Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Mahanews.com

  1. 1. ळावकीम मोजना अधधक ऩायदळशकऩणे याफवलण्मावाठी भशायाष्ड सान भशाभंडऱाची भदत घेणाय - भुख्मभंत्रीळननलाय, २० ऑगस्ट, २०११भशायाष्ड याज्म सान भशाभंडऱाने (एभकवीएर) ऑनराईन ऩयीषा , ऑनराईन प्रलेळ प्रक्रिमा आणण ई- गव्शनशन्व ेआदी उऩिभ याफवलण्मावाठी याज्म ळावनारा लेऱोलेऱी वशकामश करे आशे . माऩढे वलवलध वलबागांच्मा मोजना े ुअधधक ऩायदळशकऩणे आणण वुव्मलस्स्थतऩणे जनतेऩमंत ऩोशचवलण्मावाठी याज्म सान भशाभंडऱाची भदत घेतरीजाईर, अवे भुख्मभंत्री ऩथ्लीयाज चव्शाण मांनी भशाभंडऱाच्मा दळकऩूती कामशिभात ृ फोरताना जाशीय करे . ेएभकवीएरचा दळकऩूती वभायं ब ळननलायी भुंफईतीर नेशरु े तायांगण मेथे आमोस्जत कयण्मात आरा शोता . उऩभुख्मभंत्री अस्जत ऩलाय , उच्च ल तंत्र शळषण भंत्री याजेळ टोऩे , याज्मभंत्री डी . ऩी. वालंत, एभकवीएरचे ेव्मलस्थाऩकीम वंचारक वललेक वालंत , एभकवीएरचे वलश बागधायक , वदस्म, वलद्याथी मा कामशिभारा उऩस्स्थत ेशोते.दे ळात वंगणक िांतीचा ळुबायं ब कयणाऱ्मा स्ल गीम याजील गांधी मांच्मा जमंतीददनी स्थाऩन कयण्मात आरेल्माएभकवीएरने दशा लऴांच्मा े कामशकाऱात भशायाष्डात आणण भशायाष्डाफाशे य खऩच चांगरे काभ करे आशे ू े , अळीप्रळंवा करुन भख्मभंत्री श्री . चव्शाण म्शणारे की , तटऩंज्मा बांडलरालय वरु झारेल्मा मा कऩनीने शभऱारेल्मा ु ु ु ु ंवंधीचे वोने करे . भादशती ल तंत्रसानाच्मा फऱालयच े बायत भशावत्ता फनू ळकणाय आशे . त्मावाठी आऩल्मारावंगणक आणण अंकीम ळास्त्राच्मा सानाचा जास्तीतजास्त प्रवाय कयणे गयजेचे आशे . एभकवीएर नेभक शे च काभ े ेकयीत आशे .शाडशलेअय षेत्रात प्रचंड िांती शोत आशे . अळालेऱी लेगलेगळ्मा मंत्राचा ळोध रालणाये ळास्त्रस दे ळात ननभाशण झारेऩादशजेत. त्मावाठी उच्च ल तंत्र शळषण आंतययाष्डीम दजाशचे कयण्मावाठी आणण बावऴक दयी दय कयण्मावाठी ूप्रमत्न करे जालेत, अळी अऩेषा भुख्मभंत्रमांनी मालेऱी व्मक्त करी. े ेदशा लऴाश त ६० राखांऩेषा जास्त रोकांना वंगणक वाषय कल्माफद्दर एभकवीएरच्मा वलश वंफंधधतांचे े े अशबनंदनकरुन उऩ भख्मभंत्री श्री . ऩलाय म्शणारे की , पामद्यात वरु अवणाये ळावनाचे शे एकभेल भशाभंडऱ अवाले . आज ु ुअवे एकशी षेत्र नाशी की , ज्मात वंगणकाचा उऩमोग करा जात नाशी. जागनतक स्ऩधेच्मा मगात वंगणक आणण े ुभादशती ल तंत्रसान शी भशत्लाची ळस्त्रे आशे त . वंगणक शी आज गयजेची लस्तू फनरी आशे . वंगणक वाषयता
  2. 2. नवरेल्मा व्मक्तीरा माऩुढे ननयषय वभजरे जाऊ रागरे आशे . माभुऱेच एभकवीएरच्मा कामाशचे भशत्ल अधधक ेजाणलू रागरे आशे . भशायाष्डाफयोफयच याजस्थान , ओरयवा आणण ऩयदे ळात शवंगाऩूय, वौदी अये बफमा , घाना आदददे ळात एभकवीएरनी वंगणक वाषयतेचे अभ्माविभ े वुरु करुन मा षेत्रातीर आऩरे स्थान ऩक्क करे आशे े े .डडजीटर स्करच्मा प्रकल्ऩारा ु शभऱारेल्मा ई- इंडडमा ऩयस्कायाभऱे एभकवीएरच्मा अभ्माविभांचा दजाश ु ु े क्रकतीउच्च प्रतीचा आशे माची कल्ऩना मेते.उच्च ल तंत्र शळषण भंत्री श्री . टोऩे मालेऱी म्शणारे की , नपा कभलणे शा एभकवीएरचा उद्देळ नवरा तयी ेएभकवीएरने आत्ताऩमंत ळंबय कोटी रुऩमांच्मा लय यक्कभ याज्म वयकायरा ददरी आशे . एभकवीएरनी आत्ताऩमंत े ेऩाच शजाय कद्ां च्मा भाध्मभातन एक राख मलकांना योजगाय ल ें ू ु उऩस्जलीकच्मा वंधी उऩरब्ध करुन ददल्मा ेआशे त. ग्राभीण बागातीर वलद्याथ्मांना वंगणक वाषय कयणे शी एभकवीएरची वलांत भोठी उऩरब्धी आशे े .माऩुढीर दशा लऴांत एभकवीएर अधधक प्रबालीऩणे काभ कये र आणण सानाधधष्ठीत ल तंत्र सानाने जोडरेरा वभाज ेननभाशण कये र, अळी अऩेषा त्मांनी मालेऱी व्मक्त करी. ेउच्च ल तंत्र शळषण याज्मभंत्री श्री. वालंत मांनी एभ .क.वी.एर.च्मा वशकामाशने ओरयवा नॉरेज कॉऩोये ळन शर.ची ेस्थाऩना शोणाय अवल्माची घोऴणा मालेऱी करी े . मावंफंधातीर अशबलचन ऩत्र श्री.प्रलीण कभाय याऊत मांना ुभुख्मभंत्री श्री.ऩथ्लीयाज चव्शाण मांच्मा शस्ते दे ण्मात आरे. ृमा कामशिभाव एभ .क.वी.एर.च्मा ऑशरस्म्ऩमाड उऩिभात वशबागी े शोऊन याष्डीम आणण आंतययाष्डीमऑशरस्म्ऩमाड स्ऩधेत वुमळ शभऱवलरेल्मा वलद्याथ्मांचा तवेच भादशती ल तंत्रसान षेत्रात उत्कृष्ट काभधगयी करेल्मा ेभान्मलयांचा वत्काय मालेऱी भख्मभंत्री ल उऩभख्मभंत्री मांच्मा शस्ते कयण्मात आरा . एभ.एव.वी.आम.टी.ऩयीषेच्मा ु ुअभ्माविभाच्मा अकया बाऴांतीर वी .डी. चे प्रकाळन मालेऱी कयण्मात आरे . एभ.एव.वी.आम.टी. च्माअभ्माविभाचे भऱ ऩस्तक शरदशणाये दटभॉथ ओशरमयी मालेऱी उऩस्स्थत शोते. ू ुFrom:http://mahanews.gov.in/content/articleshow.aspx?id=dxylO/DAJzYmUadaNE1MexOI9kvUXM2Y5ZKfSD5tulnoHikoACfdtQ==#

×