Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Madiri

  1. SEPEDI(HL) THUTO YA MPHATO WA LESOME(10)
  2. SERUTWA MADIRI
  3. Lediri KE LENTŠU LEO LE HLALOŠAGO TIRO. KA MANTŠU A MANGWE KE TIRO YEO E DIRWAGO. MOHLALA: MONNA O BEKA MEGWAPA. LEDIRI> BEKA
  4. Mehuta ya madiri >LEDIROLLI >LEDIREDI >LEDIRANI
  5. Ledirolli ke madiri ao a bontšhago moselana wa mafetedi. Le tsweletša moselana wa –ol- le –oll- . Mohlala Bofa> bofolla Gama > gamola
  6. Lediredi: le laetša modiro o direla godimo sedirwa, gomme le tšea mosela wa –el- le –etš- Mohlala: Lema> Lemela Utswa> utswetša
  7. Ledirani: Le tliŠa moselana wa (- ana-) gomme tiro e wela go batho ka bobedi. Mohlala  Ruta> Rutana  Bana ba rutana dipalo.  Betha> Bethana  Banenyana ba bethana ka kgati.
  8. Thalela madiri mo mafokong a alatelago. 1.Bašemane betha dinonyane. 2. Rakgolo o rata go bina dinaka. 3. Koko o rata matlametlo . 4. Lesiba o kgona dipalo go feta barutwana ba bangwe.
  9. MoŠomo wa gae  Ngwalang mehuta ya madiri yeo re sa e dirago ka phapošing gomme le hlame mafoko ka wona. Le netefatŠe gore mehuta ya lena ya madiri e nale mehlala gape le meselana.
Anzeige