Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Chương 1.pdf

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Tư tưởng hồ chí minh
Tư tưởng hồ chí minh
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 12 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Chương 1.pdf (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Chương 1.pdf

 1. 1. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TS. Trương Thị Mai Khoa Chính trị - Hành chính ĐHQGTPHCM
 2. 2. TÀI LIỆU BẮT BUỘC
 3. 3. • ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.1. • PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.2. • Ý NGHĨA CỦA VỆC HỌC TẬP MÔN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN 1.3.
 4. 4. 1.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.1.1. • Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh 1.1.2. • Đối tượng và nhiệm vụ của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh 1.1.3. • Mối quan hệ môn học này với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
 5. 5. 1.1.1. • Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh a. Khái niệm tư tưởng b. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh * Khái niệm * Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh
 6. 6. * Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo CN Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại....”.(ĐH XI-2011) (SGK)
 7. 7. * Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh - Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. - Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam. - Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.
 8. 8. - Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. - Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá. - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. - Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. => Cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
 9. 9. 1.1.2. • Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh a. Đối tượng nghiên cứu b. Nhiệm vụ nghiên cứu
 10. 10. 1.1.3. • Mối quan hệ môn học này với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
 11. 11. 1.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.2.1. • Cơ sở phương pháp luận 1.2.2. • Các phương pháp cụ thể
 12. 12. 1.3. Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN 1.3.1. • Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp học tập, công tác cho sinh viên 1.3.2. • Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị

×