Jaskra - jak rozpoznać i leczyć

LEXUMMEDICA
LEXUMMEDICALEXUMMEDICA
JASKRA
- JAK ROZPOZNAĆ I LECZYĆ
              1
CO TO JEST JASKRA?


JASKRA TO SchoRzenie oczu, KtóRe dopRowAdzA do nieodwRAcAlnego
uSzKodzeniA (ZANIKu) neRwu wzRoKowego, KTóRY PRZENOSI bOdźCE śwIETLNE
Z OKA dO móZgu umOżLIwIAJąC wIdZENIE.


Na jaskrę cierpi 67 milionów ludzi na świecie, a ponad 6 milionów jest z tego powodu całkowicie niewidomych.
JAKIE MOGĄ BYĆ PRZYCZYNY JASKRY?

uważa się, że są dwie przyczyny prowadzące do zaniku nerwu wzrokowego (jaskry), pierwszą jest wzrost ciśnienia
śródgałkowego, drugą niedokrwienie nerwu.PRZYCZYNA MEChANICZNA
do wzrostu ciśnienia śródgałkowego dochodzi, gdy na    zaczyna gromadzić się w oku i doprowadza do mecha-
drodze odpływu cieczy wodnistej, wypełniającej gałkę   nicznego ucisku na włókna nerwowe, a w konsekwen-
oczną, znajdzie się jakaś „przeszkoda”. wówczas ciecz   cji do zaniku nerwu wzrokowego.


Szeroki kąt przeSączenia                 zamykający Się kąt przeSączenia
u około 80% chorych na jaskrę występuje tzw. szeroki   w przypadku wąskiego, zamykającego się kąta prze-
kąt przesączania. w tej postaci jaskry ciecz wodnista   sączania (około 20% chorych), droga odpływu cieczy
z trudnością wydostaje się na zewnątrz przez zmienione  wodnistej na zewnątrz może być zablokowana nagle,
chorobowo elementy kąta przesączania. Ciśnienie      zwykle przez tęczówkę, wskutek rozszerzenia się źrenicy.
w oku podnosi się stopniowo, ale powoli - często lata-  Ciśnienie w oku gwałtownie wzrasta, chory odczuwa
mi. Ta postać jaskry jest bezbolesna i nie daje żadnych  silne bóle głowy i oka, któremu towarzyszą zamglenia
objawów - aż do momentu prawie całkowitego znisz-     widzenia, nieraz wymioty.
czenia nerwu wzrokowego.                 w jaskrze z kątem zamykającym się ostrość wzroku jest
w jaskrze z szerokim kątem przesączania, ostrość     chwilowo gorsza, gdy ciśnienie w oku podwyższa się,
wzroku jest przez lata prawidłowa. ubytki w polu wi-   gdy ciśnienie spada - ostrość wzroku poprawia się.
dzenia rozpoczynają się na obszarze centralnych 30°,   Pole widzenia jest początkowo prawidłowe - w stadium
rzadziej na obwodzie pola i zwykle nie są dostrzegane.  zaawansowanym pojawiają się ubytki, by w konse-
Z czasem poszerzają się - obejmując coraz większe     kwencji doprowadzić do rozległego zniszczenia pola
obszary. w fazie końcowej choroby pozostaje tylko     widzenia.
tzw. widzenie skroniowe – ze znacznym ograniczeniem
ostrości wzroku - potem i ono zanika.
ObIE POSTACIE JASKRY PROwAdZą dO ZANIKu NERwu wZROKOwEgO - A w KONSEKwENCJI dO
NIEOdwRACAlNEJ ślEPOtY.www.lexummedica.pl
                                                           2
PRZYCZYNA NACZYNIOwA

Nerw wzrokowy odżywiany jest specjalną siecią naczyń    w tej sytuacji dochodzi do chronicznego niedokrwie-
krwionośnych. Jeżeli naczynia te są w stałym skur-     nia nerwu, zaniku jego włókien, a w konsekwencji do
czu lub są zwężone z powodu zmian miażdżycowych      ślepoty - jednak bez podwyższonego ciśnienia śródgał-
pojawiających się w ich ściankach, nie doprowadzają    kowego.
odpowiedniej ilości krwi do nerwu wzrokowego.
JAK ROZPOZNAĆ JASKRĘ?

Niestety początkowo objawy jaskry bardzo często trudno zauważyć. Jedynym sposobem wczesnego rozpoznania tej
choroby jest regularne badanie wzroku u okulisty.
Jaskrą bardziej zagrożone są osoby posiadające następujące czynniki ryzyka:


dO CZYNNIKów OgóLNYCh                   dO dRugIEJ gRuPY CZYNNIKów
ZALICZAJą SIę m.IN.:                    ZALICZAJą SIę:

+  odzinne skłonności do jaskry              +  krótkowzroczność powyżej -4.0 dioptrii
+  rasa (najbardziej narażona na wystąpienie jaskry    +  podwyższony poziom ciśnienia w oku
  jest rasa czarna)                   +  asymetria w budowie tarczy nerwu wzrokowego
+  wiek po 35 roku życia (ilość chorych wzrasta wraz   +  długotrwałe stosowanie sterydów w postaci kropli
  z wiekiem)                         ocznych
+  niskie ciśnienie ogólne krwi
+  zaburzenia gospodarki tłuszczowej (hipercholeste-
  rolemia/hiperlipidemia)
+  zbyt intensywnie leczone nadciśnienie krwi
+  migreny
+  objawy naczyniowoskurczowe (stale zimne stopy
  i dłonie)
+  stres
+  palenie papierosów

Jeżeli w życiu pacjenta występuje od 1 do 3 ww.
czynników ryzyka, to należy badać oczy 2 razy
w ciągu roku. Jeśli jest ich więcej, trzeba bezzwłocznie
skontaktować się z lekarzem.CZY JASKRA BOlI?

w większości przypadków chorzy na jaskrę nie od-      okresowe zaczerwienienie oczu. Jaskry z bardzo dużym
czuwają bólu. Często występującymi objawami są:      ubytkiem w polu widzenia mogą powodować osłabienie
zmęczenie oczu, uczucie ich „wypychania”, bóle głowy,   ostrości wzroku.
www.lexummedica.pl
                                                          3
lECZENIE JASKRY – metody

Jaskra jest chorobą na całe życie. Istotą i celem     Nie wolno zaprzestać podawania leków nawet, jeśli
leczenia jaskry jest jej zatrzymanie, na możliwie jak   subiektywnie nie zauważa się efektów ich działania.
najwcześniejszym etapie, zanim wystąpią duże ubytki    Przerwanie leczenia może spowodować gwałtowny
w polu widzenia. ubytków tych nie da się już cofnąć,   wzrost ciśnienia i poważne uszkodzenie wzroku
ale można próbować zahamować ich postęp.
Jest kilka metod leczenia jaskry. Jako pierwszy etap   Jeśli leczenie kroplami nie pomaga, a jaskra
stosuje się leczenie zachowawcze, za pomocą kropli    postępuje, można wykonać zabieg LASEROwY
wpuszczanych do oka, których zadaniem jest obniżenie   lub częściej ChIRuRgICZNY, który ma na celu
ciśnienia wewnątrzgałkowego i poprawa ukrwienia      udrożnienie drogi odpływu cieczy wodnistej z oka.
nerwu wzrokowego.                     Takie zabiegi wykonuje się w znieczuleniu miejscowym.MEtOdY ChIRuRGICZNE                    MEtOdY lASEROwE

Głęboka Sklerektomia                   irydotomia laSerem yaG
To jedna z chirurgicznych metod leczenia jaskry. Istotą  Polega na wytworzeniu w tęczówce otworu, który
operacji jest ułatwienie odpływu płynu wytworzonego    umożliwia swobodny przepływ cieczy wodnistej
w oku bez otwierania przedniej komory oka, dzięki     w oku z komory tylnej do przedniej, zapobiega ostremu
czemu zabieg ten jest obarczony małym ryzykiem      zamknięciu kąta w jaskrze wąskiego kąta.
powikłań.
wskazaniem do operacji jest brak możliwości        wskazania do zabiegu:
osiągnięcia obniżenia ciśnienia w inny sposób,
np. stosując krople. O zakwalifikowaniu do zabiegu
                             +  Profilaktyka jaskry wąskiego kąta w drugim oku
decyduje lekarz.                     +  u pacjentów z wąskim kątem, u których wystąpił
Sklerektomia głęboka przeciwwskazana jest w jaskrze      ostry atak jaskry (wg wskazań indywidualnych)
przewlekłej wąskiego kąta i w pierwotnym zamknięciu    +  w jaskrze przewlekłej wąskiego kąta
kąta z powodu braku możliwości osiągnięcia
skutecznego obniżenia ciśnienia ze względów
anatomicznych.

WiSkokanaloStomia
Istota operacji jest podobna jak w przypadku głębokiej
sklerektomii. Zabieg odbywa się bez otwierania
przedniej komory oka.
O zakwalifikowaniu do zabiegu decyduje lekarz
prowadzący pacjenta z jaskrą. Przeciwwskazaniem jest
jaskra przewlekła wąskiego kąta.

metoda ex-preSS
Najnowsza metoda stosowana w chirurgii jaskry.
miniaturowy implant Ex-Press o długości 3 mm
implantowany jest pod płatkiem twardówki w celu
ułatwienia odpływu płynu wewnątrzgałkowego i tym
samym obniżenia ciśnienia w oku.
Operację wykonuje się w przypadku jaskry średnio
i bardziej zaawansowanej, szczególnie u osób
będących po operacji zaćmy. Z tej metody nie mogą
skorzystać pacjenci z jaskrą wąskiego kąta.
www.lexummedica.pl
                                                         4

Recomendados

Webinar neurookulistyczny von
Webinar neurookulistyczny Webinar neurookulistyczny
Webinar neurookulistyczny drnmedJanuszSkrzypec
5.4K views112 Folien
Udar mózgu von
Udar mózguUdar mózgu
Udar mózguAgnieszkaPaturej
2.5K views39 Folien
Lexummedica - poznaj nasze kliniki von
Lexummedica - poznaj nasze klinikiLexummedica - poznaj nasze kliniki
Lexummedica - poznaj nasze klinikiLEXUMMEDICA
1.9K views11 Folien
Challenges And Opportunities With Bio And Nanotech von
Challenges And Opportunities With Bio And NanotechChallenges And Opportunities With Bio And Nanotech
Challenges And Opportunities With Bio And NanotechTim Harper
483 views75 Folien
Laserowa korekcja wad wzroku von
Laserowa korekcja wad wzrokuLaserowa korekcja wad wzroku
Laserowa korekcja wad wzrokuLEXUMMEDICA
575 views5 Folien
21st century innovation von
21st century innovation21st century innovation
21st century innovationTim Harper
569 views35 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Nanomaterials 2010 von
Nanomaterials 2010Nanomaterials 2010
Nanomaterials 2010Tim Harper
739 views109 Folien
Magazyn LEXUMMEDICA - nr 2/2010 von
Magazyn LEXUMMEDICA - nr 2/2010Magazyn LEXUMMEDICA - nr 2/2010
Magazyn LEXUMMEDICA - nr 2/2010LEXUMMEDICA
3.9K views52 Folien
Ulotka refrakcja - LEXUMMEDICA von
Ulotka refrakcja - LEXUMMEDICAUlotka refrakcja - LEXUMMEDICA
Ulotka refrakcja - LEXUMMEDICALEXUMMEDICA
423 views12 Folien
Ulotka zaćma - LEXUMMEDICA von
Ulotka zaćma - LEXUMMEDICAUlotka zaćma - LEXUMMEDICA
Ulotka zaćma - LEXUMMEDICALEXUMMEDICA
338 views12 Folien
Ulotka informacyjna - Co to jest zacma? von
Ulotka informacyjna - Co to jest zacma?Ulotka informacyjna - Co to jest zacma?
Ulotka informacyjna - Co to jest zacma?LEXUMMEDICA
692 views3 Folien
Magazyn - LEXUMMEDICA von
Magazyn - LEXUMMEDICAMagazyn - LEXUMMEDICA
Magazyn - LEXUMMEDICALEXUMMEDICA
1.9K views32 Folien

Destacado(11)

Nanomaterials 2010 von Tim Harper
Nanomaterials 2010Nanomaterials 2010
Nanomaterials 2010
Tim Harper739 views
Magazyn LEXUMMEDICA - nr 2/2010 von LEXUMMEDICA
Magazyn LEXUMMEDICA - nr 2/2010Magazyn LEXUMMEDICA - nr 2/2010
Magazyn LEXUMMEDICA - nr 2/2010
LEXUMMEDICA3.9K views
Ulotka refrakcja - LEXUMMEDICA von LEXUMMEDICA
Ulotka refrakcja - LEXUMMEDICAUlotka refrakcja - LEXUMMEDICA
Ulotka refrakcja - LEXUMMEDICA
LEXUMMEDICA423 views
Ulotka zaćma - LEXUMMEDICA von LEXUMMEDICA
Ulotka zaćma - LEXUMMEDICAUlotka zaćma - LEXUMMEDICA
Ulotka zaćma - LEXUMMEDICA
LEXUMMEDICA338 views
Ulotka informacyjna - Co to jest zacma? von LEXUMMEDICA
Ulotka informacyjna - Co to jest zacma?Ulotka informacyjna - Co to jest zacma?
Ulotka informacyjna - Co to jest zacma?
LEXUMMEDICA692 views
Magazyn - LEXUMMEDICA von LEXUMMEDICA
Magazyn - LEXUMMEDICAMagazyn - LEXUMMEDICA
Magazyn - LEXUMMEDICA
LEXUMMEDICA1.9K views
Komputer - wrog twoich oczu von LEXUMMEDICA
Komputer - wrog twoich oczuKomputer - wrog twoich oczu
Komputer - wrog twoich oczu
LEXUMMEDICA542 views
Kirkstyles - Sustainable, Innovative and Affordable Construction von Tim Harper
Kirkstyles - Sustainable, Innovative and Affordable ConstructionKirkstyles - Sustainable, Innovative and Affordable Construction
Kirkstyles - Sustainable, Innovative and Affordable Construction
Tim Harper3.4K views
Nanotech 101 For Investors von Tim Harper
Nanotech 101 For InvestorsNanotech 101 For Investors
Nanotech 101 For Investors
Tim Harper495 views
Top 10 Emerging Technologies 2013 von Tim Harper
Top 10 Emerging Technologies 2013Top 10 Emerging Technologies 2013
Top 10 Emerging Technologies 2013
Tim Harper4.8K views
Magazyn Lexummedica nr 1(3)/2011 von LEXUMMEDICA
Magazyn Lexummedica nr 1(3)/2011Magazyn Lexummedica nr 1(3)/2011
Magazyn Lexummedica nr 1(3)/2011
LEXUMMEDICA2.5K views

Similar a Jaskra - jak rozpoznać i leczyć

Najlepsze Techniki Stosowane W Prywatnym Leczeniu Jaskry Przez Warszawskich L... von
Najlepsze Techniki Stosowane W Prywatnym Leczeniu Jaskry Przez Warszawskich L...Najlepsze Techniki Stosowane W Prywatnym Leczeniu Jaskry Przez Warszawskich L...
Najlepsze Techniki Stosowane W Prywatnym Leczeniu Jaskry Przez Warszawskich L...CentrumOka
4 views3 Folien
Jaskra von
JaskraJaskra
JaskraJustynaKubiakDobija
86 views1 Folie
Oczy i wady wzroku von
Oczy i wady wzrokuOczy i wady wzroku
Oczy i wady wzrokuguestc35951
4.7K views13 Folien
Zespół Dandy Walkera von
Zespół Dandy WalkeraZespół Dandy Walkera
Zespół Dandy WalkeraAlicja Wujec Kaczmarek
7.3K views41 Folien
gh von
ghgh
ghguest289565
480 views11 Folien
Zaburzenia widzenia obuocznego a soczewki kontaktowe von
Zaburzenia widzenia obuocznego a soczewki kontaktowe Zaburzenia widzenia obuocznego a soczewki kontaktowe
Zaburzenia widzenia obuocznego a soczewki kontaktowe Ewa WJ
2.3K views42 Folien

Similar a Jaskra - jak rozpoznać i leczyć(6)

Najlepsze Techniki Stosowane W Prywatnym Leczeniu Jaskry Przez Warszawskich L... von CentrumOka
Najlepsze Techniki Stosowane W Prywatnym Leczeniu Jaskry Przez Warszawskich L...Najlepsze Techniki Stosowane W Prywatnym Leczeniu Jaskry Przez Warszawskich L...
Najlepsze Techniki Stosowane W Prywatnym Leczeniu Jaskry Przez Warszawskich L...
CentrumOka4 views
Oczy i wady wzroku von guestc35951
Oczy i wady wzrokuOczy i wady wzroku
Oczy i wady wzroku
guestc359514.7K views
Zaburzenia widzenia obuocznego a soczewki kontaktowe von Ewa WJ
Zaburzenia widzenia obuocznego a soczewki kontaktowe Zaburzenia widzenia obuocznego a soczewki kontaktowe
Zaburzenia widzenia obuocznego a soczewki kontaktowe
Ewa WJ2.3K views

Jaskra - jak rozpoznać i leczyć

 • 2. CO TO JEST JASKRA? JASKRA TO SchoRzenie oczu, KtóRe dopRowAdzA do nieodwRAcAlnego uSzKodzeniA (ZANIKu) neRwu wzRoKowego, KTóRY PRZENOSI bOdźCE śwIETLNE Z OKA dO móZgu umOżLIwIAJąC wIdZENIE. Na jaskrę cierpi 67 milionów ludzi na świecie, a ponad 6 milionów jest z tego powodu całkowicie niewidomych. JAKIE MOGĄ BYĆ PRZYCZYNY JASKRY? uważa się, że są dwie przyczyny prowadzące do zaniku nerwu wzrokowego (jaskry), pierwszą jest wzrost ciśnienia śródgałkowego, drugą niedokrwienie nerwu. PRZYCZYNA MEChANICZNA do wzrostu ciśnienia śródgałkowego dochodzi, gdy na zaczyna gromadzić się w oku i doprowadza do mecha- drodze odpływu cieczy wodnistej, wypełniającej gałkę nicznego ucisku na włókna nerwowe, a w konsekwen- oczną, znajdzie się jakaś „przeszkoda”. wówczas ciecz cji do zaniku nerwu wzrokowego. Szeroki kąt przeSączenia zamykający Się kąt przeSączenia u około 80% chorych na jaskrę występuje tzw. szeroki w przypadku wąskiego, zamykającego się kąta prze- kąt przesączania. w tej postaci jaskry ciecz wodnista sączania (około 20% chorych), droga odpływu cieczy z trudnością wydostaje się na zewnątrz przez zmienione wodnistej na zewnątrz może być zablokowana nagle, chorobowo elementy kąta przesączania. Ciśnienie zwykle przez tęczówkę, wskutek rozszerzenia się źrenicy. w oku podnosi się stopniowo, ale powoli - często lata- Ciśnienie w oku gwałtownie wzrasta, chory odczuwa mi. Ta postać jaskry jest bezbolesna i nie daje żadnych silne bóle głowy i oka, któremu towarzyszą zamglenia objawów - aż do momentu prawie całkowitego znisz- widzenia, nieraz wymioty. czenia nerwu wzrokowego. w jaskrze z kątem zamykającym się ostrość wzroku jest w jaskrze z szerokim kątem przesączania, ostrość chwilowo gorsza, gdy ciśnienie w oku podwyższa się, wzroku jest przez lata prawidłowa. ubytki w polu wi- gdy ciśnienie spada - ostrość wzroku poprawia się. dzenia rozpoczynają się na obszarze centralnych 30°, Pole widzenia jest początkowo prawidłowe - w stadium rzadziej na obwodzie pola i zwykle nie są dostrzegane. zaawansowanym pojawiają się ubytki, by w konse- Z czasem poszerzają się - obejmując coraz większe kwencji doprowadzić do rozległego zniszczenia pola obszary. w fazie końcowej choroby pozostaje tylko widzenia. tzw. widzenie skroniowe – ze znacznym ograniczeniem ostrości wzroku - potem i ono zanika. ObIE POSTACIE JASKRY PROwAdZą dO ZANIKu NERwu wZROKOwEgO - A w KONSEKwENCJI dO NIEOdwRACAlNEJ ślEPOtY. www.lexummedica.pl 2
 • 3. PRZYCZYNA NACZYNIOwA Nerw wzrokowy odżywiany jest specjalną siecią naczyń w tej sytuacji dochodzi do chronicznego niedokrwie- krwionośnych. Jeżeli naczynia te są w stałym skur- nia nerwu, zaniku jego włókien, a w konsekwencji do czu lub są zwężone z powodu zmian miażdżycowych ślepoty - jednak bez podwyższonego ciśnienia śródgał- pojawiających się w ich ściankach, nie doprowadzają kowego. odpowiedniej ilości krwi do nerwu wzrokowego. JAK ROZPOZNAĆ JASKRĘ? Niestety początkowo objawy jaskry bardzo często trudno zauważyć. Jedynym sposobem wczesnego rozpoznania tej choroby jest regularne badanie wzroku u okulisty. Jaskrą bardziej zagrożone są osoby posiadające następujące czynniki ryzyka: dO CZYNNIKów OgóLNYCh dO dRugIEJ gRuPY CZYNNIKów ZALICZAJą SIę m.IN.: ZALICZAJą SIę: + odzinne skłonności do jaskry + krótkowzroczność powyżej -4.0 dioptrii + rasa (najbardziej narażona na wystąpienie jaskry + podwyższony poziom ciśnienia w oku jest rasa czarna) + asymetria w budowie tarczy nerwu wzrokowego + wiek po 35 roku życia (ilość chorych wzrasta wraz + długotrwałe stosowanie sterydów w postaci kropli z wiekiem) ocznych + niskie ciśnienie ogólne krwi + zaburzenia gospodarki tłuszczowej (hipercholeste- rolemia/hiperlipidemia) + zbyt intensywnie leczone nadciśnienie krwi + migreny + objawy naczyniowoskurczowe (stale zimne stopy i dłonie) + stres + palenie papierosów Jeżeli w życiu pacjenta występuje od 1 do 3 ww. czynników ryzyka, to należy badać oczy 2 razy w ciągu roku. Jeśli jest ich więcej, trzeba bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem. CZY JASKRA BOlI? w większości przypadków chorzy na jaskrę nie od- okresowe zaczerwienienie oczu. Jaskry z bardzo dużym czuwają bólu. Często występującymi objawami są: ubytkiem w polu widzenia mogą powodować osłabienie zmęczenie oczu, uczucie ich „wypychania”, bóle głowy, ostrości wzroku. www.lexummedica.pl 3
 • 4. lECZENIE JASKRY – metody Jaskra jest chorobą na całe życie. Istotą i celem Nie wolno zaprzestać podawania leków nawet, jeśli leczenia jaskry jest jej zatrzymanie, na możliwie jak subiektywnie nie zauważa się efektów ich działania. najwcześniejszym etapie, zanim wystąpią duże ubytki Przerwanie leczenia może spowodować gwałtowny w polu widzenia. ubytków tych nie da się już cofnąć, wzrost ciśnienia i poważne uszkodzenie wzroku ale można próbować zahamować ich postęp. Jest kilka metod leczenia jaskry. Jako pierwszy etap Jeśli leczenie kroplami nie pomaga, a jaskra stosuje się leczenie zachowawcze, za pomocą kropli postępuje, można wykonać zabieg LASEROwY wpuszczanych do oka, których zadaniem jest obniżenie lub częściej ChIRuRgICZNY, który ma na celu ciśnienia wewnątrzgałkowego i poprawa ukrwienia udrożnienie drogi odpływu cieczy wodnistej z oka. nerwu wzrokowego. Takie zabiegi wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. MEtOdY ChIRuRGICZNE MEtOdY lASEROwE Głęboka Sklerektomia irydotomia laSerem yaG To jedna z chirurgicznych metod leczenia jaskry. Istotą Polega na wytworzeniu w tęczówce otworu, który operacji jest ułatwienie odpływu płynu wytworzonego umożliwia swobodny przepływ cieczy wodnistej w oku bez otwierania przedniej komory oka, dzięki w oku z komory tylnej do przedniej, zapobiega ostremu czemu zabieg ten jest obarczony małym ryzykiem zamknięciu kąta w jaskrze wąskiego kąta. powikłań. wskazaniem do operacji jest brak możliwości wskazania do zabiegu: osiągnięcia obniżenia ciśnienia w inny sposób, np. stosując krople. O zakwalifikowaniu do zabiegu + Profilaktyka jaskry wąskiego kąta w drugim oku decyduje lekarz. + u pacjentów z wąskim kątem, u których wystąpił Sklerektomia głęboka przeciwwskazana jest w jaskrze ostry atak jaskry (wg wskazań indywidualnych) przewlekłej wąskiego kąta i w pierwotnym zamknięciu + w jaskrze przewlekłej wąskiego kąta kąta z powodu braku możliwości osiągnięcia skutecznego obniżenia ciśnienia ze względów anatomicznych. WiSkokanaloStomia Istota operacji jest podobna jak w przypadku głębokiej sklerektomii. Zabieg odbywa się bez otwierania przedniej komory oka. O zakwalifikowaniu do zabiegu decyduje lekarz prowadzący pacjenta z jaskrą. Przeciwwskazaniem jest jaskra przewlekła wąskiego kąta. metoda ex-preSS Najnowsza metoda stosowana w chirurgii jaskry. miniaturowy implant Ex-Press o długości 3 mm implantowany jest pod płatkiem twardówki w celu ułatwienia odpływu płynu wewnątrzgałkowego i tym samym obniżenia ciśnienia w oku. Operację wykonuje się w przypadku jaskry średnio i bardziej zaawansowanej, szczególnie u osób będących po operacji zaćmy. Z tej metody nie mogą skorzystać pacjenci z jaskrą wąskiego kąta. www.lexummedica.pl 4