬ ‫و‬ ‫افقی‬
‫شفاهی‬ ‫و‬ ‫کتبی‬
‫غیرکالمی‬ ‫و‬ ‫کالمی‬
‫غیررسمی‬ ‫و‬ ‫رسمی‬
Formal and Informal
‫غیررسمی‬ ‫و‬ ‫رسمی‬
Official and Unofficial
‫ارتباطات‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
3.37
‫هدف‬ ‫مهارت‬
‫دیگران‬ ‫آنچه‬ ‫شنیدن‬«‫واقعا‬»‫میگویند‬ ‫فعال‬ ‫دادن‬ ‫گوش‬
‫عمیقتر‬ ‫کشف‬ ‫و‬ ‫درک‬‫معانی‬ ‫کاوش‬ ‫و‬ ‫پرسش‬
‫دیگران‬ ‫انتظارات‬ ‫حدود‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫انتظارات‬ ‫مدیریت‬
‫دانش‬ ‫افزایش‬ ‫تحصیل‬
‫کارایی‬ ‫بهبود‬ ‫گری‬ ‫مربی‬
‫کارها‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫دیگران‬ ‫کردن‬ ‫متقاعد‬ ‫کردن‬ ‫متقاعد‬
‫تیم‬ ‫تشویق‬ ‫دادن‬ ‫انگیزه‬
‫اختالفات‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫درگیریهای‬ ‫رساندن‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫تعارض‬ ‫حل‬
‫مهارتها‬ ‫از‬‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫تان‬ ‫خواسته‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬
‫ارتباطات‬
‫ارتباطی‬ ‫مهارتهای‬
‫هدف‬ ‫نوع‬ ‫دفعات‬‫تکرار‬ ‫ذینفع‬
‫نقاشی‬ ‫کار‬ ‫شرح‬ ‫نوشتن‬ ‫نوشتاری‬ ‫یکبار‬ ‫خانه‬ ‫صاحب‬
‫روزانه‬ ‫گزارش‬ ‫تهیه‬ ‫شفاهی‬ ‫روزانه‬ ‫تیم‬
‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫آموزش‬ ‫عملی‬ ‫یکبار‬ ‫تیم‬
‫مطابق‬ ‫پروژه‬ ‫زمانبندی‬ ‫برنامه‬ ‫بروزرسانی‬
‫و‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫گزارشهای‬
‫مشکالت‬
‫شفاهی‬ ‫روزانه‬ ‫خانه‬ ‫صاحب‬
3.38
‫برنامه‬ ‫ارتباطات‬ ‫برای‬‫کنید‬ ‫ریزی‬–‫چرا؟‬ ، ‫چگونه‬ ، ‫موقع‬ ‫چه‬ ، ‫کسی‬ ‫چه‬
‫ارتباطات‬
‫ارتباطات‬ ‫مدیریت‬:‫مثال‬
•‫بنویسید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫برنامه‬
•‫پروژه‬ ‫منشور‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اید‬ ‫نوشته‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬
‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫مغایرتها‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫مقایسه‬
•‫برسید‬ ‫نظر‬ ‫اتفاق‬ ‫به‬ ‫ذینفعان‬ ‫با‬
•‫اسپانسر‬
•‫ها‬ ‫مشتری‬
•‫پروژه‬ ‫مدیر‬
•‫پروژه‬ ‫تیم‬
•‫ب‬ ‫با‬ ‫درمقایسه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پروژه‬ ‫واقعی‬ ‫پیشرفت‬‫رنامه‬
‫کنید‬ ‫کنترل‬ ‫داشتید‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬
•‫حسب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الزامی‬ ‫که‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫دانستن‬
‫است‬ ‫ممکن‬ ‫اجرا‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫برنامه‬ ‫شرایط‬
‫کند‬ ‫تغییر‬
3.39
‫پروژه‬ ‫اهداف‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫توافقنامه‬ ‫یک‬ ‫منزله‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫برنامه‬
‫میکنید‬ ‫محقق‬ ‫را‬.
‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬
3.40
‫برسید‬ ‫اهدافتان‬ ‫به‬ ‫میتوانید‬ ‫چطور‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫یکپارچه‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬
‫ریسک‬
‫محدوده‬
‫انسانی‬ ‫نیروی‬
‫زمان‬
‫خرید‬
‫هزینه‬ ‫کیفیت‬
‫ارتباطات‬
‫ریزی‬ ‫برنامه‬:‫انجام‬ ‫نحوه‬
4.41
‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫آنرا‬ ‫پس‬ ، ‫دارید‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫درنظر‬
‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬
‫شروع‬ ‫اجرا‬‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫خاتمه‬
‫چگونگی‬ ‫تعیین‬
‫انجام‬ ‫انجام‬
‫گیری‬ ‫تصمیم‬
‫انجام‬ ‫برای‬
‫و‬ ‫کردن‬ ‫جمع‬
‫بستن‬
‫در‬ ‫سازگاری‬
‫مقابل‬
‫تغییرات‬
‫اجرا‬
‫خروجی‬ ‫به‬
‫کن‬ ‫پیدا‬ ‫دست‬‫ید‬
•‫محصول‬
•‫خدمات‬
•‫نتیجه‬
‫تان‬ ‫برنامه‬
‫کن‬ ‫دنبال‬ ‫را‬‫ید‬
•‫محدوده‬
•‫زمان‬
•‫هزینه‬
•‫کیفیت‬
4.42
‫میکند‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫را‬ ‫اجرا‬ ‫خوب‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬
‫اجرا‬
4.43
‫است‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫کلی‬ ‫مسئولیت‬
•‫برنامه‬ ‫دادن‬ ‫انجام‬
•‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫سازماندهی‬
•‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫به‬ ‫کارها‬ ‫ابالغ‬
•‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫فعالیتهای‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫هدایت‬
•‫ذینفعان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬
•‫برنامه‬ ‫با‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫پیشرفت‬ ‫مقایسه‬
•‫برنامه‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫کیفیت‬ ‫مقایسه‬
‫پروژه‬ ‫مدیر‬
‫اجرا‬–‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫مسئولیت‬
4.44
‫هستند‬ ‫تیم‬ ‫موفقیت‬ ‫کلید‬ ‫افراد‬!
•‫کارها‬ ‫انجام‬
‫پروژه‬ ‫تیم‬
•‫مالی‬ ‫منابع‬ ‫تامین‬
•‫پروژه‬ ‫پیشبرد‬
‫اسپانسر‬
•‫پروژ‬ ‫در‬ ‫درگیر‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫شرایط‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫مطلع‬‫ه‬
‫ذینفعان‬
‫اجرا‬-‫نقشها‬ ‫سایر‬
•‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫فعالیتهای‬ ‫تمام‬ ‫اجرای‬
–‫سازی‬ ‫آماده‬
–‫آمیزی‬ ‫رنگ‬
–‫تمیزکاری‬
•‫ریسکها‬ ‫اثر‬ ‫کاهش‬
•‫ک‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫حصول‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫بازدید‬‫یفیت‬
•‫ذینفعان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬
4.45
‫اجرا‬-‫مثال‬
5.46
‫کنید‬ ‫منطبق‬ ‫را‬ ‫خود‬ ، ‫میکند‬ ‫تغییر‬ ‫شرایط‬ ‫وقتی‬
‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬
‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬
‫شروع‬ ‫اجرا‬‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫خاتمه‬
‫چگونگی‬ ‫تعیین‬
‫انجام‬ ‫انجام‬
‫برای‬ ‫تصمیم‬
‫انجام‬
‫و‬ ‫کردن‬ ‫جمع‬
‫بستن‬
‫با‬ ‫سازگاری‬
‫تغییرات‬
5.47
‫تغییر‬ ‫شناسایی‬
‫علل‬ ‫شناسایی‬
‫تغییر‬
‫برای‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬
‫انجام‬
‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫مجدد‬
‫برنامه‬ ‫اجرای‬
‫جدید‬
‫کنید‬ ‫کنترل‬ ‫آنرا‬ ‫میتوانید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پروسه‬ ‫یک‬ ‫تغییر‬
‫میکند‬ ‫تغییر‬ ‫شرایط‬ ‫وقتی‬...‫کردن‬ ‫تنظیم‬
5.48
‫تغییر‬ ‫شناسایی‬
‫علل‬ ‫شناسایی‬
‫تغییر‬
‫گیری‬ ‫تصمیم‬
‫انجام‬ ‫برای‬
‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫مجدد‬
‫برنامه‬ ‫اجرای‬
‫جدید‬
‫تغییر‬ ‫شناسایی‬
•‫کنید‬ ‫نگاه‬ ‫پروژه‬ ‫نهایی‬ ‫محصول‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ، ‫زمانبندی‬ ‫به‬
•‫کنید‬ ‫مقایسه‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫نتیجه‬
•‫است‬ ‫تغییر‬ ‫یک‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫انحرافی‬ ‫هر‬
‫نتایج‬ ‫محاسبه‬
•‫گ‬ ‫میپذیرند‬ ‫تاثیر‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مشتری‬ ‫به‬‫وش‬
‫کنید‬
•‫کنید‬ ‫گوش‬ ‫میدهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫به‬
•‫میکنند‬ ‫صحبت‬ ‫تغییرات‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫زمانی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫توجه‬.
‫کنید‬ ‫گوش‬ ‫ذینفعانتان‬ ‫به‬
5.49
‫تغییر‬ ‫شناسایی‬
5.50
‫است‬ ‫آن‬ ‫کنترل‬ ‫برای‬ ‫قدم‬ ‫اولین‬ ‫ریسک‬ ‫شناسایی‬
‫تغییر‬ ‫شناسایی‬ ‫نتایج‬ ‫سنجیدن‬ ‫ذینفعان‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫گوش‬
‫محدوده‬ ‫محصول‬ ‫الزامات‬ ‫از‬ ‫عدول‬ ‫میخاستم‬ ‫دیگری‬ ‫چیز‬ ‫من‬
‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫که‬ ‫دادم‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫من‬
‫بود‬ ‫نشده‬
‫هزینه‬ ‫بودجه‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫پول‬ ‫افزایش‬ ‫دارم‬ ‫نیاز‬ ‫بیشتری‬ ‫پول‬
‫زمان‬ ‫زمانبندی‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫عقبتر‬‫هستی‬‫م‬ ‫دارم‬ ‫نیاز‬ ‫بیشتری‬ ‫زمان‬
‫کیفیت‬ ‫است‬ ‫عیب‬ ‫دارای‬ ‫کار‬ ‫ندارم‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کار‬ ‫من‬
‫ارتباطات‬ ‫نشده‬ ‫داده‬ ‫تماسها‬ ‫به‬ ‫پاسخی‬ ‫نمیدانم‬
‫ریسک‬ ‫نب‬ ‫موثر‬ ‫ریسک‬ ‫اثر‬ ‫کاهش‬ ‫برنامه‬‫وده‬ ‫نگران‬ ‫من‬.....‫هستم‬
‫خرید‬ ....‫است‬ ‫نشده‬ ‫تهیه‬ ‫من‬....‫نکردم‬ ‫دریافت‬ ‫را‬
‫ذینفعان‬ ‫مشارکت‬ ‫شرکت‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫ذینفعان‬‫ا‬ ‫نکرده‬‫ند‬ ‫من‬....‫ام‬ ‫ندیده‬ ‫را‬
‫تغیر‬ ‫شناسایی‬-‫مثال‬
‫است‬ ‫درست‬ ‫تعابیر‬ ‫از‬‫فاده‬
‫کنید‬
•‫کمله‬ ‫از‬«‫تغییر‬»
‫کنید‬ ‫استفاده‬
•«‫تغییر‬»‫از‬ ‫را‬
«‫برنامه‬»‫جداکنید‬
‫بنویس‬
•‫تغیی‬ ‫از‬ ‫لیست‬ ‫یک‬‫رات‬
‫کنید‬ ‫تهیه‬
•‫ر‬ ‫تغییر‬ ‫هر‬ ‫وضعیت‬‫ا‬
‫کنید‬ ‫مشخص‬
5.51
‫باشد‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫میکنید‬ ‫ارزیابی‬ ‫را‬ ‫تغییرات‬ ‫وقتی‬
‫تغییر‬ ‫شناسایی‬-‫ارتباطات‬
•50%‫است‬ ‫شده‬ ‫آمیزی‬ ‫رنگ‬ ‫اتاق‬ ‫از‬
•25%‫است‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫رنگ‬
‫نتایج‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬
•‫میگوید‬ ‫یکی‬:‫میشود‬ ‫تمام‬ ‫دارد‬ ‫رنگ‬!
‫کنید‬ ‫گوش‬ ‫ذینفعان‬ ‫به‬
5.52
‫تغییرات‬ ‫شناسایی‬:‫اتاق‬ ‫نقاشی‬
5.53
‫تغییر‬ ‫شناسایی‬
‫علل‬ ‫شناسایی‬
‫تغییر‬
‫گیری‬ ‫تصمیم‬
‫انجام‬ ‫برای‬
‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫مجدد‬
‫برنامه‬ ‫اجرای‬
‫جدید‬
‫علل‬ ‫شناسایی‬
5.54
‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫ریشه‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫دالیل‬ ، ‫ها‬ ‫نشانه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
•‫صحب‬ ‫ارتباطند‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫با‬ ‫نزدیک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫با‬‫کنید‬ ‫ت‬
•‫بگویید‬«‫چرا‬»‫بپرسید‬ ‫مجددا‬ ، ‫کنید‬ ‫گوش‬ ‫پاسخ‬ ‫به‬ ‫و‬«‫چرا‬»
•‫ا‬ ‫کردن‬ ‫سرزنش‬ ‫نه‬ ‫شوید‬ ‫متمرکز‬ ‫تغییرات‬ ‫علت‬ ‫برروی‬‫فراد‬
‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫تغییرات‬ ‫بروز‬ ‫دلیل‬
•‫خام‬ ‫اطالعات‬(Data):‫هستیم‬ ‫عقب‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫روز‬ ‫دو‬ ‫ما‬
•‫شده‬ ‫تحلیل‬ ‫اطالعات‬(information)‫شدند‬ ‫بیمار‬ ‫قبل‬ ‫هفته‬ ‫کارگر‬ ‫سه‬
‫اولیه‬ ‫خام‬ ‫اطالعات‬(Date)‫کنید‬ ‫تحلیل‬ ‫را‬(Information)
‫تغییر‬ ‫علل‬ ‫شناسایی‬
•‫سئوال‬ ، ‫علل‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬
‫بپرسید‬
5.55
‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫ریشه‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫دالیل‬ ، ‫ها‬ ‫نشانه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫گیری‬ ‫اندازه‬
‫چراها‬
‫علل‬ ‫شناسایی‬
5.56
‫انجام‬ ‫برای‬ ‫تصمیم‬
‫تغییر‬ ‫شناسایی‬
‫علل‬ ‫شناسایی‬
‫تغییر‬
‫گیری‬ ‫تصمیم‬
‫انجام‬ ‫برای‬
‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫مجدد‬
‫برنامه‬ ‫اجرای‬
‫جدید‬
•‫تمرک‬ ‫پروژه‬ ‫اولویتهای‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ‫بر‬‫ز‬
‫کنید‬
•‫را‬ ‫محدودیتها‬ ‫بین‬ ‫متقابل‬ ‫ارتباط‬
‫بگیرید‬ ‫درنظر‬
•‫راهکارهای‬ ‫ضعف‬ ‫و‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬
‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫پیشنهادی‬
•‫بگیرید‬ ‫کمک‬ ‫کارشناسان‬ ‫از‬
5.57
‫کنید‬ ‫ترسیم‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ ، ‫کنید‬ ‫کاری‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬
‫هزینه‬
‫زمان‬
‫محدوده‬‫کیفیت‬
‫ریسک‬
‫انجام‬ ‫برای‬ ‫تصمیم‬
5.58
‫کنید‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫تغییرات‬-‫کنند‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫تغییرات‬ ‫نگذارید‬
‫ارائه‬ ‫را‬ ‫پیشنهادی‬ ‫اقدامات‬
‫کنید‬
•‫اصالحی‬ ‫اقدام‬
•‫پیشگیرانه‬ ‫اقدام‬
•‫نقص‬ ‫رفع‬
‫توافق‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬
•‫با‬ ‫مواجهه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫به‬
‫کنید‬ ‫صحبت‬ ‫هستند‬ ‫تغییر‬
‫پذیرش‬ ‫عدم‬ ‫یا‬ ‫پذیرش‬
‫تغییرات‬
•‫کنید‬ ‫مکتوب‬ ‫را‬ ‫تصمیمات‬
Making a Decision
‫انجام‬ ‫برای‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬
•‫کدام‬ ‫ممکن‬ ‫راهکارهای‬
‫هستند؟‬
•‫پروژه‬ ‫محدودیتهای‬ ‫بر‬ ‫چطور‬
‫میگذارند‬ ‫اثر‬
•‫ک‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫بهترین‬‫نید‬
5.59
‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫آوردها‬ ‫دست‬ ‫و‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫هرکاری‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫قبل‬
‫هزینه‬
‫زمان‬
‫محدوده‬‫کیفیت‬
‫ریسک‬
5.60
‫مجدد‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫تغییر‬ ‫شناسایی‬‫ات‬
‫علل‬ ‫شناسایی‬
‫تغییرات‬
‫گیری‬ ‫تصمیم‬
‫انجام‬ ‫برای‬
‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫مجدد‬
‫برنامه‬ ‫اجرای‬
‫جدید‬
•‫از‬ ‫هریک‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تعیین‬
‫کد‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شما‬ ‫تصمیمات‬‫ام‬
‫تاثیر‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫بخش‬
‫میگذارد‬
•‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫برنامه‬
‫کن‬ ‫بروزرسانی‬ ‫تاثیرات‬‫ید‬
•‫بهره‬ ‫ذینفعان‬ ‫مشارکت‬ ‫از‬
‫ببرید‬
5.61
‫کنید‬ ‫بروزرسانی‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ، ‫تصمیمات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫مجدد‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫ریسک‬
‫محدوده‬
‫انسانی‬ ‫نیروی‬
‫زمان‬
‫خرید‬
‫هزینه‬ ‫کیفیت‬
‫ارتباطات‬
•‫روی‬ ‫روی‬ ‫تاثیری‬ ‫چه‬ ‫شما‬ ‫تصمیم‬
‫دارد‬ ‫برنامه‬
–‫محدوده؟‬
–‫فعالیتها؟‬
–‫زمان؟‬
–‫هزینه؟‬
–‫خرید؟‬
–‫انسانی‬ ‫نیروی‬
5.62
‫میگذارند‬ ‫تاثیر‬ ‫برنامه‬ ‫بر‬ ‫میشود‬ ‫تصور‬ ‫ابتدا‬ ‫آنچه‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫معموال‬ ‫تغییرات‬
‫برنامه‬ ‫بروزرسانی‬
‫ریسک‬
‫محدوده‬
‫انسانی‬ ‫نیروی‬
‫زمان‬
‫خرید‬
‫هزینه‬ ‫کیفیت‬
‫ارتباطات‬
5.63
‫تغیی‬ ‫شناسایی‬‫رات‬
‫علل‬ ‫شناسایی‬
‫برای‬ ‫تصمیم‬
‫انجام‬
‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫مجدد‬
‫برنامه‬ ‫اجرای‬
‫جدید‬
‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫برنامه‬
5.64
‫کنید‬ ‫پیروی‬ ‫شده‬ ‫اخذ‬ ‫تصمیمات‬ ‫از‬
‫ارتباطات‬
•‫ر‬ ‫جدید‬ ‫برنامه‬‫ا‬
‫اطالع‬ ‫به‬
‫برس‬ ‫ذینفعان‬‫انید‬
‫اجرا‬
•‫ر‬ ‫جدید‬ ‫برنامه‬‫ا‬
‫کنید‬ ‫دنبالی‬
‫جدید‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬
5.65
‫نشوید‬ ‫عصبی‬!‫کنید‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫تغییرات‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫پروسه‬
‫تغییرات‬ ‫شناسایی‬
‫علل‬ ‫شناسایی‬
‫تغییرات‬
‫برای‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬
‫انجام‬
‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫مجدد‬
‫برنامه‬ ‫اجرای‬
‫جدید‬
‫میکند‬ ‫تغییر‬ ‫کارها‬ ‫که‬ ‫وقتی‬....‫دهید‬ ‫وفق‬ ‫را‬ ‫خود‬
‫کنترل‬ ‫و‬ ‫بازرسی‬:‫شما‬ ‫نوبت‬
•‫تغییرات‬ ‫کنترل‬ ‫فرایند‬ ، ‫زیر‬ ‫سناریوهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫برای‬‫را‬
‫کنید‬ ‫دنبال‬
–‫دی‬ ‫شما‬ ‫تصور‬ ‫علیرغم‬ ‫میشوید‬ ‫متوجه‬ ‫نقاشی‬ ‫کار‬ ‫شروع‬ ‫هنگام‬‫وارها‬
‫اند‬ ‫شده‬ ‫پوشیده‬ ‫براق‬ ‫ای‬ ‫نقره‬ ‫کاغذدیواری‬ ‫با‬!
–‫بد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫نقاشی‬ ‫کار‬ ‫غلطک‬ ‫با‬ ‫بود‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫از‬ ‫هد‬
‫میگوید‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫امتنع‬ ‫اینکار‬«‫دقیق‬ ‫بسیار‬ ‫مو‬ ‫قلم‬ ‫با‬ ‫نقاشی‬‫است‬ ‫تر‬»
،«‫کنیم‬ ‫صرف‬ ‫بیشتری‬ ‫وقت‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫ارزشش‬»
–‫متوجه‬ ‫کسی‬ ، ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫ها‬ ‫پنجره‬ ‫نقاشی‬ ‫ولی‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫رنگ‬
‫میپوشاند‬ ‫را‬ ‫پنجره‬ ‫روی‬ ‫پرده‬ ‫چون‬ ‫شد‬ ‫نخواهد‬
5.66
6.67
‫کنید‬ ‫عبور‬ ‫پایان‬ ‫خط‬ ‫از‬!
‫خاتمه‬
‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬
‫شروع‬ ‫اجرا‬‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫خاتمه‬
‫چگونگی‬ ‫تعیین‬
‫انجام‬ ‫انجام‬
‫گیری‬ ‫تصمیم‬
‫انجام‬ ‫برای‬
‫و‬ ‫کردن‬ ‫جمع‬
‫بستن‬
‫با‬ ‫سازگاری‬
‫تغییرات‬
6.68
•‫شده‬ ‫محقق‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫محدوده‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬
•‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫فعالیتهای‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئین‬
•‫است‬ ‫شده‬ ‫حاصل‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫محصول‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬
‫پروژه‬ ‫خاتمه‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬
•‫کنید‬ ‫ثبت‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫آتی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬
•‫کنی‬ ‫ثبت‬ ‫بعدی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫جهت‬ ‫آموختید‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫درس‬‫د‬
‫سوابق‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬
•‫بدهید‬ ‫تحویل‬ ‫نهایی‬ ‫کننده‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫خروجی‬
•‫یافته‬ ‫خاتمه‬ ‫فرعی‬ ‫پیمانکار‬ ‫با‬ ‫قرارداد‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫پرداخت‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬
•‫برسید‬ ‫توافق‬ ‫به‬ ‫ذینفعان‬ ‫با‬ ‫کارها‬ ‫اختتام‬ ‫درخصوص‬
•‫کنید‬ ‫تشکر‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫جشن‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫موفقیت‬!
‫مشتریان‬ ‫رضایت‬ ‫سنجش‬
‫خاتمه‬:‫ببندید‬ ‫را‬ ‫کار‬
•‫بگیرید‬ ‫صادقانه‬ ‫بازخوردهای‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫صحبت‬ ‫همه‬ ‫با‬
–‫شد؟‬ ‫انجام‬ ‫خوب‬ ‫کارهایی‬ ‫چه‬
–‫ب‬ ‫آنرا‬ ‫میتوانید‬ ‫چطور‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫اینکار‬ ‫دوباره‬ ‫بخواهید‬ ‫اگر‬‫هتر‬
‫دهید‬ ‫انجام‬
–‫بوده؟‬ ‫چه‬ ‫شما‬ ‫دستاورد‬
•‫آتی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫بنویسید‬ ‫درجایی‬ ‫را‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫همه‬‫در‬
‫باشند‬ ‫دسترس‬
6.69
‫میشوند‬ ‫تکرار‬ ‫به‬ ‫محکوم‬ ‫نمیاورند‬ ‫بخاطر‬ ‫را‬ ‫گذشته‬ ‫که‬ ‫کسانی‬
‫خاتمه‬:‫ها‬ ‫آموخته‬ ‫درس‬
•‫است‬ ‫شده‬ ‫آمیزی‬ ‫رنگ‬ ‫کامل‬ ‫بطور‬ ‫اتاق‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬
‫پروژه‬ ‫خاتمه‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬
•‫شود‬ ‫انجام‬ ‫کار‬ ‫تا‬ ‫کشید‬ ‫طول‬ ‫چقد‬ ‫و‬ ‫کردید‬ ‫مصرف‬ ‫رنگ‬ ‫چقدر‬ ‫که‬ ‫بنویسید‬
•‫بنویسید‬ ‫بعد‬ ‫دفعه‬ ‫برای‬ ‫یادداشتهایی‬
‫سوابق‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬
•‫کنید‬ ‫منتقل‬ ‫انبار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫رنگ‬ ‫باقیمانده‬
•‫اید‬ ‫کرده‬ ‫پرداخت‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫همه‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬
•‫شده‬ ‫تمام‬ ‫کارها‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫نظر‬ ‫اتفاق‬ ‫اتاق‬ ‫ساکنین‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬
•‫بگذارید‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫شام‬ ‫قرار‬ ‫یک‬
‫مشتریان‬ ‫رضایت‬ ‫سنجش‬
6.70
‫خاتمه‬:‫مثال‬
7.71
‫بگذارید‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫را‬ ‫پاذل‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫تکه‬
‫بندی‬ ‫جمع‬
‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬
‫شروع‬ ‫اجرا‬‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫خاتمه‬
‫انجام‬ ‫نحوه‬ ‫تعیین‬
‫انجام‬
‫گیری‬ ‫تصمیم‬
‫انجام‬ ‫برای‬
‫و‬ ‫کردن‬ ‫جمع‬
‫بستن‬
‫با‬ ‫سازگاری‬
‫تغییرات‬
7.72
‫دارد‬ ‫را‬ ‫انجام‬ ‫ارزش‬ ‫شما‬ ‫پروژه‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬
‫شروع‬:‫انجام‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬
‫کنی‬ ‫فکر‬‫د‬‫بنویسید‬
‫دستیابی‬
‫توافق‬ ‫به‬
7.73
‫یافت‬ ‫خواهید‬ ‫دست‬ ‫هدفتان‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫میتواند‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬
‫ریزی‬ ‫برنامه‬:‫انجام‬ ‫نحوه‬ ‫تعیین‬
‫ریسک‬
‫محدوده‬
‫انسانی‬ ‫نیروی‬
‫زمان‬
‫خرید‬
‫هزینه‬ ‫کیفیت‬
‫ارتباطات‬
‫را‬ ‫برنامه‬
‫کنید‬ ‫دنبال‬
‫محدوده‬
‫زمان‬
‫هزینه‬
‫کیفیت‬
‫انجام‬ ‫را‬ ‫کارها‬
‫دهید‬
‫پروژه‬ ‫مدیر‬
‫پروژه‬ ‫تیم‬
‫ذینفعان‬
‫را‬ ‫خروجی‬
‫کنید‬ ‫تولید‬
‫محصول‬
‫خدمات‬
‫نتیجه‬
7.74
‫میکند‬ ‫راحتتر‬ ‫را‬ ‫اجرا‬ ‫خوب‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬
‫اجرا‬:‫دادن‬ ‫انجام‬
‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬
‫تغییر‬ ‫کارها‬ ‫وقتی‬
‫میکند‬...‫شوید‬ ‫منطبق‬
7.75
‫شود‬ ‫کنترل‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فرایند‬ ‫یه‬ ‫تغییر‬
‫تغییرات‬ ‫شناسایی‬
‫علل‬ ‫شناسایی‬
‫تغییرات‬
‫برای‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬
‫انجام‬
‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫مجدد‬
‫برنامه‬ ‫اجرای‬
‫جدید‬
7.76
‫یابید‬ ‫دست‬ ‫توافق‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫خاتمه‬ ‫درخصوص‬
‫از‬ ‫اطمینان‬
‫پروژه‬ ‫خاتمه‬
‫اوری‬ ‫جمع‬
‫مستندات‬
‫سنجش‬
‫رضایت‬
‫مشتریان‬
‫خاتمه‬:‫کارها‬ ‫بستن‬
Executive Sponsor: James Snyder
Co-Authors:
Marie Hegarty
Jerry Pearson
Major Contributors:
Ramesh Arumugam
Kristi Baldwin
Marcos Beolchi de Arruda
John A. Gaffney
Carol L. Haines
Matthew D. Rusnak
Vicki Sama
Haifa Tyler
Robert Weidner
Sandra Williams
Special Thanks to John J. Byrne, Ph.D., PMP:
Dr. Byrne was a prime contributor to the K-12 curriculum developed in 2009 by
PMI-DVC which was presented first at the Philadelphia School District Offices,
and later, at three area high schools. He was the lead instructor for the pilot
program in the School District. He generously permitted the current team to
benefit from his leadership, knowledge, and experience teaching Project
Management.
Contributors
1 von 77

Recomendados

Managing life's projects von
Managing life's projectsManaging life's projects
Managing life's projectsMahboobe Eslami, PMP
41 views77 Folien
کارگاه پیشرفته طراحی واسط و تجربه کاربری UX/UI Design Pro Workshop von
کارگاه پیشرفته طراحی واسط و تجربه کاربری UX/UI Design Pro Workshopکارگاه پیشرفته طراحی واسط و تجربه کاربری UX/UI Design Pro Workshop
کارگاه پیشرفته طراحی واسط و تجربه کاربری UX/UI Design Pro WorkshopEsmail MohammadiPanah
436 views162 Folien
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه von
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهYashar Gorgani
262 views13 Folien
Nursing management von
Nursing managementNursing management
Nursing managementghasem bagheri
1.5K views39 Folien
Project management - behtime von
Project management - behtimeProject management - behtime
Project management - behtimeReihan Rabiei
21 views8 Folien
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per... von
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...Muhibullah Aman
909 views51 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Managing life's projects fa

Anti-patterns von
Anti-patternsAnti-patterns
Anti-patternsMasih Heidarizadeh
78 views32 Folien
Project-Management-Training.pdf von
Project-Management-Training.pdfProject-Management-Training.pdf
Project-Management-Training.pdfAhmad Jafari
5 views14 Folien
Msf Project Managment 2006 Part 2 von
Msf Project Managment 2006  Part 2Msf Project Managment 2006  Part 2
Msf Project Managment 2006 Part 2Abbas Shojaee MD, CHDA
388 views26 Folien
برنامه ریزی von
برنامه ریزیبرنامه ریزی
برنامه ریزیمحمدرضا خانکی
672 views37 Folien
Scrum Is Not Enough | By Pooya Shahbazian von
Scrum Is Not Enough | By Pooya ShahbazianScrum Is Not Enough | By Pooya Shahbazian
Scrum Is Not Enough | By Pooya ShahbazianIran Agile Community
515 views13 Folien
9- Scrum is not enough - Pooya Shahbazian von
9- Scrum is not enough - Pooya Shahbazian9- Scrum is not enough - Pooya Shahbazian
9- Scrum is not enough - Pooya ShahbazianAli Moghadam
767 views13 Folien

Similar a Managing life's projects fa(20)

Project-Management-Training.pdf von Ahmad Jafari
Project-Management-Training.pdfProject-Management-Training.pdf
Project-Management-Training.pdf
Ahmad Jafari5 views
9- Scrum is not enough - Pooya Shahbazian von Ali Moghadam
9- Scrum is not enough - Pooya Shahbazian9- Scrum is not enough - Pooya Shahbazian
9- Scrum is not enough - Pooya Shahbazian
Ali Moghadam767 views
Change Management Procedure (Base File) von Damoon Nozari
Change Management Procedure (Base File)Change Management Procedure (Base File)
Change Management Procedure (Base File)
Damoon Nozari147 views
مقدمه ای بر چهارچوب اسکرام von Adnan Ebrahimi
مقدمه ای بر چهارچوب اسکراممقدمه ای بر چهارچوب اسکرام
مقدمه ای بر چهارچوب اسکرام
Adnan Ebrahimi80 views
تولید محتوای دیجیتال در سال 2021 von Vahid Rostamibani
تولید محتوای دیجیتال در سال 2021تولید محتوای دیجیتال در سال 2021
تولید محتوای دیجیتال در سال 2021
Modiriatamalkardchist von Reza Maleki
ModiriatamalkardchistModiriatamalkardchist
Modiriatamalkardchist
Reza Maleki137 views
برنامه ریزی تعاملی-Interactive planning von milad shahnazi
برنامه ریزی تعاملی-Interactive planningبرنامه ریزی تعاملی-Interactive planning
برنامه ریزی تعاملی-Interactive planning
milad shahnazi1.5K views
بازسازی منزل.pdf von Araxdecor
بازسازی منزل.pdfبازسازی منزل.pdf
بازسازی منزل.pdf
Araxdecor5 views
How to Sucess In Meeting - Amir.Zamanian von A Zn Network
How to Sucess In Meeting - Amir.ZamanianHow to Sucess In Meeting - Amir.Zamanian
How to Sucess In Meeting - Amir.Zamanian
A Zn Network124 views
معماری نرم افزار در پروژه های چابک von Mahmoud Asadi
معماری نرم افزار در پروژه های چابکمعماری نرم افزار در پروژه های چابک
معماری نرم افزار در پروژه های چابک
Mahmoud Asadi436 views

Managing life's projects fa

 • 1. ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬‫زندگی‬ ‫های‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫موسسه‬ DELAWARE VALLEY CHAPTER ‫ترجمه‬:‫اسالمی‬ ‫محبوبه‬PMP ‫واقعیت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫تبدیل‬! 1.1
 • 2. ‫برنامه‬«‫زندگی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬»‫مدیریت‬ ‫موسسه‬ ‫توسط‬ ‫شعبه‬ ‫پروژه‬Delaware Valley‫شد‬ ‫ایجاد‬. ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫بنیاد‬PMI‫وارد‬ ‫برای‬ ‫شعبه‬ ‫این‬ ‫تالشهای‬ ‫از‬ ‫غیرانتفاعی،مدنی‬ ‫سازمانهای‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫دانش‬ ‫کردن‬‫و‬ ‫میکند‬ ‫حمایت‬ ‫اجتماعی‬. ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ ‫برنامه‬ ‫این‬www.pmief.org‫دسترس‬ ‫در‬ ‫است‬.
 • 3. ‫گرفت‬ ‫خواهیم‬ ‫یاد‬ ‫چیزهایی‬ ‫چه‬ ‫کنیم‬ ‫پیدا‬ ‫دست‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫چطور‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫تالش‬ ‫ارزش‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫بگیریم‬ ‫تصمیم‬ ‫چطور‬ ‫کنیم‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫چطور‬ ‫بشکنیم‬ ‫کوچکتر‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بزرگ‬ ‫کار‬ ‫یک‬ ‫چطور‬ ‫کنیم‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫چطور‬ ‫شویم‬ ‫مواجه‬ ‫نمیدانیم‬ ‫که‬ ‫مسائلی‬ ‫با‬ ‫چطور‬ ‫کنیم‬ ‫سازگار‬ ‫تغییرات‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫چطور‬ ‫ببریم‬ ‫پول‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫بهره‬ ‫بهترین‬ ‫چطور‬ 1.3 ‫گیرید‬ ‫بکار‬ ‫خود‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫شده‬ ‫آزمایش‬ ‫اصول‬
 • 4. •‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫موسسه‬ •PMI‫است‬ ‫شده‬ ‫تاسیس‬ ‫ذیل‬ ‫اهداف‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬: •‫پروژه‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫مدیریت‬ ‫تکنیکهای‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫ارتقاء‬ •‫پروژه‬ ‫مدیران‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫تقویت‬ ‫برای‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ •‫های‬ ‫گواهینامه‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬PMI‫جهانی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ •Delaware Valley Chapter •‫شعبه‬PMI‫مریلند‬ ‫شرقی‬ ‫ساحل‬ ، ‫دالویر‬ ، ‫جرسی‬ ‫جنوب‬ ، ‫فیالدلفیا‬ ‫منطقه‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫درباره‬ 1.4
 • 5. ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ 1.5 ‫واژگان‬ •‫شروع‬ •‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫فرایند‬ •‫اجرا‬ ‫فرایند‬ •‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ •‫خاتمه‬ 5‫گروه‬ ‫فرایندی‬ •‫پروژه‬ •‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ •‫پروژه‬ ‫مدیر‬ •‫اسپانسر‬ •‫ذینفعان‬
 • 6. •‫دارد‬ ‫پایان‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫شروع‬ ‫یک‬ •‫شود‬ ‫می‬ ‫منحصربفرد‬ ‫نتیجه‬ ‫یک‬ ‫خلق‬ ‫به‬ ‫منجر‬ •‫است‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬: –‫افراد‬ –‫زمان‬ –‫بودجه‬ –‫وابسته‬ ‫فعالیتهای‬ •‫پروژه‬ ‫یک‬: –‫باشد‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫بدون‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫ساده‬ ‫آنقدر‬ –‫نیست‬ ‫روتین‬ ‫و‬ ‫تکراری‬ ‫کارهای‬ ‫شامل‬ –‫نیست‬ ‫نتیجه‬ ‫بدون‬ ‫فعالیتهای‬ ‫شامل‬ 1.6 ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫منحصربفرد‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫موقتی‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬. ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫مشخصات‬
 • 7. ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫مثالهایی‬ 1.7 ‫است‬ ‫پروژه‬ ‫نیست‬ ‫پروژه‬ ‫جدید‬ ‫خانه‬ ‫به‬ ‫مکان‬ ‫نقل‬ ‫هواشناسی‬ ‫گزارش‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫گوش‬ ‫تحقیق‬ ‫یک‬ ‫نوشتن‬ ‫دندانها‬ ‫کردن‬ ‫مسواک‬(‫شب‬ ‫هر‬) ‫غذا‬ ‫یک‬ ‫سرو‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫آماده‬ ‫تلفن‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫پاسخ‬
 • 8. 1.8 ‫بگیرید‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ ‫پروژه‬ ‫مالکیت‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ •‫است‬ ‫پروژه‬ ‫قبال‬ ‫در‬ ‫پاسخگو‬ ‫و‬ ‫مسئول‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ •‫باید‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ –‫کند‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫پروژه‬ ‫برای‬ –‫رود‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫برنامه‬ ‫طبق‬ ‫پروژه‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫مطمئن‬ –‫دهد‬ ‫پاسخ‬ ‫تغییرات‬ ‫به‬ –‫کند‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫کلیه‬ ‫بین‬ ‫ارتباطات‬
 • 9. •‫پروژه‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫رویکردی‬ •‫برای‬ ‫ها‬ ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ، ‫مهارتها‬ ، ‫دانش‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫بکارگیری‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ 1.9 ‫کنید‬ ‫تضمین‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫آگاهانه‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ‫اتخاذ‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬
 • 10. •‫میکند‬ ‫تامین‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫مالی‬ ‫منابع‬ •‫کند‬ ‫تامین‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ •‫میشود‬ ‫انجام‬ ‫وی‬ ‫نظارت‬ ‫تحت‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ •‫میدهد‬ ‫ارتقاء‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ •‫مثالها‬ –‫اجرایی‬ ‫مدیریت‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ –‫مدیره‬ ‫هیات‬ ‫رئیس‬ –‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫اجرایی‬ ‫مدیر‬ 1.10 ‫باش‬ ‫پاسخگو‬ ‫است‬ ‫مسئول‬ ‫و‬ ‫میدهد‬ ‫اهمیت‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫اسپانسر‬
 • 11. 1.11 ‫میکنی‬ ‫فکر‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫خیلی‬ ‫میپذیرند‬ ‫تاثیر‬ ‫شما‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫افرادی‬‫د‬! ‫ذینفعان‬ •‫باشد‬ ‫حقوقی‬ ‫یا‬ ‫حقیقی‬ ‫شخص‬ ‫میتواند‬ •‫ببر‬ ‫سود‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫فقط‬ ‫یا‬ ‫باشد‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫درگیر‬ ‫میتواند‬‫د‬ •‫بدهد‬ ‫اهمیت‬ ‫آن‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫میتواند‬ •‫باشد‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫مخالف‬ ‫یا‬ ‫حامی‬ ‫میتواند‬
 • 12. ‫هستید؟‬ ‫هایی‬ ‫پروژه‬ ‫چه‬ ‫درگیر‬ ‫زندگیتان‬ ‫در‬ 1.12 ‫شد‬ ‫آغاز‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫دنیا‬! ‫شما‬ ‫نوبت‬
 • 13. ‫میکنیم‬ ‫صحبت‬ ‫بیشتر‬ ‫فرایندی‬ ‫گروهای‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بعدی‬ ‫اسالیدهای‬ ‫در‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫شروع‬ ‫اجرا‬‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫خاتمه‬ ‫چگونگی‬ ‫تعیین‬ ‫انجام‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫تصمیم‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫جمع‬ ‫بستن‬ ‫در‬ ‫سازگاری‬ ‫مقابل‬ ‫تغییرات‬ 1.13 ‫فرایندی‬ ‫گروههای‬
 • 14. ‫میشود‬ ‫آغاز‬ ‫اید‬ ‫نشده‬ ‫متعهد‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫هنوز‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫از‬ ‫شروع‬ ‫و‬ ‫آغازین‬ ‫فرایند‬. 2.14 Initiate ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫شروع‬ ‫اجرا‬‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫خاتمه‬ ‫چگونگی‬ ‫تعیین‬ ‫انجام‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫تصمیم‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫جمع‬ ‫بستن‬ ‫در‬ ‫سازگاری‬ ‫مقابل‬ ‫تغییرات‬
 • 15. 2.15 ‫فکر‬ ‫کردن‬‫نوشتن‬ ‫دستیابی‬ ‫توافق‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫ارزش‬ ‫پروژه‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫شوید‬ ‫متعهد‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬....
 • 16. 2.16 ‫ما‬، ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫ادبیات‬ ‫در‬ ،‫میگویی‬ ‫چه‬ ‫آن‬ ‫به‬‫م‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫محدوده‬ ‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫میخواهید‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫آنرا‬ ‫میخواهید‬ ‫چرا‬ ‫موفقیت‬ ‫شاخصهای‬ ‫میرسد‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫چگونه‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫بودجه‬ ‫دارید‬ ‫الزم‬ ‫چیزهایی‬ ‫چه‬ ‫مایلستونها‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫میکشد‬ ‫طول‬ ‫چقدر‬ ‫ذینفعان‬ ‫میپذیرد‬ ‫تاثیر‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫کسی‬ ‫چه‬‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫اسپانسر‬ ‫تقبل‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫میکند‬ ‫کردن‬ ‫فکر‬
 • 17. •‫ذینفعان‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫مشترک‬ ‫درک‬ ‫ایجاد‬ •‫افراد‬ ‫در‬ ‫مالکیت‬ ‫حس‬ ‫ایجاد‬ •‫تیم‬ ‫تصمیمات‬ ‫سپردن‬ ‫بخاطر‬ •‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫از‬ ‫تیم‬ ‫جدید‬ ‫اعضای‬ ‫سازی‬ ‫آگاه‬ •‫اصلی‬ ‫نکات‬ ‫فقط‬ •‫نویسی‬ ‫مختصر‬ ‫به‬ ‫توجه‬ •‫را‬ ‫مطالب‬ ‫این‬ ‫جمع‬«‫پروژه‬ ‫منشور‬»‫مینامند‬ 2.17 ‫دارد‬ ‫هم‬ ‫نوشتن‬ ‫ارزش‬ ‫حتما‬ ‫پس‬ ‫دهید‬ ‫انجامش‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫ارزش‬ ‫اگر‬! ‫نوشتن‬
 • 18. •‫اسپانسر‬ ‫و‬ ‫ذینفعان‬ ‫به‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ •‫لزوم‬ ‫درصورت‬ ‫منشور‬ ‫تغییر‬ •‫منشور‬ ‫برروی‬ ‫اعضا‬ ‫توافق‬ ‫اخذ‬ •‫منابع‬ ‫برسر‬ ‫توافق‬ –‫پول‬ –‫تدارکات‬ –‫افراد‬ •‫شروع‬ ‫مجوز‬ ‫اخذ‬ 2.18 ‫شروع‬ ‫مجوز‬ ‫اخذ‬:‫شما‬ ‫پروژه‬ ‫برای‬ ‫محکم‬ ‫زیربنای‬ ‫یک‬ ‫توافق‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬
 • 19. ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫آنرا‬ ‫میخواهید‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫فکر‬ ، ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬:‫انجام‬ ‫چگونگی‬ ‫تعیین‬ 3.19 ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫شروع‬ ‫اجرا‬‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫خاتمه‬ ‫چگونگی‬ ‫تعیین‬ ‫انجام‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫تصمیم‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫جمع‬ ‫بستن‬ ‫در‬ ‫سازگاری‬ ‫مقابل‬ ‫تغییرات‬
 • 20. ‫ریزی‬ ‫برنامه‬:‫انجام‬ ‫چگونگی‬ ‫تعیین‬ 3.20 ‫میشود‬ ‫حاصل‬ ‫شما‬ ‫پروژه‬ ‫مختلف‬ ‫بخشهای‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫ریسک‬ ‫محدوده‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫زمان‬ ‫خرید‬ ‫هزینه‬ ‫کیفیت‬ ‫ارتباطات‬
 • 21. 3.21 Define your end result. ‫محدوده‬ •‫دهید‬ ‫پاسخ‬ ‫سئوالها‬ ‫این‬ ‫به‬ •‫هستند؟‬ ‫مواردی‬ ‫چه‬ ‫شامل‬ ‫خروجیها‬ •‫چیست؟‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫مشخصه‬ •‫دارند؟‬ ‫کارکردی‬ ‫چه‬ ‫هرکدام‬ •‫شود؟‬ ‫انجام‬ ‫خوب‬ ‫چقدر‬ ‫باید‬ ‫هرکدام‬ •‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫اجرا‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫محدودیتهایی‬ ‫چه‬ •‫بگیرید‬ ‫ذینفعانتان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ورودیها‬ •‫بخش‬ ‫این‬ ‫ما‬«‫الزامات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬»‫میگوییم‬ ‫پروژه‬ ‫خروجی‬ ‫جزئیات‬ ‫تعریف‬ •‫ر‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫خروجیها‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫کلی‬ ‫لیست‬‫بنویسید‬ ‫ا‬ •‫کنید‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫بخش‬ ‫هر‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫مربوطه‬ ‫کارهای‬ ، ‫ها‬ ‫ورودی‬ •‫بخش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ما‬«‫کار‬ ‫شکست‬ ‫ساختار‬‫یا‬WBS»‫میگوییم‬ ‫کار‬ ‫سازماندهی‬ ‫محدوده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
 • 22. ‫الزامات‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬ –‫پروژه‬ ‫خروجیهای‬ •‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫نقاشی‬ •‫سفید‬ ‫رنگ‬ ‫به‬ ‫سقف‬ •‫آبی‬ ‫رنگ‬ ‫به‬ ‫دیوارها‬ •‫برق‬ ‫نیمه‬ ‫آبی‬ ‫نهایی‬ ‫رنگ‬ •‫نشود‬ ‫دیده‬ ‫دیوار‬ ‫در‬ ‫سوراخی‬ ‫هیچ‬ –‫محدودیتها‬ •‫ساعت‬ ‫بین‬ ‫نقاشی‬8‫تا‬ ‫صبح‬5‫شود‬ ‫انجام‬ ‫بعدازظهر‬ •‫برسد‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫عرض‬ ‫در‬ ‫کار‬ •‫شوند‬ ‫خارج‬ ‫باید‬ ‫رنگ‬ ‫قوطیهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نخاله‬ ‫تمام‬ •‫گردد‬ ‫نگهداری‬ ‫آتی‬ ‫دفعات‬ ‫برای‬ ‫رنگ‬ ‫باقیمانده‬ 3.22 ‫کنید‬ ‫تعریف‬ ‫خودتان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫نهایی‬ ‫نتیجه‬ ‫محدوده‬
 • 23. ‫نمونه‬ WBS 3.23 ‫کنید‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫اصلی‬ ‫کارهای‬ ‫محدوده‬ ‫اتاق‬ ‫نقاشی‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫رنگ‬ ‫انتخاب‬ ‫متلایر‬ ‫خرید‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫اتاق‬ ‫نقاشی‬ ‫الیه‬ ‫اجرای‬ ‫اول‬ ‫الیه‬ ‫اجرای‬ ‫دوم‬ ‫تمیزکاری‬ ‫تمیزکاری‬ ‫اتاق‬ ‫ها‬ ‫نخاله‬ ‫دفع‬ ‫مجدد‬ ‫چیدمان‬ ‫اتاق‬
 • 24. •‫تعریف‬ ‫را‬ ‫فعالیتها‬ ‫جزئیات‬ ، ‫شکست‬ ‫ساختار‬ ‫عناصر‬ ‫برای‬‫کنید‬ •‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫فعالیتها‬ ‫توالی‬ •‫هر‬ ‫برای‬‫منابع‬ ‫فعالیت‬(‫تدارکات‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬)‫تخمین‬ ‫را‬‫بزنید‬ •‫کاری‬ ‫تقویم‬‫تعریف‬ ‫را‬ ‫فعالیتها‬‫کنید‬ •‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫زمانبندی‬ ‫برنامه‬ 3.24 ‫فعالیتها‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫و‬ ‫توالی‬ ‫تعریف‬ ‫زمان‬ ‫زمان‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
 • 25. ‫فعالیتها‬ ‫لیست‬ ‫نمونه‬ 3.25 ‫کنید‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫که‬ ‫میکند‬ ‫کمک‬ ‫فعالیتها‬ ‫لیست‬ ‫زمان‬ ‫با‬ ‫متناظر‬ ‫فعالیتهای‬«‫سازی‬ ‫آماده‬»‫قبلی‬ ‫مثال‬ ‫شکست‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫منابع‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫فعالیت‬ ‫انبارش‬ ‫برای‬ ‫فضا‬ 1‫ساعت‬ ‫کردن‬ ‫خارج‬‫مبلمان‬ ‫و‬ ‫سطل،اسفتج،آب‬ ‫صابون‬ 1‫ساعت‬ ‫دیوارها‬ ‫تمیزکاری‬ ،‫بتونه‬‫سنباده‬ 2‫ساعت‬ ‫فرجهای‬ ‫و‬ ‫خلل‬ ‫تعمیر‬‫دیوار‬ ‫نایلون،نوارچسب‬ 2‫ساعت‬ ‫پوشاندن‬‫آمیز‬ ‫رنگ‬ ‫نباید‬ ‫که‬ ‫فضاهایی‬‫ی‬ ‫شود‬
 • 26. 3.26 ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫فعالیتها‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫توالی‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫زمانبندی‬ ‫زمان‬ ‫شروع‬ ‫با‬ ‫متناظر‬ ‫فعالیتهای‬«‫سازی‬ ‫آماده‬»‫قبلی‬ ‫مثال‬ ‫شکست‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫مبلمان‬ ‫کردن‬ ‫خارج‬ ‫دیوارها‬ ‫تمیزکاری‬ ‫فضاهایی‬ ‫پوشیدن‬ ‫رنگ‬ ‫نباید‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫آمیزی‬ ‫و‬ ‫خلل‬ ‫تعمیر‬ ‫دیوار‬ ‫فرجهای‬ ‫پایان‬ ‫زمانبندی‬ ‫نمونه‬
 • 27. •‫هر‬ ‫هزینه‬‫تخمین‬ ‫را‬ ‫فعالیت‬‫بزنید‬ •‫برای‬ ‫هزینه‬ ‫شامل‬: –‫انسانی‬ ‫نیروی‬ –‫تدارکات‬ –‫سربار‬ ‫های‬ ‫هزینه‬(‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫انبارش‬ ‫فضای‬ ‫مثل‬) •‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫تجمیع‬ ‫با‬‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫بودجه‬ ،‫کنی‬ ‫استخراج‬ ‫را‬ ‫پروژه‬‫د‬ 3.27 ‫کنید‬ ‫برآورد‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫هزینه‬ ‫هزینه‬ ‫هزینه‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
 • 28. 3.28 ‫کنید‬ ‫برآورد‬ ‫را‬ ‫فعالیت‬ ‫هر‬ ‫هزینه‬ ‫هزینه‬ ‫هزینه‬ ‫تدارکات‬ ‫هزینه‬ ‫نیروی‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫انسان‬ ‫نیروی‬‫ی‬ ‫فعالیت‬ - 20‫لایر‬ ‫انبارش‬ ‫برای‬ ‫فضا‬ 1‫ساعت‬ ‫کردن‬ ‫خارج‬‫مبلمان‬ 5‫لایر‬ 20‫لایر‬ ‫و‬ ‫سطل،اسفتج،آب‬ ‫صابون‬ 1‫ساعت‬ ‫دیوارها‬ ‫تمیزکاری‬ 10‫لایر‬ 50‫لایر‬ ،‫بتونه‬‫سنباده‬ 2‫ساعت‬ ‫فرجهای‬ ‫و‬ ‫خلل‬ ‫تعمیر‬‫دیوار‬ 70‫لایر‬ 50‫لایر‬ ‫نایلون،نوارچسب‬ 2‫ساعت‬ ‫پوشاندن‬‫نباید‬ ‫که‬ ‫فضاهایی‬‫رنگ‬ ‫شود‬ ‫آمیزی‬ ‫هزینه‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬:‫نمونه‬
 • 29. •‫مفهوم‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫ش‬ ‫پروژه‬ ‫برای‬ ‫کیفیت‬‫ما‬ ‫چیست‬ •‫چطور‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫آ‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫میتوانید‬‫را‬ ‫ن‬ ‫کنید‬ ‫تضمین‬ 3.29 ‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫درخواست‬ ‫مورد‬ ‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫پروژه‬ ‫خروجی‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ‫مثالها‬ •‫مذکور‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ‫کیفیت‬ ‫تعریف‬ •‫باشد‬ ‫یکدست‬ ‫دیوارها‬ •‫شود‬ ‫پوشیده‬ ‫کامل‬ ‫بطور‬ ‫قبلی‬ ‫رنگ‬ •‫نرسد‬ ‫کفپوش‬ ‫به‬ ‫آسیبی‬ •‫کنیم‬ ‫تضمین‬ ‫را‬ ‫کیفیت‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫چطور‬ •‫زیرسازی‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بازرسی‬ •‫آمیزی‬ ‫رنگ‬ ‫الیه‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بازدید‬ •‫بازرسی‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫کفپوش‬ ‫پوشاندن‬‫بعد‬ ‫کار‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫کیفیت‬ ‫کیفیت‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
 • 30. •‫درصورت‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫نشده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫رخدادهای‬ ‫ریسکهای‬ ‫وقوع‬(‫آینده‬ ‫در‬)‫میدهند‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ •‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ریسک‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ –‫میکند‬ ‫ایجاد‬ ‫منفی‬ ‫تاثیر‬ ‫که‬ ‫ریسکی‬ ‫یا‬ ‫تهدید‬ –‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫مثبت‬ ‫تاثیر‬ ‫که‬ ‫ریسکی‬ ‫یا‬ ‫فرصت‬ 3.30 ‫کنید‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫میتوانید‬ ‫باشید‬ ‫آگاه‬ ‫ریسکها‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫اگر‬ ‫ریسک‬ ‫ریسک‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
 • 31. 3.31 ‫باشید‬ ‫قدم‬ ‫پیش‬ ‫فرصتها‬ ‫تاثیر‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫تهدیدها‬ ‫اثر‬ ‫کاهش‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ •‫مشاوره‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫صحبت‬ •‫لیست‬ ‫تهیه‬ ‫شناسایی‬ •‫وقوع‬ ‫احتمال‬:‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫وقوع‬ ‫امکان‬ ‫چقدر‬ •‫اثر‬ ‫میزان‬:‫خواهد‬ ‫چقدر‬ ‫آن‬ ‫تاثیر‬ ‫وقوع‬ ‫درصورت‬ ‫بود؟‬ ‫ارزیابی‬ •‫وقوع‬ ‫احتمال‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫راهکارهایی‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ •‫اثر‬ ‫میزان‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫راهکارهایی‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ •‫زمانی‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫ذخایر‬ ‫گرفتن‬ ‫درنظر‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫ریسک‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
 • 32. 3.32 ‫باشید‬ ‫فعال‬–‫کنید‬ ‫متوقف‬ ‫بیفتند‬ ‫اتفاق‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫را‬ ‫مشکالت‬ ‫مقابله‬ ‫برنامه‬ ‫مسئول‬ ‫اثر‬ ‫میزان‬ ‫احتمال‬ ‫وقوع‬ ‫ریسک‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫رنگ‬ ‫نمونه‬ ‫خرید‬‫نمونه‬ ‫علی‬ ‫زیاد‬ ‫متوسط‬ ‫رنگ‬ ‫پوشانندگی‬ ‫نباشد‬ ‫خوب‬ ‫خرید‬‫مناسب‬ ‫کننده‬ ‫تمیز‬ ‫حسن‬ ‫زیاد‬ ‫باال‬ ‫کفپوش‬ ‫روی‬ ‫رنگ‬ ‫بریزد‬ - ‫محمد‬ ‫زیاد‬ ‫متوسط‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫حجم‬ ‫مشتری‬ ‫کند‬ ‫اضافه‬ ‫فروش‬ ‫رنگ‬ ‫نزدیکترین‬ ‫شناسایی‬‫ی‬ ‫علی‬ ‫کم‬ ‫متوسط‬ ‫شود‬ ‫تمام‬ ‫رنگ‬ ‫مسئولیت‬ ‫بیمه‬ ‫مهدی‬ ‫کم‬ ‫کم‬ ‫سانحه‬ ‫دچار‬ ‫نقاش‬ ‫شود‬ ‫ریسک‬ ‫ریسک‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬:‫مثال‬
 • 33. •‫باید‬ ‫که‬ ‫خدماتی‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫را‬ ‫گردد‬ ‫خریداری‬ ‫کنید‬ ‫مشخص‬ •‫تامین‬ ‫نحوه‬‫را‬ ‫آنها‬ ‫مشخص‬‫کنید‬ 3.33 ‫کنید‬ ‫فراهم‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫آنچه‬ ‫همه‬ ‫خرید‬ ‫مثالها‬ •‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫چیزهایی‬ ‫چه‬ •‫نردبان‬ •‫رول‬ ‫و‬ ‫برس‬ •‫رنگ‬ •‫شود‬ ‫تامین‬ ‫چگونه‬ •‫نردبان‬ ‫یک‬ ‫اجاره‬ •‫فروشگاه‬ ‫از‬ ‫مو‬ ‫قلم‬ ‫و‬ ‫برس‬ ‫خرید‬X •‫فروشگاه‬ ‫از‬ ‫رنگ‬ ‫خرید‬Y ‫خرید‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
 • 34. •‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ •‫هر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫نقش‬‫تخصیص‬ ‫فرد‬‫دهید‬ •‫تخصیص‬ ‫فعالیتها‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫افراد‬‫دهید‬ •‫دهید‬ ‫آموزش‬ •‫و‬ ‫انگیزشی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬‫تعیین‬ ‫را‬ ‫پاداش‬‫کنید‬ 3.34 ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫باانگیزه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫سازماندهی‬ ، ‫دیده‬ ‫آموزش‬ ‫تیم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫پروژه‬ ‫نیروی‬ ‫انسانی‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
 • 35. 3.35 ‫کنید‬ ‫سازماندهی‬ ‫فعالیتها‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫نقشها‬ ‫گرفتن‬ ‫برعهده‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫تیم‬ ‫مسئولیت‬ ‫تخصیص‬ ‫ماتریس‬ ‫فعالیت‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫علی‬ ‫حسن‬ ‫رضا‬ ‫مهدی‬ ‫اتا‬ ‫تمیزکاری‬‫ق‬ P S ‫دیوارها‬ ‫تعمیر‬ P ‫بندی‬ ‫بسته‬ P ‫نقاشی‬ S P S S ‫نظارت‬ P P=‫مستقیم‬ ‫مسئول‬ S=‫جایگزین‬ ‫نیروی‬ ‫علی‬ ‫مهدی‬ ‫رضا‬ ‫حسن‬ ‫سازمانی‬ ‫چارت‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬:‫مثال‬ ‫نیروی‬ ‫انسانی‬
 • 36. •‫و‬ ‫مهم‬ ‫مباحث‬ ‫از‬ ‫ارتباطات‬ ‫موضوع‬ ‫است‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫کلیدی‬ •‫ب‬ ‫منجر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ضعیف‬ ‫ارتباطات‬‫ه‬: –‫سوءتفاهم‬ –‫تالش‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫رفتن‬ ‫هدر‬ –‫روحیه‬ ‫رفتن‬ ‫دست‬ ‫از‬ 3.36 90%‫میشود‬ ‫پروژه‬ ‫ارتباطات‬ ‫صرف‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫وقت‬ ‫ارتباطات‬ ‫ارتباطات‬ ‫انواع‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫عمودی‬ ‫و‬ ‫افقی‬ ‫شفاهی‬ ‫و‬ ‫کتبی‬ ‫غیرکالمی‬ ‫و‬ ‫کالمی‬ ‫غیررسمی‬ ‫و‬ ‫رسمی‬ Formal and Informal ‫غیررسمی‬ ‫و‬ ‫رسمی‬ Official and Unofficial ‫ارتباطات‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
 • 37. 3.37 ‫هدف‬ ‫مهارت‬ ‫دیگران‬ ‫آنچه‬ ‫شنیدن‬«‫واقعا‬»‫میگویند‬ ‫فعال‬ ‫دادن‬ ‫گوش‬ ‫عمیقتر‬ ‫کشف‬ ‫و‬ ‫درک‬‫معانی‬ ‫کاوش‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫دیگران‬ ‫انتظارات‬ ‫حدود‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫انتظارات‬ ‫مدیریت‬ ‫دانش‬ ‫افزایش‬ ‫تحصیل‬ ‫کارایی‬ ‫بهبود‬ ‫گری‬ ‫مربی‬ ‫کارها‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫دیگران‬ ‫کردن‬ ‫متقاعد‬ ‫کردن‬ ‫متقاعد‬ ‫تیم‬ ‫تشویق‬ ‫دادن‬ ‫انگیزه‬ ‫اختالفات‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫درگیریهای‬ ‫رساندن‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫تعارض‬ ‫حل‬ ‫مهارتها‬ ‫از‬‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫تان‬ ‫خواسته‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫ارتباطات‬ ‫ارتباطی‬ ‫مهارتهای‬
 • 38. ‫هدف‬ ‫نوع‬ ‫دفعات‬‫تکرار‬ ‫ذینفع‬ ‫نقاشی‬ ‫کار‬ ‫شرح‬ ‫نوشتن‬ ‫نوشتاری‬ ‫یکبار‬ ‫خانه‬ ‫صاحب‬ ‫روزانه‬ ‫گزارش‬ ‫تهیه‬ ‫شفاهی‬ ‫روزانه‬ ‫تیم‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫آموزش‬ ‫عملی‬ ‫یکبار‬ ‫تیم‬ ‫مطابق‬ ‫پروژه‬ ‫زمانبندی‬ ‫برنامه‬ ‫بروزرسانی‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫گزارشهای‬ ‫مشکالت‬ ‫شفاهی‬ ‫روزانه‬ ‫خانه‬ ‫صاحب‬ 3.38 ‫برنامه‬ ‫ارتباطات‬ ‫برای‬‫کنید‬ ‫ریزی‬–‫چرا؟‬ ، ‫چگونه‬ ، ‫موقع‬ ‫چه‬ ، ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫ارتباطات‬ ‫ارتباطات‬ ‫مدیریت‬:‫مثال‬
 • 39. •‫بنویسید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫برنامه‬ •‫پروژه‬ ‫منشور‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اید‬ ‫نوشته‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫مغایرتها‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫مقایسه‬ •‫برسید‬ ‫نظر‬ ‫اتفاق‬ ‫به‬ ‫ذینفعان‬ ‫با‬ •‫اسپانسر‬ •‫ها‬ ‫مشتری‬ •‫پروژه‬ ‫مدیر‬ •‫پروژه‬ ‫تیم‬ •‫ب‬ ‫با‬ ‫درمقایسه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پروژه‬ ‫واقعی‬ ‫پیشرفت‬‫رنامه‬ ‫کنید‬ ‫کنترل‬ ‫داشتید‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ •‫حسب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الزامی‬ ‫که‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫دانستن‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫اجرا‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫برنامه‬ ‫شرایط‬ ‫کند‬ ‫تغییر‬ 3.39 ‫پروژه‬ ‫اهداف‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫توافقنامه‬ ‫یک‬ ‫منزله‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫برنامه‬ ‫میکنید‬ ‫محقق‬ ‫را‬. ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬
 • 40. 3.40 ‫برسید‬ ‫اهدافتان‬ ‫به‬ ‫میتوانید‬ ‫چطور‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫یکپارچه‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫ریسک‬ ‫محدوده‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫زمان‬ ‫خرید‬ ‫هزینه‬ ‫کیفیت‬ ‫ارتباطات‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬:‫انجام‬ ‫نحوه‬
 • 41. 4.41 ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫آنرا‬ ‫پس‬ ، ‫دارید‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫درنظر‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫شروع‬ ‫اجرا‬‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫خاتمه‬ ‫چگونگی‬ ‫تعیین‬ ‫انجام‬ ‫انجام‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫جمع‬ ‫بستن‬ ‫در‬ ‫سازگاری‬ ‫مقابل‬ ‫تغییرات‬ ‫اجرا‬
 • 42. ‫خروجی‬ ‫به‬ ‫کن‬ ‫پیدا‬ ‫دست‬‫ید‬ •‫محصول‬ •‫خدمات‬ •‫نتیجه‬ ‫تان‬ ‫برنامه‬ ‫کن‬ ‫دنبال‬ ‫را‬‫ید‬ •‫محدوده‬ •‫زمان‬ •‫هزینه‬ •‫کیفیت‬ 4.42 ‫میکند‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫را‬ ‫اجرا‬ ‫خوب‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫اجرا‬
 • 43. 4.43 ‫است‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫کلی‬ ‫مسئولیت‬ •‫برنامه‬ ‫دادن‬ ‫انجام‬ •‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫سازماندهی‬ •‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫به‬ ‫کارها‬ ‫ابالغ‬ •‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫فعالیتهای‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫هدایت‬ •‫ذینفعان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ •‫برنامه‬ ‫با‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫پیشرفت‬ ‫مقایسه‬ •‫برنامه‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫کیفیت‬ ‫مقایسه‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫اجرا‬–‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫مسئولیت‬
 • 44. 4.44 ‫هستند‬ ‫تیم‬ ‫موفقیت‬ ‫کلید‬ ‫افراد‬! •‫کارها‬ ‫انجام‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ •‫مالی‬ ‫منابع‬ ‫تامین‬ •‫پروژه‬ ‫پیشبرد‬ ‫اسپانسر‬ •‫پروژ‬ ‫در‬ ‫درگیر‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫شرایط‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫مطلع‬‫ه‬ ‫ذینفعان‬ ‫اجرا‬-‫نقشها‬ ‫سایر‬
 • 45. •‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫فعالیتهای‬ ‫تمام‬ ‫اجرای‬ –‫سازی‬ ‫آماده‬ –‫آمیزی‬ ‫رنگ‬ –‫تمیزکاری‬ •‫ریسکها‬ ‫اثر‬ ‫کاهش‬ •‫ک‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫حصول‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫بازدید‬‫یفیت‬ •‫ذینفعان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ 4.45 ‫اجرا‬-‫مثال‬
 • 46. 5.46 ‫کنید‬ ‫منطبق‬ ‫را‬ ‫خود‬ ، ‫میکند‬ ‫تغییر‬ ‫شرایط‬ ‫وقتی‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫شروع‬ ‫اجرا‬‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫خاتمه‬ ‫چگونگی‬ ‫تعیین‬ ‫انجام‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫تصمیم‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫جمع‬ ‫بستن‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬ ‫تغییرات‬
 • 47. 5.47 ‫تغییر‬ ‫شناسایی‬ ‫علل‬ ‫شناسایی‬ ‫تغییر‬ ‫برای‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫انجام‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مجدد‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫جدید‬ ‫کنید‬ ‫کنترل‬ ‫آنرا‬ ‫میتوانید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پروسه‬ ‫یک‬ ‫تغییر‬ ‫میکند‬ ‫تغییر‬ ‫شرایط‬ ‫وقتی‬...‫کردن‬ ‫تنظیم‬
 • 48. 5.48 ‫تغییر‬ ‫شناسایی‬ ‫علل‬ ‫شناسایی‬ ‫تغییر‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مجدد‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫جدید‬ ‫تغییر‬ ‫شناسایی‬
 • 49. •‫کنید‬ ‫نگاه‬ ‫پروژه‬ ‫نهایی‬ ‫محصول‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ، ‫زمانبندی‬ ‫به‬ •‫کنید‬ ‫مقایسه‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫نتیجه‬ •‫است‬ ‫تغییر‬ ‫یک‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫انحرافی‬ ‫هر‬ ‫نتایج‬ ‫محاسبه‬ •‫گ‬ ‫میپذیرند‬ ‫تاثیر‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مشتری‬ ‫به‬‫وش‬ ‫کنید‬ •‫کنید‬ ‫گوش‬ ‫میدهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫به‬ •‫میکنند‬ ‫صحبت‬ ‫تغییرات‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫زمانی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫توجه‬. ‫کنید‬ ‫گوش‬ ‫ذینفعانتان‬ ‫به‬ 5.49 ‫تغییر‬ ‫شناسایی‬
 • 50. 5.50 ‫است‬ ‫آن‬ ‫کنترل‬ ‫برای‬ ‫قدم‬ ‫اولین‬ ‫ریسک‬ ‫شناسایی‬ ‫تغییر‬ ‫شناسایی‬ ‫نتایج‬ ‫سنجیدن‬ ‫ذینفعان‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫گوش‬ ‫محدوده‬ ‫محصول‬ ‫الزامات‬ ‫از‬ ‫عدول‬ ‫میخاستم‬ ‫دیگری‬ ‫چیز‬ ‫من‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫که‬ ‫دادم‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫من‬ ‫بود‬ ‫نشده‬ ‫هزینه‬ ‫بودجه‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫پول‬ ‫افزایش‬ ‫دارم‬ ‫نیاز‬ ‫بیشتری‬ ‫پول‬ ‫زمان‬ ‫زمانبندی‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫عقبتر‬‫هستی‬‫م‬ ‫دارم‬ ‫نیاز‬ ‫بیشتری‬ ‫زمان‬ ‫کیفیت‬ ‫است‬ ‫عیب‬ ‫دارای‬ ‫کار‬ ‫ندارم‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کار‬ ‫من‬ ‫ارتباطات‬ ‫نشده‬ ‫داده‬ ‫تماسها‬ ‫به‬ ‫پاسخی‬ ‫نمیدانم‬ ‫ریسک‬ ‫نب‬ ‫موثر‬ ‫ریسک‬ ‫اثر‬ ‫کاهش‬ ‫برنامه‬‫وده‬ ‫نگران‬ ‫من‬.....‫هستم‬ ‫خرید‬ ....‫است‬ ‫نشده‬ ‫تهیه‬ ‫من‬....‫نکردم‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫ذینفعان‬ ‫مشارکت‬ ‫شرکت‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫ذینفعان‬‫ا‬ ‫نکرده‬‫ند‬ ‫من‬....‫ام‬ ‫ندیده‬ ‫را‬ ‫تغیر‬ ‫شناسایی‬-‫مثال‬
 • 51. ‫است‬ ‫درست‬ ‫تعابیر‬ ‫از‬‫فاده‬ ‫کنید‬ •‫کمله‬ ‫از‬«‫تغییر‬» ‫کنید‬ ‫استفاده‬ •«‫تغییر‬»‫از‬ ‫را‬ «‫برنامه‬»‫جداکنید‬ ‫بنویس‬ •‫تغیی‬ ‫از‬ ‫لیست‬ ‫یک‬‫رات‬ ‫کنید‬ ‫تهیه‬ •‫ر‬ ‫تغییر‬ ‫هر‬ ‫وضعیت‬‫ا‬ ‫کنید‬ ‫مشخص‬ 5.51 ‫باشد‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫میکنید‬ ‫ارزیابی‬ ‫را‬ ‫تغییرات‬ ‫وقتی‬ ‫تغییر‬ ‫شناسایی‬-‫ارتباطات‬
 • 52. •50%‫است‬ ‫شده‬ ‫آمیزی‬ ‫رنگ‬ ‫اتاق‬ ‫از‬ •25%‫است‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫رنگ‬ ‫نتایج‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ •‫میگوید‬ ‫یکی‬:‫میشود‬ ‫تمام‬ ‫دارد‬ ‫رنگ‬! ‫کنید‬ ‫گوش‬ ‫ذینفعان‬ ‫به‬ 5.52 ‫تغییرات‬ ‫شناسایی‬:‫اتاق‬ ‫نقاشی‬
 • 53. 5.53 ‫تغییر‬ ‫شناسایی‬ ‫علل‬ ‫شناسایی‬ ‫تغییر‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مجدد‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫جدید‬ ‫علل‬ ‫شناسایی‬
 • 54. 5.54 ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫ریشه‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫دالیل‬ ، ‫ها‬ ‫نشانه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ •‫صحب‬ ‫ارتباطند‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫با‬ ‫نزدیک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫با‬‫کنید‬ ‫ت‬ •‫بگویید‬«‫چرا‬»‫بپرسید‬ ‫مجددا‬ ، ‫کنید‬ ‫گوش‬ ‫پاسخ‬ ‫به‬ ‫و‬«‫چرا‬» •‫ا‬ ‫کردن‬ ‫سرزنش‬ ‫نه‬ ‫شوید‬ ‫متمرکز‬ ‫تغییرات‬ ‫علت‬ ‫برروی‬‫فراد‬ ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫تغییرات‬ ‫بروز‬ ‫دلیل‬ •‫خام‬ ‫اطالعات‬(Data):‫هستیم‬ ‫عقب‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫روز‬ ‫دو‬ ‫ما‬ •‫شده‬ ‫تحلیل‬ ‫اطالعات‬(information)‫شدند‬ ‫بیمار‬ ‫قبل‬ ‫هفته‬ ‫کارگر‬ ‫سه‬ ‫اولیه‬ ‫خام‬ ‫اطالعات‬(Date)‫کنید‬ ‫تحلیل‬ ‫را‬(Information) ‫تغییر‬ ‫علل‬ ‫شناسایی‬
 • 55. •‫سئوال‬ ، ‫علل‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫بپرسید‬ 5.55 ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫ریشه‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫دالیل‬ ، ‫ها‬ ‫نشانه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫چراها‬ ‫علل‬ ‫شناسایی‬
 • 56. 5.56 ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫تصمیم‬ ‫تغییر‬ ‫شناسایی‬ ‫علل‬ ‫شناسایی‬ ‫تغییر‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مجدد‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫جدید‬
 • 57. •‫تمرک‬ ‫پروژه‬ ‫اولویتهای‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ‫بر‬‫ز‬ ‫کنید‬ •‫را‬ ‫محدودیتها‬ ‫بین‬ ‫متقابل‬ ‫ارتباط‬ ‫بگیرید‬ ‫درنظر‬ •‫راهکارهای‬ ‫ضعف‬ ‫و‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬ ‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫پیشنهادی‬ •‫بگیرید‬ ‫کمک‬ ‫کارشناسان‬ ‫از‬ 5.57 ‫کنید‬ ‫ترسیم‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ ، ‫کنید‬ ‫کاری‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫هزینه‬ ‫زمان‬ ‫محدوده‬‫کیفیت‬ ‫ریسک‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫تصمیم‬
 • 58. 5.58 ‫کنید‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫تغییرات‬-‫کنند‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫تغییرات‬ ‫نگذارید‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫پیشنهادی‬ ‫اقدامات‬ ‫کنید‬ •‫اصالحی‬ ‫اقدام‬ •‫پیشگیرانه‬ ‫اقدام‬ •‫نقص‬ ‫رفع‬ ‫توافق‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ •‫با‬ ‫مواجهه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫صحبت‬ ‫هستند‬ ‫تغییر‬ ‫پذیرش‬ ‫عدم‬ ‫یا‬ ‫پذیرش‬ ‫تغییرات‬ •‫کنید‬ ‫مکتوب‬ ‫را‬ ‫تصمیمات‬ Making a Decision
 • 59. ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ •‫کدام‬ ‫ممکن‬ ‫راهکارهای‬ ‫هستند؟‬ •‫پروژه‬ ‫محدودیتهای‬ ‫بر‬ ‫چطور‬ ‫میگذارند‬ ‫اثر‬ •‫ک‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫بهترین‬‫نید‬ 5.59 ‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫آوردها‬ ‫دست‬ ‫و‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫هرکاری‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫هزینه‬ ‫زمان‬ ‫محدوده‬‫کیفیت‬ ‫ریسک‬
 • 60. 5.60 ‫مجدد‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫تغییر‬ ‫شناسایی‬‫ات‬ ‫علل‬ ‫شناسایی‬ ‫تغییرات‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مجدد‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫جدید‬
 • 61. •‫از‬ ‫هریک‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تعیین‬ ‫کد‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شما‬ ‫تصمیمات‬‫ام‬ ‫تاثیر‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫میگذارد‬ •‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫کن‬ ‫بروزرسانی‬ ‫تاثیرات‬‫ید‬ •‫بهره‬ ‫ذینفعان‬ ‫مشارکت‬ ‫از‬ ‫ببرید‬ 5.61 ‫کنید‬ ‫بروزرسانی‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ، ‫تصمیمات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫مجدد‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫ریسک‬ ‫محدوده‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫زمان‬ ‫خرید‬ ‫هزینه‬ ‫کیفیت‬ ‫ارتباطات‬
 • 62. •‫روی‬ ‫روی‬ ‫تاثیری‬ ‫چه‬ ‫شما‬ ‫تصمیم‬ ‫دارد‬ ‫برنامه‬ –‫محدوده؟‬ –‫فعالیتها؟‬ –‫زمان؟‬ –‫هزینه؟‬ –‫خرید؟‬ –‫انسانی‬ ‫نیروی‬ 5.62 ‫میگذارند‬ ‫تاثیر‬ ‫برنامه‬ ‫بر‬ ‫میشود‬ ‫تصور‬ ‫ابتدا‬ ‫آنچه‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫معموال‬ ‫تغییرات‬ ‫برنامه‬ ‫بروزرسانی‬ ‫ریسک‬ ‫محدوده‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫زمان‬ ‫خرید‬ ‫هزینه‬ ‫کیفیت‬ ‫ارتباطات‬
 • 63. 5.63 ‫تغیی‬ ‫شناسایی‬‫رات‬ ‫علل‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫تصمیم‬ ‫انجام‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مجدد‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫جدید‬ ‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫برنامه‬
 • 64. 5.64 ‫کنید‬ ‫پیروی‬ ‫شده‬ ‫اخذ‬ ‫تصمیمات‬ ‫از‬ ‫ارتباطات‬ •‫ر‬ ‫جدید‬ ‫برنامه‬‫ا‬ ‫اطالع‬ ‫به‬ ‫برس‬ ‫ذینفعان‬‫انید‬ ‫اجرا‬ •‫ر‬ ‫جدید‬ ‫برنامه‬‫ا‬ ‫کنید‬ ‫دنبالی‬ ‫جدید‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬
 • 65. 5.65 ‫نشوید‬ ‫عصبی‬!‫کنید‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫تغییرات‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫پروسه‬ ‫تغییرات‬ ‫شناسایی‬ ‫علل‬ ‫شناسایی‬ ‫تغییرات‬ ‫برای‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫انجام‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مجدد‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫جدید‬ ‫میکند‬ ‫تغییر‬ ‫کارها‬ ‫که‬ ‫وقتی‬....‫دهید‬ ‫وفق‬ ‫را‬ ‫خود‬
 • 66. ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫بازرسی‬:‫شما‬ ‫نوبت‬ •‫تغییرات‬ ‫کنترل‬ ‫فرایند‬ ، ‫زیر‬ ‫سناریوهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫برای‬‫را‬ ‫کنید‬ ‫دنبال‬ –‫دی‬ ‫شما‬ ‫تصور‬ ‫علیرغم‬ ‫میشوید‬ ‫متوجه‬ ‫نقاشی‬ ‫کار‬ ‫شروع‬ ‫هنگام‬‫وارها‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫پوشیده‬ ‫براق‬ ‫ای‬ ‫نقره‬ ‫کاغذدیواری‬ ‫با‬! –‫بد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫نقاشی‬ ‫کار‬ ‫غلطک‬ ‫با‬ ‫بود‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫از‬ ‫هد‬ ‫میگوید‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫امتنع‬ ‫اینکار‬«‫دقیق‬ ‫بسیار‬ ‫مو‬ ‫قلم‬ ‫با‬ ‫نقاشی‬‫است‬ ‫تر‬» ،«‫کنیم‬ ‫صرف‬ ‫بیشتری‬ ‫وقت‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫ارزشش‬» –‫متوجه‬ ‫کسی‬ ، ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫ها‬ ‫پنجره‬ ‫نقاشی‬ ‫ولی‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫رنگ‬ ‫میپوشاند‬ ‫را‬ ‫پنجره‬ ‫روی‬ ‫پرده‬ ‫چون‬ ‫شد‬ ‫نخواهد‬ 5.66
 • 67. 6.67 ‫کنید‬ ‫عبور‬ ‫پایان‬ ‫خط‬ ‫از‬! ‫خاتمه‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫شروع‬ ‫اجرا‬‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫خاتمه‬ ‫چگونگی‬ ‫تعیین‬ ‫انجام‬ ‫انجام‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫جمع‬ ‫بستن‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬ ‫تغییرات‬
 • 68. 6.68 •‫شده‬ ‫محقق‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫محدوده‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ •‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫فعالیتهای‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئین‬ •‫است‬ ‫شده‬ ‫حاصل‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫محصول‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ‫پروژه‬ ‫خاتمه‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ •‫کنید‬ ‫ثبت‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫آتی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ •‫کنی‬ ‫ثبت‬ ‫بعدی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫جهت‬ ‫آموختید‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫درس‬‫د‬ ‫سوابق‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ •‫بدهید‬ ‫تحویل‬ ‫نهایی‬ ‫کننده‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫خروجی‬ •‫یافته‬ ‫خاتمه‬ ‫فرعی‬ ‫پیمانکار‬ ‫با‬ ‫قرارداد‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫پرداخت‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ •‫برسید‬ ‫توافق‬ ‫به‬ ‫ذینفعان‬ ‫با‬ ‫کارها‬ ‫اختتام‬ ‫درخصوص‬ •‫کنید‬ ‫تشکر‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫جشن‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫موفقیت‬! ‫مشتریان‬ ‫رضایت‬ ‫سنجش‬ ‫خاتمه‬:‫ببندید‬ ‫را‬ ‫کار‬
 • 69. •‫بگیرید‬ ‫صادقانه‬ ‫بازخوردهای‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫صحبت‬ ‫همه‬ ‫با‬ –‫شد؟‬ ‫انجام‬ ‫خوب‬ ‫کارهایی‬ ‫چه‬ –‫ب‬ ‫آنرا‬ ‫میتوانید‬ ‫چطور‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫اینکار‬ ‫دوباره‬ ‫بخواهید‬ ‫اگر‬‫هتر‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ –‫بوده؟‬ ‫چه‬ ‫شما‬ ‫دستاورد‬ •‫آتی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫بنویسید‬ ‫درجایی‬ ‫را‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫همه‬‫در‬ ‫باشند‬ ‫دسترس‬ 6.69 ‫میشوند‬ ‫تکرار‬ ‫به‬ ‫محکوم‬ ‫نمیاورند‬ ‫بخاطر‬ ‫را‬ ‫گذشته‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫خاتمه‬:‫ها‬ ‫آموخته‬ ‫درس‬
 • 70. •‫است‬ ‫شده‬ ‫آمیزی‬ ‫رنگ‬ ‫کامل‬ ‫بطور‬ ‫اتاق‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ‫پروژه‬ ‫خاتمه‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ •‫شود‬ ‫انجام‬ ‫کار‬ ‫تا‬ ‫کشید‬ ‫طول‬ ‫چقد‬ ‫و‬ ‫کردید‬ ‫مصرف‬ ‫رنگ‬ ‫چقدر‬ ‫که‬ ‫بنویسید‬ •‫بنویسید‬ ‫بعد‬ ‫دفعه‬ ‫برای‬ ‫یادداشتهایی‬ ‫سوابق‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ •‫کنید‬ ‫منتقل‬ ‫انبار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫رنگ‬ ‫باقیمانده‬ •‫اید‬ ‫کرده‬ ‫پرداخت‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫همه‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ •‫شده‬ ‫تمام‬ ‫کارها‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫نظر‬ ‫اتفاق‬ ‫اتاق‬ ‫ساکنین‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ •‫بگذارید‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫شام‬ ‫قرار‬ ‫یک‬ ‫مشتریان‬ ‫رضایت‬ ‫سنجش‬ 6.70 ‫خاتمه‬:‫مثال‬
 • 71. 7.71 ‫بگذارید‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫را‬ ‫پاذل‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫تکه‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫شروع‬ ‫اجرا‬‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫خاتمه‬ ‫انجام‬ ‫نحوه‬ ‫تعیین‬ ‫انجام‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫جمع‬ ‫بستن‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬ ‫تغییرات‬
 • 72. 7.72 ‫دارد‬ ‫را‬ ‫انجام‬ ‫ارزش‬ ‫شما‬ ‫پروژه‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ‫شروع‬:‫انجام‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫کنی‬ ‫فکر‬‫د‬‫بنویسید‬ ‫دستیابی‬ ‫توافق‬ ‫به‬
 • 73. 7.73 ‫یافت‬ ‫خواهید‬ ‫دست‬ ‫هدفتان‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫میتواند‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬:‫انجام‬ ‫نحوه‬ ‫تعیین‬ ‫ریسک‬ ‫محدوده‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫زمان‬ ‫خرید‬ ‫هزینه‬ ‫کیفیت‬ ‫ارتباطات‬
 • 74. ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫محدوده‬ ‫زمان‬ ‫هزینه‬ ‫کیفیت‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫دهید‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫ذینفعان‬ ‫را‬ ‫خروجی‬ ‫کنید‬ ‫تولید‬ ‫محصول‬ ‫خدمات‬ ‫نتیجه‬ 7.74 ‫میکند‬ ‫راحتتر‬ ‫را‬ ‫اجرا‬ ‫خوب‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫اجرا‬:‫دادن‬ ‫انجام‬
 • 75. ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫تغییر‬ ‫کارها‬ ‫وقتی‬ ‫میکند‬...‫شوید‬ ‫منطبق‬ 7.75 ‫شود‬ ‫کنترل‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فرایند‬ ‫یه‬ ‫تغییر‬ ‫تغییرات‬ ‫شناسایی‬ ‫علل‬ ‫شناسایی‬ ‫تغییرات‬ ‫برای‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫انجام‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مجدد‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫جدید‬
 • 76. 7.76 ‫یابید‬ ‫دست‬ ‫توافق‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫خاتمه‬ ‫درخصوص‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫پروژه‬ ‫خاتمه‬ ‫اوری‬ ‫جمع‬ ‫مستندات‬ ‫سنجش‬ ‫رضایت‬ ‫مشتریان‬ ‫خاتمه‬:‫کارها‬ ‫بستن‬
 • 77. Executive Sponsor: James Snyder Co-Authors: Marie Hegarty Jerry Pearson Major Contributors: Ramesh Arumugam Kristi Baldwin Marcos Beolchi de Arruda John A. Gaffney Carol L. Haines Matthew D. Rusnak Vicki Sama Haifa Tyler Robert Weidner Sandra Williams Special Thanks to John J. Byrne, Ph.D., PMP: Dr. Byrne was a prime contributor to the K-12 curriculum developed in 2009 by PMI-DVC which was presented first at the Philadelphia School District Offices, and later, at three area high schools. He was the lead instructor for the pilot program in the School District. He generously permitted the current team to benefit from his leadership, knowledge, and experience teaching Project Management. Contributors