ενοτητα 40. Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια - η οικονομική κρίση του 1929

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ (1919-1939)
Ενότητα 40: Η Οικονομική κρίση του 1929 και οι κοινωνικές & πολιτικές συνέπειές της
Μπακάλης Κώστας (history –logotexnia.blogspot.com)
▲ Αυτοκτονίες στη Νέα Yόρκη μετά την κατάρρευση του
χρηματιστηρίου το φθινόπωρο του 1929.
Κραχ 24 Οκτώβρη 1929
Α. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
ΤΟΥ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
▲ Σκηνή από μέτωπο του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου.
Πίνακας του Νέβινσον (1919)
Τυφλοί Βρετανοί στρατιώτες εξαιτίας της χρήσης
χημικών αερίων (1918).
► Πόλεμος χαρακωμάτων:
αντιπολεμικός πίνακας του Ότο Ντίξ
Η Ευρώπη βγήκε
από τον Α‘
Παγκόσμιο
πόλεμο υλικά και
ηθικά
καταρρακωμένη:
8 εκατομμύρια νεκροί,
6 εκατομμύρια
ανάπηροι
και τεράστιες υλικές
ζημιές ήταν τα ορατά
αποτελέσματα.
► Ανάπηρος Γερμανός αξιωματικός
ζητιανεύει μετά τον Α’ Παγκόσμιο
πόλεμο φορώντας την επίσημη στολή
του. Να περιγράψετε και να
σχολιάσετε την εικόνα.
▲ Γερμανικό γραμμάτιο που άξιζε ένα
δισεκατομμύριο μάρκα (1923).
ΣταπροβλήματατηςΓερμανίαςτηνπερίοδοαυτήαναφέρονταιταπαρακάτωδύοαποσπάσματα.Το
πρώτοείναιαπόέναγράμμαπουέγραψεμιαΑμερικανίδαδημοσιογράφος.
ΗΓερμανίαβρίσκεταιφέτοςσετραγικήκατάσταση.Αυτόισχύειιδιαίτεραγιατιςεργατικέςμάζες,πουυποσιτίζονται
τόσοπολύώστεηφυματίωσηθερίζει,κυρίωςταανήλικαπαιδιά[...].Έζησασεεργατικάσπίτια·κρατιούνταιστη
ζωήμεβραστέςπατάτες,μαύροψωμίπουτοαλείφουνμελαρδί[=χοιρινόλίπος]αντίγιαβούτυρο,καιχαλασμένη
μπίρα. Σ’ένα ξενοδοχείο η υπηρέτρια λιποθύμησε στο δωμάτιό μας την ώρα που άναβε τη φωτιά. Αιτία ήταν η
εξάντληση.Μιλήσαμεμαζίτηςαργότερακαιμάθαμεότιδουλεύει17ώρεςτημέραγια95μάρκατομήνα–γύρω
στα50σεντς[=κάτιλιγότεροαπόμισόδολάριο].
ΑπόσπασμααπόγράμματηςΆγκνεςΣμέντλεϊπροςτηΦλόρενςΛένον,31Δεκεμβρίου1921
ΤοδεύτεροείναιαπότοβιβλίοενόςΓερμανούλογοτέχνηκαιδημοσιογράφουκαιμάςμιλάειγιατηνυποτίμηση
τουγερμανικούμάρκου.
Ηυποτίμησητουμάρκουδενήτανκάτιπρωτόγνωρο.Τοπρώτοτσιγάροπουείχακαπνίσειστακλεφτάτο1920
κόστιζεήδημισόμάρκο.Ωςτοτέλοςτου1922οιτιμέςείχανσιγάσιγάδεκαπλασιαστείωςκαιεκατονταπλασιαστεί
[…]καιτοδολάριοκυμαινότανστα500μάρκαπερίπου[…].Τώραόμως[1923]τομάρκοάρχισενατρελαίνεται[…].
Τοδολάριοέφτασεστα20.000[μάρκα],έμεινεγιαλίγοεκεί,σκαρφάλωσεστα40.000[…]καικατόπιν[…]άρχισενα
αυξάνεται[…]κατάδεκάδεςκαιεκατοντάδεςχιλιάδες[…].Τοκόστοςζωήςάρχισενακαλπάζειιλιγγιωδώς,γιατίοι
έμποροιακολουθούσαναπόκοντά τοδολάριο.Μισόκιλόπατάτες,πουτην προηγουμένη κόστιζεμόλις πενήντα
χιλιάδες μάρκα,σήμερα κόστιζε κιόλας εκατό χιλιάδες· ο μηνιαίος μισθός των 65.000 που είχες λάβει την
ΠαρασκευήενέφτανετηνΤρίτηγιαν’αγοράσειςέναπακέτοτσιγάρα.
ΣεμπάστιανΧάφνερ,ΑψηφώνταςτοΧίτλερ.ΙστορίαενόςΓερμανού,έτος1939
Τιείδουςκείμεναείναι;Ποιοιταέγραψανκαιπότε;Γράφτηκαντηνίδιαεποχήγιατηνοποίαμιλάνεή
αργότερα; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. β) Την περίοδο 1919–1923 η Γερμανία αντιμετώπισε
πολλάπροβλήματα.Γιαποιαπροβλήματαμιλάνετακείμενα;
Εξηγήστε πώς μπορεί να επηρέασε ο πληθωρισμός και η υποτίμηση του
νομίσματος τον καθένα από τους παρακάτω Γερμανούς, οι οποίοι ζούσαν στη
Γερμανία το 1923.
Α1. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Μ. Βρετανία και Γαλλία δανείστηκαν
για τον πόλεμο από τις ΗΠΑ.
Οι τελευταίες είδαν την οικονομία τους
και τη διεθνή τους θέση να ενισχύονται.
Α2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Μεγάλος χαμένος : Μεσαία
στρώματα (μισθωτοί,
μικρομεσαίοι επιχειρηματίες,
ελεύθεροι επαγγελματίες)
καταστράφηκαν οικονομικά.
Από την άλλη πλευρά, ο πόλεμος
ευνόησε είσοδο γυναικών
στην αγορά εργασίας. Σε χώρες
όπως η Σοβιετική Ένωση, η
Γερμανία και η Βρετανία οι
γυναίκες απέκτησαν αυτή την
εποχή δικαίωμα ψήφου.
Ποιες αλλαγές επέφερε ο Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
στην κοινωνική θέση των γυναικών;
 Η είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας, δυναμική την εποχή
του Α‘ Παγκόσμιου πολέμου, ενισχύθηκε μεταπολεμικά.
▲ Εργάτριες σε εργοστάσιο που φτιάχνει κονσέρβες στις ΗΠΑ (1930). Στο Μεσοπόλεμο
όλο και πιο πολλές γυναίκες δουλεύουν, έχουν δικά τους χρήματα και ζητούν να έχουν
τις ίδιες ευκαιρίες στη δουλειά με τους άντρες, να συμμετέχουν στα κοινά και να έχουν
περισσότερες δραστηριότητες.
ενοτητα 40. Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια - η οικονομική κρίση του 1929
Η Ευρώπη είδε την παγκόσμια
ηγεμονία της να εξαρθρώνεται.
ΗΠΑ και ΕΣΣΔ
ξεπερνούν σε
οικονομική μεγέθυνση
και ισχύ τα ευρωπαϊκά
κράτη.
Κινήματα
χειραφέτησης στις
αποικίες - διάδοση
ιδεών για αυτοδιάθεση
των λαών και
αντιιμπεριαλιστικές
θέσεις κομμουνιστών
και σοσιαλιστών.
Τέλος, πλήττεται το
κύρος του αστικού
φιλελεύθερου
κράτους από τα
αριστερά
(κομμουνιστές) και τα
δεξιά (φασισμός).
Α3. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Στη διάρκεια του πολέμου δημιουργήθηκε το πρώτο σοσιαλιστικό κράτος. Αν και η
νεαρή Σοβιετική Ένωση ήταν ακόμη αδύναμη, συνιστούσε, ωστόσο, ένα εναλλακτικό
πρότυπο οργάνωσης της κοινωνίας που ασκούσε, τα πρώτα εκείνα χρόνια, ισχυρή έλξη
σε πολλούς από τους απογοητευμένους πολίτες της Ευρώπη
Β. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1920
Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια αμοιβαία καχυποψία κι
ανταγωνισμός ΓΑΛΛΙΑΣ – ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.
Ο γαλλογερμανικός ανταγωνισμός υποχωρεί με τη συνθήκη
του Λοκάρνο (1925) - Συνεννόηση Μπριάν – Στρέζεμαν.
Η διεθνής ειρήνη φαίνεται να ενισχύεται και με το
σύμφωνο Κέλογκ – Μπριαν: ΗΠΑ – ΓΑΛΛΙΑ (1928).
ενοτητα 40. Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια - η οικονομική κρίση του 1929
► «Η μεγάλη
πόλη», πίνακας του
Γερμανού ζωγράφου
Ότο Ντιξ που
δείχνει νεόπλουτους
να γλεντάνε (1928).
Στο Μεσοπόλεμο οι
πιο πολλοί άνθρωποι
συνέχιζαν να ζουν
στη φτώχεια. Όμως
ορισμένοι βρήκαν
ευκαιρία να
πλουτίσουν και
έζησαν πολύ άνετα
χρόνια, «τα τρελά
χρόνια», όπως
ονομάστηκαν.
Γ. Η ΕΚΡΗΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 1929
ΚΡΑΧ (1929).
Η διεθνής διπλωματική προσέγγιση στηρίχτηκε στην
οικονομική ευημερία (αρχές δεκαετίας 1920 στον
δυτικό κόσμο).
Χώρα-καθρέφτης του «οικονομικού θαύματος» ήταν
οι ΗΠΑ, όπου την περίοδο 1921-1929 τόσο η
βιομηχανική παραγωγή όσο και το μέσο εισόδημα
διπλασιάστηκαν.
1. ΗΠΑ, 1928: Η ευφορία πριν από την οικονομική καταιγίδα
Κανένα Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών [...] δε βρέθηκε μπροστά σε πιο μεγάλη
και ευχάριστη προοπτική απ’ αυτή που φαίνεται σήμερα μπροστά μας [...] Ο μεγάλος
πλούτος που δημιούργησαν οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία μας και που έσωσε τη
χώρα μας, διανεμήθηκε σοφά ανάμεσα στο λαό μας και σταθερά τοποθετήθηκε στο
εξωτερικό [...]. Οι απαιτήσεις για την ύπαρξή μας ξεπέρασαν τον κανόνα της
αναγκαιότητας και μετέβησαν στην περιοχή της πολυτέλειας. [...] Η χώρα μπορεί να
κοιτάζει το παρόν με ικανοποίηση και να προσβλέπει στο μέλλον με αισιοδοξία.
Μήνυμα του Προέδρου των ΗΠΑ Calvin Coolidge στο Κογκρέσο, 4.12.1928.
Πηγή: E.J. Hobsbawm, Η εποχή των άκρων. Ο σύντομος εικοστός αιώνας, 1914-1991,
Θεμέλιο, Αθήνα 1995, σ. 116.
 Ένας Αμερικανός που καταστράφηκε
οικονομικά πουλάει το αυτοκίνητό του για
100 δολάρια.
 ΚΡΑΧ (1929) «Μαύρη Πέμπτη» Νέα Υόρκη
Το φθινόπωρο του 1929,
ωστόσο, μεγάλοι
επενδυτές,  θέλοντας να
εισπράξουν μέρος από τα κέρδη
τους, άρχισαν να πουλούν
μετοχές.
Γρήγορα επικράτησε
πανικός, κυρίως ανάμεσα
στους μικροεπενδυτές, που
έσπευσαν να πουλήσουν τις
μετοχές τους.
Αποτέλεσμα ήταν γενική
κατάρρευση τιμών στο
χρηματιστήριο που ξεκίνησε
στις 24 Οκτωβρίου του 1929,
τη «Μαύρη Πέμπτη».
Το φαινόμενο ονομάστηκε κραχ
και ήταν η αρχή μιας
οικονομικής κρίσης που
εξαπλώθηκε ραγδαία σχεδόν σε
ολόκληρο τον κόσμο.
H «Μαύρη Πέμπτη» στο χρηματιστήριο της Νέας Yόρκης
Το καίριο πλήγμα προήλθε από την κατάρρευση του χρηματιστηρίου [ενν. της
Νέας Yόρκης] τον Οκτώβριο του 1929. Οι εντολές πωλήσεων, που
διογκώθηκαν απότομα στις 22 του μήνα, πήραν τη μορφή χιονοστιβάδας
στη συνεδρίαση της 24ης Οκτωβρίου. Αυτή ήταν η «Μαύρη Πέμπτη», κατά
την οποία 12 εκατομμύρια μετοχές έπεσαν στην αγορά χωρίς να βρουν
αγοραστή. Όλοι δοκιμάζουν να ξεφορτωθούν τους τίτλους τους μια ώρα
αρχύτερα, και οι τιμές πέφτουν κατακόρυφα. Πάμπολλες τράπεζες που
είχαν επενδύσει τις καταθέσεις των πελατών τους σε μετοχές οδηγούνται
σε χρεοκοπία. […] Τρεις μήνες μετά το κραχ της Γουόλ Στριτ [το
χρηματιστήριο της Ν. Yόρκης], η παραγωγή αυτοκινήτων έχει κιόλας
μειωθεί στο μισό, παρασύροντας τις βιομηχανίες εξαρτημάτων, ελαστικών
και πετρελαίου. [...]
S. Berstein & P. Milza, Ιστορία της Ευρώπης, μτφρ. Μ. Κοκολάκης,
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997, τόμ. 3, σ. 67-68
► 24 Οκτώβρη
1929
«Μαύρη Πέμπτη»
Κραχ
Σεδιάστημαλίγων
εβδομάδωνεπιχειρήσεις
έκλεισαν
χιλιάδες
επιχειρηματίες
καταστράφηκαν
και εκατομμύρια
εργαζόμενοι
έμειναν άνεργοι.
Το 1931
η οικονομία των
ΗΠΑ είχε σχεδόν
καταρρεύσει.
Ωφελήθηκαν μεγάλες
επιχειρήσεις, που
άντεξαν στην κρίση,
εξαγόραζαν
μικρότερες
επιχειρήσεις.
Έτσι,σχηματίζονταν
πανίσχυραοικονομικά
συγκροτήματα.
(τραστ.)
► Στην κορύφωση της
παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης, το 1932, χιλιάδες
άνεργοι της Νέας Υόρκης
στέκονται στην ουρά έξω
από το Υπουργείο
Απασχόλησης.
Δ. Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Η κρίση επεκτάθηκε γρήγορα στην Ευρώπη, όπου
είχαν επενδυθεί αμερικανικά κεφάλαια ως δάνεια
• Απόφαση αμερικανικών τραπεζών να αποσύρουν τα δάνεια
κλόνισε την ευρωπαϊκή οικονομία.
• Το πλήγμα ήταν ισχυρό για τη Γερμανία, που είχε στηρίξει τη
μεταπολεμική ανασυγκρότησή σε αμερικανικά κεφάλαια,
• αλλά και για τη Βρετανία, που αδυνατούσε πλέον να διαθέσει τα
προϊόντα της στην αγορά των ΗΠΑ.
• Η γενικευμένη κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας, που
σημειώθηκε σχεδόν σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο κατά την
περίοδο 1929-1933 ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης του
1929 και ονομάστηκε Μεγάλη Ύφεση, έπληξε και την Ελλάδα.
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ
ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ...
...διαβάστε
•Έρνεστ Χεμινγουέι,
Αποχαιρετισμός στα
όπλα (1929)
Η μεταπολεμική εμπειρία
κοινωνικής προσαρμογής δοσμένη
από τον Έ. Χεμινγουέι, στρατιώτη
στη διάρκεια του Α‘ Παγκόσμιου
πολέμου.
...δείτε κινηματογραφική
ταινία
•J. Huston, Ch. Vidor,
Αποχαιρετισμός στα όπλα (1957)
Ταινία βασισμένη στο ομότιτλο
μυθιστόρημα του Έ. Χεμινγουέι.
α) Διαβάστε το κείμενο. Ποιος το έγραψε και πότε; Για τι μιλάει; Τι λέει; Γράφτηκε την
ίδια εποχή για την οποία μιλάει ή αργότερα; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
β). Τοποθετήστε τις προτάσεις που ακολουθούν στη σωστή θέση σ’ αυτό:
γ) Ποιες φράσεις του κειμένου μπορούν να συμπληρώσουν το σχήμα; Σε ποια σημεία
θα τις τοποθετούσατε;
Τα ευρωπαϊκά κράτη επιστρέφουν στις τράπεζες των ΗΠΑ τα χρήματα με τόκο • Οι
τράπεζες των ΗΠΑ μαζεύουν χρήματα • Οι τράπεζες των ΗΠΑ μοιράζουν τα κέρδη στους
μετόχους τους • Οι τράπεζες των ΗΠΑ δανείζουν τα ευρωπαϊκά κράτη • Οι μέτοχοι
απολαμβάνουν τα κέρδη τους • Επενδυτές στις ΗΠΑ αγοράζουν μετοχές τραπεζών
Αν κάποιος αποταμιεύει 15 δολάρια την εβδομάδα και τα επενδύει σε καλές
μετοχές [...], ύστερα από 20 χρόνια θα έχει τουλάχιστον 80.000 δολάρια [...].
Θα είναι πλούσιος [...]. Έχω πειστεί απόλυτα ότι ο καθένας όχι μόνο μπορεί να
γίνει πλούσιος, αλλά πρέπει να γίνει πλούσιος.
Τζον Τζέικομπ Ρέισκομπ, Όλοι πρέπει να γίνουν πλούσιοι, έτος 1929
1 von 31

Recomendados

39. Εξελίξεις σε Ελλάδα & Τουρκία το 1922 von
39. Εξελίξεις σε Ελλάδα & Τουρκία το 192239. Εξελίξεις σε Ελλάδα & Τουρκία το 1922
39. Εξελίξεις σε Ελλάδα & Τουρκία το 1922Kvarnalis75
30.1K views41 Folien
ΕΝΟΤΗΤΑ 35. Οι διεκδικήσεις της Αντάντ και της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρ... von
ΕΝΟΤΗΤΑ 35. Οι διεκδικήσεις της Αντάντ και της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρ...ΕΝΟΤΗΤΑ 35. Οι διεκδικήσεις της Αντάντ και της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρ...
ΕΝΟΤΗΤΑ 35. Οι διεκδικήσεις της Αντάντ και της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρ...Kvarnalis75
17.1K views21 Folien
ΕΝΟΤΗΤΑ 36. Ο ελληνισμός της δυτικής Μικράς Ασίας και του Πόντου von
ΕΝΟΤΗΤΑ 36. Ο ελληνισμός της δυτικής Μικράς Ασίας και του ΠόντουΕΝΟΤΗΤΑ 36. Ο ελληνισμός της δυτικής Μικράς Ασίας και του Πόντου
ΕΝΟΤΗΤΑ 36. Ο ελληνισμός της δυτικής Μικράς Ασίας και του ΠόντουKvarnalis75
33.2K views33 Folien
ΕΝΟΤΗΤΑ 34 Η λήξη του Α‘ Παγκόσμιου πολέμου και οι μεταπολεμικές ρυθμίσεις von
ΕΝΟΤΗΤΑ 34 Η λήξη του Α‘ Παγκόσμιου πολέμου και οι μεταπολεμικές ρυθμίσειςΕΝΟΤΗΤΑ 34 Η λήξη του Α‘ Παγκόσμιου πολέμου και οι μεταπολεμικές ρυθμίσεις
ΕΝΟΤΗΤΑ 34 Η λήξη του Α‘ Παγκόσμιου πολέμου και οι μεταπολεμικές ρυθμίσειςKvarnalis75
34.2K views21 Folien
Ενότητα 41. Κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929 von
Ενότητα 41. Κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929Ενότητα 41. Κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929
Ενότητα 41. Κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929Kvarnalis75
22.4K views19 Folien
33. η ρωσική επανάσταση von
33. η ρωσική επανάσταση33. η ρωσική επανάσταση
33. η ρωσική επανάστασηKvarnalis75
30.2K views31 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

ΕΝΟΤΗΤΑ 31 Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α‘ Παγκόσμιου πολέμου von
ΕΝΟΤΗΤΑ 31 Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α‘ Παγκόσμιου πολέμουΕΝΟΤΗΤΑ 31 Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α‘ Παγκόσμιου πολέμου
ΕΝΟΤΗΤΑ 31 Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α‘ Παγκόσμιου πολέμουKvarnalis75
50.2K views39 Folien
19. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 1962 von
19. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 196219. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 1962
19. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 1962Kvarnalis75
48.8K views35 Folien
ΕΝΟΤΗΤΑ 38. Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922) von
ΕΝΟΤΗΤΑ 38. Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)ΕΝΟΤΗΤΑ 38. Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)
ΕΝΟΤΗΤΑ 38. Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)Kvarnalis75
45.5K views62 Folien
ενότητα 27η το κίνημα στο γουδί (1909) von
ενότητα 27η  το κίνημα στο γουδί (1909)ενότητα 27η  το κίνημα στο γουδί (1909)
ενότητα 27η το κίνημα στο γουδί (1909)Kvarnalis75
47K views14 Folien
48. Κατοχή, αντίσταση, απελευθέρωση von
48. Κατοχή, αντίσταση, απελευθέρωση48. Κατοχή, αντίσταση, απελευθέρωση
48. Κατοχή, αντίσταση, απελευθέρωσηKvarnalis75
31.7K views79 Folien

Was ist angesagt?(20)

ΕΝΟΤΗΤΑ 31 Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α‘ Παγκόσμιου πολέμου von Kvarnalis75
ΕΝΟΤΗΤΑ 31 Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α‘ Παγκόσμιου πολέμουΕΝΟΤΗΤΑ 31 Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α‘ Παγκόσμιου πολέμου
ΕΝΟΤΗΤΑ 31 Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α‘ Παγκόσμιου πολέμου
Kvarnalis7550.2K views
19. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 1962 von Kvarnalis75
19. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 196219. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 1962
19. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 1962
Kvarnalis7548.8K views
ΕΝΟΤΗΤΑ 38. Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922) von Kvarnalis75
ΕΝΟΤΗΤΑ 38. Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)ΕΝΟΤΗΤΑ 38. Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)
ΕΝΟΤΗΤΑ 38. Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)
Kvarnalis7545.5K views
ενότητα 27η το κίνημα στο γουδί (1909) von Kvarnalis75
ενότητα 27η  το κίνημα στο γουδί (1909)ενότητα 27η  το κίνημα στο γουδί (1909)
ενότητα 27η το κίνημα στο γουδί (1909)
Kvarnalis7547K views
48. Κατοχή, αντίσταση, απελευθέρωση von Kvarnalis75
48. Κατοχή, αντίσταση, απελευθέρωση48. Κατοχή, αντίσταση, απελευθέρωση
48. Κατοχή, αντίσταση, απελευθέρωση
Kvarnalis7531.7K views
47. Η Ελλάδα στον Β΄Παγκόσμιο πόλεμο von Kvarnalis75
47. Η Ελλάδα στον Β΄Παγκόσμιο πόλεμο47. Η Ελλάδα στον Β΄Παγκόσμιο πόλεμο
47. Η Ελλάδα στον Β΄Παγκόσμιο πόλεμο
Kvarnalis7545K views
44. Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα κατά τον μεσοπόλεμο von Kvarnalis75
44. Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα κατά τον μεσοπόλεμο44. Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα κατά τον μεσοπόλεμο
44. Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα κατά τον μεσοπόλεμο
Kvarnalis7527.8K views
42. Πολιτικές διαστάσεις της κρίσης von Kvarnalis75
42. Πολιτικές διαστάσεις της κρίσης42. Πολιτικές διαστάσεις της κρίσης
42. Πολιτικές διαστάσεις της κρίσης
Kvarnalis7540.1K views
18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 1843 von Kvarnalis75
18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 184318. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 1843
18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 1843
Kvarnalis7572.8K views
ΕΝΟΤΗΤΑ 23. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώνα von Kvarnalis75
ΕΝΟΤΗΤΑ 23. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώναΕΝΟΤΗΤΑ 23. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώνα
ΕΝΟΤΗΤΑ 23. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώνα
Kvarnalis7537.8K views
ΕΝΟΤΗΤΑ 32 Η Ελλάδα στον Α‘ Παγκόσμιο πόλεμο – Ο Εθνικός Διχασμός von Kvarnalis75
ΕΝΟΤΗΤΑ 32 Η Ελλάδα στον Α‘ Παγκόσμιο πόλεμο – Ο Εθνικός ΔιχασμόςΕΝΟΤΗΤΑ 32 Η Ελλάδα στον Α‘ Παγκόσμιο πόλεμο – Ο Εθνικός Διχασμός
ΕΝΟΤΗΤΑ 32 Η Ελλάδα στον Α‘ Παγκόσμιο πόλεμο – Ο Εθνικός Διχασμός
Kvarnalis7540.5K views
ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου... von Kvarnalis75
ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου...ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου...
ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου...
Kvarnalis7532.2K views
ΕΝΟΤΗΤΑ 17 Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλή... von Kvarnalis75
ΕΝΟΤΗΤΑ 17 Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλή...ΕΝΟΤΗΤΑ 17 Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλή...
ΕΝΟΤΗΤΑ 17 Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλή...
Kvarnalis7567.1K views
ΕΝΟΤΗΤΑ 37. Το τουρκικό εθνικό κίνημα von Kvarnalis75
ΕΝΟΤΗΤΑ 37. Το τουρκικό εθνικό κίνημαΕΝΟΤΗΤΑ 37. Το τουρκικό εθνικό κίνημα
ΕΝΟΤΗΤΑ 37. Το τουρκικό εθνικό κίνημα
Kvarnalis7519.7K views
ΕΝΟΤΗΤΑ 22. Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων von Kvarnalis75
ΕΝΟΤΗΤΑ 22. Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεωνΕΝΟΤΗΤΑ 22. Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων
ΕΝΟΤΗΤΑ 22. Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων
Kvarnalis7541.5K views
ΕΝΟΤΗΤΑ 30 Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια αμέσως μετά τους βαλκανικούς πολέμους von Kvarnalis75
ΕΝΟΤΗΤΑ 30 Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια αμέσως μετά τους βαλκανικούς πολέμουςΕΝΟΤΗΤΑ 30 Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια αμέσως μετά τους βαλκανικούς πολέμους
ΕΝΟΤΗΤΑ 30 Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια αμέσως μετά τους βαλκανικούς πολέμους
Kvarnalis7523.3K views
ΕΝΟΤΗΤΑ 28. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρωθυπουργός: η βενιζελική πολιτική της πε... von Kvarnalis75
ΕΝΟΤΗΤΑ 28. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρωθυπουργός: η βενιζελική πολιτική της πε...ΕΝΟΤΗΤΑ 28. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρωθυπουργός: η βενιζελική πολιτική της πε...
ΕΝΟΤΗΤΑ 28. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρωθυπουργός: η βενιζελική πολιτική της πε...
Kvarnalis7535.4K views

Destacado

ΕΝΟΤΗΤΑ 49 Τα αποτελέσματα του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου και η ίδρυση του Οργανισ... von
ΕΝΟΤΗΤΑ 49 Τα αποτελέσματα του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου και η ίδρυση του Οργανισ...ΕΝΟΤΗΤΑ 49 Τα αποτελέσματα του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου και η ίδρυση του Οργανισ...
ΕΝΟΤΗΤΑ 49 Τα αποτελέσματα του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου και η ίδρυση του Οργανισ...Kvarnalis75
22.3K views49 Folien
Ενότητα: 56. Η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση έως τις αρχές της δεκαετίας του ’8... von
Ενότητα: 56. Η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση έως τις αρχές της δεκαετίας του ’8...Ενότητα: 56. Η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση έως τις αρχές της δεκαετίας του ’8...
Ενότητα: 56. Η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση έως τις αρχές της δεκαετίας του ’8...Kvarnalis75
16.5K views27 Folien
Ενότητα 54η (β’ μέρος) Τα κύρια προβλήματα της μετεμφυλιακής Ελλάδας (1944-19... von
Ενότητα 54η (β’ μέρος) Τα κύρια προβλήματα της μετεμφυλιακής Ελλάδας (1944-19...Ενότητα 54η (β’ μέρος) Τα κύρια προβλήματα της μετεμφυλιακής Ελλάδας (1944-19...
Ενότητα 54η (β’ μέρος) Τα κύρια προβλήματα της μετεμφυλιακής Ελλάδας (1944-19...Kvarnalis75
19.2K views31 Folien
ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936 von
ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936
ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936Kvarnalis75
34.6K views57 Folien
54 ενότητα: (α' μέρος) Δεκεμβριανά (1944)- Εμφύλιος πόλεμος(1946-1949) von
54 ενότητα: (α' μέρος) Δεκεμβριανά (1944)- Εμφύλιος πόλεμος(1946-1949)54 ενότητα: (α' μέρος) Δεκεμβριανά (1944)- Εμφύλιος πόλεμος(1946-1949)
54 ενότητα: (α' μέρος) Δεκεμβριανά (1944)- Εμφύλιος πόλεμος(1946-1949)Kvarnalis75
44K views51 Folien
Ενότητα 55: Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η δικτατορία της 21ης απριλίου 1... von
Ενότητα 55: Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η δικτατορία της 21ης απριλίου 1...Ενότητα 55: Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η δικτατορία της 21ης απριλίου 1...
Ενότητα 55: Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η δικτατορία της 21ης απριλίου 1...Kvarnalis75
24.7K views59 Folien

Destacado(10)

ΕΝΟΤΗΤΑ 49 Τα αποτελέσματα του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου και η ίδρυση του Οργανισ... von Kvarnalis75
ΕΝΟΤΗΤΑ 49 Τα αποτελέσματα του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου και η ίδρυση του Οργανισ...ΕΝΟΤΗΤΑ 49 Τα αποτελέσματα του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου και η ίδρυση του Οργανισ...
ΕΝΟΤΗΤΑ 49 Τα αποτελέσματα του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου και η ίδρυση του Οργανισ...
Kvarnalis7522.3K views
Ενότητα: 56. Η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση έως τις αρχές της δεκαετίας του ’8... von Kvarnalis75
Ενότητα: 56. Η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση έως τις αρχές της δεκαετίας του ’8...Ενότητα: 56. Η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση έως τις αρχές της δεκαετίας του ’8...
Ενότητα: 56. Η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση έως τις αρχές της δεκαετίας του ’8...
Kvarnalis7516.5K views
Ενότητα 54η (β’ μέρος) Τα κύρια προβλήματα της μετεμφυλιακής Ελλάδας (1944-19... von Kvarnalis75
Ενότητα 54η (β’ μέρος) Τα κύρια προβλήματα της μετεμφυλιακής Ελλάδας (1944-19...Ενότητα 54η (β’ μέρος) Τα κύρια προβλήματα της μετεμφυλιακής Ελλάδας (1944-19...
Ενότητα 54η (β’ μέρος) Τα κύρια προβλήματα της μετεμφυλιακής Ελλάδας (1944-19...
Kvarnalis7519.2K views
ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936 von Kvarnalis75
ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936
ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936
Kvarnalis7534.6K views
54 ενότητα: (α' μέρος) Δεκεμβριανά (1944)- Εμφύλιος πόλεμος(1946-1949) von Kvarnalis75
54 ενότητα: (α' μέρος) Δεκεμβριανά (1944)- Εμφύλιος πόλεμος(1946-1949)54 ενότητα: (α' μέρος) Δεκεμβριανά (1944)- Εμφύλιος πόλεμος(1946-1949)
54 ενότητα: (α' μέρος) Δεκεμβριανά (1944)- Εμφύλιος πόλεμος(1946-1949)
Kvarnalis7544K views
Ενότητα 55: Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η δικτατορία της 21ης απριλίου 1... von Kvarnalis75
Ενότητα 55: Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η δικτατορία της 21ης απριλίου 1...Ενότητα 55: Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η δικτατορία της 21ης απριλίου 1...
Ενότητα 55: Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η δικτατορία της 21ης απριλίου 1...
Kvarnalis7524.7K views
13η Ενότητα. Κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης.... von Kvarnalis75
13η Ενότητα. Κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης....13η Ενότητα. Κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης....
13η Ενότητα. Κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης....
Kvarnalis7543K views
3. Γαλλική επανάσταση von Kvarnalis75
3. Γαλλική επανάσταση3. Γαλλική επανάσταση
3. Γαλλική επανάσταση
Kvarnalis7560.1K views
ΕΝΟΤΗΤΑ 20. Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) von Kvarnalis75
ΕΝΟΤΗΤΑ 20. Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)ΕΝΟΤΗΤΑ 20. Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)
ΕΝΟΤΗΤΑ 20. Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)
Kvarnalis7585.1K views
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 10. Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη von Kvarnalis75
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 10. Ελληνική επανάσταση και ΕυρώπηΕ Ν Ο Τ Η Τ Α 10. Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 10. Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη
Kvarnalis7538.9K views

Similar a ενοτητα 40. Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια - η οικονομική κρίση του 1929

ΕΝΟΤΗΤΑ 40Η: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ, Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1... von
ΕΝΟΤΗΤΑ 40Η: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ, Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1...ΕΝΟΤΗΤΑ 40Η: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ, Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1...
ΕΝΟΤΗΤΑ 40Η: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ, Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1...Μαρία Φωτιάδου
796 views42 Folien
ta prota metapolemika xronia pagkosmia oikonomiki krisi von
ta prota metapolemika xronia pagkosmia oikonomiki krisita prota metapolemika xronia pagkosmia oikonomiki krisi
ta prota metapolemika xronia pagkosmia oikonomiki krisiΧαράλαμπος Γαρίτατζης
88 views41 Folien
Η εποχή του μεσοπολέμου (1919 1939) von
Η εποχή του μεσοπολέμου (1919 1939)Η εποχή του μεσοπολέμου (1919 1939)
Η εποχή του μεσοπολέμου (1919 1939)Gabriella Aspraki
4.4K views16 Folien
40 41-42 οικονομική κρίση 1929 & συνέπειες von
40 41-42 οικονομική κρίση 1929 & συνέπειες40 41-42 οικονομική κρίση 1929 & συνέπειες
40 41-42 οικονομική κρίση 1929 & συνέπειεςDionysia Nima
7K views22 Folien
η ευρωπη και ο κοσμος κατα τη διαρκεια του μεσοπολεμου von
η ευρωπη και ο κοσμος κατα τη διαρκεια του μεσοπολεμουη ευρωπη και ο κοσμος κατα τη διαρκεια του μεσοπολεμου
η ευρωπη και ο κοσμος κατα τη διαρκεια του μεσοπολεμουΠηνελόπη Ρασιδάκη
5.1K views30 Folien
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 31 ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡ... von
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 31 ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡ...Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 31 ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡ...
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 31 ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡ...Manolis Savorianakis
327 views10 Folien

Similar a ενοτητα 40. Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια - η οικονομική κρίση του 1929(20)

ΕΝΟΤΗΤΑ 40Η: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ, Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1... von Μαρία Φωτιάδου
ΕΝΟΤΗΤΑ 40Η: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ, Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1...ΕΝΟΤΗΤΑ 40Η: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ, Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1...
ΕΝΟΤΗΤΑ 40Η: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ, Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1...
Η εποχή του μεσοπολέμου (1919 1939) von Gabriella Aspraki
Η εποχή του μεσοπολέμου (1919 1939)Η εποχή του μεσοπολέμου (1919 1939)
Η εποχή του μεσοπολέμου (1919 1939)
Gabriella Aspraki4.4K views
40 41-42 οικονομική κρίση 1929 & συνέπειες von Dionysia Nima
40 41-42 οικονομική κρίση 1929 & συνέπειες40 41-42 οικονομική κρίση 1929 & συνέπειες
40 41-42 οικονομική κρίση 1929 & συνέπειες
Dionysia Nima7K views
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 31 ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡ... von Manolis Savorianakis
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 31 ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡ...Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 31 ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡ...
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 31 ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡ...
Μεσοπολεμική Ευρώπη (1919-1939) von dromeas
Μεσοπολεμική Ευρώπη (1919-1939)Μεσοπολεμική Ευρώπη (1919-1939)
Μεσοπολεμική Ευρώπη (1919-1939)
dromeas672 views
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 40 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr von philologikogr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 40 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.grΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 40 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 40 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
philologikogr527 views
40. τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929 και η... von prasino
40. τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929 και η...40. τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929 και η...
40. τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929 και η...
prasino1.3K views
Η μορφή του βετεράνου πολέμου στο έργο του Otto DIX von JoannaArtinou
Η μορφή του βετεράνου πολέμου στο έργο του Otto DIXΗ μορφή του βετεράνου πολέμου στο έργο του Otto DIX
Η μορφή του βετεράνου πολέμου στο έργο του Otto DIX
JoannaArtinou114 views
ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 1929 von arischatzis
ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 1929ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 1929
ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 1929
arischatzis4.9K views
Οικονομική κρίση von STALENA
Οικονομική κρίσηΟικονομική κρίση
Οικονομική κρίση
STALENA537 views
Η έναρξη του Ψυχρού πολέμου και ο Εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα von Πηνελόπη Ρασιδάκη
Η έναρξη του Ψυχρού πολέμου και ο Εμφύλιος πόλεμος στην ΕλλάδαΗ έναρξη του Ψυχρού πολέμου και ο Εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα
Η έναρξη του Ψυχρού πολέμου και ο Εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα
η περίοδος του μεσοπολέμου διερεύνηση von Ellh
η περίοδος του μεσοπολέμου διερεύνησηη περίοδος του μεσοπολέμου διερεύνηση
η περίοδος του μεσοπολέμου διερεύνηση
Ellh485 views
Oikonomiki krisi 1929 - Great Depression 1929 in greek von Vassilios Kafantaris
Oikonomiki krisi 1929 - Great Depression 1929 in greekOikonomiki krisi 1929 - Great Depression 1929 in greek
Oikonomiki krisi 1929 - Great Depression 1929 in greek

Más de Kvarnalis75

2. Κρήτη von
2. Κρήτη2. Κρήτη
2. ΚρήτηKvarnalis75
17.3K views15 Folien
1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία von
1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία
1. Θεσσαλία, Ήπειρος, ΜακεδονίαKvarnalis75
13.1K views38 Folien
2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων von
2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων
2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνωνKvarnalis75
21.2K views32 Folien
1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο von
1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο
1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδοKvarnalis75
11.3K views19 Folien
4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα von
4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα
4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημαKvarnalis75
9.6K views13 Folien
3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη von
3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη
3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την ΚρήτηKvarnalis75
14.2K views48 Folien

Más de Kvarnalis75(20)

2. Κρήτη von Kvarnalis75
2. Κρήτη2. Κρήτη
2. Κρήτη
Kvarnalis7517.3K views
1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία von Kvarnalis75
1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία
1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία
Kvarnalis7513.1K views
2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων von Kvarnalis75
2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων
2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων
Kvarnalis7521.2K views
1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο von Kvarnalis75
1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο
1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο
Kvarnalis7511.3K views
4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα von Kvarnalis75
4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα
4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα
Kvarnalis759.6K views
3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη von Kvarnalis75
3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη
3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη
Kvarnalis7514.2K views
2. Πρόσφυγες από τον ελλαδικό χώρο von Kvarnalis75
2. Πρόσφυγες από τον ελλαδικό χώρο2. Πρόσφυγες από τον ελλαδικό χώρο
2. Πρόσφυγες από τον ελλαδικό χώρο
Kvarnalis7511.9K views
1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο von Kvarnalis75
1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο
1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο
Kvarnalis7515.5K views
2. Τα κόμματα από το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου μέχρι τη δικτατορία του ... von Kvarnalis75
2. Τα κόμματα από το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου μέχρι τη δικτατορία του ...2. Τα κόμματα από το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου μέχρι τη δικτατορία του ...
2. Τα κόμματα από το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου μέχρι τη δικτατορία του ...
Kvarnalis7518.3K views
1. Οι συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής von Kvarnalis75
1. Οι συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής1. Οι συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής
1. Οι συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής
Kvarnalis7521.8K views
Η στίξη - Τα σημεία στίξης von Kvarnalis75
Η στίξη - Τα σημεία στίξηςΗ στίξη - Τα σημεία στίξης
Η στίξη - Τα σημεία στίξης
Kvarnalis7512.6K views
4. Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής von Kvarnalis75
4. Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής4. Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής
4. Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής
Kvarnalis759.4K views
3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα von Kvarnalis75
3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα
3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα
Kvarnalis7530.8K views
2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση von Kvarnalis75
2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
Kvarnalis7521.5K views
1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας von Kvarnalis75
1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας
1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας
Kvarnalis7522.1K views
2. Οικονομικές εξελίξεις: Οι απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης, οι οικονο... von Kvarnalis75
2. Οικονομικές εξελίξεις: Οι απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης, οι οικονο...2. Οικονομικές εξελίξεις: Οι απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης, οι οικονο...
2. Οικονομικές εξελίξεις: Οι απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης, οι οικονο...
Kvarnalis7515.4K views
1. Ο Διαφωτισμός von Kvarnalis75
1. Ο Διαφωτισμός1. Ο Διαφωτισμός
1. Ο Διαφωτισμός
Kvarnalis7517.3K views
Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ... von Kvarnalis75
Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ...Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ...
Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ...
Kvarnalis758.5K views
1. Από το Μεσαίωνα στους Νέους χρόνους von Kvarnalis75
1. Από το Μεσαίωνα στους Νέους χρόνους1. Από το Μεσαίωνα στους Νέους χρόνους
1. Από το Μεσαίωνα στους Νέους χρόνους
Kvarnalis756.5K views
5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη von Kvarnalis75
5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη
5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη
Kvarnalis759.8K views

Último

Dikaiomata_2023.pptx von
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx41dimperisteriou
287 views33 Folien
τεχ22 23.pptx von
τεχ22 23.pptxτεχ22 23.pptx
τεχ22 23.pptxIlias Pappas
16 views30 Folien
Αιολική Γη von
Αιολική ΓηΑιολική Γη
Αιολική ΓηDimitra Mylonaki
31 views25 Folien
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx von
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxΣημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxRoula Michalopoulou
12 views3 Folien
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ von
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑssuser43d27b
38 views17 Folien
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx von
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxssuser86b52c
5 views71 Folien

Último(20)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c5 views
Veroia in Autumn.pdf von dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou9 views
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf von Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
Nikolaos Ziakas6 views
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212405 views
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf von Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou27 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212534 views
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό von Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki13 views
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο von Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki11 views
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες von Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Dimitra Mylonaki16 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx von ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c7 views
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx von 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas17 views

ενοτητα 40. Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια - η οικονομική κρίση του 1929

 • 1. Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ (1919-1939) Ενότητα 40: Η Οικονομική κρίση του 1929 και οι κοινωνικές & πολιτικές συνέπειές της Μπακάλης Κώστας (history –logotexnia.blogspot.com) ▲ Αυτοκτονίες στη Νέα Yόρκη μετά την κατάρρευση του χρηματιστηρίου το φθινόπωρο του 1929. Κραχ 24 Οκτώβρη 1929
 • 2. Α. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
 • 3. ▲ Σκηνή από μέτωπο του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου. Πίνακας του Νέβινσον (1919)
 • 4. Τυφλοί Βρετανοί στρατιώτες εξαιτίας της χρήσης χημικών αερίων (1918). ► Πόλεμος χαρακωμάτων: αντιπολεμικός πίνακας του Ότο Ντίξ
 • 5. Η Ευρώπη βγήκε από τον Α‘ Παγκόσμιο πόλεμο υλικά και ηθικά καταρρακωμένη: 8 εκατομμύρια νεκροί, 6 εκατομμύρια ανάπηροι και τεράστιες υλικές ζημιές ήταν τα ορατά αποτελέσματα.
 • 6. ► Ανάπηρος Γερμανός αξιωματικός ζητιανεύει μετά τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο φορώντας την επίσημη στολή του. Να περιγράψετε και να σχολιάσετε την εικόνα. ▲ Γερμανικό γραμμάτιο που άξιζε ένα δισεκατομμύριο μάρκα (1923).
 • 7. ΣταπροβλήματατηςΓερμανίαςτηνπερίοδοαυτήαναφέρονταιταπαρακάτωδύοαποσπάσματα.Το πρώτοείναιαπόέναγράμμαπουέγραψεμιαΑμερικανίδαδημοσιογράφος. ΗΓερμανίαβρίσκεταιφέτοςσετραγικήκατάσταση.Αυτόισχύειιδιαίτεραγιατιςεργατικέςμάζες,πουυποσιτίζονται τόσοπολύώστεηφυματίωσηθερίζει,κυρίωςταανήλικαπαιδιά[...].Έζησασεεργατικάσπίτια·κρατιούνταιστη ζωήμεβραστέςπατάτες,μαύροψωμίπουτοαλείφουνμελαρδί[=χοιρινόλίπος]αντίγιαβούτυρο,καιχαλασμένη μπίρα. Σ’ένα ξενοδοχείο η υπηρέτρια λιποθύμησε στο δωμάτιό μας την ώρα που άναβε τη φωτιά. Αιτία ήταν η εξάντληση.Μιλήσαμεμαζίτηςαργότερακαιμάθαμεότιδουλεύει17ώρεςτημέραγια95μάρκατομήνα–γύρω στα50σεντς[=κάτιλιγότεροαπόμισόδολάριο]. ΑπόσπασμααπόγράμματηςΆγκνεςΣμέντλεϊπροςτηΦλόρενςΛένον,31Δεκεμβρίου1921 ΤοδεύτεροείναιαπότοβιβλίοενόςΓερμανούλογοτέχνηκαιδημοσιογράφουκαιμάςμιλάειγιατηνυποτίμηση τουγερμανικούμάρκου. Ηυποτίμησητουμάρκουδενήτανκάτιπρωτόγνωρο.Τοπρώτοτσιγάροπουείχακαπνίσειστακλεφτάτο1920 κόστιζεήδημισόμάρκο.Ωςτοτέλοςτου1922οιτιμέςείχανσιγάσιγάδεκαπλασιαστείωςκαιεκατονταπλασιαστεί […]καιτοδολάριοκυμαινότανστα500μάρκαπερίπου[…].Τώραόμως[1923]τομάρκοάρχισενατρελαίνεται[…]. Τοδολάριοέφτασεστα20.000[μάρκα],έμεινεγιαλίγοεκεί,σκαρφάλωσεστα40.000[…]καικατόπιν[…]άρχισενα αυξάνεται[…]κατάδεκάδεςκαιεκατοντάδεςχιλιάδες[…].Τοκόστοςζωήςάρχισενακαλπάζειιλιγγιωδώς,γιατίοι έμποροιακολουθούσαναπόκοντά τοδολάριο.Μισόκιλόπατάτες,πουτην προηγουμένη κόστιζεμόλις πενήντα χιλιάδες μάρκα,σήμερα κόστιζε κιόλας εκατό χιλιάδες· ο μηνιαίος μισθός των 65.000 που είχες λάβει την ΠαρασκευήενέφτανετηνΤρίτηγιαν’αγοράσειςέναπακέτοτσιγάρα. ΣεμπάστιανΧάφνερ,ΑψηφώνταςτοΧίτλερ.ΙστορίαενόςΓερμανού,έτος1939 Τιείδουςκείμεναείναι;Ποιοιταέγραψανκαιπότε;Γράφτηκαντηνίδιαεποχήγιατηνοποίαμιλάνεή αργότερα; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. β) Την περίοδο 1919–1923 η Γερμανία αντιμετώπισε πολλάπροβλήματα.Γιαποιαπροβλήματαμιλάνετακείμενα;
 • 8. Εξηγήστε πώς μπορεί να επηρέασε ο πληθωρισμός και η υποτίμηση του νομίσματος τον καθένα από τους παρακάτω Γερμανούς, οι οποίοι ζούσαν στη Γερμανία το 1923.
 • 9. Α1. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Μ. Βρετανία και Γαλλία δανείστηκαν για τον πόλεμο από τις ΗΠΑ. Οι τελευταίες είδαν την οικονομία τους και τη διεθνή τους θέση να ενισχύονται.
 • 10. Α2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Μεγάλος χαμένος : Μεσαία στρώματα (μισθωτοί, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες) καταστράφηκαν οικονομικά. Από την άλλη πλευρά, ο πόλεμος ευνόησε είσοδο γυναικών στην αγορά εργασίας. Σε χώρες όπως η Σοβιετική Ένωση, η Γερμανία και η Βρετανία οι γυναίκες απέκτησαν αυτή την εποχή δικαίωμα ψήφου.
 • 11. Ποιες αλλαγές επέφερε ο Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ στην κοινωνική θέση των γυναικών;  Η είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας, δυναμική την εποχή του Α‘ Παγκόσμιου πολέμου, ενισχύθηκε μεταπολεμικά.
 • 12. ▲ Εργάτριες σε εργοστάσιο που φτιάχνει κονσέρβες στις ΗΠΑ (1930). Στο Μεσοπόλεμο όλο και πιο πολλές γυναίκες δουλεύουν, έχουν δικά τους χρήματα και ζητούν να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στη δουλειά με τους άντρες, να συμμετέχουν στα κοινά και να έχουν περισσότερες δραστηριότητες.
 • 14. Η Ευρώπη είδε την παγκόσμια ηγεμονία της να εξαρθρώνεται. ΗΠΑ και ΕΣΣΔ ξεπερνούν σε οικονομική μεγέθυνση και ισχύ τα ευρωπαϊκά κράτη. Κινήματα χειραφέτησης στις αποικίες - διάδοση ιδεών για αυτοδιάθεση των λαών και αντιιμπεριαλιστικές θέσεις κομμουνιστών και σοσιαλιστών. Τέλος, πλήττεται το κύρος του αστικού φιλελεύθερου κράτους από τα αριστερά (κομμουνιστές) και τα δεξιά (φασισμός). Α3. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
 • 15. Στη διάρκεια του πολέμου δημιουργήθηκε το πρώτο σοσιαλιστικό κράτος. Αν και η νεαρή Σοβιετική Ένωση ήταν ακόμη αδύναμη, συνιστούσε, ωστόσο, ένα εναλλακτικό πρότυπο οργάνωσης της κοινωνίας που ασκούσε, τα πρώτα εκείνα χρόνια, ισχυρή έλξη σε πολλούς από τους απογοητευμένους πολίτες της Ευρώπη
 • 16. Β. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1920
 • 17. Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια αμοιβαία καχυποψία κι ανταγωνισμός ΓΑΛΛΙΑΣ – ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. Ο γαλλογερμανικός ανταγωνισμός υποχωρεί με τη συνθήκη του Λοκάρνο (1925) - Συνεννόηση Μπριάν – Στρέζεμαν. Η διεθνής ειρήνη φαίνεται να ενισχύεται και με το σύμφωνο Κέλογκ – Μπριαν: ΗΠΑ – ΓΑΛΛΙΑ (1928).
 • 19. ► «Η μεγάλη πόλη», πίνακας του Γερμανού ζωγράφου Ότο Ντιξ που δείχνει νεόπλουτους να γλεντάνε (1928). Στο Μεσοπόλεμο οι πιο πολλοί άνθρωποι συνέχιζαν να ζουν στη φτώχεια. Όμως ορισμένοι βρήκαν ευκαιρία να πλουτίσουν και έζησαν πολύ άνετα χρόνια, «τα τρελά χρόνια», όπως ονομάστηκαν.
 • 20. Γ. Η ΕΚΡΗΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 1929
 • 21. ΚΡΑΧ (1929). Η διεθνής διπλωματική προσέγγιση στηρίχτηκε στην οικονομική ευημερία (αρχές δεκαετίας 1920 στον δυτικό κόσμο). Χώρα-καθρέφτης του «οικονομικού θαύματος» ήταν οι ΗΠΑ, όπου την περίοδο 1921-1929 τόσο η βιομηχανική παραγωγή όσο και το μέσο εισόδημα διπλασιάστηκαν.
 • 22. 1. ΗΠΑ, 1928: Η ευφορία πριν από την οικονομική καταιγίδα Κανένα Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών [...] δε βρέθηκε μπροστά σε πιο μεγάλη και ευχάριστη προοπτική απ’ αυτή που φαίνεται σήμερα μπροστά μας [...] Ο μεγάλος πλούτος που δημιούργησαν οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία μας και που έσωσε τη χώρα μας, διανεμήθηκε σοφά ανάμεσα στο λαό μας και σταθερά τοποθετήθηκε στο εξωτερικό [...]. Οι απαιτήσεις για την ύπαρξή μας ξεπέρασαν τον κανόνα της αναγκαιότητας και μετέβησαν στην περιοχή της πολυτέλειας. [...] Η χώρα μπορεί να κοιτάζει το παρόν με ικανοποίηση και να προσβλέπει στο μέλλον με αισιοδοξία. Μήνυμα του Προέδρου των ΗΠΑ Calvin Coolidge στο Κογκρέσο, 4.12.1928. Πηγή: E.J. Hobsbawm, Η εποχή των άκρων. Ο σύντομος εικοστός αιώνας, 1914-1991, Θεμέλιο, Αθήνα 1995, σ. 116.  Ένας Αμερικανός που καταστράφηκε οικονομικά πουλάει το αυτοκίνητό του για 100 δολάρια.
 • 23.  ΚΡΑΧ (1929) «Μαύρη Πέμπτη» Νέα Υόρκη Το φθινόπωρο του 1929, ωστόσο, μεγάλοι επενδυτές,  θέλοντας να εισπράξουν μέρος από τα κέρδη τους, άρχισαν να πουλούν μετοχές. Γρήγορα επικράτησε πανικός, κυρίως ανάμεσα στους μικροεπενδυτές, που έσπευσαν να πουλήσουν τις μετοχές τους. Αποτέλεσμα ήταν γενική κατάρρευση τιμών στο χρηματιστήριο που ξεκίνησε στις 24 Οκτωβρίου του 1929, τη «Μαύρη Πέμπτη». Το φαινόμενο ονομάστηκε κραχ και ήταν η αρχή μιας οικονομικής κρίσης που εξαπλώθηκε ραγδαία σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο.
 • 24. H «Μαύρη Πέμπτη» στο χρηματιστήριο της Νέας Yόρκης Το καίριο πλήγμα προήλθε από την κατάρρευση του χρηματιστηρίου [ενν. της Νέας Yόρκης] τον Οκτώβριο του 1929. Οι εντολές πωλήσεων, που διογκώθηκαν απότομα στις 22 του μήνα, πήραν τη μορφή χιονοστιβάδας στη συνεδρίαση της 24ης Οκτωβρίου. Αυτή ήταν η «Μαύρη Πέμπτη», κατά την οποία 12 εκατομμύρια μετοχές έπεσαν στην αγορά χωρίς να βρουν αγοραστή. Όλοι δοκιμάζουν να ξεφορτωθούν τους τίτλους τους μια ώρα αρχύτερα, και οι τιμές πέφτουν κατακόρυφα. Πάμπολλες τράπεζες που είχαν επενδύσει τις καταθέσεις των πελατών τους σε μετοχές οδηγούνται σε χρεοκοπία. […] Τρεις μήνες μετά το κραχ της Γουόλ Στριτ [το χρηματιστήριο της Ν. Yόρκης], η παραγωγή αυτοκινήτων έχει κιόλας μειωθεί στο μισό, παρασύροντας τις βιομηχανίες εξαρτημάτων, ελαστικών και πετρελαίου. [...] S. Berstein & P. Milza, Ιστορία της Ευρώπης, μτφρ. Μ. Κοκολάκης, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997, τόμ. 3, σ. 67-68
 • 25. ► 24 Οκτώβρη 1929 «Μαύρη Πέμπτη» Κραχ
 • 26. Σεδιάστημαλίγων εβδομάδωνεπιχειρήσεις έκλεισαν χιλιάδες επιχειρηματίες καταστράφηκαν και εκατομμύρια εργαζόμενοι έμειναν άνεργοι. Το 1931 η οικονομία των ΗΠΑ είχε σχεδόν καταρρεύσει. Ωφελήθηκαν μεγάλες επιχειρήσεις, που άντεξαν στην κρίση, εξαγόραζαν μικρότερες επιχειρήσεις. Έτσι,σχηματίζονταν πανίσχυραοικονομικά συγκροτήματα. (τραστ.)
 • 27. ► Στην κορύφωση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, το 1932, χιλιάδες άνεργοι της Νέας Υόρκης στέκονται στην ουρά έξω από το Υπουργείο Απασχόλησης.
 • 28. Δ. Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
 • 29. Η κρίση επεκτάθηκε γρήγορα στην Ευρώπη, όπου είχαν επενδυθεί αμερικανικά κεφάλαια ως δάνεια • Απόφαση αμερικανικών τραπεζών να αποσύρουν τα δάνεια κλόνισε την ευρωπαϊκή οικονομία. • Το πλήγμα ήταν ισχυρό για τη Γερμανία, που είχε στηρίξει τη μεταπολεμική ανασυγκρότησή σε αμερικανικά κεφάλαια, • αλλά και για τη Βρετανία, που αδυνατούσε πλέον να διαθέσει τα προϊόντα της στην αγορά των ΗΠΑ. • Η γενικευμένη κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας, που σημειώθηκε σχεδόν σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο κατά την περίοδο 1929-1933 ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης του 1929 και ονομάστηκε Μεγάλη Ύφεση, έπληξε και την Ελλάδα.
 • 30. ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... ...διαβάστε •Έρνεστ Χεμινγουέι, Αποχαιρετισμός στα όπλα (1929) Η μεταπολεμική εμπειρία κοινωνικής προσαρμογής δοσμένη από τον Έ. Χεμινγουέι, στρατιώτη στη διάρκεια του Α‘ Παγκόσμιου πολέμου. ...δείτε κινηματογραφική ταινία •J. Huston, Ch. Vidor, Αποχαιρετισμός στα όπλα (1957) Ταινία βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Έ. Χεμινγουέι.
 • 31. α) Διαβάστε το κείμενο. Ποιος το έγραψε και πότε; Για τι μιλάει; Τι λέει; Γράφτηκε την ίδια εποχή για την οποία μιλάει ή αργότερα; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. β). Τοποθετήστε τις προτάσεις που ακολουθούν στη σωστή θέση σ’ αυτό: γ) Ποιες φράσεις του κειμένου μπορούν να συμπληρώσουν το σχήμα; Σε ποια σημεία θα τις τοποθετούσατε; Τα ευρωπαϊκά κράτη επιστρέφουν στις τράπεζες των ΗΠΑ τα χρήματα με τόκο • Οι τράπεζες των ΗΠΑ μαζεύουν χρήματα • Οι τράπεζες των ΗΠΑ μοιράζουν τα κέρδη στους μετόχους τους • Οι τράπεζες των ΗΠΑ δανείζουν τα ευρωπαϊκά κράτη • Οι μέτοχοι απολαμβάνουν τα κέρδη τους • Επενδυτές στις ΗΠΑ αγοράζουν μετοχές τραπεζών Αν κάποιος αποταμιεύει 15 δολάρια την εβδομάδα και τα επενδύει σε καλές μετοχές [...], ύστερα από 20 χρόνια θα έχει τουλάχιστον 80.000 δολάρια [...]. Θα είναι πλούσιος [...]. Έχω πειστεί απόλυτα ότι ο καθένας όχι μόνο μπορεί να γίνει πλούσιος, αλλά πρέπει να γίνει πλούσιος. Τζον Τζέικομπ Ρέισκομπ, Όλοι πρέπει να γίνουν πλούσιοι, έτος 1929