Successfully reported this slideshow.
4XDOLGDGH GH YLGD HP WRGDV DV HVWDo}HV
e VHPSUH WHPSR GH LQYHVWLU QR 5LR (QWUH %DUUD 5HFUHLR  H -DFDUHSDJXi D UHJLmR TXH PDLV FUHVFH H YDORUL]D
WƌſdžŝŵŽ ăƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ Ğ ĂƚƵĂŝƐ ǀŝĂƐ ĚĞůŝŐĂĕĆŽ͕ ŚĂǀĞƌĄ Ž ĂĐĞƐƐŽ Ğ Ž ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ Ă ŽƵƚƌĂƐ ƌĞŐŝƁĞƐ ĚĂ ĐŝĚĂĚĞ ĂŝŶĚĂ ŵĂŝƐ  ĨĂ...
DƵŶĚŝĂůZŝŽ ƵƐŝŶĞƐƐ                   WĂƌƋƵĞ KůşŵƉŝĐŽ        ZŝŽ ĞŶƚƌŽ
ĂĐŚĂĚĂ      H TXDUWRV FRP      P H P     7RGRV FRP VXtWH
ĂĐŚĂĚĂ)DFKDGD FRP YLGUR YHUGH FRQGRPtQLR IHFKDGR H VHJXUDQoD KRUDV
9LYHU FRP H[FOXVLYLGDGH p PRUDU HP XP SUpGLR FRP DSHQDV DSDUWDPHQWRV H HVSDoRVD YDUDQGD
HGLItFLR   SDYLPHQWRV DSDUWDPHQWRV SRU DQGDUPð GH WHUUHQR
3RUWDULD
/D]HU VRILVWLFDGR SDUD WRGDV DV pSRFDV   HFRUDGR SRU )OiYLR +HUPROLQ
6DOmR GH IHVWDV  (VSDoR %DE6DXQD       (VSDoR .LGV6SD        LUFXLWLQKR FRP EULQTXHGRV%ULQTXHGRWHFD   HFN ...
6DOmR GH IHVWDV  (VSDoR %DE6DXQD       (VSDoR .LGV6SD        LUFXLWLQKR FRP EULQTXHGRV%ULQTXHGRWHFD   HFN ...
3LVFLQD
3LVFLQD,QIDQWLO
3UDoD GD iUYRUH
*D]HER
KXUUDVTXHLUDV FRP IRUQR GH SL]]D
LUFXLWLQKR GH ,QIDQWLO
(VSDoR %DE
%ULQTXHGRWHFD
)LWQHVV
6DOmR GH IHVWDV
(VSDoR 3XE
6SD
4XDUWRV ± Pð 4XDUWRV ± Pð
TXDUWRV ± P
TXDUWRV ± P
TXDUWRV FRP VDOD DPSOLDGD ± P
$SDUWDPHQWR VDOD DPSOLDGD(VSDoRV QR WDPDQKR LGHDO SDUD FULDU  R FOLPD TXH FDGD XP GHVHMD
4XDGUR GH iUHDV
LIHUHQFLDLV GR 6HDVRQV• 9DUDQGD GH Pð FRP (1• )DFKDGD FRP YLGUR YHUGH• ([FOXVLYLGDGH GH DSHQDV XQLGDGHV• (VWUXWXUD FRQYHQ...
6XVWHQWDELOLGDGH• 6HQVRUHV GH SUHVHQoD QDV iUHDV FRPXQV• 5HXWLOL]DomR GD iJXD GD FKXYD• 0HGLGRU LQGLYLGXDO GH iJXD• ROHWD ...
)LFKD 7pFQLFD1RPH GR HPSUHHQGLPHQWR 5HVLGHQFLDO 6HDVRQV(QGHUHoR (VWUDGD GRV %DQGHLUDQWHV 7LSR GH HGLILFDomR UHVLGHQFLDOÈUH...
4XDOLGDGH GH YLGD HP WRGDV DV HVWDo}HV
([FOXVLYLGDGH GH 9HQGDV
,QFRUSRUDomR H FRQVWUXomR
Apresentação seasons mai12(reduzida)
Apresentação seasons mai12(reduzida)
Apresentação seasons mai12(reduzida)
Apresentação seasons mai12(reduzida)
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Apresentação seasons mai12(reduzida)

766 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Apresentação seasons mai12(reduzida)

 1. 1. 4XDOLGDGH GH YLGD HP WRGDV DV HVWDo}HV
 2. 2. e VHPSUH WHPSR GH LQYHVWLU QR 5LR (QWUH %DUUD 5HFUHLR H -DFDUHSDJXi D UHJLmR TXH PDLV FUHVFH H YDORUL]D
 3. 3. WƌſdžŝŵŽ ăƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ Ğ ĂƚƵĂŝƐ ǀŝĂƐ ĚĞůŝŐĂĕĆŽ͕ ŚĂǀĞƌĄ Ž ĂĐĞƐƐŽ Ğ Ž ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ Ă ŽƵƚƌĂƐ ƌĞŐŝƁĞƐ ĚĂ ĐŝĚĂĚĞ ĂŝŶĚĂ ŵĂŝƐ ĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƐ ĐŽŵ Ă dƌĂŶƐĐĂƌŝŽĐĂ͕ dƌĂŶƐŽůşŵƉŝĐĂ Ğ dƌĂŶƐŽĞƐƚĞ͘
 4. 4. DƵŶĚŝĂůZŝŽ ƵƐŝŶĞƐƐ WĂƌƋƵĞ KůşŵƉŝĐŽ ZŝŽ ĞŶƚƌŽ
 5. 5. ĂĐŚĂĚĂ H TXDUWRV FRP P H P 7RGRV FRP VXtWH
 6. 6. ĂĐŚĂĚĂ)DFKDGD FRP YLGUR YHUGH FRQGRPtQLR IHFKDGR H VHJXUDQoD KRUDV
 7. 7. 9LYHU FRP H[FOXVLYLGDGH p PRUDU HP XP SUpGLR FRP DSHQDV DSDUWDPHQWRV H HVSDoRVD YDUDQGD
 8. 8. HGLItFLR SDYLPHQWRV DSDUWDPHQWRV SRU DQGDUPð GH WHUUHQR
 9. 9. 3RUWDULD
 10. 10. /D]HU VRILVWLFDGR SDUD WRGDV DV pSRFDV HFRUDGR SRU )OiYLR +HUPROLQ
 11. 11. 6DOmR GH IHVWDV (VSDoR %DE6DXQD (VSDoR .LGV6SD LUFXLWLQKR FRP EULQTXHGRV%ULQTXHGRWHFD HFN PROKDGR(VSDoR 38% 3LVFLQD)LWQHVV 3LVFLQD LQIDQWLO3UDoD GD iUYRUH KXUUDVTXHLUD FRP IRUQR GH SL]]D
 12. 12. 6DOmR GH IHVWDV (VSDoR %DE6DXQD (VSDoR .LGV6SD LUFXLWLQKR FRP EULQTXHGRV%ULQTXHGRWHFD HFN PROKDGR(VSDoR 38% 3LVFLQD)LWQHVV 3LVFLQD LQIDQWLO3UDoD GD iUYRUH KXUUDVTXHLUD FRP IRUQR GH SL]]D
 13. 13. 3LVFLQD
 14. 14. 3LVFLQD,QIDQWLO
 15. 15. 3UDoD GD iUYRUH
 16. 16. *D]HER
 17. 17. KXUUDVTXHLUDV FRP IRUQR GH SL]]D
 18. 18. LUFXLWLQKR GH ,QIDQWLO
 19. 19. (VSDoR %DE
 20. 20. %ULQTXHGRWHFD
 21. 21. )LWQHVV
 22. 22. 6DOmR GH IHVWDV
 23. 23. (VSDoR 3XE
 24. 24. 6SD
 25. 25. 4XDUWRV ± Pð 4XDUWRV ± Pð
 26. 26. TXDUWRV ± P
 27. 27. TXDUWRV ± P
 28. 28. TXDUWRV FRP VDOD DPSOLDGD ± P
 29. 29. $SDUWDPHQWR VDOD DPSOLDGD(VSDoRV QR WDPDQKR LGHDO SDUD FULDU R FOLPD TXH FDGD XP GHVHMD
 30. 30. 4XDGUR GH iUHDV
 31. 31. LIHUHQFLDLV GR 6HDVRQV• 9DUDQGD GH Pð FRP (1• )DFKDGD FRP YLGUR YHUGH• ([FOXVLYLGDGH GH DSHQDV XQLGDGHV• (VWUXWXUD FRQYHQFLRQDO• %DQKHLUR FRP EDQFDGD GH PiUPRUH• ÈUHD GH OD]HU VRILVWLFDGD GHFRUDGD SRU )OiYLR+HUPROLQH VHP WD[D GH GHFRUDomR GH iUHDV FRPXQV• /RFDOL]DomR SUy[LPR D 7UDQVFDULRFD 7UDQVROtPSLFDH VXSHUPHUFDGR 0XQGLDO
 32. 32. 6XVWHQWDELOLGDGH• 6HQVRUHV GH SUHVHQoD QDV iUHDV FRPXQV• 5HXWLOL]DomR GD iJXD GD FKXYD• 0HGLGRU LQGLYLGXDO GH iJXD• ROHWD VHOHWLYD GH OL[R• 8VR GH PDGHLUD FHUWLILFDGD• 3UHVHUYDomR GH iUYRUHV H[LVWHQWHV QR ORFDO
 33. 33. )LFKD 7pFQLFD1RPH GR HPSUHHQGLPHQWR 5HVLGHQFLDO 6HDVRQV(QGHUHoR (VWUDGD GRV %DQGHLUDQWHV 7LSR GH HGLILFDomR UHVLGHQFLDOÈUHD GR WHUUHQR Pð3URGXWR DSDUWDPHQWRV GH TXDUWRV GH Pð H TXDUWRV GH Pð1ž GH FROXQDV 1ž GH XQLGDGHV DSDUWDPHQWRV1ž GH SDYLPHQWRV SDYLPHQWRV WLSRV9DJDV 3URMHWR /HJDO DUORV $OEHUWR %LWWDU3URMHWR GH SDLVDJLVPR )iELR ,QHFR H DUORV $UWrQFLR3URMHWR GDV SDUWHV FRPXQV GR WpUUHR )OiYLR +HUPROLQ3URMHWR DSDUWDPHQWR GHFRUDGR iOLD 7DPOHU
 34. 34. 4XDOLGDGH GH YLGD HP WRGDV DV HVWDo}HV
 35. 35. ([FOXVLYLGDGH GH 9HQGDV
 36. 36. ,QFRUSRUDomR H FRQVWUXomR

×