SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 32
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Koprzywnica, 1934 r., fot. z archiwum Marianny Antończyk
ze wspomnień Marianny Antończyk:
„Zdjęcie wykonano w zakładzie fotograficznym przy ul.
11 Listopada, nikt nie pamięta już jak nazywał się fotograf,
który tam pracował. Tata, za namową fotografa, przyniósł
zboże do dekoracji, w rękach trzymamy sierpy. Powiedział:
będzie pamiątka, że było lato. Na zdjęciu jest kuzyn z War-
szawy, moja siostra Henryka Zelig oraz ja - Marianna An-
tończyk.”
Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017
fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl
№ 1
Kościół św. Floriana w Koprzywnicy przed 1915 r.,
fot. z archiwum Jana Beksińskiego
Zdjęcie zrobiono jeszcze przed zniszczeniami z 1915 roku, kiedy pod-
czas I wojny światowej w trakcie walk wojsk rosyjskich z austriackimi
spaleniu uległ dach i wieża kościoła oraz skrzydło klasztorne.
ks. proboszcz Jerzy Burek:
„Na lewo od wieży widoczna jest nieistniejąca już drewnia-
na sygnaturka. Dzwoniono z niej pół godziny przed mszą,
by dać znać o zbliżającym się nabożeństwie. Wtedy zegary
i zegarki nie były jeszcze powszechnie używane”
Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017
fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl
№ 2
Radowąż, lata 30. XX, m.in. przewoźnicy p. Fornalik, p. Jan Mianow-
ski i skarbnik - p. Stępień, w oddali widoczny kościół dominikański pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Tarnobrzegu, fot. z archi-
wum Janusza Błachowicza
ze wspomnień Tadeusza Jasińskiego:
„Na Wiśle przed I wojną światową była granica dwóch
zaborów – rosyjskiego i austriackiego. Ludzie, jeśli chcieli
stąd wyjechać, to tylko przez Galicję – bo tam była „Amery-
ka”, stamtąd można było wyjechać za granicę. Ale aby tam
się dostać trzeba było przeprawić się przez Wisłę, pomagali
w tym przewoźnicy, bo Ruscy bardzo pilnowali granicy.”
Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017
fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl
№ 3
Henryk Gorycki jako turysta, kwiecień 1934 r., Koprzywnica,
fot. z archiwum Krystyny Bokwy
ze wspomnień Krystyny Bokwy:
„To zdjęcie tata zrobił tuż przed wyruszeniem na pieszą wy-
cieczkę krajoznawczą, tak był ubrany podczas tej wyciecz-
ki, mówili na niego - druh Henryk”
z pamiętnika Henryka Goryckiego:
„Poświadczamy, że dr. Henryk Gorycki jako turysta prze-
chodził przez Chmielnik, 23 IV 1934 r.”
„Cześć ziemi polskiej – i katolickiej Młodzieży Polskiej
„Bóg i Ojczyzna”
Gotów! Sprawie służ!”
Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017
fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl
№ 4
Rynek w Koprzywnicy, młodzież ze „Związku Strzeleckiego” kierowa-
nego przez Stanisława Grzmota-Skotnickiego, ok. 1930-32 r.,
fot. z archiwum Krystyny Bokwy
Ze wspomnień Józefa Starzyńskiego:
„Naczelnikiem Strzelców w Koprzywnicy był pan Chodni-
kiewicz, mieszkał u Kosińskich na poczcie. Zorganizował
w Koprzywnicy strzelnicę z prawdziwego zdarzenia, obok
lasu, pełno tam było chłopaków. Teraz po tej strzelnicy nic
nie zostało, pobudowano tam domy, teren zarósł drzewa-
mi”
Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017
fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl
№ 5
lata 30. XX, lasek chobrzański, na zdjęciu widoczni m.in. nauczyciele
z Koprzywnicy: Maria i Władysław Dobijowie, fot. z archiwum
Krystyny Bokwy
ze wspomnień Krystyny Bokwy:
„To musiało być zdjęcie podarowane mojemu ojcu, Hen-
rykowi Goryckiemu, przez którąś z dziewcząt. Jeździło się
wtedy na takie majówki – zabawy do lasku „Choiny”, koło
Chobrzan, tam było ładnie, były drzewa, piasek. Ojciec
przygrywał na harmonii.”
Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017
fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl
№ 6
Rynek w Koprzywnicy w 1915 r. po przejściu frontu, fot. z archiwum
Aleksandra Lipińskiego
z Kroniki Dyecezyi Sandomierskiej z 1916 r., relacja ks. Stanisława
Puławskiego:
„(15 maja 1915 r.) zawrzała bitwa pod Koprzywnicą o go-
dzinie 3-ej. Potyczka już była w samym mieście i wojsko
austriackie cofnęło się ku Skrzypaczowicom, a nazajutrz
zajęto pozycje pod cmentarzem koprzywnickim i kirkutem.
(…) Po umieszczeniu się wojsk (rosyjskich i  austriackich)
w okopach dla Koprzywnicy rozpoczął się dzień sądny.
Ustępujące wojska rosyjskie zapalały przetem pojedyncze
domy i stodoły – a teraz tysiące pocisków armatnich poszły
wprost na miasto. Rozpoczynano zwykle strzelanie o 8-ej
lub 9-ej rano i strzelano bez przerwy do 12-ej lub 1-ej, a po-
tem od 4-ej po południu do późnego wieczora. Codziennie
gorzały dziesiątki zabudowań w Koprzywnicy i na Cegielni”
Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017
fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl
№ 7
Przedstawienie w szkole w Koprzywnicy, ok. 1930 r., fot. z archiwum
Kazimiery Drzałowskiej, na zdjęciu widoczni m.in. nauczyciele
B. Pazdrij, Maria i Władysław Dobijowie, na dole po prawej: Kazimie-
ra Lipińska (po mężu Drzałowska) i Stanisława Jasińska (po mężu
Rożek)
ze wspomnień Kazimiery Drzałowskiej:
„Chodziłam do szkoły razem ze Stasią Jasińską, siedziały-
śmy w jednej ławce. Za nami siedział przyszły mąż Stasi,
Józef Rożek, i nas co i rusz zaczepiał. Byłam zdolna, na-
uczyciele mnie lubili i chwalili, ale rodziców nie było stać
na to, żebym poszła do gimnazjum w Łoniowie.”
Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017
fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl
№ 8
Szkolne Kółko P.C.K. w szkole w Koprzywnicy, ok. 1937 r., na zdjęciu
m.in. Stanisława Jasińska i Kazimiera Lipińska, nauczycielka Maria
Dobija, fot. z archiwum Kazimiery Drzałowskiej
ze wspomnień Jana Ordona:
„Pamiętam, że w szkole, w każdej klasie wisiały portrety
Józefa Piłsudskiego i Ignacego Mościckiego. Po śmierci Pił-
sudskiego jego portret zastąpiono wizerunkiem Edwarda
Rydza-Śmigłego. Oprócz nich wisiały też inne obrazy – Cud
nad Wisłą, Branka, Bitwa pod Grunwaldem. Co się z tymi
portretami stało podczas II wojny światowej? Nie wiem...
ale przypuszczam, że nauczyciel ukrył je przed Niemcami
na strychu szkoły. Może nadal tam są...? Warto byłoby to
sprawdzić.”
Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017
fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl
№ 9
Szkoła w Koprzywnicy ok. 1937 r.,
fot. z archiwum Kazimiery Drzałowskiej
Ze wspomnień Kazimiery Modras:
„Pamiętam dobrze tych nauczycieli: Pazdrij, pani Dobijo-
wa, kierownik szkoły pan Władysław Dobija – wszyscy oni
przyjechali tu po I wojnie światowej z Galicji, bo tam była
lepsza edukacja podczas zaborów. Tu przed I wojną świa-
tową, pod zaborem rosyjskim, była raptem 1 klasa. Mój oj-
ciec uczył się tylko 3 miesiące, podczas zimy.”
Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017
fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl
№ 10
Jerzy Maliński, Kazimiera Lipińska w aptece na ul. 11 Listopada
w Koprzywnicy, ok. 1939 r., fot. z archiwum Kazimiery Drzałowskiej
ze wspomnień Kazimiery Drzałowskiej:
„Rodziców nie stać było na posłanie mnie do gimnazjum,
mimo, że dobrze sobie radziłam w szkole. W związku z tym
jako piętnastoletnia dziewczyna zaczęłam pracę w aptece,
u pana Malińskiego. Pewnego dnia przyszedł fotograf i po-
zowaliśmy mu do zdjęć podczas pracy. Wtedy wszystkie
lekarstwa się przygotowywało na miejscu, w aptece. Pra-
cowałam tam 7 lat, potem wyszłam za mąż.”
Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017
fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl
№ 11
Kaplica Matki Bożej Różańcowej w 1915 r., po walkach wojsk rosyj-
skich i austriackich, fot. z archiwum Aleksandra Lipińskiego
z Kroniki Dyecezyi Sandomierskiej, relacja ks. Stanisława Puław-
skiego:
„Tysiące zostały pozbawione dachu nad głową. Obrabo-
wane doszczętnie na dodatek i z tego, co głęboko w ziemi
pochowały przed zniszczeniem. Ogółem szkody chrześcijan
i żydów mniej więcej dosiągnęły miliona rubli, a zgorzały
następujące budynki: 2 kościoły katolickie i bożnica żydow-
ska, a nadto: w Koprzywnicy: 254 domy, 110 stodół, 221
obór.”
Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017
fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl
№ 12
Komitet Założycielski OSP w Koprzywnicy, 1913 r., z przodu widoczna
sikawka, z tyłu wóz drabiniasty ze sprzętem, fot. z archiwum Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Koprzywnicy
ze wspomnień Marii Kalinowskiej:
„Ojciec, Stanisław Susfalski, wstąpił do straży w 1918 r.,
miał 17 lat. Nieraz opowiadał jak jechali na akcję. Konie
rekwirowali komukolwiek, gospodarzowi jakiemuś, kto
najbliżej, i z sikawką jechali do pożaru. Bo nie było samo-
chodu, nie było koni na stałe.”
Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017
fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl
№ 13
Warsztat szewski w Koprzywnicy, 1935 r.,
fot. z archiwum Wacławy Stelmach
ze wspomnień Wacławy Stelmach:
„To warsztat szewski mojego dziadka Wincentego Tosia,
siedzi w  środku, obok niego jest jego wnuczek, mały Jó-
zef Zwolski. Po lewej stoi moja mama, Marianna, miała
wtedy 17 lat, a po prawej moja babcia, Anna Toś (z domu
Uchańska). Z lewej siedzi Marian Toś, brat mojej mamy,
obok Józia - pan Jarecki, a tego po prawej nie znam... Ko-
przywnica słynęła z szewców.”
Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017
fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl
№ 14
Koprzywnica w 1915 r., po przejściu frontu, „fragment ulicy wiodącej
od kościoła parafialnego do rynku”, fot. z archiwum Aleksandra
Lipińskiego
ze wspomnień Kazimiery Modras:
„W 1915 roku w Koprzywnicy starły się wojska rosyjskie z
austriackimi, ostrzeliwali się nawzajem. Mieszkańcy Ko-
przywnicy poszli do kościoła, schronić się, bo front szedł.
Mój dziadek, Michał Zwolski, został w domu, na ul. Gęsiej,
suszył zboże na tym podwórku, tu zginął, dostał kulkę.”
Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017
fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl
№ 15
17 kwietnia 1916 r., Kościół św. Floriana w Koprzywnicy,
fot. z archiwum Aleksandra Lipińskiego
Na zdjęciu widoczny dach kościoła pw. św. Floriana kryty słomą, po
tym jak w 1915 roku został spalony. W miejscu wieży postawiono tym-
czasowo krzyż. Udało się ją odbudować dopiero w 1959 r.
Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017
fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl
№ 16

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 01
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 01Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 01
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 01Koprzywnica_PatrzyMy
 
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 09
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 09Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 09
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 09Koprzywnica_PatrzyMy
 
Reporter
ReporterReporter
ReporterTeresa
 
Przyjazna szkola
Przyjazna szkolaPrzyjazna szkola
Przyjazna szkolaTeresa
 
Księża pracujący w parafii, www.parafiazakliczyn.info
Księża pracujący w parafii, www.parafiazakliczyn.infoKsięża pracujący w parafii, www.parafiazakliczyn.info
Księża pracujący w parafii, www.parafiazakliczyn.infogm55
 
Księża rodacy
Księża rodacyKsięża rodacy
Księża rodacygm55
 
Czasopis №348 Ліпень-жнівень 2021
Czasopis №348 Ліпень-жнівень 2021Czasopis №348 Ліпень-жнівень 2021
Czasopis №348 Ліпень-жнівень 2021JahorViniacki
 
Koncepcja plansz Koprzywnica Odkrywa/My
Koncepcja plansz Koprzywnica Odkrywa/MyKoncepcja plansz Koprzywnica Odkrywa/My
Koncepcja plansz Koprzywnica Odkrywa/MyKoprzywnica_PatrzyMy
 
Duszpasterze parafii
Duszpasterze parafiiDuszpasterze parafii
Duszpasterze parafiigm55
 
Tygodniówka nr 26
Tygodniówka nr 26Tygodniówka nr 26
Tygodniówka nr 26B G
 
Czasopis №349 Верасень 2021
Czasopis №349 Верасень 2021Czasopis №349 Верасень 2021
Czasopis №349 Верасень 2021JahorViniacki
 
Czasopis №345 Красавік 2021
Czasopis №345 Красавік 2021Czasopis №345 Красавік 2021
Czasopis №345 Красавік 2021JahorViniacki
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...Małopolski Instytut Kultury
 
Cięcina, kościół, parafia, gmina - Leon Figura
Cięcina, kościół, parafia, gmina - Leon FiguraCięcina, kościół, parafia, gmina - Leon Figura
Cięcina, kościół, parafia, gmina - Leon Figuraciecinaeu
 
Koprzywnica PatrzyMy - album fotograficzny
Koprzywnica PatrzyMy - album fotograficznyKoprzywnica PatrzyMy - album fotograficzny
Koprzywnica PatrzyMy - album fotograficznyKoprzywnica_PatrzyMy
 
Czasopis №340 Лістапад 2020
Czasopis №340 Лістапад 2020Czasopis №340 Лістапад 2020
Czasopis №340 Лістапад 2020JahorViniacki
 
Czasopis №342 Люты 2021
Czasopis №342 Люты 2021Czasopis №342 Люты 2021
Czasopis №342 Люты 2021JahorViniacki
 

Was ist angesagt? (18)

Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 01
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 01Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 01
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 01
 
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 09
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 09Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 09
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 09
 
Reporter
ReporterReporter
Reporter
 
Przyjazna szkola
Przyjazna szkolaPrzyjazna szkola
Przyjazna szkola
 
Księża pracujący w parafii, www.parafiazakliczyn.info
Księża pracujący w parafii, www.parafiazakliczyn.infoKsięża pracujący w parafii, www.parafiazakliczyn.info
Księża pracujący w parafii, www.parafiazakliczyn.info
 
Księża rodacy
Księża rodacyKsięża rodacy
Księża rodacy
 
Czasopis №348 Ліпень-жнівень 2021
Czasopis №348 Ліпень-жнівень 2021Czasopis №348 Ліпень-жнівень 2021
Czasopis №348 Ліпень-жнівень 2021
 
Koncepcja plansz Koprzywnica Odkrywa/My
Koncepcja plansz Koprzywnica Odkrywa/MyKoncepcja plansz Koprzywnica Odkrywa/My
Koncepcja plansz Koprzywnica Odkrywa/My
 
Duszpasterze parafii
Duszpasterze parafiiDuszpasterze parafii
Duszpasterze parafii
 
Tygodniówka nr 26
Tygodniówka nr 26Tygodniówka nr 26
Tygodniówka nr 26
 
Czasopis №349 Верасень 2021
Czasopis №349 Верасень 2021Czasopis №349 Верасень 2021
Czasopis №349 Верасень 2021
 
Czasopis №345 Красавік 2021
Czasopis №345 Красавік 2021Czasopis №345 Красавік 2021
Czasopis №345 Красавік 2021
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
 
Cięcina, kościół, parafia, gmina - Leon Figura
Cięcina, kościół, parafia, gmina - Leon FiguraCięcina, kościół, parafia, gmina - Leon Figura
Cięcina, kościół, parafia, gmina - Leon Figura
 
Prelekcja laweczki21 cz1_sl_w3
Prelekcja laweczki21 cz1_sl_w3Prelekcja laweczki21 cz1_sl_w3
Prelekcja laweczki21 cz1_sl_w3
 
Koprzywnica PatrzyMy - album fotograficzny
Koprzywnica PatrzyMy - album fotograficznyKoprzywnica PatrzyMy - album fotograficzny
Koprzywnica PatrzyMy - album fotograficzny
 
Czasopis №340 Лістапад 2020
Czasopis №340 Лістапад 2020Czasopis №340 Лістапад 2020
Czasopis №340 Лістапад 2020
 
Czasopis №342 Люты 2021
Czasopis №342 Люты 2021Czasopis №342 Люты 2021
Czasopis №342 Люты 2021
 

Ähnlich wie Koprzywnica OdkrywaMy_pocztowki historii

Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 21
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 21Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 21
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 21Koprzywnica_PatrzyMy
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 20
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 20Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 20
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 20Koprzywnica_PatrzyMy
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 24
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 24Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 24
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 24Koprzywnica_PatrzyMy
 
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
 
Historia przedszkola sióstr Służebniczek
Historia przedszkola sióstr SłużebniczekHistoria przedszkola sióstr Służebniczek
Historia przedszkola sióstr Służebniczeklukanus
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 19
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 19Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 19
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 19Koprzywnica_PatrzyMy
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 27
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 27Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 27
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 27Koprzywnica_PatrzyMy
 
KLub Wnuka Sybiraka III LO 2016 -2018.ppt
KLub Wnuka Sybiraka III LO 2016 -2018.pptKLub Wnuka Sybiraka III LO 2016 -2018.ppt
KLub Wnuka Sybiraka III LO 2016 -2018.pptArkadiuszCwirko
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 29
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 29Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 29
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 29Koprzywnica_PatrzyMy
 
KLubu Wnuka Sybiraka III LO 2008 -2010.ppt
KLubu Wnuka Sybiraka III LO 2008 -2010.pptKLubu Wnuka Sybiraka III LO 2008 -2010.ppt
KLubu Wnuka Sybiraka III LO 2008 -2010.pptArkadiuszCwirko
 
Historia szkoły
Historia szkołyHistoria szkoły
Historia szkołygim1mik
 
PrelekcjaTeznie23_cz4_w3_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz4_w3_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz4_w3_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz4_w3_new.pdfPiotr Rościszewski
 
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
 
Gimnazjum Szesciokolowe
Gimnazjum SzesciokoloweGimnazjum Szesciokolowe
Gimnazjum Szesciokoloweguest86d246
 
PAŁAC GOETZÓW-OKOCIMSKICH W BRZESKU: "W kręgu mecenatu Goetzów-Okocimskich" (...
PAŁAC GOETZÓW-OKOCIMSKICH W BRZESKU: "W kręgu mecenatu Goetzów-Okocimskich" (...PAŁAC GOETZÓW-OKOCIMSKICH W BRZESKU: "W kręgu mecenatu Goetzów-Okocimskich" (...
PAŁAC GOETZÓW-OKOCIMSKICH W BRZESKU: "W kręgu mecenatu Goetzów-Okocimskich" (...Małopolski Instytut Kultury
 
Prezentacja regionalizm w szkole
Prezentacja regionalizm w szkolePrezentacja regionalizm w szkole
Prezentacja regionalizm w szkolesp-28
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 25
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 25Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 25
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 25Koprzywnica_PatrzyMy
 
Ścieżki Opowieści - Grodzisk
Ścieżki Opowieści - GrodziskŚcieżki Opowieści - Grodzisk
Ścieżki Opowieści - Grodziskmivent
 

Ähnlich wie Koprzywnica OdkrywaMy_pocztowki historii (20)

Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 21
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 21Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 21
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 21
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 20
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 20Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 20
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 20
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 24
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 24Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 24
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 24
 
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
 
Historia przedszkola sióstr Służebniczek
Historia przedszkola sióstr SłużebniczekHistoria przedszkola sióstr Służebniczek
Historia przedszkola sióstr Służebniczek
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 19
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 19Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 19
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 19
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 27
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 27Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 27
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 27
 
KLub Wnuka Sybiraka III LO 2016 -2018.ppt
KLub Wnuka Sybiraka III LO 2016 -2018.pptKLub Wnuka Sybiraka III LO 2016 -2018.ppt
KLub Wnuka Sybiraka III LO 2016 -2018.ppt
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 29
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 29Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 29
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 29
 
Prelekcja laweczki20 cz3_dsl_w2
Prelekcja laweczki20 cz3_dsl_w2Prelekcja laweczki20 cz3_dsl_w2
Prelekcja laweczki20 cz3_dsl_w2
 
KLubu Wnuka Sybiraka III LO 2008 -2010.ppt
KLubu Wnuka Sybiraka III LO 2008 -2010.pptKLubu Wnuka Sybiraka III LO 2008 -2010.ppt
KLubu Wnuka Sybiraka III LO 2008 -2010.ppt
 
PrelekcjaTeznie22_cz4_w2.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz4_w2.pdfPrelekcjaTeznie22_cz4_w2.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz4_w2.pdf
 
Historia szkoły
Historia szkołyHistoria szkoły
Historia szkoły
 
PrelekcjaTeznie23_cz4_w3_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz4_w3_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz4_w3_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz4_w3_new.pdf
 
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf
 
Gimnazjum Szesciokolowe
Gimnazjum SzesciokoloweGimnazjum Szesciokolowe
Gimnazjum Szesciokolowe
 
PAŁAC GOETZÓW-OKOCIMSKICH W BRZESKU: "W kręgu mecenatu Goetzów-Okocimskich" (...
PAŁAC GOETZÓW-OKOCIMSKICH W BRZESKU: "W kręgu mecenatu Goetzów-Okocimskich" (...PAŁAC GOETZÓW-OKOCIMSKICH W BRZESKU: "W kręgu mecenatu Goetzów-Okocimskich" (...
PAŁAC GOETZÓW-OKOCIMSKICH W BRZESKU: "W kręgu mecenatu Goetzów-Okocimskich" (...
 
Prezentacja regionalizm w szkole
Prezentacja regionalizm w szkolePrezentacja regionalizm w szkole
Prezentacja regionalizm w szkole
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 25
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 25Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 25
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 25
 
Ścieżki Opowieści - Grodzisk
Ścieżki Opowieści - GrodziskŚcieżki Opowieści - Grodzisk
Ścieżki Opowieści - Grodzisk
 

Mehr von Koprzywnica_PatrzyMy

Koncepcja warsztatów wokół historii lokalnej
Koncepcja warsztatów wokół historii lokalnejKoncepcja warsztatów wokół historii lokalnej
Koncepcja warsztatów wokół historii lokalnejKoprzywnica_PatrzyMy
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 32
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 32Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 32
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 32Koprzywnica_PatrzyMy
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 31
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 31Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 31
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 31Koprzywnica_PatrzyMy
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 30
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 30Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 30
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 30Koprzywnica_PatrzyMy
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 28
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 28Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 28
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 28Koprzywnica_PatrzyMy
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 26
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 26Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 26
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 26Koprzywnica_PatrzyMy
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 23
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 23Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 23
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 23Koprzywnica_PatrzyMy
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 22
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 22Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 22
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 22Koprzywnica_PatrzyMy
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 18
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 18Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 18
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 18Koprzywnica_PatrzyMy
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 17
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 17Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 17
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 17Koprzywnica_PatrzyMy
 
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 16
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 16Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 16
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 16Koprzywnica_PatrzyMy
 
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 15
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 15Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 15
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 15Koprzywnica_PatrzyMy
 
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 14
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 14Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 14
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 14Koprzywnica_PatrzyMy
 
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 07
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 07Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 07
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 07Koprzywnica_PatrzyMy
 
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 05
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 05Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 05
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 05Koprzywnica_PatrzyMy
 
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 02
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 02Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 02
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 02Koprzywnica_PatrzyMy
 

Mehr von Koprzywnica_PatrzyMy (17)

Koncepcja warsztatów wokół historii lokalnej
Koncepcja warsztatów wokół historii lokalnejKoncepcja warsztatów wokół historii lokalnej
Koncepcja warsztatów wokół historii lokalnej
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 32
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 32Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 32
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 32
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 31
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 31Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 31
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 31
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 30
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 30Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 30
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 30
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 28
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 28Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 28
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 28
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 26
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 26Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 26
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 26
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 23
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 23Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 23
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 23
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 22
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 22Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 22
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 22
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 18
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 18Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 18
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 18
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 17
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 17Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 17
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 17
 
Plansze Koprzywnica Odkrywa/My
Plansze Koprzywnica Odkrywa/MyPlansze Koprzywnica Odkrywa/My
Plansze Koprzywnica Odkrywa/My
 
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 16
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 16Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 16
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 16
 
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 15
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 15Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 15
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 15
 
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 14
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 14Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 14
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 14
 
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 07
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 07Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 07
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 07
 
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 05
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 05Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 05
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 05
 
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 02
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 02Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 02
Koprzywnica Odkrywa/My_Pocztowka 02
 

Koprzywnica OdkrywaMy_pocztowki historii

 • 1.
 • 2. Koprzywnica, 1934 r., fot. z archiwum Marianny Antończyk ze wspomnień Marianny Antończyk: „Zdjęcie wykonano w zakładzie fotograficznym przy ul. 11 Listopada, nikt nie pamięta już jak nazywał się fotograf, który tam pracował. Tata, za namową fotografa, przyniósł zboże do dekoracji, w rękach trzymamy sierpy. Powiedział: będzie pamiątka, że było lato. Na zdjęciu jest kuzyn z War- szawy, moja siostra Henryka Zelig oraz ja - Marianna An- tończyk.” Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 1
 • 3.
 • 4. Kościół św. Floriana w Koprzywnicy przed 1915 r., fot. z archiwum Jana Beksińskiego Zdjęcie zrobiono jeszcze przed zniszczeniami z 1915 roku, kiedy pod- czas I wojny światowej w trakcie walk wojsk rosyjskich z austriackimi spaleniu uległ dach i wieża kościoła oraz skrzydło klasztorne. ks. proboszcz Jerzy Burek: „Na lewo od wieży widoczna jest nieistniejąca już drewnia- na sygnaturka. Dzwoniono z niej pół godziny przed mszą, by dać znać o zbliżającym się nabożeństwie. Wtedy zegary i zegarki nie były jeszcze powszechnie używane” Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 2
 • 5.
 • 6. Radowąż, lata 30. XX, m.in. przewoźnicy p. Fornalik, p. Jan Mianow- ski i skarbnik - p. Stępień, w oddali widoczny kościół dominikański pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Tarnobrzegu, fot. z archi- wum Janusza Błachowicza ze wspomnień Tadeusza Jasińskiego: „Na Wiśle przed I wojną światową była granica dwóch zaborów – rosyjskiego i austriackiego. Ludzie, jeśli chcieli stąd wyjechać, to tylko przez Galicję – bo tam była „Amery- ka”, stamtąd można było wyjechać za granicę. Ale aby tam się dostać trzeba było przeprawić się przez Wisłę, pomagali w tym przewoźnicy, bo Ruscy bardzo pilnowali granicy.” Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 3
 • 7.
 • 8. Henryk Gorycki jako turysta, kwiecień 1934 r., Koprzywnica, fot. z archiwum Krystyny Bokwy ze wspomnień Krystyny Bokwy: „To zdjęcie tata zrobił tuż przed wyruszeniem na pieszą wy- cieczkę krajoznawczą, tak był ubrany podczas tej wyciecz- ki, mówili na niego - druh Henryk” z pamiętnika Henryka Goryckiego: „Poświadczamy, że dr. Henryk Gorycki jako turysta prze- chodził przez Chmielnik, 23 IV 1934 r.” „Cześć ziemi polskiej – i katolickiej Młodzieży Polskiej „Bóg i Ojczyzna” Gotów! Sprawie służ!” Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 4
 • 9.
 • 10. Rynek w Koprzywnicy, młodzież ze „Związku Strzeleckiego” kierowa- nego przez Stanisława Grzmota-Skotnickiego, ok. 1930-32 r., fot. z archiwum Krystyny Bokwy Ze wspomnień Józefa Starzyńskiego: „Naczelnikiem Strzelców w Koprzywnicy był pan Chodni- kiewicz, mieszkał u Kosińskich na poczcie. Zorganizował w Koprzywnicy strzelnicę z prawdziwego zdarzenia, obok lasu, pełno tam było chłopaków. Teraz po tej strzelnicy nic nie zostało, pobudowano tam domy, teren zarósł drzewa- mi” Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 5
 • 11.
 • 12. lata 30. XX, lasek chobrzański, na zdjęciu widoczni m.in. nauczyciele z Koprzywnicy: Maria i Władysław Dobijowie, fot. z archiwum Krystyny Bokwy ze wspomnień Krystyny Bokwy: „To musiało być zdjęcie podarowane mojemu ojcu, Hen- rykowi Goryckiemu, przez którąś z dziewcząt. Jeździło się wtedy na takie majówki – zabawy do lasku „Choiny”, koło Chobrzan, tam było ładnie, były drzewa, piasek. Ojciec przygrywał na harmonii.” Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 6
 • 13.
 • 14. Rynek w Koprzywnicy w 1915 r. po przejściu frontu, fot. z archiwum Aleksandra Lipińskiego z Kroniki Dyecezyi Sandomierskiej z 1916 r., relacja ks. Stanisława Puławskiego: „(15 maja 1915 r.) zawrzała bitwa pod Koprzywnicą o go- dzinie 3-ej. Potyczka już była w samym mieście i wojsko austriackie cofnęło się ku Skrzypaczowicom, a nazajutrz zajęto pozycje pod cmentarzem koprzywnickim i kirkutem. (…) Po umieszczeniu się wojsk (rosyjskich i  austriackich) w okopach dla Koprzywnicy rozpoczął się dzień sądny. Ustępujące wojska rosyjskie zapalały przetem pojedyncze domy i stodoły – a teraz tysiące pocisków armatnich poszły wprost na miasto. Rozpoczynano zwykle strzelanie o 8-ej lub 9-ej rano i strzelano bez przerwy do 12-ej lub 1-ej, a po- tem od 4-ej po południu do późnego wieczora. Codziennie gorzały dziesiątki zabudowań w Koprzywnicy i na Cegielni” Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 7
 • 15.
 • 16. Przedstawienie w szkole w Koprzywnicy, ok. 1930 r., fot. z archiwum Kazimiery Drzałowskiej, na zdjęciu widoczni m.in. nauczyciele B. Pazdrij, Maria i Władysław Dobijowie, na dole po prawej: Kazimie- ra Lipińska (po mężu Drzałowska) i Stanisława Jasińska (po mężu Rożek) ze wspomnień Kazimiery Drzałowskiej: „Chodziłam do szkoły razem ze Stasią Jasińską, siedziały- śmy w jednej ławce. Za nami siedział przyszły mąż Stasi, Józef Rożek, i nas co i rusz zaczepiał. Byłam zdolna, na- uczyciele mnie lubili i chwalili, ale rodziców nie było stać na to, żebym poszła do gimnazjum w Łoniowie.” Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 8
 • 17.
 • 18. Szkolne Kółko P.C.K. w szkole w Koprzywnicy, ok. 1937 r., na zdjęciu m.in. Stanisława Jasińska i Kazimiera Lipińska, nauczycielka Maria Dobija, fot. z archiwum Kazimiery Drzałowskiej ze wspomnień Jana Ordona: „Pamiętam, że w szkole, w każdej klasie wisiały portrety Józefa Piłsudskiego i Ignacego Mościckiego. Po śmierci Pił- sudskiego jego portret zastąpiono wizerunkiem Edwarda Rydza-Śmigłego. Oprócz nich wisiały też inne obrazy – Cud nad Wisłą, Branka, Bitwa pod Grunwaldem. Co się z tymi portretami stało podczas II wojny światowej? Nie wiem... ale przypuszczam, że nauczyciel ukrył je przed Niemcami na strychu szkoły. Może nadal tam są...? Warto byłoby to sprawdzić.” Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 9
 • 19.
 • 20. Szkoła w Koprzywnicy ok. 1937 r., fot. z archiwum Kazimiery Drzałowskiej Ze wspomnień Kazimiery Modras: „Pamiętam dobrze tych nauczycieli: Pazdrij, pani Dobijo- wa, kierownik szkoły pan Władysław Dobija – wszyscy oni przyjechali tu po I wojnie światowej z Galicji, bo tam była lepsza edukacja podczas zaborów. Tu przed I wojną świa- tową, pod zaborem rosyjskim, była raptem 1 klasa. Mój oj- ciec uczył się tylko 3 miesiące, podczas zimy.” Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 10
 • 21.
 • 22. Jerzy Maliński, Kazimiera Lipińska w aptece na ul. 11 Listopada w Koprzywnicy, ok. 1939 r., fot. z archiwum Kazimiery Drzałowskiej ze wspomnień Kazimiery Drzałowskiej: „Rodziców nie stać było na posłanie mnie do gimnazjum, mimo, że dobrze sobie radziłam w szkole. W związku z tym jako piętnastoletnia dziewczyna zaczęłam pracę w aptece, u pana Malińskiego. Pewnego dnia przyszedł fotograf i po- zowaliśmy mu do zdjęć podczas pracy. Wtedy wszystkie lekarstwa się przygotowywało na miejscu, w aptece. Pra- cowałam tam 7 lat, potem wyszłam za mąż.” Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 11
 • 23.
 • 24. Kaplica Matki Bożej Różańcowej w 1915 r., po walkach wojsk rosyj- skich i austriackich, fot. z archiwum Aleksandra Lipińskiego z Kroniki Dyecezyi Sandomierskiej, relacja ks. Stanisława Puław- skiego: „Tysiące zostały pozbawione dachu nad głową. Obrabo- wane doszczętnie na dodatek i z tego, co głęboko w ziemi pochowały przed zniszczeniem. Ogółem szkody chrześcijan i żydów mniej więcej dosiągnęły miliona rubli, a zgorzały następujące budynki: 2 kościoły katolickie i bożnica żydow- ska, a nadto: w Koprzywnicy: 254 domy, 110 stodół, 221 obór.” Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 12
 • 25.
 • 26. Komitet Założycielski OSP w Koprzywnicy, 1913 r., z przodu widoczna sikawka, z tyłu wóz drabiniasty ze sprzętem, fot. z archiwum Ochotni- czej Straży Pożarnej w Koprzywnicy ze wspomnień Marii Kalinowskiej: „Ojciec, Stanisław Susfalski, wstąpił do straży w 1918 r., miał 17 lat. Nieraz opowiadał jak jechali na akcję. Konie rekwirowali komukolwiek, gospodarzowi jakiemuś, kto najbliżej, i z sikawką jechali do pożaru. Bo nie było samo- chodu, nie było koni na stałe.” Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 13
 • 27.
 • 28. Warsztat szewski w Koprzywnicy, 1935 r., fot. z archiwum Wacławy Stelmach ze wspomnień Wacławy Stelmach: „To warsztat szewski mojego dziadka Wincentego Tosia, siedzi w  środku, obok niego jest jego wnuczek, mały Jó- zef Zwolski. Po lewej stoi moja mama, Marianna, miała wtedy 17 lat, a po prawej moja babcia, Anna Toś (z domu Uchańska). Z lewej siedzi Marian Toś, brat mojej mamy, obok Józia - pan Jarecki, a tego po prawej nie znam... Ko- przywnica słynęła z szewców.” Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 14
 • 29.
 • 30. Koprzywnica w 1915 r., po przejściu frontu, „fragment ulicy wiodącej od kościoła parafialnego do rynku”, fot. z archiwum Aleksandra Lipińskiego ze wspomnień Kazimiery Modras: „W 1915 roku w Koprzywnicy starły się wojska rosyjskie z austriackimi, ostrzeliwali się nawzajem. Mieszkańcy Ko- przywnicy poszli do kościoła, schronić się, bo front szedł. Mój dziadek, Michał Zwolski, został w domu, na ul. Gęsiej, suszył zboże na tym podwórku, tu zginął, dostał kulkę.” Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 15
 • 31.
 • 32. 17 kwietnia 1916 r., Kościół św. Floriana w Koprzywnicy, fot. z archiwum Aleksandra Lipińskiego Na zdjęciu widoczny dach kościoła pw. św. Floriana kryty słomą, po tym jak w 1915 roku został spalony. W miejscu wieży postawiono tym- czasowo krzyż. Udało się ją odbudować dopiero w 1959 r. Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 16