Anzeige
Experimental_Devices.pdf
Experimental_Devices.pdf
Experimental_Devices.pdf
Experimental_Devices.pdf
Anzeige
Experimental_Devices.pdf
Experimental_Devices.pdf
Experimental_Devices.pdf
Experimental_Devices.pdf
Experimental_Devices.pdf
Anzeige
Experimental_Devices.pdf
Experimental_Devices.pdf
Nächste SlideShare
Biofeedback temperatureBiofeedback temperature
Wird geladen in ... 3
1 von 11
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Experimental_Devices.pdf

 1. ‫ניסוי‬ ‫ומערכות‬ ‫דיגום‬ ‫שיטות‬ I - ‫המדידה‬ ‫משכיר‬ : ‫אלקטרוני‬ ‫משקל‬ ) Exp-1, Exp-3 ( ‫איור‬ 1 : ‫משקל‬ ‫איבוד‬ ‫בעזרת‬ ‫טרנספירציה‬ ‫מדידת‬ ‫מערכת‬ ) Exp-3 .( ‫ממתמר‬ ‫בנוי‬ ‫האלקטרוני‬ ‫המשקל‬ , ‫המת‬ ‫על‬ ‫כוח‬ ‫הפעלת‬ ‫עם‬ ‫מוליכותם‬ ‫את‬ ‫המשנים‬ ‫נגדים‬ ‫מולחמים‬ ‫בו‬ ‫מר‬ , ‫החשמלי‬ ‫המתח‬ ‫הוא‬ ‫למשקל‬ ‫כמדד‬ ‫שמשמש‬ ‫כשמה‬ , ‫המתמר‬ ‫דרך‬ ‫הזורם‬ ‫הזרם‬ ‫של‬ . ‫את‬ ‫לתרגם‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫משקל‬ ‫של‬ ‫לערכים‬ ‫החשמלי‬ ‫המתח‬ ‫ערכי‬ , ‫ידועים‬ ‫משקלים‬ ‫בעזרת‬ ‫כיול‬ ‫נעשה‬ . ‫האלקטרוניים‬ ‫המשקלים‬ ‫נתונים‬ ‫קורה‬ ‫למכשיר‬ ‫מחוברים‬ , ‫שניות‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫זמן‬ ‫בפרקי‬ ‫הסיגנל‬ ‫את‬ ‫הדוגם‬ , ‫הנתוני‬ ‫את‬ ‫ושומר‬ ‫ם‬ ‫במחשב‬ . ‫קבוע‬ ‫בגובה‬ ‫נגירה‬ ‫צינור‬ ‫עם‬ ‫פלסטיק‬ ‫קופסת‬ ‫בתוך‬ ‫המשקל‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫הצמח‬ , ‫העליון‬ ‫כשהחלק‬ ‫של‬ ‫שבעציץ‬ ‫האדמה‬ ‫או‬ ‫הקופסא‬ ‫מתחתית‬ ‫מים‬ ‫של‬ ‫התאדות‬ ‫למניעת‬ ‫מכוסה‬ ‫הקופסא‬ . 1
 2. ‫האלקטרונית‬ ‫המערכת‬ ‫רעשים‬ , ‫המדידה‬ ‫מערכת‬ ‫ודיוק‬ ‫הפרדה‬ ‫יכולת‬ ‫דיגיטלי‬ ‫לערך‬ ‫אנאלוגי‬ ‫חשמלי‬ ‫סיגנל‬ ‫מתרגמת‬ ‫האלקטרונית‬ ‫המדידה‬ ‫מערכת‬ ) ‫במחש‬ ‫להישמר‬ ‫שיכול‬ ‫ב‬ .( ‫המכשיר‬ ‫ודיוק‬ ‫ההפרדה‬ ‫ליכולת‬ ‫בהתאם‬ ‫אקראיות‬ ‫בטעויות‬ ‫מלווה‬ ‫הסיגנל‬ ‫הפיכת‬ ‫תהליך‬ . ‫בע‬ ‫מכשיר‬ ‫יכולת‬ ‫ל‬ ‫של‬ ‫הפרדה‬ 12 ‫עד‬ ‫סיגנל‬ ‫של‬ ‫קריאה‬ ‫ויכולת‬ ‫ביט‬ 5 ‫וולט‬ , ‫של‬ ‫הפרדה‬ ‫יכולת‬ ‫בעל‬ ‫הוא‬ = 1 mV 5 / 2 12 . ‫אם‬ ‫ההפרדה‬ ‫מיכולת‬ ‫קטנים‬ ‫החיישן‬ ‫על‬ ‫החלים‬ ‫השינויי‬ , ‫ינדוד‬ ‫והערך‬ ‫יקלטו‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫אקראית‬ ‫גב‬ ‫בתוך‬ ‫יכולת‬ ‫ולות‬ ‫ההפרדה‬ . ‫איור‬ 2 : ‫שונות‬ ‫הפרדה‬ ‫ביכולות‬ ‫קבוע‬ ‫משקל‬ ‫עם‬ ‫ממאוזניים‬ ‫קריאה‬ ‫ההפרדה‬ ‫ביכולת‬ ‫העלייה‬ ‫עם‬ ‫יורד‬ ‫מהמדידה‬ ‫המתקבל‬ ‫הרעש‬ . ‫מ‬ ‫מספר‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫חשבוני‬ ‫ממוצע‬ ‫ביצוע‬ ‫עם‬ ‫סויים‬ ‫הדיוק‬ ‫את‬ ‫להגביר‬ ‫ניתן‬ ‫נקודות‬ ‫של‬ , ‫של‬ ‫לגודל‬ ‫עד‬ + - ‫לכך‬ ‫מעבר‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫אחת‬ ‫הפרדה‬ ‫יכולת‬ , ‫עקב‬ ‫אק‬ ‫ראיות‬ ‫הטעות‬ . 2
 3. ‫הרעשים‬ ‫של‬ ‫מדוייק‬ ‫אומדן‬ , ‫של‬ ‫מקסימלית‬ ‫הפרדה‬ ‫ליכולת‬ ‫מכוון‬ ‫כשהמכשיר‬ 24 ‫ביט‬ , ‫בסעיף‬ ‫נעשה‬ IV ‫של‬ " ‫נתונים‬ ‫ניתוח‬ ‫שיטות‬ ." ‫מהירים‬ ‫יחסית‬ ‫הם‬ ‫בכלל‬ ‫שרעשים‬ ‫הנחה‬ ‫מנקודת‬ ‫נצא‬ ) ‫שניות‬ ‫של‬ ‫טווח‬ ( ‫ושנ‬ ‫ויי‬ ‫ארוכה‬ ‫יותר‬ ‫זמן‬ ‫בסקלת‬ ‫הם‬ ‫מחפשים‬ ‫שאנחנו‬ ‫משקל‬ – ‫דקות‬ ‫עשרות‬ ‫או‬ ‫דקות‬ ‫של‬ . ‫של‬ ‫הזמן‬ ‫פרקי‬ ‫הם‬ ‫אלו‬ ‫פיזיולוגיות‬ ‫תגובות‬ . II - ‫המדידה‬ ‫מכשיר‬ : ‫נישאת‬ ‫פוטוסינטזה‬ ‫מערכת‬ ) Exp-4 ( 3
 4. ‫איור‬ 3 : LI6400 , ‫נישאת‬ ‫פוטוסינטזה‬ ‫מערכת‬ , ‫סכימטי‬ ‫תרשים‬ . ‫נוסף‬ ‫מכשיר‬ ‫בעזרת‬ ‫טרנספירציה‬ ‫נמדוד‬ , LI6400 , ‫נישאת‬ ‫פוטוסינטזה‬ ‫מערכת‬ . ‫הבדלים‬ ‫מודדת‬ ‫המערכת‬ ‫בודד‬ ‫צמח‬ ‫עלה‬ ‫נמצא‬ ‫בו‬ ‫אטום‬ ‫מדידה‬ ‫תא‬ ‫דרך‬ ‫הזורם‬ ‫אוויר‬ ‫של‬ ‫בלחות‬ . ‫האוויר‬ ‫בין‬ ‫הלחות‬ ‫הבדלי‬ ‫לתא‬ ‫הנכנס‬ ‫לחות‬ ‫חיישני‬ ‫שני‬ ‫מקריאות‬ ‫מחושבים‬ ‫ממנו‬ ‫והיוצא‬ , ‫המדידה‬ ‫בתא‬ ‫הממוקמים‬ . ‫מודד‬ ‫המכשיר‬ ‫במקביל‬ ‫את‬ ‫הפחמן‬ ‫קיבוע‬ ‫קצב‬ , ‫העלה‬ ‫טמפרטורת‬ ‫ואת‬ . ‫המדידה‬ ‫בתא‬ ‫הסביבה‬ ‫תנאיי‬ ‫את‬ ‫חלקית‬ ‫לקבוע‬ ‫ניתן‬ , ‫כגו‬ ‫רמות‬ ‫ן‬ ‫תאורה‬ , ‫מסויימת‬ ‫וברמה‬ ‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫ריכוז‬ – ‫האוויר‬ ‫לחות‬ ‫את‬ . ‫מהניסויים‬ ‫בחלק‬ , ‫זו‬ ‫במערכת‬ ‫השתמשנו‬ ‫המשקל‬ ‫למערכת‬ ‫במקביל‬ . ‫הניסוי‬ ‫מערכות‬ ‫ניסוי‬ ‫מערכת‬ Exp-1 : ‫מתמר‬ ‫עם‬ ‫אלקטרוניים‬ ‫משקלים‬ 1040 ‫של‬ Tedea - Vishay , 30 ‫ק‬ " ‫מקסימלי‬ ‫משקל‬ ‫ג‬ ‫נתונים‬ ‫אוגר‬ CR10 , Campbell Sc A : ‫הנתונים‬ ‫לאוגר‬ ‫ישירות‬ ‫מחוברים‬ ‫המשקלים‬ , ‫של‬ ‫אירור‬ ‫זרם‬ ‫המספק‬ 5 ‫וולט‬ . B : ‫של‬ ‫סיגנל‬ ‫מכפל‬ ‫דרך‬ ‫הנתונים‬ ‫לאוגר‬ ‫מחוברים‬ ‫המשקלים‬ 32 ‫ערוצים‬ Campbell Sc , ‫אירור‬ ‫זרם‬ ‫המספק‬ ‫של‬ 10 ‫וולט‬ . ‫ניסוי‬ ‫מערכת‬ Exp-2 : ‫נתונים‬ ‫קורא‬ LabJack U3 , ‫אישי‬ ‫למחשב‬ ‫מחובר‬ ‫תאורה‬ ‫חיישני‬ SiloniX ‫הנתונים‬ ‫לקורא‬ ‫המחוברים‬ 4
 5. ‫ניסוי‬ ‫מערכת‬ Exp-3 : ‫מתמר‬ ‫עם‬ ‫אלקטרוניים‬ ‫משקלים‬ 1040 ‫של‬ Tedea - Vishay , 15 ‫ק‬ " ‫מקסימלי‬ ‫משקל‬ ‫ג‬ ‫נתונים‬ ‫איסוף‬ ‫מערכת‬ LabJack UE9 ‫אישי‬ ‫למחשב‬ ‫המחוברת‬ ‫ולחות‬ ‫טמפרטורה‬ ‫חיישן‬ Electronic Innovations EI1050 ‫נתונים‬ ‫איסוף‬ ‫מערכת‬ ‫לאותה‬ ‫המחובר‬ ‫ניסוי‬ ‫מערכת‬ Exp-4 : ‫נישאת‬ ‫פוטוסינטזה‬ ‫מדידת‬ ‫מערכת‬ Li - Cor LI6400 ‫המדידה‬ ‫תאי‬ : A : Blue – Red LED B : Floirimeter C : Clear-Top D : Arabidopsis chamber ‫של‬ ‫הפעולה‬ ‫מצבי‬ LI6400 : ‫הפעולה‬ ‫מצב‬ ‫סופח‬ 2 CO ‫סופח‬ O 2 H ‫פנימית‬ ‫תאורה‬ ‫טמפרטורה‬ ‫ווסות‬ ‫ריכוז‬ 2 CO 1 ‫תוק‬ ‫תוק‬ ‫קיימת‬ ‫לא‬ ‫תוק‬ ‫סביבה‬ 2 ‫גע‬ ‫גע‬ uE500 ‫תוק‬ 400 3 ‫גע‬ ‫גע‬ ‫קיימת‬ ‫לא‬ ‫גע‬ ‫משתנה‬ 4 ‫גע‬ ‫גע‬ ‫גע‬ ‫תוק‬ ‫משנה‬ ‫הניסויים‬ ‫נעשו‬ ‫בה‬ ‫הסביבה‬ ‫פירוט‬ ‫ניסוי‬ ‫סביבת‬ Env-1 : ‫טרנסגנית‬ ‫חממה‬ B12 . ‫טבעית‬ ‫תאורה‬ ‫עם‬ ‫טמפרטורה‬ ‫מבוקרת‬ ‫חממה‬ . ‫אינה‬ ‫טמפרטורה‬ ‫שבקרת‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫הקרינהף‬ ‫מעוצמת‬ ‫גם‬ ‫מושפעת‬ ‫הצמחים‬ ‫של‬ ‫העלים‬ ‫טמפרטורת‬ ‫וכן‬ ‫לגמרי‬ ‫קבועה‬ ‫טמפרטורה‬ ‫מחזיקה‬ ‫קבועה‬ ‫לא‬ ‫שהיא‬ . ‫ניסוי‬ ‫סביבת‬ Env-2 : 5
 6. ‫אקלים‬ ‫מבוקר‬ ‫חדר‬ . ‫תאורה‬ : ‫הליד‬ ‫מטאל‬ ‫נורת‬ 400 ‫וואט‬ ) Osram ( ‫קרינה‬ ‫מחזיק‬ ‫רפלקטור‬ ‫עם‬ . ‫חימום‬ ‫במצב‬ ‫תמידית‬ ‫המופעל‬ ‫מזגן‬ ‫בעזרת‬ ‫נעשית‬ ‫האקלים‬ ‫בקרת‬ / ‫קירור‬ . ‫ניסוי‬ ‫סביבת‬ Env-3 : ‫ומים‬ ‫קרקע‬ ‫חממת‬ . ‫ע‬ ‫טמפרטורה‬ ‫בקרת‬ ‫עם‬ ‫חממה‬ " ‫סולר‬ ‫ותנור‬ ‫מאווררים‬ ‫י‬ . ‫גדולות‬ ‫תנודות‬ ‫ישנן‬ ‫בטמפרטורה‬ , ‫הקרינה‬ ‫ועוצמת‬ ‫לחות‬ . ‫ניסוי‬ ‫סביבת‬ Env-4 : ‫מורריס‬ ‫חממת‬ . ‫ע‬ ‫אקלים‬ ‫בקרת‬ " ‫טבעית‬ ‫וקרינה‬ ‫מאוורר‬ ‫י‬ . ‫ניסוי‬ ‫סביבת‬ Env-5 : ‫אקלים‬ ‫מבוקר‬ ‫חדר‬ ) ‫ארבידופסיס‬ ‫חדר‬ .( ‫ולחות‬ ‫טמפרטורה‬ ‫מבוקר‬ . ‫פלורוסנט‬ ‫תאורת‬ . ‫שנחקרו‬ ‫הצמחים‬ ‫זני‬ Pl-1 : Ailsa Craig wt Tomato Pl-2 : M82 wt Tomato Pl-3 : ‫מזן‬ ‫חמניה‬ " ‫שלי‬ " , ‫גנטיקס‬ ‫הזרע‬ . Pl-4 : Arabidopsis Columbia wt . ‫הניסויים‬ ‫פירוט‬ ‫ל‬ ‫קישורים‬ ‫בצורת‬ ‫הבאה‬ ‫בטבלה‬ ‫מפורטים‬ ‫בעבודה‬ ‫איור‬ ‫כל‬ ‫לפי‬ ‫הניסויים‬ ‫נתוני‬ ‫פירוט‬ ‫מפורט‬ ‫תוכן‬ ‫ב‬ " ‫ניסוי‬ ‫ומערכות‬ ‫דיגום‬ ‫שיטות‬ ." ‫פרק‬ ‫איור‬ ‫מערכת‬ ‫סביבה‬ ‫צמחים‬ ‫נוספים‬ ‫פרטים‬ ‫חישובים‬ 6
 7. ‫ניתוח‬ ‫שיטות‬ ‫נתונים‬ 1 - 12 Exp-3 Env-4 Pl-1 , ‫בגיל‬ ‫כ‬ - 60 ‫יום‬ ‫כל‬ ‫דיגום‬ 10 ‫ש‬ ' ‫גולמי‬ ‫נתונים‬ ‫ים‬ ‫ב‬ ‫עובדו‬ - Calc-3, 15 ‫שאר‬ ‫החישובים‬ ‫בפרק‬ ‫מפורטים‬ ‫דיגום‬ ‫שיטות‬ ‫ניס‬ ‫ומערכות‬ ‫וי‬ 2 Exp-3 Env-4 ‫צמחים‬ ‫ללא‬ ‫נייח‬ ‫משקל‬ 1.5 ‫ק‬ " ‫ג‬ ‫כל‬ ‫דיגום‬ 1 ‫ש‬ ' ‫עיבוד‬ ‫ללא‬ ‫יחסים‬ ‫טרנספירציה‬ - ‫קרינה‬ ‫פוטוסונטטית‬ ‫פעילה‬ 1,2,14,13 Exp-4C-1 Env-4 Pl-1 , ‫בגיל‬ ‫כ‬ - 60 ‫יום‬ ‫השקייה‬ ‫ללא‬ ‫הניסוי‬ ‫במהלך‬ ‫כל‬ ‫דיגום‬ 2 ‫ד‬ ' ‫עיבוד‬ ‫ללא‬ ‫יחסים‬ ‫טרנספירציה‬ - ‫קרינה‬ ‫פוטוסונטטית‬ ‫פעילה‬ 3,6 Exp-4C-1 Env-4 Pl-1 , ‫בגיל‬ ‫כ‬ - 60 ‫יום‬ ‫השקייה‬ ‫ללא‬ ‫הניסו‬ ‫במהלך‬ ‫כל‬ ‫דיגום‬ 2 ‫ד‬ ' Calc-6 ‫יחסים‬ ‫טרנספירציה‬ - ‫קרינה‬ ‫פוטוסונטטית‬ ‫פעילה‬ 4 Exp-4C-1 Env-4 Pl-1 , ‫בגיל‬ ‫כ‬ - 60 ‫יום‬ ‫השקייה‬ ‫ללא‬ ‫הניסוי‬ ‫במהלך‬ ‫כל‬ ‫דיגום‬ 2 ‫ד‬ ' Calc-2 Calc-5,6 ‫יחסים‬ ‫טרנספירציה‬ - ‫קרינה‬ ‫פוטוסונטטית‬ ‫פעילה‬ 5,7 Exp-4C-1 Env-4 Pl-1 , ‫בגיל‬ ‫כ‬ - 60 ‫יום‬ ‫השקייה‬ ‫ללא‬ ‫הניסוי‬ ‫במהלך‬ ‫כל‬ ‫דיגום‬ 2 ‫ד‬ ' Calc-5,6 Calc-7 7
 8. ‫יחסים‬ ‫טרנספירציה‬ - ‫קרינה‬ ‫פוטוסונטטית‬ ‫פעילה‬ 8 Exp-4C - 1 Exp-3 Env-4 Pl-1 , ‫בגיל‬ ‫כ‬ - 60 ‫יום‬ ‫השקייה‬ ‫ללא‬ ‫הניסוי‬ ‫במהלך‬ ‫כל‬ ‫דיגום‬ 2 ‫ד‬ ' ‫כל‬ ‫דיגום‬ 10 ‫ש‬ ' Exp-4 ‫ללא‬ ‫עיבוד‬ Exp-3 Calc3,15 Calc-2 Calc-5,6 ‫יחסים‬ ‫טרנספירציה‬ - ‫קרינה‬ ‫פוטוסונטטית‬ ‫פעילה‬ 9 Exp-4C - 1 Exp-3 Env-4 Pl-1 , ‫בגיל‬ ‫כ‬ - 60 ‫יום‬ ‫השקייה‬ ‫ללא‬ ‫הניסוי‬ ‫במהלך‬ ‫כל‬ ‫דיגום‬ 2 ‫ד‬ ' ‫כל‬ ‫דיגום‬ 10 ‫ש‬ ' Calc-8 ‫יחסים‬ ‫טרנספירציה‬ - ‫קרינה‬ ‫פוטוסונטטית‬ ‫פעילה‬ 10 , 11 Exp-4C - 1 Exp-3 Env-4 Pl-1 , ‫בגיל‬ ‫כ‬ - 60 ‫יום‬ ‫השקייה‬ ‫ללא‬ ‫הניסוי‬ ‫במהלך‬ ‫כל‬ ‫דיגום‬ 2 ‫ד‬ ' ‫כל‬ ‫דיגום‬ 10 ‫ש‬ ' Calc-5,6 Calc-7 ‫יחסים‬ ‫טרנספירציה‬ - ‫קרינה‬ ‫פוטוסונטטית‬ ‫פעילה‬ 12 Exp-4C - 1 Exp-3 Env-4 Pl-1 , ‫בגיל‬ ‫כ‬ - 60 ‫יום‬ ‫השקייה‬ ‫ללא‬ ‫הניסוי‬ ‫במהלך‬ ‫כל‬ ‫דיגום‬ 2 ‫ד‬ ' ‫כל‬ ‫דיגום‬ 10 ‫ש‬ ' ‫עיבוד‬ ‫ללא‬ ‫יחסים‬ ‫טרנספירציה‬ - ‫קרינה‬ ‫פוטוסונטטית‬ ‫פעילה‬ 15 Exp-3 Env-4 Pl-1 , ‫בגיל‬ ‫כ‬ - 60 ‫יום‬ ‫כל‬ ‫דיגום‬ 10 ‫ש‬ ' Calc3, 15 Calc-2 ‫יחסים‬ ‫טרנספירציה‬ - ‫קרינה‬ ‫פוטוסונטטית‬ ‫פעילה‬ 16 Exp-4A-2 Env-2 Pl-2 ‫בגיל‬ ‫כ‬ - 40 ‫יום‬ ‫דקה‬ ‫כל‬ ‫דיגום‬ ‫עיבוד‬ ‫ללא‬ ‫יחסים‬ ‫טרנספירציה‬ - ‫קרינה‬ ‫פוטוסונטטית‬ ‫פעילה‬ 17 Exp-4C-1 Env-2 Pl-2 ‫בגיל‬ ‫כ‬ - 40 ‫יום‬ ‫כל‬ ‫דיגום‬ 3 ‫דקות‬ Calc-3, 4 8
 9. ‫יחסים‬ ‫טרנספירציה‬ - ‫קרינה‬ ‫פוטוסונטטית‬ ‫פעילה‬ 18 , 20 , 21 Exp-4C - 2 ‫קרינה‬ ‫משתנה‬ Env-2 Pl-2 ‫בגיל‬ ‫כ‬ - 40 ‫יום‬ ‫כל‬ ‫דיגום‬ 2 ‫דקות‬ ‫עיבוד‬ ‫ללא‬ ‫יחסים‬ ‫טרנספירציה‬ - ‫קרינה‬ ‫פוטוסונטטית‬ ‫פעילה‬ 22 Exp-1A Env-2 Pl-2 ‫בגיל‬ ‫כ‬ - 50 ‫יום‬ ‫כל‬ ‫דיגום‬ 3 ‫דקות‬ Calc-3 , 18 ‫בקצב‬ ‫שינויים‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫והפוטוסינטזה‬ ‫שינויים‬ ‫עקב‬ ‫של‬ ‫בריכוזים‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ - ‫חמצני‬ 1 Exp-4D-3 ‫תאורה‬ ‫חיצונית‬ ~ 200 ‫מיקרו‬ E Env-5 Pl-4 ‫בגיל‬ 30 ‫יום‬ ‫כל‬ ‫דיגום‬ 3 ‫דקות‬ ‫עיבוד‬ ‫ללא‬ ‫בקצב‬ ‫שינויים‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫והפוטוסינטזה‬ ‫שינויים‬ ‫עקב‬ ‫של‬ ‫בריכוזים‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ - ‫חמצני‬ 2,4 Exp-4A-4 Env-2 Pl-2 ‫בגיל‬ ‫כ‬ - 40 ‫יום‬ ‫כל‬ ‫דיגום‬ 2 ‫דקות‬ ‫עיבוד‬ ‫ללא‬ ‫בקצב‬ ‫שינויים‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫והפוטוסינטזה‬ ‫שינויים‬ ‫עקב‬ ‫של‬ ‫בריכוזים‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ - ‫חמצני‬ 3 , 5 Exp-4C-1 Env-2 Pl-2 ‫בגיל‬ ‫כ‬ - 40 ‫יום‬ ‫דקה‬ ‫כל‬ ‫דיגום‬ Calc4,2 X 2 ‫הסדרות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫התאורה‬ ‫מלבד‬ ‫בקצב‬ ‫שינויים‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫והפוטוסינטזה‬ ‫שינויים‬ ‫עקב‬ ‫של‬ ‫בריכוזים‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ - ‫חמצני‬ 6 ‫אמפירי‬ : Exp-4C - 1 ‫אמפירי‬ : Env-4 Pl-2 , ‫בגיל‬ ‫כ‬ - 60 ‫יום‬ ‫השקייה‬ ‫ללא‬ ‫הניסוי‬ ‫במהלך‬ ‫כל‬ ‫דיגום‬ 2 ‫ד‬ ' ‫ללא‬ ‫אמפירי‬ ‫עיבוד‬ ‫תאורטי‬ : Calc-9 9
 10. ‫בקצב‬ ‫שינויים‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫והפוטוסינטזה‬ ‫שינויים‬ ‫עקב‬ ‫של‬ ‫בריכוזים‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ - ‫חמצני‬ 7 ‫אמפירי‬ : Exp-4C - 1 ‫אמפירי‬ : Env-4 Pl-2 , ‫בגיל‬ ‫כ‬ - 60 ‫יום‬ ‫השקייה‬ ‫ללא‬ ‫הניסוי‬ ‫במהלך‬ ‫כל‬ ‫דיגום‬ 2 ‫ד‬ ' ‫ללא‬ ‫אמפירי‬ ‫עיבוד‬ ‫תאורטי‬ : Calc-9 Calc-6 ‫בקצב‬ ‫שינויים‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫והפוטוסינטזה‬ ‫שינויים‬ ‫עקב‬ ‫של‬ ‫בריכוזים‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ - ‫חמצני‬ 8 ‫אמפירי‬ : Exp-4C - 1 ‫אמפירי‬ : Env-4 Pl-2 , ‫בגיל‬ ‫כ‬ - 60 ‫יום‬ ‫השקייה‬ ‫ללא‬ ‫הניסוי‬ ‫במהלך‬ ‫כל‬ ‫דיגום‬ 2 ‫ד‬ ' ‫ללא‬ ‫אמפירי‬ ‫עיבוד‬ ‫תאורטי‬ : Calc-9 Calc4,2 X2 Calc-7 ‫בקצב‬ ‫שינויים‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫והפוטוסינטזה‬ ‫שינויים‬ ‫עקב‬ ‫של‬ ‫בריכוזים‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ - ‫חמצני‬ 9 ‫תאורטי‬ ‫תאורטי‬ ‫תאורטי‬ ‫תאורטי‬ Calc-10 ‫בקצב‬ ‫שינויים‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫והפוטוסינטזה‬ ‫שינויים‬ ‫עקב‬ ‫של‬ ‫בריכוזים‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ - ‫חמצני‬ 10 ‫אמפירי‬ : Exp-4C - 1 ‫אמפירי‬ : Env-4 Pl-2 , ‫בגיל‬ ‫כ‬ - 60 ‫יום‬ ‫השקייה‬ ‫ללא‬ ‫הניסוי‬ ‫במהלך‬ ‫כל‬ ‫דיגום‬ 2 ‫ד‬ ' ‫ללא‬ ‫אמפירי‬ ‫עיבוד‬ ‫תאורטי‬ : Calc - 10 ‫בקצב‬ ‫שינויים‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫והפוטוסינטזה‬ ‫שינויים‬ ‫עקב‬ ‫של‬ ‫בריכוזים‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ - ‫חמצני‬ 11 ‫אמפירי‬ : Exp-4C - 1 ‫אמפירי‬ : Env-4 Pl-2 , ‫בגיל‬ ‫כ‬ - 60 ‫יום‬ ‫השקייה‬ ‫ללא‬ ‫הניסוי‬ ‫במהלך‬ ‫כל‬ ‫דיגום‬ 2 ‫ד‬ ' ‫ללא‬ ‫אמפירי‬ ‫עיבוד‬ ‫תאורטי‬ : Calc - 10 Calc-6 ‫בקצב‬ ‫שינויים‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫והפוטוסינטזה‬ ‫שינויים‬ ‫עקב‬ ‫של‬ ‫בריכוזים‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ - ‫חמצני‬ 12,13 ‫אמפירי‬ : Exp-4C - 1 ‫אמפירי‬ : Env-4 Pl-2 , ‫בגיל‬ ‫כ‬ - 60 ‫יום‬ ‫השקייה‬ ‫ללא‬ ‫הניסוי‬ ‫במהלך‬ ‫כל‬ ‫דיגום‬ 2 ‫ד‬ ' ‫ללא‬ ‫אמפירי‬ ‫עיבוד‬ ‫תאורטי‬ : Calc - 10 Calc4,2 X 4 Calc-7 ‫נספח‬ I 1 Exp-4B-4 Env-2 Pl-1 ‫כ‬ - 40 ‫יום‬ ‫משתנה‬ ‫עיבוד‬ ‫ללא‬ ‫נספח‬ I 2 Exp-4B-4 Env-5 Pl-4 ‫כ‬ - 30 ‫יום‬ ‫משתנה‬ ‫עיבוד‬ ‫ללא‬ 10
 11. 11
Anzeige