Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Metsähallituksen METI-tilastointi - Mervi Heinonen

178 Aufrufe

Veröffentlicht am

Luken Tilastopalvelut -asiakastilaisuus Helsingissä 27.1.2017

Veröffentlicht in: Wissenschaft
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Metsähallituksen METI-tilastointi - Mervi Heinonen

 1. 1. 26.1.2017 1 Metsähallituksen METI-tilastointi Luken metsätilastojen asiakastilaisuus 27.1.2017 Mervi Heinonen, Metsähallitus Luontopalvelut
 2. 2. 26.1.2017 2 Metsähallitus toimittaa valtaosan METI-aineistosta METI-laskelmien mukaisista suojelluista metsistä on valtion mailla noin 87 %, koostuu • Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien taseeseen kuuluvista lakisääteisistä suojelualueista, joista tiedot toimittaa Luontopalvelut (JHT, valtion budjettirahoitus) • Metsähallituksen tuottovaateen alaiseen peruspääomaan sisältyvien talousmetsien suojelu- ja muista rajatuista erityisalueista, joista tiedot toimittaa Metsätalous Oy eli • Natura-alueista (toteutus muu kuin Lsl) sekä metsälain 10§alueista • Luonnonvarasuunnittelun, alue-ekologisen tarkastelun tai muiden prosessien maankäyttöpäätöksiin perustuvista erityisistä monimuotoisuuskohteista • Nämä vastaavat Metsähallituslain edellyttämien YYV:n monimuotoisuuskohteita sekä • Biodiversiteettisopimuksen tarkoittamia muita tehokkaita aluelähtöisiä suojelukeinoja ”other effective area-based conservation measures” (OECM sites) • Forest Europe’n suojeltujen metsien määrittelyä
 3. 3. 26.1.2017 3 Metsähallitus toimittaa tiedon suojelualueista Lakisääteiset suojelualueet sisältävät valtaosan suojelluista metsistä • 1,3 Mha (6,6 %) metsämaasta = 86 % suojellusta metsämaasta ja • 2,4 Mha (10,6 %) metsä + kitumaasta = 88 % suojellusta metsästä • Metsähallitus toimittaa tiedot kaikista lakisääteisistä suojelualueista, jotka on viety Suojelualuetietojärjestelmään (SATJ), mukana maa- ja vesialue • Valtion maiden ja yksityismaiden luonnonsuojelulakiin perustuvat luonnonsuojelualueet ja luonnonsuojelualuevaraukset, ml. luontotyyppien ja lajien rajauspäätökset (LsL 29-30, 47§), (maakunta)kaavojen SL-varaukset • Erämaalakiin perustuvat erämaa-alueet, ulkoilulakiin perustuvat valtion retkeilyalueet • Muulla lainsäädännöllä toteutettavat Natura-alueet • Vesilailla toteutettavat (osa-)alueet kattavat ylivoimaisesti suurimman pinta-alan • Metsälakiin ja/tai maa-aineslakiin perustuvat (osa-)alueet > lupaharkinta • Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat (osa-)alueet > lupaharkinta • Pinta-alaosuuksia hankala laskea, koska toteutusgeometria puuttuu osittain
 4. 4. 26.1.2017 4 Suojelualueet (”protected areas”) eli luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet muissa tilastoissa Suomen virallinen tilasto (SVT) • Tilastokeskus vastaa • Pinta-aloissa mukana myös vesialueet, esitetään tilastossa eriteltynä Euroopan kansallisten suojelualueiden tietokanta, Common Database on Designated Areas (CDDA) • Euroopan ympäristökeskus EEA vastaa; tiedot kokoaa Metsähallitus ja lähettää SYKE • IUCN:n suojelualueluokitus (protected area management categories) Maailman suojelualuetietokanta, World Database on Protected Areas (WDPA) • World Conservation Monitoring Centre, UNDP-WCMC vastaa • Perusteena IUCN:n suojelualuemääritelmä > kansallinen tulkinta työryhmässä 2013 • EEA toimittaa tiedot myös Natura 2000 -verkostosta > kansainvälinen tulkinta
 5. 5. 26.1.2017 5 Natura-alueet vs. luonnonhoito- ja metsätaloustoimet • Ei hakkuita, mutta luonnonhoidolliset toimet mahdollisia, jos suojeluperusteiden suojelutavoitteet edellyttävät • LsL:lla toteutettavat > LsL:n yleiset säännökset (13-14, 17a sekä 68§) • Erämaa-alueet > lakisääteinen hoito- ja käyttösuunnitelma, YM vahvistus (LsL 68§) • Muilla (osa)alueilla rajoitus perustuu luonto- tai lintudirektiivien Natura-aluekohtaisiin suojeluperusteisiin (luontotyyppejä ja/tai lajeja, inventointi LP-MT yhteistyössä), mikä poikkeaa LsL:n koko luonnonsuojelualuetta koskevista yleisistä rauhoitussäännöksistä • Varovaiset hakkuut mahdollisia, edellyttäen etteivät Natura-alueen suojelu- perusteiden suojelutaso ja -tavoitteet vaarannu = heikennyskielto (LsL 64a§) • Ulkoilulaki > valtion retkeilyalueet > lakisääteinen hoito- ja käyttösuunnitelma (LsL 68§) • Metsälaki, maa-aineslaki, maankäyttö- ja rakennuslaki > metsänkäyttöilmoitus, lupamenettely (tarvittaessa Natura-arviointi, LsL 65§), sopimusmenettely • Metsätalous Oy:n hallinnassa oleva näin toteutettava Naturan maapinta-ala kattaa lakisääteisten suojelualueiden metsämaa-alasta < 2 %
 6. 6. 26.1.2017 6 Talousmetsien monimuotoisuuskohteet Ensisijaisena tavoitteena monimuotoisuuden turvaaminen, johdon maankäyttöpäätös • Pohjois-Suomen monimuotoisuuskohteet = 77 % kaikista suojelluista monimuotoisuuskohteista (74% metsämaan suojelluista monimuotoisuuskohteista) = pääosin valtionmaita • Vuosittainen YYV-raportointi MMM:lle ja lähiaikoina kohteet nähtävissä Retkikartta.fi-palvelussa • Erityiset monimuotoisuuskohteet • Ei metsätalouskäyttöä, mutta luonnonhoidolliset toimet voivat olla mahdollisia, jos suojelutavoitteet edellyttävät • Suojelumetsät ja -suot, METSO-, dialogi-, Metsä-Lappi- alueet = valtaosa pinta-alasta • Metsähallituksen ympäristöoppaan mukaiset muut luontokohteet (ns. ydinalueet) • Muut monimuotoisuuskohteet • Rajoitettu metsätalouskäyttö mahdollista siten, etteivät suojeluarvot ja -tavoitteet vaarannu • Metsähallituksen ympäristöoppaan mukaiset ekologiset yhteydet ja • muut rajatut monimuotoisuuden erityisalueet (esim. suojelualueiden ja luontokohteiden läheisyydessä), METSOn ennallistamiskohteet ym.
 7. 7. 26.1.2017 7 Suojellut metsät kansainvälisissä tilastoissa Euroopan metsäministerikonferenssin puitteissa laaditaan metsien tilan raportti ”State of Europe’s Forests” (MCPFE, nykyisin FOREST EUROPE) • Monimuotoisuustavoitteiden yhtenä seurantaindikaattorina suojellut metsät eli Protected forests, määritelmä: ”Area of forest and other wooded land protected with the aim of conserving biodiversity…” • Viimeisimmässä ohjeistuksessa (2010) suojellun metsäalueen kriteerit lähellä IUCN:n periaatteita: • Lakisääteinen (tai vastaava) perusta • Pitkäaikainen sitoumus • Selkeä maantieteellinen aluerajaus • Rajaukselle olemassa määrittely monimuotoisuuden suojelemiseksi. • Viimeisin raportti 2015, Suomen tiedot koottu Metlassa erillisselvityksenä VMI:n perusteella • Jatkossa tavoitteena on, että laskenta vastaisi METI-tilastoinnin periaatteita.
 8. 8. 26.1.2017 8 Metsähallitus toimittaa valtaosan METI-aineistosta • Suojeltujen metsien lisäksi metsien luontoarvojen suojelua tukevien erityisalueiden tiedot (= muut YYV-kohteet) • Virkistys-, erämaa- ja porotalous-, riista-, maisema-alueita • METI-tilastossa mukana, mutta ei lasketa suojeltuihin metsiin • Yhteensä < 2 % metsämaan kokonaisalasta • Metsäala on laskettu inventoidun maaluokan mukaisesti (metsämaa+kitumaa) • Kitumaan osalta METI-tilastoon sisällytetty vain erityiskohteina rajatut alueet • VMI:n yhteydessä tehtyjen laskelmien mukaan Suomen metsämääritelmän ja FAO:n määritelmän mukaisen metsän kokonaisalan välillä on eroa n. 3 %
 9. 9. 26.1.2017 9 www.facebook.com/metsahallitus www.twitter.com/metsahallitus www.metsa.fi

×