Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
&XUULFXOXP 9LWDH ± 4XDOLW +HDG
/ 0DGDQDJRSDO
)ODW 1R 6 $VLDQ (QFODYH
3ORW 1R % 7KLUXYHQJDGD 1DJDU
,VW 0DLQ 5RDG $PEDWWXU 6...
9DULRXV 4XDOLW IXQFWLRQV 6XSSOLHU 4XDOLW $VVXUDQFH RQVWUXFWLRQ 4XDOLW 4XDOLW
(QJLQHHULQJ 0HWURORJ /LQH DQG :DUUDQW 5HMHFW...
([SHULHQFH
RYHUYLHZ
IURP
3UHVHQW
HPSORHU WR
WKH 3DVW
3UHVHQWO ZLWK 4SDO RQVXOWDQF 6HUYLFHV KHQQDL 'HVLJQDWHG DV
*HQHUDO 0D...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

LMG_Resume_dt_29-Jul-2016

55 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

LMG_Resume_dt_29-Jul-2016

 1. 1. &XUULFXOXP 9LWDH ± 4XDOLW +HDG / 0DGDQDJRSDO )ODW 1R 6 $VLDQ (QFODYH 3ORW 1R % 7KLUXYHQJDGD 1DJDU ,VW 0DLQ 5RDG $PEDWWXU 6NSH ,' OPDGDQDJRSDO KHQQDL 0RELOH 7DPLO 1DGX (PDLO PDGDQDJRSDOODNVKPDQDUDM#JPDLOFRP DUHHU 2EMHFWLYH 7R XWLOL]H P VNLOOV DQG NQRZOHGJH LQ WKH EHVW SRVVLEOH ZD IRU DFKLHYLQJ WKH FRPSDQ¶V JRDOV DQG PHQWRULQJ P WHDP WR GHOLYHU ZRUOG FODVV ,QGLDQ SURGXFWV ([SHULHQFH *UDGXDWH (QJLQHHU KDYLQJ PRUH WKDQ HDUV RI ULFK H[SHULHQFH LQ YDULRXV 4XDOLW IXQFWLRQV DQG /HDG $XGLWRU RXW RI ZKLFK HDUV LQ $XWRPRELOH DQG HDUV LQ :LQG 7XUELQHV 0IJ +DYLQJ GHDOW ZLWK RYHUVHDV SDUWQHUV IRU PRUH WKDQ HDUV -DSDQ KLQD .RUHD 86 *HUPDQ %HOJLXP 6SDLQ $XVWULD DQDGD 6ULODQND
 2. 2. 9DULRXV 4XDOLW IXQFWLRQV 6XSSOLHU 4XDOLW $VVXUDQFH RQVWUXFWLRQ 4XDOLW 4XDOLW (QJLQHHULQJ 0HWURORJ /LQH DQG :DUUDQW 5HMHFWLRQV 5HFHLYLQJ ,QVSHFWLRQ ,QSURFHVV ,QVSHFWLRQ $VVHPEO ,QVSHFWLRQ DQG $XGLWLQJ
 3. 3. ([SHULHQFH RYHUYLHZ IURP 3UHVHQW HPSORHU WR WKH 3DVW 3UHVHQWO ZLWK 4SDO RQVXOWDQF 6HUYLFHV KHQQDL 'HVLJQDWHG DV *HQHUDO 0DQDJHU -XO¶ WR HDU
 4. 4. 0V *DPHVD :LQG 7XUELQHV 6SDQLVK RPSDQ
 5. 5. KHQQDL 'HVLJQDWHG DV 6U 0DQDJHU ± 4XDOLW 7RZHUV RQVWUXFWLRQ
 6. 6. -XO¶ WR -XQ¶ HDUV
 7. 7. 0V /HJJHWW 3ODWW DQDGLDQ RPSDQ
 8. 8. ORFDWHG LQ KHQQDL 'HVLJQDWHG DV 6U 0DQDJHU ± 2SHUDWLRQV 3HULRG ± -XQ¶ WR -XO¶ HDUV
 9. 9. 0V %UDNHV ,QGLD /WG KHQQDL 'HVLJQDWHG DV $VVW 0DQDJHU ± 4XDOLW 3HULRG ± $SU¶ WR -XQ¶ HDU DQG 0RQWK
 10. 10. 0V 35,2/ /WG RLPEDWRUH 'HVLJQDWHG DV (QJLQHHU 4XDOLW 3HULRG ± 'HF¶ WR $SU¶ HDUV DQG 0RQWKV
 11. 11. 0V 9HHMD /DNVKPL (QJLQHHULQJ ZRUNV /WG RLPEDWRUH 'HVLJQDWHG DV $VVW (QJLQHHU 3HULRG ± $SU¶ WR 1RY¶ HDUV DQG 0RQWKV
 12. 12. 0V +LQGXVWDQ 0RWRUV /WG +RVXU 'HVLJQDWHG DV 4XDOLW ,QVSHFWRU 3HULRG ± -DQ¶ WR $SU¶ HDUV DQG 0RQWKV
 13. 13. .H 5HVSRQVLELOLWLHV LQ WKH 0DQDJHPHQW )XQFWLRQV 3UHSDUDWLRQ RI $QQXDO %XGJHW 0RQLWRULQJ DQG RQWUROOLQJ +RPRORJDWLRQ RI KLOG 3DUWV 7RZHU 0DQXIDFWXUHUV 6XSSOLHU $VVHVVPHQW $XGLW RI 9DULRXV 6WHHO 0LOOV )RUJLQJ 0DFKLQLQJ )DEULFDWRUV 6KHHW PHWDO SDUWV DVWLQJV )DVWHQHUV 3ODVWLFV 3DLQW PDQXIDFWXUHUV LQ ,QGLD DQG KLQD $URXQG 6XSSOLHUV EHLQJ DVVHVVHG DQG DSSURYHG
 14. 14. 5HVSRQVLEOH IRU 0DQDJHPHQW ,QIRUPDWLRQ 6VWHP 5HSRUWV ,QLWLDWLQJ 9$9( DQG RQWLQXRXV ,PSURYHPHQW SURMHFWV 3UHSDUDWLRQ RI 0RQWKO +LJKOLJKWV DQG SUHVHQWLQJ WR 7RS 0DQDJHPHQW .3, :HHNO UHYLHZ ZLWK 'LUHFWRUV RRUGLQDWLQJ ZLWK XVWRPHUV OLNH 3XOOPDIOH[ %HOJLXP %HUQGRUI $XVWULD 3XOOPDIOH[ 8. 75:86$ 'DLPOHU KUVOHU 86$ DQG )RUG ± 86$ +HUR +RQGD ,QGLD %DMDM $XWR ,QGLD 0DUXWKL 8GRJ ,QGLD DPDKD 0RWRUV ,QGLD 796 0RWRU ,QGLD 0WUDK /3 2LO ,QGLD *UHHQNR ± ,QGLD 6HQRN ± 6ULODQND +HUR (QHUJ :HOVSXQ (QHUJ 2UDQJH 3RZHU HWF ,06 0DQDJHPHQW 5HSUHVHQWDWLYH 'RPHVWLF 2YHUVHDV XVWRPHU 5HSUHVHQWDWLYH )RUG 'DLPOHU KUVOHU 75: 9ROYR 9RONVZDJHQ
 15. 15. +DQGV RQ ([SRVXUH LQ 4XDOLW IXQFWLRQV IURP -XQLRU SRVLWLRQ WR WKH XUUHQW /HYHO ,6276 'RFXPHQWDWLRQ $XGLW 3ODQQLQJ DQG ([HFXWLRQ 6XSSOLHU 4XDOLW RQVWUXFWLRQ 4XDOLW ,QFRPLQJ ,QVSHFWLRQ ,Q SURFHVV LQVSHFWLRQ $VVHPEO LQVSHFWLRQ 4XDOLW (QJLQHHULQJ 0HWURORJ DFWLYLWLHV DQG 5HOLDELOLW 7HVWLQJ +DQGOLQJ RI :DUUDQW 5HMHFWLRQV DQG $QDOVLV DQG DWWHQG VHUYLFH FDPSV IRU DOO OHDGLQJ 2(0 V ,QWHUQDO 406 $XGLW 3URGXFW $XGLW 3URFHVV $XGLW 'RFN $XGLW 33$3 GRFXPHQWV ,0'6 ,QWHUQDWLRQDO 0DWHULDO 'DWD 6KHHW 0DQDJH 1RWLILFDWLRQV DQG ,QVSHFWLRQ SODQ LQ 6$3 ' 0DQDJHPHQW $QDOVLV RI 5HMHFWLRQV DW ,QKRXVH /LQH DQG :DUUDQW ,QLWLDWH 4XDOLW PDQDJHPHQW SLOODU DFWLYLWLHV LQ 730 6L[ 6LJPD *UHHQ %HOW 6WURQJ NQRZOHGJH LQ YDULRXV WSH RI PDQXIDFWXULQJ SURFHVV 6SHFLDOLVW LQ .DL]HQV 3RNH RNH DQG RQWLQXRXV ,PSURYHPHQW SURMHFWV )7 PHPEHU WR SUHSDUH YDULRXV GRFXPHQWV OLNH RQWURO SODQ ,QVSHFWLRQ VWDQGDUGV 2QH SRLQW OHVVRQ .DL]HQV 3RNH RNH *DXJH 3ODQQLQJ
 16. 16. 3URIHVVLRQDO 7UDLQLQJ 8QGHUJRQH WKURXJK 9DULRXV *HQLXV ™ /HDG $XGLWRU HUWLILHG ,6276 ™ 3URJUDP 0DQDJHPHQW HUWLILFDWH 1R 30$+( ™ 9$9( :RUNVKRS FRQGXFWHG E 75: 86$ ™ XVWRPL]DWLRQ DQG )XQFWLRQDO LQ 6$3 4XDOLW 0RGXOH ™ 6KDQLQ 'HVLJQ RI ([SHULPHQWV '2(
 17. 17. 789 ™ 6L[ 6LJPD *UHHQ %HOW ™ 730 7RWDO 3URGXFWLYH PDQXIDFWXULQJ ™ 4 7RROV 3RNH RNH UHDWLYH 7KLQNLQJ ™ DOLEUDWLRQ RI ,QVWUXPHQWV DQG *DXJHV ™ :(7 HQWUH IRU :LQG (QHUJ 7HFKQRORJ ™ ,QWHUSHUVRQDO VNLOOV 3UHVHQWDWLRQ VNLOOV RPPXQLFDWLRQ VNLOOV 6WUHQJWKV 7DNH XS FKDOOHQJLQJ MREV DQG PRUH LQWHUHVWHG LQ *UHHQILHOG SURMHFW +DYLQJ 3RVLWLYH $WWLWXGH JRRG LQWHUSHUVRQDO UHODWLRQVKLS DQG TXLFNO JHW DORQJ ZLWK WHDP 0RWLYDWH P VXERUGLQDWHV DQG OHDG D FRQJHQLDO HQYLURQPHQW LQ ZRUNSODFH ([HFXWH SURMHFWV RQ WLPH $OZDV ZRUN WRZDUGV ZLQZLQ VLWXDWLRQ 0DMRU $FKLHYHPHQWV GXULQJ P DUHHU ,QYROYHG LQ *UHHQ )LHOG SURMHFWV DQG H[HFXWHG DV SHU 7DUJHW RPSDQ¶V )DVW 7UDFNHU HPSORHH DW 0V 3ULFRO 0V /HJJHWW 3ODWW *LYHQ YDOXDEOH VXJJHVWLRQV IRU WKH EHQHILW RI WKH FRPSDQ DQG VDYHG DURXQG 0LOOLRQ ,15 DW GLIIHUHQW RUJDQL]DWLRQV +DYH JXLGHG RXU ZRUNLQJ SDUWQHUV LQ UHGXFLQJ WKH SURFHVV FRVW ZKLFK VDYHG PRUH WKDQ 0LOOLRQ ,15 2EWDLQHG ,6276 ZLWKLQ HDU DV FRPPLWWHG WR WKH 0DQDJHPHQW +DYH ZRQ YDULRXV %HVW .DL]HQ DQG 3RNH RNH DZDUGV ,QYROYHG LQ 0: H[HFXWLRQ DW *DPHVD :LQG 7XUELQHV (GXFDWLRQ 3URILOH 'LSORPD LQ 0HFKDQLFDO DQG 5XUDO (QJLQHHULQJ 6UL 5DPDNULVKQD 0LVVLRQ 9LGDODD 3ROWHFKQLF RLPEDWRUH %DFKHORU 'HJUHH LQ ,QGXVWULDO (QJLQHHULQJ ,QGLDQ ,QVWLWXWLRQ RI ,QGXVWULDO (QJLQHHULQJ 0XPEDL 3XUVXLQJ 0%$ ± *HQHUDO 0DQDJHPHQW )LQDO 6HPHVWHU
 18. 18. $ODJDSSD 8QLYHUVLW .DUDLNXGL 2YHUVHDV 7UDYHO 86$ -DSDQ KLQD %HOJLXP *HUPDQ $XVWULD DQG 6SDLQ IRU FROODERUDWLRQ DQG GHYHORSPHQW RI QHZ SURGXFWV DQG NQRZOHGJH WUDQVIHU 3UHVHQWO KROGLQJ DFWLYH 86 9LVD 3HUVRQDO 'HWDLOV 'DWH RI %LUWK 0D HDUV
 19. 19. 0DUWLDO VWDWXV 0DUULHG , DVVXUH WKDW WKH DERYH GHWDLOV JLYHQ DUH WUXH WR WKH EHVW RI P NQRZOHGJH / 0DGDQDJRSDO

×