Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Päiväys
VNK/1036/04/2017
KOKEILUN PAIKKA
Tutkimus- ja kehittämispalveluhankintasopimus
1. Sopijapuolet
Tilaaja Valtioneuvo...
2
Toteuttaja on velvollinen sopimaan Tilaajan kanssa ulkopuolisten palveluntarjoajien käytöstä.
Hankkeen päätoteuttaja vas...
3
(Supplier Portal). Verkkolaskutuspalveluun kirjautuminen ja sen käyttöön liittyvät ohjeet saa
osoitteesta www.valtiokont...
4
 vastaa siitä, että hankkeen tiedonhallinta hoidetaan ja että kokeilusta viestitään kokeilun
mahdollisen viestintä- ja ...
5
Edellä tarkoitetut velvoitteet jatkuvat myös sopimuskauden jälkeen.
11. Asiantuntijaresurssien käytettävyys
Toteuttajan ...
6
13. Vahingonkorvaus
Tilaaja ei vastaa kokeilun Toteuttajalle tai muille osapuolille syntyvästä suorasta tai välillisestä...
7
vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, lakko tai muu
työselkkaus tai tulipalo ...
8
Toteuttajaa tai sen johtohenkilöä taikka edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei
ole tuomittu lainvoi...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Kiertotalous sopimuspohja

Valtioneuvoston kanslian kiertotalousteemaisen kokeiluhaun sopimuspohja: hankintasopimus tutkimus- ja kehittämispalvelusta

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Kiertotalous sopimuspohja

  1. 1. Päiväys VNK/1036/04/2017 KOKEILUN PAIKKA Tutkimus- ja kehittämispalveluhankintasopimus 1. Sopijapuolet Tilaaja Valtioneuvoston kanslia (jäljempänä Tilaaja) PL 23 00023 Valtioneuvosto Kokeilun toteuttaja Xxx (jäljempänä Toteuttaja) Osoite Y-tunnus: xxxx Yhteyhenkilö: xxxx 2. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on sopia kokeilun ”…” toteutuksesta seuraavin ehdoin. Valtioneuvoston kanslia avasi kokeiluhaun 31.5.2017, jonka kautta Kokeileva Suomi -tiimi etsi kiertotaloutta edistäviä pienkokeiluja. Sopimuksen kohteena on haun kautta valitun kokeilun toteuttaminen ja sitä kautta kerätyn tiedon vieminen kaikkien hyödynnettäväksi kokeilunpaikka.fi - alustalle. Kokeilu on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnössä(liite 1). 3. Sopimuksen mukainen kokeilu Tämän sopimuksen kohteena on kohdassa 2. ja liitteessä 1 kuvattu kokeilu. 4. Sopimuskausi, sopimuksen voimassa olo sekä sopimusehdot Hankinta koskee allekirjoittamispäivästä seuraavan kuuden kuukauden aikana toteutettavaa kokeilua. Sopimus on voimassa sopimuksen allekirjoituspäivästä alkaen ja jatkuu kokeilun päättymiseen asti. Kokeilu ja sopimuksen voimassaolo loppuvat kuitenkin viimeistään 31.12.2017 elleivät Tilaaja ja Toteuttaja muusta sovi. Sitova sopimus syntyy, kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen. Sopimusasiakirjojen tulkintajärjestyksessä ensisijaisena on tämän sopimusasiakirjan teksti. Sen jälkeen sovelletaan sopimuksen seuraavia liitteitä alla mainitussa järjestyksessä 1.-3. Tähän sopimuksen liitteitä ovat: 1. Tarjouspyyntö 2. Kokeiluehdotus (tarjous) 3. Konsortiosopimus (jos tarpeen) 5. Alihankkijat
  2. 2. 2 Toteuttaja on velvollinen sopimaan Tilaajan kanssa ulkopuolisten palveluntarjoajien käytöstä. Hankkeen päätoteuttaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuten omastaan sekä vastaa siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan hankintasopimuksen mukaisia velvoitteita ja noudattaa näitä yleisiä ehtoja. Käytettävät alihankkijat ja alihankkijoiden työosuudet tulee nimetä ja eritellä. Alihankinnan ollessa kyseessä valtioneuvoston kanslia ei edellytä konsortiosopimuksen laatimista. Toteuttajalla ei ole oikeutta vaihtaa hankintasuunnitelmassa nimettyä alihankkijaa tai olennaisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseen osallistuvaa alihankkijaa ilman tilaajan suostumusta. Jos sovittu alihankkija tai olennaisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseen osallistuva alihankkija ei kuitenkaan voi Toteuttajasta riippumattomista ja pakottavista syistä osallistua hankintasopimuksen mukaisten palvelujen tuottamiseen, Toteuttajalla on oikeus vaihtaa alihankkija sellaiseen resursseiltaan ja laadultaan vastaavaan alihankkijaan, jonka tilaaja hyväksyy. Tilaaja voi olla hyväksymättä Toteuttajan esittämän korvaavan alihankkijan vain perustellusta syystä. 6. Kokeilun hinta Kokeilun kokonaishinta on enintään x euroa (+alv), mutta Toteuttajalla on oikeus laskuttaa vain todelliset ja syntyneet kustannukset. Muista kuin tämän sopimuksen mukaisista toimista sovitaan Tilaajan ja Toteuttajan välillä aina erikseen. Muussa tapauksessa Toteuttajalla ei ole oikeutta ryhtyä kokeilussa toimiin, jotka eivät ole sopimuksen mukaisia. 7. Palkkion jakautuminen ja kokeilun laskutus Kokeilusta maksettava korvauksen määrä on eritelty kohdassa 6. Toteuttajalla on oikeus laskuttaa valtioneuvoston kansliaa tämän sopimuksen perusteella seuraavasti: Kokeilun laskutus tapahtuu yhdessä erässä, kun syys-/lokakuun sparraussession jälkeen. Maksuehto on 21 päivää netto. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaisesti. Kokeilun Toteuttaja vastaa siitä, että laskutettu määrä käytetään suoraan tarjouksessa määriteltyjen kustannusten kattamiseen, ja raportoi kokeilun päätettyä laskutetun määrän käytön. Tilaaja, valtioneuvoston kanslia käsittelee ja arkistoi ostolaskunsa vain verkkolaskuina. Laskut tulee lähettää verkkolaskuna valtionhallinnon verkkolaskuoperaattorina toimivan OpusCapita Group Oy:n (ent. Itella Information Oy) kautta. Valtioneuvoston kanslian verkkolaskusoite on: Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003702459755 Välittäjätunnus (OpusCapita Group Oy): 003710948874 Y-tunnus: 0245975-5 Valtioneuvoston kanslia palauttaa maksamattomina saamansa paperilaskut. Mikäli käytössä ei ole järjestelmää, jolla voi tuottaa verkkolaskuja, verkkolaskun tekemiseen ja lähettämiseen voi käyttää valtion tarjoamaa toistaiseksi maksutonta verkkolaskutuspalvelua
  3. 3. 3 (Supplier Portal). Verkkolaskutuspalveluun kirjautuminen ja sen käyttöön liittyvät ohjeet saa osoitteesta www.valtiokonttori.fi/verkkolaskutus. Käyttöön liittyvissä kysymyksissä auttaa Baswaren Supplier Portalin käyttäjätuki, puh. 0600 97 373 (puhelun hinta on 3,00 €/min + pvm), palveluaika ma-pe klo 8 -17. Valtioneuvosoton kanslia ottaa vastaan verkkolaskujen mukana myös sähköisessä muodossa olevia laskuihin liittyviä liitteitä. Liitteiden suositeltava tiedostomuoto on pdf. Valtioneuvoston kanslialle lähetetyissä laskuissa tulee näkyä myös tilaajan ja tilaavan osaston/yksikön nimi. Valtioneuvoston kanslia ei vastaanota sähköpostilla lähetettyjä laskuja, koska ne eivät ole verkkolaskuja. Lisätietoja verkkolaskuvaateesta taloushallintovnk@vnk.fi . Laskun viitetiedot: PAY/Kokeilut/Kiertotaloushaku 8. Toteuttajan vastuullisen johtajan asema ja velvollisuudet Kokeilun toteuttajan vastuullinen johtaja vastaa hankkeen toteutuksesta, hakemustietojen oikeellisuudesta, mahdollisesti myönnettävän määrärahan käyttämisestä sovittuun tarkoitukseen sekä asiaan liittyvien ohjeiden ja määräysten noudattamisesta. Vastuullinen johtaja huolehtii, että kustannusten jakamisesta konsortion muiden osapuolten kesken sovitaan sekä vastaa siitä, että hankkeen raportointi on järjestetty Tilaajan edellyttämällä tavalla, ja että projektin kustannuksia seurataan ja ne laskutetaan asianmukaisesti. Vastuullinen johtaja toimii ensisijaisesti kokeilun ja Tilaajan välisenä yhteyshenkilönä. Hankkeen vastuullinen johtaja:  huolehtii, että päätös hankinnasta toimitetaan viipymättä kokeilun eri toteuttajatahoille ja  huolehtii, että hankkeen keskinäiset sopimukset eri toteuttajatahojen kanssa on tehty ja allekirjoitettu  konsortiomallisessa toteutustavassa toimittaa konsortiosopimuksen Tilaajalle ennen varsinaisen sopimuksen allekirjoitusta  vastaa siitä, että kokeilun vuorovaikutus ja viestintä on järjestetty Tilaajan edellyttämällä tavalla, ja että projektin kustannuksia seurataan ja ne laskutetaan asianmukaisesti  huolehtii, että määrärahan jaosta muiden osapuolten kesken sovitaan ja että kokeilun rahaliikenteestä vastaava taho kokoaa laskut ja kirjanpitoraportit, sekä välittää muille osapuolille niille kuuluvan osuuden määrärahasta  huolehtii, että mahdolliset kokeilun aikataulun ja määrärahan käyttösuunnitelman tarkistukset tehdään Tilaajan kanssa hankkeen vastuullisen johtajan esittelystä
  4. 4. 4  vastaa siitä, että hankkeen tiedonhallinta hoidetaan ja että kokeilusta viestitään kokeilun mahdollisen viestintä- ja hyödyntämissuunnitelman mukaisesti. 9. Kirjanpitovelvollisuus ja kirjanpitoaineiston säilyttäminen Kokeilun kustannuksista on pidettävä kirjanpitoa siten, että kustannukset voidaan vaivatta erottaa määrärahan saajan muun toiminnan kustannuksista. Kirjanpito on pidettävä kirjanpitolain (1336/1997) mukaisesti, ja sen tulee perustua tositteisiin. Määrärahan saajan on säilytettävä kaikki kokeiluun liittyvän toiminnan tositteet siten, että niiden tutkiminen on vaikeudetta mahdollista. Kirjanpito ja siihen liittyvä aineisto on säilytettävä siten kuin kirjanpitolain (1336/1997) 2 luvun 9 ja 10 §:ssä säädetään. Kirjanpitoa koskeva avustusehto koskee kaikkia hankkeeseen osallistuneita tahoja. 10. Salassapito ja henkilötietojen käsittely Sopijapuolet huolehtivat kumpikin omalta osaltaan, että palvelua tuotettaessa noudatetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säädöksiä. Lisäksi Toteuttajan tulee noudattaa asiakirjojen ja tietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa tilaajan antamia ohjeita. Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa luottamuksellisiksi katsottavat aineistot ja tiedot, jotka ovat lain perusteella salassa pidettäviä sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin hankintasopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Tilaajalla on kuitenkin velvollisuus noudattaa julkisuutta ja salassapitoa koskevia säädöksiä. Silloin kun Toteuttaja tuottaa Tilaajalle kuuluvia lakisääteisiä tai muita niihin rinnastettavia tehtäviä, on sopimuksen kohteena olevassa toiminnassa noudatettava salassapidosta annettuja julkista hallintoa koskevia voimassa olevia säädöksiä kuten lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitettuna rekisterinpitäjänä toimii Tilaaja. Toimeksiantosuhteen päättyessä Toteuttajan hallussa olevat toimeksiantosuhteeseen liittyvät henkilörekisterit luovutetaan Tilaajalle. Toteuttaja vastaa siitä, ettei palveluja tuotettaessa ja sopimuksen mukaisessa toiminnassa muuten tietoon tullutta yksityistä tai perheen salaisuutta luvatta ilmaista. Toteuttaja ei saa ilman tilaajan lupaa luovuttaa ulkopuolisille tietoja, jotka voivat olla salassa pidettäviä tai henkilötietoja rekisterimuodossa. Toteuttaja vastaa siitä, että sen käyttämät alihankkijat noudattavat näitä salassapitoa koskevia määräyksiä, ja Toteuttajan on selvitettävä kokeilua suorittavalle henkilöstölle salassapitovelvollisuuden sisältö. Tilaajan niin vaatiessa Toteuttajan on laadittava luettelo niistä kokeilun tuottamiseen osallistuvista Toteuttajan tai sen alihankkijan henkilöistä, joilla on pääsy tilaajan aineistoihin tai arkaluonteisiin Tilaajaa tai kolmatta koskeviin tietoihin. Luetteloa on päivitettävä jatkuvasti. Salassapitovelvollisuuden rikkomisena ei pidetä viranomaisten velvoittavan määräyksen vuoksi tapahtuvaa tietojen luovuttamista viranomaiselle tai muulle taholle. Toteuttaja ei saa käyttää hankintasopimusta tai Tilaajan nimeä markkinoinnissa ilman Tilaajan suostumusta. Ellei toisin ole sovittu, Toteuttaja saa kuitenkin käyttää sopimusta referenssitietona.
  5. 5. 5 Edellä tarkoitetut velvoitteet jatkuvat myös sopimuskauden jälkeen. 11. Asiantuntijaresurssien käytettävyys Toteuttajan vastuulliset asiantuntijat on nimetty hakemuksessa. Toteuttajalla ei ole oikeutta vaihtaa tarjouksessaan nimeämiä päävastuullisia asiantuntijoita ilman Tilaajan suostumusta. Mikäli nimetty asiantuntija ei ole toteuttajasta riippumattomista syistä käytettävissä toimeksiannon suorittamiseen sopimuksen mukaisesti, Toteuttaja on velvollinen osoittamaan hänen tilalleen toisen asiantuntijan, jolla on vastaava pätevyys ja ammattitaito. Jos Toteuttaja ei kykene osoittamaan Tilaajan käyttöön tämän hyväksymää asiantuntijaa, Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi toimittamatta olevan työn osalta. 12. Immateriaalioikeudet Kokeilun tavoitteena on aineistojen avoimuus ja uudelleenkäytön mahdollistaminen avoimen tiedon periaatteiden mukaisesti. Hankinnan kohteena on kokeilun tuottama tieto, ei siis esimerkiksi sen mahdollistava teknologia. Toteuttajan kokeilussa käyttämien menetelmien, tekniikoiden, ohjelmistojen, mallien, asiakirjamallien ja luonnosten hyödyntämis-, käyttö-, omistus-, tekijän- ja immateriaalioikeudet säilyvät Toteuttajalla tai kolmannella osapuolella. Tilaajalla on oikeus muuttaa lopputulosaineistoa, ei kuitenkaan tekijää objektiivisesti arvioiden loukkaavalla tavalla tai tämän liike- tai ammattisalaisuuksia paljastaen. Valtioneuvoston kanslialla ja kaikilla muilla tahoilla, olivatpa ne julkisia tai yksityisiä, on peruuttamaton käyttöoikeus kokeilun lopputuloksena syntyviin tuloksiin. Käyttöoikeus sisältää oikeuden käyttää ja kopioida ja julkaista tuloksia eri teoslajeissa sekä hyödyntää ja soveltaa hankkeen tuloksia haluamallaan tavalla. Selvyydeksi todetaan, että tulosten käyttöoikeudet jatkuvat myös Kokeileva Suomi-hankkeen päättymisen jälkeen. Tilaajalla on lisäksi oikeus siirtää oikeudet sille, jolle Tilaajan tehtävät mahdollisesti siirtyvät. Kokeilun tulokset julkaistaan kokeilunpaikka.fi -alustalla, eli ne ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Omistusoikeus ja immateriaalioikeudet Tilaajan aineistoon kuuluvat Tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle. Toteuttajalla on oikeus käyttää Tilaajan aineistoa sopimuksen mukaisesti palvelun suorittamiseen Tilaajalle. Toteuttaja vastaa siitä, ettei sopimuksen kokeilun yhteydessä käytettävä materiaali, tieto tai muu aineisto eikä lopputuloksena syntyvä aineisto loukkaa Suomessa voimassa olevia kolmannen osapuolen patentti-, tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia. Toteuttaja vastaa siitä, että hankkeen lopputuloksena syntyvän aineiston tekijät luovuttavat käyttöoikeuden työnsä tuloksiin siten, että käyttöoikeus työhön kokonaisuudessaan voidaan luovuttaa edellä mainituin laajuuksin. Jos Tilaajaa vastaan esitetään työn lopputuloksiin liittyvän aineiston käyttöön perustuvia immateriaalioikeuteen perustuvia vaatimuksia, Toteuttaja on velvollinen vastaamaan vaatimuksiin Tilaajan puolesta omalla kustannuksellaan. Toteuttaja vastaa siitä, ettei tutkimustuloksiin liittyvään aineistoon kohdistuvista immateriaalioikeuksia koskevista vaatimuksista tai velvoitteista aiheudu Tilaajalle oikeudenkäyntikuluja eikä vahingonkorvaus- tai muita kolmannelle osapuolelle maksettavia kustannuksia tai muita vastuita kolmatta osapuolta kohtaan.
  6. 6. 6 13. Vahingonkorvaus Tilaaja ei vastaa kokeilun Toteuttajalle tai muille osapuolille syntyvästä suorasta tai välillisestä vahingosta. Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksestä tai muusta Toteuttaja vastaa sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta siltä osin kuin vahingon määrä ylittää sopimussakon tai mahdollisesti sovitun korvauksen. Vahingonkorvauksen enimmäismäärä on rikkomuksen kohteena olevasta kokeilusta maksettava kokonaishinta. Toteuttaja ei vastaa välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, paitsi jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Tausta-aineiston ja/tai kokeilun lopputulosten käyttöoikeuksia toisilleen luovuttaessaan sopijapuolet pyrkivät siihen, että ne ovat mahdollisimman virheettömiä. Luovuttava sopijapuoli ei kuitenkaan anna luovutuksen kohteelle mitään takuuta ja luovutettujen tulosten käyttö tapahtuu yksin luovutuksensaajan vastuulla. Toteuttaja suorittaa sopimuksessa määritellyt tehtävät huolella ja ammattitaidolla. Tilaajan tulee vedota kokeilun suorituksessa tapahtuneeseen virheeseen kohtuullisen ajan kuluessa kokeilun lopputulosten luovuttamisesta. Virhetilanteessa Toteuttajalla on ensisijaisesti oikeus korjata tai uusia kokeilun suoritus/virheellinen lopputulos. 14. Viivästyminen Jos sopijapuoli havaitsee viivästyvänsä velvoitteessaan tai pitää viivästystä todennäköisenä, viivästyvän sopijapuolen on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava toiselle sopijapuolelle viivästyksestä ja sen vaikutuksesta sopimuksen täyttämiseen. Toteuttajan viivästyessä on sen ilmoitettava Tilaajalle uusi kokeilun suorittamisajankohta niin pian kuin mahdollista. Kokeilun viivästymiseen rinnastetaan sopimuksessa edellytettyjen tietojen, tavaroiden ja kokeiludokumentaation viivästyminen. Jos palvelu viivästyy Toteuttajasta johtuvasta syystä, Tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon. Tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon osoittamatta, että Toteuttajan viivästyksestä olisi aiheutunut Tilaajalle vahinkoa. Ellei toisin ole sovittu, viivästyssakko on suuruudeltaan yksi (1) prosentti viivästyneen palvelun arvonlisäverottomasta arvosta jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla Toteuttaja ylittää sovitun määräpäivän. Viivästyssakkoa peritään enintään kymmeneltä (10) viikolta. Viivästyssakon lisäksi tilaajalla on oikeus vahingonkorvaukseen palveluntuottajan viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta kohdassa 14. mainitulla tavalla. Tilaajalla on viivästyksen perusteella oikeus pidättyä maksamasta kokeilun hintaa. Tilaaja ei kuitenkaan saa pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin hänellä on viivästyksen perusteella oikeus. 15. Ylivoimainen este Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen hankintasopimuksen täyttämisen estävä ja hankintasopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopijapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon hankintasopimusta tehtäessä ja joka on sopijapuolista riippumaton, eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai
  7. 7. 7 vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, lakko tai muu työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy. Alihankkijan viivästys katsotaan vapauttamisperusteeksi vain siinä tapauksessa, että alihankkijan viivästys johtuu kohdassa yllä mainitusta esteestä eikä alihankintaa voida ilman kohtuutonta ajanhukkaa tai kustannuksia suorittaa muualta. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy ylivoimaisesta esteestä johtuen, sopimusvelvoitteen täyttämisen aikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena. Sopijapuolten on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle sopijapuolelle samoin kuin esteen lakkaamisesta, jonka jälkeen sopijapuolten on viimeistään sovittava sen vaikutuksesta toimitukseen. Kumpikin sopijapuoli saa purkaa hankintasopimuksen kokonaan tai osittain, jos sopimuksen täyttäminen ylivoimaisen esteen jatkumisen johdosta viivästyy yli neljä (4) kuukautta. 16. Sopimuksen muuttaminen ja siirtäminen Sopimukseen tehtävät muutokset tulee tehdä kirjallisesti molempien osapuolien allekirjoittamalla sopimuksenmuutoksella. Tämä koskee myös sähköisessä muodossa tehtyjä muutoksia. Toteuttajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle taholle. Tilaajalla on oikeus siirtää hankintasopimus sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle tilaajan tehtävät siirtyvät kokonaan tai osittain. 17. Erimielisyydet Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimusosapuolten välisissä neuvotteluissa. Ellei sopijapuolten välisillä neuvotteluilla löydetä ratkaisua kohtuullisessa ajassa neuvottelujen aloittamisesta mahdollisesti syntyneisiin riitakysymyksiin, ne ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa. 18. Sopimuksen purkaminen ja keskeyttäminen Sopimuksen osapuoli saa purkaa sopimuksen päättymään välittömästi kirjallisella purkuilmoituksella, mikäli sopimuksen toinen osapuoli rikkoo olennaisesti sopimusta eikä kirjallisesta huomautuksesta huolimatta korjaa rikkomustaan kohtuullisessa ajassa. Mikäli sopimus joudutaan purkamaan tai muutoin keskeyttämään, kokeilun Toteuttajalla on oikeus korvauksiin siihen asti suoritetun työn perusteella. Maksujen vähäistä myöhästymistä ei pidetä olennaisena sopimusrikkomuksena. 19. Toteuttajan antama vakuutus Allekirjoittamalla sopimuksen Toteuttaja vakuuttaa, että Toteuttajan ollessa oikeushenkilö, se on merkitty kaupparekisteriin tai vastaavaan rekisteriin sekä ennakkoperintärekisteriin.
  8. 8. 8 Toteuttajaa tai sen johtohenkilöä taikka edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu lainvoimaisella tuomiolla julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 80 §:ssä luetelluista rikoksista. 20. Sopimuskappaleet, päiväys ja allekirjoitukset Tätä sopimusta on laadittu kaksi yhtäpitävää ja samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Helsingissä, pp.kk.2017 Kokeilun tilaaja Kokeilun toteuttaja Valtioneuvoston kanslia organisaatio Taina Kulmala nimi Yksikön päällikkö, nimike neuvotteleva virkamies Ira Alanko Projektipäällikkö

×