Anzeige

03_Mehatronika_Upravljanje-sistemima.ppt

26. Feb 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

03_Mehatronika_Upravljanje-sistemima.ppt

 1. 1 Mehatronika Upravljanje sistemima Mehatronika
 2. 2 1) Sistemi upravljanja 2) Jednokonturni regulacioni sistem 3) Kaskadna regulacija 4) Osnovna svojstva kaskadne regulacije Sadržaj predavanja
 3. 3 Sistemi upravljanja
 4. 4 Sistemi upravljanja
 5. 5 Sistemi upravljanja
 6. 6 Sistemi upravljanja  Podela u odnosu na postojanje povratne veze:  Otvoreni sistemi upravljanja (bez povratne veze),  Zatvoreni sistemi upravljanja (sa povratnom vezom).  Podela u odnosu na linearnost regulatora (procesa):  Linearni sistemi,  Nelinearni sistemi.  Podela u odnosu na broj upravljačkih kontura (petlji):  Jednokonturni sistemi,  Višekonturni (kaskadna regulacija).  Podela u odnosu na broj ulaza, odnosno izlaza regulatora:  SISO (single input single output),  SIMO (single input multi output),  MIMO (multi input multi output),  MISO (multi input single output).
 7. 7 Sistemi upravljanja  Podela u odnosu na karakter upravljačke varijable:  Kontinuirani sistemi upravljanja,  Diskretni (digitalni) sistemi upravljanja.  Podela u odnosu na domen upravljanja:  Sistemi projektovani u vremenskoj domeni,  Sistemi projektovani u frekvencijskoj domeni.  Podela u odnosu na distribuiranost upravljanja:  Centralizirani sistemi upravljanja,  Distribuirani sistemi upravljanja.  Podela u odnosu na način odupiranja delovanju smetnji:  Adaptivni sistemi upravljanja,  Prediktivni sistemi upravljanja,  Robusni sistemi upravljanja,  Optimalni sistemi upravljanja,  Inteligentni sistemi upravljanja.
 8. 8 Sistemi upravljanja
 9. 9 Sistemi upravljanja Merena vrednost Referentna vrednost
 10. 10 Sistemi upravljanja  Zatvoreni sistemi upravljanja  Glavni princip u inženjeringu upravljanja.  Tipično upravljanje zasnovano na modelu  Generišu se upravljački signali nakon pojave greške.  Može se kompenzirati uticaj svih smetnji, odnosno poremećajnih veličina (negativna povratna veza).  Smanjuju efekat promene parametara procesa (smanjena osetljivost na promenu parametara).  Može dovesti do pojave nestabilnosti ako sistem nije dobro projektovan (regulisana veličina može oscilovati preko svih granica).  Šum merenja (sa senzora) može dovesti do degradacije performansi.
 11. 11 Sistemi upravljanja  Zatvoreni sistemi upravljanja - primer sistema regulacije temperature prostorije  Fizička realizacija sistema regulacije temperature prostorije  Izlazni signali (temperatura) mere se termočlankom ili otpornim termometrom i uspoređuje sa signalom željene temperature.  Odstupanje temperature od željene vrednosti znači da regulator treba poslati signal ventilu za povećanje/smanjenje toka gasa.  Željena temperatura se obično ručno podešava pomoću potenciometra. Izmerena temperatura Spoljna temperatura
 12. 12 Sistemi upravljanja  Sistem upravljanja sa regulatorom u direktnoj grani (Feedforward Control Systems) pre sumatora  Upravljački signal se generiše pre pojave greške.  Neophodno je pažljivo dizajnirati referentne signale kako bi se učinilo da proces “tačno” sledi referentni signal.  Kompenzira uticaj samo one smetnje u odnosu na koju se projektuje upravljački uređaj (regulator).  Ako je upravljani objekat sam po sebi stabilan, ostaje stabilan i uz delovanje ovakvog upravljanja.
 13. 13 Jednokonturni regulacioni sistem  Sistem sa jednom regulacionom petljom  Regulacija samo jedne promenljive - uključena samo jedna promenljiva u upravljački algoritam.  Otežana regulacija - povećana mogućnost oscilacija, pogotovo kada deluju poremećaji.  Izražen problem održavanja stabilnosti.
 14. 14 Jednokonturni regulacioni sistem  Primer - PI regulacija nivoa tečnosti u bazenu Poprečni presek bazena A
 15. 15 Jednokonturni regulacioni sistem Prenosna funkcija PI regulatora je: Brzina protoka tečnosti u bazen opisana je sledećim izrazom: Dinamika bazena je opisana jednačinom: Linearizovani oblikom brzine isticanja tečnosti iz bazena:
 16. 16 Jednokonturni regulacioni sistem Izmerena vrednost nivoa tečnosti u bazenu iznosi: Iz gornjih jednačina se dobija: Prenosna funkcija direktne grane sistema upravljanja glasi:
 17. 17 Jednokonturni regulacioni sistem Blok dijagram sistema upravljanja Prenosna funkcija zatvorenog sistema: Konvertor pritiska
 18. 18 Jednokonturni regulacioni sistem Sređivanjem se dobija sledeći izraz za prenosnu funkciju: Ako se uzme da je H1=1 (tj. hm=h), sledi: Budući da se radi o prenosnoj funkciji drugog reda, sledi da je:
 19. 19 Jednokonturni regulacioni sistem Iz poslednjih izraza se dobija: Zamenom dobijenih vrednosti u izraz za prenosnu funkciju dobija se: Uzimajući u obzir da je amplituda 4m, sledi:
 20. 20 Jednokonturni regulacioni sistem Prema tome odziv sistema na skokovitu pobudu u s-domenu glasi: iz čega sledi: Postupak prevođenja u vremensku domenu se odvija na sledeći način:
 21. 21 Jednokonturni regulacioni sistem Grafički prikaz odziva sistema na skokovitu pobudu: Stvarna vrednost Referenta vrednost Vreme (s) Nivo (m)
 22. 22 Kaskadna regulacija  Sistem sa više regulacijskih petlji.  Podređena (glavna) regulaciona kontura (petlja) – unutrašnja reg. petlja (I).  Nadređena (pomoćna) regulaciona kontura (petlja) – spoljna reg. petlja (II)  Ideja uvođenja kaskadne regulacije: prosmatrati proces kroz više parcijalnih potprocesa.
 23. 23 Kaskadna regulacija  Primer – sistem upravljanja dinamičkim modelom mobilnog robota  Dva regulacijska kruga:  Regulacija pozicije,  Regulacija brzine.
 24. 24 Prednosti: – Uticaji smetnji koje deluju na unutrašnje regulacione konture kompenziraju se u samim tim konturama i praktično su bez delovanja na nadređene konture; podređene konture su brže od nadređenih. – Svaka regulaciona veličina sistema (to je svaka veličina kojoj je pridružen vlastiti regulator) ograničava se na jednostavan način ugradnjom ograničavača vodeće (referentne) vrednosti regulisane veličine; ovo je zaštitno svojstvo. – Puštanje u pogon i podešavanje parametara sistema obavlja se jednostavno, korak po korak, počev od unutrašnjih petlji prema spoljašnim. – Delovanje nelinearnih i nestacionarnih članova sistema znatno je ograničeno korištenjem kaskadne regulacije (unutarnja petlja sa jediničnom povratnom vezom uz regulator koji ima integralnu komponentu ima pojačanje jedan, bez obzira na to da li su neki elementi konture nelinearni). Osnovna svojstva kaskadne regulacije
 25. 25 Nedostaci: – Za svaku regulisanu veličinu potreban je regulator sa pripadajućim mernim članom (važan parametar je cena). – Brzina sledovanja (tačnost sledovanja) opada sa brojem kaskada što je posebno važno, na primer, za sledne sisteme (sistem čije je karakter ulazne i izlazne veličine isti). Osnovna svojstva kaskadne regulacije
Anzeige