Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Luận Văn Pháp Luật Việt Nam Về Khuyến Mại Mới Nhất.doc

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 097...
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 097...
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 097...
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 175 Anzeige

Luận Văn Pháp Luật Việt Nam Về Khuyến Mại Mới Nhất.doc

Luận Văn Pháp Luật Việt Nam Về Khuyến Mại Mới Nhất. Mục đích nghiên cứu của luận văn là phân tích các quy định của pháp luật và thực tr ng áp dụng các quy định của PLKM ở Việt am, từ đó, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và n ng cao chất lượng thực thi PLKM ở Việt am.

Luận Văn Pháp Luật Việt Nam Về Khuyến Mại Mới Nhất. Mục đích nghiên cứu của luận văn là phân tích các quy định của pháp luật và thực tr ng áp dụng các quy định của PLKM ở Việt am, từ đó, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và n ng cao chất lượng thực thi PLKM ở Việt am.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562 (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Luận Văn Pháp Luật Việt Nam Về Khuyến Mại Mới Nhất.doc

 1. 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ KHUYẾN MẠI - THỰC TRẠNG ÁP DỤNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Ngành: Luật Kinh tế DƢƠNG THỊ TRÂM Hà Nội – 2022
 2. 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ KHUYẾN MẠI - THỰC TRẠNG ÁP DỤNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8380107 Họ và tên học viên: Dƣơng Thị Trâm Ngƣời hƣớng dẫn: TS Nguyễn Ngọc Hà Hà Nội – 2022
 3. 3. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết luận văn này là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các tài liệu, tư liệu được sử dụng trong luận văn có nguồn dẫn rõ ràng, các kết quả nghiên cứu là quá trình lao động trung thực của tôi. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Dƣơng Thị Trâm
 4. 4. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin ày t l ng iết n s u s c và xin tr n trọng cảm n sự hư ng dẫn, gi p đ hết sức nhiệt tình, trách nhiệm và hiệu quả của TS guy n gọc Hà, giảng viên khoa uật, Trư ng i học go i thư ng Hà ội. Tôi cũng xin ày t l ng cảm n s u s c và xin được gửi l i cảm n t i tập thể cán ộ, giảng viên Khoa uật, tập thể Thầy, Cô giáo Trư ng i học go i thư ng Hà ội đã giảng d y, truyền thụ kiến thức và gi p đ tôi trong suốt khoá học và th i gian nghiên cứu luận văn. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Dƣơng Thị Trâm
 5. 5. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN...........................................................................................................ii MỤC LỤC................................................................................................................ iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT......................................................................... v TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN ........................................... vi LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KHUYẾN MẠI VÀ PHÁP LUẬT KHUYẾN MẠI .........................................................................................................9 1.1. Tổng quan về khuyến m i.................................................................................... 9 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của khuyến m i....................................................... 9 1.1.2. Nội dung của khuyến m i............................................................................11 1.1.3. Vai trò của khuyến m i................................................................................12 1.2. Tổng quan về pháp luật khuyến m i...................................................................14 1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của pháp luật khuyến m i......................................14 1.2.2. Nguồn của pháp luật khuyến m i ................................................................15 1.2.3. Nội dung của pháp luật khuyến m i ............................................................18 1.2.4. Vị trí và vai trò của pháp luật khuyến m i ..................................................21 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1...................................................................................... 23 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT KHUYẾN MẠI VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT KHUYẾN MẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY................................. 24 2.1. ội dung của pháp luật khuyến m i của Việt am........................................... 24 2.1.1. Các quy định chung của pháp luật khuyến m i...........................................24 2.1.2. Các quy định về khuyến m i trong pháp luật chuyên ngành.......................46 2.2. Thực tr ng áp dụng pháp luật khuyến m i ..........................................................49 2.2.1. Khái quát về việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật khuyến m i .........................................................................................................................49 2.2.2. Thực tr ng thực hiện pháp luật khuyến m i của thư ng nh n......................53 2.2.3. Thực tr ng thực hiện pháp luật khuyến m i của c quan nhà nư c ...........58 2.2.4. Thanh tra, xử lý vi ph m trong lĩnh vực khuyến m i...................................60 2.3. ánh giá..............................................................................................................61 2.3.1. Những kết quả đ t được...............................................................................61 2.3.2. Những h n chế và nguyên nhân ..................................................................62
 6. 6. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2...................................................................................... 74
 7. 7. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 iv CHƢƠNG 3: QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG THỰC THI PHÁP LUẬT KHUYẾN MẠI Ở VIỆT NAM... 75 3.1. Quan điểm và định hư ng hoàn thiện pháp luật khuyến m i .............................75 3.1.1. Sự cần thiết hoàn thiện pháp luật khuyến m i.............................................75 3.1.2. Quan điểm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về khuyến m i.........................76 3.1.3. ịnh hư ng hoàn thiện pháp luật Việt Nam về khuyến m i .......................78 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng thực thi pháp luật Việt Nam về khuyến m i ...................................................................................................79 3.2.1. Giải pháp hoàn thiện pháp luật khuyến m i ................................................79 3.2.2. Giải pháp nâng cao chất lượng thực thi pháp luật khuyến m i ...................84 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3...................................................................................... 89 KẾT LUẬN ............................................................................................................. 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................. 91 PHỤ LỤC................................................................................................................ 95
 8. 8. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ viết đầy đủ CTKM Chư ng trình khuyến m i DN Doanh nghiệp H KM Ho t động khuyến m i HHDV Hàng hóa, dịch vụ KM Khuyến m i LTM uật thư ng m i năm 2005 ghị định số 81/2018/-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 5 81 năm 2018 hư ng dẫn uật Thư ng m i về ho t động x c tiến thư ng m i PLKM Pháp luật khuyến m i QLNN Quản lý nhà nư c TTHC Thủ tục hành chính XTTM X c tiến thư ng m i VBQPPL Văn ản quy ph m pháp luật
 9. 9. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 vi TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Khuyến m i (KM) hiện là một trong các ho t động x c tiến thư ng m i (XTTM) được các doanh nghiệp (DN) sử dụng phổ iến nhằm th c đẩy ho t động mua bán hàng hóa, dịch vụ (HHDV) trên thị trư ng, góp phần n ng cao hiệu quả kinh doanh của DN. Trong th i gian vừa qua, các văn ản quy ph m pháp luật (VBQPPL) về KM đã ộc lộ nhiều vư ng m c, ất cập, không c n đảm ảo tính cập nhật so v i sự phát triển đa d ng và phức t p của các ho t động XTTM, g y ảnh hưởng đến việc x y dựng các chiến lược kinh doanh của DN và g y khó khăn trong công tác quản lý nhà nư c (QLNN). Trong ối cảnh đó, việc nghiên cứu thực tr ng áp dụng pháp luật Việt am về KM, thông qua đó làm rõ các vư ng m c, ất cập trong các quy định của pháp luật và đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật phù hợp v i hoàn cảnh thực tế là yêu cầu cần thiết. Vì vậy, học viên lựa chọn đề tài “Pháp luật Việt Nam về khuyến mại – thực trạng áp dụng và những vấn đề đặt ra” để làm uận văn Th c sĩ uật Kinh tế t i Trư ng i học go i thư ng. Trên c sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận chung và các quy định của pháp luật hiện hành về KM, luận văn làm rõ khái niệm KM, nêu đặc điểm, nội dung, vai trò của ho t động KM, khái quát về hệ thống pháp luật điều chỉnh ho t động KM hiện nay. uận văn nêu rõ thực tr ng pháp luật Việt am về KM và thực tr ng áp dụng pháp luật khuyến m i (PLKM) ở Việt am hiện nay, trên c sở những ất cập, h n chế trong các quy định của pháp luật, học viên nêu quan điểm, định hư ng hoàn thiện PLKM dựa trên quan điểm, định hư ng của ảng và hà nư c, trên c sở đó đề xuất một số giải pháp c ản nhằm hoàn thiện các quy định của PLKM và nâng cao chất lượng thực thi pháp luật.
 10. 10. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Dư i tác động của xu hư ng hội nhập kinh tế, nhất là cuộc cách m ng công nghiệp 4.0 (cách m ng công nghiệp lần thứ tư), áp lực c nh tranh v i các DN ngày càng l n, ngoài việc n ng cao chất lượng HHDV thì việc đưa ra những chiến lược kinh doanh hiệu quả, kịp th i có ý nghĩa quan trọng, góp phần n ng cao hiệu quả kinh doanh của DN, trong đó, các ho t động XTTM đã trở thành công cụ quan trọng th c đẩy ho t động thư ng m i trong ối cảnh hiện nay. KM hiện là một trong các ho t động XTTM được các DN sử dụng phổ iến nhằm th c đẩy ho t động mua bán HHDV trên thị trư ng. Nhìn chung, các DN tham gia vào ho t động thư ng m i đều hư ng đến lợi nhuận, do đó, nhiều DN đã đưa ra các chư ng trình khuyến m i (CTKM) nhằm thu h t khách hàng mua bán hàng hoá, sử dụng dịch vụ của mình. hằm đảm ảo ho t động khuyến m i (H KM) được thực hiện trong khuôn khổ nhất định, đáp ứng mục tiêu QLNN, phù hợp v i tiến trình phát triển của xã hội và quyền lợi hợp pháp của các ên có liên quan, hà nư c đã an hành các quy định pháp luật điều chỉnh H KM. Pháp luật Việt am đã được sửa đổi khá toàn diện từ sau khi ra đ i Hiến pháp năm 2013, v i một lo t các đ o luật m i thay thế các đ o luật trư c đó, trong khi đó H KM được điều chỉnh trong uật Thư ng m i năm 2005 (LTM) đã có hiệu lực và áp dụng trên 15 năm đã phần nào cho thấy sự l c hậu so v i tốc độ phát triển của nền kinh tế. Trong quá trình thực thi PLKM đã ộc lộ nhiều vư ng m c, ất cập, không c n đảm ảo tính cập nhật so v i sự phát triển đa d ng và phức t p của các ho t động XTTM, ảnh hưởng đến việc x y dựng các chiến lược kinh doanh của DN và g y khó khăn trong công tác QLNN. Việc sửa đổi các văn ản hư ng dẫn uật cũng chưa giải quyết được hết những vấn đề đã được những quy định trong LTM. Kể từ khi gia nhập Tổ chức Thư ng m i Thế gi i (WTO), ho t động thư ng m i phát triển cùng v i đó là sự gia tăng về số lượng, chất lượng của các thư ng nhân trên thị trư ng, trong đó có nhiều DN có vốn đầu tư nư c ngoài (FDI). ể mở rộng thị phần ở Viêt am thì đ i h i các DN này phải liên tục làm m i, sáng t o nhằm đưa ra các CTKM giúp gia tăng sức c nh tranh trên thị trư ng, trong đó có
 11. 11. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2 những chư ng trình được thực hiện đồng th i ở nhiều quốc gia nhưng phần nào đó khi thực hiện t i Việt am l i ị h n chế ởi các quy định hiện hành. Thị trư ng đã xuất hiện các H KM v i những thủ thuật tinh vi nhằm lôi kéo khách hàng, việc lợi dụng H KM để giảm số tiền đóng thuế, thậm chí có DN liên tục áo lỗ trong nhiều năm1 g y ra thiệt h i cho ng n sách nhà nư c cũng như t o ra môi trư ng c nh tranh chưa thực sự minh ch, lành m nh. P KM của Việt am hiện nay chưa ao quát được hết những vấn đề mà các thư ng nh n gặp phải khi thực hiện KM, đồng th i cũng g y ra nhiều khó khăn cho các c quan QLNN. Trong ối cảnh đó, việc nghiên cứu thực tr ng áp dụng pháp luật Việt am về KM, thông qua đó làm rõ các vư ng m c, ất cập trong các quy định của pháp luật và đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật phù hợp v i hoàn cảnh thực tế là yêu cầu cần thiết. Vì vậy, học viên lựa chọn đề tài “Pháp luật Việt Nam về khuyến mại – thực trạng áp dụng và những vấn đề đặt ra” để làm uận văn th c sĩ của mình. 2. Tình hình nghiên cứu 2.1. Ở nước ngoài Ở nư c ngoài có một số công trình nghiên cứu chung về KM, vai trò, tác động của KM đến hành vi của khách hàng, hư ng dẫn cách thức x y dựng và triển khai H KM có hiệu quả. Có thể kể đến một số tài liệu sau: - Roddy Mullin, Sales Promotion: How to Create, Implement and Integrate Campaigns that Really Work, Kogan Page, 2010. Trong cuốn sách này tác giả đã đưa ra những nội dung c ản về KM, cách thức x y dựng và triển khai H KM có hiệu quả, cụ thể cuốn sách àn về các nội dung: KM và khách hàng; mục đích của KM; tác động khi thực hiện KM; cách sáng t o và cách thực hiện của các nhà cung cấp, cách thức triển khai KM; H KM quốc tế; quy t c tự điều chỉnh và các quy định của pháp luật. - Ken Kaser, Advertising and Sales Promotion, South-Western Educational Pub, 2012. Cuốn sách gi i thiệu toàn diện về các nguyên t c và thực hành quảng
 12. 12. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1Nhóm PV Kinh tế, “Coca-Cola Việt Nam và khoản thuế 821 tỷ đồng dây dưa”, Báo Tiền phong, xem t i https://tienphong.vn/coca-cola-viet-nam-va-khoan-thue-821-ty-dong-day-dua-post1314309.tpo (truy cập ngày 31/12/2021).
 13. 13. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 3 cáo và KM. Cuốn sách khám phá các vấn đề xã hội, đ o đức và pháp luật về quảng cáo, ảnh hưởng lịch sử, chiến lược và quy trình ra quyết định trên phư ng tiện truyền thông cũng như truyền thông tiếp thị tích hợp. - Steve Ogden-Barnes, Stella Minahan, Sales Promotion Decision Making: Concepts, Principles, and Practice, Business Expert Press, 2015. Cuốn sách nghiên cứu toàn diện về KM, ao gồm vai tr , ản chất và chức năng của ch ng, các quy trình ra quyết định quan trọng và đánh giá chiến dịch KM dựa trên các nghiên cứu điển hình trên thực tế. - Familmaleki, Mahsa, Alireza Aghighi, and Kam iz Hamidi, “Analyzing the influence of sales promotion on customer purchasing ehavior”, International Journal of Economics & management sciences, Hamedan, Iran, 4.4 (2015), tr. 1-6. Bài viết gi i thiệu chung về KM và ph n tích ảnh hưởng của KM đến hành vi mua hàng của khách hàng. 2.2. Ở trong nước Ở Việt am, pháp luật về XTTM nói chung và pháp luật KM nói riêng là đã được đưa ra nghiên cứu t i nhiều công trình nghiên cứu ở các góc độ và khía c nh khác nhau thông qua việc nghiên cứu làm tiểu luận, luận văn, các đề tài nghiên cứu khoa học, sách, áo, t p chí… Có thể kể đến một số tài liệu sau: - Lê Hoàng Oanh, Xúc tiến thương mại – Lý luận và thực tiễn, NXB. Chính trị quốc gia, năm 2014. Trong cuốn sách này, tác giả đã khái quát những vấn đề lý luận về ho t động XTTM, gi i thiệu hệ thống và ho t động XTTM hiện hành ở nư c ta cùng những ho t động chính của nó; từ đó, đặt ra những yêu cầu về QLNN, phư ng thức hỗ trợ và một số kỹ năng c ản về XTTM mà các tổ chức, DN cần quan t m. - guy n Thị Dung, Pháp luật về xúc tiến thương mại ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB. Chính trị quốc gia, năm 2007. Trong cuốn sách, tác giả đã àn về những vấn đề lý luận về XTTM và pháp luật về XTTM, thực tr ng pháp luật Việt am về XTTM, qua đó đưa ra các phư ng hư ng để hoàn thiện pháp luật về XTTM trong nền kinh tế thị trư ng ở Việt am.
 14. 14. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 - Phùng Bích gọc, “C nh tranh không lành m nh trong ho t động khuyến
 15. 15. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 4 m i theo uật C nh tranh năm 2004”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Bộ Tư pháp, Số 265/2014, tr. 32-37. Tác giả nghiên cứu nội dung của pháp luật về c nh tranh, KM, đưa ra các vấn đề về ho t động c nh tranh không lành m nh trong H KM theo uật C nh tranh năm 2004. - guy n Thị Dung, “Pháp luật về khuyến m i – Một số vư ng m c về lí luận và thực ti n”, Tạp chí Luật học, Trư ng i học uật Hà ội, số 7/2007, tr. 8-15. Tác giả đã àn về KM và các hình thức KM, quy định về h n mức giá trị vật chất dùng để KM và th i gian KM nhìn từ góc độ quyền tự do kinh doanh và tính thống nhất v i pháp luật c nh tranh, quy định về chủ thể ho t động KM và vấn đề xác định trách nhiệm pháp lý của chủ thể ho t động KM. - guy n Thị Dung, “Pháp luật về xúc tiến thương mại trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam – Lý luận, thực tiễn và giải pháp hoàn thiện”, uận án Tiến sĩ Luật học, Trư ng i học uật Hà ội, năm 2006. Tác giả nghiên cứu các khái niệm, nội dung của pháp luật về XTTM và các yếu tố ảnh hưởng, ph n tích, đánh giá thực tr ng pháp luật Việt am về XTTM, làm rõ những ưu điểm, h n chế của pháp luật Việt am qua đó đề ra các định hư ng và giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật về XTTM. - ê ăng Khoa, “Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động khuyến mại ở Việt Nam”, uận văn Th c sĩ uật học năm 2011; Tác giả nghiên cứu nội dung của pháp luật về c nh tranh, KM, đưa ra các vấn đề và qua đó đề ra các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện Pháp luật về chống c nh tranh không lành m nh trong H KM ở Việt am. - Hoàng Hiền ư ng, “Một số khía cạnh pháp lý của hoạt động khuyến mại trong kinh doanh dịch vụ viễn thông ở Việt Nam hiện nay”, uận văn Th c sĩ uật học, năm 2011. Tác giả nghiên cứu quy định của PLKM trong uật Thư ng m i, các văn ản hư ng dẫn và trong văn ản chuyên ngành lĩnh vực vi n thông. - Vũ Mỹ inh, “Hoàn thiện pháp luật khuyến mại ở Việt Nam hướng tới việc sửa đổi, bổ sung Luật Thương mại năm 2005”, uận văn Th c sĩ uật học, năm 2017. Tác giả đã khái quát nội dung các quy định hiện hành của PLKM, từ thực ti n
 16. 16. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 5 thi hành chỉ ra những vư ng m c, ất cập trong các quy định của pháp luật, từ đó đưa ra phư ng hư ng, giải pháp và đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật KM2 . - inh gọc Dũng, “Pháp luật về khuyến mại qua thực tiễn tại Thành phố Đà Nẵng”, uận văn Th c sĩ uật học, năm 2018, luận văn tập trung nghiên cứu các quy định của PLKM và thực tr ng thực thi PLKM t i địa àn Thành phố à ẵng, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện và n ng cao hiệu quả thực hiện PLKM t i địa àn Thành phố à ẵng. - inh Thị Thùy Linh, “Pháp luật về các hình thức khuyến mại – Thực tiễn thi hành tại địa bàn TP. Hà Nội”, uận văn Th c sĩ uật học, năm 2019, luận văn tập trung nghiên cứu về các hình thức KM và thực tr ng thực thi PLKM t i địa àn Thành phố Hà ội, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện và n ng cao hiệu quả thực hiện PLKM t i địa àn Thành phố Hà ội. - Mai Thị Hoàng V n, “Hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại theo pháp luật Việt Nam”, uận văn Th c sĩ uật học, năm 2020. Tác giả đã nghiên cứu để làm sáng t một số vấn đề lý luận và thực ti n việc áp dụng các quy định pháp luật về các hành vi ị cấm trong H KM ở Việt am để từ đó đưa ra những kiến nghị trong việc n ng cao hiệu quả h n nữa trong các quy định pháp luật và thực ti n áp dụng những quy định này. Nhìn chung những công trình nghiên cứu nói trên chủ yếu nghiên cứu chung về ho t động XTTM hoặc có nghiên cứu riêng về H KM dư i góc độ lý luận và thực ti n H KM t i một số địa phư ng cụ thể, đồng th i cũng đã đề cập đến một số vư ng m c, ất cập trong các quy định của pháp luật. y là những tài liệu có giá trị để học viên nghiên cứu, kế thừa trong giải quyết các vấn đề nghiên cứu của đề tài. Tuy nhiên, ngư i viết nhận thấy PLKM vẫn c n nhiều vư ng m c, ất cập chưa được đề cập trong các tài liệu nêu trên. Dư i góc độ của DN thực hiện KM, c quan QLNN về KM, ở th i điểm hiện t i một số nội dung nghiên cứu cũng không c n đảm ảo tính cập nhật. ặc iệt, trong th i kỳ 4.0, các DN liên tục đưa ra các chiến lược m i trong ho t động kinh doanh. H n nữa, cũng không có nhiều nghiên
 17. 17. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2 Các giải pháp được đưa ra chủ yếu theo hư ng sửa đổi Nghị định số 37/2006/ -CP ngày 04 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thư ng m i năm 2005 về ho t động xúc tiến thư ng m i, trên c sở đó hư ng t i sửa đổi Luật Thư ng m i năm 2005.
 18. 18. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 6 cứu m i trong th i gian từ khi ghị định 81/2018/ -CP (81) có hiệu lực (ngày 15/07/2018) cũng như trong ối cảnh tình hình dịch ệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến ho t động kinh doanh của DN trong giai đo n năm 2020-2021 vừa qua. Trong ph m vi đề tài của mình, học viên sẽ khái quát nội dung các quy định hiện hành của PLKM, chỉ ra những vư ng m c, ất cập trong các quy định của pháp luật dư i góc độ của các chủ thể khác nhau, từ đó đưa ra phư ng hư ng, giải pháp và đề xuất hoàn thiện quy định PLKM phù hợp v i xu thế thị trư ng cũng như đảm ảo công tác QLNN, đảm ảo quyền lợi của DN và khách hàng. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của luận văn là phân tích các quy định của pháp luật và thực tr ng áp dụng các quy định của PLKM ở Việt am, từ đó, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và n ng cao chất lượng thực thi PLKM ở Việt am. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu ể đ t được mục đích nghiên cứu ở trên, luận văn có các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể như sau: - Hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết về KM và PLKM; - Ph n tích các quy định của pháp luật Việt am hiện hành về KM và thực tr ng áp dụng PLKM trong th i gian qua; - ánh giá thực tr ng áp dụng PLKM ở Việt am, chỉ ra những h n chế và nguyên nhân của hệ thống pháp luật cũng như những vư ng m c trong quá trình áp dụng pháp luật; - ề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định PLKM ở Việt am và nâng cao chất lượng thực thi PLKM ở Việt am. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu ối tượng nghiên cứu của đề tài là PLKM và thực tr ng áp dụng PLKM của Việt am.
 19. 19. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 7 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Ph m vi về nội dung nghiên cứu: uận văn nghiên cứu lý luận chung về KM, hệ thống PLKM của Việt am và thực tr ng áp dụng PLKM. - Ph m vi về không gian nghiên cứu: uận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về H KM, pháp luật điều chỉnh H KM của Việt am và thực tr ng áp dụng các quy định của PLKM ở Việt am. - Ph m vi về th i gian nghiên cứu: uận văn nghiên cứu trong th i gian các quy định hiện hành của pháp luật Việt am về KM đang có hiệu lực, cụ thể LTM có hiệu lực từ ngày 01/01/2006, trong đó luận văn tập trung nghiên cứu thực ti n việc thực hiện các quy định PLKM được các DN tiến hành trên địa àn toàn quốc trong giai đo n từ khi 81 có hiệu lực từ ngày 15/07/2018 đến hết năm 2021. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu ể giải quyết những mục tiêu nghiên cứu được đặt ra, học viên sử dụng các phư ng pháp ph n tích, tổng hợp, hệ thống hóa các tài liệu tham khảo nhằm làm sáng t những vấn đề lý luận c ản về KM; phư ng pháp ph n tích và giải thích luật học nhằm làm rõ các quy định của pháp luật hiện hành; phư ng pháp thống kê, đánh giá từ áo cáo của các Sở Công Thư ng, Cục X c tiến thư ng m i – Bộ Công Thư ng, ý kiến phản ánh của cộng đồng DN3 và các tài liệu khác nhằm n m t được những khó khăn, vư ng m c trong quá trình thực hiện các quy định về KM. 6. Đóng góp của luận văn Thứ nhất, về mặt khoa học pháp lý, học viên đã nghiên cứu một cách tập trung và có hệ thống về PLKM ở Việt am dựa trên c sở thực tr ng áp dụng các quy định của pháp luật. Từ việc nghiên cứu các vấn đề này, học viên chỉ ra các ất cập pháp lý cần hoàn thiện trong th i gian t i để đáp ứng những đ i h i của nền kinh tế thị trư ng, cuộc các m ng công nghệ trong hiện t i và tư ng lai. Thứ hai, kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần x y dựng các giải pháp tổng thể hoàn thiện PLKM, x y dựng c chế thực thi pháp luật nhằm t o điều kiện
 20. 20. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 3 Các ý kiến được gửi bằng văn ản hoặc email đề nghị hư ng dẫn thực hiện khuyến m i đến Sở Công Thư ng, Bộ Công Thư ng hoặc gửi qua trang web phản ánh kiến nghị của Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công Thư ng.
 21. 21. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 8 thuận lợi cho các DN trong ho t động sản xuất, kinh doanh, đảm ảo quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng tham gia CTKM, đồng th i tháo g những vư ng m c cho c quan QLNN có thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện công tác QLNN đối v i H KM. Ngoài ra, luận văn có thể là tài liệu tham khảo có giá trị cho nghiên cứu, giảng d y và học tập về PLKM. 7. Bố cục của luận văn goài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu của luận văn gồm 3 chư ng: Chƣơng 1: Khái quát về khuyến m i và pháp luật khuyến m i. Chƣơng 2: Thực tr ng pháp luật khuyến m i và áp dụng pháp luật khuyến m i ở Việt am hiện nay. Chƣơng 3: Quan điểm, giải pháp hoàn thiện và n ng cao chất lượng thực thi pháp luật khuyến m i ở Việt am.
 22. 22. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 9 CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KHUYẾN MẠI VÀ PHÁP LUẬT KHUYẾN MẠI 1.1. Tổng quan về khuyến mại 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của khuyến mại 1.1.1.1. Khái niệm khuyến mại Ở góc độ ngôn ngữ, “khuyến mãi” là “khuyến khích việc mua hàng”4 , “m i” là “bán”5 , như vậy có thể hiểu “khuyến m i” là khuyến khích việc án hàng. Do việc mua và án được tiến hành đồng th i nên hai từ “khuyến mãi” và “khuyến m i” đều có thể sử dụng được trong tiếng Việt. Trong thực tế, ở Việt am hiện nay hai cách gọi “khuyến mãi” và “khuyến m i” đều tồn t i. Tuy nhiên, v i góc độ tiếp cận là hành vi của thư ng nh n nhằm khuyến khích việc án hàng, cung ứng dịch vụ thì thuật ngữ “khuyến m i” được sử dụng trong pháp luật thư ng m i. KM là một trong các ho t động XTTM được quy định t i Mục 1 Chư ng IV LTM. Theo quy định t i LTM, “xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại”. Căn cứ khoản 1 iều 88 LTM định nghĩa: “Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định”. Có thể nói, KM là ho t động dành cho khách hàng những lợi ích nhất định nhằm mục đích thu h t sự quan t m của khách hàng đối v i HHDV của mình, từ đó thúc đẩy việc mua bán HHDV. Trong ph m vi luận văn, khái niệm “khuyến m i” được hiểu theo định nghĩa t i LTM. 1.1.1.2. Đặc điểm của khuyến mại KM là công cụ quan trọng được sử dụng trong ho t động kinh doanh nhằm th c đẩy việc tiêu thụ HHDV. Công cụ kinh doanh này có nhiều tác dụng và được 4 Hoàng Phê (chủ biên), Từ điển tiếng Việt, in lần thứ 9, XB à ẵng – Trung Tâm Từ iển Học, Hà Nội – 5 à ẵng, 2003, tr. 516. Hoàng Phê (chủ biên), Từ điển tiếng Việt, in lần thứ 9, XB à ẵng – Trung Tâm Từ iển Học, Hà Nội –
 23. 23. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 à ẵng, 2003, tr. 607.
 24. 24. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 10 áp dụng tùy thuộc mục đích của thư ng nh n như: gi i thiệu sản phẩm m i, đưa sản phẩm th m nhập vào thị trư ng, tăng cư ng tiêu thụ hàng hóa... KM luôn giữ vai tr là một công cụ đ c lực và hiệu quả để thư ng nh n gia nhập và gia tăng thị phần trên thị trư ng. KM có những đặc điểm sau: Thứ nhất về chủ thể, chủ thể thực hiện KM là tổ chức hoặc cá nhân thực hiện ho t động mua bán HHDV, họ sử dụng KM là công cụ để khuyến khích khách hàng mua HHDV của mình. Chủ thể thực hiện KM rất đa d ng, có thể là DN trực tiếp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ, cũng có thể là trung gian phân phối… trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Ở Việt am, chủ thể thực hiện hành vi KM là thư ng nh n6 . Theo quy định của uật Thư ng m i 2005, “thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có quyền tự tổ chức khuyến mại hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện việc khuyến mại cho mình”7 . Mọi thư ng nh n đều có quyền tự mình tổ chức thực hiện việc KM để tiêu thụ HHDV do mình cung cấp. goài ra, thư ng nh n cũng có thể sử dụng dịch vụ KM do thư ng nh n khác cung cấp trên c sở hợp đồng dịch vụ KM8 . hư vậy, thư ng nh n thực hiện KM gồm có thư ng nh n tự tổ chức thực hiện KM và thư ng nh n kinh doanh dịch vụ KM. Thứ hai về mục đích, cũng giống như các ho t động XTTM khác, mục đích của KM là th c đẩy việc mua bán HHDV. ể thực hiện mục đích này, KM hư ng t i là tác động đến khách hàng, tác động đến tâm lý và hành vi của khách hàng để họ mua HHDV, gi i thiệu một sản phẩm m i nhằm tăng khả năng nhận diện sản phẩm hay kích thích trung gian phân phối ch ý đến hàng hoá của DN, tăng doanh thu bán hàng, qua đó tăng thị phần của DN trên thị trư ng HHDV. Thứ ba về cách thức thực hiện, tuỳ thuộc vào mục tiêu của chư ng trình, kinh phí, tình tr ng c nh tranh trên thị trư ng,… chủ thể thực hiện KM đưa ra CTKM phù hợp v i điều kiện và mục đích của mình. Cách thức thực hiện chủ yếu 6 Khoản 1 iều 6 Luật Thư ng m i năm 2005: “Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh”. 7 Khoản 1 iều 91 Luật Thư ng m i năm 2005.
 25. 25. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 8 Khoản 1 iều 90 Luật Thư ng m i năm 2005.
 26. 26. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 11 là dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Lợi ích mà mà khách hàng nhận được khi tham gia các CTKM có thể là tiền mặt, hàng mẫu, quà tặng, mua hàng giảm giá, dịch vụ... Thứ tư về đối tượng được hưởng khuyến mại, có thể ngư i tiêu dùng trực tiếp mua bán HHDV hay trung gian phân phối như đ i lý cấp 1, đ i lý cấp 2, nhà phân phối, siêu thị, trung t m thư ng m i… Tùy thuộc vào việc chủ thể thực hiện KM muốn tri n hay th c đẩy doanh số đối v i đối tượng khách hàng nào mà đối tượng được hưởng KM khác nhau. Các trung gian phân phối được hưởng lợi từ CTKM từ đó cũng thực hiện nhiều chiến dịch khác nhau đến khách hàng của mình nhằm tăng cư ng quảng á, tăng doanh thu án HHDV cũng đóng góp l n cho ho t động kinh doanh của chủ thể KM. 1.1.2. Nội dung của khuyến mại Nội dung của KM là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả của CTKM. ể thực hiện một CTKM cần lưu ý một số nội dung chính sau: Ngân sách cho H KM, th i gian KM, quảng bá thông tin CTKM, hậu cần và pháp lý. - Ngân sách cho HĐKM: Chủ thể thực hiện KM phải xác định ngân sách chi cho H KM là ao nhiêu để đ t được mục tiêu của chư ng trình, góp phần vào tăng trưởng lợi nhuận. Chi phí cho H KM và lợi nhuận mà nó t o ra có thể được so sánh v i lợi nhuận khi không sử dụng KM, đ y cũng là c sở để xác định hiệu quả của việc thực hiện CTKM. Ngân sách cho H KM nên được xác định trư c khi thực hiện chư ng trình. Ngân sách cho KM không chỉ bao gồm phần chi phí cho giải thưởng/ quà tặng/ ưu đãi trực tiếp dành cho khách hàng mà bao gồm cả chi phí để triển khai chư ng trình, chi phí hành chính,... DN ư c tính chi phí và lợi ích đ t được dựa vào mục tiêu của CTKM. Một CTKM được coi là hiệu quả khi chi phí b ra để thực hiện CTKM phải đem đến lợi nhuận mục tiêu đã được đặt ra trư c đó. - Thời gian KM: Các CTKM thư ng được thực hiện để đáp ứng nhu cầu ng n h n của thị trư ng. Việc xác định th i gian thực hiện một vấn đề quan trọng, liên quan đến một số nội dung sau: Th i điểm KM nào tác động l n đến ngư i tiêu dùng; chư ng trình sẽ kéo dài bao lâu; th i gian đó liên quan như thế nào đến tần
 27. 27. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 12 suất mua HHDV; th i gian thực hiện mà các bên trung gian có liên quan đến việc thực hiện KM yêu cầu; có bao nhiêu th i gian để in ấn và giao hàng hóa; kế ho ch thực hiện ho t động quảng cáo... Th i gian ở mỗi giai đo n ảnh hưởng m nh mẽ đến hiệu quả mà chư ng trình đ t được. Do đó, th i gian KM cần được xác định một cách thận trọng. - Quảng bá thông tin CTKM: H KM được truyền đ t thông qua các phư ng tiện thông tin hoặc trên một số tài liệu, có thể kể đến: bao bì của sản phẩm; t r i bên trong hoặc cùng v i sản phẩm hoặc dịch vụ; t r i tách iệt v i sản phẩm hoặc dịch vụ; báo chí, đài phát thanh, ti vi, internet hoặc áp phích; các chư ng trình hoặc sự kiện được tài trợ, nhãn dán… Việc lựa chọn phư ng tiện truyền thông phù hợp, các thông số kỹ thuật (màu s c, trọng lượng, tần số…) và các yêu cầu thiết kế khác sẽ tác động trực tiếp đến khả năng tiếp cận của khách hàng v i CTKM sẽ ảnh hưởng l n đến hiệu quả của CTKM. Ngoài ra, cách thức quảng á c n tác động trực tiếp đến lòng tin của khách hàng hay t o sự thích thú, cuốn hút khách hàng từ đó t o dấu ấn trong lòng khách hàng, kích thích việc tham gia CTKM và tiêu thụ HHDV. - Hậu cần: Nội dung chư ng trình cần được xây dựng bao gồm h ng mục về hậu cần: Ai sẽ làm gì? Hàng hóa, dịch vụ, bao bì, tài liệu, ấn phẩm, thiết bị… sẽ được lưu trữ ở đ u? Chúng sẽ được phân phối như thế nào? Những nguồn lực nào cần thiết ở mỗi giai đo n? iều này phụ thuộc vào quy mô của CTKM và trên các nguồn lực sẵn có của DN. Việc xác định các h ng mục về hậu cần là hết sức quan trọng, đảm bảo việc chư ng trình được thực hiện theo kế ho ch kỹ lư ng. - Pháp lý: Khi thực hiện H KM cần đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, tránh những rủi ro pháp lý có thể xảy ra. iều này có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của DN, tổn h i đến lợi ích của ngư i tiêu dùng hay có thể phải chịu những hậu quả về mặt pháp lý.9 1.1.3. Vai trò của khuyến mại KM là công cụ chiến lược và chiến thuật quan trọng trong ho t động mua bán HHDV. ược thực hiện dư i nhiều hình thức khác nhau, đáp ứng mục tiêu đa d ng của DN và được sử dụng phổ iến ởi KM có những vai tr cụ thể dư i đ y:
 28. 28. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 9 Roddy Mullin, Sales Promotion: How to Create, Implement and Integrate Campaigns that Really Work, Kogan Page, 2010, tr. 125-131.
 29. 29. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 13 Thứ nhất, KM là công cụ nhằm đẩy m nh việc mua bán HHDV. Có nhiều công cụ khác nhau nhằm tăng doanh số án HHDV, trong đó KM là công cụ kích thích hành vi mua bán HHDV một cách nhanh chóng t o ra doanh thu cho thư ng nhân. Công cụ này có thể được sử dụng ở nhiều kênh khác nhau trong m ng lư i ph n phối của DN. Chủ thể thực hiện KM sử dụng những cách thức khác nhau như đưa ra cho khách hàng c hội nhận được những giải thưởng, quà tặng, giảm giá hay lợi ích khác từ đó t o ra sức h t v i khách hàng đối v i việc tham gia CTKM. Con ngư i luôn có nhiều nhu cầu khác nhau, việc thực hiện chư ng trình cần làm cho nhu cầu trở thành động c từ đó th c đẩy hành động mua hàng. Cách thức thực hiện nếu đánh tr ng t m lý khách hàng có thể t o ra mức doanh thu l n cho thư ng nh n. Do đó, KM được ví như “c hích” kích thích khách hàng mua HHDV. Thứ hai, KM đem l i cho ngư i tiêu dùng những lợi ích nhiều h n so v i thông thư ng. Nhiều khách hàng có khuynh hư ng lựa chọn HHDV có KM khi được hưởng kèm theo nhiều lợi ích nhất định. Khách hàng có xu hư ng so sánh lợi ích nhận được từ việc tham gia chư ng trình v i việc mua HHDV không có KM. So v i việc mua HHDV thông thư ng thì khi mua HHDV có KM, khách hàng sẽ được hưởng lợi ích vượt lên. hững lợi ích này giúp tiết kiệm chi phí và th i gian t i n i mua hàng hay có thể là lợi ích về mặt tinh thần hay sự kích thích, hồi hộp v i c hội nhận được những giải thưởng l n. hiều khách hàng cảm thấy mình là “ngư i tiêu dùng khôn ngoan” khi mua được hàng hóa v i giá rẻ h n thông thư ng hoặc được nhận được lợi ích nhiều h n so v i chi phí mà thông thư ng họ phải ra. Ho t động này cũng làm thay đổi thói quen tiêu dùng của nhiều ngư i khi họ có xu hư ng lựa chọn hay tìm kiếm các sản phẩm có KM hay ch đợi đến những đợt KM l n để “săn hàng”. Thứ ba, một những chiến lược kinh doanh cốt lõi của D là Marketing Mix (4P Marketing) - mô hình marketing hỗn hợp ao gồm 4 yếu tố c ản: Product (Sản phẩm), Price (Giá cả), Place ( ịa điểm), Promotion (Khuyến m i) để gi p DN đến gần h n v i khách hàng mục tiêu. Trong đó, KM là khía c nh cuối cùng, cũng là ho t động quan trọng trong chiến lược kinh doanh và là xu thế phổ iến hiện nay trong ất kể ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh nào. Một thư ng nh n muốn quảng á
 30. 30. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 14 về HHDV đến khách hàng một cách hiệu quả, thu h t được sự quan t m, ch ý của khách hàng đến HHDV của mình thì thư ng nh n đó sẽ phải tận dụng triệt để KM song song v i các chiến lược khác nhằm tác động đến ngư i tiêu dùng. Thông qua H KM, thư ng nh n có thể tăng khả năng c nh tranh, chiếm lĩnh thị phần, thu h t được nhiều khách hàng m i. Vì vậy, H KM luôn giữ vai tr là một trong những công cụ đ c lực và hiệu quả trong ho t động thư ng m i. KM là nh n tố quan trọng góp phần t o ra môi trư ng c nh tranh lành m nh trong thư ng m i, ảo vệ quyền lợi ngư i tiêu dùng, các chủ thể kinh doanh10 . 1.2. Tổng quan về pháp luật khuyến mại 1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của pháp luật khuyến mại PLKM là hệ thống các quy t c xử sự do hà nư c an hành hoặc thừa nhận, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thực hiện KM của thư ng nh n. PLKM có các đặc điểm c ản như sau: * PLKM là một bộ phận của pháp luật thƣơng mại V i tư cách là một ộ phận của pháp luật thư ng m i, các quan hệ mà PLKM điều chỉnh ao gồm: - Quan hệ sử dụng dịch vụ hình thành giữa thư ng nh n có nhu cầu thực hiện KM v i thư ng nh n kinh doanh dịch vụ KM; - Quan hệ giữa thư ng nh n v i ngư i tiêu dùng, v i các khách hàng của CTKM; - Quan hệ giữa thư ng nh n v i c quan QLNN có thẩm quyền đối v i H KM; - Quan hệ giữa các thư ng nh n có kinh doanh cùng chủng lo i HHDV, hay c n gọi là những đối thủ c nh tranh. * Nội dung cơ bản của PLKM bao gồm các quy định về chủ thể thực hiện KM, các hình thức KM, thủ tục thực hiện KM và các vấn đề khác liên quan đến QLNN đối với HĐKM.
 31. 31. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 10 Steve Ogden-Barnes, Stella Minahan, Sales Promotion Decision Making: Concepts, Principles, and Practice, Business Expert Press, 2015, tr. 19, 30-36.
 32. 32. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 15 - Các quy định về chủ thể thực hiện KM được hình thành từ việc xuất hiện các đối tượng có nhu cầu thực hiện các ho t động nhằm th c đẩy việc mua án HHDV của mình trên thực tế. Các đối tượng này có thể là những thư ng nh n muốn đưa sản phẩm m i th m nhập thị trư ng, đẩy nhanh việc án hàng tồn kho hoặc gi p tăng doanh số, tri n khách hàng th n thiết,… Các đối tượng này rất đa d ng và pháp luật đã khái quát quy định chủ thể thực hiện KM là các thư ng nh n và quy định các trư ng hợp thư ng nh n thực hiện KM. - Các quy định về hình thức KM ra đ i do sự sáng t o của thư ng nh n trong quá trình triển khai các cách thức nhằm th c đẩy việc mua án HHDV. Các hình thức KM thực sự rất đa d ng. Trên c sở các cách thức triển khai trên thực tế, các nhà làm luật đã khái quát và dự liệu ra các hình thức KM phổ iến thư ng được thư ng nh n sử dụng để quy định trong LTM. V i mỗi hình thức KM khác nhau, pháp luật cũng yêu cầu thư ng nh n tu n thủ theo các quy định cụ thể khác nhau khi thực hiện. - Các thủ tục thực hiện KM được quy định dựa vào mỗi hình thức KM v i đặc điểm và cách thức thực hiện khác nhau. Trên c sở đánh giá tác động của từng hình thức KM cụ thể, pháp luật yêu cầu thư ng nh n phải tu n thủ các thủ tục được quy định tư ng ứng khi thư ng nh n lựa chọn thực hiện dư i từng hình thức cụ thể. - Các quy định về QLNN đối v i H KM được đặt ra nhằm kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ H KM của các thư ng nh n. Các c quan có thẩm quyền thực hiện công tác QLNN đối v i H KM của thư ng nh n nhằm tránh các hành vi c nh tranh không lành m nh giữa các thư ng nh n, t o môi trư ng kinh doanh ình đẳng và ảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của ngư i tiêu dùng khi tham gia H KM của các thư ng nh n.11 1.2.2. Nguồn của pháp luật khuyến mại H KM hiện nay được điều chỉnh ởi hệ thống các VBQPPL tư ng đối hoàn chỉnh, trong đó các văn ản trực tiếp điều chỉnh H KM ao gồm: 11 Vũ Mỹ Linh, “Hoàn thiện pháp luật khuyến mại ở Việt Nam hướng tới việc sửa đổi, bổ sung Luật Thương
 33. 33. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 mại năm 2005”, Luận văn Th c sĩ uật học, năm 2017, tr. 9-10.
 34. 34. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 16 - uật Thư ng m i năm 2005 gồm 9 chư quy định về H KM, ổ sung thêm 6 điều so v i ng, 324 uật Thư iều, trong đó có 14 điều ng m i năm 1997; - ghị định số 81/2018/-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết uật Thư ng m i về ho t động x c tiến thư ng m i; - ghị định số 98/2020/ -CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử ph t vi ph m hành chính trong ho t động thư ng m i, sản xuất, uôn án hàng giả, hàng cấm và ảo vệ quyền lợi ngư i tiêu dùng (sau đ y gọi t t là ghị định số 98/2020/ -CP) và ghị định số 17/2022/ -CP ngày 31 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, ổ sung một số điều của các Nghị định quy định về xử ph t vi ph m hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; ho t động thư ng m i, sản xuất, uôn án hàng giả, hàng cấm và ảo vệ quyền lợi ngư i tiêu dùng; ho t động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; Bên c nh đó, KM cũng được quy định t i các VBQPPL chuyên ngành như: - ĩnh vực thư ng m i: ghị định 59/2006/ -CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ hư ng dẫn thi hành uật Thư ng m i về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, h n chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện; ghị định 43/2009/ -CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, ổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của ghị định 59/2006/ -CP; ghị định số 52/2013/ -CP ngày 16 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ về thư ng m i điện tử; - ĩnh vực vi n thông: uật Vi n thông năm 2009; ghị định số 25/2011/ - CP ngày 06 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hư ng dẫn thi hành một số điều của uật vi n thông; ghị định số 15/2020/ -CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử ph t vi ph m hành chính trong lĩnh vực ưu chính, vi n thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Thông tư số 11/2010/TT-BTTTT ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định ho t động khuyến m i đối v i dịch vụ thông tin di động; Thông tư số 47/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và
 35. 35. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Truyền thông quy định h n mức khuyến m i đối v i dịch vụ thông tin di động;
 36. 36. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 17 - ĩnh vực kinh doanh ảo hiểm, kinh doanh xổ số: uật Kinh doanh ảo hiểm sửa đổi năm 2019; ghị định số 98/2013/ -CP ngày 28 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử ph t vi ph m hành chính trong lĩnh vực kinh doanh ảo hiểm, kinh doanh xổ số; ghị định số 30/2007/ -CP ngày 01 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số; ghị định số 78/2012/ -CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, ổ sung một số điều của ghị định số 30/2007/ -CP ngày 01 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số; ghị định số 73/2016/ -CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành uật Kinh doanh ảo hiểm và luật sửa đổi, ổ sung một số điều của uật Kinh doanh ảo hiểm; - ĩnh vực kinh doanh thuốc lá: uật Ph ng, chống tác h i của thuốc lá năm 2012; - ĩnh vực y tế: uật Dược năm 2016, Nghị định số 117/2020/ -CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử ph t vi ph m hành chính trong lĩnh vực y tế; ghị định số 100/2014/ -CP ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dư ng dùng cho trẻ nh , ình và v ngậm nh n t o; - ĩnh vực thuế: uật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2008, sửa đổi năm 2013; uật Thuế thu nhập cá nh n 2007; - ĩnh vực du lịch: uật Du lịch năm 2017; - ĩnh vực giá: uật Giá năm 2012; - ĩnh vực ưu chính: uật Bưu chính năm 2010; - ĩnh vực c nh tranh: uật C nh tranh năm 2018; ghị định số 40/2018/ - CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý ho t động kinh doanh theo phư ng thức đa cấp; ghị định số 71/2014/ -CP ngày 21 tháng 07 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết uật C nh tranh về xử lý vi ph m pháp luật trong lĩnh vực c nh tranh; ghị định số 75/2019/ -CP ngày 26 tháng 09 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử ph t vi ph m hành chính trong lĩnh vực c nh tranh;
 37. 37. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 18 - ĩnh vực sản xuất kinh doanh rượu: Luật Ph ng, chống tác h i của rượu, ia năm 2019; ghị định số 105/2017/ -CP ngày 14 tháng 09 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; - Một số lĩnh vực kinh doanh khác: ghị định số 86/2013/ -CP ngày 29 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh tr ch i điện tử có thưởng dành cho ngư i nư c ngoài; ghị định số 06/2017/ -CP ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và óng đá quốc tế; ghị định số 03/2017/ -CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino. goài ra, án lệ cũng là được thừa nhận một nguồn của pháp luật trong đó có PLKM12 . Các ản án, quyết định được thừa nhận là án lệ sẽ được viện dẫn làm căn cứ pháp lý trong việc xét xử, giải quyết các vụ việc tư ng tự. Ho t động kinh doanh dịch vụ KM của các thư ng nh n nư c ngoài hiện nay không chịu sự tác động của các cam kết về mở cửa thị trư ng dịch vụ của Việt am khi đàm phán gia nhập Tổ chức Thư ng m i Thế gi i (WTO) hay trong các Hiệp định thư ng m i tự do (FTA) mà Việt am đã tham gia ký kết. Có thể nói Việt am đã mở cửa hoàn toàn v i các thư ng nh n nư c ngoài trong ho t động kinh doanh dịch vụ KM. hư vậy, hệ thống VBQPPL hiện nay điều chỉnh H KM của nư c ta về c ản tư ng đối đầy đủ, ảo đảm được công tác QLNN, t o môi trư ng pháp lý ổn định cho cộng đồng DN, đồng th i cũng ảo vệ được quyền và lợi ích của ngư i tiêu dùng. Tuy nhiên, P KM vẫn còn một số tồn t i và ất cập do có một số quy định đã không c n đảm ảo tính cập nhật trong ối cảnh ho t động XTTM trong đó có H KM phát triển nhanh chóng, đa d ng và phức t p. 1.2.3. Nội dung của pháp luật khuyến mại VBQPPL có giá trị pháp lý cao nhất trong lĩnh vực XTTM là uật Thư ng m i được an hành năm 2005. LTM quy định tư ng đối đầy đủ các ho t động XTTM, trong đó có H KM. Các quy định về KM trong LTM, sau đó, được chi tiết 12 ghị quyết 04/2019/ Q-H TP ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng Thẩm phán T a án nh n d n Tối
 38. 38. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 cao về quy trình lựa chọn, công ố và áp dụng án lệ.
 39. 39. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 19 trong một số văn ản dư i luật mà văn ản đang có hiệu lực là 81 và một số văn ản dư i luật khác. ội dung c ản của PLKM sẽ ao gồm các nhóm quy định sau: - Nhóm quy định pháp luật về chủ thể hoạt động khuyến mại PLKM đã quy định rõ về quyền KM của thư ng nh n. Việc đặt ra các quy định về chủ thể thực hiện KM nhằm đảm ảo H KM được thực hiện ởi các đối tượng thực sự có nhu cầu và đủ điều kiện để thực hiện KM, nhằm th c đẩy việc mua án hàng hoá, cung ứng dịch vụ của chính các thư ng nh n đó. - Nhóm quy định về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, hạn mức khuyến mại PLKM đã quy định rõ HHDV được KM, dùng để KM không ao gồm các lo i HHDV nào. go i trừ các lo i HHDV này thì thư ng nh n được quyền thực hiện KM hoặc dùng làm quà tặng, giải thưởng cho tất các các lo i HHDV khác. Các quy định này được đặt ra nhằm h n chế những lo i hàng hóa tác động đến sức kh e, tính m ng con ngư i hoặc ảnh hưởng đến trật tự xã hội, không khuyến khích tiêu thụ và/hoặc có sự kiểm soát chặt chẽ khi sử dụng… để phù hợp v i các chính sách đang áp dụng đối v i các lo i hàng hóa, sản phẩm này. Pháp luật cũng có quy định về h n mức KM tối đa nhằm h n chế việc sử dụng KM nhằm c nh tranh không lành m nh. - Nhóm quy định pháp luật về hình thức khuyến mại Hình thức KM được hiểu là cách thức thư ng nh n iểu hiện để dành cho khách hàng những lợi ích nhất định nhằm th c đẩy việc mua án HHDV của mình. Việc đặt ra quy định cụ thể đối v i các hình thức KM là cần thiết, gi p cho các thư ng nh n có thể tự do lựa chọn cách thức thực hiện để phù hợp v i kế ho ch kinh doanh của mình dựa trên các yếu tố như: đối tượng khách hàng mà thư ng nh n hư ng t i, nguồn kinh phí ra để thực hiện CTKM, ph m vi thực hiện KM… ồng th i thư ng nh n không ị gi i h n thực hiện KM trong các hình thức được luật quy định mà có thể sáng t o thực hiện theo cách thức khác không được quy định trong luật nhằm đưa HHDV của mình đến v i ngư i tiêu dùng. - Nhóm quy định pháp luật về nguyên tắc hoạt động khuyến mại guyên t c H KM được hiểu là những điều c thư ng nh n phải tu n thủ trong quá trình thực hiện H
 40. 40. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 ản được đặt ra yêu cầu các KM. Việc đặt ra các nguyên
 41. 41. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 20 t c yêu cầu thư ng nh n phải tu n thủ nhằm đảm ảo các CTKM được thực hiện một cách hợp pháp, ngăn chặn các hành vi c nh tranh không lành m nh, ảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khi tham gia H KM. - Nhóm quy định pháp luật về thẩm quyền quản lý nhà nước và thủ tục khi thực hiện hoạt động khuyến mại Thẩm quyền QLNN về H KM có thể được hiểu là quy định về c quan nhà nư c được giao chức năng, nhiệm vụ, quyền h n trong công tác QLNN về H KM. Hiện nay, thẩm quyền QLNN về H KM đựợc ph n cấp quản lý gồm c quan quản lý cấp trung ư ng là Bộ Công Thư ng, c quan quản lý cấp địa phư ng là Sở Công Thư ng t i các địa phư ng. Việc ph n cấp QLNN đối v i H KM là phù hợp nhằm giao trách nhiệm kiểm tra, giám sát cho các địa phư ng quản lý H KM trên địa àn, đảm ảo việc ph n công nhiệm vụ, quyền h n phù hợp v i khả năng và điều kiện thực tế của mỗi cấp. Trư c khi thực hiện H KM, các thư ng nh n cần thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) cần thiết theo quy định của pháp luật. Theo đó, TTHC trong H KM được hiểu là trình tự do pháp luật quy định mà thư ng nh n phải tu n theo trư c khi triển khai thực hiện KM v i c quan QLNN có thẩm quyền. Việc quy định TTHC trong H KM là cần thiết nhằm đảm ảo CTKM của thư ng nh n được thực hiện một cách hợp pháp và thể hiện trách nhiệm quản lý của c quan QLNN có thẩm quyền. - Nhóm quy định pháp luật về các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khuyến mại Pháp luật quy định về các hành vi ị cấm trong H KM được hiểu là những điều thư ng nh n không được làm khi tiến hành H KM. Theo iều 33 Hiến pháp năm 2013: “Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm”. Quyền tự do kinh doanh của các chủ thể được hà nư c công nhận như một nguyên t c hiến định. KM là quyền của thư ng nh n trong quá trình ho t động kinh doanh. Pháp luật quy định các hành vi ị cấm trong KM là hoàn toàn cần thiết để đảm ảo quyền và lợi ích của tất cả các chủ thể trong quá trình thực hiện H KM.
 42. 42. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 21 goài các hành vi ị cấm còn có các hành vi khác không đ ng quy định của PLKM cũng có chế tài xử lý là xử ph t vi ph m hành chính13 nhằm xử lý nghiêm minh các hành vi vi ph m, kh c phục hậu quả do vi ph m hành chính g y ra theo đ ng quy định của pháp luật.14 1.2.4. Vị trí và vai trò của pháp luật khuyến mại PLKM là một ộ phận của pháp luật XTTM hay rộng h n là một ộ phận của pháp luật thư ng m i ao gồm các quy ph m pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội hình thành trong quá trình thư ng nh n tìm kiếm, th c đẩy ho t động mua án HHDV thông qua việc dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. PLKM là công cụ của nhà nư c, nhằm điều chỉnh các H KM trong khuôn khổ nhất định, là c sở để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong H KM, tránh các hành vi c nh tranh không lành m nh giữa các thư ng nh n, t o môi trư ng kinh doanh ình đẳng và ảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của ngư i tiêu dùng khi tham gia H KM của các thư ng nh n. PLKM cũng như các văn ản pháp luật khác là phư ng tiện để thể chế hóa đư ng lối, chủ trư ng, chính sách của ảng làm cho đư ng lối, chủ trư ng, chính sách đó có hiệu lực chung trên ph m vi toàn xã hội. Trên c sở đó, đánh giá hiệu quả thực thi PLKM cũng như xem xét việc thực hiện trong thực ti n. ồng th i, PLKM là phư ng tiện, c sở pháp lý cho tổ chức và ho t động của các c quan nhà nư c quản lý H KM, là phư ng tiện để hà nư c quản lý có hiệu lực, hiệu quả, n m t ho t động của nền kinh tế từ vi mô đến vĩ mô từ đó có sự điều chỉnh phù hợp. Các c quan Q NN được tổ chức, thành lập nhằm thực thi P KM, đảm ảo vai tr Q về thư ng m i cũng như thể hiện trách nhiệm, quyền lực của hà nư c trong việc đảm ảo ho t động KM trong khuôn khổ pháp luật. PLKM t o hành lang pháp lý để cho các DN được ình đẳng trong H KM, đồng th i hà nư c là chủ thể quản lý cũng dựa vào chuẩn mực đó mà điều chỉnh 13 Các hành vi vi ph m quy định của pháp luật khuyến m i được quy định chi tiết t i iều 33 Nghị định số 98/2020/ - CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử ph t vi ph m hành chính trong ho t động thư ng m i, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi ngư i tiêu dùng. 14 Vũ Mỹ Linh, “Hoàn thiện pháp luật khuyến mại ở Việt Nam hướng tới việc sửa đổi, bổ sung Luật Thương
 43. 43. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 mại năm 2005”, Luận văn Th c sĩ uật học, năm 2017, tr.14-16.
 44. 44. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 22 các quan hệ phát sinh. Trong nền kinh tế thị trư ng hiện nay, các H KM được thực hiện rất đa d ng, phong ph làm nảy sinh nhu cầu điều chỉnh của pháp luật để lo i những việc như lợi dụng KM nhằm lừa dối khách hàng, c nh tranh không lành m nh,... Việc P KM điều chỉnh khẳng định sự ình đẳng của mọi đối tượng liên quan trong việc thực hiện H KM, thể hiện sự ình đẳng về quyền và nghĩa vụ của các ên khi thực hiện và khi vi ph m nghĩa vụ. P KM cũng ghi nhận những quyền lợi chính đáng của các ên. P KM góp phần t o t m lý yên tâm, chủ động, sáng t o của ên tham gia vào H KM ởi nh có hành lang pháp lý này mà các chủ thể được ảo đảm quyền tự do ho t động trong khuôn khổ nhất định mà hà nư c ảo đảm. Sự điều chỉnh của PLKM góp phần t o ra môi trư ng kinh doanh lành m nh. Pháp luật là phư ng tiện điều chỉnh các quan hệ xã hội, trong đó có các quan hệ phát sinh trong ho t động KM. Pháp luật ghi nhận và thể chế hóa các quyền tự do và lợi ích hợp pháp của các bên và ảo đảm cho các quyền, lợi ích hợp pháp đó được thực hiện. Căn cứ vào các quy định của P KM, các chủ thể thực hiện KM, đối tượng tham gia CTKM hay các đối tượng khác có liên quan đến việc thực hiện H KM sẽ iết được quyền và nghĩa vụ của mình. Từ đó, họ xác định được gi i h n của mình được quyền thực hiện những gì để có thể ảo vệ hoặc yêu cầu ảo vệ quyền, lợi ích của mình cũng như không x m ph m đến quyền, lợi ích hợp pháp của ngư i khác. P KM quy định nhằm đảm ảo lợi ích c n ằng giữa các ên có liên quan, trong đó quan trọng nhất là đảm ảo quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng tham gia KM. h có P KM mà các ên có điều kiện ảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình, đấu tranh chống l i các hành vi vi ph m.
 45. 45. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 23 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 Chư ng 1 trình động KM t i Việt am. ày tổng quan về KM, hệ thống pháp luật điều chỉnh ho t ể làm rõ các vấn đề lý luận về KM, học viên đã nghiên cứu, tổng hợp các tài liệu trong nư c và nư c ngoài, từ đó ph n tích các vấn đề c ản như khái niệm, đặc điểm, nội dụng và vai tr của KM. uận văn cũng đã làm rõ nội hàm PLKM thông qua việc ph n tích khái niệm và đặc điểm của PLKM, nguồn của PLKM, nội dung, vị trí và vai tr của PLKM. Qua đó có thể thấy, hệ thống pháp luật điều chỉnh H KM của Việt am được x y dựng tư ng đối đầy đủ, ao gồm được hết các nội dung cần thiết điều chỉnh H KM. Việc nghiên cứu các nội dung nêu trên là tiền đề, c sở khoa học pháp lý để học viên ph n tích, ình luận, làm rõ những quy định hiện hành, những ất cập, h n chế c n tồn t i trong Chư ng 2.
 46. 46. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 24 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT KHUYẾN MẠI VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT KHUYẾN MẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Trong Chư ng 2, học viên khái quát nội dung các quy định pháp luật hiện hành về KM thông qua từng nhóm quy định c ản. Bên c nh đó, một trong những nội dung quan trọng được trình ày là thực tr ng áp dụng các quy định đó, thông qua đó đánh giá những kết quả đ t được và chỉ ra những h n chế và nguyên nhân. 2.1. Nội dung của pháp luật khuyến mại của Việt Nam 2.1.1. Các quy định chung của pháp luật khuyến mại Qua việc nghiên cứu các quy định của P KM, học viên khái quát quy định P KM của Việt am theo một số nhóm quy định chính như sau: 2.1.1.1. Quy định về chủ thể hoạt động khuyến mại Theo quy định của LTM, chủ thể thực hiện KM là thư ng nh n. Thư ng nhân được quy định t i iều 6 LTM, theo đó “Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh”15 . Thư ng nh n thực hiện KM thuộc một trong các trư ng hợp sau đ y: - Thương nhân trực tiếp KM cho HHDV mà mình kinh doanh: ối tượng này khá phổ iến ởi họ hiểu rõ HHDV mà mình kinh doanh cũng như có thể tự tổ chức thực hiện và đưa ra các hình thức KM phù hợp. Thư ng nh n có thể thực hiện KM trực tiếp hoặc thực hiện KM thông qua các thư ng nh n ph n phối như bán uôn, án lẻ, đ i lý, nhượng quyền thư ng m i…16 . - Thương nhân kinh doanh dịch vụ KM thực hiện KM cho HHDV của thương nhân khác theo thỏa thuận iều 89 LTM quy định: “Kinh doanh dịch vụ khuyến mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ
 47. 47. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 16 Khoản 1 iều 2 Nghị định số 81/2018/ -CP
 48. 48. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 25 của thương nhân khác trên cơ sở hợp đồng”. Các thư ng nh n kinh doanh dịch vụ KM thư ng là những thư ng nh n hiểu rõ quy định P KM và có kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện CTKM để có thể x y dựng và thực hiện CTKM một cách chuyên nghiệp cho các thư ng nh n có nhu cầu. Quan hệ sử dụng dịch vụ KM hình thành giữa thư ng nh n có nhu cầu thực hiện KM v i thư ng nh n kinh doanh dịch vụ KM được thiết lập trên c sở hợp đồng17 . iều 91 LTM cũng quy định thư ng nh n có quyền tự tổ chức KM hoặc thuê thư ng nh n kinh doanh dịch vụ KM thực hiện việc KM cho mình. Quyền của thư ng nh n thực hiện KM là điều mà pháp luật ghi nhận và cho phép thư ng nh n xử sự khi thực hiện H KM. iều 95 LTM quy định về quyền của thư ng nh n thực hiện KM, theo đó khi tổ chức H KM, thư ng nh n có quyền tự chủ động x y dựng nội dung CTKM theo quy định của pháp luật. ghĩa vụ của thư ng nh n thực hiện KM là điều được pháp luật ghi nhận và thư ng nh n uộc phải xử sự khi thực hiện H KM. iều 96 LTM quy định về nghĩa vụ của thư ng nh n thực hiện KM ao gồm việc thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định, trách nhiệm thông báo công khai các nội dung ho t động KM ( iều 97, iều 98 quy định cụ thể nội dung, cách thức thông áo công khai), nghĩa vụ thực hiện đ ng nội dung đã thông áo và cam kết v i khách hàng, nghĩa vụ nộp ng n sách nhà nư c trong trư ng hợp giải thưởng không có ngư i tr ng thưởng (đối v i chư ng trình KM mang tính may rủi) và nghĩa vụ tu n thủ các th a thuận trong hợp đồng dịch vụ KM đã ký kết18. goài các nghĩa vụ nêu trên, 81 cũng có quy định về nghĩa vụ của thư ng nh n trực tiếp KM cho HHDV mà mình kinh doanh và nghĩa vụ của thư ng nh n kinh doanh dịch vụ KM thực hiện KM cho HHDV của thư ng nh n khác theo th a thuận, về việc thực hiện TTHC, việc cung cấp thông tin chư ng trình và trách nhiệm trư c pháp luật cũng như khách hàng tham gia chư ng trình19 . 17 iều 90 TM quy định: “Hợp đồng dịch vụ khuyến m i phải được lập thành văn ản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tư ng đư ng”. 18 Khoản 5 iều 96 Luật Thư ng m i năm 2005. 19 iều 16 Nghị định số 81/2018/-CP.
 49. 49. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
 50. 50. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 26 2.1.1.2. Quy định về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, hạn mức khuyến mại Thư ng nh n thực hiện KM ằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định như tặng, thưởng HHDV (quà tặng) cho khách hàng nhằm mục đích thúc đẩy quá trình tiêu thụ HHDV của mình. Pháp luật Việt am đã quy định cụ thể về HHDV được KM và HHDV dùng để KM. * iều 93 LTM quy định “hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ được thương nhân sử dụng các hình thức khuyến mại để xúc tiến việc bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó”. “Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp”. Ngoài ra, khoản 1 iều 5 ghị định 81/2018/ -CP quy định cụ thể HHDV được KM không ao gồm một số lo i HHDV nhất định. hư vậy, thư ng nh n được thực hiện KM cho HHDV theo quy định. * iều 94 LTM quy định “hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để tặng, thưởng, cung ứng không thu tiền cho khách hàng”, đồng th i “phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp”. Ngoài ra, khoản 2 iều 5 ghị định 81/2018/ -CP quy định HHDV dùng để KM không ao gồm một số lo i HHDV nhất định. hư vậy, thư ng nh n được lựa chọn HHDV của mình hoặc HHDV khác để làm giải thưởng, quà tặng của CTKM theo quy định. Chính phủ quy định cụ thể h n mức tối đa về giá trị của HHDV dùng để KM, mức giảm giá tối đa đối v i HHDV được KM mà thư ng nh n được thực hiện trong H KM20 t i iều 6 và iều 7 ghị định 81/2018/ -CP. Cụ thể: - H n mức tối đa về giá trị HHDV dùng để KM là 50%21 : ối v i từng trư ng hợp KM cụ thể, giá trị vật chất dùng để KM cho một đ n vị HHDV được KM không được vượt quá 50% giá của đ n vị HHDV được KM đó trư c th i gian 20 Khoản 4 iều 94 Luật Thư ng m i năm 2005. 21 iều 6 Nghị định số 81/2018/-CP.
 51. 51. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
 52. 52. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 27 KM22 , tổng giá trị của HHDV dùng để KM23 trong một CTKM không được vượt quá 50% tổng giá trị của HHDV được KM24 . Ngoài ra, h n mức tối đa về giá trị của HHDV dùng để KM lên đến 100% trong trư ng hợp tổ chức các CTKM tập trung25 (gi , ngày, tuần, tháng, mùa khuyến m i) và các H KM trong khuôn khổ các chư ng trình, ho t động XTTM do Thủ tư ng Chính phủ quyết định26 . - Mức giảm giá tối đa đối v i HHDV được KM là 50% giá HHDV đó ngay trư c th i gian KM27 . Ngoài ra, Chính phủ cũng cho phép giảm giá lên đến 100% trong các trư ng hợp tổ chức các CTKM tập trung và các H KM trong khuôn khổ các chư ng trình, ho t động XTTM do Thủ tư ng Chính phủ quyết định28 . Tuy nhiên, v i một số lo i HHDV sẽ không áp dụng h n mức nêu trên, cụ thể đối v i “hàng hóa dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước; hàng thực phẩm tươi sống; hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất, kinh doanh”29 . 2.1.1.3. Quy định về hình thức khuyến mại Có nhiều cách thức khác nhau để thư ng nh n mang l i lợi ích nhất định cho khách hàng của mình. ợi ích mà khách hàng được hưởng có thể là lợi ích vật chất (tiền, hàng hóa), hay lợi ích phi vật chất (được cung ứng dịch vụ mi n phí). Pháp 22Khoản 1 iều 6 Nghị định số 81/2018/ -CP. 23 Khoản 3 iều 6 Nghị định số 81/2018/ -CP quy định: “Giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại thuộc một trong các trường hợp sau đây: Trường hợp thương nhân thực hiện khuyến mại không trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hàng hóa hoặc không trực tiếp cung ứng dịch vụ dùng để khuyến mại, giá trị được tính bằng giá thanh toán của thương nhân thực hiện khuyến mại để mua hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại hoặc giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại tại thời điểm công bố; Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa của thương nhân đó trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hoặc cung ứng dịch vụ, giá trị được tính bằng giá thành hoặc giá nhập khẩu của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại”. 24 Khoản 2 iều 6 Nghị định số 81/2018/ -CP. 25 iểm a khoản 5 iều 6 Nghị định số 81/2018/N -CP quy định: “Chương trình khuyến mại tập trung là gồm các đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết theo quy định của pháp luật lao động (Đợt Tết Âm lịch: 30 ngày ngay trước ngày đầu tiên của năm Âm lịch; Các ngày nghỉ lễ, tết khác) và các chương trình do cơ quan nhà nước (cấp trung ương và cấp tỉnh) chủ trì tổ chức, trong một khoảng thời gian xác định, theo hình thức giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại nhằm thực hiện các chính sách phát triển kinh tế có mục tiêu của Quốc gia, của địa phương. Nhà nước có chính sách khuyến khích việc tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung. Mọi thương nhân đều được quyền tham gia vào các chương trình”. 26Khoản 4 iều 6 Nghị định số 81/2018/ -CP. 27Khoản 1 iều 7 Nghị định số 81/2018/ -CP. 28Khoản 2 iều 7 Nghị định số 81/2018/ -CP.
 53. 53. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 29Khoản 3 iều 7 Nghị định số 81/2018/ -CP.
 54. 54. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 28 luật quy định các hình thức KM thư ng nh n được thực hiện t i iều 92 LTM và Mục 2 81, ao gồm: - Đưa hàng hóa mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu KM ằng cách đưa hàng hóa mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu nghĩa là “khi nhận hàng mẫu, dịch vụ mẫu, khách hàng không phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào”30 . HHDV mẫu phải là HHDV mà thư ng nh n đang hoặc sẽ án hợp pháp trên thị trư ng31 . Hình thức này thư ng được áp dụng khi thư ng nh n cần gi i thiệu HHDV m i hoặc HHDV đã cải tiến đến khách hàng nhằm mục đích thâm nhập vào thị trư ng. Trên thực tế những sản phẩm được sử dụng là hàng mẫu thư ng có giá trị không l n, việc KM ằng hàng mẫu nhằm mục đích thăm d thị trư ng, t o thói quen cho ngư i tiêu dùng đối v i việc sử dụng cũng như kiểm tra chất lượng HHDV. Khi thực hiện hình thức KM này thư ng nh n cần phải đảm ảo chất lượng của HHDV cũng như “phải thông báo cho khách hàng đầy đủ thông tin liên quan đến việc sử dụng hàng mẫu, dịch vụ mẫu”32 . - Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng Theo quy định của pháp luật, thư ng nh n thực hiện KM theo hình thức này ằng cách tặng HHDV cho khách hàng có thể kèm theo hoặc không kèm theo việc mua HHDV của thư ng nh n33 . HHDV được dùng làm quà tặng trong hình thức KM này có thể là HHDV mà thư ng nh n đang kinh doanh hoặc là HHDV của thư ng nh n khác. Khi thực hiện KM, ngoài các thông tin phải thông áo công khai theo quy định34 , thư ng nh n c n phải thông áo công khai “giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ được tặng cho khách hàng”35 . Mục đích của tặng quà là nhằm tác động đến t m lý của khách hàng, kích thích mua hàng nhằm tăng thêm số lượng hàng hóa án ra, lôi kéo khách hàng 30 Khoản 2 iều 8 Nghị định số 81/2018/ -CP. 31 Khoản 1 iều 8 Nghị định số 81/2018/ -CP. 32 Khoản3 iều 8 Nghị định số 81/2018/ -CP. 33 iều 9 Nghị định số 81/2018/-CP. 34 Khoản 1 iều 97 Luật Thư ng m i năm 2005.
 55. 55. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 35 iểm a khoản 2 iều 97 Luật Thư ng m i năm 2005.
 56. 56. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 29 đang sử dụng HHDV của thư ng nh n KM. ể đ t được điều đó, quà tặng phải là sản phẩm hữu ích, phải có sức hấp dẫn nhất định đủ để làm cho khách hàng muốn sở hữu nó hoặc lợi ích nhận được phải vượt lên so v i giá khách hàng phải trả và chất lượng nhận được từ việc mua hàng. Khi giữa các sản phẩm c nh tranh trên thị trư ng không có sự khác iệt đáng kể thì hình thức này sẽ tác động l n đến t m lý của khách hàng và t o ra hiệu quả cao. ôi khi, việc áp dụng hình thức KM này nhiều sẽ t o nên t m lý ch đợi chỉ mua hàng khi có KM. - Khuyến mại bằng hình thức giảm giá KM ằng hình thức giảm giá nghĩa là thư ng nh n án HHDV v i giá thấp h n giá bán HHDV trư c đó (được áp dụng trong th i gian KM). Pháp luật quy định mức giảm giá tối đa HHDV được KM trong th i gian KM t i ất kỳ th i điểm nào không được vượt quá 50% giá HHDV đó ngày trư c th i gian KM trừ trư ng hợp các chư ng trình KM tập trung hoặc một số mặt hàng nhất định36 . Tùy theo chủ trư ng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của hà nư c trong từng th i kỳ, hà nư c có quy định cụ thể về giá của một số lo i HHDV. Thư ng nh n kinh doanh các lo i HHDV này phải tu n thủ để đảm ảo các quy định khi thực hiện KM. ếu HHDV thuộc diện hà nư c quản lý giá thì việc KM theo hình thức này được quy định như sau: + “Không được giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ trong trường hợp giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước định giá cụ thể”37 . Theo quy định hiện hành, hà nư c định mức giá cụ thể đối v i: “Các dịch vụ hàng không, bao gồm: dịch vụ cất cánh, hạ cánh; điều hành bay đi, đến; hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay; soi chiếu an ninh; Dịch vụ kết nối viễn thông; Điện: giá truyền tải điện; giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện”38 . + “Không được giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ xuống thấp hơn mức giá tối thiểu trong trường hợp giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ thuộc diện Nhà nước quy định khung giá hoặc quy định giá tối thiểu”39 . 36 iều 7 Nghị định số 81/2018/-CP. 37 Khoản2 iều 10 Nghị định số 81/2018/-CP. 38 iểm a khoản 3 iều 19 Luật Giá năm 2012.
 57. 57. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 39 Khoản 3 iều 10 Nghị định số 81/2018/ -CP.
 58. 58. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 30 Theo quy định hiện hành, hà nư c quy định khung giá đối v i: “giá phát điện; giá bán buôn điện; mức giá bán lẻ điện bình quân; dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa tuyến độc quyền”40 . hà nư c định khung giá và mức giá cụ thể đối v i: “Đất, mặt nước, nước ngầm, rừng thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu và nước sạch sinh hoạt; Giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công vụ được xây dựng chi từ nguồn ngân sách nhà nước; giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và dịch vụ giáo dục, đào tạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở giáo dục, đào tạo của Nhà nước”41 . hà nư c định giá tối đa hoặc giá tối thiểu đối v i: “Hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia; hàng hóa, dịch vụ được Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sản xuất, kinh doanh; sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, trừ dịch vụ được quy định tại điểm c khoản 3 Điều này; Sản phẩm thuốc lá điếu sản xuất trong nước; Giá cho thuê đối với tài sản nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng”42 . + “Nghiêm cấm việc lợi dụng hình thức khuyến mại này để bán phá giá hàng hóa, dịch vụ”43 . ợi dụng tâm lí muốn mua hàng rẻ của ngư i tiêu dùng, một số D sản xuất, ph n phối, kinh doanh HHDV lợi dụng hình thức KM giảm giá để câu kéo khách hàng, chiếm lĩnh thị phần. ể đảm ảo môi trư ng c nh tranh lành m nh, pháp luật nghiêm cấm các thư ng d n lợi dụng hình thức KM giảm giá để bán phá giá HHDV. + Pháp luật cho phép thực hiện KM ằng hình thức này tối đa là 120 ngày trong một năm đối v i một lo i nhãn hiệu HHDV (không ao gồm th i gian thực hiện KM trong khuôn khổ các CTKM tập trung và các chư ng trình, ho t động XTTM do Thủ tư ng Chính phủ quyết định)44 . Việc pháp luật gi i h n th i gian thực hiện KM ằng hình thức giảm giá đối v i một lo i nhãn hiệu HHDV trong 40 iểm b khoản 3 iều 19 Luật Giá năm 2012. 41 iểm c khoản 3 iều 19 Luật Giá năm 2012. 42 iểm d khoản 3 iều 19 Luật Giá năm 2012. 43Khoản 4 iều 10 Nghị định số 81/2018/ -CP.
 59. 59. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 44Khoản 5 iều 10 Nghị định số 81/2018/ -CP.
 60. 60. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 31 một năm có mục đích vừa ảo đảm tính chủ động cho thư ng nh n thực hiện KM, vừa ngăn ngừa hành vi giảm giá nhằm c nh tranh không lành m nh. Có thể nói giảm giá là hình thức KM thông dụng do đ y là hình thức đánh trực tiếp vào t m lý tiêu thụ của khách hàng. Khách hàng thấy được sự hấp dẫn và thông qua việc nhận thấy lợi ích ằng cách so sánh giá cả chênh lệch trư c và trong th i gian KM, họ tiếp tục mua hàng và thậm chí c n mua rất nhiều và cũng giúp cho ngư i tiêu dùng có thể mua được những sản phẩm v i giá rẻ h n. Giảm giá là một trong những hình thức d áp dụng và đ n giản h n các hình thức KM khác. DN không cần chuẩn ị quà tặng, sản phẩm mẫu hay thực hiện những thủ tục để trao thưởng cho khách hàng mà chỉ cần ấn định mức giảm giá nhất định đối v i từng sản phẩm của mình để thu h t khách hàng. Hình thức giảm giá gi p cho các thư ng nh n có thể nhanh chóng án hết được hàng hóa, thu hồi vốn nhanh để tiếp tục tái đầu tư vào các ho t động khác. Các DN sản xuất, cung ứng dịch vụ tính toán các chi phí và chấp nhận “hy sinh” một phần lợi nhuận để giảm giá. V i những hàng hóa có giá thành cao, khó tiêu thụ trên thị trư ng, những lo i HHDV m i tiếp cận v i thị trư ng thì cũng gi p thư ng nh n đẩy m nh việc án hàng. Tuy nhiên, trên thực tế có một số DN lợi dụng l ng tin của khách hàng thực hiện KM giảm giá để bán các mặt hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc hoặc ấn định giá bán cao sau đó liên tục thực hiện KM theo hình thức giảm giá nhằm tác động vào tâm lý của khách hàng khi cho rằng được hưởng lợi ích khi mua HHDV. Mặc dù pháp luật đã nghiêm cấm án phá giá nhưng việc án hàng giảm giá d dẫn t i việc c nh tranh không lành m nh giữa các DN, d g y lũng đo n thị trư ng. - Bán HHDV kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ KM theo hình thức này nghĩa là khách hàng sẽ được tặng kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ45 khi mua HHDV của thư ng nh n trong th i gian KM. Phiếu mua hàng thư ng có ý nghĩa giảm giá hoặc có mệnh giá nhất định
 61. 61. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 45 Khoản 1 iều 11 Nghị định số 81/2018/ -CP: “Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ kèm theo hàng hóa được bán, dịch vụ được cung ứng là phiếu để mua hàng hóa, nhận cung ứng dịch vụ của chính thương nhân đó hoặc để mua hàng hóa, nhận cung ứng dịch vụ của thương nhân, tổ chức khác”.
 62. 62. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 32 để khách hàng thanh toán trong những lần mua sau. Phiếu sử dụng dịch vụ có thể cho phép khách hàng được sử dụng dịch vụ mi n phí hoặc theo điều kiện do nhà cung ứng dịch vụ đưa ra. Khi thực hiện KM theo hình thức này, thư ng nh n cần lưu ý tu n thủ quy định h n mức tối đa về giá trị vật chất dùng để KM46 . Khi thực hiện KM, ngoài các thông tin phải thông áo công khai theo quy định47 , thư ng nh n c n phải thông áo công khai “giá trị bằng tiền hoặc lợi ích cụ thể mà khách hàng được hưởng từ phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ; địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ và các loại hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng có thể nhận được từ phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ”48 . - Bán HHDV có kèm theo phiếu dự thi Khi thực hiện KM theo hình thức này, khách hàng sẽ nhận được phiếu dự thi kèm theo khi mua HHDV. Phiếu dự thi (hoặc các hình thức khác tư ng đư ng) cho phép các khách hàng tham dự một cuộc thi do thư ng nh n thực hiện KM tổ chức. Khi tham dự cuộc thi, thư ng nh n sẽ chọn ngư i trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công ố49 , khách hàng có thể nhận được hoặc không nhận được giải thưởng gì phụ thuộc vào kết quả dự thi của họ. Việc tổ chức thi và mở thưởng phải được tổ chức công khai, có sự chứng kiến của đ i diện khách hàng và phải được thông áo cho Sở Công Thư ng n i tổ chức thi, mở thưởng trư c ngày tổ chức thi, mở thưởng (đối v i chư ng trình có tổng giá trị giải thưởng từ 100 triệu đồng trở lên)50 . ội dung của chư ng trình thi “không được trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam”51 , đồng th i phải ao gồm các thông tin liên quan được quy định t i Khoản 1 iều 97 LTM và thông tin về “loại giải thưởng và giá trị của từng loại giải thưởng, thể lệ tham gia các chương trình khuyến mại, cách thức lựa chọn người trúng thưởng”52 . 46 Khoản 2 iều 11 Nghị định số 81/2018/ -CP. 47 Khoản 1 iều 97 Luật Thư ng m i năm 2005. 48 iểm c khoản 2 iều 97 Luật Thư ng m i năm 2005. 49Khoản 3 iều 12 Nghị định số 81/2018/ -CP 50Khoản 2 iều 12 Nghị định số 81/2018/ -CP. 51 iều 12 Nghị định số 81/2018/ -CP. 52 iểm d khoản 2 iều 97 Luật Thư ng m i năm 2005.
 63. 63. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149

×