Anzeige

ESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdf

28. Jan 2023
ESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdf
ESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdf
ESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdf
ESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdf
Anzeige
ESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdf
ESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdf
ESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdf
ESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdf
ESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdf
Anzeige
ESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdf
ESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdf
ESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdf
ESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdf
ESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdf
Anzeige
ESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdf
ESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdf
Nächste SlideShare
DLL in Grade 3 Araling Panlipunan DLL in Grade 3 Araling Panlipunan
Wird geladen in ... 3
1 von 16
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

ESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdf

 1. Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan – Modyul 1: Magandang Kaugalian, Isabuhay! 3
 2. ELEMENTARY MODULE DEVELOPMENT TEAM Awtor : Sherly L. Izon Co-Awtor - Content Editor : Herminia D. Lobo Co-Awtor - Language Reviewer : Ma. Luisa R. Bacani Co-Awtor - Illustrator : Dhay Ann G. Bucasas Co-Awtor - Layout Artist : Jennifer G. Cruz DISTRICT MANAGEMENT TEAM: District Supervisor, Dinalupihan : Rodger R. De Padua, EdD Principal District LRMDS Coordinator : Miralou T. Garcia, EdD Teacher District LRMDS Coordinator : Jennifer G. Cruz District SLM Content Editor : Miralou T. Garcia, EdD District SLM Language Reviewer : Ma. Luisa R. Bacani DIVISION MANAGEMENT TEAM: Schools Division Superintendent : Romeo M. Alip, PhD, CESO V OIC- Asst. Schools Division Superintendent : William Roderick R. Fallorin, CESE Chief Education Supervisor, CID : Milagros M. Peñaflor, PhD Education Program Supervisor, LRMDS : Edgar E. Garcia, MITE Education Program Supervisor, AP/ADM : Romeo M. Layug Education Program Supervisor, EsP/Values : Jacqueline C. Tuazon Project Development Officer II, LRMDS : Joan T. Briz Division Librarian II, LRMDS : Rosita P. Serrano Division Book Designer : Rommel M. Magcalas Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikatlong Baitang Alternative Delivery Mode Ikatlong Markahan – Modyul 1: Magandang Kaugalian, Isabuhay! Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad. Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang- aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito. Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Leonor Magtolis Briones Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio Inilimbag sa Pilipinas ng Kagawaran ng Edukasyon - Schools Division of Bataan Office Address: Provincial Capitol Compound, Balanga City, Bataan Telefax: (047) 237-2102 E-mail Address: bataan@deped.gov.ph
 3. 3 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan – Modyul 1: Magandang Kaugalian, Isabuhay!
 4. Paunang Salita Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum. Ang modyul na ito ay may inilaang Gabay sa Guro/Tagapagdaloy na naglalaman ng mga paalala, pantulong o estratehiyang magagamit ng mga magulang o kung sinumang gagabay at tutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa kani-kanilang tahanan. Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito. Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito. Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.
 5. 1 Alamin Ang modyul na ito ay idinisenyo at isinulat upang tulungan kang maisabuhay sa lahat ng pagkakataon ang mga kaugaliang Pilipino. Matapos ang modyul na ito, inaasahan na matutunan mo ang: Nakapagpapakita ng mga kaugaliang Pilipino tulad ng pagmamano at paggamit ng “po at opo”. (EsP3PPP-IIIa-b-14) 1.1 Naiisa-isa ang iba’t ibang kaugaliang Pilipino 1.2 Natutukoy ang kahalagahan ng kaugaliang Pilipino 1.3 Naisasagawa ang iba’t ibang kaugaliang Pilipino Subukin Lagyan ng bituin ( ) kung wasto ang pahayag sa bawat pangungusap at buwan ( ) kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. 1. Ang pagmamano ay isang magandang kaugalian na dapat ipagpatuloy. 2. Ang pagsagot ng po at opo ay hindi na kailangan sa makabagong panahon. 3. Ang magandang kaugalian ay dapat ipakita sa loob at labas ng bahay. 4. Ang pagiging magalang ay nagpapakita ng isang magandang kaugalian. 5. Ang pagsasabi ng po at opo ay ginagawa lamang sa taong iyong kakilala.
 6. 2 Aralin 1 Magandang Kaugalian, Isabuhay! Maraming magandang kaugalian ang naipamana sa atin ng ating mga ninuno na dapat nating ipagpatuloy sa lahat ng pagkakataon. Ang ilan sa mga ito ay ang pagsasabi ng “po,opo” at iba pang magagalang na pananalita tulad ng pagtawag ng ate at kuya. Ang pagmamano ay magandang kaugalian rin na dapat nating panatilihin. Mahalaga na matutunan mo at maisabuhay ang magagandang kaugaliang nabanggit dahil ang mga ito ay magiging gabay mo sa pagkakaroon nang maayos at mapayapang pakikisalamuha sa mga taong kakilala mo man o hindi. Balikan Lagyan ng tsek (√) kung nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa at ekis (x) kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. 1. 2.
 7. 3 3. 4. Tuklasin Basahin ang kwento sa ibaba. Kaugaliang Natutunan ni Sherly L. Izon Matagal nang nakatira sa Maynila sina Magie at Marco. Doon sila ipinanganak, lumaki at nag-aral. Isang araw, ay nagyayang umuwi ang kanilang Lolo Mando sa probinsya sa Tarlac. Tuwang-tuwa ang magkapatid dahil sa unang pagkakataon ay mararating nila ang lugar na iyon. Sumapit ang Sabado at ang buong mag-anak ay maagang Mga Tala para sa Guro Ang modyul na ito ay naghahanda sa mga mag- aaral na maipakita at maisabuhay ang mga kaugaliang Pilipino tulad ng pagmamano at
 8. 4 bumiyahe patungo sa probinsya.Ilang oras din ang ginugol nila sa biyahe. Pagsapit nila sa bahay ng kanilang Lolo Mando. “Sa wakas narito na tayo mga apo”, wika ni Lolo Mando. “Nainip ba kayo sa biyahe mga apo? tanong niya kina Magie at Marco. “Hindi po Lolo”, sabay na sagot ng magkapatid. “Nakakaaliw nga po ang dami nating nadaanang palayan, ang lamig sa mata”, namimilog ang matang wika ni Marco. “Oo nga kuya Marco, ang dami ko ring nakitang kambing at kalabaw sa daan,” may pagkamanghang wika ni Magie. “Mabuti naman at hindi kayo nainip,” masayang wika ni Lolo Mando. “Halina kayo sa loob ng bahay at nang makilala na kayo ng inyong mga pinsan,” wika ni Lolo Mando. Sa loob ng bahay ay naghihintay na ang kanilang Tiyuhin, Tiyahin at mga nakatatandang pinsan. “Mga apo, nais kong ipakilala sa inyo ang inyong Tiyang Elsa at Tiyong Efren”, wika ni Lolo Mando. Nagmano ang magakapatid sa kanilang Tiyuhin at Tiyahin. “Aba, tatay Mando nakakatuwa naman ang mga batang ito, lumaki na sa siyudad pero ang pagiging magalang ay hindi nila nalilimutan masayang ,”wika ni Tiyang Elsa. “Lagi pong bilin sa amin nina tatay at nanay na maging magalang sa lahat ng tao anuman ang katayuan nito sa
 9. 5 buhay”sagot ni Magie. “Mabuti naman kung ganoon”,wika ni Tiyang Elsa. Sabay-sabay silang nagtungo sa hapag kainan at masayang pinagsaluhan ang inihanda ni Tiyang Elsa. Basahin at sagutan ang mga tanong. 1. Sino ang magkapatid sa kwento? 2. Saan sila pumunta isang Sabado? 3. Bakit hindi nainip ang magkapatid sa kanilang biyahe? 4. Paano ipinakita ng magkapatid ang kanilang paggalang sa mga taong dinatnan nila sa bahay ni Lolo Mando? 5. Kung ikaw sina Magie at Marco magmamano ka din ba sa taong ngayon mo pa lang nakita?
 10. 6 Suriin Suriin ang mga larawan. Alin sa mga larawang nasa ibaba ang nagpapakita nang magandang kaugaliang Pilipino? A B 1. 2. 3. Lagi nating isaisip, isapuso at isabuhay ang mga kaugaliang Pilipino na nagpapakita ng ating paggalang sa ating kapwa. Ito ay makakatulong ng malaki sa pagkakaroon natin ng maayos at payapang pakikitungo sa mga taong ating makakasalamuha.
 11. 7 Pagyamanin Gawain 1 Iguhit ang masayang mukha ( ) kung ang larawan ay nagpapakita ng kaugaliang Pilipino at malungkot na mukha ( ) kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. 1. 2. 2. 3. 4. 5.
 12. 8 “po at opo” pagmamano ate at kuya paalam po magandang umaga/hapon po Isaisip Ang pagiging magalang sa lahat ng oras at sa lahat ng tao ay isang magandang kaugalian na dapat taglayin ng isang batang tulad mo. Ibayong kagalakan ang madarama ng iyong mga magulang kung ikaw ay lalaki na isang batang taglay ang magandang kaugalian. Piliin sa loob ng kahon ang mga magandang kaugalian na kukumpleto sa pangungusap. 1.Ang pagsasabi ng ________________ sa lahat ng oras ay isang magandang kaugalian na dapat ipagpatuloy. 2.Ang __________________sa mga nakakatanda kilala mo man o hindi ay hindi dapat ikahiya. 3.Kung ikaw ay aalis laging magsabi ng ___________________. 4. Ugaliing tawagin ng ________________ ang nakakatandang kapatid. 5. Ang pagbati ng __________________sa mga taong iyong nasasalubong ay nagdudulot ng kasiyahan sa kanilang puso. Isagawa Magandang kaugalian ay dapat nating pagyamanin at isabuhay. Kumuha ng isang papel at lumikha ng isang slogan tungkol sa isang kaugaliang Pilipino.
 13. 9 Tayahin Ano ang magagandang kaugaliang pinapakita sa bawat pangungusap. Isulat ito sa sagutang papel. 1.Nagkasabay sa pagbili sa tindahan si Malu at ang kanyang Tiyahin na si Aling Norma. Nilapitan niya ito at siya ay nagmano. 2.Nakasalubong ni Lisa ang kanyang guro na si Bb. Belen,binati niya ng magandang umaga po. 3. Nagustuhan mo ba ang niregalo kong damit para sa iyo Charie? Opo, ninang marami pong salamat. 4. Ate Lorie, ipinapakilala ko po ang aking mga kaibigan na sina Mhayang at Kaye. 5. Isang araw ay dumalaw sa inyong tahanan ang inyong kapitan,binati ka niya ng magandang umaga, sinagot mo siya ng magandang umaga din po at bahagya kang yumukod. Karagdagang Gawain Sagutan ang tsart sa ibaba. Lagyan ng tsek ang kolum ng Opo o Hindi po kung ginagawa mo ba o hindi ang mga sitwasyon . Gawin ito sa iyong sagutang papel. Sitwasyon Opo Hindi po 1. Nagmamano sa mga nakakakatanda sa akin. 2. Gumagamit ng po at opo sa pakikipag- usap sa mga nakakatanda. 3. Tinatawag na ate at kuya ang mga nakakatandang kapatid. 4. Laging binabati ang mga nakakasalubong ng magandang umaga o hapon. 5. Kung aalis ng bahay ay nagpaapalam sa mga magulang nang may paggalang.
 14. 10 Susi sa Pagwawasto Pagyamanin- Gawain1 1. 2. 3. 4. 5. Isaisip 1.po at opo 2.pagmamano 3.paalam po 4.ate/kuya 5.magandang umaga/hapon po Tayahin 1.Tama 2.Mali 3.Tama 4.Tama 5.Mali Subukin 1. 2. 3. 4. 5. Balikan 1.√ 2.√ 3.x 4.√ Tuklasin 1.Magie at Marco 2.proninsya/Tarlac 3.nakitang palayan,kambing at kalabaw 4.nagmano 5.Opo
 15. 11 Sanggunian MELC Esp. 2020. Caraan, Maria Carla, Rolan Catapang, Rodel Castillo, Portia Soriano, Rubie Sajise, Victoria Ambat, and Violeta Roson. 2013. Edukasyon Sa Pagpapakatao 3, Patnubay Ng Guro. 1st ed. Department of Education. Caraan, Maria Carla, Rolan Catapang, Rodel Caastillo, Portia Soriano, Rubie Sajise, Victoria Ambat, and Violeta Roson. 2013. Edukasyon Sa Pagpapakatao 3, Kagamitan Ng Mag-Aaral. 1st ed. Department of Education.
 16. Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: Department of Education – Region III, Schools Division of Bataan - Curriculum Implementation Division Learning Resources Management and Development Section (LRMDS) Provincial Capitol Compound, Balanga City, Bataan Telefax: (047) 237-2102 Email Address: bataan@deped.gov.ph
Anzeige