SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 21
Downloaden Sie, um offline zu lesen
L A P I N L A H T I
3 6 0
M I E L E N H Y V I N V O I N N I N K E S K U S
S U U N N I T E L M A E H D O T U S
Versio: 3.1.2023
Kuva: Joha Grönvall
K A T S E T U L E V A I S U U T E E N
Vuodesta 2016 Lapinlahti on toiminut kaikille avoimena
taiteiden, kulttuurin ja mielen hyvinvoinnin keitaana.
Sairaala-alueen nykyisten toimijoiden tavoite on suojella
arvoympäristöä, jatkaa 180-vuotisen mielenterveystyön
perintöä ja kehittää toimintaa, joka palvelee kaupunkilaisia
muuttuvassa yhteiskunnassa.
Lapinlahdessa kulttuuri ja mielenterveystyö yhdistyvät
synnyttäen uuden, innovatiivisen ja kansainvälisesti
kiinnostavan konseptin.
Lapinlahdesta kuoriutuu Helsingin uusi hyvinvointikeskus,
joka vahvistaa Helsingin kaupunkiympäristön viihtyisyyttä,
elinvoimaisuutta ja sen kestävää kehitystä.
K E S T Ä V Ä K E H I T Y S
Taloudellinen kestävyys
on toiminnan edellytys.
Lapinlahden toiminta
tarvitsee vahvan
taloudellisen pohjan.
Ekologinen kestävyys
huomioidaan
kunnostamisessa ja
toiminnassa.
Kulttuurinen kestävyys
on aineellisen ja
aineettoman
kulttuurihistorian
vaalimista ja uudenlaisen
kaupunkikulttuurin
luomista.
Sosiaalinen kestävyys
toteutuu mm.
mielenterveystyössä ja
työllistämistoimissa. Hyvä
mielenterveys kuuluu
osaksi kestävää sosiaalista
ja taloudellista
kehitystä.
M I E L E N T E R V E Y S
Mielenterveystyö on muutoksessa. Painopiste siirtyy
korjaavista palveluista mielenterveyden vahvistamiseen,
ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen.
Ympäristöllä, kulttuurilla, ihmisten vuorovaikutuksella ja
merkityksellisyyden kokemisella on myönteisiä
mielenterveysvaikutuksia. Inkluusio ja osallistaminen ovat
mielenterveystyön perusta. Lapinlahden Lähde edustaa
uuden ajan mielenterveystyötä ja tarjoaa kaupunkilaisille
mielenterveyttä edistäviä toimintoja.
Lapinlahden alueen asettaminen kaupungin laaja-alaisen
mielenterveystyön keskiöön antaisi alueen arvorakennuksille
niille kuuluvan aseman. Helsinki asettuisi niiden suurten
metropolien joukkoon, jotka näkevät mielenterveyden
merkityksen kaupungin menestymiselle.
K A N S A L A I S T O I M I N T A A J A L I I K E T O I M I N T A A
Tarvitsemme paikkoja, joissa tutustumme, kehitämme,
näytämme ja kokeilemme.
Lapinlahdesta muodostuu monipuolinen keskus, jossa
kansalaistoiminta kohtaa liiketoiminnan synnyttäen synergiaa
ja uudenlaisia työpaikkoja. Lapinlahden mielen hyvinvointiin,
kulttuuriin ja kestävän tulevaisuuteen liittyvä työ kytkeytyy
naapurustossa sijaitsevien Maria01- ja Kaapelitehtaan
innovaatiokeskittymiin.
Lapinlahden aktiivinen kansalaistoiminta ja -järjestöt luovat
yhteenkuuluvuutta. Lapinlahden Lähde on kulttuurin, taiteen
ja mielenterveystyön perinteisiä rajoja ylittävä yhteistyö, jonka
takana on merkittävä joukko kulttuuri- ja mielenterveysalan
toimijoita.
Esimerkkejä toiminnasta:
-kansalaistoimintaa
-yhteiskunnallisia yrityksiä (kahvila,
hostelli)
-kuntouttavaa ja työllistävää toimintaa
-oppi- ja tutkimuslaitosten tiloja
(mm SVEPS nuorten työpaja)
-Terapeuttikeskus
-työtiloja taiteen ja kulttuurin tekijöille
-ravitsemusliikkeitä
-hyvinvointialan startup-yrityksiä ja
innovaatioita
-Suomen Ladun ulkoilukeskus
P U I S T O J A L U O N T O A R V O T
Lapinlahden alue on valtakunnallisesti
merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.
Puistoalue on kokonaisuutena historiallisesti
ja kasvillisuudeltaan arvokas. Puistosta
löytyy yli neljäsataa kasvilajia ja -lajiketta.
Puiston vanhimmat puut ja pensaat ovat
sairaalan perustamisen ajoilta, 1840-luvulta.
Kalliopinnoilla on säilynyt laaja esiintymä
sairaalan ylilääkärin C Th Saelanin tuomia
maksaruoholajikkeita sekä muuta
lajirikkautta. Kasvien lisäksi on huomattava
myös monet muut vaalittavat luontoarvot,
kuten alueen hyönteiset.
Puisto on merkittävä osa läntisen
kantakaupunkialueen virkistys- ja
viheralueverkostoa. Kaupungin
luontotietojärjestelmässä alue määritellään
hyvin arvokkaaksi. Suunnitelma ei sisällä
lisärakentamista, koska se ja siitä seuraava
kuluminen uhkaisivat alueen eteläosaa.
Tämä vyöhyke on osoittautunut hyväksi
elinympäristöksi lailla suojellulle ja erittäin
uhanalaiselle kirvelilattakoille.
Tavoitteena on hiilineutraali Helsinki 2035.
Lapinlahti toimii ilmastotyössä uusien
ratkaisujen ja toimintatapojen alustana ja
esittelypaikkana. Aurinkopaneelit tuottavat
uusiutuvaa energiaa. Energia, liikkuminen ja
materiaalikierrot ovat Lapinlahdessa
kokeilujen ja demonstraatioiden kohteena.
P U I S T O J A L U O N T O A R V O T
Sairaalaa ympäröivä
historiallinen puisto
suunniteltiin tukemaan
sairaalatoimintoja ja
potilaiden tervehtymistä.
Se on Helsingin
vanhimpia puistoja, josta
vielä löytyy alkuperäisiä
puistosommitelmia
Sairaalan puisto on
historian mittaan
supistunut
huomattavasti. Nyt on
aika kääntää trendi ja
alkaa uudelleen laajentaa
vihreää, erityisesti kohti
nykyistä Länsiväylää.
K I R V E L I L A T T A K O I
Lapinlahden puistossa on Suomen merkittävimmät mukulakirvelin
(Chaerophyllum bulbosum) ja luonnonsuojelusasetuksen mukaan
erityisesti suojeltavan kirvelilattakoin (Depressaria chaerophylli)
esiintymät.
Liito-oravat, lepakot, arvoniityt ja laguunibiotoopit kuuluvat alueen
suojeltaviin luontoarvoihin.
Mukulakirveli:
2011 Esiintymä
2020 Runsas esiintymä
2020 Yksittäisisä kukintovarsia
2017 Arvoniityt, kaupungin inventointi
K U N N O S T U S P E R I A A T T E E T
Sairaalan päärakennus on Carl
Ludvig Engelin suunnittelema
empiretyylinen,
arkkitehtonisesti
poikkeuksellisen arvokas
rakennus. Rakennukset saivat
1994 rakennusperintölain
suojan.
Rakennuksissa on korjaus-
velkaa, mutta runko on säilynyt
hyväkuntoisena ja julkisivu
sekä vesikatto on kunnostettu.
Rakennukset kunnostetaan
sosiaalisena hankkeena,
hyödyntäen koeteltua
alkuperäistä rakennustekniikka
ja materiaaleja.
Sisätilojen kunnostus voidaan
suorittaa kiirehtimättä ja
harkiten historiallisia
kerrostumia vaalien ja
ylikorjaamista välttäen.
Alkuperäinen huonejako
palautetaan ja lisätyt väliseinät
puretaan. Keskiosat ja käytävät
restauroidaan näyttävästi.
Lapinlahdesta tulee on
kiertotalouden esimerkkialue.
Lapinlahdessa siirrytään
kertakäyttöisestä
rakentamisesta jatkuvaan
korjaamiseen ja ylläpitoon.
T A L O T E K N I I K K A
Lämmönlähteenä on
hybridijärjestelmä, jossa lämpö
tuotetaan pääasiassa
maalämmöllä, hiilineutraalilla
kaukolämmöllä tuettuna.
Merkittävä osa
kiinteistösähköstä voitaisiin
tuottaa länsiväylän meluesteen
yhteyteen rakennettavasta
aurinkovoimalasta.
(Aurinkobaana)
Pääasiassa ilmanvaihto voi
toimia painovoimaisesti,
tarvittaessa matalapaineisella
puhaltimella avustettuna.
Auditorioon, ravintolaan ja
yleisiin WC-tiloihin tulee
koneellinen tulo ja poisto -
ilmanvaihto.
K O Y L A P I N L A H D E N L Ä H D E
Muodostetaan
Kiinteistöosakeyhtiö
Lapinlahden Lähde, joka
hankkii omistukseensa ja
hallinnoi rakennuksia.
Kullekin rakennukselle
muodostetaan tontti, joka
vuokrataan kaupungilta 50
vuodeksi hintaan 0,80 €
/m2 /kk.
Puiston rakennelmat,
jääkellari ja ruumiskellari,
jäävät kaupungin
omistukseen.
L A P I N L A H T I - S Ä Ä T I Ö
Säätiön tarkoituksena on
edistää helsinkiläisten
mielenterveyttä tukemalla
Lapinlahden sairaalan
rakennusten ja puiston käyttöä
mielenterveyden edistämisen
keskuksena.
Säätiö on osakkaana
perustettavassa
kiinteistöosakeyhtiössä.
Toimintaansa varten säätiö
kerää avustuksia kansalaisilta
ja yhteisöiltä.
Perustajat ovat sitoutuneet
luovuttamaan säätiölle 100 000
euron peruspääoman.
T O I M I J A T
Nykyiset toimijat
Helsingin kaupungin omistamia
Lapinlahden kiinteistöjä vuokraavat Mieli
ry:n perustama yhteiskunnallinen yritys
Lapinlahden Lähde Oy sekä luovan alan
toimijoiden työtilayhteisö Osuuskunta
Lapinlahden Tilajakamo.
Yhteiskunnallinen yritys Kakspy Palvelut
Oy toimii Alvila-kodin palveluntuottajana
Y-säätiön omistamassa rakennuksessa.
Tulevat operaattorit
Mielenterveyttä edistävä kansalaistoiminta,
kotouttamistoiminta, asukastila ja museo: Pro
Lapinlahti mielenterveysseura ry
Terapiatilat: Dream Broker oy
Nuorten työpaja: Svenska Framtidsskolan i
Helsingforsregionen Ab
Hostelli: Yhteiskunnallinen yritys Lapinlahden
Lähde Oy
Liikuntapalvelut ja sauna: Suomen Latu
Taiteilijoiden työtilat: Osk Tilajakamo
Kahvila ja designmyymälä: Pro Lapinlahden
Tuki Oy
Alvila-koti: Kakspy Palvelut Oy
Venetsian työresidenssit: säätiöt
P Ä Ä R A K E N N U K S E N T I L A T
Avoimet tilat
Ravintola- ja kahvilapalvelut
Tapahtuma- ja konferenssitilat
Elokuvateatteri / auditorio
Terapiahotelli, hyvinvointipalvelut
SVEPS, nuorten työpaja
Suomen Latu, toimistotilat
Muut toimisto- ja ateljeetilat
P E R U S T A M I S K U S T A N N U K S E T
Päärakennus yhteensä 14,6 M€
Rakennuttaminen 1,5 M€
Rakennustekniset työt 9,1 M€
LVI-työt 1,0 M€
Sähkötyöt 1,2 M€
Hankevaraukset 1,9 M€
Venetsiatalo 3,5 M€
Huoltorakennus (sauna) 1,2 M€
Kaikki rakennukset yhteensä 19,3 M€ (alv 0%)
Omenapuutaloon, terapiataloon ja talliin ei
kohdistu perustamiskustannuksia.
Päärakennuksen korjausaste 53,9%.
Rakennuskustannusindeksi (2015=100) 120,4
(11/2022).
Korjauskustannukset on arvioitu Lapinlahti
360 suunnitelmaehdotuksen mukaan.
Kustannuslaskelman on tehnyt A-insinöörit
rakennuttaminen Oy 22.5.2019
Y L L Ä P I T O K U S T A N N U K S E T
Lämmitys (toteutuneen kulutuksen mukaan) 1,57 € /m2/kk 113 000 €/v
Vesi 0,1 € /m2/kk 7 200 €/v
Kiinteistöhuolto 0,5 € /m2/kk 36 000 €/v
Jatkuva kunnossapito 2,5 € /m2/kk 180 000 €/v
Tonttivuokra 0,8 € /m2/kk 57 600 €/v
Yhteensä 5,5 € /m2/kk 400 000 €/v (sis. alv)
Laskennallinen neliömäärä 6000 m2. Vuoden 2021 hintataso.
V I I D E N V U O D E N K O R J A U S V A I H E E N
T U L O - J A M E N O A R V I O ( 2 0 2 4 - 2 0 2 8 )
TULOT
Yhtiövastiketulot yhteensä /5 v 4,7 M€
Päärakennus 2026-2028 3,7 M€
Venetsiatalo 2025-2028 0,7 M€
Huoltorakennus (sauna) 0,16 M€
Terapiatalo 0,1 M€
Omenapuutalo 0,06 M€
Vieras pääoma 21,2 M€
MENOT
Perustamiskustannukset 19,3 M€
Alv 24% 4,6 M€
-josta alv-vähennys 65% -3,0 M€
Ylläpitokustannukset (korotus 2%/vuosi) 2,1 M€
Rahoituskustannukset (korko 3%) 1,6 M€
Tulot yhteensä /5 v. 25,9 M€ Kustannukset yhteensä /5 v. 25,9 M€
V A I H E I T T A I N E N K O R J A U S O N
K U S T A N N U S V A I K U T T A V A M P I
• Vaiheittainen korjaus saattaa lisätä työmaakustannuksia jonkin verran
• Vaiheittainen korjaus tulee kuitenkin kaupungille kokonaisuudessaan noin 5 miljoonaa euroa
edullisemmaksi kun kaikkien rakennusosien yhtäaikainen korjaus, joka lopettaa toiminnan
• Vaiheittainen korjaus mahdollistaa nykytoiminnan jatkumisen, joka
• tuottaa kaupungille säästöjä työmarkkinatuen kuntaosuudessa ja sote-menoissa
• mahdollistaa toiminnan valtionavustusten jatkumisen keskeytyksettä
• tuottaa kaupungille verotuloja työllistymisen kautta
• Vaiheittainen korjaus vähentää toiminnan alasajon ja uudelleen käynnistämiseen liittyviä riskejä
• Vaiheittainen korjaus mahdollistaa ”talon oppimisen” työn edetessä ja ehkäisee hätiköityjä,
vähemmän onnistuneita ratkaisuja ja ylikorjaamista
Vaihe 1 Vaihe 3
Vaihe 2
V A I H E I T T A I N E N K O R J A U S
P E R U S T A M I S K U L U I S T A S Y N T Y N Y T
V E L K A O N M A K S E T T U 2 5 V U O D E S S A
TALOUSARVIO (ESIMERKKIVUOSIA) 2029 2039 2049
Yhtiövastiketulot yhteensä/v 1,17 M€ 1,43 M€ 1,73 M€
Päärakennus 0,87 M€
Venetsia 0,19 M€
Huoltorakennus 0,04 M€
Terapiatalo 0,03 M€
Omenapuutalo 0,02 M€
Kustannukset yhteensä 1,17 M€ 1,43 M€ 1,73 M€
Ylläpitokustannukset (korotus 2%/vuosi) 0,44 M € 0,54 M€ 0,66 M€
Rahoituskustannukset (3%) 0,50 M€ 0,41 M€ 0,22 M€
Velan lyhennys 0,23 M€ 0,48 M€ 0,87 M€
Velan määrä 16,7 M€ 13,1 M€ 6,3 M€

Weitere ähnliche Inhalte

Mehr von Kristian Wahlbeck

Medikalisering av neurodiversitet - på gott och ont
Medikalisering av neurodiversitet - på gott och ontMedikalisering av neurodiversitet - på gott och ont
Medikalisering av neurodiversitet - på gott och ontKristian Wahlbeck
 
Lappvikens Källa stöttar den psykiska hälsan
Lappvikens Källa stöttar den psykiska hälsanLappvikens Källa stöttar den psykiska hälsan
Lappvikens Källa stöttar den psykiska hälsanKristian Wahlbeck
 
Ungas psykiska hälsa 2024 - trender och bakomliggande faktorer
Ungas psykiska hälsa 2024 - trender och bakomliggande faktorerUngas psykiska hälsa 2024 - trender och bakomliggande faktorer
Ungas psykiska hälsa 2024 - trender och bakomliggande faktorerKristian Wahlbeck
 
Katsaus suomalaisten mielenterveyteen 5.3.2024
Katsaus suomalaisten mielenterveyteen 5.3.2024Katsaus suomalaisten mielenterveyteen 5.3.2024
Katsaus suomalaisten mielenterveyteen 5.3.2024Kristian Wahlbeck
 
Mielenterveyskatsaus_080224.pptx
Mielenterveyskatsaus_080224.pptxMielenterveyskatsaus_080224.pptx
Mielenterveyskatsaus_080224.pptxKristian Wahlbeck
 
Psykiskt välbefinnade ur Lappviksperspektiv
Psykiskt välbefinnade ur LappviksperspektivPsykiskt välbefinnade ur Lappviksperspektiv
Psykiskt välbefinnade ur LappviksperspektivKristian Wahlbeck
 
Fossil-free mental health promotion
Fossil-free mental health promotionFossil-free mental health promotion
Fossil-free mental health promotionKristian Wahlbeck
 
SFP:s diskussionskväll om Lappvikens framtid 10.1.2024
SFP:s diskussionskväll om Lappvikens framtid 10.1.2024SFP:s diskussionskväll om Lappvikens framtid 10.1.2024
SFP:s diskussionskväll om Lappvikens framtid 10.1.2024Kristian Wahlbeck
 
Lappviken - en uppdatering våren 2024 för SFP
Lappviken - en uppdatering våren 2024 för SFPLappviken - en uppdatering våren 2024 för SFP
Lappviken - en uppdatering våren 2024 för SFPKristian Wahlbeck
 
Psykiskt välbefinnande och hopp i en besvärlig tid
Psykiskt välbefinnande och hopp i en besvärlig tidPsykiskt välbefinnande och hopp i en besvärlig tid
Psykiskt välbefinnande och hopp i en besvärlig tidKristian Wahlbeck
 
Suicidprevention i alla samhällssektorer
Suicidprevention i alla samhällssektorerSuicidprevention i alla samhällssektorer
Suicidprevention i alla samhällssektorerKristian Wahlbeck
 
Ratkaisuja nuorten mielenterveyteen
Ratkaisuja nuorten mielenterveyteenRatkaisuja nuorten mielenterveyteen
Ratkaisuja nuorten mielenterveyteenKristian Wahlbeck
 
Järjestöt mielenterveysvaikutusten arvioinnissa
Järjestöt mielenterveysvaikutusten arvioinnissaJärjestöt mielenterveysvaikutusten arvioinnissa
Järjestöt mielenterveysvaikutusten arvioinnissaKristian Wahlbeck
 
Miten saada mielenterveyspalvelut kuntoon?
Miten saada mielenterveyspalvelut kuntoon?Miten saada mielenterveyspalvelut kuntoon?
Miten saada mielenterveyspalvelut kuntoon?Kristian Wahlbeck
 
Terapiat etulinjaan -malli mahdollistaa terapiatakuun
Terapiat etulinjaan -malli mahdollistaa terapiatakuunTerapiat etulinjaan -malli mahdollistaa terapiatakuun
Terapiat etulinjaan -malli mahdollistaa terapiatakuunKristian Wahlbeck
 
Cost-effectiveness of prevention in mental health - towards cross-sectoral im...
Cost-effectiveness of prevention in mental health - towards cross-sectoral im...Cost-effectiveness of prevention in mental health - towards cross-sectoral im...
Cost-effectiveness of prevention in mental health - towards cross-sectoral im...Kristian Wahlbeck
 
The evidence base for mental health promotion across the lifespan
The evidence base for mental health promotion across the lifespanThe evidence base for mental health promotion across the lifespan
The evidence base for mental health promotion across the lifespanKristian Wahlbeck
 

Mehr von Kristian Wahlbeck (20)

Medikalisering av neurodiversitet - på gott och ont
Medikalisering av neurodiversitet - på gott och ontMedikalisering av neurodiversitet - på gott och ont
Medikalisering av neurodiversitet - på gott och ont
 
Lappvikens Källa stöttar den psykiska hälsan
Lappvikens Källa stöttar den psykiska hälsanLappvikens Källa stöttar den psykiska hälsan
Lappvikens Källa stöttar den psykiska hälsan
 
Ungas psykiska hälsa 2024 - trender och bakomliggande faktorer
Ungas psykiska hälsa 2024 - trender och bakomliggande faktorerUngas psykiska hälsa 2024 - trender och bakomliggande faktorer
Ungas psykiska hälsa 2024 - trender och bakomliggande faktorer
 
Katsaus suomalaisten mielenterveyteen 5.3.2024
Katsaus suomalaisten mielenterveyteen 5.3.2024Katsaus suomalaisten mielenterveyteen 5.3.2024
Katsaus suomalaisten mielenterveyteen 5.3.2024
 
Mielenterveyskatsaus_080224.pptx
Mielenterveyskatsaus_080224.pptxMielenterveyskatsaus_080224.pptx
Mielenterveyskatsaus_080224.pptx
 
Psykiskt välbefinnade ur Lappviksperspektiv
Psykiskt välbefinnade ur LappviksperspektivPsykiskt välbefinnade ur Lappviksperspektiv
Psykiskt välbefinnade ur Lappviksperspektiv
 
Fossil-free mental health promotion
Fossil-free mental health promotionFossil-free mental health promotion
Fossil-free mental health promotion
 
SFP:s diskussionskväll om Lappvikens framtid 10.1.2024
SFP:s diskussionskväll om Lappvikens framtid 10.1.2024SFP:s diskussionskväll om Lappvikens framtid 10.1.2024
SFP:s diskussionskväll om Lappvikens framtid 10.1.2024
 
Lappviken - en uppdatering våren 2024 för SFP
Lappviken - en uppdatering våren 2024 för SFPLappviken - en uppdatering våren 2024 för SFP
Lappviken - en uppdatering våren 2024 för SFP
 
Mielenterveyskatsaus 2023
Mielenterveyskatsaus 2023Mielenterveyskatsaus 2023
Mielenterveyskatsaus 2023
 
Psykiskt välbefinnande och hopp i en besvärlig tid
Psykiskt välbefinnande och hopp i en besvärlig tidPsykiskt välbefinnande och hopp i en besvärlig tid
Psykiskt välbefinnande och hopp i en besvärlig tid
 
Suicidprevention i alla samhällssektorer
Suicidprevention i alla samhällssektorerSuicidprevention i alla samhällssektorer
Suicidprevention i alla samhällssektorer
 
Mielenterveyspalvelut
MielenterveyspalvelutMielenterveyspalvelut
Mielenterveyspalvelut
 
Ratkaisuja nuorten mielenterveyteen
Ratkaisuja nuorten mielenterveyteenRatkaisuja nuorten mielenterveyteen
Ratkaisuja nuorten mielenterveyteen
 
Järjestöt mielenterveysvaikutusten arvioinnissa
Järjestöt mielenterveysvaikutusten arvioinnissaJärjestöt mielenterveysvaikutusten arvioinnissa
Järjestöt mielenterveysvaikutusten arvioinnissa
 
Miten saada mielenterveyspalvelut kuntoon?
Miten saada mielenterveyspalvelut kuntoon?Miten saada mielenterveyspalvelut kuntoon?
Miten saada mielenterveyspalvelut kuntoon?
 
Ungdomsbarometern_2022.pptx
Ungdomsbarometern_2022.pptxUngdomsbarometern_2022.pptx
Ungdomsbarometern_2022.pptx
 
Terapiat etulinjaan -malli mahdollistaa terapiatakuun
Terapiat etulinjaan -malli mahdollistaa terapiatakuunTerapiat etulinjaan -malli mahdollistaa terapiatakuun
Terapiat etulinjaan -malli mahdollistaa terapiatakuun
 
Cost-effectiveness of prevention in mental health - towards cross-sectoral im...
Cost-effectiveness of prevention in mental health - towards cross-sectoral im...Cost-effectiveness of prevention in mental health - towards cross-sectoral im...
Cost-effectiveness of prevention in mental health - towards cross-sectoral im...
 
The evidence base for mental health promotion across the lifespan
The evidence base for mental health promotion across the lifespanThe evidence base for mental health promotion across the lifespan
The evidence base for mental health promotion across the lifespan
 

Lapinlahti360 -ehdotus 2023

 • 1. L A P I N L A H T I 3 6 0 M I E L E N H Y V I N V O I N N I N K E S K U S S U U N N I T E L M A E H D O T U S Versio: 3.1.2023
 • 3. K A T S E T U L E V A I S U U T E E N Vuodesta 2016 Lapinlahti on toiminut kaikille avoimena taiteiden, kulttuurin ja mielen hyvinvoinnin keitaana. Sairaala-alueen nykyisten toimijoiden tavoite on suojella arvoympäristöä, jatkaa 180-vuotisen mielenterveystyön perintöä ja kehittää toimintaa, joka palvelee kaupunkilaisia muuttuvassa yhteiskunnassa. Lapinlahdessa kulttuuri ja mielenterveystyö yhdistyvät synnyttäen uuden, innovatiivisen ja kansainvälisesti kiinnostavan konseptin. Lapinlahdesta kuoriutuu Helsingin uusi hyvinvointikeskus, joka vahvistaa Helsingin kaupunkiympäristön viihtyisyyttä, elinvoimaisuutta ja sen kestävää kehitystä.
 • 4. K E S T Ä V Ä K E H I T Y S Taloudellinen kestävyys on toiminnan edellytys. Lapinlahden toiminta tarvitsee vahvan taloudellisen pohjan. Ekologinen kestävyys huomioidaan kunnostamisessa ja toiminnassa. Kulttuurinen kestävyys on aineellisen ja aineettoman kulttuurihistorian vaalimista ja uudenlaisen kaupunkikulttuurin luomista. Sosiaalinen kestävyys toteutuu mm. mielenterveystyössä ja työllistämistoimissa. Hyvä mielenterveys kuuluu osaksi kestävää sosiaalista ja taloudellista kehitystä.
 • 5. M I E L E N T E R V E Y S Mielenterveystyö on muutoksessa. Painopiste siirtyy korjaavista palveluista mielenterveyden vahvistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. Ympäristöllä, kulttuurilla, ihmisten vuorovaikutuksella ja merkityksellisyyden kokemisella on myönteisiä mielenterveysvaikutuksia. Inkluusio ja osallistaminen ovat mielenterveystyön perusta. Lapinlahden Lähde edustaa uuden ajan mielenterveystyötä ja tarjoaa kaupunkilaisille mielenterveyttä edistäviä toimintoja. Lapinlahden alueen asettaminen kaupungin laaja-alaisen mielenterveystyön keskiöön antaisi alueen arvorakennuksille niille kuuluvan aseman. Helsinki asettuisi niiden suurten metropolien joukkoon, jotka näkevät mielenterveyden merkityksen kaupungin menestymiselle.
 • 6. K A N S A L A I S T O I M I N T A A J A L I I K E T O I M I N T A A Tarvitsemme paikkoja, joissa tutustumme, kehitämme, näytämme ja kokeilemme. Lapinlahdesta muodostuu monipuolinen keskus, jossa kansalaistoiminta kohtaa liiketoiminnan synnyttäen synergiaa ja uudenlaisia työpaikkoja. Lapinlahden mielen hyvinvointiin, kulttuuriin ja kestävän tulevaisuuteen liittyvä työ kytkeytyy naapurustossa sijaitsevien Maria01- ja Kaapelitehtaan innovaatiokeskittymiin. Lapinlahden aktiivinen kansalaistoiminta ja -järjestöt luovat yhteenkuuluvuutta. Lapinlahden Lähde on kulttuurin, taiteen ja mielenterveystyön perinteisiä rajoja ylittävä yhteistyö, jonka takana on merkittävä joukko kulttuuri- ja mielenterveysalan toimijoita. Esimerkkejä toiminnasta: -kansalaistoimintaa -yhteiskunnallisia yrityksiä (kahvila, hostelli) -kuntouttavaa ja työllistävää toimintaa -oppi- ja tutkimuslaitosten tiloja (mm SVEPS nuorten työpaja) -Terapeuttikeskus -työtiloja taiteen ja kulttuurin tekijöille -ravitsemusliikkeitä -hyvinvointialan startup-yrityksiä ja innovaatioita -Suomen Ladun ulkoilukeskus
 • 7. P U I S T O J A L U O N T O A R V O T Lapinlahden alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Puistoalue on kokonaisuutena historiallisesti ja kasvillisuudeltaan arvokas. Puistosta löytyy yli neljäsataa kasvilajia ja -lajiketta. Puiston vanhimmat puut ja pensaat ovat sairaalan perustamisen ajoilta, 1840-luvulta. Kalliopinnoilla on säilynyt laaja esiintymä sairaalan ylilääkärin C Th Saelanin tuomia maksaruoholajikkeita sekä muuta lajirikkautta. Kasvien lisäksi on huomattava myös monet muut vaalittavat luontoarvot, kuten alueen hyönteiset. Puisto on merkittävä osa läntisen kantakaupunkialueen virkistys- ja viheralueverkostoa. Kaupungin luontotietojärjestelmässä alue määritellään hyvin arvokkaaksi. Suunnitelma ei sisällä lisärakentamista, koska se ja siitä seuraava kuluminen uhkaisivat alueen eteläosaa. Tämä vyöhyke on osoittautunut hyväksi elinympäristöksi lailla suojellulle ja erittäin uhanalaiselle kirvelilattakoille. Tavoitteena on hiilineutraali Helsinki 2035. Lapinlahti toimii ilmastotyössä uusien ratkaisujen ja toimintatapojen alustana ja esittelypaikkana. Aurinkopaneelit tuottavat uusiutuvaa energiaa. Energia, liikkuminen ja materiaalikierrot ovat Lapinlahdessa kokeilujen ja demonstraatioiden kohteena.
 • 8. P U I S T O J A L U O N T O A R V O T Sairaalaa ympäröivä historiallinen puisto suunniteltiin tukemaan sairaalatoimintoja ja potilaiden tervehtymistä. Se on Helsingin vanhimpia puistoja, josta vielä löytyy alkuperäisiä puistosommitelmia Sairaalan puisto on historian mittaan supistunut huomattavasti. Nyt on aika kääntää trendi ja alkaa uudelleen laajentaa vihreää, erityisesti kohti nykyistä Länsiväylää.
 • 9. K I R V E L I L A T T A K O I Lapinlahden puistossa on Suomen merkittävimmät mukulakirvelin (Chaerophyllum bulbosum) ja luonnonsuojelusasetuksen mukaan erityisesti suojeltavan kirvelilattakoin (Depressaria chaerophylli) esiintymät. Liito-oravat, lepakot, arvoniityt ja laguunibiotoopit kuuluvat alueen suojeltaviin luontoarvoihin. Mukulakirveli: 2011 Esiintymä 2020 Runsas esiintymä 2020 Yksittäisisä kukintovarsia 2017 Arvoniityt, kaupungin inventointi
 • 10. K U N N O S T U S P E R I A A T T E E T Sairaalan päärakennus on Carl Ludvig Engelin suunnittelema empiretyylinen, arkkitehtonisesti poikkeuksellisen arvokas rakennus. Rakennukset saivat 1994 rakennusperintölain suojan. Rakennuksissa on korjaus- velkaa, mutta runko on säilynyt hyväkuntoisena ja julkisivu sekä vesikatto on kunnostettu. Rakennukset kunnostetaan sosiaalisena hankkeena, hyödyntäen koeteltua alkuperäistä rakennustekniikka ja materiaaleja. Sisätilojen kunnostus voidaan suorittaa kiirehtimättä ja harkiten historiallisia kerrostumia vaalien ja ylikorjaamista välttäen. Alkuperäinen huonejako palautetaan ja lisätyt väliseinät puretaan. Keskiosat ja käytävät restauroidaan näyttävästi. Lapinlahdesta tulee on kiertotalouden esimerkkialue. Lapinlahdessa siirrytään kertakäyttöisestä rakentamisesta jatkuvaan korjaamiseen ja ylläpitoon.
 • 11. T A L O T E K N I I K K A Lämmönlähteenä on hybridijärjestelmä, jossa lämpö tuotetaan pääasiassa maalämmöllä, hiilineutraalilla kaukolämmöllä tuettuna. Merkittävä osa kiinteistösähköstä voitaisiin tuottaa länsiväylän meluesteen yhteyteen rakennettavasta aurinkovoimalasta. (Aurinkobaana) Pääasiassa ilmanvaihto voi toimia painovoimaisesti, tarvittaessa matalapaineisella puhaltimella avustettuna. Auditorioon, ravintolaan ja yleisiin WC-tiloihin tulee koneellinen tulo ja poisto - ilmanvaihto.
 • 12. K O Y L A P I N L A H D E N L Ä H D E Muodostetaan Kiinteistöosakeyhtiö Lapinlahden Lähde, joka hankkii omistukseensa ja hallinnoi rakennuksia. Kullekin rakennukselle muodostetaan tontti, joka vuokrataan kaupungilta 50 vuodeksi hintaan 0,80 € /m2 /kk. Puiston rakennelmat, jääkellari ja ruumiskellari, jäävät kaupungin omistukseen.
 • 13. L A P I N L A H T I - S Ä Ä T I Ö Säätiön tarkoituksena on edistää helsinkiläisten mielenterveyttä tukemalla Lapinlahden sairaalan rakennusten ja puiston käyttöä mielenterveyden edistämisen keskuksena. Säätiö on osakkaana perustettavassa kiinteistöosakeyhtiössä. Toimintaansa varten säätiö kerää avustuksia kansalaisilta ja yhteisöiltä. Perustajat ovat sitoutuneet luovuttamaan säätiölle 100 000 euron peruspääoman.
 • 14. T O I M I J A T Nykyiset toimijat Helsingin kaupungin omistamia Lapinlahden kiinteistöjä vuokraavat Mieli ry:n perustama yhteiskunnallinen yritys Lapinlahden Lähde Oy sekä luovan alan toimijoiden työtilayhteisö Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamo. Yhteiskunnallinen yritys Kakspy Palvelut Oy toimii Alvila-kodin palveluntuottajana Y-säätiön omistamassa rakennuksessa. Tulevat operaattorit Mielenterveyttä edistävä kansalaistoiminta, kotouttamistoiminta, asukastila ja museo: Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry Terapiatilat: Dream Broker oy Nuorten työpaja: Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab Hostelli: Yhteiskunnallinen yritys Lapinlahden Lähde Oy Liikuntapalvelut ja sauna: Suomen Latu Taiteilijoiden työtilat: Osk Tilajakamo Kahvila ja designmyymälä: Pro Lapinlahden Tuki Oy Alvila-koti: Kakspy Palvelut Oy Venetsian työresidenssit: säätiöt
 • 15. P Ä Ä R A K E N N U K S E N T I L A T Avoimet tilat Ravintola- ja kahvilapalvelut Tapahtuma- ja konferenssitilat Elokuvateatteri / auditorio Terapiahotelli, hyvinvointipalvelut SVEPS, nuorten työpaja Suomen Latu, toimistotilat Muut toimisto- ja ateljeetilat
 • 16. P E R U S T A M I S K U S T A N N U K S E T Päärakennus yhteensä 14,6 M€ Rakennuttaminen 1,5 M€ Rakennustekniset työt 9,1 M€ LVI-työt 1,0 M€ Sähkötyöt 1,2 M€ Hankevaraukset 1,9 M€ Venetsiatalo 3,5 M€ Huoltorakennus (sauna) 1,2 M€ Kaikki rakennukset yhteensä 19,3 M€ (alv 0%) Omenapuutaloon, terapiataloon ja talliin ei kohdistu perustamiskustannuksia. Päärakennuksen korjausaste 53,9%. Rakennuskustannusindeksi (2015=100) 120,4 (11/2022). Korjauskustannukset on arvioitu Lapinlahti 360 suunnitelmaehdotuksen mukaan. Kustannuslaskelman on tehnyt A-insinöörit rakennuttaminen Oy 22.5.2019
 • 17. Y L L Ä P I T O K U S T A N N U K S E T Lämmitys (toteutuneen kulutuksen mukaan) 1,57 € /m2/kk 113 000 €/v Vesi 0,1 € /m2/kk 7 200 €/v Kiinteistöhuolto 0,5 € /m2/kk 36 000 €/v Jatkuva kunnossapito 2,5 € /m2/kk 180 000 €/v Tonttivuokra 0,8 € /m2/kk 57 600 €/v Yhteensä 5,5 € /m2/kk 400 000 €/v (sis. alv) Laskennallinen neliömäärä 6000 m2. Vuoden 2021 hintataso.
 • 18. V I I D E N V U O D E N K O R J A U S V A I H E E N T U L O - J A M E N O A R V I O ( 2 0 2 4 - 2 0 2 8 ) TULOT Yhtiövastiketulot yhteensä /5 v 4,7 M€ Päärakennus 2026-2028 3,7 M€ Venetsiatalo 2025-2028 0,7 M€ Huoltorakennus (sauna) 0,16 M€ Terapiatalo 0,1 M€ Omenapuutalo 0,06 M€ Vieras pääoma 21,2 M€ MENOT Perustamiskustannukset 19,3 M€ Alv 24% 4,6 M€ -josta alv-vähennys 65% -3,0 M€ Ylläpitokustannukset (korotus 2%/vuosi) 2,1 M€ Rahoituskustannukset (korko 3%) 1,6 M€ Tulot yhteensä /5 v. 25,9 M€ Kustannukset yhteensä /5 v. 25,9 M€
 • 19. V A I H E I T T A I N E N K O R J A U S O N K U S T A N N U S V A I K U T T A V A M P I • Vaiheittainen korjaus saattaa lisätä työmaakustannuksia jonkin verran • Vaiheittainen korjaus tulee kuitenkin kaupungille kokonaisuudessaan noin 5 miljoonaa euroa edullisemmaksi kun kaikkien rakennusosien yhtäaikainen korjaus, joka lopettaa toiminnan • Vaiheittainen korjaus mahdollistaa nykytoiminnan jatkumisen, joka • tuottaa kaupungille säästöjä työmarkkinatuen kuntaosuudessa ja sote-menoissa • mahdollistaa toiminnan valtionavustusten jatkumisen keskeytyksettä • tuottaa kaupungille verotuloja työllistymisen kautta • Vaiheittainen korjaus vähentää toiminnan alasajon ja uudelleen käynnistämiseen liittyviä riskejä • Vaiheittainen korjaus mahdollistaa ”talon oppimisen” työn edetessä ja ehkäisee hätiköityjä, vähemmän onnistuneita ratkaisuja ja ylikorjaamista
 • 20. Vaihe 1 Vaihe 3 Vaihe 2 V A I H E I T T A I N E N K O R J A U S
 • 21. P E R U S T A M I S K U L U I S T A S Y N T Y N Y T V E L K A O N M A K S E T T U 2 5 V U O D E S S A TALOUSARVIO (ESIMERKKIVUOSIA) 2029 2039 2049 Yhtiövastiketulot yhteensä/v 1,17 M€ 1,43 M€ 1,73 M€ Päärakennus 0,87 M€ Venetsia 0,19 M€ Huoltorakennus 0,04 M€ Terapiatalo 0,03 M€ Omenapuutalo 0,02 M€ Kustannukset yhteensä 1,17 M€ 1,43 M€ 1,73 M€ Ylläpitokustannukset (korotus 2%/vuosi) 0,44 M € 0,54 M€ 0,66 M€ Rahoituskustannukset (3%) 0,50 M€ 0,41 M€ 0,22 M€ Velan lyhennys 0,23 M€ 0,48 M€ 0,87 M€ Velan määrä 16,7 M€ 13,1 M€ 6,3 M€