TÀI-LIỆU-ÔN-THI-LỊCH-SỬ-ĐẢNG-CỘNG-SẢN-VIỆT-NAM.docx

tài liệu ôn thi cuối kỳ trường đh Duy Tân

1
Phần 1: CÂU HỎI NHIỀU TÙY CHỌN
Chương I.
Câu 1. Nhiệm vụ của khoa học lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
A. Trình bày có hệ thống Cương lĩnh, đường lối của Đảng
B. Tái hiện tiến trình lịch sử lãnh đạo, đấu tranh của Đảng
C. Tổng kết lịch sử của Đảng
D. Tất cả các phương án đều đúng
Câu 2. Phương pháp nghiên cứu môn lịc sử Đảng Cộng sản Việt Nam gồm những phương pháp nào?
A. Phương pháp lịch sử; phương pháp logic
B. Phương pháp lịch sử; phương pháp logic; phương pháp tổng kết thực tiễn lịch sử
C. Phương pháp lịch sử; phương pháp logic; phương pháp tổng kết thực tiễn lịch sử; phương pháp so sánh
D. Phương pháp logic; phương pháp tổng kết thực tiễn lịch sử; phương pháp so sánh
Câu 3. Chức năng của khoa học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
A. Chức năng nhận thức; chức năng giáo dục; chức năng dự báo và phê phán
B. Chức năng nhận thức; chức năng giáo dục
C. Chức năng giáo dục; chức năng dự báo và phê phán
D. Chức năng nhận thức; chức năng dự báo và phê phán
Câu 4. Năm 1929 ở Việt Nam đã xuất hiên các tổ chức cộng sản nào?
A. Đông Dương Cộng sản Đảng
B. An Nam Cộng sản Đảng
C. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn
D. Tất cả các phương án đều đúng
Câu 5. Hội nghị thành lập Đảng năm 1930 do ai chủ trì?
A. Nguyễn Đức Cảnh
B. Trịnh Đình Cửu
C. Nguyễn Ái Quốc
D. Trần Phú
Câu 6. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ngày, tháng, năm nào?
A. Ngày 03 tháng 2 năm 1930
B. Ngày 06 tháng 2 năm 1930
C. Ngày 24 tháng 2 năm 1930
D. Ngày 07 tháng 3 năm 1930
Câu 7. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo xác định phương hướng
chiến lược của cách mạng Việt Nam là gì?
A. Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản
B. Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng
C. Thổ địa cách mạng
D. Tư sản dân quyền
2
Câu 8. Ai là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam?
A. Trịnh Đình Cửu
B. Trần Phú
C. Lê Hồng Phong
D. Hà Huy Tập
Câu 9. Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?
A. Năm 1920 (tổ chức công hội ở Sài Gòn được thành lập)
B. Năm 1925 (cuộc bãi công Ba Son)
C. Năm 1929 (sự ra đời ba tổ chức cộng sản)
D. Năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời)
Câu 10. Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 do ai soạn thảo?
A. Trần Phú
B. Nguyễn Ái Quốc
C. Trịnh Đình Cửu
D. Nguyễn Đức Cảnh
Câu 11. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông dương trong Luận cương Chính trị tháng 10 năm
1930 được xác định như thế nào?
A. Sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện cốt yếu cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam
B. Làm cách mạng tư sản dân quyền và tổ địa cách mạng
C. Đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân chống thực dân, phong kiến
D. Đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược
Câu 12. Tháng 6 năm 1932, Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương được công
bố, gồm những nội dung nào?
A. Đòi các quyền tự do tổ chức, xuất bản, ngôn luận, đi lại. Bỏ những luật hình đặc biệt đối với người
bản xứ, trả tự do cho tù chính trị, bỏ ngay chính sách đàn áp, giải tán hội đồng đề hình
B. Bỏ thuế thân, thuế ngụ cư và các thứ thuế vô lý khác
C. Bỏ các độc quyền về rượu, muối và thuốc phiện
D. Tất cả các phương án đều đúng
Câu 13. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, Quốc dân Đại hội họp tại Tân Trào quyết định những vấn đề gì?
A. Tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng và Mười chính sách của Việt Minh
B. Quyết định đặt tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, xác định quốc kỳ, quốc ca
C. Thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam (Chính phủ lâm thời) do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch
D. Tất cả các phương án đều đúng
Câu 14. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, Quốc dân Đại hội họp tại Tân Trào quyết định thành lập Uỷ ban
dân tộc giải phóng do ai làm chủ tịch?
A. Hồ Chí Minh
B. Phạm Văn Đồng
C. Võ Nguyên Giáp
D. Trường Chinh
3
Câu 15. Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập ngày, tháng, năm nào?
A. Ngày 19 tháng 12 năm 1944
B. Ngày 20 tháng 12 năm 1944
C. Ngày 21 tháng 12 năm 1944
D. Ngày 22 tháng 12 năm 1944
Chương II.
Câu 16. Ngày 25 tháng 11 năm 1945, Ban Chấp hành trung ương Đảng ra chỉ thị “Kháng chiến, kiến
quốc” xác định ai là kẻ thù chính của cách mạng Việt Nam?
A. Phát xít Nhật
B. Quân đội Tưởng Giới Thạch
C. Thực dân Pháp xâm lược
D. Thực dân Anh
Câu 17. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào ngày, tháng, năm nào?
A. Ngày 18 tháng 12 năm 1946
B. Ngày 19 tháng 12 năm 1946
C. Ngày 20 tháng 12 năm 1946
D. Ngày 21 tháng 12 năm 1946
Câu 18. Đường lối kháng chiến (1945-1954) được hoàn chỉnh và thể hiện tập trungtrong những văn kiện nào?
A. Toàn dân kháng chiến của Trung ương Đảng (12/12/1946)
B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19/12/1946) của Hồ Chủ Tịch
C. Kháng chiến nhất định thắng lợi (1947) của đồng chí Trường Chinh
D. Tất cả các phương án đều đúng
Câu 19. Ngày 3-9-1945, Chính phủ lâm thời họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã xác định ngay nhiệm vụ lớn trước mắt, gồm những nhiệm vụ nào?
A. Diệt giặc đói
B. Diệt giặc dốt
C. Diệt giặc ngoại xâm
D. Tất cả các phương án đều đúng
Câu 20. Quốc hội khóa I đã họp phiên đầu tiên tại Nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 2-3-1946 đã nhất trí
bầu Ban Thường trực Quốc hội do ai làm Chủ tịch?
A. Trường Chinh
B. Phạm Văn Đồng
C. Huỳnh Thúc Kháng
D. Nguyễn Văn Tố
Câu 21. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mỹ Đảng ta đã chủ trương xây dựng và
phát triển lực lượng vũ trang nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của nhiệm vụ chính trị-quân sự của cuộc kháng
chiến, gồm những lực lượng nào?
A. Bộ đội chủ lực
B. Bộ đội địa phương
C. Dân quân du kích
D. Tất cả các phương án đều đúng
4
Câu 22. Sau khi miền Bắc được giải phóng, tháng 9/1954 Bộ Chính trị đề ra nhiệm vụ chủ yếu trước
mắt của miền Bắc là gì?
A. Hàn gắn vết thương chiến tranh, phục hồi kinh tế quốc dân
B. Giảm tô, giảm tức và cải cách ruộng đất
C. Đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội
D. Xây dựng nền văn hóa mới, con người mới
Câu 23. Nghị quyết Bộ Chính trị, tháng 9-1954, nêu rõ nhiệm vụ cụ thể trước mắt của cách mạng
miền Nam là gì?
A. Đấu tranh đòi thi hành Hiệp định
B. Chuyển hướng công tác cho phù hợp điều kiện mới
C. Tập hợp mọi lực lượng dân tộc, dân chủ, hòa bình, thống nhất, độc lập, đấu tranh
D. Tất cả các phương án đều đúng
Câu 24. Từ thắng lợi của phong trào Đồng khởi, ngày 20/12/1960, tại xã Tân Lập (Tây Ninh), Mặt
trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập, do ai làm chủ tịch?
A. Nguyễn Thị Bình
B. Nguyễn Thị Định
C. Huỳnh Tấn Phát
D. Nguyễn Hữu Thọ
Câu 25. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp tại Thủ đô Hà Nội, vào tháng năm nào?
A. Tháng 8 năm 1960
B. Tháng 9 năm 1960
C. Tháng 10 năm 1960
D. Tháng 11 năm 1960
Câu 26. Trận “Điện Biên Phủ trên không”, đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược bằng máy
bay B52 của Mỹ vào Hà Nội và Hải Phòng, diễn ra thời gian nào?
A. Từ 18 đến ngày 30 tháng 12 năm 1972
B. Từ 18 đến ngày 24 tháng 12 năm 1972
C. Từ 18 đến ngày 26 tháng 12 năm 1972
D. Từ 18 đến ngày 28 tháng 12 năm 1972
Câu 27. Cuộc đấu tranh ngoại giao trên bàn Hội nghị Paris với việc ký kết “Hiệp định về chấm dứt
chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, kết thúc vào ngày, tháng, năm nào?
A. Ngày 27 tháng 1 năm 1973
B. Ngày 28 tháng 1 năm 1973
C. Ngày 29 tháng 1 năm 1973
D. Ngày 30 tháng 1 năm 1973
Câu 28. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 bắt đầu bằng chiến dịch nào?
A. Chiến dịch giải phóng Phước Long
B. Chiến dịch tiến công giải phóng thành phố Đà Nẵng
C. Chiến dịch Tây Nguyên
D. Chiến dịch tiến công giải phóng Huế
5
Câu 29. Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn-Gia Định bắt đầu vào ngày, tháng, năm nào?
A. Ngày 25 tháng 4 năm 1975
B. Ngày 26 tháng 4 năm 1975
C. Ngày 27 tháng 4 năm 1975
D. Ngày 28 tháng 4 năm 1975
Câu 30. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 đã toàn thắng, kết thúc vào ngày, tháng, năm nào?
A. Ngày 27 tháng 4 năm 1975
B. Ngày 28 tháng 4 năm 1975
C. Ngày 29 tháng 4 năm 1975
D. Ngày 30 tháng 4 năm 1975
Chương III.
Câu 31. Từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 năm 1976, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội nước Việt
Nam thống nhất đã họp tại Thủ đô Hà Nội đã quyết định hững vấn đề gì?
A. Đặt tên nước ta là nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc kỳ nền đỏ sao vàng 5 cánh,
Thủ đô là Hà Nội, Quốc ca là bài Tiến quân ca, Quốc huy mang dòng chữ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt
Nam
B. Thành phố Sài Gòn đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh
C. Quốc hội đã bầu Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch nước; Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Hữu Thọ làm
Phó Chủ tịch nước; Trường Chinh làm Chủ tịch Quốc hội và Phạm Văn Đồng làm Thủ tướng Chính phủ
nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội đã thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp mới
D. Tất cả các phương án đều đúng
Câu 32. Đại hội lần thứ mấy của Đảng là đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống
nhất Tổ quốc, khẳng định và xác định đường lối đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội?
A. Đại hội lần thứ IV
B. Đại hội lần thứ V
C. Đại hội lần thứ VI
D. Đại hội lần thứ VII
Câu 33. Đại hội lần thứ mấy của Đảng xác định cách mạng Việt Nam có hai nhiệm vụ chiến lược là:
xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hai nhiệm
vụ chiến lược có quan hệ mật thiết với nhau?
A. Đại hội lần thứ IV
B. Đại hội lần thứ V
C. Đại hội lần thứ VI
D. Đại hội lần thứ VII
Câu 34. Đại hội nào xác định quan điểm mới nổi bật cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân, kể cả tư
bản tư nhân nhưng yêu cầu phải tuân thủ Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng và quy định của pháp luật Nhà
nước đồng thời nêu cao tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên?
A. Đại hội lần thứ IX
B. Đại hội lần thứ X
C. Đại hội lần thứ XI
D. Đại hội lần thứ XII
6
Câu 35. Vấn đề trọng tâm trong xâydựng văn hóa được Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) xác định là gì?
A. Xây dựng lối sống "Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người"; hình thành lối sống có ý
thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật
B. Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của
cộng đồng các dân tộc Việt Nam
C. Chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu nước,
nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo
D. Giáo dục nghệ thuật, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ cho nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên
Câu 36. Thế nào là văn hóa tiến tiến theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương IX (khóa XI)?
A. Văn hóa Tiên tiến là yêu nước và tiến bộ với nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ
nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm mục tiêu tất cả vì con người
B. Là những giá trị văn hoá truyền thống bền vững của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun
đắp qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước
C. Đó là lòng nhân ái, khoan dung trọng tình nghĩa, đạo lý
D. Là đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động
Câu 37. Vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng và phát triển văn hóa hiện nay, được Hội nghị
Trung ương 9 (khóa XI) xác định là gì?
A. Cùng với giai cấp công nhân, nông dân, trí thức có vai trò quan trọng là nền tảng của sự nghiệp xây
dựng và phát triển văn hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước
B. Tham gia sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hoá nước nhà
C. Đi đầu trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam
D. Góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống
Câu38.NguyêntắccơbảntrongthựchiệnchínhsáchđốingoạicủaĐảngtađượcHộinghịTrungương8(khóa
XI) xác định là gì?
A. Nắm vững hai mặt hợp tác và đấu tranh trong quan hệ quốc tế
B. Tôn trọng độc lập chủ quyền không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau
C. Thúc đẩy hợp tác, cân bằng lợi ích
D. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của
cộng đồng quốc tế
Câu 39. Trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, Đại hội XI nhấn mạnh ba đột phá
chiến lược, gồm những chiến lược nào?
A. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường
cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính
B. Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi
mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển
và ứng dụng khoa học, công nghệ
C. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống
giao thông và hạ tầng đô thị lớn
D. Tất cả các phương án đều đúng
7
Câu 40. Theo quan điểm Đại hội XII của Đảng, để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình công nghiệp
hóa, hiện đại hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc
tế gắn với phát triển kinh tế tri thức, Đảng ta xác định cần lấy những yếu tố nào làm động lực chủ yếu?
A. Nguồn nhân lực chất lượng cao
B. Khoa học và công nghệ
C. Khoa học, công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao
D. Nguồn lực về tài chính
Câu 41. Mục đích nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta do Đại hội XII của
Đảng xác định?
A. Phát triển nền kinh tế với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế nhằm giải phóng mọi
tiềm năng trong mọi thành phần kinh tế
B. Nhằm thực hiện "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh“; giải phóng mạnh mẽ lực
lượng sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân
C. Phát huy vai trò làm chủ xã hội của nhân dân, bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế của
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.
D. Phát huy vai trò làm chủ xã hội của nhân dân.
Câu 42. Vai trò của thành phần kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay do
Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) xác đinh là gì?
A. Là một động lực quan trọng của nền kinh tế
B. Điều tiết nền kinh tế, tạo môi trường và điều kiện thúc đẩy các thành phần kinh tế cùng phát triển
C. Giữ vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết nền kinh tế
D. Là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết nền kinh tế, tạo môi trường
và điều kiện thúc đẩy các thành phần kinh tế cùng phát triển
Câu 43. Chủ trương: "Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản
của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà
bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hoá, đa phương hoá trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội
nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế" được Đại hội nào
xác định?
A. Đại hội XII
B. Đại hội XI
C. Đại hội X
D. Đại hội IX
Câu 44. Cấu trúc hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay bao gồm những bộ phận nào?
A. Đảng Cộng sản Việt Nam
B. Nhà nước
C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội
D. Tất cả đều đúng
Câu 45. Đại hội XII của Đảng chủ trương triển khai mạnh mẽ định hướng chiến lược chủ động và
tích cực hội nhập quốc tế hiện nay lấy hội nhập lĩnh vực nào là trọng tâm?
A. Chính trị
B. Kinh tế
C. Văn hóa, xã hội
D. Quốc phòng, an ninh
8
Phần 2: CÂU HỎI NGẮN, TỰ LUẬN
Câu 46. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay nhằm mục tiêu gì?
"Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".
Câu 47. Theo quan điểm của Đảng ta trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay để tăng trưởng
kinh tế cần những yếu tố chủ yếu nào? Yếu tố nào là quyết định?
Để tăng trưởng kinh tế cần năm yếu tố chủ yếu là: vốn; khoa học và công nghệ; con người; cơ cấu
kinh tế; thể chế chính trị và quản lý nhà nước. Trong đó con người là yếu tố quyết định.
Câu 48. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ
mới xác định đối tác trong chính sách đối ngoại của Đảng ta hiện nay là gì?
Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng,
cùng có lợi với Việt Nam là đối tác.
Câu 49. Quan điểm về xây dựng văn hóa trong Nghị quyết hội nghị Trung ương IX (khóa XI) xác
định trọng tâm là vấn đề gì?
Chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân
ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.
Câu 50. Văn hóa có vai trò gì đối với sự phát triển xã hội?
Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, là động lực phát triển bền vững đất nước.
Câu 51. Cương lĩnh năm 2011 do Đại hội lần thứ XI của Đảng thông qua, có bổ sung mới đặc trưng
nào về xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng?
Bổ sung hai đặc trưng bao trùm, tổng quát: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”
và “Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản
lãnh đạo".
Câu 52. Đại hội XII của Đảng xác định trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở
nước ta hiện nay có những thành phần kinh tế nào đang hình thành và phát triển?
kinh tế nhà nước; kinh tế tập thể; kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân) và kinh tế có vốn
đầu tư nước ngoài.
Câu 53. Theo quan điểm Đại hội XII của Đảng, để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình công nghiệp
hóa, hiện đại hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc
tế gắn với phát triển kinh tế tri thức, cần lấy những yếu tố nào làm động lực chủ yếu?
Khoa học, công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao.
Câu 54. Mối quan hệ giữa hội nhập kinh tế và các lĩnh vực khác được Đại hội XII xác định như thế nào?
Hội nhập kinh tế là trọng tâm, hội nhập trong các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế.
Câu 55. Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay đã lãnh đạo giai cấp công nhân, nhân dân
lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam giành được những thắng lợi vĩ đại, đó là những thắng lợi nào?
Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa;
Thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc;
Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
9
Câu 56. Đối tượng nghiên cứu của khoa học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Là sự ra đời, phát triển và hoạt động lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ lịch sử.
Câu 57. Thời gian, địa điểm, thành phần dự Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thời gian Hội nghị từ ngày 6-1 đến ngày 7-2-1930, tại Cửu Long (Hồng Kông). Thành phần: gồm 2
đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng (Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh), 2 đại biểu của An Nam
Cộng sản Đảng (Châu Văn Liêm và Nguyễn Thiệu), dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-đại biểu
của Quốc tế Cộng sản.
Câu 58. Cương lĩnh chính trị đầu tiên, xác định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt Nam
là gì?
Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập.
Câu 59. Cương lĩnh chính trị đầu tiên, xác định lực lượng cách mạng.
Công nhân, nông dân là lực lượng cơ bản, trong đó giai cấp công nhân lãnh đạo; đồng thời chủ trương
đoàn kết tất cả các giai cấp, các lực lượng tiến bộ, yêu nước để tập trung chống đế quốc và tay sai.
Câu 60. Quy luật ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Là sự kết hợp 3 yếu tố: Chủ nghĩa Mác-Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
Câu 61. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông dương trong Luận cương Chính trị tháng 10 năm
1930.
Sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện cốt yếu cho thắng lợi của cách mạng.
Câu 62. Trong nội dung chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng (1939-1945) xác định nhiệm vụ
trung tâm của Đảng và nhân dân ta trong giai đoạn hiện tại là gì?
Xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang.
Câu 63. Ý nghĩa chủ trương chuyển hướng chiến lược của Đảng ta giai đoạn 1939-1945.
Là ngọn cờ dẫn đường cho nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp đánh Pháp, đuổi Nhật,
giành độc lập cho dân tộc và tự do cho nhân dân.
Câu 64. Năm 1943, trong bản Đề cương văn hóa Việt Nam của đồng chí Trường Chinh có đề ra
những nguyên tắc xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam. Đó là những nguyên tắc nào?
Dân tộc hóa, Khoa học hóa, Đại chúng hóa
Câu 65. Ý nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Liên hệ trách nhiệm sinh viên trong việc góp
phân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
- Ý nghĩa:
+ Đã đập tan xiềng xích nô lệ của chủ nghĩa đế quốc trong gần một thế kỷ, chấm dứt sự tồn tại của
chế độ quân chủ chuyên chế ngót nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước của
nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.
+ Đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ bước lên địa vị người chủ đất nước, có quyền quyết định
vận mệnh của mình.
10
+ Mở ra kỷ nguyên mới trong tiến trình lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập tự do và hướng tới chủ
nghĩa xã hội.
+ Mở đầu thời kỳ suy sụp và tan rã của chủ nghĩa thực dân cũ.
+ Góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về cách mạng giải phóng
dân tộc.
- Liên hệ trách nhiệm sinh viên.
Câu 66. Trình bày nội dung tiên tiến, bản sắc dân tộc trong xây dựng, phát triển nền văn hoá Việt
Nam theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI). Liên hệ đối với sinh viên cần phải làm gì để góp
phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc?
- Nội dung tiên tiến, bản sắc dân tộc trong xây dựng, phát triển nền văn hoá Việt Nam theo tinh thần
Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI).
+ Tiên tiến là yêu nước và tiến bộ với nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm mục tiêu tất cả vì con người. Tiên tiến không chỉ về
nội dung tư tưởng mà cả trong hình thức biểu hiện, trong các phương tiện chuyển tải nội dung.
+ Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị văn hoá truyền thống bền vững của cộng đồng các dân tộc
Việt Nam được vun đắp qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là lòng yêu nước
nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tình thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã
- Tổ quốc; đó là lòng nhân ái, khoan dung trọng tình nghĩa, đạo lý, là đức tính cần cù, sáng tạo trong lao
động; sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống... Bản sắc dân tộc còn đậm nét cả trong các hình
thức biểu hiện mang tính dân tộc độc đáo.
- Liên hệ đối với sinh viên.

Recomendados

276 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN von
276 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN276 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN
276 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVNalexandreminho
269.1K views37 Folien
Trắc nghiệm Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam von
Trắc nghiệm Lịch sử Đảng cộng sản Việt NamTrắc nghiệm Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Trắc nghiệm Lịch sử Đảng cộng sản Việt Namvietlod.com
14.4K views69 Folien
Trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh von
Trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí MinhTrắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh
Trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minhvietlod.com
37.9K views73 Folien
Chuong nhap mon.ppt von
Chuong nhap mon.pptChuong nhap mon.ppt
Chuong nhap mon.pptTrangTrnBiKim
114 views9 Folien
LSĐ trắc nghiệm - vlu.pptx von
LSĐ trắc nghiệm - vlu.pptxLSĐ trắc nghiệm - vlu.pptx
LSĐ trắc nghiệm - vlu.pptxLannAnhh7
1.1K views32 Folien
Trắc nghiệm Triết học - Phần 1 von
Trắc nghiệm Triết học - Phần 1Trắc nghiệm Triết học - Phần 1
Trắc nghiệm Triết học - Phần 1vietlod.com
53.9K views115 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

so sánh cương lĩnh chính trị tháng 2 với luận cương chính trị tháng 10 von
so sánh cương lĩnh chính trị tháng 2 với luận cương chính trị tháng 10so sánh cương lĩnh chính trị tháng 2 với luận cương chính trị tháng 10
so sánh cương lĩnh chính trị tháng 2 với luận cương chính trị tháng 10thapxu
58.2K views23 Folien
Tthcm chương 5 von
Tthcm chương 5Tthcm chương 5
Tthcm chương 5thuyettrinh
26.1K views46 Folien
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Có Đáp Án) von
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Có Đáp Án) Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Có Đáp Án)
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Có Đáp Án) nataliej4
328 views24 Folien
Chương 2.pptx von
Chương 2.pptxChương 2.pptx
Chương 2.pptxHnginh10297
2.1K views25 Folien
147 câu hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án von
147 câu hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án147 câu hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án
147 câu hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp ánMyLan2014
127.9K views23 Folien
Tố hữu von
Tố hữuTố hữu
Tố hữuHung Anh Nguyen
10.2K views18 Folien

Was ist angesagt?(20)

so sánh cương lĩnh chính trị tháng 2 với luận cương chính trị tháng 10 von thapxu
so sánh cương lĩnh chính trị tháng 2 với luận cương chính trị tháng 10so sánh cương lĩnh chính trị tháng 2 với luận cương chính trị tháng 10
so sánh cương lĩnh chính trị tháng 2 với luận cương chính trị tháng 10
thapxu58.2K views
Tthcm chương 5 von thuyettrinh
Tthcm chương 5Tthcm chương 5
Tthcm chương 5
thuyettrinh26.1K views
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Có Đáp Án) von nataliej4
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Có Đáp Án) Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Có Đáp Án)
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Có Đáp Án)
nataliej4328 views
Chương 2.pptx von Hnginh10297
Chương 2.pptxChương 2.pptx
Chương 2.pptx
Hnginh102972.1K views
147 câu hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án von MyLan2014
147 câu hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án147 câu hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án
147 câu hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án
MyLan2014127.9K views
196-cau-hoi-dap-duong-loi-dang-cong-san von feudmtk
196-cau-hoi-dap-duong-loi-dang-cong-san196-cau-hoi-dap-duong-loi-dang-cong-san
196-cau-hoi-dap-duong-loi-dang-cong-san
feudmtk21.1K views
Gt lich su dang - svptit von mrpakapun
Gt lich su dang - svptitGt lich su dang - svptit
Gt lich su dang - svptit
mrpakapun1.4K views
670Câu-trắc-nghiệm-TTHCM-tham-khảo- THI CUỐI KÌ.docx von AnhNguynNgc28
670Câu-trắc-nghiệm-TTHCM-tham-khảo- THI CUỐI KÌ.docx670Câu-trắc-nghiệm-TTHCM-tham-khảo- THI CUỐI KÌ.docx
670Câu-trắc-nghiệm-TTHCM-tham-khảo- THI CUỐI KÌ.docx
AnhNguynNgc28215 views
(PPT) Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế. von Mark Pham
(PPT) Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế.(PPT) Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế.
(PPT) Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế.
Mark Pham83.8K views
So sánh cương lĩnh HCM và luận cương TP von Đào Trần
So sánh cương lĩnh HCM và luận cương TPSo sánh cương lĩnh HCM và luận cương TP
So sánh cương lĩnh HCM và luận cương TP
Đào Trần85.8K views
BM TTHCM.Bài giảng môn Lịch sử Đảng CSVN-đã mở khóa.pdf von ThaoNguyen480108
BM TTHCM.Bài giảng môn Lịch sử Đảng CSVN-đã mở khóa.pdfBM TTHCM.Bài giảng môn Lịch sử Đảng CSVN-đã mở khóa.pdf
BM TTHCM.Bài giảng môn Lịch sử Đảng CSVN-đã mở khóa.pdf
ThaoNguyen480108128 views
Lịch sử đảng CSVN.pptx von linh345584
Lịch sử đảng CSVN.pptxLịch sử đảng CSVN.pptx
Lịch sử đảng CSVN.pptx
linh345584846 views
Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhi... von Huy Nguyễn Tiến
 Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhi... Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhi...
Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhi...
Huy Nguyễn Tiến14.7K views
Câu hỏi trắc nghiệm đáp án a von Trúc Hương
Câu hỏi trắc nghiệm  đáp án aCâu hỏi trắc nghiệm  đáp án a
Câu hỏi trắc nghiệm đáp án a
Trúc Hương8.6K views
De cuong bai giang mon duong loi cach mang cua dang cong san viet nam 2 von Vinh Xuân
De cuong bai giang mon duong loi cach mang cua dang cong san viet nam 2De cuong bai giang mon duong loi cach mang cua dang cong san viet nam 2
De cuong bai giang mon duong loi cach mang cua dang cong san viet nam 2
Vinh Xuân21.7K views
Câu hỏi ôn tập đường lối cách mạng của Đ von Lee Ein
Câu hỏi ôn tập đường lối cách mạng của ĐCâu hỏi ôn tập đường lối cách mạng của Đ
Câu hỏi ôn tập đường lối cách mạng của Đ
Lee Ein39.6K views
56 câu hỏi tự luận và đáp án môn tthcm von dreamteller
56 câu hỏi tự luận và đáp án môn tthcm56 câu hỏi tự luận và đáp án môn tthcm
56 câu hỏi tự luận và đáp án môn tthcm
dreamteller15.4K views
250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN von alexandreminho
250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN 250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN
250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN
alexandreminho120.7K views

Similar a TÀI-LIỆU-ÔN-THI-LỊCH-SỬ-ĐẢNG-CỘNG-SẢN-VIỆT-NAM.docx

Trắc nghiệm LỊCH SỬ ĐẢNG.docx von
Trắc nghiệm LỊCH SỬ ĐẢNG.docxTrắc nghiệm LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
Trắc nghiệm LỊCH SỬ ĐẢNG.docxHuyenDiem2
737 views12 Folien
Đề cương ôn tập LSĐ von
Đề cương ôn tập LSĐĐề cương ôn tập LSĐ
Đề cương ôn tập LSĐTuytTuyt27
249 views32 Folien
Cuuduong von
CuuduongCuuduong
CuuduongHieuLe521641
121 views17 Folien
Bộ đề cương ôn tập von
Bộ đề cương ôn tậpBộ đề cương ôn tập
Bộ đề cương ôn tậpBAN Mai Xanh
11.1K views13 Folien
Trắc nghiệm đường lối -2017- Full đảm bảo von
Trắc nghiệm đường lối -2017- Full đảm bảoTrắc nghiệm đường lối -2017- Full đảm bảo
Trắc nghiệm đường lối -2017- Full đảm bảoTuan Le
8.1K views7 Folien
De thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an von
De thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-anDe thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an
De thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-anmcbooksjsc
5K views5 Folien

Similar a TÀI-LIỆU-ÔN-THI-LỊCH-SỬ-ĐẢNG-CỘNG-SẢN-VIỆT-NAM.docx(20)

Trắc nghiệm LỊCH SỬ ĐẢNG.docx von HuyenDiem2
Trắc nghiệm LỊCH SỬ ĐẢNG.docxTrắc nghiệm LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
Trắc nghiệm LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
HuyenDiem2737 views
Đề cương ôn tập LSĐ von TuytTuyt27
Đề cương ôn tập LSĐĐề cương ôn tập LSĐ
Đề cương ôn tập LSĐ
TuytTuyt27249 views
Bộ đề cương ôn tập von BAN Mai Xanh
Bộ đề cương ôn tậpBộ đề cương ôn tập
Bộ đề cương ôn tập
BAN Mai Xanh11.1K views
Trắc nghiệm đường lối -2017- Full đảm bảo von Tuan Le
Trắc nghiệm đường lối -2017- Full đảm bảoTrắc nghiệm đường lối -2017- Full đảm bảo
Trắc nghiệm đường lối -2017- Full đảm bảo
Tuan Le8.1K views
De thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an von mcbooksjsc
De thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-anDe thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an
De thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an
mcbooksjsc5K views
De thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an-i von mcbooksjsc
De thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an-iDe thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an-i
De thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an-i
mcbooksjsc4.8K views
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (Có Đáp Án) von nataliej4
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (Có Đáp Án) Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (Có Đáp Án)
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (Có Đáp Án)
nataliej41.7K views
De tham-khao-ky-thi-thpt-quoc-gia-mon-lich-su von mcbooksjsc
De tham-khao-ky-thi-thpt-quoc-gia-mon-lich-suDe tham-khao-ky-thi-thpt-quoc-gia-mon-lich-su
De tham-khao-ky-thi-thpt-quoc-gia-mon-lich-su
mcbooksjsc163 views
Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử đảng Việt Nam.docx von NguynVnLinh37
Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử đảng Việt Nam.docxCâu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử đảng Việt Nam.docx
Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử đảng Việt Nam.docx
NguynVnLinh37104 views
426 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh - có đáp án - tincanban.com von Thùy Linh
426 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh - có đáp án - tincanban.com426 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh - có đáp án - tincanban.com
426 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh - có đáp án - tincanban.com
Thùy Linh589.6K views
185 câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh von MyLan2014
185 câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh185 câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh
185 câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh
MyLan201420.6K views
Bộ Câu Hỏi Giáo Viên Tổng Phụ Trách Đội Giỏi von nataliej4
Bộ Câu Hỏi Giáo Viên Tổng Phụ Trách Đội Giỏi Bộ Câu Hỏi Giáo Viên Tổng Phụ Trách Đội Giỏi
Bộ Câu Hỏi Giáo Viên Tổng Phụ Trách Đội Giỏi
nataliej4125 views
Đề thi minh họa THPT Quốc Gia môn Lịch Sử năm 2019 von giaoduc0123
Đề thi minh họa THPT Quốc Gia môn Lịch Sử năm 2019Đề thi minh họa THPT Quốc Gia môn Lịch Sử năm 2019
Đề thi minh họa THPT Quốc Gia môn Lịch Sử năm 2019
giaoduc0123104 views
Trắc nghiệm dcsvn von misssusu
Trắc nghiệm dcsvnTrắc nghiệm dcsvn
Trắc nghiệm dcsvn
misssusu6.7K views
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hcm von Nguyen_Anh_Nguyet
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hcmNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hcm
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hcm
Nguyen_Anh_Nguyet222.4K views

Último

GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... von
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...Nguyen Thanh Tu Collection
7 views431 Folien
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... von
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...Nguyen Thanh Tu Collection
8 views271 Folien
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... von
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
8 views90 Folien
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C... von
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...Nguyen Thanh Tu Collection
31 views178 Folien
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR... von
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...Nguyen Thanh Tu Collection
18 views69 Folien
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ... von
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...Nguyen Thanh Tu Collection
5 views204 Folien

Último(20)

GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... von Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... von Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C... von Nguyen Thanh Tu Collection
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ... von Nguyen Thanh Tu Collection
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
3. Phân tích định tính.pdf von Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub7 views
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... von Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf von Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 views
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf von Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub10 views
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf von Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 views
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf von Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub9 views
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...

TÀI-LIỆU-ÔN-THI-LỊCH-SỬ-ĐẢNG-CỘNG-SẢN-VIỆT-NAM.docx

 • 1. 1 Phần 1: CÂU HỎI NHIỀU TÙY CHỌN Chương I. Câu 1. Nhiệm vụ của khoa học lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. A. Trình bày có hệ thống Cương lĩnh, đường lối của Đảng B. Tái hiện tiến trình lịch sử lãnh đạo, đấu tranh của Đảng C. Tổng kết lịch sử của Đảng D. Tất cả các phương án đều đúng Câu 2. Phương pháp nghiên cứu môn lịc sử Đảng Cộng sản Việt Nam gồm những phương pháp nào? A. Phương pháp lịch sử; phương pháp logic B. Phương pháp lịch sử; phương pháp logic; phương pháp tổng kết thực tiễn lịch sử C. Phương pháp lịch sử; phương pháp logic; phương pháp tổng kết thực tiễn lịch sử; phương pháp so sánh D. Phương pháp logic; phương pháp tổng kết thực tiễn lịch sử; phương pháp so sánh Câu 3. Chức năng của khoa học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. A. Chức năng nhận thức; chức năng giáo dục; chức năng dự báo và phê phán B. Chức năng nhận thức; chức năng giáo dục C. Chức năng giáo dục; chức năng dự báo và phê phán D. Chức năng nhận thức; chức năng dự báo và phê phán Câu 4. Năm 1929 ở Việt Nam đã xuất hiên các tổ chức cộng sản nào? A. Đông Dương Cộng sản Đảng B. An Nam Cộng sản Đảng C. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn D. Tất cả các phương án đều đúng Câu 5. Hội nghị thành lập Đảng năm 1930 do ai chủ trì? A. Nguyễn Đức Cảnh B. Trịnh Đình Cửu C. Nguyễn Ái Quốc D. Trần Phú Câu 6. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ngày, tháng, năm nào? A. Ngày 03 tháng 2 năm 1930 B. Ngày 06 tháng 2 năm 1930 C. Ngày 24 tháng 2 năm 1930 D. Ngày 07 tháng 3 năm 1930 Câu 7. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo xác định phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam là gì? A. Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản B. Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng C. Thổ địa cách mạng D. Tư sản dân quyền
 • 2. 2 Câu 8. Ai là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam? A. Trịnh Đình Cửu B. Trần Phú C. Lê Hồng Phong D. Hà Huy Tập Câu 9. Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác? A. Năm 1920 (tổ chức công hội ở Sài Gòn được thành lập) B. Năm 1925 (cuộc bãi công Ba Son) C. Năm 1929 (sự ra đời ba tổ chức cộng sản) D. Năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời) Câu 10. Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 do ai soạn thảo? A. Trần Phú B. Nguyễn Ái Quốc C. Trịnh Đình Cửu D. Nguyễn Đức Cảnh Câu 11. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông dương trong Luận cương Chính trị tháng 10 năm 1930 được xác định như thế nào? A. Sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện cốt yếu cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam B. Làm cách mạng tư sản dân quyền và tổ địa cách mạng C. Đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân chống thực dân, phong kiến D. Đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược Câu 12. Tháng 6 năm 1932, Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương được công bố, gồm những nội dung nào? A. Đòi các quyền tự do tổ chức, xuất bản, ngôn luận, đi lại. Bỏ những luật hình đặc biệt đối với người bản xứ, trả tự do cho tù chính trị, bỏ ngay chính sách đàn áp, giải tán hội đồng đề hình B. Bỏ thuế thân, thuế ngụ cư và các thứ thuế vô lý khác C. Bỏ các độc quyền về rượu, muối và thuốc phiện D. Tất cả các phương án đều đúng Câu 13. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, Quốc dân Đại hội họp tại Tân Trào quyết định những vấn đề gì? A. Tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng và Mười chính sách của Việt Minh B. Quyết định đặt tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, xác định quốc kỳ, quốc ca C. Thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam (Chính phủ lâm thời) do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch D. Tất cả các phương án đều đúng Câu 14. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, Quốc dân Đại hội họp tại Tân Trào quyết định thành lập Uỷ ban dân tộc giải phóng do ai làm chủ tịch? A. Hồ Chí Minh B. Phạm Văn Đồng C. Võ Nguyên Giáp D. Trường Chinh
 • 3. 3 Câu 15. Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập ngày, tháng, năm nào? A. Ngày 19 tháng 12 năm 1944 B. Ngày 20 tháng 12 năm 1944 C. Ngày 21 tháng 12 năm 1944 D. Ngày 22 tháng 12 năm 1944 Chương II. Câu 16. Ngày 25 tháng 11 năm 1945, Ban Chấp hành trung ương Đảng ra chỉ thị “Kháng chiến, kiến quốc” xác định ai là kẻ thù chính của cách mạng Việt Nam? A. Phát xít Nhật B. Quân đội Tưởng Giới Thạch C. Thực dân Pháp xâm lược D. Thực dân Anh Câu 17. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào ngày, tháng, năm nào? A. Ngày 18 tháng 12 năm 1946 B. Ngày 19 tháng 12 năm 1946 C. Ngày 20 tháng 12 năm 1946 D. Ngày 21 tháng 12 năm 1946 Câu 18. Đường lối kháng chiến (1945-1954) được hoàn chỉnh và thể hiện tập trungtrong những văn kiện nào? A. Toàn dân kháng chiến của Trung ương Đảng (12/12/1946) B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19/12/1946) của Hồ Chủ Tịch C. Kháng chiến nhất định thắng lợi (1947) của đồng chí Trường Chinh D. Tất cả các phương án đều đúng Câu 19. Ngày 3-9-1945, Chính phủ lâm thời họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định ngay nhiệm vụ lớn trước mắt, gồm những nhiệm vụ nào? A. Diệt giặc đói B. Diệt giặc dốt C. Diệt giặc ngoại xâm D. Tất cả các phương án đều đúng Câu 20. Quốc hội khóa I đã họp phiên đầu tiên tại Nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 2-3-1946 đã nhất trí bầu Ban Thường trực Quốc hội do ai làm Chủ tịch? A. Trường Chinh B. Phạm Văn Đồng C. Huỳnh Thúc Kháng D. Nguyễn Văn Tố Câu 21. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mỹ Đảng ta đã chủ trương xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của nhiệm vụ chính trị-quân sự của cuộc kháng chiến, gồm những lực lượng nào? A. Bộ đội chủ lực B. Bộ đội địa phương C. Dân quân du kích D. Tất cả các phương án đều đúng
 • 4. 4 Câu 22. Sau khi miền Bắc được giải phóng, tháng 9/1954 Bộ Chính trị đề ra nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của miền Bắc là gì? A. Hàn gắn vết thương chiến tranh, phục hồi kinh tế quốc dân B. Giảm tô, giảm tức và cải cách ruộng đất C. Đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội D. Xây dựng nền văn hóa mới, con người mới Câu 23. Nghị quyết Bộ Chính trị, tháng 9-1954, nêu rõ nhiệm vụ cụ thể trước mắt của cách mạng miền Nam là gì? A. Đấu tranh đòi thi hành Hiệp định B. Chuyển hướng công tác cho phù hợp điều kiện mới C. Tập hợp mọi lực lượng dân tộc, dân chủ, hòa bình, thống nhất, độc lập, đấu tranh D. Tất cả các phương án đều đúng Câu 24. Từ thắng lợi của phong trào Đồng khởi, ngày 20/12/1960, tại xã Tân Lập (Tây Ninh), Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập, do ai làm chủ tịch? A. Nguyễn Thị Bình B. Nguyễn Thị Định C. Huỳnh Tấn Phát D. Nguyễn Hữu Thọ Câu 25. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp tại Thủ đô Hà Nội, vào tháng năm nào? A. Tháng 8 năm 1960 B. Tháng 9 năm 1960 C. Tháng 10 năm 1960 D. Tháng 11 năm 1960 Câu 26. Trận “Điện Biên Phủ trên không”, đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 của Mỹ vào Hà Nội và Hải Phòng, diễn ra thời gian nào? A. Từ 18 đến ngày 30 tháng 12 năm 1972 B. Từ 18 đến ngày 24 tháng 12 năm 1972 C. Từ 18 đến ngày 26 tháng 12 năm 1972 D. Từ 18 đến ngày 28 tháng 12 năm 1972 Câu 27. Cuộc đấu tranh ngoại giao trên bàn Hội nghị Paris với việc ký kết “Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, kết thúc vào ngày, tháng, năm nào? A. Ngày 27 tháng 1 năm 1973 B. Ngày 28 tháng 1 năm 1973 C. Ngày 29 tháng 1 năm 1973 D. Ngày 30 tháng 1 năm 1973 Câu 28. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 bắt đầu bằng chiến dịch nào? A. Chiến dịch giải phóng Phước Long B. Chiến dịch tiến công giải phóng thành phố Đà Nẵng C. Chiến dịch Tây Nguyên D. Chiến dịch tiến công giải phóng Huế
 • 5. 5 Câu 29. Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn-Gia Định bắt đầu vào ngày, tháng, năm nào? A. Ngày 25 tháng 4 năm 1975 B. Ngày 26 tháng 4 năm 1975 C. Ngày 27 tháng 4 năm 1975 D. Ngày 28 tháng 4 năm 1975 Câu 30. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 đã toàn thắng, kết thúc vào ngày, tháng, năm nào? A. Ngày 27 tháng 4 năm 1975 B. Ngày 28 tháng 4 năm 1975 C. Ngày 29 tháng 4 năm 1975 D. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 Chương III. Câu 31. Từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 năm 1976, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã họp tại Thủ đô Hà Nội đã quyết định hững vấn đề gì? A. Đặt tên nước ta là nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc kỳ nền đỏ sao vàng 5 cánh, Thủ đô là Hà Nội, Quốc ca là bài Tiến quân ca, Quốc huy mang dòng chữ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam B. Thành phố Sài Gòn đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh C. Quốc hội đã bầu Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch nước; Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Hữu Thọ làm Phó Chủ tịch nước; Trường Chinh làm Chủ tịch Quốc hội và Phạm Văn Đồng làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội đã thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp mới D. Tất cả các phương án đều đúng Câu 32. Đại hội lần thứ mấy của Đảng là đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, khẳng định và xác định đường lối đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội? A. Đại hội lần thứ IV B. Đại hội lần thứ V C. Đại hội lần thứ VI D. Đại hội lần thứ VII Câu 33. Đại hội lần thứ mấy của Đảng xác định cách mạng Việt Nam có hai nhiệm vụ chiến lược là: xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ mật thiết với nhau? A. Đại hội lần thứ IV B. Đại hội lần thứ V C. Đại hội lần thứ VI D. Đại hội lần thứ VII Câu 34. Đại hội nào xác định quan điểm mới nổi bật cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân, kể cả tư bản tư nhân nhưng yêu cầu phải tuân thủ Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng và quy định của pháp luật Nhà nước đồng thời nêu cao tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên? A. Đại hội lần thứ IX B. Đại hội lần thứ X C. Đại hội lần thứ XI D. Đại hội lần thứ XII
 • 6. 6 Câu 35. Vấn đề trọng tâm trong xâydựng văn hóa được Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) xác định là gì? A. Xây dựng lối sống "Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người"; hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật B. Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam C. Chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo D. Giáo dục nghệ thuật, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ cho nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên Câu 36. Thế nào là văn hóa tiến tiến theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương IX (khóa XI)? A. Văn hóa Tiên tiến là yêu nước và tiến bộ với nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm mục tiêu tất cả vì con người B. Là những giá trị văn hoá truyền thống bền vững của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước C. Đó là lòng nhân ái, khoan dung trọng tình nghĩa, đạo lý D. Là đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động Câu 37. Vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng và phát triển văn hóa hiện nay, được Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) xác định là gì? A. Cùng với giai cấp công nhân, nông dân, trí thức có vai trò quan trọng là nền tảng của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước B. Tham gia sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hoá nước nhà C. Đi đầu trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam D. Góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống Câu38.NguyêntắccơbảntrongthựchiệnchínhsáchđốingoạicủaĐảngtađượcHộinghịTrungương8(khóa XI) xác định là gì? A. Nắm vững hai mặt hợp tác và đấu tranh trong quan hệ quốc tế B. Tôn trọng độc lập chủ quyền không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau C. Thúc đẩy hợp tác, cân bằng lợi ích D. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế Câu 39. Trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, Đại hội XI nhấn mạnh ba đột phá chiến lược, gồm những chiến lược nào? A. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính B. Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ C. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn D. Tất cả các phương án đều đúng
 • 7. 7 Câu 40. Theo quan điểm Đại hội XII của Đảng, để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế gắn với phát triển kinh tế tri thức, Đảng ta xác định cần lấy những yếu tố nào làm động lực chủ yếu? A. Nguồn nhân lực chất lượng cao B. Khoa học và công nghệ C. Khoa học, công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao D. Nguồn lực về tài chính Câu 41. Mục đích nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta do Đại hội XII của Đảng xác định? A. Phát triển nền kinh tế với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế nhằm giải phóng mọi tiềm năng trong mọi thành phần kinh tế B. Nhằm thực hiện "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh“; giải phóng mạnh mẽ lực lượng sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân C. Phát huy vai trò làm chủ xã hội của nhân dân, bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng. D. Phát huy vai trò làm chủ xã hội của nhân dân. Câu 42. Vai trò của thành phần kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay do Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) xác đinh là gì? A. Là một động lực quan trọng của nền kinh tế B. Điều tiết nền kinh tế, tạo môi trường và điều kiện thúc đẩy các thành phần kinh tế cùng phát triển C. Giữ vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết nền kinh tế D. Là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết nền kinh tế, tạo môi trường và điều kiện thúc đẩy các thành phần kinh tế cùng phát triển Câu 43. Chủ trương: "Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hoá, đa phương hoá trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế" được Đại hội nào xác định? A. Đại hội XII B. Đại hội XI C. Đại hội X D. Đại hội IX Câu 44. Cấu trúc hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay bao gồm những bộ phận nào? A. Đảng Cộng sản Việt Nam B. Nhà nước C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội D. Tất cả đều đúng Câu 45. Đại hội XII của Đảng chủ trương triển khai mạnh mẽ định hướng chiến lược chủ động và tích cực hội nhập quốc tế hiện nay lấy hội nhập lĩnh vực nào là trọng tâm? A. Chính trị B. Kinh tế C. Văn hóa, xã hội D. Quốc phòng, an ninh
 • 8. 8 Phần 2: CÂU HỎI NGẮN, TỰ LUẬN Câu 46. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay nhằm mục tiêu gì? "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Câu 47. Theo quan điểm của Đảng ta trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay để tăng trưởng kinh tế cần những yếu tố chủ yếu nào? Yếu tố nào là quyết định? Để tăng trưởng kinh tế cần năm yếu tố chủ yếu là: vốn; khoa học và công nghệ; con người; cơ cấu kinh tế; thể chế chính trị và quản lý nhà nước. Trong đó con người là yếu tố quyết định. Câu 48. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới xác định đối tác trong chính sách đối ngoại của Đảng ta hiện nay là gì? Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam là đối tác. Câu 49. Quan điểm về xây dựng văn hóa trong Nghị quyết hội nghị Trung ương IX (khóa XI) xác định trọng tâm là vấn đề gì? Chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Câu 50. Văn hóa có vai trò gì đối với sự phát triển xã hội? Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, là động lực phát triển bền vững đất nước. Câu 51. Cương lĩnh năm 2011 do Đại hội lần thứ XI của Đảng thông qua, có bổ sung mới đặc trưng nào về xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng? Bổ sung hai đặc trưng bao trùm, tổng quát: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và “Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo". Câu 52. Đại hội XII của Đảng xác định trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay có những thành phần kinh tế nào đang hình thành và phát triển? kinh tế nhà nước; kinh tế tập thể; kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân) và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Câu 53. Theo quan điểm Đại hội XII của Đảng, để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế gắn với phát triển kinh tế tri thức, cần lấy những yếu tố nào làm động lực chủ yếu? Khoa học, công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao. Câu 54. Mối quan hệ giữa hội nhập kinh tế và các lĩnh vực khác được Đại hội XII xác định như thế nào? Hội nhập kinh tế là trọng tâm, hội nhập trong các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế. Câu 55. Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay đã lãnh đạo giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam giành được những thắng lợi vĩ đại, đó là những thắng lợi nào? Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
 • 9. 9 Câu 56. Đối tượng nghiên cứu của khoa học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Là sự ra đời, phát triển và hoạt động lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ lịch sử. Câu 57. Thời gian, địa điểm, thành phần dự Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời gian Hội nghị từ ngày 6-1 đến ngày 7-2-1930, tại Cửu Long (Hồng Kông). Thành phần: gồm 2 đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng (Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh), 2 đại biểu của An Nam Cộng sản Đảng (Châu Văn Liêm và Nguyễn Thiệu), dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-đại biểu của Quốc tế Cộng sản. Câu 58. Cương lĩnh chính trị đầu tiên, xác định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt Nam là gì? Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập. Câu 59. Cương lĩnh chính trị đầu tiên, xác định lực lượng cách mạng. Công nhân, nông dân là lực lượng cơ bản, trong đó giai cấp công nhân lãnh đạo; đồng thời chủ trương đoàn kết tất cả các giai cấp, các lực lượng tiến bộ, yêu nước để tập trung chống đế quốc và tay sai. Câu 60. Quy luật ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Là sự kết hợp 3 yếu tố: Chủ nghĩa Mác-Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Câu 61. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông dương trong Luận cương Chính trị tháng 10 năm 1930. Sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện cốt yếu cho thắng lợi của cách mạng. Câu 62. Trong nội dung chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng (1939-1945) xác định nhiệm vụ trung tâm của Đảng và nhân dân ta trong giai đoạn hiện tại là gì? Xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. Câu 63. Ý nghĩa chủ trương chuyển hướng chiến lược của Đảng ta giai đoạn 1939-1945. Là ngọn cờ dẫn đường cho nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp đánh Pháp, đuổi Nhật, giành độc lập cho dân tộc và tự do cho nhân dân. Câu 64. Năm 1943, trong bản Đề cương văn hóa Việt Nam của đồng chí Trường Chinh có đề ra những nguyên tắc xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam. Đó là những nguyên tắc nào? Dân tộc hóa, Khoa học hóa, Đại chúng hóa Câu 65. Ý nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Liên hệ trách nhiệm sinh viên trong việc góp phân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. - Ý nghĩa: + Đã đập tan xiềng xích nô lệ của chủ nghĩa đế quốc trong gần một thế kỷ, chấm dứt sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế ngót nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước của nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. + Đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ bước lên địa vị người chủ đất nước, có quyền quyết định vận mệnh của mình.
 • 10. 10 + Mở ra kỷ nguyên mới trong tiến trình lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập tự do và hướng tới chủ nghĩa xã hội. + Mở đầu thời kỳ suy sụp và tan rã của chủ nghĩa thực dân cũ. + Góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về cách mạng giải phóng dân tộc. - Liên hệ trách nhiệm sinh viên. Câu 66. Trình bày nội dung tiên tiến, bản sắc dân tộc trong xây dựng, phát triển nền văn hoá Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI). Liên hệ đối với sinh viên cần phải làm gì để góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc? - Nội dung tiên tiến, bản sắc dân tộc trong xây dựng, phát triển nền văn hoá Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI). + Tiên tiến là yêu nước và tiến bộ với nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm mục tiêu tất cả vì con người. Tiên tiến không chỉ về nội dung tư tưởng mà cả trong hình thức biểu hiện, trong các phương tiện chuyển tải nội dung. + Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị văn hoá truyền thống bền vững của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tình thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc; đó là lòng nhân ái, khoan dung trọng tình nghĩa, đạo lý, là đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống... Bản sắc dân tộc còn đậm nét cả trong các hình thức biểu hiện mang tính dân tộc độc đáo. - Liên hệ đối với sinh viên.