Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Rebolusyong Siyentipiko.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Ang Rebolusyong Siyentipiko
Ang Rebolusyong Siyentipiko
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 42 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Rebolusyong Siyentipiko.pptx (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Rebolusyong Siyentipiko.pptx

 1. 1. PAUNANG PAGTATAYA 1. Ito ang paniniwalang ang daigdig ang sentro ang sentro ng kalawakan at ang ibang heavenly bodies ay umiikot dito. a. Heliocentric b. Geocentric c. Enthocentric d. Xenocentric
 2. 2. 2. Ito ang paniniwalaang ang araw ang sentro ng kalawakan at umiikot ang mga planeta dito. a. Heliocentric b. Geocentric c. Enthocentric d. Xenocentric
 3. 3. 3. Sinong astronomer na nagpanukala ng Geocentric Model? a. Ptolemy b. Copernicus c. Brahe d. Newton
 4. 4. 4. Grupo ng mga intelektuwal na humihikayat sa paggamit ng katuwiran. a. Philosophe b. Mersenaryo c. Bourgeoisie d. Salonista
 5. 5. 5. Kasunduan sa pagitan ng mamamayan at pinuno. a. Contract b. Treaty c. Social Contract d. Treaty of Tordesillas
 6. 6. 6. Sino ang pilosopong Ingles na nagpanukala na ang kaalaman ng isang tao ay nagmumula sa karanasan? Binigyang diin niya na ang kaisipan ng tao ay maitutulad sa “tabula rasa” o blank slate. a. John Locke b. John Adams c. Rene Descartes d. Jean-Jacques Rousseau
 7. 7. 7. Saang bansa nagsimula nag Rebolusyong Industriyal? a.Great Britain b.Italy c.Germany d.Spain
 8. 8. 8. Maraming makabagong ideya at imbensiyon ang nabuo noong Rebolusyong Siyentipiko. Binago ng panahong ito ang pagtingin ng tao sa sansinukob. Alin sa sumusunod ang pinakamahalagang ambag ng Rebolusyong Siyentipiko sa mga Kanluranin? a.Maraming aklat ang naisulat tungkol sa agham sa panahong ito. b.Nakapagtatag ng mga paaralang pang-agham sa Europe. c.Nabago ang tingin ng mga Kanluranin sa sansinukob. d.Naging pangunahing dahilan ito ng kamalayan ng mga Kanluranin
 9. 9. 9. Nagdulot ang rebolusyong Industriyal ng pag-unlad sa lipunan at ekonomiya ng Europe, kasabay ang suliraning idinulot nito. Alin sa sumusunod ang pinakamabigat na suliraning panlipunan at pang-ekonomiyang idinulot ng Rebolusyong Industriyal? a.Dumagsa ang mga tao sa lungsod na mula sa probinsya b.Maraming nawalan ng hanapbuhay at naging palaboy. c.Maraming bata ang napilitang magtrabaho. d.Naging dahilan ito ng hidwaang pampolitika.
 10. 10. 10. Alin sa sumusunod ang pangunahing epekto ng Rebolusyong Pranses? a.Pagtanggal ng sistemang piyudal b.Pagpirma ng “Deklarasyon ng Karapatan ng Tao” c.Paglansag ng monarkiya at pagtatayo ng monarkiya d.Paglawak ng ideyang kalayaan, pagkakapantay- pantay, at pagkakapatiran
 11. 11. SUSI SA PAGWAWASTO 1. C 6. A 2. A 7. A 3. B 8. C 4. A 9. A 5. C 10. D
 12. 12. Rebolusyo ng Siyentipik o
 13. 13. Nasusuri ang dahilan, kaganapan, at epekto ng Rebolusyong Siyentipiko.
 14. 14. REBOLUSYON -nangangahulugan ng mabilis, agaran, at radikal na pagbabago.
 15. 15. REBOLUSYONG SIYENTIPIKO tumutukoy sa panahon ng malawakang pagbabago sa pag- iisip at paniniwala na nagsimula sa kalagitnaan ng ika-16 siglo hanggang sa ika-17 siglo.
 16. 16. MGA SALIK SA PAG-USBONG NG REBOLUSYONG SIYENTIPIKO •Renaissance •Repormasyon •Mga eksplorasyon ng mga Europeong manlalakbay
 17. 17. • Nicolaus Copernicus – isang astronomer na mula sa Poland na nakilala sa kanyang heliocentric view sa kalawakan. Ayon sa kanya, hindi daigdig ang sentro ng kalawakan kundi ang araw at ang daigdig ay umiikot sa paligid nito.
 18. 18. • Johannes Kepler – isang Aleman na astronomer, natuklasan niyang ang paggalaw isang planeta sa orbit ay bumibilis habang lumalapit ito sa araw.
 19. 19. •Isaac Newton – isang English Mathematician, natuklasan niya ang law of gravity bilang paliwanag sa paggalaw ng planeta.
 20. 20. • Rene Descartes – isang pilosopo at mathematician na French. Ipinaliwanag niya ang mga suliranin sa agham at pilosopiya gamit ang pamamaraang matematikal. Tanyag sa kanyang linyang, “Cogito, ergo sum” (“I think, therefore I am.”).
 21. 21. Galileo Galilei -Italyanong astronomer na nakaimbento ng teleskopyo na ginamit niya sa pag-aaral ng kalawakan.
 22. 22. • Noong 1609, naimbento ni Galileo ang teleskopyo na kaniyang ginamit sa pag-aaral ng kalangitaan. Gamit ito, napag-alaman niya ang sumusunod: - Gumagalaw ang daigdig paikot sa araw; - Hindi isang perpektong bilog ang buwan. Mayroon itong mga bundok at lambak; at - Hindi lahat ng heavenly body ay gumagalaw paikot sa araw, katulad ng mga buwan ng Jupiter
 23. 23. • Noong 1633, nilitis ang siyentistang Italian na si Galileo Galilei sa Inquisition sa salang heresy. • Ito ay dahil sa kaniyang paniniwalang ang araw at hindi daigdig ang sentro ng kalawakan. • Upang hindi maparusahan ng Simbahan, binawi ni Galileo ang kaniyang pahayag at nanumpang tatalikuran ang gayong paniniwala
 24. 24. Kung ikaw si Galileo, ipaglalaban mo ba ang iyong mga paniniwala? Kung ikaw ang hukom sa isinagawang Inquisition, ano ang iyong magiging pasiya hinggil sa kaso? Pangatwiranan ang iyong sagot.
 25. 25. •Paano binago ng bagong kaisipan ni Copernicus at Galileo ang pagtingin ng mga tao sa daigdig?
 26. 26. Bilang isang mag-aaral, paano ka makakatulong upang maiwasan ang paglaganap ng maling impormasyon/balita o Fake News sa ating lipunan?
 27. 27. Ang Rebolusyong Siyentipiko ay tumutukoy sa panahon ng malawakang pagbabago sa pag-iisip at paniniwala na nagsimula sa kalagitnaan ng ika- 16 siglo hanggang sa ika-17 siglo. Ito ang simula ng panahon ng pagsisiyasat sa pamamagitan ng eksperimento bunga ng kanilang pagmamasid sa sansinukob.
 28. 28. PAGTATAYA 1. Ito ay tumutukoy sa panahon ng malawakang pagbabago sa pag-iisip at paniniwala na nagsimula sa kalagitnaan ng ika-16 at ika-17 siglo.
 29. 29. 2. Siya ang nakadiskubre ng teleskopyo na ginamit niya sa pag- aaral ng kalawakan.
 30. 30. 3. Isang teorya na kung saan tinatalakay na hindi daigdig ang sentro ng kalawakan kundi ang araw at ang daigdig ay umiikot sa paligid nito.
 31. 31. 4. Sino ang English Mathematician, na natuklas ng law of gravity?
 32. 32. 5. Ipinaliwanag niya ang mga suliranin sa agham at pilosopiya gamit ang pamamaraang matematikal.
 33. 33. TAKDANG ARALIN Magbigay ng 3 kilalang pilosopo at ambag nila noong Panahon ng Enlightenment

Hinweis der Redaktion

 • Ito ang simula ng panahon ng pagsisiyasat sa pamamagitan ng eksperimento bunga ng kanilang pagmamasid sa sansinukob.

×