Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Puonti, Nyström: Nuori suunnittelemassa ja kehittämässä omia palveluitaan – kokemuksia ESTER-hankkeesta(20)

Anzeige

Más de Kouluterveyskysely(20)

Anzeige

Puonti, Nyström: Nuori suunnittelemassa ja kehittämässä omia palveluitaan – kokemuksia ESTER-hankkeesta

 1. Ester-hanke Nuoret pudokkaat
 2. Ester-hanke Nuoret pudokkaat Nuorilla pudokkailla tarkoitetaan alle 25-vuotiaita nuoria, jotka eivät ole peruskoulun jälkeen löytäneet tai kiinnittyneet jatko-opintoihin. He usein ajelehtivat elämäntilanteessaan ja monien kohdalla vaarana on ajautuminen riskejä sisältävään elämäntapaan, muun muassa päihteidenkäyttöön. He usein tekevät lyhyitä pätkätöitä, jolloin heillä ei ole käytettävänään työterveyshuollon palveluita tai he eivät koe niitä omikseen työsuhteiden vaihtuvuuden ja lyhytaikaisuuden vuoksi . Ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen sekä nuoren saattaminen tiedon, palvelujen ja nuorta tukevan toiminnan piiriin tarvitsee tiiviimpää ja vahvempaa monialaista yhteistyötä. Yhteiset sovitut tavoitteet:  Luodaan toimintamalli peruspalveluille nuorten itsenäistymisen tukemiseksi (sekä ehkäisevä että korjaava työ)  Nuori on aktiivinen toimija omien palveluidensa suunnittelemisessa  Luodaan itsearviointimalli syrjäytymisvaarassa olevien nuorten palvelujärjestelmälle (PDSA) Kokonaisbudjetti 2011-2013: 945 000 €
 3. Toimijat  Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri - EKSOTE (Hanna Puustinen)  SIPOO (Lassi Puonti)  KOTKA (Tarja Nyström)  LOVIISA (Maarit Virtanen)  ESPOO (Minna Latonen)  KOUVOLA ( Miia Pauna)
 4. Hankeorganisoituminen Johtoryhmä Projekti- Koordinaattorit- työryhmä työryhmä Espoo Kotka Kouvola Loviisa - Projektityöryhmä Eksote Sipoo –Ohjausryhmä –Ohjausryhmä - Projektityöryhmät - 2kehittämis- –Johtoryhmä –Johtoryhmä - Kehittäjätiimi -Riskinuoret- työryhmää –Helpesterit- - Ohjausryhmä –Ester-työryhmä työryhmä - Nuorten työryhmä kehittämistyöryhmä
 5. PDCA Jatkuvan parantamisen malli Mitä haluamme saada aikaan? Tavoite Mistä tiedämme, että muutos on parannus? Mittaaminen Mitkä muutokset johtavat toiminnan parantumiseen? Ideat Act, Plan, Toimi Suunnittele Testaaminen Check, Do, Tutki Tee 5
 6. Nuorten osallisuus Esimerkkejä, kuinka saada nuori mukaan suunnittelemaan ja kehittämään omia palveluitaan? Mistä? Mitä? Nuoria on tavoitettu: Nuoret ovat saaneet olla mukana Miten? - Oppilaitoksista - Suorassa asiakastyössä ja suunnittelemassa ja kehittämässä - Tukiasunnoista sosiaalisessa mediassa palvelujärjestelmää ja - Työvoimatoimistosta - Kehittämistyöpajoissa, joissa toimintamalleja, mm. - Työpajoista ja muista ryhmistä toimenpiteitä on suunniteltu - Ennaltaehkäisevän työn mallia - Nuorisotaloilta - Osana kuntouttavaa - Nuorten toimintakeskuksen - Nuorten kanssa työtoimintaa sisältöä työskentelevien ammattilasten - Nuoria otettu mukaan - Nuorten työpajatoimintaa avulla tutustumaan palveluihin ja - Verkkoneuvontaa pyydetty kommentoimaan - Sähköistä asiointia KOKEMUKSIA - Nuoret ovat antaneet osallistumisestaan pelkästään hyvää palautetta. He ovat kokeneet tulleensa kuulluksi ja uskoneet heidän mielipiteillään olevan merkitystä. - Myös ammattilaisten kokemukset nuorten osallistumisesta ovat olleet positiivisia. Ammattilaisten asenteiden tulee olla kunnossa ja yhteistyö sujuvaa, etteivät ammattilaiset hankaloita nuorten mukaan ottamista. Esimiehille ja ammattilaisille tiedottaminen ja heidän sitouttamisensa on tärkeää. - Nuorten mukaan ottaminen palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen ei vaadi muuta kuin vanhojen käytäntöjen muuttamista. Otetaan rohkeasti käyttöön erilaisia menetelmiä, joilla luodaan nuorille mahdollisuus osallistua.
 7. Elämisen taito-kurssi – Ammattistarttiryhmille ja vapaasti valittavana kurssina 2. asteen opiskelijoille – Kurssin aikana käytetään eri ammattialojen luennoitsijoita  Maahanmuuttajataustaisten nuorten pienryhmä – Tukipalvelu nuorille jotka ovat sekä koulutuksen että työelämän ulkopuolella – Mukana tukinuoria – Toteutus srk:n, maahanmuuttopalveluiden, Nuoret pudokkaat –hankkeen yhteistyönä.  Saattaen toiselta asteelta – Työelämään tai jatko-opintoihin – 90 kyselyyn vastanneen nuoren toiveiden mukaisesti kehitetään Step by step- tapahtuma
 8. ”Verkostoterkkari ” – Pyrkii tavoittamaan työterveyshuollon ja kouluterveydenhuollon ulkopuolelle jäävät nuoret. Moniammatillista yhteistyötä tiivistetään niin, että nuoret jotka eivät ole peruskoulun jälkeen löytäneet jatko opiskelupaikkaa, eivät jää yksin.  Terveys- ja elämänhallintaluennot nuorten työpajassa. Suunnitteilla myös ”elämänhallinta”- vapaavalintainen kurssi yläasteelle.  Nuorisoverkon toimintaa on kehitetty ja etsivänuorisotyö on tehty tunnetuksi.
 9. Kotimäki – kehitysvammaisten nuorten asumisyksikkö – Kotimäessä on koteja 24 nuorelle kehitysvammaiselle henkilölle, jotka harjoittelevat tuetussa ympäristössä arjen taitoja ja itsenäisempää elämää.  Kotimäessä on tavoitteena, että nuori on oman elämänsä vastuullinen toimija ja saa elää nuoren itsensä näköistä elämää.  Kehitysvammaisen nuoren oman äänen kuuleminen on tärkeää! – Arjen tilanteet, valinnat, oma tahto, omat mielipiteet jne.  Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja yksilökeskeinen toimintatapa on avainasia ! – Nuoria tuetaan tekemään itse arjen pieniä valintoja – nuoria opetetaan kantamaan vastuuta tekemistään valinnoista. – Tukiprofiilit tehdään jokaiselle Kotimäessä asuvalle nuorelle -> takaa nuorelle yksilöllisen nuoren itsensä näköisen elämän, riittävän ja tarkoituksen mukaisen ohjauksen ja tuen, joka johtaa nuoren arjentaitojen kehittymisen ja mahdollisuuden itsenäisempään elämään. • Itsenäistymissuunnitelma: tavoitteet, toiveet ja unelmat osana tukiprofiilia – Palvelusuunnitelma (määritellään lain oikeuttamat palvelut)
 10. Etsivän nuorisotyön toimintakeskus - toimintakeskuksessa olisi saman katon alla käytettävissä sairaanhoitaja - ja lääkäripalvelut, sosiaalipalvelut, asuntopalvelut sekä työllisyyspalvelut. - nuorille vapaaehtoinen ja nuorten tarpeisiin kehitetty toimintamalli, jossa on koottu saman katon alle matalan kynnyksen ryhmätoimintaa  eAsiointikoulutus - sähköisten asioinnin valmennusta syrjäytymisvaarassa oleville nuorille  Verkkoneuvonta -nuoret mukana arvioimassa ja kehittämässä sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisen verkostotyökalun sisältöjä ja ulkonäköä.  Espoon Tuulimylly –portaali - käynnistetään Espoossa monialaisen verkostoyhteistyön parantamiseksi  Nuorten Kipinä - matalan kynnyksen kuntouttavaa työtoimintaa syrjäytymisvaarassa tai jo syrjäytyneille nuorille, jotka eivät ole löytäneet peruskoulun jälkeen jatkopaikkaa. - ryhmäläiset mukana suunnittelemassa, kehittämässä ja arvioimassa kaupungin nuorten palveluita yhdessä toimijoiden kehittämisryhmissä.
 11. Erityistyöntekijät tunnetuksi koulukohtaisesti - Julistepohjan suunnittelu ja testaus yhdessä nuorten kanssa  testauksen jälkeen levitys kaikkiin kouluihin  Infoiskut nuorille suunnatuista palveluista ja oikeuksista - Nuoret mukana vaikuttamassa infoiskujen sisältöön  pilottina KSAO:n ammattistarttiluokka  ”Läpyskä” , johon kootaan tärkeimmät nuorten palvelujen yhteystiedot - Nuoriin vetoava visuaalinen ilme (suunnittelu opiskelijatyönä) + herätteleviä lausahduksia
 12. Sieppari – Ennaltaehkäisen työn malli, jolla syrjäytymisuhan alla olevat lapset/nuoret (7-16-vuotiaat) löydetään yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa. – Sieppari on tarkoitettu oppilashuollon tukitoimien lisäksi, ennen lastensuojelun asiakkuutta tai varsinaista pudokkuutta.  Tuuppauskokoukset – Vuosittaisissa tuuppaus-kokouksissa käydään laajennetussa oppilashuollon tiimissä läpi sellaisten 9-luokkalaisten tilanne, joilla on hälyttävä määrä kertynyt poissaoloja tai selkeä vaara jäädä ilman koulutuspaikkaa. – Jokaiselle mahdolliselle pudokkaalle tehdään avohuollon suunnitelma jatkosta.  Toimintakeskus Risteys – Risteys tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa, työelämänvalmennusta, työkokeilua sekä työharjoittelupaikkoja. Sopimusten aikana nuoret työskentelevät Risteyksen omien työmuotojen parissa – Risteyksessä nuoret on ensisijaisesti palkattu pajatyöryhmään, jonka tavoitteena on nuorten työpajan suunnittelu sekä toteuttaminen Sipoon kuntaan
 13. ”Kiva aikuinen” Kohtaatko nuoren aidosti? Nuoren tapaturma-  vahinko vai hätähuuto Miksi nuorten avunpyynnöt Kehitysvammainen: tukehtuvat täysivaltainen palveluviidakkoon? kansalainen? ”mä onnistun, jos te pidätte lupauksenne”
Anzeige