Risku dhe kthimi

6.158 Aufrufe

Veröffentlicht am

Risku dhe kthimi

0 Kommentare
0 Gefällt mir
Statistik
Notizen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
6.158
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
2
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
120
Kommentare
0
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Risku dhe kthimi

 1. 1. Risku dhe kthimiNësë qëllimi final i çdo ndërmarrje është tamaksimizoj pasurinë, një nga problemet kryesoretë drejtimit financiar është ai i vlerësimit të sajë.Për çdo euro të investuar ska rëndësi në çfarobjekti, ka rëndësi të përcaktohen dy tregues :risku dhe kthimi.Pse? Sepse çdo vendim financiar mbart në vehtenja risk të caktuar dhe një kthim të caktuar. 1
 2. 2. Risku dhe Kthimi – Objektivat mësimore• Të identifikoj burimet e rriskut.• Të shpjegojë se si shumëllojshmëria e mjeteve e ulë riskun.• Të japë dallimin midis fitimit të pritur dhe atij të realizuar.• Të tregoj se si koeficientët beta janë tregues të riskut dhe se si mund të përdoren ato për të përcaktuar fitimin e nevojshëm që justifikon blerjen e një aksioni 2
 3. 3. Risku mund të përkufizohet si shansi për të humbur.Më fjalë të tjera si risk çmohet frika që ekziston se tëardhurat nga nja investim i caktuar mund të mosrealizohen, ose se fitimi i parashikuar nga investimi ikryer mund të mos realizohet fare ose në masën eplanifikuar.Shpërblimi nga mbajtja e riskut është norma e fitimite parashikuar (e pritur).Fitimi i pritur është fluksi neto i pritur i të ardhurave nganjë aktivitet çfarëdo.Fitimi i kërkuar është fitimi i domosdoshëm që nxitëivestitorin të mbaj riskun që lidhet me një investim tëcaktuar. 3
 4. 4. Burimet e riskut munt të klasifikohen si:a) risk sistematik (ose jo i deversifikueshëm) dheb) risk josistematik (ose i diverzifikueshem) Risku sistematik i referohet riskut që lidhet më: • luhatjen e çmimeve të letrave me vlerë në përgjithësi • luhatjen e normve të interesit • humbjen e fuqisë blerëse nga inflacioni dhe • risku i kurseve të këmbimit 4
 5. 5. Risku josistematik i referohet rezikut që lidhet me vetë firmën, aktivitetet e saj dhe metodat e financimit.•Aftësite menaxheriale dhe vendimet e tyre•Grevat•Disponimi me lëndë të parë•Efektet e rregullativave qeveritare•Efektet e konkurencës së jashtmeë. 5
 6. 6. Kombinimi i riskut sistematik me atëjosistematik përkufizohet si: Risk total ose risk i portofolit që mban investitori. 6
 7. 7. Matja e riskut bëhet në bazë të :*distribuimit të propabilitetit(ngjarje e cila mund të ndodhë menjë besueshmëri-% të caktuar),*kthimit të pritur(NK=Shuma e pranuar –shuma e investuar/shumae investuar),*deviacionit standard(matës statistikor i dispersionit(shmangies)të vlerave të pritura). Është matës i riskut të një aktivi të vetëm.*koeficientit të variacionit(si matës standard i riskut llogaritetduke pjëstuar deviacionin standard me kthimin e pritshëm – si raport Ishmangies mesatare ndaj normës së pritshme të kthimit).Matës i riskut i cili siguron norma të ndryshme kthimi të pritshëm. 7
 8. 8. Një metodë për matjen e riskut është shpardarjae normës së fitimit të një mjeti.Sa më i madh tëjetë kjo normë aq më i madh do të jetë risku. Meqë të gjitha investimet kanë risk, duhet tëekzistojë një mjet për ta matur atë.Një tjeter matës i riskut quhet koeficienti betadhe është tregues i riskut sistematik që lidhetmë letrat më vlerë. 8
 9. 9. Sa më i lartë koeficienti beta, risku do tëjetë më i lartë. Ky tregues venë në raportnormen e fitimit të një mjeti ndaj normës sëfitimit të tregut në tërrësi.Koeficienti beta = 1 do të thotë se norma efitimit të aksionit lëviz si treguesi i tregut nëtërsi. Por, nuk duhet haruar se edhe kytregues është matës relativ, nga se nuktregon asgjë përsa i takon luhatjes së vetëtregut. 9
 10. 10. Diversifikimi i investimeve dhe analiza e riskut tëportfoliosNë një portfolio aktivesh mund të dallojmë:• Aktive të koreluara pozitivisht• Aktive te koreluara negativisht• Aktive te pa koreluaraNjihen tre sjellje bazë ndaj riskut:• Sjellja kunder riskut• Sjellja indiferente ndaj riskut• Sjellja pro riskut 10
 11. 11. Përkufizimi i kthimit• Kthimi nga një investim matet si fitim ose humbje totale e realizuar në emer të pronarit për një periudhë të dhënë kohe. 11
 12. 12. Modeli i vlerësimit të aktiveve kapitale –(CAPM) Modeli bazë që lidhë riskun më kthimin është modeli:-CAPM (Capital Asset Pricing Model) i cili supozon se letrat më vlerë shiten në një treg perfekt kapitali. Karakteristikat : risku i pa dëshiruar, informacioni për të gjith investitoret, shtrirje kohore që do të thot se vendimet meren në një periudhë kohore , kosto transakcionesh dhe taksa nuk ka, norma e interesit është pa risk. 12
 13. 13. Në pajtim më CAPM, kthimi i pritur nga një aset(aktiv)do tëjetë:Kthimi i pritur nga një letër me vlerë=Norma pa risk+B x(kthimin e pritur nga tregu –norma pa risk)• Vija e sigurisë së tregut (SML)Përfaqëson relacionin midis riskut të matur përmes betës dhe normës së kthimit. 13

×