Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)

L

đường lối

Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
NHẬP MÔN
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số tiết giảng lý thuyết:02
Số tiết tự học: 01
1. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu:
1.1 Khái niệm.
Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu,
phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam.
1.2 Đối tượng nghiên cứu
Là sự ra đời của Đảng và hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến
trình cách mạng Việt Nam - từ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ
nghĩa.
1.3 Nhiệm vụ nghiên cứu:
Một là, là, rõ sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam - chủ thể hoạch định đường lối cách
mạng Việt Nam.
Hai là, làm rõ quá trình hình thành và phát triển đường lối cách mạng của Đảng từ năm 1930
đến nay trên các lĩnh vực, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới.
Yêu cầu và mục đích: Trên cơ sở nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng có thể lý giải
những vấn đề thực tiển đặt ra và vận dụng vào cuộc sống, đồng thời bằng tri thức chuyên ngành của
mình có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chủ trương, chính sách đáp ứng yêu cầu và
nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
2. Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn Đường lối CM của Đảng
CSVN:
2.1 Phương pháp nghiên cứu.
- Phương pháp nghiên cứu là con đường, cách thức để nhận thức đúng đắn những nội dung cơ
bản của đường lối và hiệu quả tác động của nó trong thực tiễn cách mạng Việt Nam.
- Cơ sở phương pháp luận: Nghiên cứu môn học dựa trên thế giới quan và phương pháp luận
khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng.
- Phương pháp nghiên cứu:
+ Phương pháp lịch sử
+ Phương pháp logic
+ Ngoài ra kết hợp thêm các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, quy nạp…
2.2 Ý nghĩa.
- Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quan điểm, đường lối
của Đảng trong cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt
là đường lối của Đảng trong thời kỳ đổi mới.
- Bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu theo mục
tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng.
Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 1
Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
- Nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
- Sinh viên có thể vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực giải quyết những vấn
đề kinh tế, chính trị, xã hội… theo đường lối, chính sách của Đảng.
Câu hỏi ôn tập:
1. Phân tích khái niệm “đường lối cách mạng của Đảng CSVN”?
2. Cho biết mối quan hệ giữa môn Đường lối cách mạng của Đảng CSVN và môn Những nguyên lý
cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin?
3. Nêu khái niệm: phương pháp và phương pháp nghiên cứu?
Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 2
Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Chương 1
SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG
Số tiết giảng lý thuyết:07
Số tiết tự học: 02
1. Hoàn cảnh ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.
1.1 Tình hình thế giới cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.
1.1.1 Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó.
Từ cuối thế kỷ XIX, …………………………………………………………..........................
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………Trong
hoàn cảnh đó, Pháp đã xâm lược Việt Nam.
Những chính sách thống trị tàn bạo của CNĐQ và hậu quả từ 2 cuộc chiến tranh thế giới đã làm
cho đời sống nhân dân các nước khổ cực, đẩy nhanh hơn mâu thuẫn giữa 2 bên lên tới đỉnh điểm, các
phong trào đấu tranh của nhân dân bị áp bức liên tục nổ ra rầm rộ, đặc biệt ở các nước thuộc địa.
1.1.2 Chủ nghĩa Mác – Lênin và phong trào cách mạng thế giới.
Vào giữa thế kỷ XIX, phong trào đấu tranh của giai cấp Công nhân phát triển mạnh, đặt ra
yêu cầu bức thiết cần phải có …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….. Trong bối cảnh đó,
chủ nghĩa Mác ra đời, được Lênin tiếp tục phát triển trở thành chủ nghĩa Mác – Lênin.
Chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ rõ: muốn giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh thực hiện sứ
mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân phải lập Đảng cộng sản.
Sự xuất hiện của chủ nghĩa Mác – Lênin đã soi đường dẫn lối cho các phong trào đấu tranh
của giai cấp công nhân các nước chính quốc và nhân dân lao động ở các nước thuộc địa phát triển
mạnh mẽ theo khuynh hướng cách mạng vô sản, tác động đến sự ra đời của Đảng cộng sản các nước,
trong đó có Đảng cộng sản Việt Nam với công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc.
1.1.3 Cách mạng tháng Mười Nga và Quốc tế cộng sản.
Năm 1917, CM tháng Mười Nga giành thắng lợi, nhà nước của liên minh công – nông dưới sự
lãnh đạo của Đảng Bônsơvích Nga ra đời, chứng tỏ quá trình hiện thực hóa của chủ nghĩa Mác –
Lênin, đồng thời mở đầu một thời đại mới “thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng
dân tộc”. Cuộc cách mạng này cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân, nêu tấm
gương sáng trong việc giải phóng các dân tộc bị áp bức ở các nước thuộc địa. Nguyễn Ái Quốc đã
khẳng định: Cách mạng tháng Mười như tiếng sét đã đánh thức nhân dân châu Á tỉnh giấc mê hàng
thế kỷ nay, “………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….”1
1
Đảng CSVN, Văn kiện Đảng, Toàn tập, tập 1, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, H, 1998, tr.39
Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 3
Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Tháng 3/1919, Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) ra đời gắn với vai trò sáng lập của Lênin. Sự
xuất hiện của Quốc tế III thúc đẩy hơn nữa sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cộng sản và công
nhân thế giới. Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của
Lênin được công bố tại Đại hội II Quốc tế cộng sản (1920) chỉ ra phương hướng đấu tranh giải phóng
các dân tộc thuộc địa, mở ra con đường giải phóng các dân tộc bị áp bức trên lập trường cách mạng
vô sản.
Đối với Việt Nam, Quốc tế cộng sản có vai trò quan trọng trong việc truyền bá CN Mác – Lên
và thành lập Đảng CSVN, Nguyễn Ái Quốc nhấn mạnh “An Nam muốn làm cách mệnh thành công,
thì tất phải nhờ Đệ tam quốc tế”2
1.2 Tình hình trong nước.
1.2.1 Bối cảnh xã hội và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam.
 Quá trình xâm lược và bóc lột thuộc địa của thực dân Pháp
- Năm 1858, Pháp đánh chiếm Việt Nam, thiết lập bộ máy thống trị và thực hiện các cuộc khai
thác, bóc lột và nô dịch nhân dân ta trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa…
+ Về chính trị: tước bỏ quyền lực đối nội và đối ngoại của chính quyền phong kiến nhà Nguyễn,
chia Việt Nam thành 3 xứ (Bắc kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ) và thực hiện ở mỗi kỳ có chế độ cai trị
riêng. Nham hiểm hơn, thực dân Pháp tiếp tục sử dụng đội ngũ địa chủ phong kiến làm tay sai
nhằm làm trầm trọng thêm vấn đề về giai cấp.
+ Về kinh tế: tiến hành cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền, đẩy nông dân đến tình trạng bần
cùng hóa; đầu tư nhiều vốn vào khai thác tài nguyên (than, thiếc, đồng, kẽm…), xây dựng một số
cơ sở nông nghiệp (điện nước), hệ thống giao thông thủy bộ (cầu, cảng) nhằm phục vụ cho chiến
lược khai thác. Hệ quả của chính sách này là nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn bị lệ thuộc vào tư
bản Pháp và bị kìm hãm trong vòng lạc hậu.
+ Về văn hóa: thực hiện chính sách văn hóa giáo dục thực dân; dung túng, duy trì các hủ tục lạc
hậu… Nguyễn Ái Quốc chỉ rõ: “chúng tôi không những bị áp bức và bóc lột một cách nhục nhã,
mà còn bị hành hạ và đầu độc một cách thê thảm… bằng thuốc phiện, bằng rượu… chúng tôi phải
sống trong cảnh ngu dốt tối tăm vì chúng tôi không có quyền tự do học tập”3
.
 Sự phân hóa giai cấp và các mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam.
Các cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tình hình xã hội Việt
Nam, trước hết là sự phân chia giai cấp ngày càng sâu sắc.
- Thứ nhất: ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
 Giai cấp địa chủ phong kiến: Bị phân hoá thành ba bộ phận khá rõ rệt: tiểu, trung và đại địa
chủ. Một số địa chủ bị phá sản. Một bộ phận không nhỏ tiểu và trung địa chủ có mâu thuẫn
với đế quốc về quyền lợi nên đã tham gia đấu tranh chống thực dân và bọn phản động tay sai.
 Giai cấp nông dân: Chiếm khoảng 90% dân số. Họ bị đế quốc, phong kiến địa chủ và tư sản
áp bức, bót lột rất nặng nề. Ruộng đất của nông dân bị bọn tư bản thực dân chiếm đoạt.
Bị mất nước và mất ruộng đất nên nông dân có mâu thuẫn với đế quốc và phong kiến.
Giai cấp nông dân - một giai cấp có tinh thần cách mạng dồi dào, lực lượng cách mạng to lớn
2
Hồ Chí Minh, Toàn tập, t2, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, H, 1995, tr.287
3
Hồ Chí Minh, Toàn tập, t1, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, H, 1995, tr.22-23
Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 4
Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
- khi được tổ chức lại và có sự lãnh đạo của một đội tiên phong cách mạng, sẽ phát huy vai trò
cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc.
 Giai cấp tư sản: Hình thành trong quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Ra đời
trong điều kiện bị tư bản Pháp chèn ép, cạnh tranh rất gay gắt, nên số lượng tư sản Việt Nam
không nhiều, thế lực kinh tế nhỏ bé, thế lực chính trị yếu đuối. Trong quá trình phát triển, giai
cấp tư sản Việt Nam chia thành hai bộ phận: Tư sản mại bản và Tư sản dân tộc
• Giai cấp tiểu tư sản: Gồm nhiều tầng lớp khác nhau: tiểu thương, tiểu thủ, thợ thủ công, viên
chức, trí thức, học sinh, sinh viên và những người làm nghề tự do. Họ có tinh thần yêu nước
nồng nàn, lại bị đế quốc và phong kiến áp bức, bóc lột và khinh rẽ nên rất hăng hái cách
mạng. Giai cấp tiểu tư sản là một lực lượng cách mạng quan trọng trong cuộc đấu tranh vì độc
lập tự do của dân tộc.
• Giai cấp công nhân: Là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của Pháp và
nằm trong những mạch máu kinh tế quan trọng do chúng nắm giữ.
Giai cấp công nhân Việt Nam tuy còn non trẻ, số lượng chỉ chiếm khoảng 1% dân số,
nhưng sống khá tập trung tại các thành phố, các trung tâm công nghiệp và các đồn điền.
Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm chung của giai cấp công nhân quốc
tế, đồng thời còn có những đặc điểm riêng như: phải chịu ba tầng lớp áp bức bóc lột (đế quốc,
phong kiến và tư sản bản xứ); phần lớn vừa mới từ nông dân bị bần cùng hoá mà ra nên có
mối quan hệ gần gũi với nông dân. Ra đời trước giai cấp Tư sản nên sớm tiếp thu ánh sáng
cách mạng của chủ nghĩ Mác – Lênin, nhanh chóng trở thành một lực lượng chính trị tự giác
và thống nhất trong cả nước.
- Thứ hai: ………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………….
- Thứ ba: ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
 Yêu cầu và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam.
Yêu cầu:
- Một là, ……………………………………………………………………………………………..;
- Hai là, ……………………………………………………………………………………………….
Nhiệm vụ: ………………………………………………………………………………………
1.2.2 Các phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam.
a. Các phong trào đấu tranh theo khuynh hướng phong kiến và tư sản.
Khuynh hướng phong kiến:
• Phong trào Cần vương (1885-1896), một phong trào đấu tranh vũ trang do Hàm Nghi và Tôn
Thất Thuyết phát động, đã mở cuộc tiến công trại lính Pháp ở cạnh kinh thành Huế (1885). Mặc
dù việc không thành và Hàm Nghi bị bắt, nhưng phong trào Cần Vương vẫn phát triển, nhất là ở
Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ.
• Cùng thời gian này, các cuộc khởi nghĩa của nông dân Yên Thế cũng nổ ra do Hoàng Hoa
Thám lãnh đạo. Phong trào kéo dài đến năm 1913.
Như vậy, thất bại của các phong trào trên đã chứng tỏ hệ tư tưởng phong kiến không đủ điều
kiện để lãnh đạo phong trào yêu nước giải quyết thành công nhiệm vụ dân tộc ở Việt Nam.
Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 5
Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Khuynh hướng tư sản:
Đầu thế kỷ XX, phong trào yêu nước dưới sự lãnh đạo của tầng lớp sĩ phu tiến bộ chịu ảnh
hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản diễn ra sôi nổi, về phương pháp có sự phân hóa thành 2 xu hướng:
bạo động và cải cách4
, tiêu biểu:
• Phong trào Đông Du: Phan Bội Châu chủ trương dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài, chủ yếu là
Nhật Bản, để đánh Pháp giành độc lập dân tộc, thiết lập một nhà nước theo mô hình quân chủ lập
hiến của Nhật.
• Phong trào Duy Tân: Phan Châu Trinh chủ trương dùng những cải cách văn hoá, mở mang
dân trí, phát triển kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa trong khuôn khổ hợp pháp, làm cho dân
giàu, nước mạnh, buộc thực dân Pháp phải trao trả độc lập cho nước Việt Nam.
Tuy nhiên, do những hạn chế về lịch sử, về giai cấp, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và các
sĩ phu cấp tiến lãnh đạo phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX không thể tìm được một phương hướng
giải quyết đúng đắn cho cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc; vì vậy, chỉ sau một thời gian, các
phong trào không giành được thắng lợi.
Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, với tinh thần dân tộc, dân chủ, giai cấp tư sản Việt Nam đã
hăng hái bước lên vũ đài chính trị. Phong trào đấu tranh diễn ra sôi nổi, rộng lớn, thu hút đông đảo
quần chúng với những hình thức phong phú.
• Năm 1919-1923, xuất hiện phong trào quốc gia cải lương của bộ phận tư sản và địa chủ lớp trên.
• Năm 1923, xuất hiện Đảng Lập hiến của Bùi Quang Chiêu ở Sài Gòn.
• Năm 1925-1926, đã diễn ra phong trào yêu nước dân chủ công khai của tiểu tư sản thành thị và tư
sản lớp dưới.
• Năm 1927-1930, phong trào cách mạng quốc gia tư sản (1927-1930) gắn liền với sự ra đời và
hoạt động của Việt Nam quốc dân đảng (25/12/1927).
Nhìn chung, các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đã diễn
ra liên tục, sôi nổi, lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia với những hình thức đấu tranh phong phú.
Phong trào thể hiện ý thức dân tộc, tinh thần chống đế quốc của giai cấp tư sản Việt Nam, nhưng cuối
cùng đều không thành công vì giai cấp tư sản Việt Nam rất nhỏ yếu cả về kinh tế và chính trị nên
không đủ sức giương cao ngọn cờ lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Kết quả: Mặc dù các phong trào chống Pháp diễn ra sôi nổi dưới nhiều trào lưu tư tưởng, mục
tiêu đều hướng đến việc giành độc lập cho dân tộc, trên các lập trường giai cấp khác nhau, phương
thức, biện pháp đấu tranh khác nhau với quan điểm tập hơp lực lượng bên ngoài cũng khác nhau…
nhưng cuối cùng các phong trào trên đều lần lượt thất bại.
Yêu cầu:……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
b. Phong trào đấu tranh theo khuynh hướng vô sản.
• Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập
Đảng CSVN.
4
Bạo động là chủ trương đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập dân tộc, khôi phục chủ quyền quốc gia bằng biện pháp
vũ lực. Cải cách là thay đổi, chọn duy tân làm giải pháp, cải cách văn hóa, xã hội, thực hiện khai dân trí, chấn dân khí,
hậu dân sinh
Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 6
Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
- Năm 1911, trước yêu cầu cấp bách phải tìm một con đường cứu nước mới, bằng thiên tài trí tuệ
và nhãn quan chính trị sắc bén, Nguyễn Ái Quốc đã lên đường sang các nước phương Tây. Trải
qua hàng loạt các biến cố, trực tiếp chứng kiến tình cảnh nhân dân lao động ở các nước trên thế
giới, Nguyễn Ái Quốc đã rút ra nhiều kết luận quan trọng: Những lời tuyên bố dân tộc tự quyết
của bọn đế quốc chỉ là trò bịp bợm, các dân tộc bị áp bức muốn được độc lập tự do thực sự trước
hết phải dựa vào lực lượng của bản thân mình, phải tự giải phóng cho mình. Rằng, thế giới chỉ có
hai loại người: kẻ bóc lột và người bị bóc lột, do đó người bị bóc lột phải biết đoàn kết thương
yêu đùm bọc và giúp đỡ nhau để lật đổ kẻ bóc lột mình…
- Tháng 7/1920, trong quá trình tham gia hoạt động cách mạng ở Pháp, người đã bắt gặp Sơ thảo
lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin. Tháng 12/1920,
Người tán thành gia nhập Quốc tế III - Quốc tế cộng sản, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước chuyển biến hết sức quan trọng trong sự nghiệp tìm đường
cứu nước của Nguyễn Ái Quốc đó là con đường cách mạng Vô sản, mà còn đánh dấu bước ngoặt
quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người: từ người yêu nước thành người cộng
sản Việt Nam đầu tiên.
- Từ 1920 – 1924, Người tham gia trong các phong trào cộng sản quốc tế, từng bước chuyển hóa và
tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin về Việt Nam bằng nhiều con đường khác nhau. Cuối năm
1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc), thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh
niên (6/1925) chuẩn bị cho quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ cho phong trào và tuyên truyền CN
Mác – Lênin về Việt Nam.
- Từ năm 1925 – 1927, Hội VNCMTN đã mở các lớp huấn luyện chính trị cho 75 cán bộ CMVN,
đích thân Nguyễn Ái Quốc đứng lớp giảng dạy. Việc Người tổ chức xuất bản báo Thanh niên,
báo Công nông, báo Lính cách mệnh, báo Tiền phong đã góp phần thức tỉnh và giác ngộ quần
chúng, thúc đẩy phong trào đấu tranh yêu nước của nhân dân phát triển theo con đường CMVS.
Trong số các tác phẩm đương thời phải kể đến “Đường Kách Mệnh” (do Hội liên hiệp các dân
tộc bị áp bức xuất bản). Đường Kách mệnh có giá trị rất lớn vì đã đề cập đến những vấn đề cơ
bản của một cương lĩnh chính trị, chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho việc thành lập Đảng CSVN.
- Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương “Vô sản hoá”, đưa hội
viên vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền,... cùng sống và cùng làm việc với công nhân, đồng thời,
cũng là phương thức truyền bá lý luận giải phóng dân tộc, tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu
tranh.
Sự truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng cách mạng Hồ Chí Minh vào phong
trào công nhân và phong trào yêu nước gắn liền với việc xây dựng các tổ chức cơ sở của Hội
Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở nhiều trung tâm kinh tế, chính trị quan trọng. Số hội viên
của Hội tăng nhanh. Năm 1982, có 300 hội viên, năm 1929, có có 1.700 hội viên.
Việc truyền bá lý luận giải phóng dân tộc và tổ chức, vận động nhân dân đấu tranh đã dấy lên
một phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt là phong trào công nhân.
• Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản.
Từ đầu thế kỷ XX, cùng với sự phát triển của phong trào yêu nước, cuộc đấu tranh của công
nhân diễn ra rất sớm ngay từ khi ra đời. Phong trào diễn với những hình thức sơ khai như bỏ trốn tập
thể, phá giao kèo, đốt lán trại, đánh cái ký, đưa đơn phản kháng, rồi tiến dần lên những hình thức đấu
tranh đặc thù của giai cấp như bãi công.
Đến những năm 1919-19125, phong trào công nhân đã có bước phát triển mới so với trước
chiến tranh. Hình thức bãi công đã trở nên phổ biến, diễn ra trên quy mô lớn hơn và thời gian dài
hơn.
Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 7
Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Từ năm 1926 đến năm 1929, phong trào công nhân ngày càng phát triển với sự ra đời và hoạt
động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Điều đó chứng tỏ trình độ giác ngộ của công nhân
đã nâng lên rõ rệt. Phong trào đang phát triển mạnh mẽ, có sức quy tụ và dẫn đầu phong trào yêu
nước. Nếu từ năm 1928 đến 1929 mới có khoảng 40 cuộc đấu tranh trên toàn quốc thì trong năm
1930 đã có 98 cuộc đấu tranh với số lượng người tham gia tăng từ 350 lên 31.680 công nhân. Các
cuộc đấu tranh giai đoạn này mang tính chính trị rõ rệt, mỗi cuộc đấu tranh đã có sự liên lết giữa các
nhà máy, ngành và địa phương. Phong trào công nhân đã đủ sức lôi cuốn phong trào dân tộc theo con
đường cách mạng vô sản.
Làm rõ sự chuyển biến của phong trào công nhân Việt Nam hồi đầu thế kỷ XX?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.2.3 Các tổ chức cộng sản ở Việt Nam.
Đến năm 1929, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam đã phát triển mạnh,
đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất của một đảng cách mạng.
• Tháng 6/1929, tại nhà số 213 Khâm Thiên - Hà Nội, đại biểu các tổ chức cơ sở cộng sản ở
miền Bắc đại hội, quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng, thông qua Tuyên ngôn,
Điều lệ, quyết định xuất bản báo Búa Liềm và cử ra Ban chấp hành Trung ương lâm thời của
Đảng.
• An Nam Cộng sản Đảng ra đời vào tháng 8 năm 1929, đại hội tại Sài Gòn để thông qua đường
lối chính trị, Điều lệ Đảng và lập Ban chấp hành Trung ương Đảng.
• Sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng đã tác động mạnh mẽ
đến sự phân hoá trong Tân Việt. Những đảng viên tiên tiến của Tân Việt đã tách ra thành lập
các chi bộ cộng sản. Tháng 9/1929, những người giác ngộ cộng sản chân chính trong Tân Việt
cách mệnh Đảng trịnh trọng tuyên bố chính thức lập ra Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 8
Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Chỉ trong bốn tháng, ở Việt Nam có ba tổ chức cộng sản ra đời, chứng tỏ xu thế thành lập
Đảng cộng sản đã trở thành tất yếu của phong trào dân tộc ở Việt Nam. Tuy nhiên, dù đều giương cao
ngọn cờ chống đế quốc, phong kiến, xây dựng chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam nhưng 3 tổ chức cộng
sản trên hoạt động phân tán, chia rẽ ảnh hướng xấu đến phong trào CMVN, do đó yêu cầu khẩn cấp
lúc này là khắc phục nhược điểm đó thống nhất sự lãnh đạo đảm bảo cho quá trình phát triển của
CMVN.
2. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA
ĐẢNG.
2.1 Hội nghị thành lập Đảng.
2.1.1 Nội dung cơ bản của Hội nghị thành lập Đảng.
Cuối năm 1929 những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng sản đã nhận thức
được sự cần thiết và cấp bách thành lập một tổ chức Đảng thống nhất.
Ngày 27/10/1929, Quốc tế cộng sản gửi những người cộng sản Đông Dương tài liệu Về việc
thành lập một Đảng cộng sản Đông Dương, đồng thời chỉ rõ phương thức để tiến tới thánh lập Đảng
là phải bắt đầu từ việc xây dựng các chi bộ trong các nhà máy, xí nghiệp; chỉ rõ mối quan hệ giữa
Đảng cộng sản Đông Dương với phong trào cộng sản quốc tế.
Nhận được tin về sự chia rẽ của những người cộng sản ở Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc rời
Xiêm đến Trung Quốc, bằng uy tín cá nhân, Người triệu tập các tổ chức cộng sản tại Hương Cảng
(Trung Quốc) và chủ trì Hội nghị hợp nhất Đảng.
Hội nghị đã thảo luận và nhất trí với Năm điểm lớn theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc.
“1. Bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác để thống nhất các nhóm cộng sản ở
Đông Dương;
2. Định tên Đảng là Đảng cộng sản Việt Nam;
3. Thảo Chính cương và Điều lệ sơ lược của Đảng;
4. Định kế hoạch thực hiện việc thống nhất trong nước;
5. Cử một Ban trung ương lâm thời gồm 9 người, trong đó có 02 đại biểu chi bộ cộng sản
Trung Quốc ở Đông Dương”5
Sự kiện Đảng CSVN ra đời (3/2/1930) thể hiện bước phát triển biện chứng quá trình vận động
của cách mạng Việt Nam - sự phát triển về chất từ Hội Việt Nam CMTN đến 03 tổ chức cộng sản,
đến Đảng CSVN trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và quan điểm cách mạng Nguyễn Ái Quốc.
2.1.2 Nội dung cương lĩnh chính trị của Đảng.
Các văn kiện được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng CSVN như: Chánh cương vắn tắt,
Chương trình tóm tắt hợp thành Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng CSVN. Cương lĩnh xác định
những vấn đề cơ bản của CMVN như sau::
 Phương hướng chiến lược: “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới
xã hội cộng sản”.
Xác định con đường phát triển cho cách mạng Việt Nam: phải trải qua hai giai đoạn: Giai
đoạn hoàn thành cách mạng tư sản dân quyền (cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân sau này) và tiến
thẳng lên cách mạng xã hội chủ nghĩa (bỏ qua giai đoạn phát triển của chế độ TBCN).
 Nhiệm vụ cụ thể:
5
Đảng CSVN, Văn kiện Đảng, Toàn tập, t2, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, H.1998, tr.1
Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 9
Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Về chính trị:
- Đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành lại độc lập dân tộc.
- Đánh đổ địa chủ phong kiến đem lại ruộng đất cho nông dân.
- Lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông
Về kinh tế:
Thủ tiêu hết các thứ quốc trái, tịch thu toàn bộ sản nghiệp lớn của tư bản đế quốc chủ nghĩa
Pháp để giao cho Chính phủ công nông quản lý; tịch thu toàn bộ ruộng đất của nọn ĐQCN làm của
công chia cho dân nghèo; bỏ sưu thuế, mở mang công nông nghiệp, thi hành luật ngày làm 8 giờ…
Về văn hóa – xã hội:
Dân chúng được tự do tổ chức; nam nữ bình quyền; phổ thông giáo dục theo công nông hóa…
 Giai cấp lãnh đạo và lực lượng cách mạng:
- Giai cấp vô sản giữ vai trò lãnh đạo cách mạng thông qua đôi tiên phong của mình là Đảng
CSVN.
- Lực lượng cách mạng bao gồm Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và
nhỏ.
 Đoàn kết quốc tế: Văn kiện Đảng đã xác định: “cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách
mạng thế giới”, phải đoàn kết chặt chẽ với phong trào cách mạng thế giới để tranh thủ sự ủng
hộ của các lực lượng tiến bộ trên thế giới, nhất là giai cấp vô sản Pháp.
Ý nghĩa của Cương lĩnh chính trị
- Xác định đúng đắn con đường giải phóng dân tộc và phương hướng phát triển của cách mạng
Việt Nam.
- Giải quyết được cuộc khủng hoảng về đường lối CMVN.
- Nắm được ngọn cờ lãnh đạo CMVN.
Thực tiễn quá trình vận động của CMVN trong gần 80 năm qua đã chứng minh rõ tính khoa
học và tính cách mạng, tính đúng đắn và tiến bộ của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
2.2 Ý nghĩa sự kiện Đảng CSVN ra đời.
- Đảng CSVN ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh nhân tộc và đấu tranh giai cấp,là sự
khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác – Lênin đối
với CM Việt Nam.
- Đảng CSVN ra đời là “một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam
ta. Nó chứng tỏ rằng, giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách
mạng”6
.
- Đảng CSVN ra đời góp phần giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối và về giai
cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ XX, mở ra con đường và phương hướng phát triển
mới cho đất nước Việt Nam.
- Việc xác định CMVN là một bộ phận của CMTG đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của
CMTG, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang,
đồng thời góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân lao động thế giới vì
hòa bình, độc lập dân chủ và tiến bộ xã hội.
6
HCM, Toàn tập, tập 10, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, H.2002, tr.8.
Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 10
Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
☻ CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN:
1. Phân tích những đặc điểm nổi bật của tình hình thế giới những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ
XX và sự tác động của nó đến tình hình Việt Nam? Trong những đặc điểm trên, đặc điểm nào
trực tiếp tác động tới sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam?
2. Phân tích sự chuyển biến về kinh tế – xã hội Việt Nam dưới chính sách cai trị phản động của thực
dân Pháp. Tại sao khẳng định: Tiền đề cho việc giải quyết những mâu thuẫn xã hội ở Việt Nam
cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX nằm chính ngay trong lòng xã hội Việt Nam?
3. Phân tích những nguyên nhân thất bại của các phong trào yêu nước ở nước ta theo khuynh hướng
phong kiến và tư sản đầu thế kỷ XX? Ý nghĩa của các phong trào yêu nước đó với sự ra đời của
Đảng cộng sản Việt Nam?
4. Phân tích những bước ngoặt quan trọng trong quá trình bôn ba tìm đường cứu nước của Nguyễn
Ái Quốc tính đến tháng 12/1920?
5. Nêu tên những tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình truyền bá lý luận của chủ
nghĩa Mác Lênin và tư tưởng về con đường cứu nước mới? Nội dung và đặc điểm cơ bản của
những tư tưởng mà Người truyền bá vào Việt Nam?
6. Phân tích sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế
kỷ XX? Quá trình truyền bá chủnghĩa Mác – Lênin của Nguyễn Ái Quốc đã tác động lên phong
trào công nhân Việt Nam như thế nào?
7. Phân tích tính đúng đắn và sáng tạo của Cương lĩnh cách mạng đầu tiên của Đảng?
8. Phân tích quy luật ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam? Ý nghĩa sự ra đời của Đảng?
☻ TÀI LIỆU THAM KHẢO.
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam (dùng
trong các trường ĐH, CĐ), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội – 2009.
2. Lê Mậu Hãn, Đảng cộng sản Việt Nam, các Đại hội và Hội nghị Trung ương, NXB Chính trị
Quốc gia, Hà Nội 1998, tr.9-28.
3. PGS. PTS Nguyễn Trọng Phúc (chủ biên), Góp phần tìm hiểu Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
(Hỏi và đáp), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1998, tr.7 – 25.
4. TS Chu Đức Tính, Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc giải quyết vấn đề dân tộc dân chủ trong cách
mạng Việt Nam (1930 – 1954), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2001, tr 9-49.
5. Phạm Xanh, Nguyễn Ái Quốc với việc truyền bà chủ nghĩa Mác – Lênin ở Việt Nam (1921 –
1930), Nhà xuất bản Thông tin lý luận, Hà Nội 1990.
6. Bản án chế độ Thực dân Pháp, Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà
Nội 2000, tr.21-128.
7. Đường Kách Mệnh, Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2000,
tr.257 – 318.
Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 11
Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Chương 2
ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN
(1930 – 1945)
Số tiết giảng lý thuyết:07
Số tiết tự học: 02
1. Chủ trương đấu tranh cách mạng từ năm 1930 – 1939.
1.1 Giai đoạn 1930 – 1935.
1.1.1 Luận cương chính trị tháng 10/1930.
- Hoàn cảnh lịch sử:
• Sau Hội nghị thành lập Đảng, Cương lĩnh và điều lệ của Đảng được bí mật đưa vào quần
chúng. Phong trào cách mạng phát triển mạnh và tiến dần lên thành cao trào.
• Tháng 04/1930, sau một thời gian học tập ở Liên Xô, đồng chí Trần Phú trở về nước, được bổ
sung vào Ban Chấp hành lâm thời và được phân công cùng Ban Thường vụ Trung ương dự
thảo Luận cương chính trị của Đảng.
Từ ngày 14 đến ngày 30/10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất họp tại
Hương Cảng, do đồng chí Trần Phú chủ trì thông qua Luận cương chính trị, Nghị quyết về tình hình
và nhiệm vụ cần kíp của Đảng, Điều lệ Đảng và Điều lệ các tổ chức quần chúng.
- Nội dung luận cương: Trên cơ sở phân tích đặc điểm, tình hình XH thuộc địa nửa phong kiến, xác
định:
 Về mâu thuẫn giai cấp: Mâu thuẫn diễn ra gay gắt “một bên thì thợ thuyền, dân cày và các
phần tử lao khổ; một bên thì địa chủ, phong kiến, tư bản và đế quốc chủ nghĩa”.
 Về phương hướng chiến lược cách mạng Đông Dương: Trong lúc đầu sẽ làm cách mạng
tư sản dân quyền có tính chất thổ địa và phản đế. “Tư sản dân quyền cách mạng là thời kỳ
dự bị để làm xã hội cách mạng”, sau khi tư sản dân quyền thắng lợi sẽ tiếp tục “phát triển,
bỏ qua thời kỳ tư bổn mà tranh đấu thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa”7
.
 Về nhiệm vụ cách mạng: Sự cốt yếu của cách mạng tư sản dân quyền là đánh đổ các di
tích phong kiến, thực hành thổ địa triệt để; tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp,
làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Hai nhiệm vụ chiến lược đó có quan hệ khăng
khít với nhau, trong đó “vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền”, là cơ
sở để Đảng giành quyền lãnh đạo dân cày.
 Về lực lượng cách mạng: “Giai cấp vô sản và nông dân là hai động lực chính của cách
mạng tư sản dân quyền, trong đó giai cấp vô sản là động lực chính và mạnh, là giai cấp
lãnh đạo cách mạng, nông dân là động lực mạnh của cách mạng”.
 Về phương pháp cách mạng: Lúc thường thì phải tuỳ theo tình hình mà đặt khẩu hiệu
“phần ít”, phải lấy những sự chủ yếu hằng ngày làm bước đầu mà dắt vô sản giai cấp và
dân cày ra chiến trường cách mạng. Đến lúc có tình thế cách mạng, Đảng phải lập tức lãnh
đạo quần chúng để đánh đổ chính phủ của địch, giành lấy chính quyền. Võ trang bạo động
để giành chính quyền là một nghệ thuật, phải tuân theo khuôn phép nhà binh.
7
Đảng CSVN, Văn kiện Đảng, Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà ội, 2000, tập 2, tr.93,94
Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 12
Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
 Về lãnh đạo cách mạng: Điều kiện cốt yếu cho sự thắng lợi của cách mạng ở Đông Dương
là cần phải có một đảng cộng sản có đường lối chính trị đúng, có kỷ luật tập trung, mật
thiết liên lạc với quần chúng và từng trải tranh đấu mà trưởng thành. Đảng là đội tiên
phong của giai cấp vô sản, lấy chủ nghiã Mác-Lênin làm nồng cốt.
 Về quan hệ quốc tế: Cách mạng Đông Dương là một bộ phận của cách mạng vô sản thế
giới, vì thế, giai cấp vô sản Đông Dương phải liên lạc mật thiết với vô sản thế giới, trước
hết là vô sản Pháp.
- Đánh giá về luận cương:
 Ưu điểm: Luận cương đã khẳng định lại nhiều vấn đề căn bản thuộc về chiến lược cách
mạng ở nước ta mà Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt đã nêu như: mục đích, tính
chất của cách mạng trong giai đoạn đầu là làm cách mạng tư sản dân quyền (tức cách
mạng dân tộc dân chủ) với hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến, nhằm thực
hiện độc lập cho dân tộc và ruộng đất cho nông dân. Cách mạng tư sản dân quyền thắng
lợi sẽ lập ra nhà nước công nông, sau đó chuyển thẳng sang làm cách mạng XHCN; giai
cấp công nhân và giai cấp nông dân là hai lực lượng chính của cách mạng, trong đó giai
cấp công nhân là lực lượng lãnh đạo; cách mạng Việt Nam liên kết mật thiết với giai cấp
vô sản các nước và các dân tộc thuộc địa.
 Hạn chế của Luận cương chính trị:
+ Không vạch ra được mâu thuẫn chủ yếu của một xã hội thuộc địa là mâu thuẫn giữa dân
tộc Việt Nam với bọn thực dân Pháp và tay sai của chúng; do đó không đặt vấn đề dân tộc
lên hàng đầu mà nặng về đấu tranh giai cấp.
+ Luận cương không đề ra được một liên minh dân tộc và giai cấp rộng rãi trong cuộc đấu
tranh chống đế quốc Pháp và tay sai. Luận cương chưa đánh giá đúng mức vai trò cách
mạng của giai cấp tiểu tư sản; phủ nhận mặt tích cực của tư sản dân tộc; cường điệu mặt
hạn chế của họ; chưa thấy được khả năng phân hoá và lôi kéo một bộ phận giai cấp địa
chủ vừa và nhỏ trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.
+ Hội nghị đã không đúng khi quyết định thủ tiêu Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt
do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và được Hội nghị hợp nhất thông qua.
1.1.2 Phong trào cách mạng và chủ trương khôi phục tổ chức Đảng. ĐH Đảng lần thứ nhất.
 Phong trào cách mạng và chủ trương khôi phục tổ chức Đảng
- Chính sách khủng bố trắng của thực dân Pháp.
Sau khi Đảng ra đời và những đường lối của Đảng bắt đầu xâm nhập vào thực tế, các phong
trào đấu tranh của quần chúng ba miền bắt đầu dâng cao thành dòng thác cách mạnh, trong đó đỉnh
cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Cao trào cách mạng đã làm cho thực dân Pháp hoang mang lo sợ, do đó
chúng đã thực hiện cuộc khủng bố trắng làm cho Đảng ta gặp nhiều khó khăn và tổn thất lớn nhưng
nhờ tinh thần và nghị lực phi thường được rèn luyện qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, Đảng và
quần chúng đã vượt qua thử thách, từng bước khôi phục tổ chức và phong trào.
Năm 1932, nhận chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, đồng chí Lê Hồng Phong và một số đảng viên
còn lại trong nước, ngoài nước đã tổ chức Ban lãnh đạo Trung ương Đảng. Tháng 06/1932, Ban lãnh
đạo Trung ương công bố Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương, khẳng định:
“Kinh nghiệm hai năm tranh đấu dạy ta rằng con đường giải phóng độc nhất chỉ là con đường võ
trang tranh đấu của quần chúng”.
Chương trình hành động đề ra 4 yêu cầu trước mắt của đông đảo quần chúng:
Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 13
Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
1. Đòi các quyền tự do tổ chức, xuất bản, ngôn luận, đi lại trong nước và ra nước ngoài.
2. Bỏ những luật hình đặc biệt đối với người bản xứ, trả lại tự do cho tất cả tù chính trị,
bỏ ngay chính sách đàn áp, giải tán hội đồng đề hình.
3. Bỏ thuế thân, thuế ngụ cư và các thứ thuế vô lý khác.
4. Bỏ các độc quyền về rượu, thuốc phiện và muối.
Chương trình hành động còn đề ra những yêu cầu cụ thể riêng cho từng giai cấp và tầng lớp
nhân dân; vạch rõ phải ra sức tuyên truyền mở rộng ảnh hưởng của Đảng trong quần chúng, củng cố
và phát triển các đoàn thể cách mạng; dẫn dắt quần chúng đấu tranh cho những quyền lợi hàng ngày
tiến lên đấu tranh chính trị, chuẩn bị cho khởi nghĩa giành chính quyền khi có điều kiện; xây dựng
Đảng vững mạnh, có kỷ luật nghiêm, giáo dục đảng viên về tư tưởng, chính trị và rèn luyện thông
qua đấu tranh cách mạng…
Từ ngày 14 đến ngày 26/06/1934, Ban lãnh đạo hải ngoại của Đảng và các đại biểu Đảng bộ
trong nước họp Hội nghị khẳng định: mặc dù bị khủng bố ác liệt, Đảng vẫn tồn tại, tổ chức Đảng đã
phục hồi và được tổ chức thêm ở nhiều nơi, ảnh hưởng của Đảng được mở rộng.
 ĐH Đảng cộng sản Đông Dương lần thứ nhất
Đầu năm 1935, sau khi hệ thống tổ chức của Đảng được xây dựng và chắp nối lại từ cơ sở đến
Trung ương, Ban lãnh đạo hải ngoại quyết định triệu tập Đại hội Đảng.
Đại hội tiến hành từ ngày 27 đến 31/03/1935 tại Ma Cao (Trung Quốc). Tham dự
Đại hội có 13 đại biểu thuộc các Đảng bộ ở trong nước và hoạt động ở nước ngoài.
Đại hội thừa nhận Cương lĩnh chính trị (10/1930) và Chương trình hành động
(02/1932); khẳng định thắng lợi của cuộc đấu tranh để khôi phục tổ chức Đảng và
phong trào cách mạng.
Nội dung Đại hội:
• Một là, củng cố và phát triển Đảng, tăng cường phát triển lực lượng Đảng ở các xí nghiệp,
nhà máy, đồn điền. Đồng thời, phải đưa nông dân, lao động, trí thức cách mạng đã qua thử
thách vào Đảng.
• Hai là, đẩy mạnh cuộc vận động thu phục quần chúng; chú ý các dân tộc ít người, phụ nữ,
binh lính,... Củng cố và phát triển các tổ chức quần chúng: Đoàn thanh niên cộng sản, cứu tế
đỏ, Mặt trận thống nhất phản đế. Đại hội nhấn mạnh: “Thâu phục quảng đại quần chúng là
nhiệm vụ trung tâm, căn bản, cần kíp của Đảng hiện thời”.
• Ba là, mở rộng tuyên truyền chống đế quốc, chống chiến tranh, ủng hộ Liên Xô. Đại hội thông
qua Nghị quyết chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết vận động công nhân, nông dân, thanh
niên, phụ nữ, binh lính; về công tác mặt trận phản đế; công tác vận động các dân tộc ít người;
về đội tự vệ, đội cứu tế đỏ…
Qua 4 năm chống khủng bố trắng, khôi phục và phát triển phong trào, Đảng ta không những
đứng vững mà còn được tôi luyện và trưởng thành. Đảng đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho một cao
trào cách mạng mới.
1.2 Giai đoạn 1935 – 1939.
1.2.1 Nguy cơ chiến tranh của chủ nghĩa phát xít và Đại hội lần thứ VII của Quốc Tế Cộng Sản:
 Nguy cơ chiến tranh của chủ nghĩa phát xít:
Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, giai cấp tư sản lũng đoạn âm mưu dùng bạo lực
để đàn áp phong trào đấu tranh trong nước và ráo riết chạy đua vũ trang chuẩn bị phát động một
cuộc chiến tranh thế giới mới.
Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 14
Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Chủ nghĩa phát xít xuất hiện và thắng thế ở một số nơi. Chúng thực hành chính sách xâm
lược, bành trướng và nô dịch các nước khác, nuôi mưu đồ tiêu diệt Liên Xô và đẩy lùi phong trào
cách mạng vô sản đang phát triển mạnh trong nước.
 Đại hội VII Quốc tế cộng sản:
Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng sản đã được triệu tập tại Mátxcơva từ 25/07 đến
20/08/1935. Tham dự Đại hội có 65 đoàn đại biểu các Đảng cộng sản và công nhân, trong đó có
đoàn Đại biểu Đảng cộng sản Đông Dương do đồng chí Lê Hồng Phong dẫn đầu. Đồng chí
Nguyễn Ái Quốc đang học tập và nghiên cứu ở Liên Xô cũng được mời dự Đại hội.
Đại hội xác định: kẻ thù nguy hiểm trước mắt của giai cấp vô sản và nhân dân lao động thế
giới lúc này chưa phải là chủ nghĩa đế quốc nói chung, mà là chủ nghĩa phát xít.
Nhiệm vụ trước mắt của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới lúc này chưa
phải là đấu tranh lật đổ chủ nghĩa tư bản giành chính quyền mà là chống phát xít, chống chiến
tranh, bảo vệ dân chủ và hoà bình.
Để thực hiện nhiệm vụ đó, giai cấp công nhân phải thống nhất hàng ngũ của mình, lập
Mặt trận nhân dân rộng rãi chống phát xít và chống chiến tranh. Đối với các nước thuộc địa, nửa
thuộc địa, Đại hội khẳng định: vấn đề Mặt trận thống nhất chống đế quốc có một tầm quan trọng
đặc biệt.
Đại hội đã thông qua Nghị quyết của Ban chấp hành Quốc tế cộng sản tháng 04/1931,
công nhận Đảng cộng sản Đông Dương là bộ phận độc lập của Quốc tế cộng sản. Đồng chí Lê
Hồng Phong được Đại hội bầu làm ủy viên chính thức Ban chấp hành Quốc tế cộng sản.
1.2.2 Chủ trương và nhận thức mới của Đảng:
Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 tác động không chỉ đến đời sống các giai cấp và tầng
lớp nhân dân lao động mà cả những nhà tư sản, địa chủ vừa và nhỏ, trong khi đó, bọn cầm quyền
phản động thuộc địa vẫn ra sức vơ vét, bóc lột, bóp nghẹt mọi quyền tự do, dân chủ và thi hành
những chính sách khủng bố đàn áp phong trào đấu tranh. Thực tế đó làm cho các giai cấp và tầng lớp
tuy khác nhau về quyền lợi nhưng đều căm thù giặc sâu sắc, hết thảy đều có nguyện vọng chung
trước mắt là đấu tranh đòi quyền sống, tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình
Căn cứ tình hình thế giới và thực tiễn nước ta nhất là khi hệ thống tổ chức Đảng và các cơ sở
cách mạng của quần chúng đã được khôi phục, trên cơ sở của Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của
Quốc tế cộng sản, Ban chấp hành TW Đảng CSĐD đã họp Hội nghị Ban chấp hành Trung ương
Đảng lần thứ hai (7/1936), lần thứ ba (3/1937), lần thứ tư (9/1937) và lần thứ năm (3/1938)… nhằm
xác định chủ trương mới của Đảng.
BCH TW Đảng vạch rõ: “Nhiệm vụ chống đế quốc, chống phong kiến” mà Đảng ta đề ra từ
khi mới thành lập đến nay vẫn không thay đổi, nhưng căn cứ vào tình hình mới, thì mục tiêu trước
mắt là đấu tranh chống phản động thuộc địa, chống phát xít và chiến tranh, đòi tự do, cơm áo, hoà
bình. Kẻ thù chủ yếu trước mắt của nhân dân Đông Dương là bọn phản động thuộc địa và bè lũ tay
sai. Tạm thời chưa nêu khẩu hiệu đấu tranh “Đánh đổ đế quốc Pháp” và khẩu hiệu “Tịch thu ruộng
đất chia cho dân cày” mà nên “đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hoà bình”. Đồng thời chủ trương thành
lập Mặt trận nhân dân thống nhất phản đế Đông Dương.
Về hình thức tổ chức và phương pháp đấu tranh, chủ trương triệt để lợi dụng những khả năng
hoạt động hợp pháp và nửa hợp pháp để tuyên truyền, tổ chức quần chúng, đồng thời củng cố và phát
triển tổ chức bí mật của Đảng; Kết hợp những hoạt động hợp pháp, nửa hợp pháp với hoạt động bất
hợp pháp để phát triển tổ chức của Đảng và Mặt trận, đẩy mạnh phong trào đấu tranh của quần
chúng.
Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 15
Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Nhận thức mới của Đảng về mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ, Đảng ta đưa
ra quan điểm “Cuộc dân tộc giải phóng không nhất định phải kết chặt với cuộc cách mạng điền địa.
Nghĩa là không thể nói rằng: muốn đánh độ đế quốc cần phải phát triển cách mạng điền địa, muốn
giải quyết vấn đề điền địa thì cần phải xác định đánh đổ đế quốc. Lý thuyết ấy có chỗ không xác
đáng” và rằng “nếu phát triển cuộc tranh đấu chia đất mà ngăn trở cuộc tranh đấu phản đế thì phải
lựa chọn vấn đề nào quan trọng hơn mà giải quyết trước. Nghĩa là chọn địch nhân chính, nguy hiểm
nhất, để tập trung lực lượng của một dân tộc mà đánh cho được toàn thắng”8
.
Đây là nhận thức mới của BCH TW, nó phù hợp với tinh thần trong Cương lĩnh chính trị đầu
tiên của Đảng và khắc phục những hạn chế của Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930.
Như vậy, chủ trương mới của Đảng đã giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa mục tiêu chiến
lược và mục tiêu cụ thể trước mắt của cách mạng; các mối quan hệ giữa liên minh công nông và mặt
trận đàn kết dân tộc rộng rãi; giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp; giữa CM Đông Dương với CM
Pháp và trên thế giới. Các nghị quyết của BCH TW Đảng thời kỳ này đánh dấu bước trưởng thành
của Đảng về chính trị và tư tưởng, thể hiện bản lĩnh và tinh thần độc lập tự chủ, sáng tạo của Đảng,
mở ra một cao trào mới trong cả nước.
2. Chủ trương đấu tranh cách mạng từ năm 1939 – 1945.
2.1 Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng:
2.1.1 Hoàn cảnh lịch sử mới.
 Tình hình thế giới:
- Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ.
- Mặt trận nhân dân Pháp tan vỡ, Đảng CS Pháp bị đặt ngoài vòng pháp luật.
- 6/1940 Đức tấn công Liên xô, tính chất chiến tranh đế quốc thay đổi, chuyển thành chiến tranh
bảo vệ hòa bình dân chủ thế giới.
 Tình hình trong nước:
- Ngay khi chiến tranh bùng nổ, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định cấm tuyên truyền cộng sản,
cấm lưu hành, tàng trữ tài liệu cộng sản, đặt Đảng CSĐD ra ngoài vòng pháp luật, giải tán các hội
ái hữu, nghiệp đoàn, tịch thu tài sản và đóng cửa các nhà báo, cấm họp chợ, tụ tập đông người…
- Thực dân Pháp thi hành chính sách thời chiến trắng trợn, phát xít hóa bộ máy cai trị, thẳng tay
đàn áp các phong trào CM của nhân dân, thủ tiêu các quyền tự do dân chủ.
- Ban bố lệnh tổng động viên, thực hiện “kinh tế chỉ huy” nhằm tăng cường vơ vét và bóc lột sức
người sức của của nhân dân ta phục vụ cho nhu cầu chiến tranh đế quốc.
- Ngày 22/9/1940, lợi dung Pháp thu Đức ở Châu Âu, Nhật nhảy vào chiếm Đông Dương, từ đây
dân ta chịu cảnh “một cổ hai tròng” Nhật – Pháp. Mâu thuẩn giữa nhân dân ta và đế quốc phát xít
càng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.
2.1.2 Chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng.
Thông qua 3 kỳ hội nghị TW Đảng (lần thứ sáu 11/1939, lần thứ bảy 11/1940 và lần thứ tám
5/1941), trên cơ sở nhận định khả năng và diễn biến của chiến tranh thế giới thứ hai, căn cứ thực tế
trong nước, BCH TW quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược CMVN:
- Một là, đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
8
Đảng CSVN, Văn kiện Đảng, Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tập 6, tr.152
Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 16
Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
- Hai là, thành lập Mặt trận Việt Minh để đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng nhằm mục tiêu
giải phóng dân tộc.
- Ba là, quyết định xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, coi đó là nhiệm vụ trung tâm của Đảng
và nhân dân cả nước trong giai đoạn này.
BCH TW Đảng xác định phương châm và hình thái khởi nghĩa “Phải luôn luôn chuẩn bị một
lực lượng sẵn sàng, nhằm vào cơ hội thuận tiện hơn cả mà đánh bại quân thù… với lực lượng sẵn
có, ta có thể lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa từng phần trong từng địa phương cũng có thể giành sự
thắng lợi mà mở đương cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn”9
.
2.1.3 Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược.
- Thể hiện tinh thần độc lập tự chủ, sáng tạo của BCH TW Đảng trong việc đề ra nhiều chủ trương
đúng đắn.
- Là ngọn cờ chỉ đường cho nhân dân ta giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
- Là nguồn gốc dẫn đến thắng lợi của CMT8/1945
2.2 Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
2.2.1 Phát động cao trào kháng Nhật cứu nước và đẩy mạnh khởi nghĩa từng phần.
 Phát động cao trào kháng Nhật cứu nước :
Vào cuối năm 1944 đếu năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai ở châu Âu đi vào giai đoạn kết
thúc với phần thắng của lực lượng quân đội Đồng minh. Phát xít Nhật ở Đông Dương hoang mang, lo
lắng, trong khi đó mâu thuẫn Pháp – Nhật cũng trở nên gay gắt.
Đêm 09/03/1945, Nhật tiến hành cuộc đảo chính lật đổ Pháp. Ngay đêm đó, đồng chí Trường
Chinh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng tại Đình Bảng, nhận định: sau đảo
chính, phát xít Nhật là kẻ thù chính. Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật - Pháp” trước đây được thay bằng
khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật”. Hội nghị Trung ương phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước
mạnh mẽ làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa, tổ chức các đội du kích, thành lập căn cứ địa mới,
thống nhất các chiến khu, thành lập Ủy ban nhân dân cách mạng.
 Đẩy mạnh khởi nghĩa từng phần:
Giữa lúc phong trào đang sục sôi khí thế cách mạng, nạn đói đã diễn ra nghiêm trọng ở các
tỉnh đồng bằng Bắc bộ, Đảng đề ra khẩu hiệu: “Phá kho thóc của Nhật, giải quyết nạn đói”. Khẩu
hiệu đã thổi bùng ngọn lửa cách mạng, đã dấy lên được một cao trào cách mạng rộng lớn chưa từng
có từ trước tới nay
Ngày 15/04/1945, Hội nghị quân sự Bắc Kỳ do Ban Thường vụ Trung ương triệu tập đã họp ở
Hiệp Hoà (Bắc Giang). Hội nghị đặt nhiệm vụ quân sự lên trên tất cả các nhiệm vụ cần kíp khác. Hội
nghị quyết định thống nhất Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với Cứu quốc quân thành Việt
Nam giải phóng quân
Ngày 16/04/1945, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị tổ chức Ủy ban dân tộc giải phóng các cấp;
chuẩn bị thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam, tức Chính phủ cách mạng lâm thời. Đầu
tháng 05/1945, Hồ Chí Minh từ Cao Bằng về Tuyên Quang, chọn Tân Trào làm căn cứ để chỉ đạo
phong trào cách mạng cả nước.
Theo Chỉ thị của Người, ngày 04/06/1945, khu giải phóng được thành lập bao gồm các tỉnh
Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, trở thành căn cứ địa cách
9
Đảng CSVN, Văn kiện Đảng, Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà nội, 2000, tập 7, tr.298
Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 17
Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
mạng của cả nước. Trong tháng 5 và tháng 06/1945, các cuộc khởi nghĩa từng phần bùng nổ liên tục,
hàng loạt chiến khu mới ra đời.
2.2.2 Chủ trương Tổng khởi nghĩa.
Cao trào kháng Nhật, cứu nước bùng lên mạnh mẽ góp phần vào thắng lợi chung của Liên Xô
và Đồng minh trong sự nghiệp chống chủ nghĩa phát xít. Ngày 09/05/1945, Đức ký văn bản đầu hàng
Liên Xô và Đồng minh không điều kiện. Ngày 09/08/1945, Liên Xô tuyên chiến với Nhật, trong vòng
một tuần lễ đã đánh tan đội quân Quan Đông, buộc Nhật phải đầu hàng vào ngày 13/08/1945 và kết
thúc cuộc chiến tranh thế giới lần II.
Trước sự phát triển nhanh chóng của tình hình, TW Đảng quyết định tổ chức Hội nghị toàn
quốc (Tt ngày 13 đến ngày 15 tháng 08/1945) tại Tân Trào. Hội nghị khẳng định: điều kiện tổng khởi
nghĩa đã chín muồi, Đảng phải lãnh đạo toàn dân nổi dậy giành chính quyền trong cả nước trước khi
quân Đồng minh kéo vào Đông Dương. Việc khởi nghĩa tiến hành theo nguyên tắc tập trung, thống
nhất, kịp thời. Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập do đồng chí Trường Chinh làm trưởng
ban. Hội nghị đề ra đường lối đối nội, đối ngoại, kiện toàn Ban chấp hành Trung ương để thích ứng
với tình hình mới.
Được tin Nhật đầu hàng, ngay đêm 13/08/1945, Ủy Ban khởi nghĩa toàn quốc ra Quân lệnh số
một hạ lệnh tổng khởi nghĩa.
Ngày 16/08/1945, tại Tân Trào, Đại hội quốc dân khai mạc, gồm hơn 60 đại biểu Bắc Trung,
Nam tham dự. Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng và 10 chính sách
của Việt Minh; quyết định thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Đại
hội chọn ra Quốc kỳ, Quốc ca của nước Việt Nam mới.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong vòng 15 ngày (14-28/8/1945), 25 triệu đồng bào ta đã nhất
tề vùng dậy “đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Sức mạnh như triều dâng thác đổ, cuốn sạch lũ cướp
nước và bán nước, giành lại độc lập chủ quyền cho dân tộc.
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí
Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng
hòa.
2.2.3 Ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc CMT8 năm 1945 .
 Ý nghĩa.
- Với thắng lợi của cách mạng tháng Tám, nhân dân ta đã đập tan xiềng xích nô lệ của chủ
nghĩa đế quốc trong gần một thế kỷ trên đất nước ta, chấm dứt sự tồn tại của chế độ quân chủ
chuyên chế hàng ngàn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhà nước do nhân dân
lao động làm chủ. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước,
nước ta từ một nước thuộc địa trở thành một đất nước độc lập. Đảng cộng sản Đông Dương từ
chỗ hoạt động bí mật trở thành đảng cầm quyền và hoạt động công khai.
- Thắng lợi của cách mạng tháng Tám đánh dấu bước phát triển nhảy vọt trong lịch sử tiến hoá
của dân tộc Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập tự do và CNXH.
- Với thắng lợi của CMT8, Đảng và nhân dân ta đã góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý
luận của CN Mác – Lên, cung cấp thêm nhiều kinh ngiệm quý báu cho phong trào đấu tranh
giải phóng dân tộc và giành quyền dân chủ.
- CMT8 đã cổ vũ mạnh mẽ nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa đấu tranh chốnng
CNĐQ, thực dân giành độc lập tự do.
 Nguyên nhân.
Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 18
Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
- Cách mạng tháng Tám thắng lợi nổ ra trong bối cảnh quốc tế thuận lợi: kẻ thù trực tiếp của nhân
dân ta là phát xít Nhật đã bị Liên Xô và các lực lượng dân chủ thế giới đánh bại. Bọn Nhật ở
Đông Dương và tay sai tan rã.
- Cách mạng tháng Tám thắng lợi là kết quả tổng hợp của 15 năm đấu tranh của toàn dân ta dưới sự
lãnh đạo của Đảng, đã được rèn luyện qua 3 cao trào cách mạng rộng lớn: Cao trào 1930 -1931,
Cao trào 1936 -1939, Cao trào 1939 -1945. Quần chúng cách mạng được Đảng tổ chức, lãnh đạo
và rèn luyện bằng thực tiễn đấu tranh, trở thành lực lượng chính trị hùng hậu, có lực lượng vũ
trang nhân dân làm nòng cốt.
- Cách mạng Tháng Tám thắng lợi là do Đảng ta đã chuẩn bị được lực lượng vĩ đại của toàn dân
đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh, dựa trên cơ sở liên minh công nông dưới sự lãnh đạo của
Đảng.
- Đảng là người tổ chức và lãnh đạo cách mạng Tháng Tám thắng lợi vì Đảng có đường lối cách
mạng đúng đắn, dày dạn kinh nghiệm đấu tranh, nắm đúng thời cơ và chỉ đạo kiên quyết, khôn
khéo, tạo nên sức mạnh tổng hợp áp đảo kẻ thù. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu nhất,
quyết định thắng lợi của cách mạng tháng Tám
 Bài học kinh nghiệm.
- Một là, Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, kết hợp đúng đắn hai nhiệm vụ chống đế quốc và
chống phong kiến, trong đó nhiệm vụ chống đế quốc là nhiệm vụ chủ yếu nhất, nhiệm vụ chống
phong kiến phải phục tùng nhiệm vụ chống đế quốc và được thực hiện từng bước với những khẩu
hiệu thích hợp.
- Hai là, toàn dân nổi dậy trên nền tảng khối liên minh công - nông.
- Ba là, lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ kẻ thù, cô lập cao độ kẻ thù chủ yếu là đế quốc và tay sai
phản bội dân tộc, tranh thủ hoặc trung lập những phần tử lừng chừng, làm cho cuộc khởi nghĩa
giành thắng lợi nhanh, gọn, ít đổ máu.
- Bốn là, kiên quyết dùng bạo lực cách mạng và biết sử dụng bạo lực cách mạng một cách thích
hợp để đập tan bộ máy nhà nước cũ, lập ra bộ máy nhà nước của nhân dân.
- Năm là, nắm vững nghệ thuật khởi nghĩa - nghệ thuật chọn đúng thời cơ.
- Sáu là, xây dựng Đảng Mác-Lênin vững mạnh đủ sức lãnh đạo tổng khởi nghĩa giành chính
quyền.
☻ CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN:
1. Làm rõ tiến trình nhận thức và phát triển đường lối cách mạng Việt Nam của Đảng thời kỳ 1930 –
1945?
2. Phân tích những điểm chính của Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng và những
thiếu sót của Hội nghị TƯ lần 1 (10/1930), đặc biệt qua cao trào đấu tranh 1930 – 1935?
3. Phân tích chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng ta ở Hội nghị TƯ 2 (7/1936)?
4. Vì sao tại Hội nghị TƯ 6 (tháng 11/1939), Đảng ta lại quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến
lược, tập trung cho vấn đề đánh đổ đế quốc, giành độc lập dân tộc?
5. Bằng thực tế lịch sử hãy phân tích những vấn đề và nội dung để cho thấy sự sáng suốt của Đảng
ta ở Hội nghị TƯ 8 (5/1941)?
6. Tại sao Hội ngh5i toàn quốc tại Tân Trào (13-15/8/1945) lại cho rằng: Điều kiện tổng khởi nghĩa
đã chín muồn, Đảng phải lãnh đạo toàn dân nổi dậy giành chính quyền trong cả nước trước khi
quân Đồng minh kéo vào Đông Dương?
7. Trình bày chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”?
Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 19
Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
8. Phân tích nguyên nhân, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử của cuộc cách mạng tháng Tám năm
1945?
☻ TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc (chủ biên), Hội nghị Trung ương lần 1 (tháng 10/1930). Xem “Tìm
hiểu lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam qua các Đại hội và Hội nghị TW 1930 – 2002”, Nhà xuất
bản Lao động, tr.83 – 87.
2. Đại hội lần 1 của Đảng, sđd, tr.103 – 109.
3. Hội nghị Trung ương lần 2 (tháng 7/1936), sđd, tr.121 – 126.
4. Hội nghị Trung ương lần 6 (tháng 11/1939), sđd, tr.161 – 166.
5. Hội nghị Trung ương lần 7 (tháng 11/1940), sđd, tr.167 – 170.
6. Hội nghị Trung ương lần 8 (tháng 5/1941), sđd, tr.203 – 210.
7. Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, sđd, tr.121 – 126.
8. Hội nghị toàn quốc của Đảng, sđd, tr.121 – 126.
Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 20
Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Chương III
ĐƯỜNG LỐI BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG,
KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC
(1945 – 1975)
Số tiết giảng lý thuyết:07
Số tiết tự học: 03
1. Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp
xâm lược (1945 – 1954).
1.1 Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945 – 1946).
1.1.1 Hoàn cảnh lịch sử nước ta sau cách mạng tháng Tám
Sau ngày CMT8, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa phải đối mặt với rất nhiều vấn đề
cấp thiết.
 Thuận lợi:
- Nhân dân từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, tin tưởng và ủng hộ Việt Minh,
ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Chính quyền nhân dân được thành lập có hệ thống từ Trung ương đến cơ sở.
- Lực lượng vũ trang nhân dân đang phát triển.
- Đảng đã trưởng thành và trở thành đảng cầm quyền.
- Toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng trong Mặt trận dân tộc thống nhất, quyết tâm giữ vững
nền độc lập tự do của dân tộc.
 Khó Khăn:
- Giặc ngoài, thù trong:
+ Phía Bắc (từ vĩ tuyến 16 trở ra): 20 vạn quân Tưởng vào chiếm đóng, kéo theo chúng là
các tổ chức phản động tay sai Việt quốc, Việt cách.
+ Phía Nam (từ vĩ tuyến 16 trở vào): gần 10 vạn quân Anh, Pháp lần lượt vào nước ta.
Ngày 23/09/1945, quân Anh đồng loã và tiếp tay cho thực dân Pháp đánh chiếm Sài Gòn,
Nam Bộ và các tỉnh Nam Trung bộ.
+ 06 vạn quân Nhật đang chờ giải giáp.
+ Các tổ chức phản động Việt Quốc, Việt Cách, Đại Việt ráo riết hoạt động. Chúng ra sức
lật đổ chính quyền cách mạng ở một số nơi và dựng lên chính quyền phản động ở Móng
Cái, Yên Bái, Vĩnh Yên,...
- Kinh tế:
+ Ruộng đất bỏ hoang, công nghiệp đình đốn, nguy cơ nạn đói lần hai đang đe doạ.
+ Kho bạc chỉ còn 1,2 triệu đồng, quá nửa là tiền rách.
+ Ngân hàng Đông Dương còn nằm trong tay tư bản Pháp.
+ Quân Tưởng tung tiền Quan kim vơ vét hàng hoá làm rối loạn thị trường.
- Văn hóa: 95% dân số mù chữ, các tệ nạn của chế độ cũ còn lại rất nặng nề.
Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 21
Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
- Ngoại giao: Nước VNDCCH chưa được các nước trên thế giới thừa nhận và đặt quan hệ ngoại
giao.
⇒ Khó khăn lớn hơn thuận lợi. “Tổ quốc đang lâm nguy, vận mệnh dân tộc như ngàn cân treo
sợi tóc”.
1.1.2 Chủ trương “kháng chiến kiến quốc” của Đảng.
Trước tình hình mới, Hội nghị BCH TW Đảng đã họp vào ngày 25/11/1945 và ra chỉ
thị “Kháng chiến kiến quốc”.
- Xác định tính chất của cách mạng Đông Dương: Vẫn là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.
Cuộc cách mạng ấy đang tiếp diễn, chưa hoàn thành vì nước ta chưa độc lập hoàn toàn. Chỉ
thị đề ra khẩu hiệu: “Dân tộc trên hết,Tổ quốc trên hết”, nhưng không phải là giành độc lập
mà là giữ vững độc lập.
- Phân tích từng kẻ thù, chỉ ra kẻ thù chính: Là thực dân Pháp xâm lược.
+ Anh: Quân Anh có mặt từ rất sớm vì sợ ảnh hưởng của cách mạng Việt Nam lan đến các
thuộc địa của Anh. Hơn nữa, nhân dân Anh đang phản đối, đòi quân Anh rút khỏi Sài
Gòn. Anh không phải là kẻ thù chính.
+ Tưởng: Vào Đông Dương để kiếm lợi, lại đang cần tập trung lực lượng đối phó với cách
mạng Trung Quốc. Tưởng có thể nhường Đông Dương cho Pháp nếu Pháp nhượng cho
chúng một số quyền lợi. Tưởng không phải là kẻ thù chính.
+ Bọn Việt Quốc, Việt Cách, Đại Việt là tay sai, dựa vào đế quốc. Chúng không phải là kẻ
thù chính.
+ Mỹ: Muốn chiếm Đông Dương, nhưng cần lôi kéo Anh, Pháp để chống Liên Xô nên có
thể hi sinh quyền lợi bộ phận ở Đông Nam Á. Mỹ chưa phải là kẻ thù chính.
+ Pháp: Chính phủ Pháp tuyên bố trở lại xâm lược Đông Dương lần thứ hai. Ngày
23/09/1945, Pháp nổ súng đánh chiếm Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ nhằm thực hiện ý đồ
trên. Thực dân Pháp là kẻ thù chính, phải tập trung ngọn lửa đấu tranh vào chúng. Phải lập
Mặt trận dân tộc thống nhất, thống nhất Mặt trận Việt - Miên - Lào chống Pháp xâm lược.
- Nhiệm vụ của nhân dân cả nước: “Củng cố chính quyền, chống thực dân Pháp xâm lược, bài
trừ nội phản, cải thiện đời sống nhân dân”10
.
Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Trung ương đề ra các công tác cụ thể về nội chính, quân sự,
ngoại giao.
- Về nội chính; xúc tiến bầu cử Quốc hội, thành lập chính phủ chính thức, lập Hiến pháp, củng
cố chính quyền nhân dân.
- Về quân sự: động viên lực lượng toàn dân, kiên trì kháng chiến, tổ chức và lãnh đạo kháng
chiến lâu dài.
- Về ngoại giao: Kiên trì nguyên tắc bình đẳng, tương trợ, thêm bạn bớt thù, thực hiện khẩu
hiệu “Hoa - Việt thân thiện” đối với Tưởng, chủ trương “độc lập về chính trị, nhân nhượng về
kinh tế” đối với Pháp.
⇒ Chỉ thị giải quyết kịp thời nhiều vấn đề quan trọng về chỉ đạo chiến lược và sách lược cách mạng
khôn khéo trong tình thế vô cùng hiểm nghèo của nước nhà.
1.1.3 Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.
 Kết quả:
10
Văn kiện Đảng toàn tập, Trích Chỉ thị kháng chiến kiến quốc, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tập 8, tr.26-27
Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 22
Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
 Chính trị - quân sự:
- Tổng tuyển cử bầu Quốc hội (06/01/1946).
- Thành lập chính phủ liên hiệp (02/03/1946).
- Thông qua Hiến pháp (09/11/1946).
- Thành lập Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Liên - Việt (05/1946).
- Xây dựng và phát triển các tổ chức quần chúng.
- Quân sự hóa toàn dân, phát triển lực lượng vũ trang. Cuối năm 1946, quân đội thường trực
mang tên Quân đội quốc gia Việt Nam có 8 vạn, dân quân tự vệ có gần 1 triệu người.
- Ra sắc lệnh giải tán tổ chức Đại Việt (05/09/1945) và lập toà án quân sự trừng bị bọn phản
cách mạng.
 Về kinh tế:
- Tổ chức cứu đói và kêu gọi tăng gia sản xuất.
- Bỏ thuế thân và các thứ thuế vô lý, chia ruộng công và giảm tô 25%.
- Vận động quyên góp “Tuần lễ vàng” (được 370 kg), “Qũi độc lập” (20 triệu đồng) và phát
hành tiền Việt Nam. Từng bước xây dựng nền tài chính độc lập.
 Về văn hóa - giáo dục:
- Phát động phong trào bình dân học vụ. Trong một năm đã có thêm 2,5 triệu người biết
đọc, biết viết.
- Xây dựng “Đời sống mới”, bài trừ các tệ nạn xã hội.
 Về bảo vệ chính quyền cách mạng:
Tổ chức kháng chiến ở miền Nam:
- Đảng bộ Nam bộ đã có những quyết định quan trọng lãnh đạo nhân dân kháng chiến,
thành lập Ủy ban kháng chiến và phát triển chiến tranh nhân dân.
- Trung ương Đảng cử một phái đoàn do đồng chí Hoàng Quốc Việt và nhiều cán bộ tăng
cường cho Nam bộ để cùng Đảng bộ Nam bộ chỉ đạo kháng chiến.
- Đảng phát động phong trào cả nước hướng về Nam bộ. Hàng vạn thanh niên nô nức lên
đường Nam tiến.
Thực hiện chính sách hoà hoãn, tranh thủ thời gian chuẩn bị toàn quốc kháng chiến:
Hoà với Tưởng (09/1945 - 06/03/1946): tập trung thực lực chống thực dân Pháp, hạn chế sự
phá hoại của Tưởng và tay sai.
- Những nhân nhượng:
+ Cung cấp lương thực nuôi quân Tưởng.
+ Thêm 70 ghế trong Quốc hội và ½ ghế trong Chính phủ cho bọn Việt Quốc, Việt cách.
+ Ngày 11/11/1945, Đảng tuyên bố “tự giải tán” (thực chất là rút vào hoạt động bí mật),
chỉ để lại một bộ phận hoạt động công khai dưới danh hiệu Hội nghiên cứu chủ nghĩa
Mác.
- Những nguyên tắc:
+ Đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng.
+ Giữ vững chính quyền cách mạng.
+ Nắm chắc công cụ bạo lực cách mạng (quân đội và công an).
Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 23
Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
- Kết quả:
+ Tưởng chấp nhận sự tồn tại của chính quyền cách mạng.
+ Ta có điều kiện dồn sức để tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam bộ.
+ Hạn chế đến mức tối đa sự đánh phá của Tưởng và bọn phản động ở miền Bắc nước ta.
+ Tranh thủ thời gian hoà hoãn để phát triển sản xuất cải thiện đời sống nhân dân.
Hoà với Pháp (06/03/1946 - 12/1946): để đuổi Tưởng và tranh thủ thời gian cần thiết để
củng cố, chuẩn bị lực lượng.
- Ngày 28/02/1946, Pháp và Tưởng ký Hiệp ước Hoa - Pháp ở Trùng khánh.
- Ngày 06/03/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký với đại diện Chính phủ Pháp Hiệp định Sơ Bộ
với nội dung cụ thể như sau:
+ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là quốc gia tự do nằm trong khối
liên hiệp Pháp.
+ Ta chấp nhận 15.000 quân Pháp vào miền Bắc thay thế quân Tưởng. Sau 5 năm phải
rút hết về nước; hai bên đình chỉ xung đột ở miền Nam và mở cuộc đàm phán để đi
đến ký hiệp định chính thức.
- Hội nghị trù bị ở Đà Lạt (04/1946) và Hội nghị ở Fontenebleau (07/09/1946) không đạt kết
quả. Ngày 14/09/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký với chính phủ Pháp bản Tạm ước thoả thuận
một số điều về quan hệ kinh tế, văn hoá giữa hai nước nhằm tranh thủ thời gian cho quân dân
ta có thêm thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới.
 Ý nghĩa.
- Bảo vệ được nền độc lập của đất nước, giữ vững chính quyền cách mạng;
- Xây dựng được những nền móng đầu tiên và cơ bản cho một chế độ mới, chế độ Việt
Nam DCCH;
- Chuẩn bị được những điều kiện cần thiết, trực tiếp cho cuộc kháng chiến toàn quốc
sau đó.
 Nguyên nhân thắng lợi.
- Đảng đã đánh giá đúng tình hình nước ta sau CMT8, kịp thời đề ra chủ trương kháng
chiến kiến quốc;
- Xây dựng và phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc;
- Lợi dụng được mâu thuẩn trong hàng ngũ kẻ thù…
 Bài học kinh nghiệm:
- Phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân để vượt
qua khó khăn và giữ vững chính quyền.
- Lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù, chĩa mũi nhọn cách mạng vào kẻ thù
chính, hoà hoãn với kẻ thù có thể hoà hoãn.
- Tận dụng khả năng hoà hoãn để xây dựng lực lượng, củng cố chính quyền nhân dân,
sẵn sàng ứng phó với khả năng chiến tranh lan ra cả nước.
1.2 Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ hai và xây dựng
chế độ dân chủ nhân dân (1946 – 1954).
1.2.1 Hoàn cảnh lịch sử.
Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 24
Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Sau khi đưa quân ra Bắc, thực dân Pháp mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược trên qui mô lớn
và quyết liệt hơn. Ngày 20/11/1946, chúng chiếm Hải Phòng, thị xã Lạng Sơn, Đà Nẵng,... Ngày 17
và 18/12/1946, chúng gây ra vụ thảm sát ở phố Yên Ninh và phố Hàng Bún. Ngày 18/12, chúng gởi
tối hậu thư đòi tước vũ khí của tự vệ Hà Nội, đòi kiểm soát an ninh trật tự Thủ đô và đe doạ sẽ hành
động vào sáng 20/12/1946.
Không thể nhân nhượng thêm nữa, ngày 18 và 19/12/1946, Ban thường vụ Trung ương Đảng
họp Hội nghị mở rộng ở Vạn Phúc (Hà Đông), quyết định toàn quốc kháng chiến. 20 giờ đêm
19/12/1946, mệnh lệnh được phát đi, cuộc kháng chiến toàn quốc bắt đầu. Rạng sáng ngày
20/12/1946, Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chi Minh được phát đi trên Đài
tiếng nói nhân dân Việt Nam.
1.2.2 Quá trình hình thành và nội dung đường lối
 Thuận lợi: Cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp là để bảo vệ nền độc lập tự do của dân
tộc và đánh địch trên đất nước mình nên có chính nghĩa, có “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.
Ta cũng có sự chuẩn bị cần thiết về mọi mặt nên về lâu dài ta sẽ có khả năng đánh thắng
quân xâm lược. Trong khi đó, thực dân Pháp cũng có nhiều khó khăn về chính trị, kinh tế,
quân sự ở trong nước và tại Đông Dương không dễ gì có thể khắc phục được ngay.
 Khó khăn: Tương quan lực lượng quân sự ban đầu yếu hơn địch. Ta bị
bao vây bốn phía, chưa được nước nào công nhận giúp đỡ. Còn quân Pháp lại có vũ khí
tối tân, đã chiếm đóng được 2 nước Campuchia và Lào cùng một số nơi ở Nam Bộ Việt
Nam, có quân đội đứng chân trong các thành thị lớn ở miền Bắc.
Xác định đúng thuận lợi và khó khăn là cơ sở để Đảng đề ra đường lối đúng đắn cho
cuộc kháng chiến.
 Nội dung đường lối kháng chiến được thể hiện tập trung trong 3 văn kiện lớn: Lời kêu gọi
Toàn quốc kháng chiến (20/12/1946) của HCM, Chỉ thị Toàn dân kháng chiến (22/12/1946) của
BTV TW Đảng, được phát triển trong tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi (1947) của đồng
chí Trường Chinh - Tổng bí thư Đảng. Nêu rõ:
- Mục tiêu của kháng chiến: “đánh phản động thực dân Pháp xâm lược; giành thống nhất và
độc lập”.
- Tính chất của kháng chiến: Trường kỳ kháng chiến, toàn diện kháng chiến.
- Nhiệm vụ của kháng chiến: Giải quyết vấn đề dân tộc và dân chủ. Giải phóng dân tộc là
yêu cầu cấp thiết. Trọng tâm cải cách dân chủ là từng bước thực hiện người cày có ruộng.
- Phương chấm tiến hành kháng chiến: Tiến hành chiến tranh nhân dân, thực hiện kháng
chiến là toàn dân, toàn diện, lâu dài và dựa vào sức mình là chính.
 Đảng lãnh đạo và tổ chức kháng chiến:
Giai đoạn 1947 – 1950:
- Với ưu thế chủ động, chúng ta đã giam chân địch trong lòng thành phố gần một tháng trời,
hoàn tất việc chuyển cơ quan Đảng, chính phủ, kho tàng… lên căn cứ an toàn.
Chiến thắng Việt Bắc (Thu Đông 1947):
- Đánh bại chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp, bảo vệ an
toàn các cơ quan Đảng, Chính phủ, Mặt trận,… ở căn cứ Việt Bắc.
- Thực dân Pháp phải chuyển sang chiến lược đánh lâu dài “lấy chiến tranh nuôi
chiến tranh, dùng người Việt trị người Việt” và tranh thủ sự giúp đỡ của Mỹ.
Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 25
Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Chiến thắng Biên Giới (1950):
- Thắng lợi vượt xa so với dự kiến; ta diệt và bắt sống 8.300 địch. Vùng giải
phóng được mở rộng và nối liền với các nước XHCN.
- Các nước XHCN bắt đầu công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nhà nước ta.
- Cụôc kháng chiến của ta chuyển từ chiến tranh du kích lên chiến tranh chính
quy, kết hợp chiến tranh chính quy và chiến tranh du kích ở trình độ cao hơn.
 Sang năm 1951, tình hình quốc tế và cục diện chiến trường Đông Dương có thay đổi lớn:
- Sự hình thành và lớn mạnh của các nước xã hội chủ nghĩa, nhất là sự ra đời của nước Cộng
hoà Nhân dân Trung Hoa, đã làm thay đổi căn bản tương quan lực lượng trên chiến trường
quốc tế có lợi cho hoà bình và cách mạng.
- Cuộc kháng chiến của nhân dân 3 nước Đông Dương giành được những thắng lợi quan trọng.
- Lợi dụng tìn hình khó khăn, đế quốc Mỹ trực tiếp can thiệp vào Đông Dương, vừa giúp Pháp,
vừa tìm cơ hội để hất Pháp.
- Thực tiễn của cuộc kháng chiến đòi hỏi Đảng phải ra hoạt động công khai để lãnh đạo kháng
chiến.
Điều kiện lịch sử đó đặt ra yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh đường lối cách mạng, đưa cuộc
kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng.
Từ ngày 11 đến ngày 19/02/1951, Đại hội Đảng đại biểu lần thứ II của Đảng CSĐD được tiến
hành tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang. ĐH đã nhất trí những vấn đề sau:
- Tách Đảng bộ ba nước thành ba Đảng riêng. Đảng ta lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam.
- Thông qua các văn kiện quan trọng, đặc biệt là Báo cáo chính trị và Chính cương Đảng lao
động Việt Nam.
Nội dung của Báo cáo chính trị:
+ Tổng kết phong trào cách mạng thế giới và phong trào cách mạng Việt Nam; dự báo
những triển vọng tốt đẹp của nửa thế kỷ sau, rút ra bài học trong 21 năm hoạt động của
Đảng.
+ Khẳng định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là tiêu diệt thực dân Pháp và đánh bại bọn can
thiệp Mỹ, giành thống nhất độc lập hoàn toàn và bảo vệ hòa bình thế giới.
+ Những chính sách và biện pháp tích cực để hoàn thành nhiệm vụ trên: tăng cường lực
lượng vũ trang, củng cố các đoàn thể quần chúng, thi đua ái quốc, thi hành chính sách
kinh tế thời chiến, thực hiện chính sách ruộng đất, thành lập Mặt trận đoàn kết Việt Nam,
Lào, Campuchia, tăng cường đoàn kết quốc tế, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng.
Nội dung cơ bản của Chính cương Đảng lao động Việt Nam:
+ Xã hội Việt Nam hiện nay gồm có 3 tính chất: “dân chủ nhân dân, một phần thuộc địa và
nửa phong kiến”. Mâu thuẫn chủ yếu lúc này là mâu thuẫn giữa tính chất DCND với tính
chất thuộc địa.
+ Cách mạng Việt nam có hai đối tượng: Đối tượng chính là đế quốc xâm lược, cụ thể lúc
này là đế quốc Pháp và bọn can thiệp Mỹ. Đối tượng phụ là phong kiến, cụ thể lúc này là
phong kiến phản động.
+ Nhiệm vụ cơ bản hiện nay của cách mạng Việt Nam: Đánh đổ đế quốc Pháp xâm lược
giành độc lập thống nhất thực sự cho dân tộc; Xóa bỏ những di tích phong kiến và nửa
phong kiến làm cho người cày có ruộng; phát triển chế độ dân chủ nhân dân. Ba nhiệm vụ
Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 26
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)

Recomendados

So sánh cương lĩnh HCM và luận cương TP von
So sánh cương lĩnh HCM và luận cương TPSo sánh cương lĩnh HCM và luận cương TP
So sánh cương lĩnh HCM và luận cương TPĐào Trần
85.8K views19 Folien
Tư tưởng Hồ Chí Minh - www.tailieubachkhoa.vn von
Tư tưởng Hồ Chí Minh - www.tailieubachkhoa.vnTư tưởng Hồ Chí Minh - www.tailieubachkhoa.vn
Tư tưởng Hồ Chí Minh - www.tailieubachkhoa.vnNam Xuyen
36K views132 Folien
250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN von
250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN 250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN
250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN alexandreminho
120.7K views31 Folien
Đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh von
Đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí MinhĐề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí MinhSương Tuyết
19.6K views10 Folien
Tư tưởng hồ chí minh von
Tư tưởng hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh
Tư tưởng hồ chí minhhangngoc14
29.9K views30 Folien
Chuong2.ttuong von
Chuong2.ttuongChuong2.ttuong
Chuong2.ttuongmai_mai_yb
72.7K views50 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

đề Cương và đáp án tham khảo môn tư tưởng hồ chí minh von
đề Cương và đáp án tham khảo môn tư tưởng hồ chí minhđề Cương và đáp án tham khảo môn tư tưởng hồ chí minh
đề Cương và đáp án tham khảo môn tư tưởng hồ chí minhcongatrong82
209.1K views24 Folien
Chương 1, tư tưởng hchinh von
Chương 1, tư tưởng hchinhChương 1, tư tưởng hchinh
Chương 1, tư tưởng hchinhmai_mai_yb
62.4K views68 Folien
Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc von
Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộcTư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc
Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộcAnh Dũng Phan
90.9K views35 Folien
Câu 8_ Trình bày những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ XHCN. Liên hệ với thự... von
Câu 8_ Trình bày những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ XHCN. Liên hệ với thự...Câu 8_ Trình bày những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ XHCN. Liên hệ với thự...
Câu 8_ Trình bày những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ XHCN. Liên hệ với thự...canhpham123
139.8K views7 Folien
Chương 3,ttuong von
Chương 3,ttuongChương 3,ttuong
Chương 3,ttuongmai_mai_yb
74.3K views38 Folien
Chủ nghĩa Mác- Lênin về thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam von
Chủ nghĩa Mác- Lênin về thời kì quá độ lên CNXH ở Việt NamChủ nghĩa Mác- Lênin về thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam
Chủ nghĩa Mác- Lênin về thời kì quá độ lên CNXH ở Việt NamYenPhuong16
392 views44 Folien

Was ist angesagt?(20)

đề Cương và đáp án tham khảo môn tư tưởng hồ chí minh von congatrong82
đề Cương và đáp án tham khảo môn tư tưởng hồ chí minhđề Cương và đáp án tham khảo môn tư tưởng hồ chí minh
đề Cương và đáp án tham khảo môn tư tưởng hồ chí minh
congatrong82209.1K views
Chương 1, tư tưởng hchinh von mai_mai_yb
Chương 1, tư tưởng hchinhChương 1, tư tưởng hchinh
Chương 1, tư tưởng hchinh
mai_mai_yb62.4K views
Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc von Anh Dũng Phan
Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộcTư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc
Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc
Anh Dũng Phan90.9K views
Câu 8_ Trình bày những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ XHCN. Liên hệ với thự... von canhpham123
Câu 8_ Trình bày những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ XHCN. Liên hệ với thự...Câu 8_ Trình bày những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ XHCN. Liên hệ với thự...
Câu 8_ Trình bày những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ XHCN. Liên hệ với thự...
canhpham123139.8K views
Chương 3,ttuong von mai_mai_yb
Chương 3,ttuongChương 3,ttuong
Chương 3,ttuong
mai_mai_yb74.3K views
Chủ nghĩa Mác- Lênin về thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam von YenPhuong16
Chủ nghĩa Mác- Lênin về thời kì quá độ lên CNXH ở Việt NamChủ nghĩa Mác- Lênin về thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam
Chủ nghĩa Mác- Lênin về thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam
YenPhuong16392 views
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI von Bee Bee
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘITƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Bee Bee49.7K views
C2.tthcm về vấn đề dân tộc và cmgpdt von Susutryoh
C2.tthcm về vấn đề dân tộc và cmgpdtC2.tthcm về vấn đề dân tộc và cmgpdt
C2.tthcm về vấn đề dân tộc và cmgpdt
Susutryoh17.6K views
so sánh cương lĩnh chính trị tháng 2 với luận cương chính trị tháng 10 von thapxu
so sánh cương lĩnh chính trị tháng 2 với luận cương chính trị tháng 10so sánh cương lĩnh chính trị tháng 2 với luận cương chính trị tháng 10
so sánh cương lĩnh chính trị tháng 2 với luận cương chính trị tháng 10
thapxu58.2K views
giáo trình lịch sử đảng cộng sản việt nam von hainguyen01011993
giáo trình lịch sử đảng cộng sản việt namgiáo trình lịch sử đảng cộng sản việt nam
giáo trình lịch sử đảng cộng sản việt nam
hainguyen0101199381K views
Chương 2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân von VuKirikou
Chương 2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhânChương 2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Chương 2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
VuKirikou6.5K views
GIÁO ÁN Bài Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ... von nataliej4
GIÁO ÁN Bài Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ...GIÁO ÁN Bài Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ...
GIÁO ÁN Bài Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ...
nataliej41K views
Tiểu luận cương lĩnh đầu tiên của đảng cộng sản việt nam von Thanh Hoa
Tiểu luận cương lĩnh đầu tiên của đảng cộng sản việt namTiểu luận cương lĩnh đầu tiên của đảng cộng sản việt nam
Tiểu luận cương lĩnh đầu tiên của đảng cộng sản việt nam
Thanh Hoa14.7K views
Slide thuyết trình - Tư tưởng Hồ Chí Minh von Ngọc Hưng
Slide thuyết trình - Tư tưởng Hồ Chí MinhSlide thuyết trình - Tư tưởng Hồ Chí Minh
Slide thuyết trình - Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ngọc Hưng109.4K views
Trắc nghiệm LSĐ - Copy.docx von TrnhThanhThanh
Trắc nghiệm LSĐ - Copy.docxTrắc nghiệm LSĐ - Copy.docx
Trắc nghiệm LSĐ - Copy.docx
TrnhThanhThanh554 views
Đề cương Lịch sử Đảng von Bui Loi
Đề cương Lịch sử ĐảngĐề cương Lịch sử Đảng
Đề cương Lịch sử Đảng
Bui Loi14.7K views
56 câu hỏi tự luận và đáp án môn tthcm von dreamteller
56 câu hỏi tự luận và đáp án môn tthcm56 câu hỏi tự luận và đáp án môn tthcm
56 câu hỏi tự luận và đáp án môn tthcm
dreamteller15.4K views
Bài tiểu luận lịch sử đảng cộng sản việt nam von voxeoto68
Bài tiểu luận lịch sử đảng cộng sản việt namBài tiểu luận lịch sử đảng cộng sản việt nam
Bài tiểu luận lịch sử đảng cộng sản việt nam
voxeoto6818.7K views

Similar a Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)

De cuong bai giang mon duong loi cach mang cua dang cong san viet nam 2 von
De cuong bai giang mon duong loi cach mang cua dang cong san viet nam 2De cuong bai giang mon duong loi cach mang cua dang cong san viet nam 2
De cuong bai giang mon duong loi cach mang cua dang cong san viet nam 2Vinh Xuân
21.7K views107 Folien
Đường lối CM Đảng Cộng Sản Việt Nam_Đề cương và đáp án (phần 1) von
Đường lối CM Đảng Cộng Sản Việt Nam_Đề cương và đáp án (phần 1)Đường lối CM Đảng Cộng Sản Việt Nam_Đề cương và đáp án (phần 1)
Đường lối CM Đảng Cộng Sản Việt Nam_Đề cương và đáp án (phần 1)Ku Meo
28.7K views16 Folien
Duong loi dang csvn von
Duong loi dang csvnDuong loi dang csvn
Duong loi dang csvnngochaitranbk
681 views43 Folien
On tap dlcm_9612 von
On tap dlcm_9612On tap dlcm_9612
On tap dlcm_9612Lê Nga
695 views26 Folien
Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhi... von
 Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhi... Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhi...
Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhi...Huy Nguyễn Tiến
14.7K views45 Folien
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI QUÁ TRÌNH SÀNG LỌC NGHIÊM KHẮC CỦA LỊCH SỬ & DÂ... von
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI QUÁ TRÌNH SÀNG LỌC NGHIÊM KHẮC CỦA LỊCH SỬ & DÂ...ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI QUÁ TRÌNH SÀNG LỌC NGHIÊM KHẮC CỦA LỊCH SỬ & DÂ...
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI QUÁ TRÌNH SÀNG LỌC NGHIÊM KHẮC CỦA LỊCH SỬ & DÂ...Ho Quang Thanh
1.2K views42 Folien

Similar a Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)(20)

De cuong bai giang mon duong loi cach mang cua dang cong san viet nam 2 von Vinh Xuân
De cuong bai giang mon duong loi cach mang cua dang cong san viet nam 2De cuong bai giang mon duong loi cach mang cua dang cong san viet nam 2
De cuong bai giang mon duong loi cach mang cua dang cong san viet nam 2
Vinh Xuân21.7K views
Đường lối CM Đảng Cộng Sản Việt Nam_Đề cương và đáp án (phần 1) von Ku Meo
Đường lối CM Đảng Cộng Sản Việt Nam_Đề cương và đáp án (phần 1)Đường lối CM Đảng Cộng Sản Việt Nam_Đề cương và đáp án (phần 1)
Đường lối CM Đảng Cộng Sản Việt Nam_Đề cương và đáp án (phần 1)
Ku Meo28.7K views
On tap dlcm_9612 von Lê Nga
On tap dlcm_9612On tap dlcm_9612
On tap dlcm_9612
Lê Nga695 views
Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhi... von Huy Nguyễn Tiến
 Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhi... Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhi...
Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhi...
Huy Nguyễn Tiến14.7K views
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI QUÁ TRÌNH SÀNG LỌC NGHIÊM KHẮC CỦA LỊCH SỬ & DÂ... von Ho Quang Thanh
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI QUÁ TRÌNH SÀNG LỌC NGHIÊM KHẮC CỦA LỊCH SỬ & DÂ...ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI QUÁ TRÌNH SÀNG LỌC NGHIÊM KHẮC CỦA LỊCH SỬ & DÂ...
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI QUÁ TRÌNH SÀNG LỌC NGHIÊM KHẮC CỦA LỊCH SỬ & DÂ...
Ho Quang Thanh1.2K views
Tailieu.vncty.com ngan hang on thi mon duong loi von Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  ngan hang on thi mon duong loiTailieu.vncty.com  ngan hang on thi mon duong loi
Tailieu.vncty.com ngan hang on thi mon duong loi
Slide , word Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh thời kì 1921-1930 von wormblack
Slide , word Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh thời kì 1921-1930Slide , word Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh thời kì 1921-1930
Slide , word Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh thời kì 1921-1930
wormblack1.6K views
Câu hỏi ôn tập đường lối cách mạng của Đ von Lee Ein
Câu hỏi ôn tập đường lối cách mạng của ĐCâu hỏi ôn tập đường lối cách mạng của Đ
Câu hỏi ôn tập đường lối cách mạng của Đ
Lee Ein39.6K views
Tu tuonghcm tu tuong hcm 1921 1930 von wormblack
Tu tuonghcm tu tuong hcm 1921 1930Tu tuonghcm tu tuong hcm 1921 1930
Tu tuonghcm tu tuong hcm 1921 1930
wormblack12.2K views
Câu hỏi ôn thi đường lối - có đáp án chuẩn von Thích Hô Hấp
 Câu hỏi ôn thi đường lối - có đáp án chuẩn Câu hỏi ôn thi đường lối - có đáp án chuẩn
Câu hỏi ôn thi đường lối - có đáp án chuẩn
Thích Hô Hấp4K views
12 cau tu luan d.a von huyna2101
12 cau tu luan d.a12 cau tu luan d.a
12 cau tu luan d.a
huyna21011.6K views
Tiểu luận ý nghĩa lịch sử ra đời đảng cộng sản việt nam von Heli Sama
Tiểu luận ý nghĩa lịch sử ra đời đảng cộng sản việt namTiểu luận ý nghĩa lịch sử ra đời đảng cộng sản việt nam
Tiểu luận ý nghĩa lịch sử ra đời đảng cộng sản việt nam
Heli Sama60.5K views
ôn tập lịch sử đảng.pdf von PHNGTRNTHTHY
ôn tập lịch sử đảng.pdfôn tập lịch sử đảng.pdf
ôn tập lịch sử đảng.pdf
PHNGTRNTHTHY105 views
Tieu luan y nghia lich su ra doi dang cong san viet nam von Thích Hô Hấp
Tieu luan y nghia lich su ra doi dang cong san viet namTieu luan y nghia lich su ra doi dang cong san viet nam
Tieu luan y nghia lich su ra doi dang cong san viet nam
Thích Hô Hấp3.3K views

Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)

 • 1. Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam NHẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Số tiết giảng lý thuyết:02 Số tiết tự học: 01 1. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu: 1.1 Khái niệm. Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam. 1.2 Đối tượng nghiên cứu Là sự ra đời của Đảng và hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam - từ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. 1.3 Nhiệm vụ nghiên cứu: Một là, là, rõ sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam - chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam. Hai là, làm rõ quá trình hình thành và phát triển đường lối cách mạng của Đảng từ năm 1930 đến nay trên các lĩnh vực, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới. Yêu cầu và mục đích: Trên cơ sở nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng có thể lý giải những vấn đề thực tiển đặt ra và vận dụng vào cuộc sống, đồng thời bằng tri thức chuyên ngành của mình có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chủ trương, chính sách đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của cách mạng nước ta. 2. Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn Đường lối CM của Đảng CSVN: 2.1 Phương pháp nghiên cứu. - Phương pháp nghiên cứu là con đường, cách thức để nhận thức đúng đắn những nội dung cơ bản của đường lối và hiệu quả tác động của nó trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. - Cơ sở phương pháp luận: Nghiên cứu môn học dựa trên thế giới quan và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng. - Phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp lịch sử + Phương pháp logic + Ngoài ra kết hợp thêm các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, quy nạp… 2.2 Ý nghĩa. - Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quan điểm, đường lối của Đảng trong cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là đường lối của Đảng trong thời kỳ đổi mới. - Bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng. Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 1
 • 2. Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. - Sinh viên có thể vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội… theo đường lối, chính sách của Đảng. Câu hỏi ôn tập: 1. Phân tích khái niệm “đường lối cách mạng của Đảng CSVN”? 2. Cho biết mối quan hệ giữa môn Đường lối cách mạng của Đảng CSVN và môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin? 3. Nêu khái niệm: phương pháp và phương pháp nghiên cứu? Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 2
 • 3. Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Chương 1 SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG Số tiết giảng lý thuyết:07 Số tiết tự học: 02 1. Hoàn cảnh ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam. 1.1 Tình hình thế giới cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. 1.1.1 Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó. Từ cuối thế kỷ XIX, ………………………………………………………….......................... …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………Trong hoàn cảnh đó, Pháp đã xâm lược Việt Nam. Những chính sách thống trị tàn bạo của CNĐQ và hậu quả từ 2 cuộc chiến tranh thế giới đã làm cho đời sống nhân dân các nước khổ cực, đẩy nhanh hơn mâu thuẫn giữa 2 bên lên tới đỉnh điểm, các phong trào đấu tranh của nhân dân bị áp bức liên tục nổ ra rầm rộ, đặc biệt ở các nước thuộc địa. 1.1.2 Chủ nghĩa Mác – Lênin và phong trào cách mạng thế giới. Vào giữa thế kỷ XIX, phong trào đấu tranh của giai cấp Công nhân phát triển mạnh, đặt ra yêu cầu bức thiết cần phải có ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. Trong bối cảnh đó, chủ nghĩa Mác ra đời, được Lênin tiếp tục phát triển trở thành chủ nghĩa Mác – Lênin. Chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ rõ: muốn giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân phải lập Đảng cộng sản. Sự xuất hiện của chủ nghĩa Mác – Lênin đã soi đường dẫn lối cho các phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân các nước chính quốc và nhân dân lao động ở các nước thuộc địa phát triển mạnh mẽ theo khuynh hướng cách mạng vô sản, tác động đến sự ra đời của Đảng cộng sản các nước, trong đó có Đảng cộng sản Việt Nam với công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc. 1.1.3 Cách mạng tháng Mười Nga và Quốc tế cộng sản. Năm 1917, CM tháng Mười Nga giành thắng lợi, nhà nước của liên minh công – nông dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsơvích Nga ra đời, chứng tỏ quá trình hiện thực hóa của chủ nghĩa Mác – Lênin, đồng thời mở đầu một thời đại mới “thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc”. Cuộc cách mạng này cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân, nêu tấm gương sáng trong việc giải phóng các dân tộc bị áp bức ở các nước thuộc địa. Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định: Cách mạng tháng Mười như tiếng sét đã đánh thức nhân dân châu Á tỉnh giấc mê hàng thế kỷ nay, “……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….”1 1 Đảng CSVN, Văn kiện Đảng, Toàn tập, tập 1, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, H, 1998, tr.39 Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 3
 • 4. Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Tháng 3/1919, Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) ra đời gắn với vai trò sáng lập của Lênin. Sự xuất hiện của Quốc tế III thúc đẩy hơn nữa sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cộng sản và công nhân thế giới. Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin được công bố tại Đại hội II Quốc tế cộng sản (1920) chỉ ra phương hướng đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa, mở ra con đường giải phóng các dân tộc bị áp bức trên lập trường cách mạng vô sản. Đối với Việt Nam, Quốc tế cộng sản có vai trò quan trọng trong việc truyền bá CN Mác – Lên và thành lập Đảng CSVN, Nguyễn Ái Quốc nhấn mạnh “An Nam muốn làm cách mệnh thành công, thì tất phải nhờ Đệ tam quốc tế”2 1.2 Tình hình trong nước. 1.2.1 Bối cảnh xã hội và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam.  Quá trình xâm lược và bóc lột thuộc địa của thực dân Pháp - Năm 1858, Pháp đánh chiếm Việt Nam, thiết lập bộ máy thống trị và thực hiện các cuộc khai thác, bóc lột và nô dịch nhân dân ta trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa… + Về chính trị: tước bỏ quyền lực đối nội và đối ngoại của chính quyền phong kiến nhà Nguyễn, chia Việt Nam thành 3 xứ (Bắc kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ) và thực hiện ở mỗi kỳ có chế độ cai trị riêng. Nham hiểm hơn, thực dân Pháp tiếp tục sử dụng đội ngũ địa chủ phong kiến làm tay sai nhằm làm trầm trọng thêm vấn đề về giai cấp. + Về kinh tế: tiến hành cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền, đẩy nông dân đến tình trạng bần cùng hóa; đầu tư nhiều vốn vào khai thác tài nguyên (than, thiếc, đồng, kẽm…), xây dựng một số cơ sở nông nghiệp (điện nước), hệ thống giao thông thủy bộ (cầu, cảng) nhằm phục vụ cho chiến lược khai thác. Hệ quả của chính sách này là nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn bị lệ thuộc vào tư bản Pháp và bị kìm hãm trong vòng lạc hậu. + Về văn hóa: thực hiện chính sách văn hóa giáo dục thực dân; dung túng, duy trì các hủ tục lạc hậu… Nguyễn Ái Quốc chỉ rõ: “chúng tôi không những bị áp bức và bóc lột một cách nhục nhã, mà còn bị hành hạ và đầu độc một cách thê thảm… bằng thuốc phiện, bằng rượu… chúng tôi phải sống trong cảnh ngu dốt tối tăm vì chúng tôi không có quyền tự do học tập”3 .  Sự phân hóa giai cấp và các mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam. Các cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tình hình xã hội Việt Nam, trước hết là sự phân chia giai cấp ngày càng sâu sắc. - Thứ nhất: …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….  Giai cấp địa chủ phong kiến: Bị phân hoá thành ba bộ phận khá rõ rệt: tiểu, trung và đại địa chủ. Một số địa chủ bị phá sản. Một bộ phận không nhỏ tiểu và trung địa chủ có mâu thuẫn với đế quốc về quyền lợi nên đã tham gia đấu tranh chống thực dân và bọn phản động tay sai.  Giai cấp nông dân: Chiếm khoảng 90% dân số. Họ bị đế quốc, phong kiến địa chủ và tư sản áp bức, bót lột rất nặng nề. Ruộng đất của nông dân bị bọn tư bản thực dân chiếm đoạt. Bị mất nước và mất ruộng đất nên nông dân có mâu thuẫn với đế quốc và phong kiến. Giai cấp nông dân - một giai cấp có tinh thần cách mạng dồi dào, lực lượng cách mạng to lớn 2 Hồ Chí Minh, Toàn tập, t2, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, H, 1995, tr.287 3 Hồ Chí Minh, Toàn tập, t1, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, H, 1995, tr.22-23 Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 4
 • 5. Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - khi được tổ chức lại và có sự lãnh đạo của một đội tiên phong cách mạng, sẽ phát huy vai trò cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc.  Giai cấp tư sản: Hình thành trong quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Ra đời trong điều kiện bị tư bản Pháp chèn ép, cạnh tranh rất gay gắt, nên số lượng tư sản Việt Nam không nhiều, thế lực kinh tế nhỏ bé, thế lực chính trị yếu đuối. Trong quá trình phát triển, giai cấp tư sản Việt Nam chia thành hai bộ phận: Tư sản mại bản và Tư sản dân tộc • Giai cấp tiểu tư sản: Gồm nhiều tầng lớp khác nhau: tiểu thương, tiểu thủ, thợ thủ công, viên chức, trí thức, học sinh, sinh viên và những người làm nghề tự do. Họ có tinh thần yêu nước nồng nàn, lại bị đế quốc và phong kiến áp bức, bóc lột và khinh rẽ nên rất hăng hái cách mạng. Giai cấp tiểu tư sản là một lực lượng cách mạng quan trọng trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc. • Giai cấp công nhân: Là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của Pháp và nằm trong những mạch máu kinh tế quan trọng do chúng nắm giữ. Giai cấp công nhân Việt Nam tuy còn non trẻ, số lượng chỉ chiếm khoảng 1% dân số, nhưng sống khá tập trung tại các thành phố, các trung tâm công nghiệp và các đồn điền. Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm chung của giai cấp công nhân quốc tế, đồng thời còn có những đặc điểm riêng như: phải chịu ba tầng lớp áp bức bóc lột (đế quốc, phong kiến và tư sản bản xứ); phần lớn vừa mới từ nông dân bị bần cùng hoá mà ra nên có mối quan hệ gần gũi với nông dân. Ra đời trước giai cấp Tư sản nên sớm tiếp thu ánh sáng cách mạng của chủ nghĩ Mác – Lênin, nhanh chóng trở thành một lực lượng chính trị tự giác và thống nhất trong cả nước. - Thứ hai: ……………………………………………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………………………. - Thứ ba: …………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….  Yêu cầu và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam. Yêu cầu: - Một là, ……………………………………………………………………………………………..; - Hai là, ………………………………………………………………………………………………. Nhiệm vụ: ……………………………………………………………………………………… 1.2.2 Các phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam. a. Các phong trào đấu tranh theo khuynh hướng phong kiến và tư sản. Khuynh hướng phong kiến: • Phong trào Cần vương (1885-1896), một phong trào đấu tranh vũ trang do Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết phát động, đã mở cuộc tiến công trại lính Pháp ở cạnh kinh thành Huế (1885). Mặc dù việc không thành và Hàm Nghi bị bắt, nhưng phong trào Cần Vương vẫn phát triển, nhất là ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ. • Cùng thời gian này, các cuộc khởi nghĩa của nông dân Yên Thế cũng nổ ra do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. Phong trào kéo dài đến năm 1913. Như vậy, thất bại của các phong trào trên đã chứng tỏ hệ tư tưởng phong kiến không đủ điều kiện để lãnh đạo phong trào yêu nước giải quyết thành công nhiệm vụ dân tộc ở Việt Nam. Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 5
 • 6. Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Khuynh hướng tư sản: Đầu thế kỷ XX, phong trào yêu nước dưới sự lãnh đạo của tầng lớp sĩ phu tiến bộ chịu ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản diễn ra sôi nổi, về phương pháp có sự phân hóa thành 2 xu hướng: bạo động và cải cách4 , tiêu biểu: • Phong trào Đông Du: Phan Bội Châu chủ trương dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài, chủ yếu là Nhật Bản, để đánh Pháp giành độc lập dân tộc, thiết lập một nhà nước theo mô hình quân chủ lập hiến của Nhật. • Phong trào Duy Tân: Phan Châu Trinh chủ trương dùng những cải cách văn hoá, mở mang dân trí, phát triển kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa trong khuôn khổ hợp pháp, làm cho dân giàu, nước mạnh, buộc thực dân Pháp phải trao trả độc lập cho nước Việt Nam. Tuy nhiên, do những hạn chế về lịch sử, về giai cấp, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và các sĩ phu cấp tiến lãnh đạo phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX không thể tìm được một phương hướng giải quyết đúng đắn cho cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc; vì vậy, chỉ sau một thời gian, các phong trào không giành được thắng lợi. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, với tinh thần dân tộc, dân chủ, giai cấp tư sản Việt Nam đã hăng hái bước lên vũ đài chính trị. Phong trào đấu tranh diễn ra sôi nổi, rộng lớn, thu hút đông đảo quần chúng với những hình thức phong phú. • Năm 1919-1923, xuất hiện phong trào quốc gia cải lương của bộ phận tư sản và địa chủ lớp trên. • Năm 1923, xuất hiện Đảng Lập hiến của Bùi Quang Chiêu ở Sài Gòn. • Năm 1925-1926, đã diễn ra phong trào yêu nước dân chủ công khai của tiểu tư sản thành thị và tư sản lớp dưới. • Năm 1927-1930, phong trào cách mạng quốc gia tư sản (1927-1930) gắn liền với sự ra đời và hoạt động của Việt Nam quốc dân đảng (25/12/1927). Nhìn chung, các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đã diễn ra liên tục, sôi nổi, lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia với những hình thức đấu tranh phong phú. Phong trào thể hiện ý thức dân tộc, tinh thần chống đế quốc của giai cấp tư sản Việt Nam, nhưng cuối cùng đều không thành công vì giai cấp tư sản Việt Nam rất nhỏ yếu cả về kinh tế và chính trị nên không đủ sức giương cao ngọn cờ lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc. Kết quả: Mặc dù các phong trào chống Pháp diễn ra sôi nổi dưới nhiều trào lưu tư tưởng, mục tiêu đều hướng đến việc giành độc lập cho dân tộc, trên các lập trường giai cấp khác nhau, phương thức, biện pháp đấu tranh khác nhau với quan điểm tập hơp lực lượng bên ngoài cũng khác nhau… nhưng cuối cùng các phong trào trên đều lần lượt thất bại. Yêu cầu:…………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………. b. Phong trào đấu tranh theo khuynh hướng vô sản. • Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng CSVN. 4 Bạo động là chủ trương đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập dân tộc, khôi phục chủ quyền quốc gia bằng biện pháp vũ lực. Cải cách là thay đổi, chọn duy tân làm giải pháp, cải cách văn hóa, xã hội, thực hiện khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 6
 • 7. Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Năm 1911, trước yêu cầu cấp bách phải tìm một con đường cứu nước mới, bằng thiên tài trí tuệ và nhãn quan chính trị sắc bén, Nguyễn Ái Quốc đã lên đường sang các nước phương Tây. Trải qua hàng loạt các biến cố, trực tiếp chứng kiến tình cảnh nhân dân lao động ở các nước trên thế giới, Nguyễn Ái Quốc đã rút ra nhiều kết luận quan trọng: Những lời tuyên bố dân tộc tự quyết của bọn đế quốc chỉ là trò bịp bợm, các dân tộc bị áp bức muốn được độc lập tự do thực sự trước hết phải dựa vào lực lượng của bản thân mình, phải tự giải phóng cho mình. Rằng, thế giới chỉ có hai loại người: kẻ bóc lột và người bị bóc lột, do đó người bị bóc lột phải biết đoàn kết thương yêu đùm bọc và giúp đỡ nhau để lật đổ kẻ bóc lột mình… - Tháng 7/1920, trong quá trình tham gia hoạt động cách mạng ở Pháp, người đã bắt gặp Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin. Tháng 12/1920, Người tán thành gia nhập Quốc tế III - Quốc tế cộng sản, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước chuyển biến hết sức quan trọng trong sự nghiệp tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc đó là con đường cách mạng Vô sản, mà còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người: từ người yêu nước thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên. - Từ 1920 – 1924, Người tham gia trong các phong trào cộng sản quốc tế, từng bước chuyển hóa và tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin về Việt Nam bằng nhiều con đường khác nhau. Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc), thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6/1925) chuẩn bị cho quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ cho phong trào và tuyên truyền CN Mác – Lênin về Việt Nam. - Từ năm 1925 – 1927, Hội VNCMTN đã mở các lớp huấn luyện chính trị cho 75 cán bộ CMVN, đích thân Nguyễn Ái Quốc đứng lớp giảng dạy. Việc Người tổ chức xuất bản báo Thanh niên, báo Công nông, báo Lính cách mệnh, báo Tiền phong đã góp phần thức tỉnh và giác ngộ quần chúng, thúc đẩy phong trào đấu tranh yêu nước của nhân dân phát triển theo con đường CMVS. Trong số các tác phẩm đương thời phải kể đến “Đường Kách Mệnh” (do Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức xuất bản). Đường Kách mệnh có giá trị rất lớn vì đã đề cập đến những vấn đề cơ bản của một cương lĩnh chính trị, chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho việc thành lập Đảng CSVN. - Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương “Vô sản hoá”, đưa hội viên vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền,... cùng sống và cùng làm việc với công nhân, đồng thời, cũng là phương thức truyền bá lý luận giải phóng dân tộc, tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh. Sự truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng cách mạng Hồ Chí Minh vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước gắn liền với việc xây dựng các tổ chức cơ sở của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở nhiều trung tâm kinh tế, chính trị quan trọng. Số hội viên của Hội tăng nhanh. Năm 1982, có 300 hội viên, năm 1929, có có 1.700 hội viên. Việc truyền bá lý luận giải phóng dân tộc và tổ chức, vận động nhân dân đấu tranh đã dấy lên một phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt là phong trào công nhân. • Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản. Từ đầu thế kỷ XX, cùng với sự phát triển của phong trào yêu nước, cuộc đấu tranh của công nhân diễn ra rất sớm ngay từ khi ra đời. Phong trào diễn với những hình thức sơ khai như bỏ trốn tập thể, phá giao kèo, đốt lán trại, đánh cái ký, đưa đơn phản kháng, rồi tiến dần lên những hình thức đấu tranh đặc thù của giai cấp như bãi công. Đến những năm 1919-19125, phong trào công nhân đã có bước phát triển mới so với trước chiến tranh. Hình thức bãi công đã trở nên phổ biến, diễn ra trên quy mô lớn hơn và thời gian dài hơn. Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 7
 • 8. Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Từ năm 1926 đến năm 1929, phong trào công nhân ngày càng phát triển với sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Điều đó chứng tỏ trình độ giác ngộ của công nhân đã nâng lên rõ rệt. Phong trào đang phát triển mạnh mẽ, có sức quy tụ và dẫn đầu phong trào yêu nước. Nếu từ năm 1928 đến 1929 mới có khoảng 40 cuộc đấu tranh trên toàn quốc thì trong năm 1930 đã có 98 cuộc đấu tranh với số lượng người tham gia tăng từ 350 lên 31.680 công nhân. Các cuộc đấu tranh giai đoạn này mang tính chính trị rõ rệt, mỗi cuộc đấu tranh đã có sự liên lết giữa các nhà máy, ngành và địa phương. Phong trào công nhân đã đủ sức lôi cuốn phong trào dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Làm rõ sự chuyển biến của phong trào công nhân Việt Nam hồi đầu thế kỷ XX? ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ 1.2.3 Các tổ chức cộng sản ở Việt Nam. Đến năm 1929, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam đã phát triển mạnh, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất của một đảng cách mạng. • Tháng 6/1929, tại nhà số 213 Khâm Thiên - Hà Nội, đại biểu các tổ chức cơ sở cộng sản ở miền Bắc đại hội, quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng, thông qua Tuyên ngôn, Điều lệ, quyết định xuất bản báo Búa Liềm và cử ra Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng. • An Nam Cộng sản Đảng ra đời vào tháng 8 năm 1929, đại hội tại Sài Gòn để thông qua đường lối chính trị, Điều lệ Đảng và lập Ban chấp hành Trung ương Đảng. • Sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng đã tác động mạnh mẽ đến sự phân hoá trong Tân Việt. Những đảng viên tiên tiến của Tân Việt đã tách ra thành lập các chi bộ cộng sản. Tháng 9/1929, những người giác ngộ cộng sản chân chính trong Tân Việt cách mệnh Đảng trịnh trọng tuyên bố chính thức lập ra Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 8
 • 9. Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Chỉ trong bốn tháng, ở Việt Nam có ba tổ chức cộng sản ra đời, chứng tỏ xu thế thành lập Đảng cộng sản đã trở thành tất yếu của phong trào dân tộc ở Việt Nam. Tuy nhiên, dù đều giương cao ngọn cờ chống đế quốc, phong kiến, xây dựng chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam nhưng 3 tổ chức cộng sản trên hoạt động phân tán, chia rẽ ảnh hướng xấu đến phong trào CMVN, do đó yêu cầu khẩn cấp lúc này là khắc phục nhược điểm đó thống nhất sự lãnh đạo đảm bảo cho quá trình phát triển của CMVN. 2. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG. 2.1 Hội nghị thành lập Đảng. 2.1.1 Nội dung cơ bản của Hội nghị thành lập Đảng. Cuối năm 1929 những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng sản đã nhận thức được sự cần thiết và cấp bách thành lập một tổ chức Đảng thống nhất. Ngày 27/10/1929, Quốc tế cộng sản gửi những người cộng sản Đông Dương tài liệu Về việc thành lập một Đảng cộng sản Đông Dương, đồng thời chỉ rõ phương thức để tiến tới thánh lập Đảng là phải bắt đầu từ việc xây dựng các chi bộ trong các nhà máy, xí nghiệp; chỉ rõ mối quan hệ giữa Đảng cộng sản Đông Dương với phong trào cộng sản quốc tế. Nhận được tin về sự chia rẽ của những người cộng sản ở Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc rời Xiêm đến Trung Quốc, bằng uy tín cá nhân, Người triệu tập các tổ chức cộng sản tại Hương Cảng (Trung Quốc) và chủ trì Hội nghị hợp nhất Đảng. Hội nghị đã thảo luận và nhất trí với Năm điểm lớn theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc. “1. Bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác để thống nhất các nhóm cộng sản ở Đông Dương; 2. Định tên Đảng là Đảng cộng sản Việt Nam; 3. Thảo Chính cương và Điều lệ sơ lược của Đảng; 4. Định kế hoạch thực hiện việc thống nhất trong nước; 5. Cử một Ban trung ương lâm thời gồm 9 người, trong đó có 02 đại biểu chi bộ cộng sản Trung Quốc ở Đông Dương”5 Sự kiện Đảng CSVN ra đời (3/2/1930) thể hiện bước phát triển biện chứng quá trình vận động của cách mạng Việt Nam - sự phát triển về chất từ Hội Việt Nam CMTN đến 03 tổ chức cộng sản, đến Đảng CSVN trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và quan điểm cách mạng Nguyễn Ái Quốc. 2.1.2 Nội dung cương lĩnh chính trị của Đảng. Các văn kiện được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng CSVN như: Chánh cương vắn tắt, Chương trình tóm tắt hợp thành Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng CSVN. Cương lĩnh xác định những vấn đề cơ bản của CMVN như sau::  Phương hướng chiến lược: “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Xác định con đường phát triển cho cách mạng Việt Nam: phải trải qua hai giai đoạn: Giai đoạn hoàn thành cách mạng tư sản dân quyền (cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân sau này) và tiến thẳng lên cách mạng xã hội chủ nghĩa (bỏ qua giai đoạn phát triển của chế độ TBCN).  Nhiệm vụ cụ thể: 5 Đảng CSVN, Văn kiện Đảng, Toàn tập, t2, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, H.1998, tr.1 Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 9
 • 10. Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Về chính trị: - Đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành lại độc lập dân tộc. - Đánh đổ địa chủ phong kiến đem lại ruộng đất cho nông dân. - Lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông Về kinh tế: Thủ tiêu hết các thứ quốc trái, tịch thu toàn bộ sản nghiệp lớn của tư bản đế quốc chủ nghĩa Pháp để giao cho Chính phủ công nông quản lý; tịch thu toàn bộ ruộng đất của nọn ĐQCN làm của công chia cho dân nghèo; bỏ sưu thuế, mở mang công nông nghiệp, thi hành luật ngày làm 8 giờ… Về văn hóa – xã hội: Dân chúng được tự do tổ chức; nam nữ bình quyền; phổ thông giáo dục theo công nông hóa…  Giai cấp lãnh đạo và lực lượng cách mạng: - Giai cấp vô sản giữ vai trò lãnh đạo cách mạng thông qua đôi tiên phong của mình là Đảng CSVN. - Lực lượng cách mạng bao gồm Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ.  Đoàn kết quốc tế: Văn kiện Đảng đã xác định: “cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới”, phải đoàn kết chặt chẽ với phong trào cách mạng thế giới để tranh thủ sự ủng hộ của các lực lượng tiến bộ trên thế giới, nhất là giai cấp vô sản Pháp. Ý nghĩa của Cương lĩnh chính trị - Xác định đúng đắn con đường giải phóng dân tộc và phương hướng phát triển của cách mạng Việt Nam. - Giải quyết được cuộc khủng hoảng về đường lối CMVN. - Nắm được ngọn cờ lãnh đạo CMVN. Thực tiễn quá trình vận động của CMVN trong gần 80 năm qua đã chứng minh rõ tính khoa học và tính cách mạng, tính đúng đắn và tiến bộ của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 2.2 Ý nghĩa sự kiện Đảng CSVN ra đời. - Đảng CSVN ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh nhân tộc và đấu tranh giai cấp,là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác – Lênin đối với CM Việt Nam. - Đảng CSVN ra đời là “một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta. Nó chứng tỏ rằng, giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng”6 . - Đảng CSVN ra đời góp phần giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối và về giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ XX, mở ra con đường và phương hướng phát triển mới cho đất nước Việt Nam. - Việc xác định CMVN là một bộ phận của CMTG đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của CMTG, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang, đồng thời góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân lao động thế giới vì hòa bình, độc lập dân chủ và tiến bộ xã hội. 6 HCM, Toàn tập, tập 10, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, H.2002, tr.8. Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 10
 • 11. Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ☻ CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN: 1. Phân tích những đặc điểm nổi bật của tình hình thế giới những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX và sự tác động của nó đến tình hình Việt Nam? Trong những đặc điểm trên, đặc điểm nào trực tiếp tác động tới sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam? 2. Phân tích sự chuyển biến về kinh tế – xã hội Việt Nam dưới chính sách cai trị phản động của thực dân Pháp. Tại sao khẳng định: Tiền đề cho việc giải quyết những mâu thuẫn xã hội ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX nằm chính ngay trong lòng xã hội Việt Nam? 3. Phân tích những nguyên nhân thất bại của các phong trào yêu nước ở nước ta theo khuynh hướng phong kiến và tư sản đầu thế kỷ XX? Ý nghĩa của các phong trào yêu nước đó với sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam? 4. Phân tích những bước ngoặt quan trọng trong quá trình bôn ba tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc tính đến tháng 12/1920? 5. Nêu tên những tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình truyền bá lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng về con đường cứu nước mới? Nội dung và đặc điểm cơ bản của những tư tưởng mà Người truyền bá vào Việt Nam? 6. Phân tích sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX? Quá trình truyền bá chủnghĩa Mác – Lênin của Nguyễn Ái Quốc đã tác động lên phong trào công nhân Việt Nam như thế nào? 7. Phân tích tính đúng đắn và sáng tạo của Cương lĩnh cách mạng đầu tiên của Đảng? 8. Phân tích quy luật ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam? Ý nghĩa sự ra đời của Đảng? ☻ TÀI LIỆU THAM KHẢO. 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam (dùng trong các trường ĐH, CĐ), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội – 2009. 2. Lê Mậu Hãn, Đảng cộng sản Việt Nam, các Đại hội và Hội nghị Trung ương, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1998, tr.9-28. 3. PGS. PTS Nguyễn Trọng Phúc (chủ biên), Góp phần tìm hiểu Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (Hỏi và đáp), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1998, tr.7 – 25. 4. TS Chu Đức Tính, Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc giải quyết vấn đề dân tộc dân chủ trong cách mạng Việt Nam (1930 – 1954), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2001, tr 9-49. 5. Phạm Xanh, Nguyễn Ái Quốc với việc truyền bà chủ nghĩa Mác – Lênin ở Việt Nam (1921 – 1930), Nhà xuất bản Thông tin lý luận, Hà Nội 1990. 6. Bản án chế độ Thực dân Pháp, Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2000, tr.21-128. 7. Đường Kách Mệnh, Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2000, tr.257 – 318. Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 11
 • 12. Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Chương 2 ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 – 1945) Số tiết giảng lý thuyết:07 Số tiết tự học: 02 1. Chủ trương đấu tranh cách mạng từ năm 1930 – 1939. 1.1 Giai đoạn 1930 – 1935. 1.1.1 Luận cương chính trị tháng 10/1930. - Hoàn cảnh lịch sử: • Sau Hội nghị thành lập Đảng, Cương lĩnh và điều lệ của Đảng được bí mật đưa vào quần chúng. Phong trào cách mạng phát triển mạnh và tiến dần lên thành cao trào. • Tháng 04/1930, sau một thời gian học tập ở Liên Xô, đồng chí Trần Phú trở về nước, được bổ sung vào Ban Chấp hành lâm thời và được phân công cùng Ban Thường vụ Trung ương dự thảo Luận cương chính trị của Đảng. Từ ngày 14 đến ngày 30/10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất họp tại Hương Cảng, do đồng chí Trần Phú chủ trì thông qua Luận cương chính trị, Nghị quyết về tình hình và nhiệm vụ cần kíp của Đảng, Điều lệ Đảng và Điều lệ các tổ chức quần chúng. - Nội dung luận cương: Trên cơ sở phân tích đặc điểm, tình hình XH thuộc địa nửa phong kiến, xác định:  Về mâu thuẫn giai cấp: Mâu thuẫn diễn ra gay gắt “một bên thì thợ thuyền, dân cày và các phần tử lao khổ; một bên thì địa chủ, phong kiến, tư bản và đế quốc chủ nghĩa”.  Về phương hướng chiến lược cách mạng Đông Dương: Trong lúc đầu sẽ làm cách mạng tư sản dân quyền có tính chất thổ địa và phản đế. “Tư sản dân quyền cách mạng là thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng”, sau khi tư sản dân quyền thắng lợi sẽ tiếp tục “phát triển, bỏ qua thời kỳ tư bổn mà tranh đấu thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa”7 .  Về nhiệm vụ cách mạng: Sự cốt yếu của cách mạng tư sản dân quyền là đánh đổ các di tích phong kiến, thực hành thổ địa triệt để; tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Hai nhiệm vụ chiến lược đó có quan hệ khăng khít với nhau, trong đó “vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền”, là cơ sở để Đảng giành quyền lãnh đạo dân cày.  Về lực lượng cách mạng: “Giai cấp vô sản và nông dân là hai động lực chính của cách mạng tư sản dân quyền, trong đó giai cấp vô sản là động lực chính và mạnh, là giai cấp lãnh đạo cách mạng, nông dân là động lực mạnh của cách mạng”.  Về phương pháp cách mạng: Lúc thường thì phải tuỳ theo tình hình mà đặt khẩu hiệu “phần ít”, phải lấy những sự chủ yếu hằng ngày làm bước đầu mà dắt vô sản giai cấp và dân cày ra chiến trường cách mạng. Đến lúc có tình thế cách mạng, Đảng phải lập tức lãnh đạo quần chúng để đánh đổ chính phủ của địch, giành lấy chính quyền. Võ trang bạo động để giành chính quyền là một nghệ thuật, phải tuân theo khuôn phép nhà binh. 7 Đảng CSVN, Văn kiện Đảng, Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà ội, 2000, tập 2, tr.93,94 Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 12
 • 13. Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam  Về lãnh đạo cách mạng: Điều kiện cốt yếu cho sự thắng lợi của cách mạng ở Đông Dương là cần phải có một đảng cộng sản có đường lối chính trị đúng, có kỷ luật tập trung, mật thiết liên lạc với quần chúng và từng trải tranh đấu mà trưởng thành. Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản, lấy chủ nghiã Mác-Lênin làm nồng cốt.  Về quan hệ quốc tế: Cách mạng Đông Dương là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới, vì thế, giai cấp vô sản Đông Dương phải liên lạc mật thiết với vô sản thế giới, trước hết là vô sản Pháp. - Đánh giá về luận cương:  Ưu điểm: Luận cương đã khẳng định lại nhiều vấn đề căn bản thuộc về chiến lược cách mạng ở nước ta mà Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt đã nêu như: mục đích, tính chất của cách mạng trong giai đoạn đầu là làm cách mạng tư sản dân quyền (tức cách mạng dân tộc dân chủ) với hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến, nhằm thực hiện độc lập cho dân tộc và ruộng đất cho nông dân. Cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi sẽ lập ra nhà nước công nông, sau đó chuyển thẳng sang làm cách mạng XHCN; giai cấp công nhân và giai cấp nông dân là hai lực lượng chính của cách mạng, trong đó giai cấp công nhân là lực lượng lãnh đạo; cách mạng Việt Nam liên kết mật thiết với giai cấp vô sản các nước và các dân tộc thuộc địa.  Hạn chế của Luận cương chính trị: + Không vạch ra được mâu thuẫn chủ yếu của một xã hội thuộc địa là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với bọn thực dân Pháp và tay sai của chúng; do đó không đặt vấn đề dân tộc lên hàng đầu mà nặng về đấu tranh giai cấp. + Luận cương không đề ra được một liên minh dân tộc và giai cấp rộng rãi trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Pháp và tay sai. Luận cương chưa đánh giá đúng mức vai trò cách mạng của giai cấp tiểu tư sản; phủ nhận mặt tích cực của tư sản dân tộc; cường điệu mặt hạn chế của họ; chưa thấy được khả năng phân hoá và lôi kéo một bộ phận giai cấp địa chủ vừa và nhỏ trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. + Hội nghị đã không đúng khi quyết định thủ tiêu Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và được Hội nghị hợp nhất thông qua. 1.1.2 Phong trào cách mạng và chủ trương khôi phục tổ chức Đảng. ĐH Đảng lần thứ nhất.  Phong trào cách mạng và chủ trương khôi phục tổ chức Đảng - Chính sách khủng bố trắng của thực dân Pháp. Sau khi Đảng ra đời và những đường lối của Đảng bắt đầu xâm nhập vào thực tế, các phong trào đấu tranh của quần chúng ba miền bắt đầu dâng cao thành dòng thác cách mạnh, trong đó đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Cao trào cách mạng đã làm cho thực dân Pháp hoang mang lo sợ, do đó chúng đã thực hiện cuộc khủng bố trắng làm cho Đảng ta gặp nhiều khó khăn và tổn thất lớn nhưng nhờ tinh thần và nghị lực phi thường được rèn luyện qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, Đảng và quần chúng đã vượt qua thử thách, từng bước khôi phục tổ chức và phong trào. Năm 1932, nhận chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, đồng chí Lê Hồng Phong và một số đảng viên còn lại trong nước, ngoài nước đã tổ chức Ban lãnh đạo Trung ương Đảng. Tháng 06/1932, Ban lãnh đạo Trung ương công bố Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương, khẳng định: “Kinh nghiệm hai năm tranh đấu dạy ta rằng con đường giải phóng độc nhất chỉ là con đường võ trang tranh đấu của quần chúng”. Chương trình hành động đề ra 4 yêu cầu trước mắt của đông đảo quần chúng: Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 13
 • 14. Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 1. Đòi các quyền tự do tổ chức, xuất bản, ngôn luận, đi lại trong nước và ra nước ngoài. 2. Bỏ những luật hình đặc biệt đối với người bản xứ, trả lại tự do cho tất cả tù chính trị, bỏ ngay chính sách đàn áp, giải tán hội đồng đề hình. 3. Bỏ thuế thân, thuế ngụ cư và các thứ thuế vô lý khác. 4. Bỏ các độc quyền về rượu, thuốc phiện và muối. Chương trình hành động còn đề ra những yêu cầu cụ thể riêng cho từng giai cấp và tầng lớp nhân dân; vạch rõ phải ra sức tuyên truyền mở rộng ảnh hưởng của Đảng trong quần chúng, củng cố và phát triển các đoàn thể cách mạng; dẫn dắt quần chúng đấu tranh cho những quyền lợi hàng ngày tiến lên đấu tranh chính trị, chuẩn bị cho khởi nghĩa giành chính quyền khi có điều kiện; xây dựng Đảng vững mạnh, có kỷ luật nghiêm, giáo dục đảng viên về tư tưởng, chính trị và rèn luyện thông qua đấu tranh cách mạng… Từ ngày 14 đến ngày 26/06/1934, Ban lãnh đạo hải ngoại của Đảng và các đại biểu Đảng bộ trong nước họp Hội nghị khẳng định: mặc dù bị khủng bố ác liệt, Đảng vẫn tồn tại, tổ chức Đảng đã phục hồi và được tổ chức thêm ở nhiều nơi, ảnh hưởng của Đảng được mở rộng.  ĐH Đảng cộng sản Đông Dương lần thứ nhất Đầu năm 1935, sau khi hệ thống tổ chức của Đảng được xây dựng và chắp nối lại từ cơ sở đến Trung ương, Ban lãnh đạo hải ngoại quyết định triệu tập Đại hội Đảng. Đại hội tiến hành từ ngày 27 đến 31/03/1935 tại Ma Cao (Trung Quốc). Tham dự Đại hội có 13 đại biểu thuộc các Đảng bộ ở trong nước và hoạt động ở nước ngoài. Đại hội thừa nhận Cương lĩnh chính trị (10/1930) và Chương trình hành động (02/1932); khẳng định thắng lợi của cuộc đấu tranh để khôi phục tổ chức Đảng và phong trào cách mạng. Nội dung Đại hội: • Một là, củng cố và phát triển Đảng, tăng cường phát triển lực lượng Đảng ở các xí nghiệp, nhà máy, đồn điền. Đồng thời, phải đưa nông dân, lao động, trí thức cách mạng đã qua thử thách vào Đảng. • Hai là, đẩy mạnh cuộc vận động thu phục quần chúng; chú ý các dân tộc ít người, phụ nữ, binh lính,... Củng cố và phát triển các tổ chức quần chúng: Đoàn thanh niên cộng sản, cứu tế đỏ, Mặt trận thống nhất phản đế. Đại hội nhấn mạnh: “Thâu phục quảng đại quần chúng là nhiệm vụ trung tâm, căn bản, cần kíp của Đảng hiện thời”. • Ba là, mở rộng tuyên truyền chống đế quốc, chống chiến tranh, ủng hộ Liên Xô. Đại hội thông qua Nghị quyết chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết vận động công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, binh lính; về công tác mặt trận phản đế; công tác vận động các dân tộc ít người; về đội tự vệ, đội cứu tế đỏ… Qua 4 năm chống khủng bố trắng, khôi phục và phát triển phong trào, Đảng ta không những đứng vững mà còn được tôi luyện và trưởng thành. Đảng đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho một cao trào cách mạng mới. 1.2 Giai đoạn 1935 – 1939. 1.2.1 Nguy cơ chiến tranh của chủ nghĩa phát xít và Đại hội lần thứ VII của Quốc Tế Cộng Sản:  Nguy cơ chiến tranh của chủ nghĩa phát xít: Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, giai cấp tư sản lũng đoạn âm mưu dùng bạo lực để đàn áp phong trào đấu tranh trong nước và ráo riết chạy đua vũ trang chuẩn bị phát động một cuộc chiến tranh thế giới mới. Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 14
 • 15. Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Chủ nghĩa phát xít xuất hiện và thắng thế ở một số nơi. Chúng thực hành chính sách xâm lược, bành trướng và nô dịch các nước khác, nuôi mưu đồ tiêu diệt Liên Xô và đẩy lùi phong trào cách mạng vô sản đang phát triển mạnh trong nước.  Đại hội VII Quốc tế cộng sản: Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng sản đã được triệu tập tại Mátxcơva từ 25/07 đến 20/08/1935. Tham dự Đại hội có 65 đoàn đại biểu các Đảng cộng sản và công nhân, trong đó có đoàn Đại biểu Đảng cộng sản Đông Dương do đồng chí Lê Hồng Phong dẫn đầu. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đang học tập và nghiên cứu ở Liên Xô cũng được mời dự Đại hội. Đại hội xác định: kẻ thù nguy hiểm trước mắt của giai cấp vô sản và nhân dân lao động thế giới lúc này chưa phải là chủ nghĩa đế quốc nói chung, mà là chủ nghĩa phát xít. Nhiệm vụ trước mắt của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới lúc này chưa phải là đấu tranh lật đổ chủ nghĩa tư bản giành chính quyền mà là chống phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ dân chủ và hoà bình. Để thực hiện nhiệm vụ đó, giai cấp công nhân phải thống nhất hàng ngũ của mình, lập Mặt trận nhân dân rộng rãi chống phát xít và chống chiến tranh. Đối với các nước thuộc địa, nửa thuộc địa, Đại hội khẳng định: vấn đề Mặt trận thống nhất chống đế quốc có một tầm quan trọng đặc biệt. Đại hội đã thông qua Nghị quyết của Ban chấp hành Quốc tế cộng sản tháng 04/1931, công nhận Đảng cộng sản Đông Dương là bộ phận độc lập của Quốc tế cộng sản. Đồng chí Lê Hồng Phong được Đại hội bầu làm ủy viên chính thức Ban chấp hành Quốc tế cộng sản. 1.2.2 Chủ trương và nhận thức mới của Đảng: Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 tác động không chỉ đến đời sống các giai cấp và tầng lớp nhân dân lao động mà cả những nhà tư sản, địa chủ vừa và nhỏ, trong khi đó, bọn cầm quyền phản động thuộc địa vẫn ra sức vơ vét, bóc lột, bóp nghẹt mọi quyền tự do, dân chủ và thi hành những chính sách khủng bố đàn áp phong trào đấu tranh. Thực tế đó làm cho các giai cấp và tầng lớp tuy khác nhau về quyền lợi nhưng đều căm thù giặc sâu sắc, hết thảy đều có nguyện vọng chung trước mắt là đấu tranh đòi quyền sống, tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình Căn cứ tình hình thế giới và thực tiễn nước ta nhất là khi hệ thống tổ chức Đảng và các cơ sở cách mạng của quần chúng đã được khôi phục, trên cơ sở của Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng sản, Ban chấp hành TW Đảng CSĐD đã họp Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai (7/1936), lần thứ ba (3/1937), lần thứ tư (9/1937) và lần thứ năm (3/1938)… nhằm xác định chủ trương mới của Đảng. BCH TW Đảng vạch rõ: “Nhiệm vụ chống đế quốc, chống phong kiến” mà Đảng ta đề ra từ khi mới thành lập đến nay vẫn không thay đổi, nhưng căn cứ vào tình hình mới, thì mục tiêu trước mắt là đấu tranh chống phản động thuộc địa, chống phát xít và chiến tranh, đòi tự do, cơm áo, hoà bình. Kẻ thù chủ yếu trước mắt của nhân dân Đông Dương là bọn phản động thuộc địa và bè lũ tay sai. Tạm thời chưa nêu khẩu hiệu đấu tranh “Đánh đổ đế quốc Pháp” và khẩu hiệu “Tịch thu ruộng đất chia cho dân cày” mà nên “đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hoà bình”. Đồng thời chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân thống nhất phản đế Đông Dương. Về hình thức tổ chức và phương pháp đấu tranh, chủ trương triệt để lợi dụng những khả năng hoạt động hợp pháp và nửa hợp pháp để tuyên truyền, tổ chức quần chúng, đồng thời củng cố và phát triển tổ chức bí mật của Đảng; Kết hợp những hoạt động hợp pháp, nửa hợp pháp với hoạt động bất hợp pháp để phát triển tổ chức của Đảng và Mặt trận, đẩy mạnh phong trào đấu tranh của quần chúng. Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 15
 • 16. Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Nhận thức mới của Đảng về mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ, Đảng ta đưa ra quan điểm “Cuộc dân tộc giải phóng không nhất định phải kết chặt với cuộc cách mạng điền địa. Nghĩa là không thể nói rằng: muốn đánh độ đế quốc cần phải phát triển cách mạng điền địa, muốn giải quyết vấn đề điền địa thì cần phải xác định đánh đổ đế quốc. Lý thuyết ấy có chỗ không xác đáng” và rằng “nếu phát triển cuộc tranh đấu chia đất mà ngăn trở cuộc tranh đấu phản đế thì phải lựa chọn vấn đề nào quan trọng hơn mà giải quyết trước. Nghĩa là chọn địch nhân chính, nguy hiểm nhất, để tập trung lực lượng của một dân tộc mà đánh cho được toàn thắng”8 . Đây là nhận thức mới của BCH TW, nó phù hợp với tinh thần trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và khắc phục những hạn chế của Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930. Như vậy, chủ trương mới của Đảng đã giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa mục tiêu chiến lược và mục tiêu cụ thể trước mắt của cách mạng; các mối quan hệ giữa liên minh công nông và mặt trận đàn kết dân tộc rộng rãi; giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp; giữa CM Đông Dương với CM Pháp và trên thế giới. Các nghị quyết của BCH TW Đảng thời kỳ này đánh dấu bước trưởng thành của Đảng về chính trị và tư tưởng, thể hiện bản lĩnh và tinh thần độc lập tự chủ, sáng tạo của Đảng, mở ra một cao trào mới trong cả nước. 2. Chủ trương đấu tranh cách mạng từ năm 1939 – 1945. 2.1 Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng: 2.1.1 Hoàn cảnh lịch sử mới.  Tình hình thế giới: - Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ. - Mặt trận nhân dân Pháp tan vỡ, Đảng CS Pháp bị đặt ngoài vòng pháp luật. - 6/1940 Đức tấn công Liên xô, tính chất chiến tranh đế quốc thay đổi, chuyển thành chiến tranh bảo vệ hòa bình dân chủ thế giới.  Tình hình trong nước: - Ngay khi chiến tranh bùng nổ, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định cấm tuyên truyền cộng sản, cấm lưu hành, tàng trữ tài liệu cộng sản, đặt Đảng CSĐD ra ngoài vòng pháp luật, giải tán các hội ái hữu, nghiệp đoàn, tịch thu tài sản và đóng cửa các nhà báo, cấm họp chợ, tụ tập đông người… - Thực dân Pháp thi hành chính sách thời chiến trắng trợn, phát xít hóa bộ máy cai trị, thẳng tay đàn áp các phong trào CM của nhân dân, thủ tiêu các quyền tự do dân chủ. - Ban bố lệnh tổng động viên, thực hiện “kinh tế chỉ huy” nhằm tăng cường vơ vét và bóc lột sức người sức của của nhân dân ta phục vụ cho nhu cầu chiến tranh đế quốc. - Ngày 22/9/1940, lợi dung Pháp thu Đức ở Châu Âu, Nhật nhảy vào chiếm Đông Dương, từ đây dân ta chịu cảnh “một cổ hai tròng” Nhật – Pháp. Mâu thuẩn giữa nhân dân ta và đế quốc phát xít càng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. 2.1.2 Chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng. Thông qua 3 kỳ hội nghị TW Đảng (lần thứ sáu 11/1939, lần thứ bảy 11/1940 và lần thứ tám 5/1941), trên cơ sở nhận định khả năng và diễn biến của chiến tranh thế giới thứ hai, căn cứ thực tế trong nước, BCH TW quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược CMVN: - Một là, đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. 8 Đảng CSVN, Văn kiện Đảng, Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tập 6, tr.152 Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 16
 • 17. Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Hai là, thành lập Mặt trận Việt Minh để đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng nhằm mục tiêu giải phóng dân tộc. - Ba là, quyết định xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, coi đó là nhiệm vụ trung tâm của Đảng và nhân dân cả nước trong giai đoạn này. BCH TW Đảng xác định phương châm và hình thái khởi nghĩa “Phải luôn luôn chuẩn bị một lực lượng sẵn sàng, nhằm vào cơ hội thuận tiện hơn cả mà đánh bại quân thù… với lực lượng sẵn có, ta có thể lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa từng phần trong từng địa phương cũng có thể giành sự thắng lợi mà mở đương cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn”9 . 2.1.3 Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược. - Thể hiện tinh thần độc lập tự chủ, sáng tạo của BCH TW Đảng trong việc đề ra nhiều chủ trương đúng đắn. - Là ngọn cờ chỉ đường cho nhân dân ta giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. - Là nguồn gốc dẫn đến thắng lợi của CMT8/1945 2.2 Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền. 2.2.1 Phát động cao trào kháng Nhật cứu nước và đẩy mạnh khởi nghĩa từng phần.  Phát động cao trào kháng Nhật cứu nước : Vào cuối năm 1944 đếu năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai ở châu Âu đi vào giai đoạn kết thúc với phần thắng của lực lượng quân đội Đồng minh. Phát xít Nhật ở Đông Dương hoang mang, lo lắng, trong khi đó mâu thuẫn Pháp – Nhật cũng trở nên gay gắt. Đêm 09/03/1945, Nhật tiến hành cuộc đảo chính lật đổ Pháp. Ngay đêm đó, đồng chí Trường Chinh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng tại Đình Bảng, nhận định: sau đảo chính, phát xít Nhật là kẻ thù chính. Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật - Pháp” trước đây được thay bằng khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật”. Hội nghị Trung ương phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước mạnh mẽ làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa, tổ chức các đội du kích, thành lập căn cứ địa mới, thống nhất các chiến khu, thành lập Ủy ban nhân dân cách mạng.  Đẩy mạnh khởi nghĩa từng phần: Giữa lúc phong trào đang sục sôi khí thế cách mạng, nạn đói đã diễn ra nghiêm trọng ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, Đảng đề ra khẩu hiệu: “Phá kho thóc của Nhật, giải quyết nạn đói”. Khẩu hiệu đã thổi bùng ngọn lửa cách mạng, đã dấy lên được một cao trào cách mạng rộng lớn chưa từng có từ trước tới nay Ngày 15/04/1945, Hội nghị quân sự Bắc Kỳ do Ban Thường vụ Trung ương triệu tập đã họp ở Hiệp Hoà (Bắc Giang). Hội nghị đặt nhiệm vụ quân sự lên trên tất cả các nhiệm vụ cần kíp khác. Hội nghị quyết định thống nhất Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với Cứu quốc quân thành Việt Nam giải phóng quân Ngày 16/04/1945, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị tổ chức Ủy ban dân tộc giải phóng các cấp; chuẩn bị thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam, tức Chính phủ cách mạng lâm thời. Đầu tháng 05/1945, Hồ Chí Minh từ Cao Bằng về Tuyên Quang, chọn Tân Trào làm căn cứ để chỉ đạo phong trào cách mạng cả nước. Theo Chỉ thị của Người, ngày 04/06/1945, khu giải phóng được thành lập bao gồm các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, trở thành căn cứ địa cách 9 Đảng CSVN, Văn kiện Đảng, Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà nội, 2000, tập 7, tr.298 Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 17
 • 18. Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam mạng của cả nước. Trong tháng 5 và tháng 06/1945, các cuộc khởi nghĩa từng phần bùng nổ liên tục, hàng loạt chiến khu mới ra đời. 2.2.2 Chủ trương Tổng khởi nghĩa. Cao trào kháng Nhật, cứu nước bùng lên mạnh mẽ góp phần vào thắng lợi chung của Liên Xô và Đồng minh trong sự nghiệp chống chủ nghĩa phát xít. Ngày 09/05/1945, Đức ký văn bản đầu hàng Liên Xô và Đồng minh không điều kiện. Ngày 09/08/1945, Liên Xô tuyên chiến với Nhật, trong vòng một tuần lễ đã đánh tan đội quân Quan Đông, buộc Nhật phải đầu hàng vào ngày 13/08/1945 và kết thúc cuộc chiến tranh thế giới lần II. Trước sự phát triển nhanh chóng của tình hình, TW Đảng quyết định tổ chức Hội nghị toàn quốc (Tt ngày 13 đến ngày 15 tháng 08/1945) tại Tân Trào. Hội nghị khẳng định: điều kiện tổng khởi nghĩa đã chín muồi, Đảng phải lãnh đạo toàn dân nổi dậy giành chính quyền trong cả nước trước khi quân Đồng minh kéo vào Đông Dương. Việc khởi nghĩa tiến hành theo nguyên tắc tập trung, thống nhất, kịp thời. Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập do đồng chí Trường Chinh làm trưởng ban. Hội nghị đề ra đường lối đối nội, đối ngoại, kiện toàn Ban chấp hành Trung ương để thích ứng với tình hình mới. Được tin Nhật đầu hàng, ngay đêm 13/08/1945, Ủy Ban khởi nghĩa toàn quốc ra Quân lệnh số một hạ lệnh tổng khởi nghĩa. Ngày 16/08/1945, tại Tân Trào, Đại hội quốc dân khai mạc, gồm hơn 60 đại biểu Bắc Trung, Nam tham dự. Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng và 10 chính sách của Việt Minh; quyết định thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Đại hội chọn ra Quốc kỳ, Quốc ca của nước Việt Nam mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong vòng 15 ngày (14-28/8/1945), 25 triệu đồng bào ta đã nhất tề vùng dậy “đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Sức mạnh như triều dâng thác đổ, cuốn sạch lũ cướp nước và bán nước, giành lại độc lập chủ quyền cho dân tộc. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. 2.2.3 Ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc CMT8 năm 1945 .  Ý nghĩa. - Với thắng lợi của cách mạng tháng Tám, nhân dân ta đã đập tan xiềng xích nô lệ của chủ nghĩa đế quốc trong gần một thế kỷ trên đất nước ta, chấm dứt sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế hàng ngàn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, nước ta từ một nước thuộc địa trở thành một đất nước độc lập. Đảng cộng sản Đông Dương từ chỗ hoạt động bí mật trở thành đảng cầm quyền và hoạt động công khai. - Thắng lợi của cách mạng tháng Tám đánh dấu bước phát triển nhảy vọt trong lịch sử tiến hoá của dân tộc Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập tự do và CNXH. - Với thắng lợi của CMT8, Đảng và nhân dân ta đã góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của CN Mác – Lên, cung cấp thêm nhiều kinh ngiệm quý báu cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và giành quyền dân chủ. - CMT8 đã cổ vũ mạnh mẽ nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa đấu tranh chốnng CNĐQ, thực dân giành độc lập tự do.  Nguyên nhân. Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 18
 • 19. Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Cách mạng tháng Tám thắng lợi nổ ra trong bối cảnh quốc tế thuận lợi: kẻ thù trực tiếp của nhân dân ta là phát xít Nhật đã bị Liên Xô và các lực lượng dân chủ thế giới đánh bại. Bọn Nhật ở Đông Dương và tay sai tan rã. - Cách mạng tháng Tám thắng lợi là kết quả tổng hợp của 15 năm đấu tranh của toàn dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã được rèn luyện qua 3 cao trào cách mạng rộng lớn: Cao trào 1930 -1931, Cao trào 1936 -1939, Cao trào 1939 -1945. Quần chúng cách mạng được Đảng tổ chức, lãnh đạo và rèn luyện bằng thực tiễn đấu tranh, trở thành lực lượng chính trị hùng hậu, có lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. - Cách mạng Tháng Tám thắng lợi là do Đảng ta đã chuẩn bị được lực lượng vĩ đại của toàn dân đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh, dựa trên cơ sở liên minh công nông dưới sự lãnh đạo của Đảng. - Đảng là người tổ chức và lãnh đạo cách mạng Tháng Tám thắng lợi vì Đảng có đường lối cách mạng đúng đắn, dày dạn kinh nghiệm đấu tranh, nắm đúng thời cơ và chỉ đạo kiên quyết, khôn khéo, tạo nên sức mạnh tổng hợp áp đảo kẻ thù. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu nhất, quyết định thắng lợi của cách mạng tháng Tám  Bài học kinh nghiệm. - Một là, Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, kết hợp đúng đắn hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến, trong đó nhiệm vụ chống đế quốc là nhiệm vụ chủ yếu nhất, nhiệm vụ chống phong kiến phải phục tùng nhiệm vụ chống đế quốc và được thực hiện từng bước với những khẩu hiệu thích hợp. - Hai là, toàn dân nổi dậy trên nền tảng khối liên minh công - nông. - Ba là, lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ kẻ thù, cô lập cao độ kẻ thù chủ yếu là đế quốc và tay sai phản bội dân tộc, tranh thủ hoặc trung lập những phần tử lừng chừng, làm cho cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi nhanh, gọn, ít đổ máu. - Bốn là, kiên quyết dùng bạo lực cách mạng và biết sử dụng bạo lực cách mạng một cách thích hợp để đập tan bộ máy nhà nước cũ, lập ra bộ máy nhà nước của nhân dân. - Năm là, nắm vững nghệ thuật khởi nghĩa - nghệ thuật chọn đúng thời cơ. - Sáu là, xây dựng Đảng Mác-Lênin vững mạnh đủ sức lãnh đạo tổng khởi nghĩa giành chính quyền. ☻ CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN: 1. Làm rõ tiến trình nhận thức và phát triển đường lối cách mạng Việt Nam của Đảng thời kỳ 1930 – 1945? 2. Phân tích những điểm chính của Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng và những thiếu sót của Hội nghị TƯ lần 1 (10/1930), đặc biệt qua cao trào đấu tranh 1930 – 1935? 3. Phân tích chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng ta ở Hội nghị TƯ 2 (7/1936)? 4. Vì sao tại Hội nghị TƯ 6 (tháng 11/1939), Đảng ta lại quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, tập trung cho vấn đề đánh đổ đế quốc, giành độc lập dân tộc? 5. Bằng thực tế lịch sử hãy phân tích những vấn đề và nội dung để cho thấy sự sáng suốt của Đảng ta ở Hội nghị TƯ 8 (5/1941)? 6. Tại sao Hội ngh5i toàn quốc tại Tân Trào (13-15/8/1945) lại cho rằng: Điều kiện tổng khởi nghĩa đã chín muồn, Đảng phải lãnh đạo toàn dân nổi dậy giành chính quyền trong cả nước trước khi quân Đồng minh kéo vào Đông Dương? 7. Trình bày chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”? Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 19
 • 20. Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 8. Phân tích nguyên nhân, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945? ☻ TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc (chủ biên), Hội nghị Trung ương lần 1 (tháng 10/1930). Xem “Tìm hiểu lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam qua các Đại hội và Hội nghị TW 1930 – 2002”, Nhà xuất bản Lao động, tr.83 – 87. 2. Đại hội lần 1 của Đảng, sđd, tr.103 – 109. 3. Hội nghị Trung ương lần 2 (tháng 7/1936), sđd, tr.121 – 126. 4. Hội nghị Trung ương lần 6 (tháng 11/1939), sđd, tr.161 – 166. 5. Hội nghị Trung ương lần 7 (tháng 11/1940), sđd, tr.167 – 170. 6. Hội nghị Trung ương lần 8 (tháng 5/1941), sđd, tr.203 – 210. 7. Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, sđd, tr.121 – 126. 8. Hội nghị toàn quốc của Đảng, sđd, tr.121 – 126. Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 20
 • 21. Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Chương III ĐƯỜNG LỐI BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG, KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945 – 1975) Số tiết giảng lý thuyết:07 Số tiết tự học: 03 1. Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954). 1.1 Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945 – 1946). 1.1.1 Hoàn cảnh lịch sử nước ta sau cách mạng tháng Tám Sau ngày CMT8, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa phải đối mặt với rất nhiều vấn đề cấp thiết.  Thuận lợi: - Nhân dân từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, tin tưởng và ủng hộ Việt Minh, ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Chính quyền nhân dân được thành lập có hệ thống từ Trung ương đến cơ sở. - Lực lượng vũ trang nhân dân đang phát triển. - Đảng đã trưởng thành và trở thành đảng cầm quyền. - Toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng trong Mặt trận dân tộc thống nhất, quyết tâm giữ vững nền độc lập tự do của dân tộc.  Khó Khăn: - Giặc ngoài, thù trong: + Phía Bắc (từ vĩ tuyến 16 trở ra): 20 vạn quân Tưởng vào chiếm đóng, kéo theo chúng là các tổ chức phản động tay sai Việt quốc, Việt cách. + Phía Nam (từ vĩ tuyến 16 trở vào): gần 10 vạn quân Anh, Pháp lần lượt vào nước ta. Ngày 23/09/1945, quân Anh đồng loã và tiếp tay cho thực dân Pháp đánh chiếm Sài Gòn, Nam Bộ và các tỉnh Nam Trung bộ. + 06 vạn quân Nhật đang chờ giải giáp. + Các tổ chức phản động Việt Quốc, Việt Cách, Đại Việt ráo riết hoạt động. Chúng ra sức lật đổ chính quyền cách mạng ở một số nơi và dựng lên chính quyền phản động ở Móng Cái, Yên Bái, Vĩnh Yên,... - Kinh tế: + Ruộng đất bỏ hoang, công nghiệp đình đốn, nguy cơ nạn đói lần hai đang đe doạ. + Kho bạc chỉ còn 1,2 triệu đồng, quá nửa là tiền rách. + Ngân hàng Đông Dương còn nằm trong tay tư bản Pháp. + Quân Tưởng tung tiền Quan kim vơ vét hàng hoá làm rối loạn thị trường. - Văn hóa: 95% dân số mù chữ, các tệ nạn của chế độ cũ còn lại rất nặng nề. Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 21
 • 22. Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Ngoại giao: Nước VNDCCH chưa được các nước trên thế giới thừa nhận và đặt quan hệ ngoại giao. ⇒ Khó khăn lớn hơn thuận lợi. “Tổ quốc đang lâm nguy, vận mệnh dân tộc như ngàn cân treo sợi tóc”. 1.1.2 Chủ trương “kháng chiến kiến quốc” của Đảng. Trước tình hình mới, Hội nghị BCH TW Đảng đã họp vào ngày 25/11/1945 và ra chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc”. - Xác định tính chất của cách mạng Đông Dương: Vẫn là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Cuộc cách mạng ấy đang tiếp diễn, chưa hoàn thành vì nước ta chưa độc lập hoàn toàn. Chỉ thị đề ra khẩu hiệu: “Dân tộc trên hết,Tổ quốc trên hết”, nhưng không phải là giành độc lập mà là giữ vững độc lập. - Phân tích từng kẻ thù, chỉ ra kẻ thù chính: Là thực dân Pháp xâm lược. + Anh: Quân Anh có mặt từ rất sớm vì sợ ảnh hưởng của cách mạng Việt Nam lan đến các thuộc địa của Anh. Hơn nữa, nhân dân Anh đang phản đối, đòi quân Anh rút khỏi Sài Gòn. Anh không phải là kẻ thù chính. + Tưởng: Vào Đông Dương để kiếm lợi, lại đang cần tập trung lực lượng đối phó với cách mạng Trung Quốc. Tưởng có thể nhường Đông Dương cho Pháp nếu Pháp nhượng cho chúng một số quyền lợi. Tưởng không phải là kẻ thù chính. + Bọn Việt Quốc, Việt Cách, Đại Việt là tay sai, dựa vào đế quốc. Chúng không phải là kẻ thù chính. + Mỹ: Muốn chiếm Đông Dương, nhưng cần lôi kéo Anh, Pháp để chống Liên Xô nên có thể hi sinh quyền lợi bộ phận ở Đông Nam Á. Mỹ chưa phải là kẻ thù chính. + Pháp: Chính phủ Pháp tuyên bố trở lại xâm lược Đông Dương lần thứ hai. Ngày 23/09/1945, Pháp nổ súng đánh chiếm Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ nhằm thực hiện ý đồ trên. Thực dân Pháp là kẻ thù chính, phải tập trung ngọn lửa đấu tranh vào chúng. Phải lập Mặt trận dân tộc thống nhất, thống nhất Mặt trận Việt - Miên - Lào chống Pháp xâm lược. - Nhiệm vụ của nhân dân cả nước: “Củng cố chính quyền, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống nhân dân”10 . Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Trung ương đề ra các công tác cụ thể về nội chính, quân sự, ngoại giao. - Về nội chính; xúc tiến bầu cử Quốc hội, thành lập chính phủ chính thức, lập Hiến pháp, củng cố chính quyền nhân dân. - Về quân sự: động viên lực lượng toàn dân, kiên trì kháng chiến, tổ chức và lãnh đạo kháng chiến lâu dài. - Về ngoại giao: Kiên trì nguyên tắc bình đẳng, tương trợ, thêm bạn bớt thù, thực hiện khẩu hiệu “Hoa - Việt thân thiện” đối với Tưởng, chủ trương “độc lập về chính trị, nhân nhượng về kinh tế” đối với Pháp. ⇒ Chỉ thị giải quyết kịp thời nhiều vấn đề quan trọng về chỉ đạo chiến lược và sách lược cách mạng khôn khéo trong tình thế vô cùng hiểm nghèo của nước nhà. 1.1.3 Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.  Kết quả: 10 Văn kiện Đảng toàn tập, Trích Chỉ thị kháng chiến kiến quốc, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tập 8, tr.26-27 Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 22
 • 23. Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam  Chính trị - quân sự: - Tổng tuyển cử bầu Quốc hội (06/01/1946). - Thành lập chính phủ liên hiệp (02/03/1946). - Thông qua Hiến pháp (09/11/1946). - Thành lập Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Liên - Việt (05/1946). - Xây dựng và phát triển các tổ chức quần chúng. - Quân sự hóa toàn dân, phát triển lực lượng vũ trang. Cuối năm 1946, quân đội thường trực mang tên Quân đội quốc gia Việt Nam có 8 vạn, dân quân tự vệ có gần 1 triệu người. - Ra sắc lệnh giải tán tổ chức Đại Việt (05/09/1945) và lập toà án quân sự trừng bị bọn phản cách mạng.  Về kinh tế: - Tổ chức cứu đói và kêu gọi tăng gia sản xuất. - Bỏ thuế thân và các thứ thuế vô lý, chia ruộng công và giảm tô 25%. - Vận động quyên góp “Tuần lễ vàng” (được 370 kg), “Qũi độc lập” (20 triệu đồng) và phát hành tiền Việt Nam. Từng bước xây dựng nền tài chính độc lập.  Về văn hóa - giáo dục: - Phát động phong trào bình dân học vụ. Trong một năm đã có thêm 2,5 triệu người biết đọc, biết viết. - Xây dựng “Đời sống mới”, bài trừ các tệ nạn xã hội.  Về bảo vệ chính quyền cách mạng: Tổ chức kháng chiến ở miền Nam: - Đảng bộ Nam bộ đã có những quyết định quan trọng lãnh đạo nhân dân kháng chiến, thành lập Ủy ban kháng chiến và phát triển chiến tranh nhân dân. - Trung ương Đảng cử một phái đoàn do đồng chí Hoàng Quốc Việt và nhiều cán bộ tăng cường cho Nam bộ để cùng Đảng bộ Nam bộ chỉ đạo kháng chiến. - Đảng phát động phong trào cả nước hướng về Nam bộ. Hàng vạn thanh niên nô nức lên đường Nam tiến. Thực hiện chính sách hoà hoãn, tranh thủ thời gian chuẩn bị toàn quốc kháng chiến: Hoà với Tưởng (09/1945 - 06/03/1946): tập trung thực lực chống thực dân Pháp, hạn chế sự phá hoại của Tưởng và tay sai. - Những nhân nhượng: + Cung cấp lương thực nuôi quân Tưởng. + Thêm 70 ghế trong Quốc hội và ½ ghế trong Chính phủ cho bọn Việt Quốc, Việt cách. + Ngày 11/11/1945, Đảng tuyên bố “tự giải tán” (thực chất là rút vào hoạt động bí mật), chỉ để lại một bộ phận hoạt động công khai dưới danh hiệu Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác. - Những nguyên tắc: + Đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng. + Giữ vững chính quyền cách mạng. + Nắm chắc công cụ bạo lực cách mạng (quân đội và công an). Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 23
 • 24. Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Kết quả: + Tưởng chấp nhận sự tồn tại của chính quyền cách mạng. + Ta có điều kiện dồn sức để tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam bộ. + Hạn chế đến mức tối đa sự đánh phá của Tưởng và bọn phản động ở miền Bắc nước ta. + Tranh thủ thời gian hoà hoãn để phát triển sản xuất cải thiện đời sống nhân dân. Hoà với Pháp (06/03/1946 - 12/1946): để đuổi Tưởng và tranh thủ thời gian cần thiết để củng cố, chuẩn bị lực lượng. - Ngày 28/02/1946, Pháp và Tưởng ký Hiệp ước Hoa - Pháp ở Trùng khánh. - Ngày 06/03/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký với đại diện Chính phủ Pháp Hiệp định Sơ Bộ với nội dung cụ thể như sau: + Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là quốc gia tự do nằm trong khối liên hiệp Pháp. + Ta chấp nhận 15.000 quân Pháp vào miền Bắc thay thế quân Tưởng. Sau 5 năm phải rút hết về nước; hai bên đình chỉ xung đột ở miền Nam và mở cuộc đàm phán để đi đến ký hiệp định chính thức. - Hội nghị trù bị ở Đà Lạt (04/1946) và Hội nghị ở Fontenebleau (07/09/1946) không đạt kết quả. Ngày 14/09/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký với chính phủ Pháp bản Tạm ước thoả thuận một số điều về quan hệ kinh tế, văn hoá giữa hai nước nhằm tranh thủ thời gian cho quân dân ta có thêm thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới.  Ý nghĩa. - Bảo vệ được nền độc lập của đất nước, giữ vững chính quyền cách mạng; - Xây dựng được những nền móng đầu tiên và cơ bản cho một chế độ mới, chế độ Việt Nam DCCH; - Chuẩn bị được những điều kiện cần thiết, trực tiếp cho cuộc kháng chiến toàn quốc sau đó.  Nguyên nhân thắng lợi. - Đảng đã đánh giá đúng tình hình nước ta sau CMT8, kịp thời đề ra chủ trương kháng chiến kiến quốc; - Xây dựng và phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; - Lợi dụng được mâu thuẩn trong hàng ngũ kẻ thù…  Bài học kinh nghiệm: - Phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân để vượt qua khó khăn và giữ vững chính quyền. - Lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù, chĩa mũi nhọn cách mạng vào kẻ thù chính, hoà hoãn với kẻ thù có thể hoà hoãn. - Tận dụng khả năng hoà hoãn để xây dựng lực lượng, củng cố chính quyền nhân dân, sẵn sàng ứng phó với khả năng chiến tranh lan ra cả nước. 1.2 Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ hai và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946 – 1954). 1.2.1 Hoàn cảnh lịch sử. Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 24
 • 25. Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Sau khi đưa quân ra Bắc, thực dân Pháp mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược trên qui mô lớn và quyết liệt hơn. Ngày 20/11/1946, chúng chiếm Hải Phòng, thị xã Lạng Sơn, Đà Nẵng,... Ngày 17 và 18/12/1946, chúng gây ra vụ thảm sát ở phố Yên Ninh và phố Hàng Bún. Ngày 18/12, chúng gởi tối hậu thư đòi tước vũ khí của tự vệ Hà Nội, đòi kiểm soát an ninh trật tự Thủ đô và đe doạ sẽ hành động vào sáng 20/12/1946. Không thể nhân nhượng thêm nữa, ngày 18 và 19/12/1946, Ban thường vụ Trung ương Đảng họp Hội nghị mở rộng ở Vạn Phúc (Hà Đông), quyết định toàn quốc kháng chiến. 20 giờ đêm 19/12/1946, mệnh lệnh được phát đi, cuộc kháng chiến toàn quốc bắt đầu. Rạng sáng ngày 20/12/1946, Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chi Minh được phát đi trên Đài tiếng nói nhân dân Việt Nam. 1.2.2 Quá trình hình thành và nội dung đường lối  Thuận lợi: Cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp là để bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc và đánh địch trên đất nước mình nên có chính nghĩa, có “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Ta cũng có sự chuẩn bị cần thiết về mọi mặt nên về lâu dài ta sẽ có khả năng đánh thắng quân xâm lược. Trong khi đó, thực dân Pháp cũng có nhiều khó khăn về chính trị, kinh tế, quân sự ở trong nước và tại Đông Dương không dễ gì có thể khắc phục được ngay.  Khó khăn: Tương quan lực lượng quân sự ban đầu yếu hơn địch. Ta bị bao vây bốn phía, chưa được nước nào công nhận giúp đỡ. Còn quân Pháp lại có vũ khí tối tân, đã chiếm đóng được 2 nước Campuchia và Lào cùng một số nơi ở Nam Bộ Việt Nam, có quân đội đứng chân trong các thành thị lớn ở miền Bắc. Xác định đúng thuận lợi và khó khăn là cơ sở để Đảng đề ra đường lối đúng đắn cho cuộc kháng chiến.  Nội dung đường lối kháng chiến được thể hiện tập trung trong 3 văn kiện lớn: Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (20/12/1946) của HCM, Chỉ thị Toàn dân kháng chiến (22/12/1946) của BTV TW Đảng, được phát triển trong tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi (1947) của đồng chí Trường Chinh - Tổng bí thư Đảng. Nêu rõ: - Mục tiêu của kháng chiến: “đánh phản động thực dân Pháp xâm lược; giành thống nhất và độc lập”. - Tính chất của kháng chiến: Trường kỳ kháng chiến, toàn diện kháng chiến. - Nhiệm vụ của kháng chiến: Giải quyết vấn đề dân tộc và dân chủ. Giải phóng dân tộc là yêu cầu cấp thiết. Trọng tâm cải cách dân chủ là từng bước thực hiện người cày có ruộng. - Phương chấm tiến hành kháng chiến: Tiến hành chiến tranh nhân dân, thực hiện kháng chiến là toàn dân, toàn diện, lâu dài và dựa vào sức mình là chính.  Đảng lãnh đạo và tổ chức kháng chiến: Giai đoạn 1947 – 1950: - Với ưu thế chủ động, chúng ta đã giam chân địch trong lòng thành phố gần một tháng trời, hoàn tất việc chuyển cơ quan Đảng, chính phủ, kho tàng… lên căn cứ an toàn. Chiến thắng Việt Bắc (Thu Đông 1947): - Đánh bại chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp, bảo vệ an toàn các cơ quan Đảng, Chính phủ, Mặt trận,… ở căn cứ Việt Bắc. - Thực dân Pháp phải chuyển sang chiến lược đánh lâu dài “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt trị người Việt” và tranh thủ sự giúp đỡ của Mỹ. Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 25
 • 26. Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Chiến thắng Biên Giới (1950): - Thắng lợi vượt xa so với dự kiến; ta diệt và bắt sống 8.300 địch. Vùng giải phóng được mở rộng và nối liền với các nước XHCN. - Các nước XHCN bắt đầu công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nhà nước ta. - Cụôc kháng chiến của ta chuyển từ chiến tranh du kích lên chiến tranh chính quy, kết hợp chiến tranh chính quy và chiến tranh du kích ở trình độ cao hơn.  Sang năm 1951, tình hình quốc tế và cục diện chiến trường Đông Dương có thay đổi lớn: - Sự hình thành và lớn mạnh của các nước xã hội chủ nghĩa, nhất là sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, đã làm thay đổi căn bản tương quan lực lượng trên chiến trường quốc tế có lợi cho hoà bình và cách mạng. - Cuộc kháng chiến của nhân dân 3 nước Đông Dương giành được những thắng lợi quan trọng. - Lợi dụng tìn hình khó khăn, đế quốc Mỹ trực tiếp can thiệp vào Đông Dương, vừa giúp Pháp, vừa tìm cơ hội để hất Pháp. - Thực tiễn của cuộc kháng chiến đòi hỏi Đảng phải ra hoạt động công khai để lãnh đạo kháng chiến. Điều kiện lịch sử đó đặt ra yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh đường lối cách mạng, đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng. Từ ngày 11 đến ngày 19/02/1951, Đại hội Đảng đại biểu lần thứ II của Đảng CSĐD được tiến hành tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang. ĐH đã nhất trí những vấn đề sau: - Tách Đảng bộ ba nước thành ba Đảng riêng. Đảng ta lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam. - Thông qua các văn kiện quan trọng, đặc biệt là Báo cáo chính trị và Chính cương Đảng lao động Việt Nam. Nội dung của Báo cáo chính trị: + Tổng kết phong trào cách mạng thế giới và phong trào cách mạng Việt Nam; dự báo những triển vọng tốt đẹp của nửa thế kỷ sau, rút ra bài học trong 21 năm hoạt động của Đảng. + Khẳng định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là tiêu diệt thực dân Pháp và đánh bại bọn can thiệp Mỹ, giành thống nhất độc lập hoàn toàn và bảo vệ hòa bình thế giới. + Những chính sách và biện pháp tích cực để hoàn thành nhiệm vụ trên: tăng cường lực lượng vũ trang, củng cố các đoàn thể quần chúng, thi đua ái quốc, thi hành chính sách kinh tế thời chiến, thực hiện chính sách ruộng đất, thành lập Mặt trận đoàn kết Việt Nam, Lào, Campuchia, tăng cường đoàn kết quốc tế, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng. Nội dung cơ bản của Chính cương Đảng lao động Việt Nam: + Xã hội Việt Nam hiện nay gồm có 3 tính chất: “dân chủ nhân dân, một phần thuộc địa và nửa phong kiến”. Mâu thuẫn chủ yếu lúc này là mâu thuẫn giữa tính chất DCND với tính chất thuộc địa. + Cách mạng Việt nam có hai đối tượng: Đối tượng chính là đế quốc xâm lược, cụ thể lúc này là đế quốc Pháp và bọn can thiệp Mỹ. Đối tượng phụ là phong kiến, cụ thể lúc này là phong kiến phản động. + Nhiệm vụ cơ bản hiện nay của cách mạng Việt Nam: Đánh đổ đế quốc Pháp xâm lược giành độc lập thống nhất thực sự cho dân tộc; Xóa bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến làm cho người cày có ruộng; phát triển chế độ dân chủ nhân dân. Ba nhiệm vụ Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 26