Anzeige

Presentation_FMFIB_14.03.2023.pdf

17. Mar 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Presentation_FMFIB_14.03.2023.pdf(20)

Anzeige

Presentation_FMFIB_14.03.2023.pdf

 1. Как да стартираме собствен бизнес без капитал? д-р инж. Дочка Василева Фонд на фондовете София, 14.03.2023 г.
 2. ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ
 3. ПРЕДИМСТВА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ОБОСНОВКА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ Преодоляване на пазарната неефективност Насърчаване на бизнес и фискална дисциплина Комбинация на публична и частна експертиза Рециклиране на ограничените публични средства Привличане на частни средства за увеличаване на ефекта от интервенцията Насърчаване на растежа и иновациите
 4. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ - 2014-2020 г. ACCELERATION & START-UP (ФУНФ II) ИНСТРУМЕНТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВОДЕН СЕКТОР ФГР ЮГ ФГР СОФИЯ ФГР СЕВЕР КРЕДИТИ ЗА БИЗНЕСА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ФОНД МЕЦАНИН/ РАСТЕЖ ФИНАНСИРАНЕ СЪС СПОДЕЛЯНЕ НА РИСКА ЗА МИКРО КРЕДИТИ (МИКРО I и МИКРО II) ФОНД ЗА РИСКОВ КАПИТАЛ (VC) START-UP (ФУНФ III) ACCELERATION & START-UP (ФУНФ I) ФИНАНСИРАНЕ СЪС СПОДЕЛЯНЕ НА РИСКА ЗА ОТПАДЪЦИ ПОРТФЕЙЛНА ГАРАНЦИЯ ЗА COVID- 19 (ПРОГРАМА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ) ГАРАНЦИИ ЗА МИКРО КРЕДИТИ
 5. ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕ
 6. 5 ОПЕРАТИВНИ СПОРАЗУМЕНИЯ BGN 279.1M ДОГОВОРЕНИ СРЕДСТВА С ФИНАНСОВИ ПОСРЕДНИЦИ BGN 133.1М ДОГОВОРЕНИ С КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ КЪМ 31.10.2022, ОТ КОИТО 99.0М ПУБЛИЧЕН РЕСУРС BGN 132.1М ИЗПЛАТЕНИ НА КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ КЪМ 31.10.2022, ОТ КОИТО 98.3М ПУБЛИЧЕН РЕСУРС 195 ПОДКРЕПЕНИ КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ ПРОДУКТИ ❑ Пет фонда за дялово и квази-дялово финансиране ❑ Покриват целия цикъл от развитието на компаниите ❑ Насочени към МСП ❑ Прилежащи акселераторски програми и менторска подкрепа 37.8 млн. лв. 49.2 млн. лв. 51.6 млн. лв. 65.1 млн. лв. 75.3 млн. лв. ДЯЛОВО И КВАЗИ-ДЯЛОВО ФИНАНСИРАНЕ
 7. СЕКТОРНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА ПОРТФЕЙЛА НА ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ СЕКТОРНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА ПОРТФЕЙЛА НА ДЯЛОВИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ФОНДА НА ФОНДОВЕТЕ Съотношенията са изчислени на базата на 165 КП. Използваните данни за инвестициите са към края на Q1, 2022 г., извършени по ФУНФ 1, 2 и 3, и ФРК ИКТ/Софтуер Образование Здравеопазване Био производство/ био технологии Зелена енергия Хранително-вкусова промишленост Финтех Електронна търговия Мобилност
 8. 9 ОПЕРАТИВНИ/ГАРАНЦИОННИ СПОРАЗУМЕНИЯ BGN 23.9M ДОГОВОРЕНИ СРЕДСТВА С ФИНАНСОВИ ПОСРЕДНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СЪС СПОДЕЛЯНЕ НА РИСКА. ДОПЪЛНИТЕЛНИ 0.7М ДОГОВОРЕНИ ПРЕЗ 4Q 2022 BGN 6.0M ДОГОВОРЕНИ СРЕДСТВА С ФИНАНСОВИ ПОСРЕДНИЦИ ЗА ГАРАНЦИИ BGN 19.7М ДОГОВОРЕНИ С КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ КЪМ 30.09.2022 ПО ФИ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА РИСКА, ОТ КОИТО 14.9М ПУБЛИЧЕН РЕСУРС BGN 4.2М ДОГОВОРЕНИ С КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ КЪМ 30.09.2022 ПО ГАРАНЦИОНЕН ФИ, ПРИ 0.8M РАЗМЕР НА ИЗДАДЕНАТА ГАРАНЦИЯ BGN 23.4М ИЗПЛАТЕНИ НА КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ КЪМ 30.09.2022, ОТ КОИТО 15.7М ПУБЛИЧЕН РЕСУРС 681 ПОДКРЕПЕНИ КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ - ПРЕДИМСТВА МИКРОКРЕДИТИРАНЕ ПРОДУКТИ ❑ Микрокредити от 5 000 лв. до 48 895 лв. с гаранция от ФМФИБ; ❑ Насочени към социални предприятия и стартиращи „традиционни“ фирми, в това число и за насърчаване на предприемачеството сред уязвими групи (вкл. младежи до 29 г.); ❑ С ниски лихви и до 10 години срок за погасяване Общо 6 млн. лв, общ размер на кредитния портфейл до 30 млн. лв
 9. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 ХОЛДИНГОВ ФОНД ФМФИБ ПКИП ПРР ПНИИДИТ ПОС ПО ПМДРА СПРЗСР 2021-2027 2021-2027 2021-2027 2021-2027 2021-2027 2021-2027 2023-2027 1025.04 млн. евро 645 .62 236.25 60.03 35.00 16.69 6.44 25.00 млн. евро млн. евро млн. евро млн. евро млн. евро млн. евро млн. евро За програмен период 2021-2027 ФМФИБ ще управлява общо 1 025.04 млн. евро за финансови инструменти и БФП, комбинирани с ФИ в единична операция.
 10. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ПРОГРАМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА 2021-2027г. ПРИОРИТЕТ 1„ИНОВАЦИИ И РАСТЕЖ“ € 357 М ПРИОРИТЕТ 2 „КРЪГОВА ИКОНОМИКА“ € 288,68 M СЦ (i) Развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии СЦ (ii) Усвояване на ползите от цифровизация на гражданите, дружествата, изследователските организации и публичните органи СЦ (iii) Насърчаване на устойчивия растеж и конкурентоспособността на МСП и създаване на работни места, включително чрез производствени инвестиции СЦ (i) Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите парникови газове СЦ (vi) Насърчаване на прехода към кръгова и ресурсоефективна икономика Дългов ФИ за заеми и гаранции за енергийна ефективност в предприятията комбиниран с БФП € 133,26 M Дългов ФИ за заеми и гаранции за ресурсна ефективност в предприятията комбиниран с БФП € 155,43 M Дялов фонд за ранен етап Pre-seed/seed € 22,14 M Дялов фонд за ранен етап Seed/startup € 26,57 M Дялов фонд за рисков капитал Venture capital € 26,57 M Дялов фонд за растеж Scaleup/growth € 35,42 M Дългов ФИ за ИТИ* € 36,05 M Nurture I4.0 Дялов фонд комбиниран с БФП € 52,32 M Achieve I4.0 Дялов фонд комбиниран с БФП € 41,8 M Expand I4.0 ФИ за гаранции € 48,21 M Дялов фонд „Иновации в предприятията“ € 34,12 M Дългов ФИ за рисково финансиране за иновации € 33,86 M
 11. Бюджет: 60,03 млн. евро Вид: Фонд за дялови и квази-дялови инвестиции Среден размер на инвестицията: 2 млн. евро Изпълнение: чрез финансови посредници Целеви групи: спин-оф компании, стартиращи високотехнологични предприятия и предприятия, базирани на знанието като част от индустриални стартъп системи Допустими дейности Подкрепа за създаването и развитието на индустриални старт-ъп системи, насочени към разгръщане на високи нива на научни изследвания и иновации; Трансфер и комерсиализация на технологии, включително продукти както за ранния стадий на развитие на спин-оф компании, така също и продукти за подпомагане на техните планове за комерсиализация на разработените технологии; Превръщането на научните разработки в пазарно приложими продукти и технологии; Стимулиране процеса на разгръщане и акселерация на стартиращи компании около развити индустрии и клъстери, за високоефективно споделяне на ползите от научни изследвания и иновации и в полза на икономическото развитие на дадения сектор и регионите в страната; Възможност за комбинирана подкрепа на БФП и финансови инструменти в една операция. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ПРОГРАМА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ 2021-2027г. Фонд за технологичен трансфер
 12. Бюджет: 16.69 млн. евро Вид: Дългови финансови инструменти и Дялови финансови инструменти Финансови продукти: Заеми и гаранции / капиталови и квазикапиталоови инвестиции за стартиране на собствен бизнес или друг вид предприемаческа дейност за целевите групи Изпълнение: чрез финансови посредници Целеви групи: студенти и докторанти, с участие на преподаватели във висши училища Допустими дейности Целта на финансовия инструмент е да осигури достъп до финансиране при добри условия за самонаемане и бърз и фокусиран преход от висше образование към заетост. Очакванията са да бъдат подкрепени 227 стартиращи предприятия. ФИ се предвиждат за подкрепа по Приоритет 3 Връзка на образованието с пазара на труда на Програма Образование 2021-2027 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 2021-2027г. Дългови финансови инструменти Дялови финансови инструменти
 13. ПАРТНЬОРИ ФИНАНСОВИ ПОСРЕДНИЦИ
 14. УСПЕШНИ ИСТОРИИ: 2400+ ПОДКРЕПНИ ПРОЕКТА
Anzeige