Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ІІ ззаассііддаанннняя ммееттооддииччннооїї 
ккооммііссііїї ууччииттеелліівв 
ууккррааїїннссььккооїї ммооввии ттаа 
лліітте...
ППллаанн 
11.. ААннаалліізз ррооббооттии ммееттооддииччннооїї ккооммііссііїї ввччииттеелліівв 
ууккррааїїннссььккооїї ммоо...
44.. ВВииммооггии ддоо ппооррттффооллііоо ввччииттеелляя.. РРееккооммееннддааццііїї.. 
ДДоолляя ЗЗ..ББ..,, ШШЗЗШШ № 55 
55...
ММееттооддииччннаа ппррооббллееммаа 
«ФФооррммуувваанннняя ннааццііооннааллььнноо ссввііддооммооїї 
ттввооррччооїї ооссооб...
ППррііооррииттееттнніі ннааппрряяммккии 
Розвиток творчих здібностей учнів на 
уроках словесності; запровадження 
інформац...
ППррііооррииттееттнніі ннааппрряяммккии 
Розвиток творчих здібностей учнів на 
уроках словесності; запровадження 
інформац...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

і засідання методичної комісії учителів ум 2014 2015

План засідання

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

і засідання методичної комісії учителів ум 2014 2015

  1. 1. ІІ ззаассііддаанннняя ммееттооддииччннооїї ккооммііссііїї ууччииттеелліівв ууккррааїїннссььккооїї ммооввии ттаа ллііттееррааттууррии ППееддааггооггііччннаа ііддееяя –– ццее ккррииллаа,, ннаа яяккиихх ззллііттааєє ппееддааггооггііччннаа ттввооррччііссттьь ВВ.. ССууххооммллииннссььккиийй
  2. 2. ППллаанн 11.. ААннаалліізз ррооббооттии ммееттооддииччннооїї ккооммііссііїї ввччииттеелліівв ууккррааїїннссььккооїї ммооввии ттаа ллііттееррааттууррии ззаа ммииннууллиийй 22001133-- 22001144 ннааввччааллььнниийй рріікк іі ззааввддаанннняя ннаа ннооввиийй 22001144--22001155 ннааввччааллььнниийй рріікк .. ООббггооввоорреенннняя ппллааннуу ррооббооттии ккооммііссііїї ББіілляясснниикк ММ..ДД..,, ггооллоовваа ккооммііссііїї 22.. ППррооггррааммнноо--ммееттооддииччннее ззааббееззппееччеенннняя ооссввііттннььооїї ггааллууззіі «УУккррааїїннссььккаа ммоовваа»,, «УУккррааїїннссььккаа ллііттееррааттуурраа» ннаа ннооввиийй ннааввччааллььнниийй рріікк ААннддрруущщееннккоо НН..ММ..,, ННВВКК::ЗЗШШ №66--((ДДННЗЗ)) РРооггооззаа НН..ММ..,, ШШЗЗШШ №55 33.. ММееттооддииккаа ппііддггооттооввккии шшккоолляярріівв ддоо ннааууккооввоо-- ддооссллііддннииццььккооїї ррооббооттии ММААНН.. ЗЗ ддооссввііддуу ррооббооттии ДДоонниикк ТТ..ВВ.. ННВВКК:: ссппееццііааллііззооввааннаа шшккооллаа ІІ--ІІІІ сстт..-- ллііццеейй
  3. 3. 44.. ВВииммооггии ддоо ппооррттффооллііоо ввччииттеелляя.. РРееккооммееннддааццііїї.. ДДоолляя ЗЗ..ББ..,, ШШЗЗШШ № 55 55.. ТТееооррііяя іі ппррааккттииккаа ппррооееккттннооггоо ннааввччаанннняя.. ППррееззееннттааццііяя ддооссввііддуу.. ППооппррааввккоо НН..ММ.. ННВВКК:: ссппееццііааллііззооввааннаа шшккооллаа ІІ--ІІІІ сстт..-- ллііццеейй 66.. ППррееззееннттааццііяя ннооввиинн ІІннттееррннееттуу,, ббллооггуу ммееттооддииччннооїї ккооммііссііїї.. ППррееззееннттааццііяя ББооййккоо ОО..ІІ..,, ШШЗЗШШ № 77
  4. 4. ММееттооддииччннаа ппррооббллееммаа «ФФооррммуувваанннняя ннааццііооннааллььнноо ссввііддооммооїї ттввооррччооїї ооссооббииссттооссттіі шшлляяххоомм ррееааллііззааццііїї ввииммоогг ннооввооггоо ДДеерржжааввннооггоо ссттааннддааррттуу ууппрроовваадджжеенннняя ііннннооввааццііййнниихх ттееххннооллооггіійй іі ккооммппееттееннттннііссннооггоо ппііддххооддуу ннаа ууррооккаахх ууккррааїїннссььккооїї ммооввии ттаа ллііттееррааттууррии»..
  5. 5. ППррііооррииттееттнніі ннааппрряяммккии Розвиток творчих здібностей учнів на уроках словесності; запровадження інформаційно-комунікативних та проектної технологій, створення власних відео- та медіатек, сучасних особистісно орієнтованих технологій (інтерактивне навчання, інформаційно-комунікаційні технології, створення ситуацій успіху та ін.)
  6. 6. ППррііооррииттееттнніі ннааппрряяммккии Розвиток творчих здібностей учнів на уроках словесності; запровадження інформаційно-комунікативних та проектної технологій, створення власних відео- та медіатек, сучасних особистісно орієнтованих технологій (інтерактивне навчання, інформаційно-комунікаційні технології, створення ситуацій успіху та ін.)

×