Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx

 1. Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik ROMELL B. DELOS REYES Guro
 2. 1. Ano ang pagbabasa para sa iyo? 2. Ano-anong babasahin ang kinahihiligan mo? 3. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit ka nagbabasa ng isang teksto? 4. Ano-anong mga benepisyo ang nakukuha mo sa pagbabasa? GABAY NA TANONG
 3. Gintong Kaisipan “Huwag kang magbasa, gaya ng mga bata,upang libangin ang sarili, o gaya ng mga matatayog ang pangarap, upang matuto. Magbasa ka upang mabuhay” (Gustave Flaubert)
 4. PAGBASA
 5. Kahulugan ng PAGBASA  isang proseso ng pagbuo ng kahulugan mula sa mga nakasulat na teksto. (Anderson et al. 1985, sa aklat na Becoming Nation of Readers)  isang psycholinguistic guessing game, sapagkat ito ay nagdudulot ng interaksyon sa pagitan ng wika at pag-iisip. (Kenneth Goodman sa Journal of the Reading Specialist-Badayos,2010)
 6. TAMBALANG GAWAIN
 7. LIONGO BUOD BUOD PAMAGAT NG KWENTONG NAPILI PAGKAKAPAREHO
 8. INTENSIBO EKSTENSIBOO Ang pagbabasa ay nahahati sa iba’t ibang kategorya…………… SCANNING SKIMMING
 9. Antas ng pagbasa PRIMARYA MAPAGSIYASAT ANALITIKAL SINTOPIKAL
 10. Sa pagbasa may mga tintatawag na teorya UTAK UTAK UTAK TEKSTO TEKSTO TEKSTO BOTTOM-UP TOP-DOWN INTERAKTIBO
 11. UTAK ISKEMA
 12. Biswalisasyon o Imahinasyon
 13. MGA KASANAYAN SA MAPANURING PAGBASA Bago Magbasa  alamin ang ideya o nilalaman ng iyong babasahin sa pamamagitan ng pagtingin sa pabalat nito Habang Nagbabasa  layunin ng manunulat na makipagtalastasan sa kanyang mambabasa at ihayag ang kanyang pananaw
 14. MGA KASANAYAN SA MAPANURING PAGBASA Mapanuring Pagbasa  Isang paraan ng pagsusuri, paghahati sa maliliit na konsepto, nang sa gayon ay makita ang ugnayan ng mga bahaging ito sa bawat isa. Pagbasang Kritikal  Pagbibigay-puna o ebalwasyon sa teksto o may-akda
 15. Ano ang alam ko sa asignaturang Pagbasa at Pagsusuri? Ano ang nararamdaman ko para sa semestreng ito? Ano ang magagawa ko para sa ikauunlad ng sistema ng edukasyon sa aking bansa?
 16. MGA URI NG TEKSTO
 17. • Tekstong Impormatibo • Tekstong Deskriptibo • Tekstong Persuweysib • Tekstong Naratibo • Tekstong Argumentatibo • Tekstong Prosidyural MGA IBA’T IBANG URI NG TEKSTO (Pagbasa, Pagsusuri at Pagsulat)
 18. Tekstong Impormatibo • Tinatawag ding ekspositori • Isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong magpaliwanag at magbigay ng impormasyon. • Kadalasang sinasagot ang ang mga batayang tanong na ano, kailan, saan, sino at paano.
 19. Iba’t Ibang uri ng Tekstong Impormatibo 1. Sanhi at Bunga 2. Paghahambing 3. Pagbibigay-depinisyon 4. Paglilista ng Klasipikasyon
 20. PAKSA: _____________ Patunay/Facts 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 Mga batayan: ANO: ______________ SINO:______________ SAAN: _____________ KAILAN: ___________ PAANO: ___________ Kongklusyon: Pagsusuri sa Tekstong Impormatibo
 21. Tekstong Deskriptibo “kahit hindi ka pintor ay makabubuo ka ng isang larawan gamit ang mga salitang titimo sa damdamin at isipan”
 22. Tekstong Deskriptibo • may layuning maglarawan ng isang bagay, tao, lugar, karanasan,sitwasyon at iba pa • Ang uri ng sulatin na ito ay nagpapaunlad sa kakayahan ng mag-aaral na bumuo at maglarawan ng isang partikular na karanasan
 23. • maihahalintulad sa isang larawang ipininta o iguhit kung saan kapag nakita ito ng iba ay parang nakita na rin nila ang orihinal na pinagmulan ng larawan. Subalit, sa halip na pintura o pangkulay, mga salita ang ginagamit ng manunulat upang mabuo sa isipan ng mambabasa ang paglalarawan sa tekstong deskriptibo. • Mula sa epektibong paglalarawan ay halos makikita, maaamoy, maririnig, malalasahan, o mahahawakan na ng mambabasa ang mga bagay na inilalarawan kahit pa sa isipan lamang niya nabubuo ang mga imaheng ito.
 24. 2 uri ng tekstong deskriptibo OBHETIBO SUBHETIBO Direktang pagpapakita ng katangiang makatotohanan at di masusubalian. Kinapapalooban ng matatalinhagang paglalarawan at naglalaman ng personal na personal pesepsyon o kung ano ang nararamdaman.
 25. Gamit ng cohesive devices o kohesyong grammatical sa pagsulat ng tekstong Deskriptibo
 26. • Upang mas maging mahusay ang pagkakahabi ng tekstong deskriptibo bilang bahagi ng iba pang uri ng teksto o kaya’y maging mas malinaw ang anumang uri ng teekstong susulatin, kinakailangan ang paggamit ng mga cohesive device o kohesyong gramatikal.
 27. Limang pangunahing cohesive device o kohesyong gramatikal
 28. Katangian ng Tekstong Deskriptibo 1. Ang tekstong deskriptibo ay may isang malinaw at pangunahing impresyon na nililikha sa mga mambabasa 2. Ang tekstong naratibo ay maaaring maging obhetibo o suhetibo, at maaari ding magbigay ng pagkakataon sa manunulat na gumamit ng iba’t ibang tono at paraan sa paglalarawan 3. Ang tekstong deskriptibo ay mahalagang maging espisipiko at maglaman ng mga konkretong detalye.
 29. TEKSTONG PERSUWEYSIB  isang uri ng di-piksyon na pagsulat upang kumbinsihin ang mga mambabasa na sumag-ayon sa manunulat hinggil sa isang isyu  hindi dapat magpahayag ng mga personal at walang batayang opinyon ang isang manunulat
 30. TEKSTONG NARATIBO • Layunin ng tekstong naratibo ang magsalaysay o magkuwento batay sa isang tiyak na pangyayari, totoo man o hindi • Ang tekstong naratibo ay nagkukuwento ng mga serye ng pangyayari na maaaring piksiyon (nobela, maikling kuwento, tula) o di piksyon (memoir, biyograpiya, balita, malikhaing sanaysay
 31. Mga Elemento ng Tekstong Naratibo 1. Paksa 2. Estruktura 3. Oryentasyon 4. Pamamaraan ng Narasyon 5. Komplikasyon o Tunggalian 6. Resolusyon
 32. TEKSTONG ARGUMENTATIBO • Isang uri ng teksto na nangangailangang ipagtanggol ng manunulat ang posisyon sa isang tiyak na paksa o usapin gamit ang mga ebidensya mula sa personal na karanasan, kaugnay na literatura at pag- aaral, ebidensyang kasaysayan at resulta ng empirikal na pananaliksik.
 33. Mga Elemento ng Pangangatwiran 1. Proposisyon ang pahayag na inilahad upang pagtalunan o pag-usapan 2. Argumento ang paglalatag ng mga dahilan at ebidensya upang maging makatwiran ang isang panig
 34. Katangian at Nilalaman ng Mahusay na Tekstong Argumentatibo • Mahusay at napapanahong paksa • Maikli ngunit malaman at malinaw na pagtukoy sa tesis sa unang talata ng teksto
 35. TEKSTONG PROSIDYURAL  Isang uri ng paglalahad na kadalasang nagbibigay ng impormasyon at instruksyon kung paanong isasagawa ang isang tiyak na bagay.  Layunin, makapag-bigay ng sunod- sunod na direksiyon at impormasyon sa mga tao upang tagumpay na maisagawa ang mga gawain sa ligtas, episyente at angkop na paraan
 36. Apat na Nilalaman ng Tekstong Prosidyural • Layunin o target na awtput • Mga Kagamitan • Metodo • Ebalwasyon
 37. PANANALIKSIK (RISERTS)
 38. PAGSULAT NG PANANALIKSIK • 1.Bakit kadalasang inaayawan ang pananaliksik sa Filipino ng mga mag-aaral? • 2.Ano sa tingin mo ang kinabukasan ng pananaliksik sa Filipino sa Pilipinas?
 39. PANANALIKSIK
 40. PANANALIKSIK (Riserts)  paraan ng pagtuklas ng mga kasagutan sa mga partikular na katanungan ng tao tungkol sa kanyang lipunan o kapaligiran (Susan B. Neuman, 1997, na binanggit nina Evasco et al)
 41. • Ang matiyaga, maingat, sistematiko, mapanuri at kritikal na pagsisiyasat sa isang konsepto, kagawian, problema o isang isyu o aspeto ng kultura at lipunan.( Atienza et al) • Masusi at maingat na pangangalap ng datos hinggil sa isang partikular na paksa. (Meriam Webster Dictionary) • Ang pahayag sa mataas na lebel ng pagsusulat . (Ordonez et al, 2007)
 42. Kahulugan at kabuluhan ng Maka-Pilipinong Pananaliksik • Ang maka-Pilipinong pananaliksik ay gumagamit ng wikang Filipino at/o mga katutubong wika sa Pilipinas at tumatalakay sa mga paksang mas malapit sa puso at isip ng mga mamamayan . • Pangunahing isinasaalang-alang sa maka-Pilipinong pananaliksik ang pagpili ng paksang naaayon sa interes at kapaki-pakinabang sa sambayanang Pilipino. • Komunidad ang laboratoryo ng maka-Pilipinong pananaliksik.
 43. 1.Pamimili at Pagpapaunlad ng Paksa ng Pananaliksik  May sapat bang sanggunian na pagbabatayan ang napiling paksa?  Paanong lilimitahan o paliliitin ang isang paksa na malawak ang saklaw?  Makapag-aambag ba ako ng sariling tuklas at bagong kaalaman sa pipiliing paksa?  Gagamit ba ng sistematiko at siyentipikong paraan upang masagot ang tanong? MGA BAHAGI AT PROSESO NG PANANALIKSIK
 44. 2.Disenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik • Ang disenyo sa pananaliksik ay ang pangkalahatang estratehiya na pinili ng mananaliksik upang pagsama-samahin ang lahat ng bahagi at proseso ng pananaliksik sa maayos at lohikal na paraan.
 45. Mga Iba’t Ibang Paraan at Kategorya • Kuwantitatibo • Kuwalitatibo • Deskriptibo  Action Research  Historikal  Pag-aaral ng isang kaso/karanasan (case study)  Komparatibong Pananaliksik  Etnograpikong pag-aaral  Feasibility Study  Pag-aaral ng Nilalaman (Content Study)
 46. Metodolohiya ng Pananaliksik A. Disenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik 1. Sarbey 2. Pakikipanayam o Interbyu 3. Dokumentaryong Pagsusuri 4. Nakabalangkas na Obserbasyon at Pakikisalamuhang Obserbasyon
 47. B. Lokal at Papulasyon ng Pananaliksik C. Kasangkapan sa Paglilikom ng Datos D. Paraan sa Pagsusuri ng Datos
 48. PAGSISINOP NG TALA AT BIBLIOGRAPHY SA APA (American Psychological Association) 1. Pagtatala ng Maikling sipi kailangang isama sa pagbanggit ang pangalan ng awtor, taon ng publikasyon at bilang ng pahina para sa sanggunian Hal. Ayon kay Lumbera ( 2000), “Ang ng wikang pambansa ay usaping kinasasangkutan ng buhay ng milyong-milyong Pilipino na hindi nakapagsasatinig ng kanilang adhikain at pananaw” (p.130).
 49. 2. Pagtatala ng Mahabang Sipi naglalaman ng 40 salita pataas, sa hiwalay na talata at alisin na ang panipi Hal. Inilinaw ni Lumbera (2000) ang halaga ng wikang pambansa para inklusyon ng mayorya ng sambayanang Pilipino sa sumusunod: Ang usaping kinasasangkutan ng buhay ng milyong-milyong Pilipino na hindi nakapagsasatinig ng kanilang adhikain at pananaw……………………………………….. (p.130).
 50. 3. Pagbanggit sa Higit sa Isang Awtor Pagbanggit sa dalawang awtor, ang pangalan ng dalawang awtor ay kailangang banggitin sa panandang diskurso at magong sa loob ng saknong. Ginagamit ang “at” sa pagitan ng mga apelyido ng awtor kung nasa loob ng teksto at ampersand (&) naman kung nasa loob ng panaklong Ang pananaliksik nina Geronimo at San Juan (2014) ay nagpapakita ng komprehensibong pagsusuri sa epekto ng k-12 sa kurikulum sa kolehiyo. Nagpapakita ng komprehensibong pagsusuri sa epekto ng k-12 sa kurikulum sa kolehiyo. (Geronimo & San Juan, 2014)
 51. Pagbanggit sa tatlo hanggang limang awtor halimbawa: Ang pananaliksik nina Geronimo et.al ay nagpapakita ng komprehensibong pagsusuri sa epekto ng k-12 sa kurikulum sa kolehiyo (85). Nagpapakita ang pananaliksik ng komprehensibong pagsusuri sa pekto ng K-12 sa kurikulum sa kolehiyo (Geronimo et al.85) Ang pananalksik nina Geronimo, San Juan, Sicat, at Zafra ay nagpapakita ng komprehensibong pagsusuri sa epekto ng K-12 sa kolehiyo (85).
 52. Aklat Lumbrera, Bienvenido. Writing the Nation: Pag-akda ng Bansa. Quezon City: University of the Phillipines Press,2000.Nakalimbag Artikulo sa Research Journanl Rodiguez, Rommel.”Representasyon ng Pagkalalaki sa Pelikulang bakbaan ni FPJ.” Plaridel: A Philippie Journal of Communication, Medi, and Society 10.2 (2013): 9-114. Nakalimbag
 53. Artikulo mula sa Magasin Arceo, Liwayway. “ Uhaw ang Tigang na Lupa.” Liwayway 8 Mayo 1943: 20-28. Naalimbag Artikulo mula sa Magasin Alonzo, Ross. “POW returns book borrowed 68 years ago.” Philippine Sunday Inquirer, 1 Marso 2009: 20A. Nakalimbag Artikulo mula sa Magasin Petras, Jayson. “Motibasyon at Atityud sa Paggamit ng Wikang Ingles sa Pilipinas at ang Implikasyon nito sa Filipino Bilang Wikang Pambansa: Panimulang Pagtalakay sa Sikolohikal na Aspekto ng Pagpaplanong Pangwika. Malay Journal 26.2 (2014): n. pag.Web Pebero 2015
 54. REBISYON NG PAPEL-PANANALIKSIK  Rebisyon ang pinakahuling proseso sa produksyon ng papel-pananaliksik.  Hinahasa ng prosesong ito ang isang manunulat na maging mas mahusay at matalas sa pagsulat.  Hinahasa ng prosesong ito ang isang manunulat na maging mas mahusay at matalas na pagsulat.
 55. Gabay sa Pagsasagawa ng Rebisyon 1. Tukuyin ang pangunahing punto ng papel-pananaliksik. 2. Tukuyin kung sino ang mga mambabasa ng pananaliksik at kung ano ang mga layunin nito. 3. Tasahin ang iyong mga ebidensya. 4. Panatilihin lamang ang mahahalagang punto ng pananaliksik. 5. Pakinisin ang gamit ng wika sa kabuuan ng papel- pananaliksik. 6. Alisin ang mga pagkakamaling gratimatikal. 7. Baguhin ang punto de bista mula sa pagiging mananaliksik tungong mambabasa.
 56. PAGLALAHAD NG RESULTA NG PANANALIKSIK  binubuo ng pagsasaayos, kategorasyon, at pagsisisyasat ng mga ebidensya upang mapatunayan o mapasubalian ang inisyal na mga proposisyon ng pag-aaral  proseso ng pagbibigay ng kaayusan o estruktura sa napakaraming datos na nakolekta sa mga nauunang bahagi ng pananaliksik  Paggamit ng tsart, talahanayan, at dayagram bilang bahagi ng presentasyon
 57. Bahagi ng Papel-Pananaliksik  Kabanata 1. Ang Suliranin at Sanligan Nito A. Rasyonal at Kaligiran ng Pag-aaral B. Paglalahad ng Suliranin C. Layunin at Kahalagahan ng Pag-aaral D. Rebyu ng Kaugnay na Pag-aaral E. Teoritikal na Gabay at Konseptwal na Balangkas F. Sakop at Delimitasyon sa Pag-aaral G. Daloy ng Pag-aaral
 58. Bahagi ng Papel-Pananaliksik  Kabanata 2. Metodolohiya at Pamamaraan A. Disenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik B. Lokal na Populasyon ng Pananaliksik C. Kasangkapan sa Paglikom ng Datos D. Paraan sa Paglikom ng Datos E. Paraan sa Pagsusuri ng Datos  Kabanata 3. Resulta at diskusyon  Kabanata 4. Lagom, Konklusyon, at Rekomendasyon
 59. “ Ang Pagsulat at Pagtuturo ng Pananaliksik ay nangangailangan ng pasensya, pagtitiyaga at pagsisikap. Kung gusto mong mabuhay sa mundong ginagalawan, matutong magsaliksik”. (rbi2017)
 60. Maraming Salamat Po……….
Anzeige