Anzeige

Baogiaongvaphukienu

Luu Huy
VABIOTECH
18. Oct 2020
Baogiaongvaphukienu
Nächste SlideShare
Bảng giá cáp hàn bọc cao su Hàn QuốcBảng giá cáp hàn bọc cao su Hàn Quốc
Wird geladen in ... 3
1 von 1
Anzeige

Más contenido relacionado

Último(20)

Anzeige

Baogiaongvaphukienu

  1. Doanh nghiÖp t­ nh©n th­¬ng m¹i Vinh Th¶o ®Þa chØ: sè 4 – Thanh nhµn- HBT - Hn. §iÖn tho¹i: 043 8212166 Fax: 0439721585 b¶ng gi¸ èng nhùa u.pvc tiÒn phong h¶i phßng lo¹i èng tp – tho¸t n­íc (§ång/mÐt) tp –hcv class 0 (§ång/mÐt) tp – hcv class 1 (§ång/mÐt) tp – hcv class 2 (§ång/mÐt) tp – hcv class 3 (§ång/mÐt) cót gãc (§ång/c¸i) ba ch¹c (§ång/ c¸i) chÕch (§ång/c¸i) y (§ång/c¸i) Ø 21 5.9001.0ly 7.2001.2ly 7.8001.5ly 9.5001.6ly 11.2002.4ly 1.300 1.900 1.300 Ø 27 7.3001.0ly 9.2001.3ly 10.8001.6ly 12.0002.0ly 16.9003.0ly 1.900 3.200 1.600 5.000 Ø 34 9.5001.0ly 11.2001.3ly 13.6001.7ly 16.6002.0ly 19.0003.8ly 3.000 4.400 2.300 5.200 Ø 42 14.1001.2ly 15.9001.5ly 18.6001.7ly 21.2002.0ly 24.9002.5ly 4.800 6.300 3.600 7.000 Ø 48 16.6001.4ly 19.4001.6ly 22.1001.9ly 25.6002.3ly 31.0002.9ly 7.600 9.400 5.800 13.600 Ø 60 21.5001.4ly 25.8001.5ly 31.4001.8ly 36.6002.3ly 44.2002.9ly 11.200 14.800 9.500 18.300 Ø 75 30.2001.5ly 35.3001.9ly 39.9002.2ly 52.1002.9ly 64.4003.6ly 19.800 25.200 16.400 35.100 Ø 90 36.9001.5ly 42.2001.8ly 49.3002.2ly 57.1002.7ly 74.9003.5ly 27.500 36.500 22.500 43.000 Ø110 55.7001.9ly 63.0002.2ly 73.4002.7ly 83.6003.2ly 117.1004.2ly 41.700 59.000 32.800 65.000 Ø125 90.8003.1ly 107.6003.7ly 136.5004.8ly 77.100 123.000 58.000 128.000 Ø140 113.5003.5ly 133.8004.01ly 178.9005.41ly 106.000 158.000 72.000 208.000 Ø160 150.1004.0ly 173.3004.7ly 224.1006.2ly 128.000 168.000 110.000 295.000 Ø200 193.5004.0ly 233.8004.9ly 271.9006.0ly 347.0007.7y 352.000 449.200 265.000 840.000 Ø250 374.9006,2ly 437.4007.3ly 565.4009.6ly 600.000 753.000 425.000 1.123.000 Tª . c«n B¹c 110 90 76 60 Tª thu C«n Thu B¹c cb Tª thu C«n Thu B¹c cb Tª thu C«n Thu B¹c cb Tª thu C«n Thu B¹c cb 90 50.200 19.600 29.800 76 41.900 19.200 28.300 14.000 13.000 60 64.700 19.000 26.500 34.400 13.000 14.600 22.200 9.000 8.400 48 54.900 19.100 25.400 35.800 12.500 13.500 19.800 8.600 8.400 12.500 5.800 7.500 42 19.000 22.800 23.200 12.500 12.800 17.600 8.600 8.400 6.200 9.100 34 18.800 22.700 28.500 11.500 12.700 16.400 8.600 8.400 10.800 5.400 8.900 27 15.800 9.800 5.400 8.200 21 4.500 8.200 Tª . c«n B¹c 48 42 34 27 Tª thu C«n Thu B¹c cb Tª thu C«n Thu B¹c cb Tª thu C«n Thu B¹c cb Tª thu C«n Thu B¹c cb 42 9.600 3.600 5.900 34 7.600 3.500 5.900 5.800 2.700 2.600 27 7.100 3.400 4.800 4.900 2.500 3.300 3.500 2.100 2.200 21 6.900 3.200 4.800 4.300 2.300 3.300 3.200 1.600 2.000 2.500 1.200 2.600 Cì lo¹i 21 27 34 42 48 60 76 90 110 125 140 160 200 M¨ng s«ng 1.200 1.500 1.700 3.000 3.800 6.500 9.000 12.000 15.100 25.600 29.200 43.700 84.700 Ren trong 1.200 1.400 2.500 3.500 5.000 7.900 14.400 Ren ngoµi 1.200 1.400 2.500 3.500 5.000 8.000 9.100 20.500 BÞt s¶ 10.000 14.500 21.100 28.000 40.000 53.000 71.000 BÝch nhùa 75.600 105.700 105.400 142.200 241.900 339.000 592.400 Si ph«ng 11.200 16.400 26.500 50.500 68.400 101.100 Cót ren 2.100 2.700 Ghen 28x10 : 21.200 Keo d¸n 50g : 7.200 Tª RT ®ång 27 : 18.700 Thu 200/110 (®óc) : 163.800 Ghen 18x10 : 15.600 Keo d¸n 30g : 4.600 Cót ren ®ång 21 : 10.700 Thu 200/160( ®óc) : 175.200 Ghen 14x8 : 8.800 Keo d¸n 15g : 3.100 Cót ren ®ång 27 : 17.100 Y thu 110/75 (®óc) : 58.000 Ghen trßn 15 : 5.900 Keo d¸n Kg : 129.800 Nèi ren ®ång 21 : 10.000 Y thu 110/90 (®óc) : 61.500 Ghen 60x40 : 53.000 Läc Co : 34.300 Nèi ren ®ång 27 : 14.000 Y thu 125/75 (®óc) : 83.000 Ghen 40x20 : 30.400 Läc C1 : 42.600 Thu 125/90 (®óc) : 29.000 Y thu 125/110 (®óc) : 104.500 Ghen 100x40 : 93.100 Läc 90x2.7 : 94.100 Thu 140/90 (®óc) : 40.800 Y thu 140/90 (®óc) : 132.000 PhÔu thu 110 : 32.000 Tª cong 90 : 66.100 Thu 140/110 (®óc): 43.100 Y thu 140/110 (®óc) : 139.800 PhÔu thu 75 : 19.500 Chôp läc : 28.800 Tª thu 160/90: 135.000 Tª cong 110 : 130.600 Tª RT ®ång 21: 12.900 Tª thu 140/90 : 98.500 Thu 160/90 (®óc) : 87.200 Thu 160/140 (®óc): 60.700 Tª thu 140/110 : 108.000 Y thu 160/110 (®óc) : 256.000 Y thu 200/110(®óc) : 358.000 Y thu 200/125 (®óc) : 391.000 (Theo quyÕt ®Þnh ngµy 10 th¸ng 09 n¨m 2013. Cña Gi¸m ®èc nhµ m¸y nhùa TP - HP).
Anzeige