Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
1

சனவொி
பதன்

2014 வியொழன்
2

உளளடககத் தரம்
கறறல் தரம்
1.4 ொசவிமடததவறைறக் கறவர்; அதறேகறபத்
1.4.6 ொசவிமடதத விளமபரததிறேகறபப...
தமிழொமொழி ஆணடப் பொடததிடடம்

2014

1
2
3

பிபபிரவொி
சனி
ஞொயிற
திஙகள்

4

ொசவவொய்

5

பதன்

6
7

வியொழன்
ொவளளி

8
9
10

சனி
...
தமிழொமொழி ஆணடப் பொடததிடடம்

2014
20

வியொழன்

3.4 வொககியம் அைமபபர்.

21

ொவளளி

22
23
24

சனி
ஞொயிற
திஙகள்

4.10 உவைமதொதொட...
தமிழொமொழி ஆணடப் பொடததிடடம்

2014
16
17

ஞொயிற
திஙகள்

18
19

ொசவவொய்
பதன்

20

வியொழன்

21

ொவளளி

22
23
24
25
26
27
28
29...
தமிழொமொழி ஆணடப் பொடததிடடம்

2014
8
9
10

ொசவவொய்
பதன்
வியொழன்

11

ொவளளி

12
13
14

சனி
ஞொயிற
திஙகள்

15

ொசவவொய்

16

பதன...
தமிழொமொழி ஆணடப் பொடததிடடம்

2014

ஆணட: 4

எழதவர்

ேம

1

வியொழன்

ொதொழிலொளர் தின விடபப

2

ொவளளி

3

சனி

4.12 மரபதொதொடரகள...
தமிழொமொழி ஆணடப் பொடததிடடம்

2014
16

ொவளளி

17

சனி

18

ஞொயிற

19

திஙகள்

20

ொசவவொய்

21

பதன்

22

வியொழன்

23

ொவளளி
...
தமிழொமொழி ஆணடப் பொடததிடடம்

2014
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

திஙகள்
ொசவவொய்
பதன்
வியொழன்
ொவளளி
சனி
ஞொயிற
திஙகள்
...
தமிழொமொழி ஆணடப் பொடததிடடம்

2014
29
30

ஞொயிற
திஙகள்

1

சைல
ொசவவொய்

2

பதன்

3
4

வியொழன்
ொவளளி

5
6
7

சனி
ஞொயிற
திஙகள்...
தமிழொமொழி ஆணடப் பொடததிடடம்

2014
27
28
29
30
31

ஞொயிற
திஙகள்
ொசவவொய்
பதன்
வியொழன்

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16...
தமிழொமொழி ஆணடப் பொடததிடடம்

2014
25
26
27
28
29
30
31

திஙகள்
ொசவவொய்
பதன்
வியொழன்
ொவளளி
சனி
ஞொயிற

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1...
தமிழொமொழி ஆணடப் பொடததிடடம்

2014
25
26
27
28
29
30

வியொழன்
ொவளளி
சனி
ஞொயிற
திஙகள்
ொசவவொய்

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
...
தமிழொமொழி ஆணடப் பொடததிடடம்

2014
23
24
25
26
27
28
29
30
31

வியொழன்
ொவளளி
சனி
ஞொயிற
திஙகள்
ொசவவொய்
பதன்
வியொழன்
ொவளளி

1
...
தமிழொமொழி ஆணடப் பொடததிடடம்

2014
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

வியொழன்
ொவளளி
சனி
ஞொயிற
திஙகள்
ொசவவொய்
பதன்
வியொழன்
ொவள...
தமிழொமொழி ஆணடப் பொடததிடடம்

2014
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ஆணட: 4

சனி
ஞொயிற
திஙகள்
ொசவவொய்
பதன்
வியொழன்
ொவளளி
...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

2

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

தமிழ் மொழி ஆண்டு 4

Herunterladen, um offline zu lesen

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

தமிழ் மொழி ஆண்டு 4

 1. 1. 1 சனவொி பதன் 2014 வியொழன் 2 உளளடககத் தரம் கறறல் தரம் 1.4 ொசவிமடததவறைறக் கறவர்; அதறேகறபத் 1.4.6 ொசவிமடதத விளமபரததிறேகறபப் ேபொலததம் தலஙகவர். ொசயவர். தமிழொமொழி 2.6 பலவைக எழததப் படவஙகைள வொசிததப்ஆணடப் பொடததிடடம் 2.6.12 விளமபரஙகைள வொசிததப் பொிநத ொகொளவர். பொிநத ொகொளவர். 3.5 கரததணர் ேகளவிகளககப் பதில் 3.5.6 விளமபரம் ொதொடரபொன ேகளவிகளககப் பதில் எழதவர் எழதவர் 3 ொவளளி 4 5 6 சனி ஞொயிற திஙகள் 7 ொசவவொய் 5.3 ொசொலலணககணதைத அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர் 8 பதன் 9 10 வியொழன் ொவளளி 1.4 ொசவிமடததவறைறக் கறவர்; அதறேகறபத் தலஙகவர். 2.8 வொசிததத் தகவலகைளச் ேசகொிபபர். 3.7 நிைனவ கரநத எழதவர் 11 சனி ஞொயிற திஙகள் 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4.4 உலக நீதியின் ொபொரைள அறிநத கறவர்; எழதவர். 4.5 ொவறறி ேவறைகயின் ொபொரைள அறிநத கறவர்; எழதவர் ொசவவொய் பதன் வியொழன் நபிகள் நொயகம் பிறநதநொள் விடபப / ைதத் திரநொள் 3.7 நிைனவ கரநத எழதவர் 5.3 ொசொலலணககணதைத அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர். ொவளளி சனி ஞொயிற திஙகள் ைதபபச விடபப 1.5 §¸ûÅ¢¸ÙìÌî ºÃ¢Â¡É ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷ ,š츢Âõ ¬¸¢ÂÅü¨Èì 21 ொசவவொய் 22 பதன் 23 வியொழன் 24 ொவளளி ¦¸¡ñÎ À¾¢ø ÜÚÅ÷. 2.5 அரஞொசொறகளின் ொபொரளறிநத வொசிபபர். 3.3 ொசொலவளம் ொபரககிக் ொகொளவர். திஙகள் ஆணட: 4 4.4.2 நொனகொம் ஆணடககொன உலகநீதியின் ொபொரைள அறிநத கறவர் ; எழதவர் 4.4.2 நொனகொம் ஆணடககொன உலகநீதியின் ொபொரைள அறிநத கறவர் ; எழதவர் 1.4.7 ொசவிமடததவறைறக் ேகொைவயொகக் கறவர். 2.8.3 பனவலகைள வொசிததத் தகவலகைளச் ேசகொிபபர். 3.7.7 கவிைதைய நிைனவ கரநத எழதவர் 4.5.1 நொனகொம் ஆணடககொன ொவறறி ேவறைகயின் ொபொரைள அறிநத கறவர் ; எழதவர் 3.7.7 கவிைதைய நிைனவ கரநத எழதவர் 5.3.19 ஆகேவ,எனேவ, ஆைகயொல், ஏொனனறொல், ஏொனனில், ஆனொல் ஆகிய இைடசொசொறகைள அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர் 1.5.8 ேகளவிகளகக விளககமொகவம் ொதளிவொகவம் வொககியததில் பதில் கறவர் 2.5.2 ஒேர ொபொரள் தரம் பல ொசொறகைள அறிநத வொசிபபர் 4.6 திரககறளின் ொபொரைள அறிநத கறவர்; எழதவர் 5.3 ொசொலலணககணதைத அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர் 3.3.27 ஒேர ொபொரள் தரம் பல ொசொறகைளக் கணடறிநத எழதவர். 4.6.4 நொனகொம் ஆணடககொன திரககறளின் ொபொரைள அறிநத கறவர் ; எழதவர் 5.3.17 மனறொம், நொனகொம் ேவறறைம உரபகைள அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர் 1.6 ொபொரததமொன ொசொல்,ொசொறொறொடர், வொககியம் ஆகியவறைறப் பயனபடததிப் ேபசவர். 1.6.17 ொகொயதல்,எயதல்,மைடதல்.வைனதல், ேவயதல் ஆகிய மரப வழககச் ொசொறகைள அறிநத வொககியஙகளில் சொியொகப் பயனபடததிப் ேபசவர். 25 சனி 26 ஞொயிற உொிைம2014 @@மதியழகனேவல mkaaviyan@hotmail.com /facebook/mathialagam 27 ப 1 ஆணடததிடடம் ேதைவகேகறப மொறறம் ொபறலொம். பயிறசி
 2. 2. தமிழொமொழி ஆணடப் பொடததிடடம் 2014 1 2 3 பிபபிரவொி சனி ஞொயிற திஙகள் 4 ொசவவொய் 5 பதன் 6 7 வியொழன் ொவளளி 8 9 10 சனி ஞொயிற திஙகள் 11 ொசவவொய் 12 பதன் 13 வியொழன் 14 ொவளளி 15 16 17 சனி ஞொயிற திஙகள் 18 ொசவவொய் 19 பதன் ஆணட: 4 சீனப் பததொணட விடபப 5.3 ொசொலலணககணதைத அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர். .6 ொபொரததமொன ொசொல்,ொசொறொறொடர், வொககியம் ஆகியவறைறப் பயனபடததிப் ேபசவர். 2.3 பலேவற தைறச் சொரநத வொசிபபப் பகதிகைளச் சொியொன ேவகம்,ொதொனி, உசசொிபப ஆகியவறறடன் நிறததககறிகளகேகறப வொசிபபர். 3.4 வொககியம் அைமபபர். 4.8 பலவைகச் ொசயயளகளின் ொபொரைள அறிநத கறவர் ; எழதவர் 5.3 ொசொலலணககணதைத அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர் 1.6 ொபொரததமொன ொசொல்,ொசொறொறொடர், வொககியம் ஆகியவறைறப் பயனபடததிப் ேபசவர். 2.3 பலேவற தைறச் சொரநத வொசிபபப் பகதிகைளச் சொியொன ேவகம்,ொதொனி, உசசொிபப ஆகியவறறடன் நிறததககறிகளகேகறப வொசிபபர். 3.4 வொககியம் அைமபபர். 4.9 இைணொமொழிகளின் ொபொரைள அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர் 5.5 வொககிய வைககைள அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர் 1.6 ொபொரததமொன ொசொல்,ொசொறொறொடர், வொககியம் ஆகியவறைறப் பயனபடததிப் ேபசவர். 2.4 ொசொலலன் ொபொரளறிய அகரொதிையப் பயனபடததவர். உொிைம2014 @@மதியழகனேவல mkaaviyan@hotmail.com /facebook/mathialagam 5.3.19 ஆகேவ,எனேவ, ஆைகயொல், ஏொனனறொல், ஏொனனில், ஆனொல் ஆகிய இைடசொசொறகைள அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர் 1.6.20 ரகர, றகர எழததகள் ொகொணட ொசொறகைளச் சொியொகப் பயனபடததிப் ேபசவர். 2.3.6 ொபொரளொதொரம் ொதொடரபொன பனவலகைளச் சொியொன ேவகம், ொதொனி, உசசொிபப ஆகியவறறடன் நிறததக் கறிகளகேகறப வொசிபபர். 3.4.16 ரகர றகர ேவறபொட விளஙக வொககியம் அைமபபர். 4.8.2 நொனகொம் ஆணடககொன பலவைக ொசயயளின் ொபொரைள அறிநத கறவர் ; எழதவர் 5.3.20 இடம் அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர் 1.6.19 லகர,ழகர, ளகர எழததகள் ொகொணட ொசொறகைளச் சொியொகப் பயனபடததிப் ேபசவர். 2.3.5 இலககியம் ொதொடரபொன பனவலகைளச் சொியொன ேவகம்,ொதொனி, உசசொிபப ஆகியவறறடன் நிறததககறிகளகேகறப வொசிபபர். 3.4.15 லகர,ழகர, ளகர ேவறபொட விளஙக வொககியம் அைமபபர். 4.9.4 நொனகொம் ஆணடககொன இைணொமொழிகளின் ொபொரைள அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர். 5.5.7 ொதொடர் வொககியம் அறிநத கறவர்; எழதவர் 1.6.21 ணகர, நகர, னகர எழததகள் ொகொணட ொசொறகைளச் சொியொகப் பயனபடததிப் ேபசவர். 2.4.3 அகரொதியின் தைணயடன் ொசொலலன் ொபொரள் அறிவர். ஆணடததிடடம் ேதைவகேகறப மொறறம் ொபறலொம்.
 3. 3. தமிழொமொழி ஆணடப் பொடததிடடம் 2014 20 வியொழன் 3.4 வொககியம் அைமபபர். 21 ொவளளி 22 23 24 சனி ஞொயிற திஙகள் 4.10 உவைமதொதொடரகளின் ொபொரைள அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர் 25 ொசவவொய் 26 பதன் 27 வியொழன் 28 ொவளளி 1 2 3 மொரசச சனி ஞொயிற திஙகள் 4 ொசவவொய் 5 6 பதன் வியொழன் 7 ொவளளி 8 9 10 11 12 13 14 15 சனி ஞொயிற திஙகள் ொசவவொய் பதன் வியொழன் ொவளளி சனி 5.3 ொசொலலணககணதைத அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர் 1.11 சொியொன ேவகம், ொதொனி, உசசொிபபடன் கைத கறவர். 2.6 பலவைக எழததப் படவஙகைள வொசிததப் பொிநத ொகொளவர். 3.10 பலவைக வடவஙகைளக் ொகொணட எழததப் படவஙகைள பைடபபர். 4.11 இரடைடக் கிளவிகைளச் சழலகேகறபச் சொியொகப் 5.6 நிறததககறிகைள அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர் 1.7 ொபொரததமொன வினொச் ொசொறகைளக் ொகொணட ேகளவிகள் ேகடபர். 2.8 வொசிததத் தகவலகைளச் ேசகொிபபர். 3.5 கரததணர் ேகளவிகளககப் பதில் எழதவர். 4.12 மரபதொதொடரகளின் ொபொரைள அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர். ஆணட: 4 3.4.17 ணகர, நகர, னகர ேவறபொட விளஙக வொககியம் அைமபபர். 4.10.2 நொனகொம் ஆணடககொன உவைமதொதொடரகளின் ொபொரைள அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர் 5.3.18 ஐநதொம், ஆறொம், ஏழொம், எடடொம் ேவறறைம உரபகைள அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர் 1.11.4 ொதொடர் படஙகைளத் தைணயொகக் ொகொணட சொியொன ேவகம், ொதொனி, உசசொிபபடன் கைத கறவர். 2.6.14 ேகலசசிததிரஙகைள வொசிததப் பொிநத ொகொளவர். 3.10.7 80 ொசொறகளில் ொதொடரபடதைதக் ொகொணட கைத எழதவர். 4.11.4 நொனகொம் ஆணடககொன இரடைடக் கிளவிகைளச் சழலகேகறபச் சொியொகப் பயனபடததவர். 5.6.4 அைரபபளளி, மககொறபளளி அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர். 1.7.4 ‘ஆ’, ‘ஓ’ எனம் வினொ எழததகைளச் சொியொகப் பயனபடததிக் ேகளவிகள் ேகடபர். 2.8.2 விளமபரதைத வொசிததத் தகவலகைளச் ேசகொிபபர். 3.5.6 விளமபரம் ொதொடரபொன ேகளவிகளககப் பதில் எழதவர். 4.12.4 நொனகொம் ஆணடககொன மரபதொதொடரகளின் ொபொரைள அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர் 1 வத மதிபபடடத் ேதரவ 1 வத மதிபபடடத் ேதரவ 1 வத மதிபபடடத் ேதரவ 1 வத மதிபபடடத் ேதரவ 1 வத மதிபபடடத் ேதரவ உொிைம2014 @@மதியழகனேவல mkaaviyan@hotmail.com /facebook/mathialagam ஆணடததிடடம் ேதைவகேகறப மொறறம் ொபறலொம்.
 4. 4. தமிழொமொழி ஆணடப் பொடததிடடம் 2014 16 17 ஞொயிற திஙகள் 18 19 ொசவவொய் பதன் 20 வியொழன் 21 ொவளளி 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 சனி ஞொயிற திஙகள் ொசவவொய் பதன் வியொழன் ொவளளி சனி ஞொயிற திஙகள் 1 ஆபபிரல் ொசவவொய் 2 3 பதன் வியொழன் 4 ொவளளி 5 6 7 சனி ஞொயிற திஙகள் 1.10 எணணஙகைளயம் கரததகைளயம் பணபடன் கறவர். 2.8 வொசிததத் தகவலகைளச் ேசகொிபபர். 3.5 கரததணர் ேகளவிகளககப் பதில் எழதவர். 4.6 திரககறளின் ொபொரைள அறிநத கறவர்; எழதவர். 5.6 நிறததககறிகைள அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர் 1 பளளி மதல் பரவ விடபப 1 பளளி மதல் பரவ விடபப 1 பளளி மதல் பரவ விடபப 1 பளளி மதல் பரவ விடபப 1 பளளி மதல் பரவ விடபப 1 பளளி மதல் பரவ விடபப 1 பளளி மதல் பரவ விடபப 1 பளளி மதல் பரவ விடபப 1 பளளி மதல் பரவ விடபப ஆணட: 4 1.10.1 நடபபச் ொசயதிகைளப் பறறிய கரததகைளப் பணபடன் கறவர். 2.8.1 ொசயதிகைள வொசிததத் தகவலகைளச் ேசகொிபபர். 3.5.4 படடயல் ொதொடரபொன ேகளவிகளககப் பதில் எழதவர். 4.6.4 நொனகொம் ஆணடககொன திரககறளின் ொபொரைள அறிநத கறவர்; எழதவர். 5.6.5 ஒறைற ேமறேகொள் கறி, இரடைட ேமறேகொள் கறி அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர். 1.6 ொபொரததமொன ொசொல்,ொசொறொறொடர், வொககியம் ஆகியவறைறப் பயனபடததிப் ேபசவர் 1.6.18 ொதொடரபடஙகைளொயொடட ொபொரததமொன ொசொல்,ொசொறொறொடர், வொககியம் ஆகியவறைறப் பயனபடததிப் ேபசவர். 2.6 பலவைக எழததப் படவஙகைள வொசிததப் பொிநத ொகொளவர். 3.4 வொககியம் அைமபபர். 4.4 உலகநீதியின் ொபொரைள அறிநத கறவர்; எழதவர். 5.7 பணரசசி வைககைள அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர் 2.6.14 ேகலசசிததிரஙகைள வொசிததப் பொிநத ொகொளவர். 1.8 ொசயதிகைளயம் அனபவஙகைளயம் ொதளிவொகக் கறவர். 1.8.2 படதத ொசயதிகைளத் ொதளிவொகக் கறவர். உொிைம2014 @@மதியழகனேவல mkaaviyan@hotmail.com /facebook/mathialagam 3.4.14 ொதொடரபடஙகைளொயொடட வொககியம் அைமபபர் 4.4.2 நொனகொம் ஆணடககொன உலகநீதியின் ொபொரைள அறிநத கறவர்; எழதவர். 5.7.1 இயலபப் பணரசசி பறறி அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர் ஆணடததிடடம் ேதைவகேகறப மொறறம் ொபறலொம்.
 5. 5. தமிழொமொழி ஆணடப் பொடததிடடம் 2014 8 9 10 ொசவவொய் பதன் வியொழன் 11 ொவளளி 12 13 14 சனி ஞொயிற திஙகள் 15 ொசவவொய் 16 பதன் 17 வியொழன் 18 ொவளளி 19 20 21 சனி ஞொயிற திஙகள் 22 ொசவவொய் 23 பதன் 24 வியொழன் 25 ொவளளி 26 27 28 சனி ஞொயிற திஙகள் 29 ொசவவொய் 30 பதன் ஆணட: 4 2.8 வொசிததத் தகவலகைளச் ேசகொிபபர். 3.8 ொசொலவைத எழதவர். 4.5 ொவறறி ேவறைகயின் ொபொரைள அறிநத கறவர்; எழதவர். 5.5 வொககிய வைககைள அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர். 2.8.1 ொசயதிகைள வொசிததத் தகவலகைளச் ேசகொிபபர். 3.8.3 வொககியஙகைளச் ொசொலவொதழததலொக எழதவர். 4.5.1 நொனகொம் ஆணடககொன ொவறறி ேவறைகயின் ொபொரைள அறிநத கறவர் ; எழதவர். 5.5.7 ொதொடர் வொககியம் அறிநத கறவர் ; எழதவர். 1.6 ொபொரததமொன ொசொல்,ொசொறொறொடர், வொககியம் ஆகியவறைறப் பயனபடததிப் ேபசவர். 2.4 ொசொலலன் ொபொரளறிய அகரொதிையப் பயனபடததவர். 3.10 பலவைக வடவஙகைளக் ொகொணட எழததப் படவஙகைள பைடபபர். 4.6 திரககறளின் ொபொரைள அறிநத கறவர்; எழதவர். 5.8 வலமிகம் இடஙகைள அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர். 1.6.21 ணகர, நகர, னகர எழததகள் ொகொணட ொசொறகைளச் சொியொகப் பயனபடததப் ேபசவர். 2.4.4 அடசொசொறகைள அறிய அகரொதிையப் பயனபடததவர். 1.5 ேகளவிகளககச் சொியொன ொசொல், ொசொறொறொடர், வொககியம் ஆகியவறைறக் ொகொணட பதில் கறவர். 2.6 பலவைக எழததப் படவஙகைள வொசிததப் பொிநத ொகொளவர். 3.9 பததி அைமபப மைறகைள அறிநத எழதவர். 1.5.8 ேகளவிகளகக விளககமொகவம் ொதளிவொகவம் வொககியததில் பதில் கறவர். 2.6.13 பதொைககைள வொசிததப் பொிநத ொகொளவர். 4.8 பலவைகச் ொசயயளகளின் ொபொரைள அறிநத கறவர் ; எழதவர். 5.3 ொசொலலணககணதைத அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர். 1.6 ொபொரததமொன ொசொல்,ொசொறொறொடர், வொககியம் ஆகியவறைறப் பயனபடததிப் ேபசவர். 2.3 பலேவற தைறச் சொரநத வொசிபபப் பகதிகைளச் சொியொன ேவகம்,ொதொனி, உசசொிபப ஆகியவறறடன் நிறததககறிகளகேகறப வொசிபபர். 3.9 பததி அைமபப மைறகைள அறிநத எழதவர். உொிைம2014 @@மதியழகனேவல mkaaviyan@hotmail.com /facebook/mathialagam 3.10.5 80 ொசொறகளில் தன் கைத எழதவர். 4.6.4 நொனகொம் ஆணடககொன திரககறளின் ொபொரைள அறிநத கறவர்; எழதவர். 5.8.1 இரணடொம், நொனகொம் ேவறறைம உரபகளககப் பின் வலமிகம் எனபைத அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர். 3.9.3 கடடைரத் தைலபபகேகறற மனனைரையப் பததியில் எழதவர். 4.8.2 நொனகொம் ஆணடககொன பலவைக ொசயயளின் ொபொரைள அறிநத கறவர் ; எழதவர் 5.3.18 ஐநதொம், ஆறொம், ஏழொம், எடடொம் ேவறறைம உரபகைள அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர் 1.6.20 ரகர, றகர எழததகள் ொகொணட ொசொறகைளச் சொியொகப் பயனபடததிப் ேபசவர். 2.3.6 ொபொரளொதொரம் ொதொடரபொன பனவலகைளச் சொியொன ேவகம், ொதொனி, உசசொிபப ஆகியவறறடன் நிறததககறிகளகேகறப வொசிபபர் 3.9.4 கடடைரத் தைலபபகேகறற மடவைரையப் பததியில் ஆணடததிடடம் ேதைவகேகறப மொறறம் ொபறலொம்.
 6. 6. தமிழொமொழி ஆணடப் பொடததிடடம் 2014 ஆணட: 4 எழதவர் ேம 1 வியொழன் ொதொழிலொளர் தின விடபப 2 ொவளளி 3 சனி 4.12 மரபதொதொடரகளின் ொபொரைள அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர் 4 ஞொயிற 5 திஙகள் 2014 அைரயொணடத் ேதரவ 6 ொசவவொய் 2014 அைரயொணடத் ேதரவ 7 பதன் 2014 அைரயொணடத் ேதரவ 8 வியொழன் 2014 அைரயொணடத் ேதரவ 9 ொவளளி 2014 அைரயொணடத் ேதரவ 10 சனி 11 ஞொயிற 12 திஙகள் 5.8 வலமிகம் இடஙகைள அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர் 13 ொசவவொய் விசொகததின விடபப 14 பதன் 15 வியொழன் 1.6 ொபொரததமொன ொசொல்,ொசொறொறொடர், வொககியம் ஆகியவறைறப் பயனபடததிப் ேபசவர். 2.3 பலேவற தைறச் சொரநத வொசிபபப் பகதிகைளச் சொியொன ேவகம்,ொதொனி, உசசொிபப ஆகியவறறடன் நிறததககறிகளகேகறப வொசிபபர். உொிைம2014 @@மதியழகனேவல mkaaviyan@hotmail.com /facebook/mathialagam நொனகொம் ஆணடககொன மரபதொதொடரகளின் ொபொரைள அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர் 5.8.1 இரணடொம், நொனகொம் ேவறறைம உரபகளககப் பின் வலமிகம் எனபைத அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர். 1.6.19 லகர,ழகர, ளகர எழததகள் ொகொணட ொசொறகைளச் சொியொகப் பயனபடததிப் ேபசவர். 2.3.5 இலககியம் ொதொடரபொன பனவலகைளச் சொியொன ேவகம்,ொதொனி, உசசொிபப ஆகியவறறடன் நிறததககறிகளகேகறப வொசிபபர். ஆணடததிடடம் ேதைவகேகறப மொறறம் ொபறலொம்.
 7. 7. தமிழொமொழி ஆணடப் பொடததிடடம் 2014 16 ொவளளி 17 சனி 18 ஞொயிற 19 திஙகள் 20 ொசவவொய் 21 பதன் 22 வியொழன் 23 ொவளளி 24 சனி 25 ஞொயிற 26 ஆணட: 4 3.10 பலவைக வடவஙகைளக் ொகொணட எழததப் படவஙகைள பைடபபர். 3.10.8 80 ொசொறகளில் கரதத விளககக் கடடைர எழதவர். 4.13 பழொமொழிகளின் ொபொரைள அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர். 5.8 வலமிகம் இடஙகைள அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர் 4.13.4 நொனகொம் ஆணடககொன பழொமொழிகளின் ொபொரைள அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர். 5.8.2 அநத, இநத,எநத எனபனவறறககப் பின் வலமிகம் எனபைத அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர். 1.11 சொியொன ேவகம், ொதொனி, உசசொிபபடன் கைத கறவர் 2.6 பலவைக எழததப் படவஙகைள வொசிததப் பொிநத ொகொளவர். 3.10 பலவைக வடவஙகைளக் ொகொணட எழததப் படவஙகைள பைடபபர் 1.11.4 ொதொடர் படஙகைளத் தைணயொகக் ொகொணட சொியொன ேவகம், ொதொனி, உசசொிபபடன் கைத கறவர் 2.6.14 ேகலசசிததிரஙகைள வொசிததப் பொிநத ொகொளவர். திஙகள் 4.4 உலக நீதியின் ொபொரைள அறிநத கறவர்; எழதவர். 27 ொசவவொய் 28 பதன் 5.8 வலமிகம் இடஙகைள அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர் 2014 அைர பரவ விடபப 4.4.2 நொனகொம் ஆணடககொன உலகநீதியின் ொபொரைள அறிநத கறவர் ; எழதவர் 5.8.3 அஙக, இஙக, எஙக எனபனவறறககப் பின் வலமிகம் எனபைத அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர். 29 வியொழன் 2014 அைர பரவ விடபப 30 ொவளளி 2014 அைர பரவ விடபப 31 சனி 2014 அைர பரவ விடபப 1 சன் ஞொயிற 2014 அைர பரவ விடபப உொிைம2014 @@மதியழகனேவல mkaaviyan@hotmail.com /facebook/mathialagam 3.10.6 80 ொசொறகளில் தனிபபடதைதக் ொகொணட கைத எழதவர் ஆணடததிடடம் ேதைவகேகறப மொறறம் ொபறலொம்.
 8. 8. தமிழொமொழி ஆணடப் பொடததிடடம் 2014 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 திஙகள் ொசவவொய் பதன் வியொழன் ொவளளி சனி ஞொயிற திஙகள் ொசவவொய் பதன் வியொழன் ொவளளி சனி ஞொயிற திஙகள் 17 ொசவவொய் 18 19 பதன் வியொழன் 20 ொவளளி 21 22 23 சனி ஞொயிற திஙகள் 24 ொசவவொய் 25 26 பதன் வியொழன் 27 ொவளளி 28 2014 அைர பரவ விடபப 2014 அைர பரவ விடபப 2014 அைர பரவ விடபப 2014 அைர பரவ விடபப 2014 அைர பரவ விடபப 2014 அைர பரவ விடபப 2014 அைர பரவ விடபப 2014 அைர பரவ விடபப 2014 அைர பரவ விடபப 2014 அைர பரவ விடபப 2014 அைர பரவ விடபப 2014 அைர பரவ விடபப 2014 அைர பரவ விடபப 2014 அைர பரவ விடபப 1.4 ொசவிமடததவறைறக் கறவர்; அதறேகறபத் தலஙகவர். 2.3 பலேவற தைறச் சொரநத வொசிபபப் பகதிகைளச் சொியொன ேவகம்,ொதொனி, உசசொிபப ஆகியவறறடன் நிறததககறிகளகேகறப வொசிபபர். 3.10 பலவைக வடவஙகைளக் ொகொணட எழததப் படவஙகைள பைடபபர். சனி 4.5 ொவறறி ேவறைகயின் ொபொரைள அறிநத கறவர்; எழதவர். 1.7 ொபொரததமொன வினொச் ொசொறகைளக் ொகொணட ேகளவிகள் ேகடபர். 2.4 ொசொலலன் ொபொரளறிய அகரொதிையப் பயனபடததவர். 3.10 பலவைக வடவஙகைளக் ொகொணட எழததப் படவஙகைள பைடபபர். 4.6 திரககறளின் ொபொரைள அறிநத கறவர்; எழதவர். உொிைம2014 @@மதியழகனேவல mkaaviyan@hotmail.com /facebook/mathialagam ஆணட: 4 1.4.7 ொசவிமடததவறைறக் ேகொைவயொகக் கறவர். 2.3.5 இலககியம் ொதொடரபொன பனவலகைளச் சொியொன ேவகம்,ொதொனி, உசசொிபப ஆகியவறறடன் நிறததககறிகளகேகறப வொசிபபர் 3.10.9 80 ொசொறகளில் உறவக் கடதம் எழதவர். 4.5.1 நொனகொம் ஆணடககொன ொவறறி ேவறைகயின் ொபொரைள அறிநத கறவர் ; எழதவர். 5.9.1 சில, பல எனபனவறறககபபின் வலமிகொ எனபைத அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர் 1.7.4 ‘ஆ’, ‘ஓ’ எனம் வினொ எழததகைளச் சொியொகப் பயனபடததிக் ேகளவிகள் ேகடபர். 2.4.3 அகரொதியின் தைணயடன் ொசொலலன் ொபொரள் அறிவர். 3.10.10 80 ொசொறகளில் கறபைனக் கடடைர எழதவர். 4.6.4 நொனகொம் ஆணடககொன திரககறளின் ொபொரைள அறிநத கறவர்; எழதவர். 5.9.2 ‘ பட’ எனம் ொசொலலககபபின் வலமிகொ எனபைத அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர். ஆணடததிடடம் ேதைவகேகறப மொறறம் ொபறலொம்.
 9. 9. தமிழொமொழி ஆணடப் பொடததிடடம் 2014 29 30 ஞொயிற திஙகள் 1 சைல ொசவவொய் 2 பதன் 3 4 வியொழன் ொவளளி 5 6 7 சனி ஞொயிற திஙகள் 8 9 10 ொசவவொய் பதன் வியொழன் 11 ொவளளி 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 சனி ஞொயிற திஙகள் ொசவவொய் பதன் வியொழன் ொவளளி சனி ஞொயிற திஙகள் ொசவவொய் பதன் வியொழன் ொவளளி சனி ஆணட: 4 3.10 பலவைக வடவஙகைளக் ொகொணட எழததப் படவஙகைள பைடபபர் 3.10.10 80 ொசொறகளில் கறபைனக் கடடைர எழதவர் 1.10 எணணஙகைளயம் கரததகைளயம் பணபடன் கறவர். 2.6 பலவைக எழததப் படவஙகைள வொசிததப் பொிநத ொகொளவர். 3.5 கரததணர் ேகளவிகளககப் பதில் எழதவர். 4.6 திரககறளின் ொபொரைள அறிநத கறவர்; எழதவர் 5.9 வலமிகொ இடஙகைள அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர். 1.10.1 நடபபச் ொசயதிகைளப் பறறிய கரததகைளப் பணபடன் கறவர். 2.6.13 பதொைககைள வொசிததப் பொிநத ொகொளவர். 1.5 ேகளவிகளககச் சொியொன ொசொல், ொசொறொறொடர், வொககியம் ஆகியவறைறக் ொகொணட பதில் கறவர். 2.8 வொசிததத் தகவலகைளச் ேசகொிபபர். 3.5 கரததணர் ேகளவிகளககப் பதில் எழதவர். 4.13 பழொமொழிகளின் ொபொரைள அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர். 5.3 ொசொலலணககணதைத அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர் 1.5.8 ேகளவிகளகக விளககமொகவம் ொதளிவொகவம் வொககியததில் பதில் கறவர். 2.8.3 பனவலகைள வொசிததத் தகவலகைளச் ேசகொிபபர். 3.5.5 கவிைத ொதொடரபொன ேகளவிகளககப் பதில் எழதவர். 4.13.4 நொனகொம் ஆணடககொன பழொமொழிகளின் ொபொரைள அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர். 5.3.20 இடம் அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர் 3.5.3 கடதம் ொதொடரபொன ேகளவிகளககப் பதில் எழதவர். 4.6.4 நொனகொம் ஆணடககொன திரககறளின் ொபொரைள அறிநத கறவர்; எழதவர். 5.9.3 அத, இத, எத எனபனவறறககபபின் வலமிகொ எனபைத அறிநத சொியொகப் பயனபடததவர். 2 வத மதிபபடடத் ேதரவ 2 வத மதிபபடடத் ேதரவ 2 வத மதிபபடடத் ேதரவ 2 வத மதிபபடடத் ேதரவ 2 வத மதிபபடடத் ேதரவ உொிைம2014 @@மதியழகனேவல mkaaviyan@hotmail.com /facebook/mathialagam ஆணடததிடடம் ேதைவகேகறப மொறறம் ொபறலொம்.
 10. 10. தமிழொமொழி ஆணடப் பொடததிடடம் 2014 27 28 29 30 31 ஞொயிற திஙகள் ொசவவொய் பதன் வியொழன் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ஆணட: 4 ஆகதத ொவளளி சனி ஞொயிற திஙகள் ொசவவொய் பதன் வியொழன் ொவளளி சனி ஞொயிற திஙகள் ொசவவொய் பதன் வியொழன் ொவளளி சனி ஞொயிற திஙகள் ொசவவொய் பதன் வியொழன் ொவளளி சனி ஞொயிற ேநொனபப் ொபரநொள் விடபப ேநொனபப் ொபரநொள் விடபப உொிைம2014 @@மதியழகனேவல mkaaviyan@hotmail.com /facebook/mathialagam ஆணடததிடடம் ேதைவகேகறப மொறறம் ொபறலொம்.
 11. 11. தமிழொமொழி ஆணடப் பொடததிடடம் 2014 25 26 27 28 29 30 31 திஙகள் ொசவவொய் பதன் வியொழன் ொவளளி சனி ஞொயிற 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ொசபதமபர் திஙகள் ொசவவொய் பதன் வியொழன் ொவளளி சனி ஞொயிற திஙகள் ொசவவொய் பதன் வியொழன் ொவளளி சனி ஞொயிற திஙகள் ொசவவொய் பதன் வியொழன் ொவளளி சனி ஞொயிற திஙகள் ொசவவொய் பதன் ஆணட: 4 சதநதிர நொள் விடபப சதநதிர நொள் விடபப (மொறற) 2 பளளி மதல் பரவ விடபப 2 பளளி மதல் பரவ விடபப மேலசிய நொள் விடபப 2 பளளி மதல் பரவ விடபப 2 பளளி மதல் பரவ விடபப 2 பளளி மதல் பரவ விடபப 2 பளளி மதல் பரவ விடபப 2 பளளி மதல் பரவ விடபப 2 பளளி மதல் பரவ விடபப உொிைம2014 @@மதியழகனேவல mkaaviyan@hotmail.com /facebook/mathialagam ஆணடததிடடம் ேதைவகேகறப மொறறம் ொபறலொம்.
 12. 12. தமிழொமொழி ஆணடப் பொடததிடடம் 2014 25 26 27 28 29 30 வியொழன் ொவளளி சனி ஞொயிற திஙகள் ொசவவொய் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 அகேடொபர் பதன் வியொழன் ொவளளி சனி ஞொயிற திஙகள் ொசவவொய் பதன் வியொழன் ொவளளி சனி ஞொயிற திஙகள் ொசவவொய் பதன் வியொழன் ொவளளி சனி ஞொயிற திஙகள் ொசவவொய் பதன் ஆணட: 4 ஹஜி ொபரநொள் விடபப ஹஜி ொபரநொள் விடபப (மொறற) 2014 ஆணடறதி மதிபபடடத் ேதரவ 2014 ஆணடறதி மதிபபடடத் ேதரவ 2014 ஆணடறதி மதிபபடடத் ேதரவ 2014 ஆணடறதி மதிபபடடத் ேதரவ தீபொவளி விடபப (1) உொிைம2014 @@மதியழகனேவல mkaaviyan@hotmail.com /facebook/mathialagam ஆணடததிடடம் ேதைவகேகறப மொறறம் ொபறலொம்.
 13. 13. தமிழொமொழி ஆணடப் பொடததிடடம் 2014 23 24 25 26 27 28 29 30 31 வியொழன் ொவளளி சனி ஞொயிற திஙகள் ொசவவொய் பதன் வியொழன் ொவளளி 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ஆணட: 4 தீபொவளி விடபப தீபொவளி விடபப (2) அவொல் மஹொரொம் விடபப நவமபர் சனி ஞொயிற திஙகள் ொசவவொய் பதன் வியொழன் ொவளளி சனி ஞொயிற திஙகள் ொசவவொய் பதன் வியொழன் ொவளளி சனி ஞொயிற திஙகள் ொசவவொய் பதன் உொிைம2014 @@மதியழகனேவல mkaaviyan@hotmail.com /facebook/mathialagam ஆணடததிடடம் ேதைவகேகறப மொறறம் ொபறலொம்.
 14. 14. தமிழொமொழி ஆணடப் பொடததிடடம் 2014 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 வியொழன் ொவளளி சனி ஞொயிற திஙகள் ொசவவொய் பதன் வியொழன் ொவளளி சனி ஞொயிற 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ஆணட: 4 திசமபர் திஙகள் ொசவவொய் பதன் வியொழன் ொவளளி சனி ஞொயிற திஙகள் ொசவவொய் பதன் வியொழன் ொவளளி சனி ஞொயிற திஙகள் ொசவவொய் பதன் வியொழன் ொவளளி உொிைம2014 @@மதியழகனேவல mkaaviyan@hotmail.com /facebook/mathialagam ஆணடததிடடம் ேதைவகேகறப மொறறம் ொபறலொம்.
 15. 15. தமிழொமொழி ஆணடப் பொடததிடடம் 2014 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ஆணட: 4 சனி ஞொயிற திஙகள் ொசவவொய் பதன் வியொழன் ொவளளி சனி ஞொயிற திஙகள் ொசவவொய் பதன் உொிைம2014 @@மதியழகனேவல mkaaviyan@hotmail.com /facebook/mathialagam ஆணடததிடடம் ேதைவகேகறப மொறறம் ொபறலொம்.
 • AmuthaValli2

  Jul. 31, 2015
 • kaliamah

  Jan. 11, 2014

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

4.053

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

6

Befehle

Downloads

72

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

2

×