SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 58
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Kultura ng Ating Lahi,
Ating Pahalagahan
Nakapagpapakita ng kawilihan sa pakikinig
o pagbabasa ng mga pamanang
Kulturang materyal
(halimbawa: kuwentong-bayan, awit,
laro o libangan, pagkain, pananamit)
Layunin:
Alamin Natin
Kultura ang tawag sa paraan ng pamumuhay ng mga tao.
Ito ang nagbibigay sa isang bansa ng kaniyang sariling
pagkakakilanlan. Nakikilala tayo bilang isang lahi sa
pamamagitan ng ating pagkain, pananamit, mga laro,
kuwento, mga pambansang sagisag, kaugalian o mga
gawi. Paano pa maaaring makilala ang isang bansa?
Halina at ating tuklasin ang angking ganda at yaman ng ating
kultura.
Pansinin natin ang mga
larawan sa palibot ng
mapa ng Pilipinas.
Ano-ano ito?
Ano ang kaugnayan
ng mga larawang
ito sa Pilipinas?
Paano mo ilalarawan
ang Pilipinas batay sa
mga larawan?
Sa paanong paraan
pa nakikilala ang
isang bansa?
Ano ang tawag natin sa
pamumuhay, mga kaugalian at
gawi na natatangi lamang sa
isang pangkat at siyang
nagbibigay sa kanila ng
pagkakakilanlan?
Suriin natin
Suriin natin
Ang baybayin ay binubuo ng labing apat na
katinig at mga patinig na a, e/i, o/u na may
pagkakahawig sa mga sinaunang kabihasnan sa
Asya. Karaniwang ginagamit ito ng mga ninuno
natin sa paggawa ng liham, tula, o mga awitin o
sa pagtatala ukol sa kanilang mga pang-araw-
araw na gawain. Inuukit nila ang mga baybayin
sa kawayan.
Suriin natin
Binabasa ang mga ito nang kaliwa
papuntang kanan, mula sa unang
hanay pababa. Katulad ito ng
paraan ng ating pagbabasa ngayon
gamit ang ating alpabeto.
Suriin natin
Sagutin ang sumusunod na tanong:
Ano ang tawag sa sinaunang
sistema ng pagbasa at pagsulat
na sinasabing umiral na sa
Pilipinas bago pa man
dumating ang mga Espanyol?
Saan ito isinusulat at paano ito
binabasa?
Sagutin ang sumusunod na tanong:
Ano ang ipinahihiwatig ng
pagkakaroon ng mga sinaunang
Pilipino ng sariling baybayin?
Sagutin ang sumusunod na tanong:
Paano mo mapahahalagahan
ang mga katutubong Pilipino na
may mayamang kultura noon
pa mang sinaunang panahon?
Magbaybayin Tayo:
Subuking isulat ang mga salita sa ibaba gamit ang baybayin.
Gamitin bilang gabay ang tsart. Gawin itosa iyong kuwaderno.
Buuin ang web
Buuin ang web
Ano ang ipinahihiwatig ng
nabuong web tungkol sa
kulturang Pilipino?
Bilang mga Pilipino,
bakit mahalagang kilala
natin ang ating kultura?
Paano mo mapahahalagahan
ang ating sariling kultura
sa modernong panahon?
Pangatwiranan.
Isagawa Natin
Ang mga Pilipino ay kilala sa
buong mundo sa kanilang
natatanging pagpapahalaga sa
kultura. Alam mo ba kung
ano-ano ang mga
pagpapahalagang ito?
Gawain 1
Isagawa Natin Gawain 1
Sa bawat sitwasyon na inilahad, anong pagpapahalaga
ang nararapat? Piliin sa Kahon ng Pagpapahalaga ang
sagot sa bawat bilang.
Isagawa Natin Gawain 1
Isagawa Natin Gawain 1
Isagawa Natin Gawain 1
Isagawa Natin Gawain 1
Isagawa Natin Gawain 1
Isagawa Natin Gawain 1
2. May iba ka pa bang alam na pagpapahalagang Pilipino?
Paano ka makatutulong sa pagpapanatili nito?
3. Anong mabuting kaugalian ang iyong naipakita bilang
Pilipino?
4. Paano makaaapekto ang magandang ugaling ito sa
pandaigdigang pagkakaisa?
5. Bilang isang mag-aaral, paano mo maipamamalas ang
pagkakaroon ng sariling disiplina tungo sa progresibong
kultura?
Isagawa Natin Gawain 2 Pangkatang Gawain
Pagyamanin natin ang ating kultura. Katulong ang iyong pangkat, gumawa ng
word tree para sa paksa o bahagi ng kulturang maitatalaga sa inyong pangkat.
Maaaring gawing halimbawa ang word tree sa araling ito. Gamitin ang inyong
pagkamalikhain. Gawin ito sa isang manila paper
Isagawa Natin Gawain 2 Pangkatang Gawain
2. Ibahagi sa klase
ang nagawa ng
inyong pangkat.
Ilarawan o ipakita sa
pamamagitan ng
kilos ang mga
nabuong sagot.
Isagawa Natin Gawain 2 Pangkatang Gawain
3. Sabihin kung
paano kayo
makatutulong sa
pagpapayaman at
pagpapanatili ng
kulturang Pilipino.
Isapuso Natin
Sa pagdaan ng panahon, hindi
maiiwasang magkaroon ng
pagbabago sa isang kultura.
Ano-ano ang mga dahilan ng
mga pagbabagong ito? Dapat
bang gayahin o tanggapin ang
anumang nauuso?
Isapuso Natin
Isapuso Natin
1. Katulong ang iyong pangkat, gumawa ng poster o collage
na nagpapakita ng yaman at ganda ng kulturang Pilipino.
Maaari itong magpakita ng mga materyal at di materyal na
salik ng ating kultura. Sa ibaba ng poster ay gumawa ng
magsisilbing pamagat o paksa ng inyong poster.
2. Ibahagi ang inyong ginawa sa klase. Sabihin kung tungkol
saan ang inyong ginawa at paano ito makapaghihimok o
makagaganyak sa iba na mahalin at ipagmalaki ang ating
kultura.
Tandaan Natin
Kultura ang tawag sa paraan ng pamumuhay ng isang
pangkat. Napapaloob dito ang kanilang mga paniniwala,
kaugalian, pagpapahalaga, mga gawi, at mga bagay o
sagisag na magpapakilala sa kanila bilang isang
natatanging pangkat. Upang magkaroon ng malalim na
kaalaman tungkol sa isang pangkat, kinakailangang
malaman mo ang kultura ng pangkat na ito.
Tandaan Natin
Ang kulturang Pilipino ang nagpapakita ng ating
pagkakakilanlan bilang isang bansa. Bilang isang Pilipino,
tungkulin nating alamin, alagaan, pagyamanin, at ipagpatuloy
ang kultura natin. Masarap sa pakiramdam na alam mo ang
iyong pinagmulan, ang pamana ng iyong lahi. Dahil alam mo
na bahagi ito ng iyong pagka-Pilipino, pananatilihin mong
buhay ito. Sa iyong pagtanda, tanungin ka man ng mga
nakababata, masasagot mo ang anumang may kinalaman sa
kulturang Pilipino dahil kilala mo ito at bahagi ka nito.
Isabuhay Natin
Nakakita ka na ba ng flyer o
brochure? Karaniwan itong
ipinamimigay kung may
produktong nais ipakilala sa
mga mamimili. Gumawa ng
isang flyer o brochurena
maglalarawan ng isang aspekto
ng kulturang Pilipino.
Isabuhay Natin
2. Lagyan din ng pamagat o tag line ang ginawang materyal.
Halimbawa: Pilipinas ang Ganda! Tayo Na!
3. Mga halimbawa ng maaaring gawin ay:
• Masasarap na pagkaing Pilipino
• Mga larong Pilipino
• Mga pambansang sagisag at kahalagahan
• Isang tanyag na Pilipino sa kaniyang larangan
• Isang tanawin o lugar sa Pilipinas na maaaring puntahan
• Mga natatanging kaugalian sa Pilipinas
• Isang popular na kuwentong Pilipino na alam mo
Isabuhay Natin
• Tupiin ang isang puting papel sa tatlong bahagi.
Isabuhay Natin
• Ang isang bahagi ay
maaaring gawing front
cover o paunang pahina.
Dito mo ilalagay ang
pamagat o paksa ng iyong
brochure. (Halimbawa:
"Paano Magluto ng Sarap-
Asim na Sinigang")
Isabuhay Natin
• Para sa susunod na
pahina, habang
tinatalakay ang paksa,
maglagay ng mga
kaugnay na larawan
upang higit na maging
kaakit-akit itong
basahin.
Isabuhay Natin
5. Pagkatapos mo itong magawa, ipakita ang iyong
nagawa sa katabi. Ipaliwanag sa kaniya ang iyong
nagawa.
6. Pagkatapos makapagbahagi, sa tulong ng guro,
ilalatag ang mga nagawang brochure sa isang
mesa, ilalabas ito, upang makita at mabasa ng
ibang mag-aaral
Isabuhay Natin Halimbawa ng brochure:
Subukin Natin
Tukuyin ang inilalarawan sa bawat pahayag. Isulat
ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Piliin
ang sagot sa mga salitang nasa kahon.
Subukin Natin
1. Siya ang kauna-unahang Pilipinang naipadala sa Olympics upang
kumatawan sa ating bansa. Itinanghal bilang Asia’s fastest
woman noong 1980’s.
2. Isang natatanging kaugalian ng Pilipino ang kusang-loob na
pagtulong. Halimbawa: kung may nagbabayad na pasahero,
inaabot natin ang kaniyang bayad kahit hindi natin siya kakilala;
kung may nahulog na gamit ang isang tao at alam mong marami
siyang dala, pinupulot mo ito o tinutulungan mo siyang ayusin
ang gamit niya.
Subukin Natin
3. Noong Mayo 26, 1996, nasunog ang isang bahay sa Negros
Occidental. Isang batang babae ang nagtamo ng mga lapnos sa
kaniyang likod sa pagliligtas sa kaniyang limang kapatid sa
kasagsagan ng sunog. Noong 1997, kinilala siya sa kaniyang
katapangan at kabayanihan!
4. Noong 1996, naiwan ng isang balikbayan ang kaniyang bag na
naglalaman ng mga alahas na nagkakahalaga ng P2 milyon at
ilang libong dolyar. Ibinalik lahat ng bayaning taxi drayber ang
naiwan ng kaniyang pasahero.
Subukin Natin
5. Ito ang kauna-unahang food chain restaurant na nagtagumpay
na makipagsabayan sa ibang restawran sa ibang bansa. Kilala ito
sa linyang “Langhap Sarap.”
Subukin Natin
Pag-aralan ang sumusunod na sitwasyon. Piliin ang dapat gawin
para sa bawat sitwasyon. Isulat ang titik ng iyong sagot sa iyong
kuwaderno.
Subukin Natin
Subukin Natin
Subukin Natin
Subukin Natin
Subukin Natin
Subukin Natin
Kultura ng Ating Lahi,
Ating Pahalagahan

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Grade 4 e.p.p. aralin 3 h.e. wastong paraan ng pag-aayos at paglilinis sa sa...
Grade 4 e.p.p. aralin 3 h.e. wastong paraan ng pag-aayos at paglilinis sa sa...Grade 4 e.p.p. aralin 3 h.e. wastong paraan ng pag-aayos at paglilinis sa sa...
Grade 4 e.p.p. aralin 3 h.e. wastong paraan ng pag-aayos at paglilinis sa sa...Arnel Bautista
 
ARALING PANLIPUNAN YUNIT II Aralin 15: Ang Kultura at Pagbubuo ng Pagkakakil...
ARALING PANLIPUNAN YUNIT II Aralin 15: Ang Kultura at Pagbubuo ng Pagkakakil...ARALING PANLIPUNAN YUNIT II Aralin 15: Ang Kultura at Pagbubuo ng Pagkakakil...
ARALING PANLIPUNAN YUNIT II Aralin 15: Ang Kultura at Pagbubuo ng Pagkakakil...EDITHA HONRADEZ
 
AP Grade2: Ang kahalagahan ng Paglilingkod/Serbisyo ng Komunidad
AP Grade2: Ang kahalagahan ng Paglilingkod/Serbisyo ng KomunidadAP Grade2: Ang kahalagahan ng Paglilingkod/Serbisyo ng Komunidad
AP Grade2: Ang kahalagahan ng Paglilingkod/Serbisyo ng KomunidadFlorenceSAguja
 
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
Ang Physical Pyramid Guide Para sa Batang Pilipino
Ang Physical Pyramid Guide Para sa Batang PilipinoAng Physical Pyramid Guide Para sa Batang Pilipino
Ang Physical Pyramid Guide Para sa Batang PilipinoMarie Jaja Tan Roa
 
Edukasyon sa pagpapakatao 4 yunit ii aralin 6
Edukasyon sa pagpapakatao 4 yunit ii aralin 6Edukasyon sa pagpapakatao 4 yunit ii aralin 6
Edukasyon sa pagpapakatao 4 yunit ii aralin 6EDITHA HONRADEZ
 
Aralin 3 mga pakinabang na pang ekonomiko ng mga likas na yaman
Aralin 3 mga pakinabang na pang ekonomiko ng mga likas na yamanAralin 3 mga pakinabang na pang ekonomiko ng mga likas na yaman
Aralin 3 mga pakinabang na pang ekonomiko ng mga likas na yamanEDITHA HONRADEZ
 
Topograpiya ng Bansa Grade IV
Topograpiya ng Bansa Grade IVTopograpiya ng Bansa Grade IV
Topograpiya ng Bansa Grade IVJamaica Olazo
 
Grade 4 e.p.p quarter 3 week 1 day 1
Grade 4 e.p.p quarter 3 week 1 day 1Grade 4 e.p.p quarter 3 week 1 day 1
Grade 4 e.p.p quarter 3 week 1 day 1Arnel Bautista
 
YUNIT 3 ARALIN 1:Ang Pambansang Pamahalaan at Kapangyarihan ng Sangay Nito
YUNIT 3 ARALIN 1:Ang Pambansang Pamahalaan at Kapangyarihan ng Sangay NitoYUNIT 3 ARALIN 1:Ang Pambansang Pamahalaan at Kapangyarihan ng Sangay Nito
YUNIT 3 ARALIN 1:Ang Pambansang Pamahalaan at Kapangyarihan ng Sangay NitoEDITHA HONRADEZ
 
YUNIT II ARALIN 16 UGNAYAN NG HEOGRAPIYA KULTURA AT KABUHAYAN SA PAGKAKAKILAN...
YUNIT II ARALIN 16 UGNAYAN NG HEOGRAPIYA KULTURA AT KABUHAYAN SA PAGKAKAKILAN...YUNIT II ARALIN 16 UGNAYAN NG HEOGRAPIYA KULTURA AT KABUHAYAN SA PAGKAKAKILAN...
YUNIT II ARALIN 16 UGNAYAN NG HEOGRAPIYA KULTURA AT KABUHAYAN SA PAGKAKAKILAN...EDITHA HONRADEZ
 
Grade 5 lipunan ng sinaunang pilipino
Grade 5 lipunan ng sinaunang pilipinoGrade 5 lipunan ng sinaunang pilipino
Grade 5 lipunan ng sinaunang pilipinoGeraldine Mojares
 
Pagtukoy ng mga halamang ornamental ayonsa pangangailangan.
Pagtukoy ng mga halamang ornamental ayonsa pangangailangan.Pagtukoy ng mga halamang ornamental ayonsa pangangailangan.
Pagtukoy ng mga halamang ornamental ayonsa pangangailangan.ALACAYONA
 
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...LiGhT ArOhL
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungatAlice Failano
 
Kabuhayan ng sinaunang pilipino
Kabuhayan ng sinaunang pilipinoKabuhayan ng sinaunang pilipino
Kabuhayan ng sinaunang pilipinoRuth Cabuhan
 

Was ist angesagt? (20)

Grade 4 e.p.p. aralin 3 h.e. wastong paraan ng pag-aayos at paglilinis sa sa...
Grade 4 e.p.p. aralin 3 h.e. wastong paraan ng pag-aayos at paglilinis sa sa...Grade 4 e.p.p. aralin 3 h.e. wastong paraan ng pag-aayos at paglilinis sa sa...
Grade 4 e.p.p. aralin 3 h.e. wastong paraan ng pag-aayos at paglilinis sa sa...
 
ARALING PANLIPUNAN YUNIT II Aralin 15: Ang Kultura at Pagbubuo ng Pagkakakil...
ARALING PANLIPUNAN YUNIT II Aralin 15: Ang Kultura at Pagbubuo ng Pagkakakil...ARALING PANLIPUNAN YUNIT II Aralin 15: Ang Kultura at Pagbubuo ng Pagkakakil...
ARALING PANLIPUNAN YUNIT II Aralin 15: Ang Kultura at Pagbubuo ng Pagkakakil...
 
AP Grade2: Ang kahalagahan ng Paglilingkod/Serbisyo ng Komunidad
AP Grade2: Ang kahalagahan ng Paglilingkod/Serbisyo ng KomunidadAP Grade2: Ang kahalagahan ng Paglilingkod/Serbisyo ng Komunidad
AP Grade2: Ang kahalagahan ng Paglilingkod/Serbisyo ng Komunidad
 
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
 
Ang Physical Pyramid Guide Para sa Batang Pilipino
Ang Physical Pyramid Guide Para sa Batang PilipinoAng Physical Pyramid Guide Para sa Batang Pilipino
Ang Physical Pyramid Guide Para sa Batang Pilipino
 
Edukasyon sa pagpapakatao 4 yunit ii aralin 6
Edukasyon sa pagpapakatao 4 yunit ii aralin 6Edukasyon sa pagpapakatao 4 yunit ii aralin 6
Edukasyon sa pagpapakatao 4 yunit ii aralin 6
 
Aralin 3 mga pakinabang na pang ekonomiko ng mga likas na yaman
Aralin 3 mga pakinabang na pang ekonomiko ng mga likas na yamanAralin 3 mga pakinabang na pang ekonomiko ng mga likas na yaman
Aralin 3 mga pakinabang na pang ekonomiko ng mga likas na yaman
 
Topograpiya ng Bansa Grade IV
Topograpiya ng Bansa Grade IVTopograpiya ng Bansa Grade IV
Topograpiya ng Bansa Grade IV
 
Grade 4 e.p.p quarter 3 week 1 day 1
Grade 4 e.p.p quarter 3 week 1 day 1Grade 4 e.p.p quarter 3 week 1 day 1
Grade 4 e.p.p quarter 3 week 1 day 1
 
YUNIT 3 ARALIN 1:Ang Pambansang Pamahalaan at Kapangyarihan ng Sangay Nito
YUNIT 3 ARALIN 1:Ang Pambansang Pamahalaan at Kapangyarihan ng Sangay NitoYUNIT 3 ARALIN 1:Ang Pambansang Pamahalaan at Kapangyarihan ng Sangay Nito
YUNIT 3 ARALIN 1:Ang Pambansang Pamahalaan at Kapangyarihan ng Sangay Nito
 
Pangangalaga ng Kasuotan
Pangangalaga ng KasuotanPangangalaga ng Kasuotan
Pangangalaga ng Kasuotan
 
YUNIT II ARALIN 16 UGNAYAN NG HEOGRAPIYA KULTURA AT KABUHAYAN SA PAGKAKAKILAN...
YUNIT II ARALIN 16 UGNAYAN NG HEOGRAPIYA KULTURA AT KABUHAYAN SA PAGKAKAKILAN...YUNIT II ARALIN 16 UGNAYAN NG HEOGRAPIYA KULTURA AT KABUHAYAN SA PAGKAKAKILAN...
YUNIT II ARALIN 16 UGNAYAN NG HEOGRAPIYA KULTURA AT KABUHAYAN SA PAGKAKAKILAN...
 
Pagsunod sa Panuto
Pagsunod sa PanutoPagsunod sa Panuto
Pagsunod sa Panuto
 
Grade 5 lipunan ng sinaunang pilipino
Grade 5 lipunan ng sinaunang pilipinoGrade 5 lipunan ng sinaunang pilipino
Grade 5 lipunan ng sinaunang pilipino
 
Esp 4 yiii a4
Esp 4 yiii a4Esp 4 yiii a4
Esp 4 yiii a4
 
Pagtukoy ng mga halamang ornamental ayonsa pangangailangan.
Pagtukoy ng mga halamang ornamental ayonsa pangangailangan.Pagtukoy ng mga halamang ornamental ayonsa pangangailangan.
Pagtukoy ng mga halamang ornamental ayonsa pangangailangan.
 
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
 
AP YUNIT IV ARALIN 6
AP YUNIT IV ARALIN 6AP YUNIT IV ARALIN 6
AP YUNIT IV ARALIN 6
 
Kabuhayan ng sinaunang pilipino
Kabuhayan ng sinaunang pilipinoKabuhayan ng sinaunang pilipino
Kabuhayan ng sinaunang pilipino
 

Ähnlich wie ESP 4 YIII Aralin 1

ESP 4 PPT Q3 - Aralin 1 Kultura ng Ating Lahi, Ating Pahalagahan.pptx
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 1 Kultura ng Ating Lahi, Ating Pahalagahan.pptxESP 4 PPT Q3 - Aralin 1 Kultura ng Ating Lahi, Ating Pahalagahan.pptx
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 1 Kultura ng Ating Lahi, Ating Pahalagahan.pptxcindydizon6
 
Lp esp-3-gradind-g4
Lp esp-3-gradind-g4Lp esp-3-gradind-g4
Lp esp-3-gradind-g4KIMMINJOOO
 
YII___Aralin_18_Pagpapahalaga_at_Pagmamalaki_sa_Kulturang_Pilipino_AP_Daisy_A...
YII___Aralin_18_Pagpapahalaga_at_Pagmamalaki_sa_Kulturang_Pilipino_AP_Daisy_A...YII___Aralin_18_Pagpapahalaga_at_Pagmamalaki_sa_Kulturang_Pilipino_AP_Daisy_A...
YII___Aralin_18_Pagpapahalaga_at_Pagmamalaki_sa_Kulturang_Pilipino_AP_Daisy_A...LEIZELPELATERO1
 
ARAL PAN 5 WEEK 6 DAY 1 (1).pptx
ARAL PAN 5 WEEK 6 DAY 1 (1).pptxARAL PAN 5 WEEK 6 DAY 1 (1).pptx
ARAL PAN 5 WEEK 6 DAY 1 (1).pptxcyrindalmacio
 
Quarter 3-Week4,-Araling Panlipunan 5.pptx
Quarter 3-Week4,-Araling Panlipunan 5.pptxQuarter 3-Week4,-Araling Panlipunan 5.pptx
Quarter 3-Week4,-Araling Panlipunan 5.pptxermapanaligan2
 
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 2 Kultura Ko, Ipinagmamalaki Kong Tunay.pptx
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 2 Kultura Ko, Ipinagmamalaki Kong Tunay.pptxESP 4 PPT Q3 - Aralin 2 Kultura Ko, Ipinagmamalaki Kong Tunay.pptx
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 2 Kultura Ko, Ipinagmamalaki Kong Tunay.pptxMarydelTrilles
 
Esp 4 YIII Aralin 2
Esp 4 YIII Aralin 2Esp 4 YIII Aralin 2
Esp 4 YIII Aralin 2LarryLijesta
 
AP5_q1wk8_mod8_sinaunangkabihasnangasyanoangpagkabuonglipunanatpagkakakilanla...
AP5_q1wk8_mod8_sinaunangkabihasnangasyanoangpagkabuonglipunanatpagkakakilanla...AP5_q1wk8_mod8_sinaunangkabihasnangasyanoangpagkabuonglipunanatpagkakakilanla...
AP5_q1wk8_mod8_sinaunangkabihasnangasyanoangpagkabuonglipunanatpagkakakilanla...josefadrilan2
 
Panitikan-sa-Panahon-ng-mga-Katutubo-o-Matandang (1).pptx
Panitikan-sa-Panahon-ng-mga-Katutubo-o-Matandang (1).pptxPanitikan-sa-Panahon-ng-mga-Katutubo-o-Matandang (1).pptx
Panitikan-sa-Panahon-ng-mga-Katutubo-o-Matandang (1).pptxFranz110857
 
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01Ronaldo Digma
 
Makabayan Elementary Bec,PELC Makabayan
Makabayan Elementary Bec,PELC MakabayanMakabayan Elementary Bec,PELC Makabayan
Makabayan Elementary Bec,PELC MakabayanMethusael Cebrian
 
Aralin-3-Ang-bansaNasyon-bilang-Hinirang-Bayan.pptx
Aralin-3-Ang-bansaNasyon-bilang-Hinirang-Bayan.pptxAralin-3-Ang-bansaNasyon-bilang-Hinirang-Bayan.pptx
Aralin-3-Ang-bansaNasyon-bilang-Hinirang-Bayan.pptxCrisAnnChattoII
 
AP5_q1wk6_mod6_sosyokulturalatpampolitikangpamuuhayngmgasinaunangpilipino.pdf
AP5_q1wk6_mod6_sosyokulturalatpampolitikangpamuuhayngmgasinaunangpilipino.pdfAP5_q1wk6_mod6_sosyokulturalatpampolitikangpamuuhayngmgasinaunangpilipino.pdf
AP5_q1wk6_mod6_sosyokulturalatpampolitikangpamuuhayngmgasinaunangpilipino.pdfjosefadrilan2
 
Aralin bilang 3 pangkat etnoliggwistiko
Aralin bilang 3  pangkat etnoliggwistikoAralin bilang 3  pangkat etnoliggwistiko
Aralin bilang 3 pangkat etnoliggwistikoJared Ram Juezan
 
Aralinbilang3 pangkatetnoliggwistiko-140713052300-phpapp01 3
Aralinbilang3 pangkatetnoliggwistiko-140713052300-phpapp01 3Aralinbilang3 pangkatetnoliggwistiko-140713052300-phpapp01 3
Aralinbilang3 pangkatetnoliggwistiko-140713052300-phpapp01 3Nanette Pascual
 

Ähnlich wie ESP 4 YIII Aralin 1 (20)

ESP 4 PPT Q3 - Aralin 1 Kultura ng Ating Lahi, Ating Pahalagahan.pptx
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 1 Kultura ng Ating Lahi, Ating Pahalagahan.pptxESP 4 PPT Q3 - Aralin 1 Kultura ng Ating Lahi, Ating Pahalagahan.pptx
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 1 Kultura ng Ating Lahi, Ating Pahalagahan.pptx
 
Lp esp-3-gradind-g4
Lp esp-3-gradind-g4Lp esp-3-gradind-g4
Lp esp-3-gradind-g4
 
YII___Aralin_18_Pagpapahalaga_at_Pagmamalaki_sa_Kulturang_Pilipino_AP_Daisy_A...
YII___Aralin_18_Pagpapahalaga_at_Pagmamalaki_sa_Kulturang_Pilipino_AP_Daisy_A...YII___Aralin_18_Pagpapahalaga_at_Pagmamalaki_sa_Kulturang_Pilipino_AP_Daisy_A...
YII___Aralin_18_Pagpapahalaga_at_Pagmamalaki_sa_Kulturang_Pilipino_AP_Daisy_A...
 
panitikang isabelo
panitikang isabelopanitikang isabelo
panitikang isabelo
 
ARAL PAN 5 WEEK 6 DAY 1 (1).pptx
ARAL PAN 5 WEEK 6 DAY 1 (1).pptxARAL PAN 5 WEEK 6 DAY 1 (1).pptx
ARAL PAN 5 WEEK 6 DAY 1 (1).pptx
 
WEEK1-dll-ESP.docx
WEEK1-dll-ESP.docxWEEK1-dll-ESP.docx
WEEK1-dll-ESP.docx
 
Quarter 3-Week4,-Araling Panlipunan 5.pptx
Quarter 3-Week4,-Araling Panlipunan 5.pptxQuarter 3-Week4,-Araling Panlipunan 5.pptx
Quarter 3-Week4,-Araling Panlipunan 5.pptx
 
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 2 Kultura Ko, Ipinagmamalaki Kong Tunay.pptx
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 2 Kultura Ko, Ipinagmamalaki Kong Tunay.pptxESP 4 PPT Q3 - Aralin 2 Kultura Ko, Ipinagmamalaki Kong Tunay.pptx
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 2 Kultura Ko, Ipinagmamalaki Kong Tunay.pptx
 
Esp 4 YIII Aralin 2
Esp 4 YIII Aralin 2Esp 4 YIII Aralin 2
Esp 4 YIII Aralin 2
 
AP5_q1wk8_mod8_sinaunangkabihasnangasyanoangpagkabuonglipunanatpagkakakilanla...
AP5_q1wk8_mod8_sinaunangkabihasnangasyanoangpagkabuonglipunanatpagkakakilanla...AP5_q1wk8_mod8_sinaunangkabihasnangasyanoangpagkabuonglipunanatpagkakakilanla...
AP5_q1wk8_mod8_sinaunangkabihasnangasyanoangpagkabuonglipunanatpagkakakilanla...
 
Panitikan-sa-Panahon-ng-mga-Katutubo-o-Matandang (1).pptx
Panitikan-sa-Panahon-ng-mga-Katutubo-o-Matandang (1).pptxPanitikan-sa-Panahon-ng-mga-Katutubo-o-Matandang (1).pptx
Panitikan-sa-Panahon-ng-mga-Katutubo-o-Matandang (1).pptx
 
FILIPINO 5.pptx
FILIPINO 5.pptxFILIPINO 5.pptx
FILIPINO 5.pptx
 
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
 
Makabayan Elementary Bec,PELC Makabayan
Makabayan Elementary Bec,PELC MakabayanMakabayan Elementary Bec,PELC Makabayan
Makabayan Elementary Bec,PELC Makabayan
 
Aralin-3-Ang-bansaNasyon-bilang-Hinirang-Bayan.pptx
Aralin-3-Ang-bansaNasyon-bilang-Hinirang-Bayan.pptxAralin-3-Ang-bansaNasyon-bilang-Hinirang-Bayan.pptx
Aralin-3-Ang-bansaNasyon-bilang-Hinirang-Bayan.pptx
 
AP5_q1wk6_mod6_sosyokulturalatpampolitikangpamuuhayngmgasinaunangpilipino.pdf
AP5_q1wk6_mod6_sosyokulturalatpampolitikangpamuuhayngmgasinaunangpilipino.pdfAP5_q1wk6_mod6_sosyokulturalatpampolitikangpamuuhayngmgasinaunangpilipino.pdf
AP5_q1wk6_mod6_sosyokulturalatpampolitikangpamuuhayngmgasinaunangpilipino.pdf
 
Aralin bilang 3 pangkat etnoliggwistiko
Aralin bilang 3  pangkat etnoliggwistikoAralin bilang 3  pangkat etnoliggwistiko
Aralin bilang 3 pangkat etnoliggwistiko
 
Aralinbilang3 pangkatetnoliggwistiko-140713052300-phpapp01 3
Aralinbilang3 pangkatetnoliggwistiko-140713052300-phpapp01 3Aralinbilang3 pangkatetnoliggwistiko-140713052300-phpapp01 3
Aralinbilang3 pangkatetnoliggwistiko-140713052300-phpapp01 3
 
Balagtasan 2.2 agham at teknolohiya
Balagtasan 2.2 agham at teknolohiyaBalagtasan 2.2 agham at teknolohiya
Balagtasan 2.2 agham at teknolohiya
 
MOSES MOSES.pptx
MOSES MOSES.pptxMOSES MOSES.pptx
MOSES MOSES.pptx
 

Kürzlich hochgeladen

FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxFILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxKimberlyValdez19
 
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdfkolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdfejemjunrex
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERECleahMaeFrancisco1
 
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plandemo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson planREDENJAVILLO1
 
4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education
4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education
4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values EducationMayAnnCorpuz2
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyoNatatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyojovienatividad1
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxAzirenHernandez
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfVielMarvinPBerbano
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10RonalynGatelaCajudo
 
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANEDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANImilyAcma
 
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxNicaBerosGayo
 
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...RanjellAllainBayonaT
 
local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdfAvelynDequilla1
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docxjohnedwardtupas1
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumDanicaHipulanHinol1
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxJelyTaburnalBermundo
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhgmondaveray
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxTeacherTinCabanayan
 

Kürzlich hochgeladen (20)

FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxFILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
 
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdfkolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
 
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plandemo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
 
4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education
4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education
4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
 
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyoNatatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
 
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANEDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
 
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
 
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...
 
local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdf
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
 

ESP 4 YIII Aralin 1

 • 1. Kultura ng Ating Lahi, Ating Pahalagahan
 • 2. Nakapagpapakita ng kawilihan sa pakikinig o pagbabasa ng mga pamanang Kulturang materyal (halimbawa: kuwentong-bayan, awit, laro o libangan, pagkain, pananamit) Layunin:
 • 3. Alamin Natin Kultura ang tawag sa paraan ng pamumuhay ng mga tao. Ito ang nagbibigay sa isang bansa ng kaniyang sariling pagkakakilanlan. Nakikilala tayo bilang isang lahi sa pamamagitan ng ating pagkain, pananamit, mga laro, kuwento, mga pambansang sagisag, kaugalian o mga gawi. Paano pa maaaring makilala ang isang bansa? Halina at ating tuklasin ang angking ganda at yaman ng ating kultura.
 • 4.
 • 5. Pansinin natin ang mga larawan sa palibot ng mapa ng Pilipinas. Ano-ano ito?
 • 6. Ano ang kaugnayan ng mga larawang ito sa Pilipinas?
 • 7. Paano mo ilalarawan ang Pilipinas batay sa mga larawan?
 • 8. Sa paanong paraan pa nakikilala ang isang bansa?
 • 9. Ano ang tawag natin sa pamumuhay, mga kaugalian at gawi na natatangi lamang sa isang pangkat at siyang nagbibigay sa kanila ng pagkakakilanlan?
 • 10.
 • 13. Ang baybayin ay binubuo ng labing apat na katinig at mga patinig na a, e/i, o/u na may pagkakahawig sa mga sinaunang kabihasnan sa Asya. Karaniwang ginagamit ito ng mga ninuno natin sa paggawa ng liham, tula, o mga awitin o sa pagtatala ukol sa kanilang mga pang-araw- araw na gawain. Inuukit nila ang mga baybayin sa kawayan. Suriin natin
 • 14. Binabasa ang mga ito nang kaliwa papuntang kanan, mula sa unang hanay pababa. Katulad ito ng paraan ng ating pagbabasa ngayon gamit ang ating alpabeto. Suriin natin
 • 15. Sagutin ang sumusunod na tanong: Ano ang tawag sa sinaunang sistema ng pagbasa at pagsulat na sinasabing umiral na sa Pilipinas bago pa man dumating ang mga Espanyol? Saan ito isinusulat at paano ito binabasa?
 • 16. Sagutin ang sumusunod na tanong: Ano ang ipinahihiwatig ng pagkakaroon ng mga sinaunang Pilipino ng sariling baybayin?
 • 17. Sagutin ang sumusunod na tanong: Paano mo mapahahalagahan ang mga katutubong Pilipino na may mayamang kultura noon pa mang sinaunang panahon?
 • 18. Magbaybayin Tayo: Subuking isulat ang mga salita sa ibaba gamit ang baybayin. Gamitin bilang gabay ang tsart. Gawin itosa iyong kuwaderno.
 • 21. Ano ang ipinahihiwatig ng nabuong web tungkol sa kulturang Pilipino?
 • 22. Bilang mga Pilipino, bakit mahalagang kilala natin ang ating kultura?
 • 23. Paano mo mapahahalagahan ang ating sariling kultura sa modernong panahon? Pangatwiranan.
 • 24. Isagawa Natin Ang mga Pilipino ay kilala sa buong mundo sa kanilang natatanging pagpapahalaga sa kultura. Alam mo ba kung ano-ano ang mga pagpapahalagang ito? Gawain 1
 • 25. Isagawa Natin Gawain 1 Sa bawat sitwasyon na inilahad, anong pagpapahalaga ang nararapat? Piliin sa Kahon ng Pagpapahalaga ang sagot sa bawat bilang.
 • 31. Isagawa Natin Gawain 1 2. May iba ka pa bang alam na pagpapahalagang Pilipino? Paano ka makatutulong sa pagpapanatili nito? 3. Anong mabuting kaugalian ang iyong naipakita bilang Pilipino? 4. Paano makaaapekto ang magandang ugaling ito sa pandaigdigang pagkakaisa? 5. Bilang isang mag-aaral, paano mo maipamamalas ang pagkakaroon ng sariling disiplina tungo sa progresibong kultura?
 • 32. Isagawa Natin Gawain 2 Pangkatang Gawain Pagyamanin natin ang ating kultura. Katulong ang iyong pangkat, gumawa ng word tree para sa paksa o bahagi ng kulturang maitatalaga sa inyong pangkat. Maaaring gawing halimbawa ang word tree sa araling ito. Gamitin ang inyong pagkamalikhain. Gawin ito sa isang manila paper
 • 33. Isagawa Natin Gawain 2 Pangkatang Gawain 2. Ibahagi sa klase ang nagawa ng inyong pangkat. Ilarawan o ipakita sa pamamagitan ng kilos ang mga nabuong sagot.
 • 34. Isagawa Natin Gawain 2 Pangkatang Gawain 3. Sabihin kung paano kayo makatutulong sa pagpapayaman at pagpapanatili ng kulturang Pilipino.
 • 35. Isapuso Natin Sa pagdaan ng panahon, hindi maiiwasang magkaroon ng pagbabago sa isang kultura. Ano-ano ang mga dahilan ng mga pagbabagong ito? Dapat bang gayahin o tanggapin ang anumang nauuso?
 • 37. Isapuso Natin 1. Katulong ang iyong pangkat, gumawa ng poster o collage na nagpapakita ng yaman at ganda ng kulturang Pilipino. Maaari itong magpakita ng mga materyal at di materyal na salik ng ating kultura. Sa ibaba ng poster ay gumawa ng magsisilbing pamagat o paksa ng inyong poster. 2. Ibahagi ang inyong ginawa sa klase. Sabihin kung tungkol saan ang inyong ginawa at paano ito makapaghihimok o makagaganyak sa iba na mahalin at ipagmalaki ang ating kultura.
 • 38. Tandaan Natin Kultura ang tawag sa paraan ng pamumuhay ng isang pangkat. Napapaloob dito ang kanilang mga paniniwala, kaugalian, pagpapahalaga, mga gawi, at mga bagay o sagisag na magpapakilala sa kanila bilang isang natatanging pangkat. Upang magkaroon ng malalim na kaalaman tungkol sa isang pangkat, kinakailangang malaman mo ang kultura ng pangkat na ito.
 • 39. Tandaan Natin Ang kulturang Pilipino ang nagpapakita ng ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. Bilang isang Pilipino, tungkulin nating alamin, alagaan, pagyamanin, at ipagpatuloy ang kultura natin. Masarap sa pakiramdam na alam mo ang iyong pinagmulan, ang pamana ng iyong lahi. Dahil alam mo na bahagi ito ng iyong pagka-Pilipino, pananatilihin mong buhay ito. Sa iyong pagtanda, tanungin ka man ng mga nakababata, masasagot mo ang anumang may kinalaman sa kulturang Pilipino dahil kilala mo ito at bahagi ka nito.
 • 40. Isabuhay Natin Nakakita ka na ba ng flyer o brochure? Karaniwan itong ipinamimigay kung may produktong nais ipakilala sa mga mamimili. Gumawa ng isang flyer o brochurena maglalarawan ng isang aspekto ng kulturang Pilipino.
 • 41. Isabuhay Natin 2. Lagyan din ng pamagat o tag line ang ginawang materyal. Halimbawa: Pilipinas ang Ganda! Tayo Na! 3. Mga halimbawa ng maaaring gawin ay: • Masasarap na pagkaing Pilipino • Mga larong Pilipino • Mga pambansang sagisag at kahalagahan • Isang tanyag na Pilipino sa kaniyang larangan • Isang tanawin o lugar sa Pilipinas na maaaring puntahan • Mga natatanging kaugalian sa Pilipinas • Isang popular na kuwentong Pilipino na alam mo
 • 42. Isabuhay Natin • Tupiin ang isang puting papel sa tatlong bahagi.
 • 43. Isabuhay Natin • Ang isang bahagi ay maaaring gawing front cover o paunang pahina. Dito mo ilalagay ang pamagat o paksa ng iyong brochure. (Halimbawa: "Paano Magluto ng Sarap- Asim na Sinigang")
 • 44. Isabuhay Natin • Para sa susunod na pahina, habang tinatalakay ang paksa, maglagay ng mga kaugnay na larawan upang higit na maging kaakit-akit itong basahin.
 • 45. Isabuhay Natin 5. Pagkatapos mo itong magawa, ipakita ang iyong nagawa sa katabi. Ipaliwanag sa kaniya ang iyong nagawa. 6. Pagkatapos makapagbahagi, sa tulong ng guro, ilalatag ang mga nagawang brochure sa isang mesa, ilalabas ito, upang makita at mabasa ng ibang mag-aaral
 • 46. Isabuhay Natin Halimbawa ng brochure:
 • 47. Subukin Natin Tukuyin ang inilalarawan sa bawat pahayag. Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Piliin ang sagot sa mga salitang nasa kahon.
 • 48. Subukin Natin 1. Siya ang kauna-unahang Pilipinang naipadala sa Olympics upang kumatawan sa ating bansa. Itinanghal bilang Asia’s fastest woman noong 1980’s. 2. Isang natatanging kaugalian ng Pilipino ang kusang-loob na pagtulong. Halimbawa: kung may nagbabayad na pasahero, inaabot natin ang kaniyang bayad kahit hindi natin siya kakilala; kung may nahulog na gamit ang isang tao at alam mong marami siyang dala, pinupulot mo ito o tinutulungan mo siyang ayusin ang gamit niya.
 • 49. Subukin Natin 3. Noong Mayo 26, 1996, nasunog ang isang bahay sa Negros Occidental. Isang batang babae ang nagtamo ng mga lapnos sa kaniyang likod sa pagliligtas sa kaniyang limang kapatid sa kasagsagan ng sunog. Noong 1997, kinilala siya sa kaniyang katapangan at kabayanihan! 4. Noong 1996, naiwan ng isang balikbayan ang kaniyang bag na naglalaman ng mga alahas na nagkakahalaga ng P2 milyon at ilang libong dolyar. Ibinalik lahat ng bayaning taxi drayber ang naiwan ng kaniyang pasahero.
 • 50. Subukin Natin 5. Ito ang kauna-unahang food chain restaurant na nagtagumpay na makipagsabayan sa ibang restawran sa ibang bansa. Kilala ito sa linyang “Langhap Sarap.”
 • 51. Subukin Natin Pag-aralan ang sumusunod na sitwasyon. Piliin ang dapat gawin para sa bawat sitwasyon. Isulat ang titik ng iyong sagot sa iyong kuwaderno.
 • 58. Kultura ng Ating Lahi, Ating Pahalagahan