SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 23
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ……………………
KHOA …………………..
------------------
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ANLU VIỆT NAM
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:………………..
HVTH: …………………………………………
MSSV: …………………………………………
LÔÙP: …………………………………………
Hà Nội
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
i
LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô trường Đại Học
………………. đã truyền đạt cho em nhiều kiến thức quý báu trong suốt thời gian em
theo học tại trường.
Đặc biệt em rất chân thành cảm ơn …………………. đã tận tình hướng dẫn em
hoàn thành và trình bày thành công báo cáo tốt nghiệp này.
Đồng thời cũng xin gửi lời cảm ơn đến các bạn bè đồng nghiệp và gia đình và
toàn thể anh chị trong Công ty Cổ Phần Anlu Việt Nam đã ủng hộ, giúp đỡ em trong
quá trình học tập, tạo mọi điều kiện cho em hoàn thành tốt bài báo cáo này
Do hạn chế về kinh nghiệm, thời gian nên những kiến thức mà em đưa ra chắc
chắn không tránh khỏi sai sót. Em mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các anh
chị và các Thầy Cô
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
ii
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
iii
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
iv
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN...................................................................................................................i
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP .................................................................. ii
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ....................................................... iii
LỜI NÓI ĐẦU.................................................................................................................6
1.Lý do chọn đề tài ..........................................................................................................6
2. Mục đích nghiên cứu..........................................................................................6
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài:...........................................................6
4. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................................6
5. Lời cảm ơn .........................................................................................................7
NỘI DUNG......................................................................................................................8
1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ANLU VIỆT NAM .................................8
1.1. Quá trình hình thành và quá trình phát triển ............................................................8
1.1.1. Quá trình hình thành..............................................................................................8
1.1.2.Quá trình phát triển.................................................................................................9
1.2.Nhiệm vụ và quyền hạn...........................................................................................10
1.2.1.Nhiệm vụ ..............................................................................................................10
1.2.2. Quyền hạn............................................................................................................10
1.3.Cơ cấu tổ chức của công ty .....................................................................................11
1.3.1.Cơ cấu tổ chức......................................................................................................11
1.3.2.Chức năng của các phòng ban..............................................................................11
2. TỔ CHỨC BỘ MÁY VĂN PHÒNG ( PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ) TẠI
CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN ANLU VIỆT NAM...............................................14
2.1. Cơ cấu tổ chức........................................................................................................14
2.2 Chức năng nhiệm vụ các thành viên........................................................................15
3. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG
THỜI GIAN QUA.........................................................................................................17
3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2013 – 2015) ......17
3.2 Đánh giá hoạt động văn phòng tại phòng hành chính nhân sự................................18
KẾT LUẬN ...................................................................................................................19
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
v
6
LỜI NÓI ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
Đã từ rất lâu, vai trò con người được khẳng định trong mọi hoạt động. Con
người vừa là đối tượng phục vụ của mọi hoạt động kinh tế xã hội, vừa là nhân tố có vai
trò quyết định đối với sự phát triển của xã hội. Và rõ ràng trong nền kinh tế thị trường
luôn cạnh tranh và biến động hiện nay, nhân lực vẫn là nguồn tài nguyên quan trọng
nhất, sinh động nhất và phức tạp nhất và nó phải được đầu tư, sử dụng, duy trì và phát
triển sao cho luôn đáp ứng được những yêu cầu đặt ra ở bất cứ thời điểm hay hoàn
cảnh nào của một tổ chức hay doanh nghiệp. Đây tưởng chừng là một vấn đề đơn giản
nhưng vô cùng phức tạp. Vì nó quyết định sự thành công hay thất bại của một doanh
nghiệp, đòi hỏi các nhà quản trị phải phân tích một cách kỹ lưỡng điều kiện cũng như
môi trường, tình hình thực tế trong doanh nghiệp để có thể đưa ra các giải pháp thích
hợp cho việc quản lý thành công nguồn nhân lực.
Vậy để doanh nghiệp có thể tồn tại, cạnh tranh và bền vững phát triển thì công
tác hành chính tổng hợp cần được chú trọng. Dựa vào tình hình thực tế của Công ty Cổ
Phần Anlu Việt Nam, em đã quyết định chọn Công ty Cổ Phần Anlu Việt Nam để
xin thực tập và làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp
2. Mục đích nghiên cứu
Mục tiêu báo cáo là nghiên cứu có một cái nhìn chính xác về tổ chức văn phòng
tại công ty Công ty Cổ Phần Anlu Việt Nam Trên cơ sở những số liệu thực tế cũng
như phân tích để đưa ra một số kiến nghị và đề xuất để góp phần hoàn thiện công tác
tổ chức hành chính văn phòng của công ty cũng như với nhà trường.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài:
Đối tượng nghiên cứu là công tác tổ chức bộ máy văn phòng của công ty Công
ty Cổ Phần Anlu Việt Nam. Vào thời điểm em nghiên cứu, công việc của các bộ phận
vẫn hoạt động bình thường.
Phạm vi nghiên cứu: Phòng hành chính nhân sự của Công ty Cổ Phần Anlu Việt
Nam.
4. Phương pháp nghiên cứu
+ Phương pháp tổng hợp và phân tích.
7
Thu thập dữ liệu thứ cấp gồm những tài liệu có sẵn trong bộ phận nhân sự liên quan
đến lịch sử hình thành, sơ đồ tổ chức, hoạt động kinh doanh.
+ Phương pháp quan sát và thực hành.
Thông qua những tháng ngày thực tập tại công ty, tham gia và thực hiện một số hoạt
động trong công ty, quan sát hoạt động của công ty, từ đó người viết đánh giá một số
hoạt động thức tế
5. Lời cảm ơn
Qua quá trình thực tập ở Công ty Cổ Phần Anlu Việt Nam đã tạo điều kiện cho
em nghiên cứu và nắm bắt kiến thức thực tế nhằm củng cố kiến thức đã được trang bị
từ nhà trường. Trên cơ sở lý thuyết và phân tích thực tế cho thấy những vấn đề còn tồn
tại trong công tác quản trị văn phòng. Bằng cách phân tích đánh giá thông qua các chỉ
tiêu cụ thể em đã đưa ra một số giải pháp phù hợp với tình hình thực tế hiện nay để
công ty có thể tham khảo nhằm mục đích góp phần giải quyết những mặt mà công ty
còn hạn chế. Tuy nhiên do thời gian và trình độ còn nhiều hạn chế, kinh nghiệm, kiến
thức về thực tế tích lũy còn rất ít, các thông tin và số liệu cần thiết bị hạn chế hoặc
không thu thập được, do đó, nguồn số liệu chỉ tương đối chính xác, chưa bao quát đầy
đủ.Vì vậy, báo cáo tốt nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót nhất định,
nhưng đã giúp cho em có một số vốn kinh nghiệm về công tác quản trị nhân lực và
thấy được tầm quan trọng của nó trong thực tế. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến
và sự chỉ bảo của Qúy thầy cô cùng bạn bè để bài viết được hoàn thiện hơn.
8
NỘI DUNG
1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ANLU VIỆT NAM
1.1. Quá trình hình thành và quá trình phát triển
1.1.1. Quá trình hình thành
Năm 2009, xuất phát từ ý tưởng đem lại cho người tiêu dùng thuộc mọi tầng lớp
trong xã hội ngôi nhà với những thiết kế đẹp, sang trọng, phù hợp không gian và đẳng
cấp, Công ty Cổ Phần Anlu Việt Nam được thành lập nhằm thực hiện sứ mệnh đó.
Lúc đầu chỉ vỏn vẹn 6 – 7 nhân viên đầy tâm huyết, công ty đã bước những
bước đầu tiên trên con đường kinh doanh đầy khó khăn thử thách. Nhờ uy tín trong
kinh doanh và sự nỗ lực hết mình của đội ngũ nhân viên đã giúp đưa sản phẩm ngày
càng được hiện diện có mặt tại khắp các gia đình không chỉ ở thành phố Hà Nội, Thái
Nguyên mà còn tại các tỉnh lân cận khác, mang lại niềm tin yêu của người tiêu dùng
với sản phẩm của công ty.
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ANLU VIỆT NAM
Công ty Cổ Phần Anlu Việt Nam được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh
doanh số: 0107364137 với tổng số vốn điều lệ là 3 tỷ VNĐ.
Tên viết tắt: Cty TNHH SNV
Công Ty Cổ Phần Anlu Việt Nam
Địa chỉ: Số 20, ngõ 337 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc
Từ Liêm, Hà Nội
Mã số thuế: 0107364137
Người ĐDPL: Nguyễn Thị Như Lụa
Ngày hoạt động: 20-03-2009
Giấy phép kinh doanh: 0107364137
 Hoạt động chính: Xây dựng, bán buôn vật liệu xây dựng
 Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng
Trải qua hơn 6 năm hình thành và phát triển, với định hướng “Anlu Việt Nam –
Vì chất lượng cuộc sống”, cán bộ công nhân viên công ty luôn luôn cố gắng nỗ lực
hơn nữa đem đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất và một dịch vụ hoàn hảo
nhất để có thể làm hài lòng tất cả các khách hàng khó tính nhất.
9
Kết quả là hiện nay công ty đã có uy tín tại thị trường các tỉnh miền Bắc và
thành phố Hà Nội nói riêng và các khu vực khác nói chung.
Hiện nay, Anlu Việt Nam đã có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp lên tới
hơn 70 người.
Website: http://www.anluvietnam.com/
Email: anhmt2003@yahoo.com
Công ty Cổ Phần Anlu Việt Nam là một đơn vị kinh tế hạch toán độc lập , có
đầy đủ tư cách pháp nhân, có quan hệ đối nội đối ngoại tốt và có con dấu riêng . Công
ty luôn bình đẳng trong kinh doanh với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
khác. Công ty được phép mở tài khoản giao dịch tại các ngân hàng theo quy định của
pháp luật.
Công ty Cổ Phần Anlu Việt Nam được thành lập vào ngày 20 tháng 09 năm 2009
với mục đích phục vụ khách hàng đến mức cao nhất, cung cấp cho khách hàng những
sản phẩm chất lượng cao và phù hợp với yêu cầu của khách hàng và giải quyết các thủ
tục về hợp đồng kinh doanh. Trong vận hội lớn của đất nước hội nhập cùng thế giới,
đây là cơ hội cũng là thách thức lớn đối với Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp
nói riêng.
Trước tình hình đó, với chủ trương của Chính phủ là mở rộng đầu tư các ngành
kinh tế, đặc biệt là tài chính và bất động sản. Theo các chuyên gia trong và ngoài nước,
thị trường xây lắp Việt Nam có tiềm năng rất lớn.
1.1.2.Quá trình phát triển
o Năm 2009 đến năm 2011
Trong những năm đầu thành lập, Công ty Cổ Phần Anlu Việt Nam đã tạo được
chỗ đứng trong thị trường xây dựng là một trong những doanh nghiệp, tiên phong
trong lĩnh vực kinh doanh, xây dựng. Hoạt động chủ yếu là mua bán đất nền, tư vấn
cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty.
o Năm 2011 đến năm 2012
Vào những năm tiếp theo để đáp ứng nhu cầu thị trường, Anlu Việt Nam đã mở
rộng địa điểm kinh doanh mua bán đất ở khu vực Đồng Nai, Bình Dương..... Anlu Việt
10
Nam luôn hướng đến lợi ích của khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng với tiêu chí: Sản
phẩm tốt nhất – Dịch vụ tốt nhất – Giá cả phù hợp.
Anlu Việt Nam là nơi tập hợp của những con người tâm huyết, hoài bão, năng
động, sáng tạo và không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức từ
thực tiễn và các khóa huấn luyện đào tạo chuyên nghiệp với phương châm: TẬN TỤY
- UY TÍN - VÌ LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG.
o Năm 2013 đến nay
Qua nhiều năm kinh doanh dịch vụ xây dựng ở thị trường TP.HCM và các dự án
ở các tỉnh ven thành phố, Anlu Việt Nam từng bước khẳng định uy tín trong việc tiếp
thị và phân phối các dự án xây dựng bất động sản.
Bên cạnh đó, Công ty tích cực tìm kiếm khách hàng tiềm năng ngoài thị trường
và duy trì hợp tác với những khách hàng hiện có của công ty, gắn bó và chăm sóc
khách hàng.
1.2.Nhiệm vụ và quyền hạn
1.2.1.Nhiệm vụ
Hiện tại, Công ty Cổ Phần Anlu Việt Nam đã nhận được sự ủy thác của các chủ
đầu tư trong việc tiếp thị và phân phối của nhiều dự án.
Lãnh đạo công ty luôn có sự nhìn nhận lâu dài về xây dựng và chúng tôi luôn nỗ
lực đầu tư vào những mối quan hệ hợp tác chiến lược và được biết đến như một nhà
cung cấp các dịch vụ có chất lượng tốt nhất. Anlu Việt Nam quyết tâm trở thành một
công ty hàng đầu trong lĩnh vực Xây dựng. Công ty luôn cố gắng không ngừng để tạo
nên những giá trị riêng biệt cho khách hàng, cho nhân viên, và cho cộng đồng.
Chuyên cho thuê nhà, mặt bằng kinh doanh, ở kho, xưởng, bán đất nền. Chuyên
phân phối các dự án, khu dân cư, căn hộ, chung cư... Sang nhượng, chuyển nhượng
quyền kinh doanh. Tiếp thị, tư vấn hỗ trợ đầu tư, phát triển dự án.
Tạo môi trường làm việc thân thiện và hòa đồng trong tổ chức, gắn kết, giúp
nhau cùng phát triển. Công ty thực hiện chính sách ưu đãi, lương bổng cho nhân viên
khi làm việc.
1.2.2. Quyền hạn
11
Là một đơn vị kinh doanh xây lắp, Công ty thực hiện chế độ hạch toán kinh
doanh theo chế độ kế toán hiện hành.
Công ty có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng để giải quyết những vấn
đề phát sinh trong quá trình thực hiện và tranh chấp về hợp đồng với các bên có liên
quan. Công ty mở tài khoản bằng tiền Việt Nam tại ngân hàng Techcombank.
1.3.Cơ cấu tổ chức của công ty
1.3.1.Cơ cấu tổ chức
Công ty Cổ Phần Anlu Việt Nam có cơ cấu tổ chức khoa học và hợp lý. Bộ máy
cơ cấu tổ chức của đơn vị công ty:
Hình 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty
( Nguồn: Phòng Hành Chính – Nhân sự )
1.3.2.Chức năng của các phòng ban
o Ban Giám Đốc
- Xây dựng, triển khai, đánh giá việc thực hiện kế hoạch theo định hướng và mục
tiêu kinh doanh của Công ty.
- Xây dựng các chiến lược Marketing, quản lý khai thác thị trường và đẩy mạnh
phát triển doanh số bán hàng.
- Ban hành và phê duyệt các nội quy mới, ra quyết định trong việc quản trị nguồn
nhân lực nhân viên mới.
o Phòng Kinh Doanh: (1 trưởng phòng, 1 phó phòng và 15 nhân viên)
TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÒNG KINH
DOANH
PHÒNG
MARKETING
PHÒNG HC –
NS
PHÒNG KẾ
TOÁN
12
- Hoạch định và triển khai các phương án kinh doanh nhằm phát triển quy mô hoạt
động của công ty. Tổng hợp tình hình kinh doanh theo từng tháng, quý và đề ra các
giải pháp trong thời gian tiếp theo.
- Mở rộng thị phần, tìm thị trường mới.
- Tạo được ấn tượng và hình ảnh chất lượng kinh doanh của công ty, không để
khách hàng phàn nàn về cung cách phục vụ của nhân viên công ty.
- Tìm hiểu nhu cầu sử dụng sản phẩm/dịch vụ của khách hàng để tư vấn và giới
thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng.
- Thực hiện việc báo giá và soạn thảo hợp đồng theo yêu cầu.
- Ghi nhận các thông tin phản hồi của khách hàng và chuyển đến các bộ phận liên
quan để xử lý kịp thời.
- Phân loại khách hàng để có chế độ hậu mãi thích hợp.
o Phòng Marketing: (1 trưởng phòng và 4 nhân viên)
- Phòng Marketing có nhiệm vụ theo dõi và thu thập thông tin trên thị trường để có
những thông tin hỗ trợ cho việc lên kế hoạch triển khai các chiến lược kinh doanh.
- Theo dõi, chăm sóc và cải tiến website, khách hàng của công ty.
- Nghiên cứu và đưa ra các biện pháp hữu hiệu, tích cực nhằm quảng bá hình ảnh
thương hiệu công ty ra bên ngoài.
- Chịu trách nhiệm thiết kế, tố chức các cuộc họp, các buổi tọa đàm trong lẫn ngoài
công ty.
- Soạn thảo nội dung và thiết kế các mẫu quảng cáo, catalog, danh thiếp.....
- Hỗ trợ phòng kinh doanh trong việc tiếp cận khách hàng ( tìm kiếm thông tin
khách hàng, gửi catalog,...... ).
o Phòng Hành Chính – Nhân Sự: (1 trưởng phòng và 3 nhân viên)
- Phòng Hành Chính – Nhân Sự là phòng chuyên môn nghiệp vụ có chức năng mô
tả công việc các chức danh.
- Lập và triển khai các kế hoạch tuyển dụng nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực của các
bộ phận về yêu cầu tuyển dụng nhân viên cũng như các hoạt động công chúng nhằm
nâng cao hình ảnh của công ty.
13
- Xây dựng và thực hiện quy trình tuyển dụng như quảng cáo, thu nhận hồ sơ, thi và
phỏng vấn, khám sức khỏe và thương lượng với ứng viên.
- Tìm cách tốt nhất để nâng cao các hoạt động tuyển dụng như giới thiệu tại trường
Đại học, Cao đẳng hoặc tham gia hội chợ việc làm và đăng quảng cáo trên báo, trên
internet..... Hướng dẫn đào tạo cấp dưới về hệ thống nhân sự và đề xuất với cấp trên
trực tiếp về mọi ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng công việc của bộ phận.
- Tổ chức tuyển dụng theo sự phê duyệt của Ban Giám Đốc, đào tạo cán bộ nhân
viên đáp ứng theo yêu cầu hoạt động kinh doanh của công ty.
- Quản lý và theo dõi các hồ sơ nhân viên, theo dõi và thực hiện việc ký hợp đồng
thử việc, hợp đồng lao động, thanh lý hợp đồng.
- Thực hiện các thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,..... cho các nhân viên trong
công ty. Tổ chức lịch thử việc và hướng dẫn các nhân viên mới tiếp cận với công việc
của công ty.
- Thực hiện công tác chấm công, ngày đi làm và phổ biến các nội quy công ty cho
nhân viên mới.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ nhân sự, theo dõi việc chấm công và
nhắc nhở nhân viên thực hiện các nội quy trong công ty.
- Quản lý và phân phát văn phòng phẩm, theo dõi việc sử dụng, bảo dưỡng các thiết
bị văn phòng và quản lý hệ thống máy tính và dữ liệu của công ty.
o Phòng Kế Toán: (1 kế toán trưởng và 3 nhân viên kế toán)
- Phòng Kế Toán có chức năng thiết lập tình hình tài chính bằng cách triển khai và
áp dụng hệ thống thu thập, phân tích, xác minh và báo cáo thông tin tài chính.
- Tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế toán thống kê, phân tích hoạt động
sản xuất kinh doanh để phục vụ cho việc kiểm tra thực hiện kế hoạch của công ty.
- Cân đối sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo quy định của nhà
nước.
- Chủ trì làm việc với các cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra tài chính. Theo dõi lợi
nhuận, chi phí và lương thưởng của nhân viên.
- Đáp ứng các mục tiêu cho tài chính kế toán bằng cách dự báo những yêu cầu.
14
- Tránh vi phạm pháp luật bằng cách tìm hiểu các luật hiện tại và đề xuất, thực hiện
luật kế toán, đề nghị các thủ tục mới.
- Điều phối việc tập hợp, cũng cố đánh giá dữ liệu tài chính. Duy trì và kiểm soát
các thủ tục chính sách kế toán.
- Lưu trữ, theo dõi và thanh lý các hợp đồng, kiểm tra, rà soát, ghi chép chứng từ kế
toán đầy đủ và chính xác, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp.
- Chuẩn bị ngân sách hàng năm, phân tích những sai biệt và thực hiện động tác sửa
chữa. Lên dách sách các khoản thu, chi phù hợp cho các hoạt động của công ty.
- Phân tích tình hình tài chính, cân đối nguồn vốn, công nợ.. trong Công ty và báo
cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc.
- Cuối năm kế toán phải làm báo cáo tài chính và báo cáo lên giám đốc phê duyệt và
có định hướng cho năm kế tiếp. Chủ trì xây dựng, soạn thảo các văn bản có liên quan
đến công tác tài chính, kế toán, các quy định về quản lý chi tiêu tài chính trình Giám
đốc ban hành hoặc đề xuất với Lãnh đạo Công ty trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. TỔ CHỨC BỘ MÁY VĂN PHÒNG ( PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN
SỰ) TẠI CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN ANLU VIỆT NAM
2.1. Cơ cấu tổ chức
Hình 1.Cơ cấu phòng hành chính nhân sự
Nguồn: Phòng nhân sự
Tổng số: 04 nhân viên
Trưởng phòng: 01 nhân viên
Chuyên viên Nhân sự tiền lương: 01 nhân viên
Chuyên viên tuyển dụng nguồn nhân lực: 01 nhân viên
Trưởng
phòng
Chuyên viên
Nhân sự tiền
lương
Chuyên viên
tuyển dụng
Nhân sự
Chuyên viên
Hành chính
Văn phòng
15
Chuyên viên Hành chính Văn phòng: 01 nhân viên
Thạc sỹ: 01
Cử nhân: 03
2.2 Chức năng nhiệm vụ các thành viên
Trưởng phòng nhân sự: anh Lê Xuân Phát
Trưởng phòng nhân sự có nhiệm vụ chính là quản trị nguồn nhân lực trong công
ty. 4 nhiệm vụ chính của TPNS là: lập kế hoạch và tuyển dụng, đào tạo và phát triển,
duy trì và quản lý, cung cấp, truyền thông tin và dịch vụ nhân sự.
– Hỗ trợ cho cấp trên (Giám đốc/ ban giám đốc) giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh
vực nhân sự trong công ty.
– Điều hành các hoạt động trong phòng của mình.
– Tương tác, hỗ trợ các phòng, ban khác khi họ có yêu cầu hay khó khăn trong vấn đề
nhân sự.
Tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực
để phục vụ tốt chiến lược kinh doanh của Công ty.
Thực hiện các công tác hành chính quản trị nhằm đảm bảo các hoạt động điều
hành, quản lý của Công ty.
Chuyên viên Nhân sự tiền lương chị Đào Thị Thương
Chấm công nhân viên.
Xây dựng các biểu mẫu, quy trình đánh giá thành tích nhân viên.
Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá thành tích nhân viên.
Đôn đốc cán bộ công nhân viên trong toàn công ty thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
Triển khai áp dụng hệ thống thang bảng lương trong toàn Công ty.
Thực hiện báo cáo thống kê lao động và tiền lương Theo quy định.
Phối hợp với các phòng ban xây dựng và cập nhật điều chỉnh, bổ sung các chế độ chính
sách, nội quy, quy chế phù hợp từng thời điểm, giai đoạn.
Cấp phát thẻ BHXH, BHYT.
Triển khai thực hiện các chế độ chính sách của Nhà Nước liên quan đến quyền lợi,
nghĩa vụ của nhân viên.
Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của anh chị em trong công ty để có những giải pháp giải
16
tỏa kịp thời những vướng mắt cho họ.
Kiểm soát biểu mẫu, việc thực hiện đánh giá CBNV trong công ty.
Kiểm soát các chỉ tiêu đánh giá thành tích nhân viên ở từng phòng ban.
Xây dựng và quản lý hệ thống thang bảng lương. Thực hiện công tác lập bảng thanh
toán lương định kỳ hàng tháng.
Quản lý và chịu trách nhiệm về hồ sơ lương.
Đảm bảo việc thực hiện thống nhất các quy định về tiền lương, thưởng do công ty ban
hành.
Rà soát đề nghị và thực hiện việc nâng lương, nâng bậc cho người lao động Theo quy
định (Theo dõi tiến độ, thông báo cho trưởng bộ phận,tiến hành các thủ tục cần thiết).
Chịu trách nhiệm trong việc cập nhật, Theo dõi, kiểm tra và thực hiện công tác chế độ
chính sách lao động trong toàn công ty.
Hoàn tất các hồ sơ, biểu mẫu để mua BHYT, BHXH hằng tháng cho nhân viên.
Thực hiện bảng đối chiếu qúy , nữa năm, một năm với cơ quan bảo hiểm về việc mua
bảo hiểm.
Tổ chức xây dựng và Hoàn thiện các các chính sách lương bổng, khen thưởng, phúc
lợi, phụ cấp cho CBNV.
Kiểm soát việc chấm công và thực hiện thống nhất việc tính lương, chế độ phụ cấp,
khen thưởng cho CBNV trong toàn công ty.
Chuyên viên tuyển dụng nguồn nhân lực: anh Lê Xuân Thống
Dự báo nhu cầu tuyển dụng hàng năm.
Lên kế hoạch chuẩn bị nguồn lực (kinh phí, phòng ốc, các bài kiểm tra, trắc nghiệm
ứng viên…) cho việc tuyển dụng nhân viên mới.
Xác định nguồn tuyển dụng.
Tiếp nhận sàng lọc và xử lý hồ sơ ứng viên.
Lập danh sách ứng viên tham gia phỏng vấn và thông báo cho họ biết.
Tiến hành phỏng vấn ứng viên.
Lập chương trình hội nhập và- công ty cho nhân viên mới.
Tổng kết công tác tuyển dụng.
Theo dõi và đánh giá biến động nhân sự trong Công ty.
17
Cho nhân viên mới ký kết hợp đồng lao động.
Đăng ký lao động Theo các quy định của luật pháp và các cơ quan chức năng.
Thành lập hội đồng tuyển dụng.
Mô tả công việc các chức danh cần tuyển..
Kiểm soát việc quy trình tuyển dụng nhân sự trong công ty.
Chuyên viên Hành chính Văn phòng: chị Nguyễn Thị Liên
Mua sắm các trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm.
Trực tiêp đi đóng các chi phí: điện nước, tiền thuê nhà, phân xưởng …
Liên hệ (với Sở Kế hoạch – Đầu tư) làm hồ sơ thay đổi pháp nhân, địa chỉ và giấy
phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. Đảm bảo công việc được tiến hành
nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu của công ty.
Trình ký các đề xuất, giấy tờ.
Thực hiện những công việc Theo sự chỉ đạo trực tiếp bằng văn bản của BGĐ.
Đôn đốc các bộ phận có liên quan thực hiện việc kiểm định, gia hạn, làm mới các giấy
tờ trên đúng hạn.
Lập kế hoạch chi trả các chi phí phát sinh và cố định (điện, nước…) trình lên Ban
Giám Đốc và gửi cho phòng Kế toán, tiến hành nhận tiền từng phần để thanh toán.
3. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
TRONG THỜI GIAN QUA
3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2013 – 2015)
Bảng 1 Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm (2013 – 2015)
Đơn vị: Triệu đồng
Năm
2013
Năm
2014
Năm
2015
2014/2013 2015/2014
+/- % +/- %
Tổng doanh thu 14.284 13.552 15.363 -732 -5,1 1.811 13,4
Tổng chi phí 13.836 13.331 14.846 -505 -3,6 1.515 11,4
18
Lợi nhuận trước
thuế
448 221 517 -227 -50,7 296 133,9
Lợi nhuận sau
thuế
370 166 403 -204 -55,1 237 142,8
(Nguồn: Tổng hợp từ Kết quả hoạt động kinh doanh)
Tình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ Phần Anlu Việt Nam trong 03 năm
gần đây ta nhận thấy rằng:
 Về doanh thu: doanh thu của công ty không đều qua 3 năm. Năm 2013 doanh thu
đạt 14.284 triệu đồng, năm 2014 là 13.552 triệu đồnggiảm 732 triệu đồng tương ứng
giảm 5,12% ; năm 2015 doanh thu là 15.363 triệu đồng tăng 1.811 triệu đồng tương
ứng tăng 13,36% so với năm 2014.
 Về tổng chi phí: năm 2013 chi phí đạt 13.836giảm 505 triệu đồng tương ứng với
ứng giảm 3,65% ; năm 2015 chi phí là 14.846 triệu đồng tăng 1.515 triệu đồng tương
ứng tăng 11,38% so với năm 2014.
 Lợi nhuận trước thuế: Năm 2013 đạt 448 triệu sang năm 2014 giảm 227 triệu
đồng so với năm 2014; năm 2015 tăng 296 triệu đồng so với năm 2014
 Lợi nhuận sau thuế: năm 2013 lợi nhuận đạt 370 triệu đồng, năm 2014 là 166
triệu đồng, đến năm 2015 lợi nhuận 403 triệu đồng tương ứng tăng 237 triệu đồng so
với năm 2014. Lợi nhuận tăng lên thì thu nhập của người lao động tăng lên tương ứng
và khuyến khích người lao động thực viện công việc tốt hơn thêm gắng bó và cố gắng
vì công ty hơn, thu nhập tăng làm người lao động có được an tâm và tạo động lực cho
họ phát triển bản thân.
Như vậy, qua phân tích trên ta thấy tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
mặc dù có hiệu quả nhưng chưa đều, còn thất thường giữa các năm, chưa thực hiện
được mục tiêu năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên áp lực của việc tăng doanh thu
hàng năm với công ty sẽ dẫn đến yêu cầu của người lao động trong công ty là cao hơn
để có thể đạt được mục tiêu đề ra và như vậy yêu cầu công tác tuyển dụng là làm sao
để tuyển được nguồn lao động đáp ứng những mục tiêu này của công ty.
3.2 Đánh giá hoạt động văn phòng tại phòng hành chính nhân sự
Ưu điểm
19
Tổ chức phòng hành chính nhân sự của công ty hiện nay nhìn chung lá hợp lý,
các thành viên trong phòng làm mỗi nhiệm vụ khác nhau dưới sự chỉ đạo của trưởng
phòng
Phòng hành chính nhân sự công ty tuy chỉ có 4 thành viên nhưng có thể đảm
nhận rất nhiều công việc của công ty.
Các thành viên tại phòng hành chính nhân sự Lưu trữ hồ sơ, giấy tờ vào các file
hồ sơ của công ty theo từng file hồ sơ riêng biệt và theo từng tháng, từng năm rất gọn
gàng và dễ sử dụng
Các thành viên trong phòng Hành chính nhân sự đều trẻ tuổi, có trình độ nên
làm việc rất nhiệt huyết và hiệu quả cao
Nhược điểm
Những thời gian như cuối năm hay cuối tháng nhu cầu công việc tăng lên đột
ngột, quá tải cho các thành viên tại phòng hành chính nhân sự, khiến các anh chị phải
làm việc về trễ hơn ngày thường
Cần thêm bộ phận văn thư, lưu trữ, quản lý công văn, công việc này khá mất
nhiều thời gian tuy nhiên công ty cần tuyển 1 vị trí là đủ
Vì công việc khá căng thẳng nên các anh chị trong phòng hành chính nhân sự
khá mệt mỏi
KẾT LUẬN
Do thời gian thực tập tại công ty có hạn nên em mới chỉ tìm hiểu khái quát về
ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực hoạt động và cơ cấu tổ chức của công ty ở mức tổng
quát. Đặc biệt là công tác quản trị văn phòng tại công ty
Thời gian học tại trường chủ yếu em tiếp xúc với bạn bè và Thầy Cô, chưa được
va chạm thực tế với công việc thực tế tại doanh nghiệp nhiều nên còn nhiều bỡ ngỡ khi
thực tập tại công ty
Đối với một nhân viên phụ trách công tác nhân sự tại phòng hành chính nhân sự
thì cần phải có kiến thức về chế độ tính lương, thưởng, có sự hiểu biết về chế độ bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,… để có thể làm hồ sơ cho nhân viên của công ty cũng như
tính lương thưởng cho nhân viên
20
Trong thời gian thực tập em cũng hỗ trợ các anh chị trong phòng hành chính
nhân sự nhưng chỉ là những công việc nhỏ, mọi cái đều được anh chị hướng dẫn trước
khi làm nên em thấy chưa được tự tin để bắt đầu một công việc như một nhân viên
chính thức
Việc phân tích công tác quản trị văn phòng của công ty qua 3 năm, đặc biệt là
công tác tại phòng hành chính nhân sự của công ty, cho thấy công ty đã sử dụng khá
sát so với lý thuyết được học tại trường trong các bước quy trình công việc. Do vậy,
hiện nay công ty đã cho thấy hiệu quả tốt trong công tác văn phòng, các phòng ban
phối hợp chặt chẽ với nhau, năng suất lao động của nhân viên ngày càng tăng trưởng
rõ rệt.
Theo em một nhân viên hành chính văn phòng trong tương lai không bao giờ là
lỗi thời và khó thất nghiệp. Quan trọng là kỹ năng của mỗi sinh viên khi ra trường sẽ
làm được gì và học hỏi được gì từ thực tế
Mỗi một công ty hay một tổ chức nói chung đều phải có bộ phận hành chính
nhân sự quyết định đến sự thành công của một doanh nghiệp trong công tác văn
phòng. Các bộ phận khác có thể tạm thời chưa cần thiết nhưng bộ phận hành chính văn
phòng thì không thể thiếu.
Theo em thì sinh viên sau khi ra trường nên xin vào những công ty nhỏ để học
hỏi kinh nghiệm một cách tổng quát, từ đây sẽ học hỏi kỹ năng cũng như kinh nghiệm
thực tế. Sau đó sẽ thử sức ở những công ty lớn như vậy sẽ dễ thành công hơn trong
tương lai. Đặc biệt cần cập nhật những chính sách về chế độ lương, bảo hiểm thường
xuyên để áp dụng cho công ty đúng theo quy định của pháp luật
Đối với nhà nước
Trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam ta có thể thấy một điều rất rõ ràng là
số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm một số lượng rất lơn,nhưng do ở quy mô
còn tương đối nhỏ cho nên đôi khi nhà nước còn chưa có sự quan tâm đúng mức, có
những chính sách hỗ trợ để các doanh nghiệp nhỏ phát triển hết tiềm năng của mình.
Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ, ưu đãi tạo điều kiện cho doanh nghiệp tận dụng hết
21
vai trò, sử dụng hết tiệm lực của mình để doanh nghiệp vừa phát triển chính mình vừa
góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.
Nhà nước nên thu thập ý kiến từ phía các công ty, người lao động và các
chuyên gia để đưa ra những quy định, chính sách mới phù hợp với thực tế và có tính
khả thi cao. Trong giai đoạn này thì tình hình suy thoái kinh tế đã giảm, hiện đang có
những dấu hiệu phục hồi,do đó nhà nước nên có chính sách vay vốn hợp lý, đơn giản
hơn để giúp các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, phát triển hoạt động sản xuất kinh
doanh, từ đó giúp các doanh nghiệp phát triển kinh doanh, và đồng thời người lao
động có thu nhập và có cuộc sống tốt hơn.
Nhà nước cần có những chính sách cũng như hoạt động quản lý thị trường, quản
lý nền kinh tế một cách hiệu quả hơn. Giảm tình trạng lạm phát, tăng giá cả, giúp cho
doanh nghiệp phát triển ổn định, khi đó người lao động có một cuộc sống ổn định, và
gắn kết với doanh dài lâu hơn.
Đối với công ty
Thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách của nhà nước về quản lý
nguồn nhân lực, tiền lương, thuế,… để công ty có những quy định cũng như hoạt động
phù hợp với pháp luật Việt nam. Điều này nhằm tạo sự an tâm cho nhân viên trong
công việc
Xây dựng văn hóa công ty theo hướng đoàn kết,nhiệt tình,sáng tạo, tạo được sự
khác biệt lớn với các công ty khác để dễ dàng thu hút cũng như giữ chân người tài cho
công ty. Đôi khi một người tham gia vào một tổ chức không hẳn chỉ vì mức thu nhập
được nhận mà là do văn hóa của công ty,môi trường làm việc, thái độ của các thành
viên trong tập thể.
Có thể tăng cường tạo mối quan hệ, tăng sự liên kết với các cơ sở đào tạo, dạy
nghề,…để sau này có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhân viên của công ty được
đi học để nâng cao kỹ năng, trình độ trong các khóa học ngắn hạn (ví dụ như được ưu
tiên đăng ký khóa học, hoặc có thể được ưu đãi một phần chi phí khóa học,…)
Đối với nhà trường
Đối với nhà trường, cùng với việc kiên định mục tiêu nâng cao chất lượng đào
tạo bằng việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp (Đổi mới nội dung, chương
22
trình, phương pháp giảng dạy, xây dựng đội ngũ giảng viên, đầu tư cơ sở vật chất kỹ
thuật, cải tiến công tác quản lý...), trong định hướng chiến lược phát triển trong thời
gian tới, nhà trường nên liên kết với các doanh nghiệp để hỗ trợ sinh viên được học
thực tế tại các doanh nghiệp. Giảm thiểu các môn học lý thuyết, tăng các môn học
thực hành để giúp sinh viên hình dung được thực tế như thế nào.

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Báo cáo thực tập tại Công ty Cổ Phần Anlu Việt Nam.docx

Ähnlich wie Báo cáo thực tập tại Công ty Cổ Phần Anlu Việt Nam.docx (8)

Luận văn Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội.docx
Luận văn Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội.docxLuận văn Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội.docx
Luận văn Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội.docx
 
Luận Văn Các Nhân Tố Tác Động Đến Tính Độc Lập Của Kiểm Toán Viên.doc
Luận Văn Các Nhân Tố Tác Động Đến Tính Độc Lập Của Kiểm Toán Viên.docLuận Văn Các Nhân Tố Tác Động Đến Tính Độc Lập Của Kiểm Toán Viên.doc
Luận Văn Các Nhân Tố Tác Động Đến Tính Độc Lập Của Kiểm Toán Viên.doc
 
Luận Văn Tác Động Của Đa Dạng Hóa Thu Nhập Đến Rủi Ro Tại Ngân Hàng.doc
Luận Văn Tác Động Của Đa Dạng Hóa Thu Nhập Đến Rủi Ro Tại Ngân Hàng.docLuận Văn Tác Động Của Đa Dạng Hóa Thu Nhập Đến Rủi Ro Tại Ngân Hàng.doc
Luận Văn Tác Động Của Đa Dạng Hóa Thu Nhập Đến Rủi Ro Tại Ngân Hàng.doc
 
Phát triển hoạt động kinh doanh logistic giao nhận vận tải Việt Nam.doc
Phát triển hoạt động kinh doanh logistic giao nhận vận tải Việt Nam.docPhát triển hoạt động kinh doanh logistic giao nhận vận tải Việt Nam.doc
Phát triển hoạt động kinh doanh logistic giao nhận vận tải Việt Nam.doc
 
Đánh Giá Mức Độ Hài Lòng Người Dân Đối Với Dịch Vụ Hành Chính Công Lĩnh Vực Đ...
Đánh Giá Mức Độ Hài Lòng Người Dân Đối Với Dịch Vụ Hành Chính Công Lĩnh Vực Đ...Đánh Giá Mức Độ Hài Lòng Người Dân Đối Với Dịch Vụ Hành Chính Công Lĩnh Vực Đ...
Đánh Giá Mức Độ Hài Lòng Người Dân Đối Với Dịch Vụ Hành Chính Công Lĩnh Vực Đ...
 
Phân Tích Tình Hình Tài Chính Công Ty Cảng Phú Định Bằng Tỷ Số Tài Chính, 9 đ...
Phân Tích Tình Hình Tài Chính Công Ty Cảng Phú Định Bằng Tỷ Số Tài Chính, 9 đ...Phân Tích Tình Hình Tài Chính Công Ty Cảng Phú Định Bằng Tỷ Số Tài Chính, 9 đ...
Phân Tích Tình Hình Tài Chính Công Ty Cảng Phú Định Bằng Tỷ Số Tài Chính, 9 đ...
 
Đồ án Ứng dụng labview điều khiển lò nhiệt ghép nối với máy tính.doc
Đồ án Ứng dụng labview điều khiển lò nhiệt ghép nối với máy tính.docĐồ án Ứng dụng labview điều khiển lò nhiệt ghép nối với máy tính.doc
Đồ án Ứng dụng labview điều khiển lò nhiệt ghép nối với máy tính.doc
 
Giải pháp hoàn thiện chế độ đãi ngộ nhân sự tại ngân hàng thương mại cổ phần ...
Giải pháp hoàn thiện chế độ đãi ngộ nhân sự tại ngân hàng thương mại cổ phần ...Giải pháp hoàn thiện chế độ đãi ngộ nhân sự tại ngân hàng thương mại cổ phần ...
Giải pháp hoàn thiện chế độ đãi ngộ nhân sự tại ngân hàng thương mại cổ phần ...
 

Mehr von Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149

Mehr von Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 (20)

Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty kinh doanh thời trang Huỳnh An.docx
Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty kinh doanh thời trang Huỳnh An.docxPhân tích hoạt động kinh doanh của công ty kinh doanh thời trang Huỳnh An.docx
Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty kinh doanh thời trang Huỳnh An.docx
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động huy động vốn tại ngân hàng BIDV.docx
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động huy động vốn tại ngân hàng BIDV.docxMột số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động huy động vốn tại ngân hàng BIDV.docx
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động huy động vốn tại ngân hàng BIDV.docx
 
Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại Sài Gòn.doc
Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại Sài Gòn.docGiải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại Sài Gòn.doc
Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại Sài Gòn.doc
 
Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cung cấ...
Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cung cấ...Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cung cấ...
Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cung cấ...
 
Chuyên đề Pháp luật huỷ bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo blds...
Chuyên đề Pháp luật huỷ bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo blds...Chuyên đề Pháp luật huỷ bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo blds...
Chuyên đề Pháp luật huỷ bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo blds...
 
Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty vận chuyển quốc tế s...
Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty vận chuyển quốc tế s...Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty vận chuyển quốc tế s...
Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty vận chuyển quốc tế s...
 
Hoàn thiện quy trình xuất khẩu các sản phẩm cơ khí chế tạo của công ty lama i...
Hoàn thiện quy trình xuất khẩu các sản phẩm cơ khí chế tạo của công ty lama i...Hoàn thiện quy trình xuất khẩu các sản phẩm cơ khí chế tạo của công ty lama i...
Hoàn thiện quy trình xuất khẩu các sản phẩm cơ khí chế tạo của công ty lama i...
 
Hoàn thiện cơ chế pháp lý về Giải quyết tranh chấp đất đai.docx
Hoàn thiện cơ chế pháp lý về Giải quyết tranh chấp đất đai.docxHoàn thiện cơ chế pháp lý về Giải quyết tranh chấp đất đai.docx
Hoàn thiện cơ chế pháp lý về Giải quyết tranh chấp đất đai.docx
 
Hoàn thiện chính sách đạo tạo nguồn nhân lực buồng phòng tại khách sạn lavand...
Hoàn thiện chính sách đạo tạo nguồn nhân lực buồng phòng tại khách sạn lavand...Hoàn thiện chính sách đạo tạo nguồn nhân lực buồng phòng tại khách sạn lavand...
Hoàn thiện chính sách đạo tạo nguồn nhân lực buồng phòng tại khách sạn lavand...
 
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Việt Thắ...
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Việt Thắ...Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Việt Thắ...
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Việt Thắ...
 
Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại c...
Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại c...Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại c...
Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại c...
 
Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế ở Công ty thiết bị y ...
Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế ở Công ty thiết bị y ...Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế ở Công ty thiết bị y ...
Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế ở Công ty thiết bị y ...
 
Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công Ty sản ...
Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công Ty sản ...Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công Ty sản ...
Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công Ty sản ...
 
Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ...
Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ...Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ...
Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ...
 
Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc của phòng lao động - thương ...
Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc của phòng lao động - thương ...Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc của phòng lao động - thương ...
Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc của phòng lao động - thương ...
 
Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của VNPT Long An.doc
Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của VNPT Long An.docHoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của VNPT Long An.doc
Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của VNPT Long An.doc
 
Hoàn thiện và phát triển hệ thống mạng lưới phân phối sản phẩm phomai con bò ...
Hoàn thiện và phát triển hệ thống mạng lưới phân phối sản phẩm phomai con bò ...Hoàn thiện và phát triển hệ thống mạng lưới phân phối sản phẩm phomai con bò ...
Hoàn thiện và phát triển hệ thống mạng lưới phân phối sản phẩm phomai con bò ...
 
Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty công nghiệp hỗ trợ Minh...
Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty công nghiệp hỗ trợ Minh...Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty công nghiệp hỗ trợ Minh...
Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty công nghiệp hỗ trợ Minh...
 
Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Quản Trị Trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc Tế.docx
Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Quản Trị Trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc Tế.docxBáo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Quản Trị Trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc Tế.docx
Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Quản Trị Trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc Tế.docx
 
Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển c...
Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển c...Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển c...
Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển c...
 

Kürzlich hochgeladen

Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem Số Mệnh
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...Nguyen Thanh Tu Collection
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"LaiHoang6
 
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfGieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfXem Số Mệnh
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào môBryan Williams
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......thoa051989
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Xem Số Mệnh
 
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hardBookoTime
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...Nguyen Thanh Tu Collection
 
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptxvat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptxlephuongvu2019
 
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21nguyenthao2003bd
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ haoBookoTime
 
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTrangL188166
 
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayGiáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayLcTh15
 
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kìchủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kìanlqd1402
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
 
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfGieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
 
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
 
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
 
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
 
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptxvat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
 
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
 
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
 
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayGiáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
 
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kìchủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
 

Báo cáo thực tập tại Công ty Cổ Phần Anlu Việt Nam.docx

 • 1. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 TRƯỜNG ĐẠI HỌC …………………… KHOA ………………….. ------------------ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ANLU VIỆT NAM GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:……………….. HVTH: ………………………………………… MSSV: ………………………………………… LÔÙP: ………………………………………… Hà Nội
 • 2. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 i LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô trường Đại Học ………………. đã truyền đạt cho em nhiều kiến thức quý báu trong suốt thời gian em theo học tại trường. Đặc biệt em rất chân thành cảm ơn …………………. đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành và trình bày thành công báo cáo tốt nghiệp này. Đồng thời cũng xin gửi lời cảm ơn đến các bạn bè đồng nghiệp và gia đình và toàn thể anh chị trong Công ty Cổ Phần Anlu Việt Nam đã ủng hộ, giúp đỡ em trong quá trình học tập, tạo mọi điều kiện cho em hoàn thành tốt bài báo cáo này Do hạn chế về kinh nghiệm, thời gian nên những kiến thức mà em đưa ra chắc chắn không tránh khỏi sai sót. Em mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các anh chị và các Thầy Cô
 • 3. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................
 • 4. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 iii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................
 • 5. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN...................................................................................................................i NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP .................................................................. ii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ....................................................... iii LỜI NÓI ĐẦU.................................................................................................................6 1.Lý do chọn đề tài ..........................................................................................................6 2. Mục đích nghiên cứu..........................................................................................6 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài:...........................................................6 4. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................................6 5. Lời cảm ơn .........................................................................................................7 NỘI DUNG......................................................................................................................8 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ANLU VIỆT NAM .................................8 1.1. Quá trình hình thành và quá trình phát triển ............................................................8 1.1.1. Quá trình hình thành..............................................................................................8 1.1.2.Quá trình phát triển.................................................................................................9 1.2.Nhiệm vụ và quyền hạn...........................................................................................10 1.2.1.Nhiệm vụ ..............................................................................................................10 1.2.2. Quyền hạn............................................................................................................10 1.3.Cơ cấu tổ chức của công ty .....................................................................................11 1.3.1.Cơ cấu tổ chức......................................................................................................11 1.3.2.Chức năng của các phòng ban..............................................................................11 2. TỔ CHỨC BỘ MÁY VĂN PHÒNG ( PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ) TẠI CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN ANLU VIỆT NAM...............................................14 2.1. Cơ cấu tổ chức........................................................................................................14 2.2 Chức năng nhiệm vụ các thành viên........................................................................15 3. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA.........................................................................................................17 3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2013 – 2015) ......17 3.2 Đánh giá hoạt động văn phòng tại phòng hành chính nhân sự................................18 KẾT LUẬN ...................................................................................................................19
 • 6. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 v
 • 7. 6 LỜI NÓI ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài Đã từ rất lâu, vai trò con người được khẳng định trong mọi hoạt động. Con người vừa là đối tượng phục vụ của mọi hoạt động kinh tế xã hội, vừa là nhân tố có vai trò quyết định đối với sự phát triển của xã hội. Và rõ ràng trong nền kinh tế thị trường luôn cạnh tranh và biến động hiện nay, nhân lực vẫn là nguồn tài nguyên quan trọng nhất, sinh động nhất và phức tạp nhất và nó phải được đầu tư, sử dụng, duy trì và phát triển sao cho luôn đáp ứng được những yêu cầu đặt ra ở bất cứ thời điểm hay hoàn cảnh nào của một tổ chức hay doanh nghiệp. Đây tưởng chừng là một vấn đề đơn giản nhưng vô cùng phức tạp. Vì nó quyết định sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp, đòi hỏi các nhà quản trị phải phân tích một cách kỹ lưỡng điều kiện cũng như môi trường, tình hình thực tế trong doanh nghiệp để có thể đưa ra các giải pháp thích hợp cho việc quản lý thành công nguồn nhân lực. Vậy để doanh nghiệp có thể tồn tại, cạnh tranh và bền vững phát triển thì công tác hành chính tổng hợp cần được chú trọng. Dựa vào tình hình thực tế của Công ty Cổ Phần Anlu Việt Nam, em đã quyết định chọn Công ty Cổ Phần Anlu Việt Nam để xin thực tập và làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp 2. Mục đích nghiên cứu Mục tiêu báo cáo là nghiên cứu có một cái nhìn chính xác về tổ chức văn phòng tại công ty Công ty Cổ Phần Anlu Việt Nam Trên cơ sở những số liệu thực tế cũng như phân tích để đưa ra một số kiến nghị và đề xuất để góp phần hoàn thiện công tác tổ chức hành chính văn phòng của công ty cũng như với nhà trường. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài: Đối tượng nghiên cứu là công tác tổ chức bộ máy văn phòng của công ty Công ty Cổ Phần Anlu Việt Nam. Vào thời điểm em nghiên cứu, công việc của các bộ phận vẫn hoạt động bình thường. Phạm vi nghiên cứu: Phòng hành chính nhân sự của Công ty Cổ Phần Anlu Việt Nam. 4. Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp tổng hợp và phân tích.
 • 8. 7 Thu thập dữ liệu thứ cấp gồm những tài liệu có sẵn trong bộ phận nhân sự liên quan đến lịch sử hình thành, sơ đồ tổ chức, hoạt động kinh doanh. + Phương pháp quan sát và thực hành. Thông qua những tháng ngày thực tập tại công ty, tham gia và thực hiện một số hoạt động trong công ty, quan sát hoạt động của công ty, từ đó người viết đánh giá một số hoạt động thức tế 5. Lời cảm ơn Qua quá trình thực tập ở Công ty Cổ Phần Anlu Việt Nam đã tạo điều kiện cho em nghiên cứu và nắm bắt kiến thức thực tế nhằm củng cố kiến thức đã được trang bị từ nhà trường. Trên cơ sở lý thuyết và phân tích thực tế cho thấy những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản trị văn phòng. Bằng cách phân tích đánh giá thông qua các chỉ tiêu cụ thể em đã đưa ra một số giải pháp phù hợp với tình hình thực tế hiện nay để công ty có thể tham khảo nhằm mục đích góp phần giải quyết những mặt mà công ty còn hạn chế. Tuy nhiên do thời gian và trình độ còn nhiều hạn chế, kinh nghiệm, kiến thức về thực tế tích lũy còn rất ít, các thông tin và số liệu cần thiết bị hạn chế hoặc không thu thập được, do đó, nguồn số liệu chỉ tương đối chính xác, chưa bao quát đầy đủ.Vì vậy, báo cáo tốt nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót nhất định, nhưng đã giúp cho em có một số vốn kinh nghiệm về công tác quản trị nhân lực và thấy được tầm quan trọng của nó trong thực tế. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến và sự chỉ bảo của Qúy thầy cô cùng bạn bè để bài viết được hoàn thiện hơn.
 • 9. 8 NỘI DUNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ANLU VIỆT NAM 1.1. Quá trình hình thành và quá trình phát triển 1.1.1. Quá trình hình thành Năm 2009, xuất phát từ ý tưởng đem lại cho người tiêu dùng thuộc mọi tầng lớp trong xã hội ngôi nhà với những thiết kế đẹp, sang trọng, phù hợp không gian và đẳng cấp, Công ty Cổ Phần Anlu Việt Nam được thành lập nhằm thực hiện sứ mệnh đó. Lúc đầu chỉ vỏn vẹn 6 – 7 nhân viên đầy tâm huyết, công ty đã bước những bước đầu tiên trên con đường kinh doanh đầy khó khăn thử thách. Nhờ uy tín trong kinh doanh và sự nỗ lực hết mình của đội ngũ nhân viên đã giúp đưa sản phẩm ngày càng được hiện diện có mặt tại khắp các gia đình không chỉ ở thành phố Hà Nội, Thái Nguyên mà còn tại các tỉnh lân cận khác, mang lại niềm tin yêu của người tiêu dùng với sản phẩm của công ty. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ANLU VIỆT NAM Công ty Cổ Phần Anlu Việt Nam được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0107364137 với tổng số vốn điều lệ là 3 tỷ VNĐ. Tên viết tắt: Cty TNHH SNV Công Ty Cổ Phần Anlu Việt Nam Địa chỉ: Số 20, ngõ 337 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Mã số thuế: 0107364137 Người ĐDPL: Nguyễn Thị Như Lụa Ngày hoạt động: 20-03-2009 Giấy phép kinh doanh: 0107364137  Hoạt động chính: Xây dựng, bán buôn vật liệu xây dựng  Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng Trải qua hơn 6 năm hình thành và phát triển, với định hướng “Anlu Việt Nam – Vì chất lượng cuộc sống”, cán bộ công nhân viên công ty luôn luôn cố gắng nỗ lực hơn nữa đem đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất và một dịch vụ hoàn hảo nhất để có thể làm hài lòng tất cả các khách hàng khó tính nhất.
 • 10. 9 Kết quả là hiện nay công ty đã có uy tín tại thị trường các tỉnh miền Bắc và thành phố Hà Nội nói riêng và các khu vực khác nói chung. Hiện nay, Anlu Việt Nam đã có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp lên tới hơn 70 người. Website: http://www.anluvietnam.com/ Email: anhmt2003@yahoo.com Công ty Cổ Phần Anlu Việt Nam là một đơn vị kinh tế hạch toán độc lập , có đầy đủ tư cách pháp nhân, có quan hệ đối nội đối ngoại tốt và có con dấu riêng . Công ty luôn bình đẳng trong kinh doanh với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế khác. Công ty được phép mở tài khoản giao dịch tại các ngân hàng theo quy định của pháp luật. Công ty Cổ Phần Anlu Việt Nam được thành lập vào ngày 20 tháng 09 năm 2009 với mục đích phục vụ khách hàng đến mức cao nhất, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao và phù hợp với yêu cầu của khách hàng và giải quyết các thủ tục về hợp đồng kinh doanh. Trong vận hội lớn của đất nước hội nhập cùng thế giới, đây là cơ hội cũng là thách thức lớn đối với Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Trước tình hình đó, với chủ trương của Chính phủ là mở rộng đầu tư các ngành kinh tế, đặc biệt là tài chính và bất động sản. Theo các chuyên gia trong và ngoài nước, thị trường xây lắp Việt Nam có tiềm năng rất lớn. 1.1.2.Quá trình phát triển o Năm 2009 đến năm 2011 Trong những năm đầu thành lập, Công ty Cổ Phần Anlu Việt Nam đã tạo được chỗ đứng trong thị trường xây dựng là một trong những doanh nghiệp, tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh, xây dựng. Hoạt động chủ yếu là mua bán đất nền, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty. o Năm 2011 đến năm 2012 Vào những năm tiếp theo để đáp ứng nhu cầu thị trường, Anlu Việt Nam đã mở rộng địa điểm kinh doanh mua bán đất ở khu vực Đồng Nai, Bình Dương..... Anlu Việt
 • 11. 10 Nam luôn hướng đến lợi ích của khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng với tiêu chí: Sản phẩm tốt nhất – Dịch vụ tốt nhất – Giá cả phù hợp. Anlu Việt Nam là nơi tập hợp của những con người tâm huyết, hoài bão, năng động, sáng tạo và không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức từ thực tiễn và các khóa huấn luyện đào tạo chuyên nghiệp với phương châm: TẬN TỤY - UY TÍN - VÌ LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG. o Năm 2013 đến nay Qua nhiều năm kinh doanh dịch vụ xây dựng ở thị trường TP.HCM và các dự án ở các tỉnh ven thành phố, Anlu Việt Nam từng bước khẳng định uy tín trong việc tiếp thị và phân phối các dự án xây dựng bất động sản. Bên cạnh đó, Công ty tích cực tìm kiếm khách hàng tiềm năng ngoài thị trường và duy trì hợp tác với những khách hàng hiện có của công ty, gắn bó và chăm sóc khách hàng. 1.2.Nhiệm vụ và quyền hạn 1.2.1.Nhiệm vụ Hiện tại, Công ty Cổ Phần Anlu Việt Nam đã nhận được sự ủy thác của các chủ đầu tư trong việc tiếp thị và phân phối của nhiều dự án. Lãnh đạo công ty luôn có sự nhìn nhận lâu dài về xây dựng và chúng tôi luôn nỗ lực đầu tư vào những mối quan hệ hợp tác chiến lược và được biết đến như một nhà cung cấp các dịch vụ có chất lượng tốt nhất. Anlu Việt Nam quyết tâm trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực Xây dựng. Công ty luôn cố gắng không ngừng để tạo nên những giá trị riêng biệt cho khách hàng, cho nhân viên, và cho cộng đồng. Chuyên cho thuê nhà, mặt bằng kinh doanh, ở kho, xưởng, bán đất nền. Chuyên phân phối các dự án, khu dân cư, căn hộ, chung cư... Sang nhượng, chuyển nhượng quyền kinh doanh. Tiếp thị, tư vấn hỗ trợ đầu tư, phát triển dự án. Tạo môi trường làm việc thân thiện và hòa đồng trong tổ chức, gắn kết, giúp nhau cùng phát triển. Công ty thực hiện chính sách ưu đãi, lương bổng cho nhân viên khi làm việc. 1.2.2. Quyền hạn
 • 12. 11 Là một đơn vị kinh doanh xây lắp, Công ty thực hiện chế độ hạch toán kinh doanh theo chế độ kế toán hiện hành. Công ty có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện và tranh chấp về hợp đồng với các bên có liên quan. Công ty mở tài khoản bằng tiền Việt Nam tại ngân hàng Techcombank. 1.3.Cơ cấu tổ chức của công ty 1.3.1.Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ Phần Anlu Việt Nam có cơ cấu tổ chức khoa học và hợp lý. Bộ máy cơ cấu tổ chức của đơn vị công ty: Hình 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty ( Nguồn: Phòng Hành Chính – Nhân sự ) 1.3.2.Chức năng của các phòng ban o Ban Giám Đốc - Xây dựng, triển khai, đánh giá việc thực hiện kế hoạch theo định hướng và mục tiêu kinh doanh của Công ty. - Xây dựng các chiến lược Marketing, quản lý khai thác thị trường và đẩy mạnh phát triển doanh số bán hàng. - Ban hành và phê duyệt các nội quy mới, ra quyết định trong việc quản trị nguồn nhân lực nhân viên mới. o Phòng Kinh Doanh: (1 trưởng phòng, 1 phó phòng và 15 nhân viên) TỔNG GIÁM ĐỐC PHÒNG KINH DOANH PHÒNG MARKETING PHÒNG HC – NS PHÒNG KẾ TOÁN
 • 13. 12 - Hoạch định và triển khai các phương án kinh doanh nhằm phát triển quy mô hoạt động của công ty. Tổng hợp tình hình kinh doanh theo từng tháng, quý và đề ra các giải pháp trong thời gian tiếp theo. - Mở rộng thị phần, tìm thị trường mới. - Tạo được ấn tượng và hình ảnh chất lượng kinh doanh của công ty, không để khách hàng phàn nàn về cung cách phục vụ của nhân viên công ty. - Tìm hiểu nhu cầu sử dụng sản phẩm/dịch vụ của khách hàng để tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng. - Thực hiện việc báo giá và soạn thảo hợp đồng theo yêu cầu. - Ghi nhận các thông tin phản hồi của khách hàng và chuyển đến các bộ phận liên quan để xử lý kịp thời. - Phân loại khách hàng để có chế độ hậu mãi thích hợp. o Phòng Marketing: (1 trưởng phòng và 4 nhân viên) - Phòng Marketing có nhiệm vụ theo dõi và thu thập thông tin trên thị trường để có những thông tin hỗ trợ cho việc lên kế hoạch triển khai các chiến lược kinh doanh. - Theo dõi, chăm sóc và cải tiến website, khách hàng của công ty. - Nghiên cứu và đưa ra các biện pháp hữu hiệu, tích cực nhằm quảng bá hình ảnh thương hiệu công ty ra bên ngoài. - Chịu trách nhiệm thiết kế, tố chức các cuộc họp, các buổi tọa đàm trong lẫn ngoài công ty. - Soạn thảo nội dung và thiết kế các mẫu quảng cáo, catalog, danh thiếp..... - Hỗ trợ phòng kinh doanh trong việc tiếp cận khách hàng ( tìm kiếm thông tin khách hàng, gửi catalog,...... ). o Phòng Hành Chính – Nhân Sự: (1 trưởng phòng và 3 nhân viên) - Phòng Hành Chính – Nhân Sự là phòng chuyên môn nghiệp vụ có chức năng mô tả công việc các chức danh. - Lập và triển khai các kế hoạch tuyển dụng nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực của các bộ phận về yêu cầu tuyển dụng nhân viên cũng như các hoạt động công chúng nhằm nâng cao hình ảnh của công ty.
 • 14. 13 - Xây dựng và thực hiện quy trình tuyển dụng như quảng cáo, thu nhận hồ sơ, thi và phỏng vấn, khám sức khỏe và thương lượng với ứng viên. - Tìm cách tốt nhất để nâng cao các hoạt động tuyển dụng như giới thiệu tại trường Đại học, Cao đẳng hoặc tham gia hội chợ việc làm và đăng quảng cáo trên báo, trên internet..... Hướng dẫn đào tạo cấp dưới về hệ thống nhân sự và đề xuất với cấp trên trực tiếp về mọi ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng công việc của bộ phận. - Tổ chức tuyển dụng theo sự phê duyệt của Ban Giám Đốc, đào tạo cán bộ nhân viên đáp ứng theo yêu cầu hoạt động kinh doanh của công ty. - Quản lý và theo dõi các hồ sơ nhân viên, theo dõi và thực hiện việc ký hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động, thanh lý hợp đồng. - Thực hiện các thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,..... cho các nhân viên trong công ty. Tổ chức lịch thử việc và hướng dẫn các nhân viên mới tiếp cận với công việc của công ty. - Thực hiện công tác chấm công, ngày đi làm và phổ biến các nội quy công ty cho nhân viên mới. - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ nhân sự, theo dõi việc chấm công và nhắc nhở nhân viên thực hiện các nội quy trong công ty. - Quản lý và phân phát văn phòng phẩm, theo dõi việc sử dụng, bảo dưỡng các thiết bị văn phòng và quản lý hệ thống máy tính và dữ liệu của công ty. o Phòng Kế Toán: (1 kế toán trưởng và 3 nhân viên kế toán) - Phòng Kế Toán có chức năng thiết lập tình hình tài chính bằng cách triển khai và áp dụng hệ thống thu thập, phân tích, xác minh và báo cáo thông tin tài chính. - Tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế toán thống kê, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh để phục vụ cho việc kiểm tra thực hiện kế hoạch của công ty. - Cân đối sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo quy định của nhà nước. - Chủ trì làm việc với các cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra tài chính. Theo dõi lợi nhuận, chi phí và lương thưởng của nhân viên. - Đáp ứng các mục tiêu cho tài chính kế toán bằng cách dự báo những yêu cầu.
 • 15. 14 - Tránh vi phạm pháp luật bằng cách tìm hiểu các luật hiện tại và đề xuất, thực hiện luật kế toán, đề nghị các thủ tục mới. - Điều phối việc tập hợp, cũng cố đánh giá dữ liệu tài chính. Duy trì và kiểm soát các thủ tục chính sách kế toán. - Lưu trữ, theo dõi và thanh lý các hợp đồng, kiểm tra, rà soát, ghi chép chứng từ kế toán đầy đủ và chính xác, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp. - Chuẩn bị ngân sách hàng năm, phân tích những sai biệt và thực hiện động tác sửa chữa. Lên dách sách các khoản thu, chi phù hợp cho các hoạt động của công ty. - Phân tích tình hình tài chính, cân đối nguồn vốn, công nợ.. trong Công ty và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc. - Cuối năm kế toán phải làm báo cáo tài chính và báo cáo lên giám đốc phê duyệt và có định hướng cho năm kế tiếp. Chủ trì xây dựng, soạn thảo các văn bản có liên quan đến công tác tài chính, kế toán, các quy định về quản lý chi tiêu tài chính trình Giám đốc ban hành hoặc đề xuất với Lãnh đạo Công ty trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 2. TỔ CHỨC BỘ MÁY VĂN PHÒNG ( PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ) TẠI CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN ANLU VIỆT NAM 2.1. Cơ cấu tổ chức Hình 1.Cơ cấu phòng hành chính nhân sự Nguồn: Phòng nhân sự Tổng số: 04 nhân viên Trưởng phòng: 01 nhân viên Chuyên viên Nhân sự tiền lương: 01 nhân viên Chuyên viên tuyển dụng nguồn nhân lực: 01 nhân viên Trưởng phòng Chuyên viên Nhân sự tiền lương Chuyên viên tuyển dụng Nhân sự Chuyên viên Hành chính Văn phòng
 • 16. 15 Chuyên viên Hành chính Văn phòng: 01 nhân viên Thạc sỹ: 01 Cử nhân: 03 2.2 Chức năng nhiệm vụ các thành viên Trưởng phòng nhân sự: anh Lê Xuân Phát Trưởng phòng nhân sự có nhiệm vụ chính là quản trị nguồn nhân lực trong công ty. 4 nhiệm vụ chính của TPNS là: lập kế hoạch và tuyển dụng, đào tạo và phát triển, duy trì và quản lý, cung cấp, truyền thông tin và dịch vụ nhân sự. – Hỗ trợ cho cấp trên (Giám đốc/ ban giám đốc) giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự trong công ty. – Điều hành các hoạt động trong phòng của mình. – Tương tác, hỗ trợ các phòng, ban khác khi họ có yêu cầu hay khó khăn trong vấn đề nhân sự. Tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực để phục vụ tốt chiến lược kinh doanh của Công ty. Thực hiện các công tác hành chính quản trị nhằm đảm bảo các hoạt động điều hành, quản lý của Công ty. Chuyên viên Nhân sự tiền lương chị Đào Thị Thương Chấm công nhân viên. Xây dựng các biểu mẫu, quy trình đánh giá thành tích nhân viên. Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá thành tích nhân viên. Đôn đốc cán bộ công nhân viên trong toàn công ty thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Triển khai áp dụng hệ thống thang bảng lương trong toàn Công ty. Thực hiện báo cáo thống kê lao động và tiền lương Theo quy định. Phối hợp với các phòng ban xây dựng và cập nhật điều chỉnh, bổ sung các chế độ chính sách, nội quy, quy chế phù hợp từng thời điểm, giai đoạn. Cấp phát thẻ BHXH, BHYT. Triển khai thực hiện các chế độ chính sách của Nhà Nước liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của nhân viên. Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của anh chị em trong công ty để có những giải pháp giải
 • 17. 16 tỏa kịp thời những vướng mắt cho họ. Kiểm soát biểu mẫu, việc thực hiện đánh giá CBNV trong công ty. Kiểm soát các chỉ tiêu đánh giá thành tích nhân viên ở từng phòng ban. Xây dựng và quản lý hệ thống thang bảng lương. Thực hiện công tác lập bảng thanh toán lương định kỳ hàng tháng. Quản lý và chịu trách nhiệm về hồ sơ lương. Đảm bảo việc thực hiện thống nhất các quy định về tiền lương, thưởng do công ty ban hành. Rà soát đề nghị và thực hiện việc nâng lương, nâng bậc cho người lao động Theo quy định (Theo dõi tiến độ, thông báo cho trưởng bộ phận,tiến hành các thủ tục cần thiết). Chịu trách nhiệm trong việc cập nhật, Theo dõi, kiểm tra và thực hiện công tác chế độ chính sách lao động trong toàn công ty. Hoàn tất các hồ sơ, biểu mẫu để mua BHYT, BHXH hằng tháng cho nhân viên. Thực hiện bảng đối chiếu qúy , nữa năm, một năm với cơ quan bảo hiểm về việc mua bảo hiểm. Tổ chức xây dựng và Hoàn thiện các các chính sách lương bổng, khen thưởng, phúc lợi, phụ cấp cho CBNV. Kiểm soát việc chấm công và thực hiện thống nhất việc tính lương, chế độ phụ cấp, khen thưởng cho CBNV trong toàn công ty. Chuyên viên tuyển dụng nguồn nhân lực: anh Lê Xuân Thống Dự báo nhu cầu tuyển dụng hàng năm. Lên kế hoạch chuẩn bị nguồn lực (kinh phí, phòng ốc, các bài kiểm tra, trắc nghiệm ứng viên…) cho việc tuyển dụng nhân viên mới. Xác định nguồn tuyển dụng. Tiếp nhận sàng lọc và xử lý hồ sơ ứng viên. Lập danh sách ứng viên tham gia phỏng vấn và thông báo cho họ biết. Tiến hành phỏng vấn ứng viên. Lập chương trình hội nhập và- công ty cho nhân viên mới. Tổng kết công tác tuyển dụng. Theo dõi và đánh giá biến động nhân sự trong Công ty.
 • 18. 17 Cho nhân viên mới ký kết hợp đồng lao động. Đăng ký lao động Theo các quy định của luật pháp và các cơ quan chức năng. Thành lập hội đồng tuyển dụng. Mô tả công việc các chức danh cần tuyển.. Kiểm soát việc quy trình tuyển dụng nhân sự trong công ty. Chuyên viên Hành chính Văn phòng: chị Nguyễn Thị Liên Mua sắm các trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm. Trực tiêp đi đóng các chi phí: điện nước, tiền thuê nhà, phân xưởng … Liên hệ (với Sở Kế hoạch – Đầu tư) làm hồ sơ thay đổi pháp nhân, địa chỉ và giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. Đảm bảo công việc được tiến hành nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu của công ty. Trình ký các đề xuất, giấy tờ. Thực hiện những công việc Theo sự chỉ đạo trực tiếp bằng văn bản của BGĐ. Đôn đốc các bộ phận có liên quan thực hiện việc kiểm định, gia hạn, làm mới các giấy tờ trên đúng hạn. Lập kế hoạch chi trả các chi phí phát sinh và cố định (điện, nước…) trình lên Ban Giám Đốc và gửi cho phòng Kế toán, tiến hành nhận tiền từng phần để thanh toán. 3. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA 3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2013 – 2015) Bảng 1 Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm (2013 – 2015) Đơn vị: Triệu đồng Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 2014/2013 2015/2014 +/- % +/- % Tổng doanh thu 14.284 13.552 15.363 -732 -5,1 1.811 13,4 Tổng chi phí 13.836 13.331 14.846 -505 -3,6 1.515 11,4
 • 19. 18 Lợi nhuận trước thuế 448 221 517 -227 -50,7 296 133,9 Lợi nhuận sau thuế 370 166 403 -204 -55,1 237 142,8 (Nguồn: Tổng hợp từ Kết quả hoạt động kinh doanh) Tình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ Phần Anlu Việt Nam trong 03 năm gần đây ta nhận thấy rằng:  Về doanh thu: doanh thu của công ty không đều qua 3 năm. Năm 2013 doanh thu đạt 14.284 triệu đồng, năm 2014 là 13.552 triệu đồnggiảm 732 triệu đồng tương ứng giảm 5,12% ; năm 2015 doanh thu là 15.363 triệu đồng tăng 1.811 triệu đồng tương ứng tăng 13,36% so với năm 2014.  Về tổng chi phí: năm 2013 chi phí đạt 13.836giảm 505 triệu đồng tương ứng với ứng giảm 3,65% ; năm 2015 chi phí là 14.846 triệu đồng tăng 1.515 triệu đồng tương ứng tăng 11,38% so với năm 2014.  Lợi nhuận trước thuế: Năm 2013 đạt 448 triệu sang năm 2014 giảm 227 triệu đồng so với năm 2014; năm 2015 tăng 296 triệu đồng so với năm 2014  Lợi nhuận sau thuế: năm 2013 lợi nhuận đạt 370 triệu đồng, năm 2014 là 166 triệu đồng, đến năm 2015 lợi nhuận 403 triệu đồng tương ứng tăng 237 triệu đồng so với năm 2014. Lợi nhuận tăng lên thì thu nhập của người lao động tăng lên tương ứng và khuyến khích người lao động thực viện công việc tốt hơn thêm gắng bó và cố gắng vì công ty hơn, thu nhập tăng làm người lao động có được an tâm và tạo động lực cho họ phát triển bản thân. Như vậy, qua phân tích trên ta thấy tình hình hoạt động kinh doanh của công ty mặc dù có hiệu quả nhưng chưa đều, còn thất thường giữa các năm, chưa thực hiện được mục tiêu năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên áp lực của việc tăng doanh thu hàng năm với công ty sẽ dẫn đến yêu cầu của người lao động trong công ty là cao hơn để có thể đạt được mục tiêu đề ra và như vậy yêu cầu công tác tuyển dụng là làm sao để tuyển được nguồn lao động đáp ứng những mục tiêu này của công ty. 3.2 Đánh giá hoạt động văn phòng tại phòng hành chính nhân sự Ưu điểm
 • 20. 19 Tổ chức phòng hành chính nhân sự của công ty hiện nay nhìn chung lá hợp lý, các thành viên trong phòng làm mỗi nhiệm vụ khác nhau dưới sự chỉ đạo của trưởng phòng Phòng hành chính nhân sự công ty tuy chỉ có 4 thành viên nhưng có thể đảm nhận rất nhiều công việc của công ty. Các thành viên tại phòng hành chính nhân sự Lưu trữ hồ sơ, giấy tờ vào các file hồ sơ của công ty theo từng file hồ sơ riêng biệt và theo từng tháng, từng năm rất gọn gàng và dễ sử dụng Các thành viên trong phòng Hành chính nhân sự đều trẻ tuổi, có trình độ nên làm việc rất nhiệt huyết và hiệu quả cao Nhược điểm Những thời gian như cuối năm hay cuối tháng nhu cầu công việc tăng lên đột ngột, quá tải cho các thành viên tại phòng hành chính nhân sự, khiến các anh chị phải làm việc về trễ hơn ngày thường Cần thêm bộ phận văn thư, lưu trữ, quản lý công văn, công việc này khá mất nhiều thời gian tuy nhiên công ty cần tuyển 1 vị trí là đủ Vì công việc khá căng thẳng nên các anh chị trong phòng hành chính nhân sự khá mệt mỏi KẾT LUẬN Do thời gian thực tập tại công ty có hạn nên em mới chỉ tìm hiểu khái quát về ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực hoạt động và cơ cấu tổ chức của công ty ở mức tổng quát. Đặc biệt là công tác quản trị văn phòng tại công ty Thời gian học tại trường chủ yếu em tiếp xúc với bạn bè và Thầy Cô, chưa được va chạm thực tế với công việc thực tế tại doanh nghiệp nhiều nên còn nhiều bỡ ngỡ khi thực tập tại công ty Đối với một nhân viên phụ trách công tác nhân sự tại phòng hành chính nhân sự thì cần phải có kiến thức về chế độ tính lương, thưởng, có sự hiểu biết về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,… để có thể làm hồ sơ cho nhân viên của công ty cũng như tính lương thưởng cho nhân viên
 • 21. 20 Trong thời gian thực tập em cũng hỗ trợ các anh chị trong phòng hành chính nhân sự nhưng chỉ là những công việc nhỏ, mọi cái đều được anh chị hướng dẫn trước khi làm nên em thấy chưa được tự tin để bắt đầu một công việc như một nhân viên chính thức Việc phân tích công tác quản trị văn phòng của công ty qua 3 năm, đặc biệt là công tác tại phòng hành chính nhân sự của công ty, cho thấy công ty đã sử dụng khá sát so với lý thuyết được học tại trường trong các bước quy trình công việc. Do vậy, hiện nay công ty đã cho thấy hiệu quả tốt trong công tác văn phòng, các phòng ban phối hợp chặt chẽ với nhau, năng suất lao động của nhân viên ngày càng tăng trưởng rõ rệt. Theo em một nhân viên hành chính văn phòng trong tương lai không bao giờ là lỗi thời và khó thất nghiệp. Quan trọng là kỹ năng của mỗi sinh viên khi ra trường sẽ làm được gì và học hỏi được gì từ thực tế Mỗi một công ty hay một tổ chức nói chung đều phải có bộ phận hành chính nhân sự quyết định đến sự thành công của một doanh nghiệp trong công tác văn phòng. Các bộ phận khác có thể tạm thời chưa cần thiết nhưng bộ phận hành chính văn phòng thì không thể thiếu. Theo em thì sinh viên sau khi ra trường nên xin vào những công ty nhỏ để học hỏi kinh nghiệm một cách tổng quát, từ đây sẽ học hỏi kỹ năng cũng như kinh nghiệm thực tế. Sau đó sẽ thử sức ở những công ty lớn như vậy sẽ dễ thành công hơn trong tương lai. Đặc biệt cần cập nhật những chính sách về chế độ lương, bảo hiểm thường xuyên để áp dụng cho công ty đúng theo quy định của pháp luật Đối với nhà nước Trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam ta có thể thấy một điều rất rõ ràng là số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm một số lượng rất lơn,nhưng do ở quy mô còn tương đối nhỏ cho nên đôi khi nhà nước còn chưa có sự quan tâm đúng mức, có những chính sách hỗ trợ để các doanh nghiệp nhỏ phát triển hết tiềm năng của mình. Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ, ưu đãi tạo điều kiện cho doanh nghiệp tận dụng hết
 • 22. 21 vai trò, sử dụng hết tiệm lực của mình để doanh nghiệp vừa phát triển chính mình vừa góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Nhà nước nên thu thập ý kiến từ phía các công ty, người lao động và các chuyên gia để đưa ra những quy định, chính sách mới phù hợp với thực tế và có tính khả thi cao. Trong giai đoạn này thì tình hình suy thoái kinh tế đã giảm, hiện đang có những dấu hiệu phục hồi,do đó nhà nước nên có chính sách vay vốn hợp lý, đơn giản hơn để giúp các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó giúp các doanh nghiệp phát triển kinh doanh, và đồng thời người lao động có thu nhập và có cuộc sống tốt hơn. Nhà nước cần có những chính sách cũng như hoạt động quản lý thị trường, quản lý nền kinh tế một cách hiệu quả hơn. Giảm tình trạng lạm phát, tăng giá cả, giúp cho doanh nghiệp phát triển ổn định, khi đó người lao động có một cuộc sống ổn định, và gắn kết với doanh dài lâu hơn. Đối với công ty Thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách của nhà nước về quản lý nguồn nhân lực, tiền lương, thuế,… để công ty có những quy định cũng như hoạt động phù hợp với pháp luật Việt nam. Điều này nhằm tạo sự an tâm cho nhân viên trong công việc Xây dựng văn hóa công ty theo hướng đoàn kết,nhiệt tình,sáng tạo, tạo được sự khác biệt lớn với các công ty khác để dễ dàng thu hút cũng như giữ chân người tài cho công ty. Đôi khi một người tham gia vào một tổ chức không hẳn chỉ vì mức thu nhập được nhận mà là do văn hóa của công ty,môi trường làm việc, thái độ của các thành viên trong tập thể. Có thể tăng cường tạo mối quan hệ, tăng sự liên kết với các cơ sở đào tạo, dạy nghề,…để sau này có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhân viên của công ty được đi học để nâng cao kỹ năng, trình độ trong các khóa học ngắn hạn (ví dụ như được ưu tiên đăng ký khóa học, hoặc có thể được ưu đãi một phần chi phí khóa học,…) Đối với nhà trường Đối với nhà trường, cùng với việc kiên định mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo bằng việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp (Đổi mới nội dung, chương
 • 23. 22 trình, phương pháp giảng dạy, xây dựng đội ngũ giảng viên, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, cải tiến công tác quản lý...), trong định hướng chiến lược phát triển trong thời gian tới, nhà trường nên liên kết với các doanh nghiệp để hỗ trợ sinh viên được học thực tế tại các doanh nghiệp. Giảm thiểu các môn học lý thuyết, tăng các môn học thực hành để giúp sinh viên hình dung được thực tế như thế nào.