Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
ÜSET MESLEK YÜKSEKOKULU
 ADI: G ZEM REYHANO ULLARIİ Ğ
 DERS: TUR ZM ENDÜSTR S NE G Rİ İ İ İ İŞ
 K...
TURİZM PLANLAMASI NEDİR?
 Turizm sektöründe optimal hedeflerin bu
hedeflere ulaşmak için kullanılabilecek
kaynakların alı...
TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ
2023
 Türkiye Turizm Stratejisi, turizm sektöründe, kamu ve özel
sektörün yönetişim ilkesi çerç...
TÜRKİYE TURİZM
STRATEJİSİ(2023)
TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ
EYLEM PLANI (2007-2013)
TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ
2023
 9. Kalkınma Planı (2007 – 2013) hedefleri ile
uyum içindedir.
 Ülkemiz kıyı turizmi yanı...
TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ
2023
 Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planı
2013, ülkemizin doğal, kültürel, tarihi ve ...
TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ
2023
 Türkiye’de turizmde kitle turizmine yönelik
gelişmeler ve turizm planlamasına parçacı
yak...
TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ
2023
 - Akdeniz ve Ege kıyı kesiminde aşırı yığılma,
 - Kıyı gerisi ve çevresi alanlarda çarpı...
TURİZM STRATEJİSİNİN AMACI
 İç Turizm Stratejisi’nde, genel olarak iç turizmle
ilgili istatistiklerin derlenmesi ve iç tu...
TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ
 Hizmet Kalitesi kısmında, turizm sektöründe
sürekli eğitim, müşteri memnuniyeti,
 Toplam Kali...
TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ
 Tanıtım ve Pazarlama kısmında reklam
kampanyaları, markalaşma ve imajın öneminin
altı çizilirk...
GELİŞTİRİLMESİ PLANLANAN TURİZM
TÜRLERİ
 Sağlık ve termal turizm,
 Kış turizmi,
 Golf turizmi,
 Deniz turizmi,
 Eko-t...
TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ
 Turizm Gelişim Bölgeleri,
 Turizm Koridorları,
 Turizm Kentleri ve Ekoturizm Bölgelerinin
ge...
TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ
 Türkiye Turizm Stratejisi–2023 Belgesi
öngörülen bölgelerdeki altyapı ve
konaklama ihtiyaçları...
TURİZM SEKTÖRÜNÜN
GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK
STRATEJİLER
 PLANLAMA STRATEJİSİ
 YATIRIM STRATEJİSİ
 ÖRGÜTLENME STRATEJİSİ...
TURİZM SEKTÖRÜNÜN
GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK
STRATEJİLER
 EĞİTİM STRATEJİSİ
 HİZMET KALİTESİ STRATEJİSİ
 KENTSEL ÖLÇEKTE...
PLANLAMA STRATEJİSİ NEDİR?
“Ekonomik gelişimi
destekleyen; fiziksel düzeyde
uygulanabilir; toplum yönelimli
ve sürdürülebi...
PLANLAMA STRATEJİSİ
 Bir bölgenin turizm merkezi olabilmesi için
öncelikle o bölgede turizm hareketliliğin
olması gerekme...
YATIRIM STRATEJİSİ NEDİR?
“Turizm yatırım projelerini
uygulanabilir kılacak teşvikler
ile turizm sektöründe
yatırımların a...
YATIRIM STRATEJİSİ
 Turizmin gelişiminde 1990 lı yıllardaki
yatırım hızını yakalamak için, turizm
yatırım projelerini uyg...
2023 YILINDAKİ HEDEFLER
 Turizm sektöründe yabancı sermayenin
ülkemize yatırım yapması sağlanacaktır.
 Turizm yatırımlar...
ÖRGÜTLENME STRATEJİSİ
NEDİR?
“İyi Yönetişim” ilkesi çerçevesinde
ulusal, bölgesel, il ve noktasal
düzeyde turizm sektörü i...
İÇ TURİZM STRATEJİSİ NEDİR?
“İç turizmde toplumun
farklı kesimlerine uygun
kalite ve fiyatta turistik
ürün alternatiflerin...
İÇ TURİZM STRATEJİSİ
 Dünyada en fazla turist çeken ülkelerin aynı
zamanda iç Pazar potansiyellerinin de yüksek olduğu
gö...
İÇ TURİZMİN GELİRLERİNİN
ARTTIRILMASI AMACIYLA,
 İç pazara yönelik tanıtım faaliyetleri arttırılarak
özel sektör, sektör ...
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
STRATEJİSİ NEDİR?
“Turizm sektöründe AR-
GE’nin kamu, özel sektör
ve turizm sektöründeki
kuruluşlar a...
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME STRATEJİSİ
 Araştırma kavramı turizmde, rekabet, işbirliği ve
yeni ürünlerin araştırılması çerçevesi...
ULAŞIM VE ALTYAPI STRATEJİSİ
NEDİR?
“Hızla gelişen turizm
sektörünün yoğunlaştığı
yerleşmelerin altyapı ve
ulaşım sorunlar...
ULAŞIM VE ALTYAPI STRATEJİSİ
 Ülkemizde turizm potansiyelinin çok yüksek
olduğu Akdeniz ve Ege sahillerinin altyapı
sorun...
ULAŞIM VE ALTYAPI STRATEJİSİ
 Ulaşım, turistleri bir tüketim noktası olan turizm
bölgelerine bağlayan köprü niteliğindedi...
TANITIM VE PAZARLAMA
STRATEJİSİ NEDİR?
“Ulusal, bölgesel ve yerel
ölçekte markalaşmanın
hedeflenmesi, ulusal tanıtım ve
pa...
TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİSİ
 Turizm bölgesi tanıtımı ve pazar analizleri gibi
ana konularda tanıtmanın baştan sona bi...
TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİSİ
 Yapılan araştırmaların çözümlenmesi ve
yorumlanması sonrasında pazardaki güçlüveya
zayıf...
EĞİTİM STRATEJİSİ NEDİR?
Turizm eğitiminin
meslek odaklı olması
ve ölçülebilir sonuçlar
içermesidir.”
EĞİTİM STRATEJİSİ
 Turizm eğitimi veren kurumlarda ve toplumda
“eğitimde kalite bilinci” oluşturulması gerekliliği
ön pla...
HİZMET KALİTESİ STRATEJİSİ
NEDİR?
“Turizm sektörünün her
bileşeninde Toplam Kalite
Yönetiminin Etkin
Kılınmasıdır.”
HİZMET KALİTESİ STRATEJİSİ
 Kalite uygulamalarının sürekliliğinin sağlanması
işletmelerin hizmet standardını ve verimlili...
KENTSEL ÖLÇEKTE MARKALAŞMA
STRATEJİSİ NEDİR?
“Zengin kültürel ve doğal
değerlere sahip kentlerimizin
markalaştırılarak, tu...
KENTSEL ÖLÇEKTE MARKALAŞMA
STRATEJİSİ
 Şehir turizmi metropol ölçeğindeki büyük şehirlerde
gerçekleştirilen bir turizm tü...
TURİZM ÇEŞİTLENDİRİLMESİ
STRATEJİSİ NEDİR?
“Alternatif turizm türlerinden
öncelikli olarak sağlık turizmi
ve termal turizm...
MEVCUT TURİZM ALANLARININ
İYİLEŞTİRİLECEĞİ BÖLGELER
STRATEJİSİ NEDİR?
“Kitle turizminin yoğun olarak
geliştiği alanların a...
MEVCUT TURİZM ALANLARININ
İYİLEŞTİRİLECEĞİ BÖLGELER
STRATEJİSİ
 Antalya, Muğla ve Aydın kıyı kesimlerinde deniz-
kum-güne...
TURİZM GELİŞİM BÖLGELERİ
STRATEJİSİ NEDİR?
“Varış noktası olarak
geliştirilecek ve birden fazla ili
kapsayan turizm gelişi...
TURİZM GELİŞİM KORİDORLARI
STRATEJİSİ NEDİR?
“Belli bir güzergahın doğal ve
kültürel dokusunun
yenilenerek belli temalara
...
TURİZM GELİŞİM KORİDORLARI
STRATEJİSİ
 Turizm eylemi başlangıcından bitimine sosyal bir
hareketliliktir. Bu sosyal hareke...
TURİZM KENTLERİ
STRATEJİSİ NEDİR?
“Dünya ile yarışabilen
markalaşan turizm
yerleşmelerinin
planlanmasıdır.”
TURİZM KENTLERİ STRATEJİSİ
 Turizm kentlerinin hızlı ve istikrarlı bir
örgütlenmeye sahip olması, Avrupa ve
dünyanın sahi...
TURİZM KENTLERİ STRATEJİSİ
 Önerilen turizm kentlerinin isimleri aşağıda verilmektedir:
 1. İğneada – Kıyıköy Eko-Turizm...
TÜRKİYEDE TURİZM TEŞVİK
TEDBİRLERİ ŞUNLARDIR:
 1- KAMU ARAZİSİ TAHSİSİ
2- GÜMRÜK MUAFİYETİ
3- YATIRIM İNDİRİMİ
4- KAYNAK ...
TÜRKİYEDE TURİZM TEŞVİK
TEDBİRLERİ ŞUNLARDIR:
 9- GARANTİSİZ TİCARİ ALACAKLARIN KULLANILMASI
10- AYNİ VE NAKDİ DIŞ KREDİL...
DÜNYA
TUR ZMİ İ
TURİZM POLİTİKASI NEDİR?
Son zamanlara kadar “ turizm
politikası, iç ve dış turizmin
geliştirilmesi, ekonomik ve meta-
eko...
DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜNDEKİ
DEĞERLENDİRMELERE GÖRE;
 Dünya Turizm Örgütü'nden elde ettiği bilgiler ışığında
genel bir değerl...
Dünya Turizm Sıralaması Listesi
Uluslararası
Turistlerin
Gelişlerinin
Sıralaması
2007 yılı
sıra ülke Gelen turist sayısı
1 Fransa 81.9
2 İspanya 59.2
3 ABD 56.0
4 Çin 54.7
5 İtalya 43.7
6 Birleşik Krallık 30.7
7 T...
DÜNYA TURİZMİNDE KÜLTÜREL
TURİZM ETKİLERİ
 Son yıllarda kültür mirası ve bu mirasın kültürel turizm
aracılığıyla değerlen...
DÜNYA’DAKİ TURİZM EYLEM
PLANLARI
 Azgelişmiş yörelerde turizmi geliştirmek,
 Turistik bölgelerde alt yapıyı desteklemek,...
UNESCO Dünya Miras Sözleşmesi
 UNESCO Dünya Miras Sözleşmesi'ne 1983
yılında imza atan ülkemiz Kültür ve Tabiat
Varlıklar...
TÜRKİYE DÜNYA MİRAS LİSTESİ
 İstanbul,
 Safranbolu,
 Boğazköy,
 Nemrut Dağı,
 Xanthos-Letoon Divriği
 Ulu Cami ve Da...
REFERANSLAR
Avrupa Birliği, 2000: Avrupa Birliği Turizm Politikası, Türkiye
temsilciliği komisyon Raporu. Ankara.
Avcıkurt...
Herbert, D, 1995:’Haritage, Places, Leisure, and
Tourism” Haritage, Tourism and Society. Mansell
Publishing, s: 1-20 Londo...
REFERANSLAR
Avrupa Birliği’nde Turizm Politikaları Ve Türkiye’de Kültürel
Turizm
The Policies of the Tourısm in European U...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Dünya'da ve Türkiye'de turizm Politikaları ve Planlaması

8.266 Aufrufe

Veröffentlicht am

Politika ve planlama turizm

Veröffentlicht in: Reisen
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Dünya'da ve Türkiye'de turizm Politikaları ve Planlaması

 1. 1. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÜSET MESLEK YÜKSEKOKULU  ADI: G ZEM REYHANO ULLARIİ Ğ  DERS: TUR ZM ENDÜSTR S NE G Rİ İ İ İ İŞ  KONU: DÜNYA’DA VE TÜRK YE’DE TUR ZMİ İ POL T KA VE PLANLAMALARIİ İ
 2. 2. TURİZM PLANLAMASI NEDİR?  Turizm sektöründe optimal hedeflerin bu hedeflere ulaşmak için kullanılabilecek kaynakların alınacak önlemlerin belirlenmesi ve hedef -kaynak- önlem arasında ülkenin siyasal rejimine , ekonomik sistemine göre global analize dayalı gerçekçi bir uyumun kurulmasıdır.
 3. 3. TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023  Türkiye Turizm Stratejisi, turizm sektöründe, kamu ve özel sektörün yönetişim ilkesi çerçevesinde işbirliğini gündeme taşıyan ve stratejik planlama çalışmalarının yönetim ve uygulamasına yönelik açılımlar sağlamasını hedefleyen bir çalışmadır.  Katılımcı planlama anlayışı ile hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisi ve Eylem Planı ile üretim, yönetim ve uygulama süreçlerinde sektörün önüne bir yol haritası konularak yönlendirilmesi temel amaç olarak kabul edilmiştir.
 4. 4. TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ(2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2007-2013)
 5. 5. TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023  9. Kalkınma Planı (2007 – 2013) hedefleri ile uyum içindedir.  Ülkemiz kıyı turizmi yanı sıra, alternatif turizm (sağlık ve termal turizm, kış sporları dağ ve doğa turizmi, yayla turizmi, kırsal ve eko turizm, kongre ve fuar turizmi, kruvaziyer ve yat turizmi, golf turizmi, v.b.) gibi turizm türleri açısından da eşsiz imkanlara sahip bulunmaktadır
 6. 6. TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023  Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planı 2013, ülkemizin doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerini koruma-kullanma dengesi içinde kullanmayı ve turizm alternatiflerini geliştirerek ülkemizin turizmden alacağı payı arttırmayı hedef almaktadır.  Böylece, turizm potansiyeli bulunan bölgelerin diğer alternatif turizm türleri ile cazibesi artırılacaktır.
 7. 7. TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023  Türkiye’de turizmde kitle turizmine yönelik gelişmeler ve turizm planlamasına parçacı yaklaşımlar sonucunda;
 8. 8. TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023  - Akdeniz ve Ege kıyı kesiminde aşırı yığılma,  - Kıyı gerisi ve çevresi alanlarda çarpık kentleşme/yapılaşma,  - Altyapı yetersizliği ve çevre sorunları ortaya çıkmıştır.  Bu olumsuz yapılanmayı olumlu yönde değiştirebilmek için Türkiye Turizm Stratejisi kapsamında bütüncül politika, strateji ve uygulamaya dönük yaklaşımlar yer almaktadır.
 9. 9. TURİZM STRATEJİSİNİN AMACI  İç Turizm Stratejisi’nde, genel olarak iç turizmle ilgili istatistiklerin derlenmesi ve iç turizmi özendirici kampanyaların önemi üzerinde durulmaktadır.  Ar-Ge kısmında, önümüzdeki dönemde ulusal düzeyde turizm sektöründe araştırma geliştirmeden sorumlu kuruluşlar ve görevleri hakkında öneriler sunulmaktadır.
 10. 10. TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ  Hizmet Kalitesi kısmında, turizm sektöründe sürekli eğitim, müşteri memnuniyeti,  Toplam Kalite Yönetimi konusunda karar vericilerin bilinçlendirilmesinin gerekliliği, mesleki niteliklerin standardizasyonu ve belgelendirilmesinin önemi vurgulanmaktadır.  Ulaşım ve Altyapının Güçlendirilmesi kısmında,  Turizmin gelişimi ve çeşitlenmesinin olmazsa olmaz koşullarından biri olan altyapının geliştirilmesi ile birlikte ulaşımın çeşitlendirilmesi ve niteliğinin yükseltilmesi olduğu belirtilerek bu alanlarda kamunun maliyetini en aza indirecek özel sektörü ön plana çıkaracak çeşitli uygulamalara girişilmesinin önemi ele alınmaktadır.
 11. 11. TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ  Tanıtım ve Pazarlama kısmında reklam kampanyaları, markalaşma ve imajın öneminin altı çizilirken,  Eğitim kısmında, turizm sektöründeki eğitimin ölçülebilir sonuçlar içermesi, sektörde yer alan aktörlerin sürekli eğitimle niteliklerinin iyileştirilmesi ve turizm eğitiminin nitelik ve nicelik olarak üst ölçekli kararlar düzeyinde yönlendirilmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın etkin rol oynamasına vurgu yapılmaktadır.
 12. 12. GELİŞTİRİLMESİ PLANLANAN TURİZM TÜRLERİ  Sağlık ve termal turizm,  Kış turizmi,  Golf turizmi,  Deniz turizmi,  Eko-turizm  Yayla turizmi,  Kongre ve fuar turizmi
 13. 13. TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ  Turizm Gelişim Bölgeleri,  Turizm Koridorları,  Turizm Kentleri ve Ekoturizm Bölgelerinin geliştirilmesi kısımlarında tematik ve yönlendirici nitelikte bir yaklaşım bulunmaktadır.  Bu yaklaşım kamu kaynaklarını ve özel sektörü bir anlamda öncelikli turizm gelişim bölgelerine yönlendirmeyi amaçlamaktadır.
 14. 14. TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ  Türkiye Turizm Stratejisi–2023 Belgesi öngörülen bölgelerdeki altyapı ve konaklama ihtiyaçlarının karşılanması durumunda, 2023 yılında, 63 milyon turist, 86 milyar $ dış turizm geliri ve turist başına yaklaşık 1350 $ harcamaya ulaşılması öngörülmektedir.
 15. 15. TURİZM SEKTÖRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK STRATEJİLER  PLANLAMA STRATEJİSİ  YATIRIM STRATEJİSİ  ÖRGÜTLENME STRATEJİSİ  İÇ TURİZM STRATEJİSİ  ARAŞTIRMA GELİŞTİRME STRATEJİSİ  ULAŞIM VE ALTYAPI STRATEJİSİ  TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİSİ
 16. 16. TURİZM SEKTÖRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK STRATEJİLER  EĞİTİM STRATEJİSİ  HİZMET KALİTESİ STRATEJİSİ  KENTSEL ÖLÇEKTE MARKALAŞMA STRATEJİSİ  TURİZM ÇEŞİTLENDİRİLMESİ STRATEJİSİ  MEVCUT TURİZM ALANLARININ İYİLEŞTİRİLECEĞİ BÖLGELER STRATEJİSİ  TURİZM GELİŞİM BÖLGELERİ STRATEJİSİ  TURİZM KENTLERİ STRATEJİSİ  EKO-TURİZM BÖLGELERİ STRATEJİSİ
 17. 17. PLANLAMA STRATEJİSİ NEDİR? “Ekonomik gelişimi destekleyen; fiziksel düzeyde uygulanabilir; toplum yönelimli ve sürdürülebilir turizm ilkesini içeren bir planlama yaklaşımının ortaya konmasıdır.”
 18. 18. PLANLAMA STRATEJİSİ  Bir bölgenin turizm merkezi olabilmesi için öncelikle o bölgede turizm hareketliliğin olması gerekmektedir.  Hedef kitlenin tanımlanması gerekmektedir.  Cazip bölgelerin tanımlanması gerekmektedir.
 19. 19. YATIRIM STRATEJİSİ NEDİR? “Turizm yatırım projelerini uygulanabilir kılacak teşvikler ile turizm sektöründe yatırımların arttırılmasıdır.”
 20. 20. YATIRIM STRATEJİSİ  Turizmin gelişiminde 1990 lı yıllardaki yatırım hızını yakalamak için, turizm yatırım projelerini uygulanabilir kılacak teşvikler düzenlenecektir.  Teşviklerin şartlarının, bölgesel özellikleri ve uygulama dönemleri ayrıntılı çalışmalarla yıllık olarak belirlenecektir.
 21. 21. 2023 YILINDAKİ HEDEFLER  Turizm sektöründe yabancı sermayenin ülkemize yatırım yapması sağlanacaktır.  Turizm yatırımlarının teşviki süreci kapsamında tanıtım ve pazarlama politikaları geliştirilecektir.  Turizmin çeşitlendirilmesini, tüm yıla ve yurda yayılmasına imkan veren projeler geliştirilerek kıyıların dışındaki bölgelere de yatırım yapılması teşvik edilecektir.
 22. 22. ÖRGÜTLENME STRATEJİSİ NEDİR? “İyi Yönetişim” ilkesi çerçevesinde ulusal, bölgesel, il ve noktasal düzeyde turizm sektörü ile ilgili kamu, özel sektör kuruluşları ve STK’ların karar verme süreçlerine katılımlarını sağlayacak konseyler bazında kurumsallaşmaya gidilmesidir.”
 23. 23. İÇ TURİZM STRATEJİSİ NEDİR? “İç turizmde toplumun farklı kesimlerine uygun kalite ve fiyatta turistik ürün alternatiflerinin sunulmasıdır.”
 24. 24. İÇ TURİZM STRATEJİSİ  Dünyada en fazla turist çeken ülkelerin aynı zamanda iç Pazar potansiyellerinin de yüksek olduğu görülmektedir  Ulusal ve yerel ölçekte tarih, doğa ve kültür bilincinin gelişmesi için medya, eğitim ve öğretim kurumları ile çeşitli programlar ve kampanyalar düzenlenerek yerli turistlerin tatile özendirilmesi sağlanacaktır.
 25. 25. İÇ TURİZMİN GELİRLERİNİN ARTTIRILMASI AMACIYLA,  İç pazara yönelik tanıtım faaliyetleri arttırılarak özel sektör, sektör kuruluşları ve STK’lar ile işbirliğine gidilerek, seyahat acentelerinin iç pazara yönelik, programların, reklamlarının ve turlarının arttırılmasına yönelik özendirici çalışmalar yapılacaktır.
 26. 26. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME STRATEJİSİ NEDİR? “Turizm sektöründe AR- GE’nin kamu, özel sektör ve turizm sektöründeki kuruluşlar arasında öncelikle ele alınmasıdır”
 27. 27. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME STRATEJİSİ  Araştırma kavramı turizmde, rekabet, işbirliği ve yeni ürünlerin araştırılması çerçevesinde algılanmaktadır. İşletme ölçeğinde ürün canlandırması, personel niteliğinin arttırılması, işbirliğinin araştırılması ve yeniliklerin araştırılmasına yönelik çalışmalar turizm sektöründe teşvik edilecektir. Bu noktada kamu, özel sektör, STK’lar ve üniversitelerle işbirliği mekanizmaları kurulacaktır
 28. 28. ULAŞIM VE ALTYAPI STRATEJİSİ NEDİR? “Hızla gelişen turizm sektörünün yoğunlaştığı yerleşmelerin altyapı ve ulaşım sorunların giderilmesidir.”
 29. 29. ULAŞIM VE ALTYAPI STRATEJİSİ  Ülkemizde turizm potansiyelinin çok yüksek olduğu Akdeniz ve Ege sahillerinin altyapı sorunlarının çözümlenmesi için, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Akdeniz-Ege Turizm Altyapısı Kıyı Yönetimi (ATAK) Projesi’nin tamamlanması yönünde çalışmalar yapılacaktır.
 30. 30. ULAŞIM VE ALTYAPI STRATEJİSİ  Ulaşım, turistleri bir tüketim noktası olan turizm bölgelerine bağlayan köprü niteliğindedir. Bu özelliği ile ulaşım turizm için bir ana üründür. Turizmde ulaştırmanın geliştirilmesi, daha sağlıklı işlemesi için ulaştırma türleri arasında bir entegrasyon oluşturulması gereklidir.
 31. 31. TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİSİ NEDİR? “Ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte markalaşmanın hedeflenmesi, ulusal tanıtım ve pazarlamaya ek olarak varış noktası bazında tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine başlanmasıdır.”
 32. 32. TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİSİ  Turizm bölgesi tanıtımı ve pazar analizleri gibi ana konularda tanıtmanın baştan sona bilimsel analizler ve araştırmalara dayanacaktır.  Tanıtım faaliyetlerinde süreçler belirlenerek, pazar ülkelerde; pazarın özellikleri,müşteri gruplarının eğilim ve istekleri, demografik yapı ve rakip ülkelerin durumu araştırılması, geçerli ve güvenilir bilgiler toplanması, çözümlenmesi, yorumlanması çalışma yöntemi izlenecektir.
 33. 33. TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİSİ  Yapılan araştırmaların çözümlenmesi ve yorumlanması sonrasında pazardaki güçlüveya zayıf yanlar, fırsat ya da riskler ve tehditler de tespit edilecektir,Turizm pazarında yarışabilmek ve pazar payını kaybetmemek için imajın sürekliliği sağlanacaktır.  Halkla ilişkiler araçları etkin bir şekilde kullanımı ön plana çıkartılacaktır.
 34. 34. EĞİTİM STRATEJİSİ NEDİR? Turizm eğitiminin meslek odaklı olması ve ölçülebilir sonuçlar içermesidir.”
 35. 35. EĞİTİM STRATEJİSİ  Turizm eğitimi veren kurumlarda ve toplumda “eğitimde kalite bilinci” oluşturulması gerekliliği ön plana çıkarılacaktır.  Turizmin istediği nitelikte işgücünün yetiştirilmesinde özel sektörün katılımı ve desteği sağlanacaktır.
 36. 36. HİZMET KALİTESİ STRATEJİSİ NEDİR? “Turizm sektörünün her bileşeninde Toplam Kalite Yönetiminin Etkin Kılınmasıdır.”
 37. 37. HİZMET KALİTESİ STRATEJİSİ  Kalite uygulamalarının sürekliliğinin sağlanması işletmelerin hizmet standardını ve verimliliğini artıracak, rekabet gücü ve pazarlama açısından da işletmelere büyük yararlar sağlayacaktır.  Hizmet kalitesini artırmak için mesleki niteliklerin belgelendirilmesi sistemine geçilecektir.
 38. 38. KENTSEL ÖLÇEKTE MARKALAŞMA STRATEJİSİ NEDİR? “Zengin kültürel ve doğal değerlere sahip kentlerimizin markalaştırılarak, turistler için bir çekim noktası haline getirilmesidir.”
 39. 39. KENTSEL ÖLÇEKTE MARKALAŞMA STRATEJİSİ  Şehir turizmi metropol ölçeğindeki büyük şehirlerde gerçekleştirilen bir turizm türüdür. Paris, Londra, Montreal ve Prag şehir turizminin yapıldığı en önemli kentler arasındadır.  Şehir turizminde şehrin turizm potansiyeli ve çizdiği imaj çok önemlidir. Bu nedenle, şehrin tüm çekim noktalarının maksimum düzeyde kullanılması gereklidir.  Ülkemizde öncü örnek olarak dünyanın en büyük turizm potansiyeline sahip metropollerinden biri olan İstanbul’da ve diğer büyük şehirlerimizden Ankara, İzmir ve Antalya’da şehir turizmi projesi başlatılması önerilmektedir.
 40. 40. TURİZM ÇEŞİTLENDİRİLMESİ STRATEJİSİ NEDİR? “Alternatif turizm türlerinden öncelikli olarak sağlık turizmi ve termal turizm, kış turizmi, golf turizmi, deniz turizmi, eko turizm ve yayla turizmi, kongre ve fuar turizminin geliştirilmesidir.”
 41. 41. MEVCUT TURİZM ALANLARININ İYİLEŞTİRİLECEĞİ BÖLGELER STRATEJİSİ NEDİR? “Kitle turizminin yoğun olarak geliştiği alanların altyapısının öncelikli olarak ele alınarak güçlendirilmesi ve bu bölgelerdeki turizm sezonunun tüm yıla yayılabilmesine yönelik düzenlemelerin yapılmasıdır.’’
 42. 42. MEVCUT TURİZM ALANLARININ İYİLEŞTİRİLECEĞİ BÖLGELER STRATEJİSİ  Antalya, Muğla ve Aydın kıyı kesimlerinde deniz- kum-güneş’ten oluşan kitle turizmine yönelik tatil turizmi doygunluk noktasındadır. Bu nedenle, bu alanlarda; turistleri otelden çıkararak ikincil harcamaları artıracak, mevcut tesislerin 12 ay çalışmasını sağlayacak, turizm bölgesi açısından kıyı turizmi yanı sıra marka oluşumunu sağlayacak etkinlikler özendirilerek planlanacaktır.
 43. 43. TURİZM GELİŞİM BÖLGELERİ STRATEJİSİ NEDİR? “Varış noktası olarak geliştirilecek ve birden fazla ili kapsayan turizm gelişim bölgelerinde yerel ve bölgesel kalkınmada turizmin güçlü bir araç olarak kullanılmasıdır.”
 44. 44. TURİZM GELİŞİM KORİDORLARI STRATEJİSİ NEDİR? “Belli bir güzergahın doğal ve kültürel dokusunun yenilenerek belli temalara dayalı olarak turizm amacıyla geliştirilmesidir.”
 45. 45. TURİZM GELİŞİM KORİDORLARI STRATEJİSİ  Turizm eylemi başlangıcından bitimine sosyal bir hareketliliktir. Bu sosyal hareketlilik ulaşımla sağlanmaktadır. Ülkemizde doğal, tarihi ve kültürel değerleri nedeniyle turistik anlamda öne çıkarılması gereken bazı güzergahlar bulunmaktadır. Bu güzergahların sahip oldukları turizm potansiyeli planlı bir şekilde kullanıma açılacaktır.
 46. 46. TURİZM KENTLERİ STRATEJİSİ NEDİR? “Dünya ile yarışabilen markalaşan turizm yerleşmelerinin planlanmasıdır.”
 47. 47. TURİZM KENTLERİ STRATEJİSİ  Turizm kentlerinin hızlı ve istikrarlı bir örgütlenmeye sahip olması, Avrupa ve dünyanın sahiplendiği bir turizm varış noktası olması yolunda planlama ve uygulamalar gerçekleştirilecektir.
 48. 48. TURİZM KENTLERİ STRATEJİSİ  Önerilen turizm kentlerinin isimleri aşağıda verilmektedir:  1. İğneada – Kıyıköy Eko-Turizm Kenti  2. Kilyos Turizm Kenti  3. Saros Körfezi Turizm Kenti  4. Kapıdağ Yarımadası – Avşa – Marmara Adaları Turizm Kenti  5. Datça Eko-Turizm Kenti  6. Kaş - Finike Turizm Kenti  7. Anamur Kıyı Kesimi Turizm Kenti  8. Samandağ Turizm Kenti  9. Maçka Turizm Kenti  10. Kahta Turizm Kenti
 49. 49. TÜRKİYEDE TURİZM TEŞVİK TEDBİRLERİ ŞUNLARDIR:  1- KAMU ARAZİSİ TAHSİSİ 2- GÜMRÜK MUAFİYETİ 3- YATIRIM İNDİRİMİ 4- KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU 5- YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI 6- BİNA İNŞAAT HARCI İSTİSNASI 7- VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI 8- BLOKE PARA KULLANILMASI
 50. 50. TÜRKİYEDE TURİZM TEŞVİK TEDBİRLERİ ŞUNLARDIR:  9- GARANTİSİZ TİCARİ ALACAKLARIN KULLANILMASI 10- AYNİ VE NAKDİ DIŞ KREDİLERDEN YARARLANMA KOŞULLARI 11- TURİZM GELİŞTİRME FONU 12- ORMAN FONUNA KATKININ TAKSİTLENDİRİLMESİ 13- ELEKTRİK, HAVAGAZI VE SU ÜCRETLERİ 14- HABERLEŞME KOLAYLIKLARI 15- PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI 16- ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI VE TALİH OYUNLARI 17- RESMİ TATİL, HAFTASONU VE ÖĞLE TATİLLERİ
 51. 51. DÜNYA TUR ZMİ İ
 52. 52. TURİZM POLİTİKASI NEDİR? Son zamanlara kadar “ turizm politikası, iç ve dış turizmin geliştirilmesi, ekonomik ve meta- ekonomik fonksiyonlarından en yüksek düzeyde yararlanılması için kamu yönetiminin turizm alanında aldığı önlem ve yaptığı müdahalelerin tümü” olarak tanımlanıyordu.
 53. 53. DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜNDEKİ DEĞERLENDİRMELERE GÖRE;  Dünya Turizm Örgütü'nden elde ettiği bilgiler ışığında genel bir değerlendirme yapan Teoman Alemdar, 1950 yılında bir ülkeden diğer ülkeye giden turist sayısının 25 milyon olduğuna dikkat çekerken, 1980'de bu rakamın 277 milyon, 1990'da 438 milyon, 2000'de 684 milyon ve 2008'de ise 922 milyona ulaştığını dile getirdi.  TEOMAN ALEMDAR: Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü
 54. 54. Dünya Turizm Sıralaması Listesi Uluslararası Turistlerin Gelişlerinin Sıralaması 2007 yılı
 55. 55. sıra ülke Gelen turist sayısı 1 Fransa 81.9 2 İspanya 59.2 3 ABD 56.0 4 Çin 54.7 5 İtalya 43.7 6 Birleşik Krallık 30.7 7 Türkiye 30.1 8 Almanya 24.4 9 Ukrayna 21.4
 56. 56. DÜNYA TURİZMİNDE KÜLTÜREL TURİZM ETKİLERİ  Son yıllarda kültür mirası ve bu mirasın kültürel turizm aracılığıyla değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. Dünya kültür mirasının çok önemli bir bölümüne sahip olan ülkemizin de, söz konusu alanda çalışmalar yapması kaçınılmaz gözükmektedir  Bu bağlamda temel amaç; önemli bir potansiyele sahip olduğu halde hızlı bir yok olma sürecine giren ve gereği gibi değerlendirilemeyen kültürel varlıklarımızı, koruma-kullanma-yaşatma ilkeleri doğrultusunda kültürel turizm aracılığıyla değerlendirmektir.
 57. 57. DÜNYA’DAKİ TURİZM EYLEM PLANLARI  Azgelişmiş yörelerde turizmi geliştirmek,  Turistik bölgelerde alt yapıyı desteklemek,  Çevreyi korumak, doğaya dönüş arzusunu özendirmek,  Ortak kültür mirasına sahip çıkmak,yaşatmak,  Tatillerin yıllık zaman dilimlerini zaman ve mekân boyutunda ayarlamak  Turistik mevsimlik yoğunlaşmanın önüne geçmek,  Turizm istatistiklerini kolay ve anlaşılır hale getirerek isteyenin hizmetine sunmak şeklinde özetlemek mümkündür
 58. 58. UNESCO Dünya Miras Sözleşmesi  UNESCO Dünya Miras Sözleşmesi'ne 1983 yılında imza atan ülkemiz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğu altında birtakım çalışmalar yürütmektedir.  Türkiye Dünya Miras Listesine 9 yeri kayıt ettirirken, geçici listeye 16 kültür varlığımız eklenmiştir.
 59. 59. TÜRKİYE DÜNYA MİRAS LİSTESİ  İstanbul,  Safranbolu,  Boğazköy,  Nemrut Dağı,  Xanthos-Letoon Divriği  Ulu Cami ve Darüşşifası,  Troya,  Pamukkale,  Göreme ve Kapadokya hem kültürel hem doğal  miras listesine alınmıştır.
 60. 60. REFERANSLAR Avrupa Birliği, 2000: Avrupa Birliği Turizm Politikası, Türkiye temsilciliği komisyon Raporu. Ankara. Avcıkurt, C . 2001: “Avrupa Birliği uyum sürecinde Türk turizminin öncelikleri” Türkiye Turizmini Araştırma Enstitüsü. 1. Ulusal Türkiye Turizmi Sempozyumu Kitabı s: 44-61. İzmir. Aydın S, 2005: Avrupa Birliği ve Türkiye Turizmi. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Turizm Gazetesi internet sayfası. Devlet Planlama Teşkilatı 2001:Turizm. 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı. Özel İhtisas Raporu. Ankara
 61. 61. Herbert, D, 1995:’Haritage, Places, Leisure, and Tourism” Haritage, Tourism and Society. Mansell Publishing, s: 1-20 London. İktisadi Kalkınma Vakfı, 1999: Avrupa Akdeniz Turizm Alanı. İKV yayınları 44. İstanbul. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2006: Türkiye Turizm Stratejisi. Ankara. Rıchard; G. 1996: Cultural Tourism in Europe. I: printed U.K: Cab International, England. Türsab 1998: Dünyada ve Türkiye’de Seyahat Endüstrisi. İstanbul Türsab 1999: Yeni bin yılda Euro, turizm ve Türkiye. İstanbul REFERANSLAR
 62. 62. REFERANSLAR Avrupa Birliği’nde Turizm Politikaları Ve Türkiye’de Kültürel Turizm The Policies of the Tourısm in European Union and Cultural Tourism in Turkiye EGE COĞRAFYA DERGİSİ Aegean Geographical Journal, VOL. 14, 99-107, (2005) 107 Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 2002: “Türkiye Kültür Sektörü, Kültürle Büyümek Proje raporları Kültür Bakanlığı Ankara. UNESCO 1998: World Culture Report: Culture.

×