Anzeige

Budzet_Panstwa.pptx

30. Jan 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Budzet_Panstwa.pptx(20)

Último(20)

Anzeige

Budzet_Panstwa.pptx

 1. Budżet Państwa Dochody i wydatki
 2. Budżet Państwa Budżet państwa wchodzi w skład ustawy budżetowej i określa:  łączną kwotę prognozowanych podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa  łączną kwotę planowanych wydatków budżetu państwa  kwotę planowanego deficytu budżetu państwa wraz ze źródłami jego pokrycia  łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich  łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich  wynik budżetu środków europejskich  łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa
 3. A także:  łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa  planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa  limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych. Poza tym budżet państwa składa się z części odpowiadających organom władzy publicznej, kontroli państwowej, sądom, trybunałom i innym organom wymienionym w art. 139 ust. 2, administracji rządowej, przy czym dla poszczególnych działów administracji rządowej oraz dla urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów ustala się odpowiednio odrębne części budżetu. Sławomir Dziejowski, https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/29,pojecie.html (dostęp 30.01.2023)
 4. Dochody i wydatki Dochody: Dochodami budżetu państwa są dochody podatkowe i niepodatkowe. Ujmuje się je w załączniku do ustawy budżetowej według:  źródeł dochodów;  Części i działów klasyfikacji budżetowej. Wydatki: Ustawa o finansach publicznych nie formułuje definicji wydatku budżetowego, jednak wydatkiem jest każde przeznaczenie środków publicznych, którego nie można zaliczyć do rozchodów. Sławomir Dziejowski, https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2162,pojecie.html (dostęp 30.01.2023) Urszula Smołkowska, Wioleta Wasil – Rusecka, https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/BASLeksykon.xsp?id=69BB417A3E389F9FC1257A61002A04C9&litera=W (dostęp 30.01.2023)
 5. Rozchody Publiczne Definicja: Rozchody publiczne obejmują:  spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów;  wykup papierów wartościowych;  udzielone pożyczki i kredyty;  płatności wynikające z odrębnych ustaw, których źródłem finansowania są przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa;  inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością;  płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych. Do rozchodów z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów, działającego w imieniu Skarbu Państwa, w tym samym roku budżetowym nie stosuje się zapisu o nieprzekraczalnym limicie rozchodów.
 6. Rozchody publiczne (budżetowe) odzwierciedlają przede wszystkim przeprowadzone przez jednostki operacje zwrotne (spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych). Przychody i rozchody budżetowe, które z zasady powinny mieć charakter uzupełniający, zaliczane są często do tzw. „budżetu pod kreską”. Przychody i rozchody budżetu państwa podzielone są na następujące pozycje:  Finansowanie krajowe  Finansowanie zagraniczne  Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie. Różnica obejmuje finansowanie deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich. Kamilla Marchewka – Bartkowiak, https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/BASLeksykon.xsp?id=4CC22364B5B6CD41C1257A62003926E8&null=null (dostęp 30.01.2023)
 7. Dochody budżetowe 2020 https://www.mapawydatkow.pl/mapa-dochodow-panstwa-2020/
 8. Dochody budżetu państwa w 2020 roku wyniosły około 915 miliardów złotych. Dochody wzrosły o 30 mld względem roku poprzedniego, jest to najniższy wzrost w porównaniu do lat poprzednich. Korzystając z Mapy dochodów, która bazuje na danych Ministerstwa Finansów, można zauważyć spadek wpływów z tytułu PIT. Stało się tak najprawdopodobniej ze względu na ograniczenie, a niekiedy nawet zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to pierwszy przypadek kiedy zarejestrowano spadek dochodów tylko w jednej grupie. Struktura dochodów pozostaje statystycznie niezmienna. Około 40%, co jest największą częścią dochodów, pochodzi z podatków wynikających ze stosunku pracy, a najmniej bo tylko 3% od podatkó od majątku. https://www.mapawydatkow.pl/mapa-dochodow-panstwa-2020/
 9. https://www.mapawydatkow.pl/mapa-dochodow-panstwa-2020/
 10. https://www.mapawydatkow.pl/mapa-dochodow-panstwa-2020/
 11. Wydatki budżetowe 2020 https://www.mapawydatkow.pl/mapa-wydatkow-panstwa-2020/
 12. W roku 2020 wydatki wyniosły 1059 miliardów złotych. Największym wydatkiem obciążającym budżet są emerytury i Renty, które stanowią prawie 30% wydatków Państwa. Najmniej państwo przeznacza natomiast na zadania związane ze sportem i turystyką (7.8 mld/0,7% całości). W związku z występującym w 2020 roku lockdownem i wprowadzonymi przez państwo dofinansowaniami do wynagrodzeń itd. największy wzrost wydatków dotyczył rynku pracy (33 miliardy wzrostu). https://www.mapawydatkow.pl/mapa-wydatkow-panstwa-2020/
 13. https://www.mapawydatkow.pl/mapa-wydatkow-panstwa-2020/
 14. https://www.mapawydatkow.pl/mapa-wydatkow-panstwa-2020/
 15. 2020 był rokiem w którym zaskoczyła nas wszystkich pandemia Covid 19, przez co stał się on wyjątkowy. Pozostawiła ona znaczne ślady na stanie polskich finansów i wpłynęła na rekordowe zmiany w budżecie naszego państwa:  Wydatki wyniosły ponad 1000 miliardów (1 bilion) złotych  Zanotowano najwyższy wzrost wydatków r/r  Deficyt wzrósł 3,5-krotnie (Wydatki – 1059 mld, dochód – 915 mld, deficyt – 144 mld złotych), a do roku 2019 systematycznie spadał, aż do najniższego historycznie poziomu 40 mld złotych. https://www.mapawydatkow.pl/
 16. Bibliografia:  https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/BASLeksykon.xsp?id=4CC22364B5B6CD41C1257A62 003926E8&null=null  https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/BASLeksykon.xsp?id=73099054FA5619C0C1257A610 0399063&null=null  https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/BASLeksykon.xsp?id=69BB417A3E389F9FC1257A610 02A04C9&litera=W  https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/BASLeksykon.xsp?id=78060EC5E274A0B3C1257A5D 002AD1DC&null=null  https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce- publicznej/29,pojecie.html  https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce- publicznej/2161,pojecie.html  https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce- publicznej/2162,pojecie.html  https://www.mapawydatkow.pl  https://www.gov.pl/web/finanse/sejm-przyjal-ustawe-budzetowa-na-2023-rok  https://www.gov.pl/web/finanse/szacunkowe-wykonanie-budzetu-panstwa-w-okresie- styczen--listopad-2022-r  https://www.gov.pl/web/finanse/budzet-panstwa
Anzeige