Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

KMC e-Newsletter AUGUST 2015

Dear Friends, Here we are presenting KMC's e-Newsletter of AUGUST 2015. The newsletter would be published every month with the activities/happenings done that month. So we request you also to be updated with our activities by reviewing it. Please do let us know if you have any queries/complaints/suggestions.

Thank You
System Manager
KMC

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

KMC e-Newsletter AUGUST 2015

 1. 1. EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòSÉä ´ÉävÉ EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ªÉÉþ <Ç ´ÉÉiÉÉÇ{ÉjÉÉSÉÒ iÉÞiÉÒªÉ +É´ÉÞkÉÒ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É®ú |ÉʺÉvnù Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ ½þÒ Êb÷ÊVÉ]õ±É ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòEòbä÷ ´ÉÉ]õSÉÉ±É Eò®úhÉÉ®úÒ ºlÉÉÊxÉEò º´É®úÉVªÉ ºÉƺlÉÉ +ɽäþ. ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäò¨ÉvªÉä BÆ]õ®ú|ÉÉ<ÇVÉ Ê®úºÉÉäºÉÇ {±ÉìËxÉMɤÉäºÉ (<Ç+É®ú{ÉÒ) <Ç-MÉ´½ÇþxÉxºÉ |ÉEò±{É EòɪÉÉÇx´ÉÒiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ. iÉjÉYÉÉxÉÉSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÉ VɱÉnù MÉiÉÒxÉä ´É nùVÉænùÉ®ú ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòEòbÚ÷xÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. ªÉÉSÉÉSÉMÉiÉÒxÉä ´É nùVÉænùÉ®ú ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòEòbÚ÷xÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. ªÉÉSÉÉSÉ ¦ÉÉMÉ ¨½þhÉÚxÉ <Ç-+Éì¡òÒºÉ ºÉÆEò±{ÉxÉÉ EòɪÉÉÇx´ÉÒiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É {É®ú´ÉÉxÉMÉÒºÉÉ`öÒ +Éì]õÉä Êb÷ºÉÒ+É®ú {ÉvnùiÉÒ +´É±ÉƤÉhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ºÉÚxÉ i´É®úÒiÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒºÉÉ`öÒ |ɪÉixÉÊ¶É±É +ɽþÉäiÉ. EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ |ɶÉɺÉEòÒªÉ ÊxÉhÉÇªÉ |ÉGòÒªÉä¨ÉvªÉä xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ºÉGòÒªÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ ®ú½þÉ´ÉÉ ªÉɺÉÉ`öÒ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ÊOÉ´½äþxºÉ ʺɺ]õÒ¨É Ê´ÉEòºÉÒiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. ÊxÉhÉÇªÉ |ÉGòҪɨÉvªÉä xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSªÉÉ ºÉÖSÉxÉÉÆSÉä xÉä½þ¨ÉÒSÉ º´ÉÉMÉiÉ ®úɽþÒ±É. xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÉ nùVÉænùÉ®ú ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhÉäºÉÉ`öÒ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ xÉä½þ¨ÉÒSÉ |ɪÉixÉÊ¶É±É +ºÉiÉä. EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ º¨ÉÉ]Çõ ʺÉ]õÒ |ÉEò±{ÉɨÉvªÉä ´½þÉ´ÉÉ ªÉɺÉÉ`öÒ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòEòbÚ÷xÉ ºÉ´ÉÇiÉÉä{É®úÒ |ɪÉixÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþiÉ. ªÉɺÉÉ`öÒ +ɴɶªÉEò ÊxÉEò¹É ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ {ÉÚhÉÇ Eò®úhÉäSÉÉ |ɪÉixÉ Eò®úÒiÉ +ɽäþ. EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäò¨ÉvªÉä ®úɤÉÊ´ÉhÉäiÉ ªÉäiÉ +ºÉ±Éä±Éä Ê´ÉÊ´ÉvÉ ={ÉGò¨ÉÉÆSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ ªÉÉ +É´ÉÞkÉÒ¨ÉvªÉä |ÉʺÉvnù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. vÉxªÉ´ÉÉnù.
 2. 2. ´ÉävÉ EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ªÉÉþ EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ <Ç ´ÉÉiÉÉÇ{ÉjÉÉSÉÒ iÉÞiÉÒªÉ +É´ÉÞkÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É®ú |ÉʺÉvnù Eò®úiÉÉxÉÉ +ÉxÉÆnù ½þÉäiÉ +ɽäþ. ªÉÉ <Ç ´ÉÉiÉÉÇ{ÉjÉɨÉvªÉä ¨É½þÉ{ÉÉʱÉEäòEòbÚ÷xÉ ¶É½þ®úÉiÉÒ±É xÉÉMÉÊ®úEòÉƺÉÉ`öÒ ®úɤÉÊ´ÉhÉäiÉ ªÉäiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ´É |ÉEò±{É ªÉÉÆSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ ºÉ´ÉÇ xÉÉMÉÊ®úEòÉƺÉÉ`öÒ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ.näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. VÉÖ±Éè 2015 SªÉÉ +É´ÉÞkÉÒ¨ÉvªÉä ºÉtκlÉiÉÒiÉ ®úɤÉÊ´ÉhÉäiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ´É PÉ]õxÉÉÆSÉÉ iÉ{ÉÊ¶É±É |ÉʺÉvnù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÉ +ɽäþ. ªÉɨÉvªÉä ¶É½þ®úÉiÉÒ±É ¡äò®úÒ´ÉɱÉÉ ªÉÉÆSÉä ºÉÖªÉÉäMªÉ ÊxɪÉÉäVÉxÉ ´½þÉ´Éä ªÉɺÉÉ`öÒ ®úɹ]ÅõÒªÉ ¡äò®úÒ´ÉɱÉÉ vÉÉä®úhÉÉSÉÒ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. ªÉɺÉÉ`öÒ ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ºÉ´ÉÇ PÉ]õEòÉÆSÉÒ ºÉ¨Éx´ÉªÉ ¤Éè`öEò PÉähªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. ®úÉVÉÌ¹É Uô.¶ÉÉ½Ú ¨É½þÉ®úÉVÉ ªÉÉÆSÉä ºÉ¨ÉÉvÉÒºlɳý ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòEòbÚ÷xÉ Ê´ÉEòºÉÒiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. ®úÉ.¶ÉɽÚþ ¨É½þÉ®úÉVÉ ªÉÉÆSªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉÆSÉÒ |Éä®úhÉÉ näùhÉÉ®äú ½äþ º¨ÉÉ®úEò =¦ÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ ºÉÉ´ÉÇÊjÉEò ÊxÉ´Éb÷hÉÚEòÒSÉÉ EòɪÉÇGò¨É VÉɽþÒ®ú ZÉɱÉä±ÉÉ +ɽäþ. ªÉÉ+xÉÖ¹ÉMÉÉxÉä +É®úIÉhÉ ºÉÉäb÷iÉ ´É ÊxÉ´Éb÷hÉÚEò |ÉGòÒªÉÉ ®úɤÉÊ´ÉhÉäSÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iɪÉÉ®úÒ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòEòbÚ÷xÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. ={É®úÉäCiÉ ¤ÉɤÉÒ ´É +xªÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ={ÉGò¨ÉÉÆSÉÒ ºÉʴɺiÉ®ú ¨ÉÉʽþiÉÒ ªÉÉ <Ç ´ÉÉiÉÉÇ{ÉjÉ +É´ÉÞkÉÒ¨ÉvªÉä |ÉʺÉvnù Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. vÉxªÉ´ÉÉnù.
 3. 3. ¨É½þÉ{ÉÉʱÉEòÉ ºÉÉ´ÉÇÊjÉEò ÊxÉ´Éb÷hÉÚEòÒºÉÉ`öÒ |ɦÉÉMÉ +É®úIÉhÉ ºÉÉäb÷iÉ EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ ºÉÉ´ÉÇÊjÉEò ÊxÉ´Éb÷hÉÚEò 2015 ºÉÉ`öÒ ¤É½Öþ=qäù¶ÉÒªÉ ½þÉì±É ®ú¨ÉhɨɳýÉ ªÉälÉä 6 +ÉìMɺ]õ ®úÉäVÉÒ ¡äò®ú +É®úIÉhÉ ºÉÉäb÷iÉ EòÉføhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. ªÉÉ´Éä³ýÒ ={ÉɪÉÖHò +Ê·ÉxÉÒ ´ÉÉPɨɳäý ªÉÉÆxÉÒ +É®úIÉhÉ ºÉÉäb÷iÉÒSªÉÉ ]õ{{ªÉÉSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ näù´ÉÚxÉ +xÉÖºÉÚSÉÒiÉ VÉÉiÉÒºÉÉ`öÒ lÉä]õ +É®úÊIÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ 11 |ɦÉÉMÉÉÆSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ Ênù±ÉÒ. ªÉÉxÉÆiÉ® BEÚòhÉ 81 |ɦÉÉMÉÉ{ÉèEòÒ =´ÉÇÊ®úiÉ 70 |ɦÉÉMÉÉ{ÉèEòÒ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ 22 ({ÉèEòÒ 11 ¨Éʽþ±ÉÉ) ´É ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 48 ({ÉèEòÒ 24 ¨Éʽþ±ÉÉ) ºÉÉäb÷iÉ EòÉfø±ÉÒ. ¨É½þÉ{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ |ÉÉlÉʨÉEò ¶Éɳäý¨ÉvÉÒ±É ¨ÉÖ±ÉÉ-¨ÉÖ±ÉÓxÉÒ |ɦÉÉMÉ +É®úIÉhÉÉSªÉÉ ÊSÉ`Âö`öªÉÉ EòÉfø±ªÉÉ. xÉÉMÉ®úÒEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ ´É iªÉɨÉvÉÒ±É ¨Éʽþ±ÉÉ ´É ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ ¨Éʽþ±ÉÉ ªÉÉ ºÉÆ´ÉMÉÉÇSÉä +É®úIÉhÉ ÊSÉ`Âö`öÒ {ÉvnùiÉÒxÉä ÊxÉζSÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. ½þÉ ºÉÉäb÷iÉ EòɪÉÇGò¨É xÉÉMÉ®úÒEòÉÆxÉÉ PÉ®ú¤ÉºÉ±ªÉÉ {ɽÉþ´ÉªÉÉºÉ Ê¨É³ýÉ´ÉÉ ªÉɺÉÉ`öÒ ½þÉ EòɪÉÇGò¨É ºlÉÉÊxÉEò ´ÉÞkÉ´ÉɽþÒxÉҴɯûxÉ lÉä]õ nùÉJÉÊ´ÉhªÉÉSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉɽþÒ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ ½þÉäiÉÒ. iɺÉäSÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÉ ½þÉì±ÉSªÉÉ ¤Éɽäþ®úÒ±É ¤ÉÉVÉÚºÉ ºGòÒxÉSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ ½þÉäiÉÒ. ªÉÉ´Éä³ýÒ |Éɯû{É |ɦÉÉMÉ xÉEòɶÉä xÉÉMÉ®úÒEòÉÆxÉÉ {ÉɽþhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉEòɳýÒ 9 ´ÉÉVɱªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ¤É½Öþ=qäù¶ÉÒªÉ ½þÉì±É ®ú¨ÉhɨɳýÉ ªÉälÉä `äö´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉä ½þÉäiÉä. |ɦÉÉMÉ ®úSÉxÉä¤ÉɤÉiÉ ½þ®úEòiÉÒ ´É ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ Ênù.7 +ÉìMɺ]õ iÉä 14 +ÉìMɺ]õ +¶ÉÒ ¨ÉÖnùiÉ +ºÉÚxÉ ªÉÉ ½þ®úEòiÉÒ ´É ºÉÚSÉxÉÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ ¨ÉÖJªÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ iɺÉäSÉ ¨É½þÉ{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ SÉÉ®ú½þÒ Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ EòɪÉÉDZɪÉɨÉvªÉä EòɪÉÉDZɪÉÒxÉ ´Éä³äýiÉ Îº´ÉEòÉ®ú±ªÉÉ VÉÉiÉÒ±É. iɺÉäSÉ kmcelection2015@gmail.com ªÉÉ <Ç-¨Éä±É´É®ú½þÒ Îº´ÉEòÉ®ú±ªÉÉ VÉÉiÉÒ±É. ªÉÉ´Éä³ýÒ +ɪÉÖCiÉ {ÉÒ.ʶɴɶÉÆEò®ú, ®úÉVªÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÚEò +ɪÉÉäMÉÉSÉä EòIÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ +iÉÖ±É VÉÉvÉ´É, ={ÉɪÉÖHò Ê´ÉVÉªÉ JÉÉä®úÉ]äõ ´É <iÉ®ú ºÉƤÉvÉÒiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, xÉÉMÉÊ®úEò ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä.
 4. 4. |ɦÉÉMÉ GÆò. |ɦÉÉMÉÉSÉä xÉÉÆ´É +É®úIÉhÉ |ɦÉÉMÉ GÆò. |ɦÉÉMÉÉSÉä xÉÉÆ´É +É®úIÉhÉ 1 ¶ÉÖMÉ®úÊ¨É±É +xÉÖ.VÉÉiÉÒ 11 iÉÉ®úɤÉÉ<Ç {ÉÉEÇò xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ 2 EòºÉ¤ÉÉ ¤ÉÉ´Éb÷É {ÉÖ´ÉÇ ¤ÉÉVÉÚ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 12 xÉÉMÉɳýÉ {ÉÉEÇò ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 3 EòºÉ¤ÉÉ ¤ÉÉ´Éb÷É ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ iɱÉÉ´É xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ 13 ®ú¨ÉhɨɳýÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 4 EòºÉ¤ÉÉ ¤ÉÉ´Éb÷É {Éì´½äþʱɪÉxÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 14 δ½þxÉºÉ EòÉìxÉÇ®ú ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ ºÉÉ´ÉÇÊjÉEò ÊxÉ´Éb÷hÉÚEò 2015 |ɦÉÉMÉÊxɽþÉªÉ +É®úIÉhÉ ºÉÉäb÷iÉ 4 EòºÉ¤ÉÉ ¤ÉÉ´Éb÷É {Éì´½äþʱɪÉxÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 14 δ½þxÉºÉ EòÉìxÉÇ®ú ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 5 ±ÉI¨ÉÒ Ê´É±ÉÉºÉ {Éì±ÉäºÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ 15 EòxÉÉxÉxÉMÉ®ú ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 6 {ÉÉäÊ±ÉºÉ ±ÉÉ<ÇxÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ (¨Éʽþ±ÉÉ) 16 ʶɴÉÉVÉÒ {ÉÉEÇò ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 7 ºÉÌEò]õ ½þÉ>ðºÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ (¨Éʽþ±ÉÉ) 17 ºÉnù®ú ¤ÉÉVÉÉ®ú ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 8 ¦ÉÉäºÉ±Éä´ÉÉb÷Ò-Eònù¨É´ÉÉb÷Ò ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 18 ¨É½þÉb÷ÒEò ´ÉºÉɽþiÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 9 Eònù¨É´ÉÉb÷Ò +xÉÖ.VÉÉiÉÒ (¨Éʽþ±ÉÉ) 19 ¨ÉÖHò ºÉèÊxÉEò ´ÉºÉɽþiÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ 10 ¶ÉɽÚþ EòÉì±ÉäVÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 20 ®úÉVɹÉÔ UôjÉ{ÉiÉÒ ¶ÉɽÚþ ¨ÉÉEæò]õ ªÉÉbÇ÷ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ)
 5. 5. |ɦÉÉMÉ GÆò. |ɦÉÉMÉÉSÉä xÉÉÆ´É +É®úIÉhÉ |ɦÉÉMÉ GÆò. |ɦÉÉMÉÉSÉä xÉÉÆ´É +É®úIÉhÉ 21 ]åõ¤É±ÉÉ<Ç´ÉÉb÷Ò +xÉÖ.VÉÉiÉÒ 31 ¤ÉÉVÉÉ®úMÉä]õ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ (¨Éʽþ±ÉÉ) 22 Ê´ÉGò¨ÉxÉMÉ®ú +xÉÖ.VÉÉiÉÒ (¨Éʽþ±ÉÉ) 32 ˤÉnÚù SÉÉèEò ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 23 ¯û<ÇEò®ú EòÉì±ÉxÉÒ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 33 ¨É½þɱÉI¨ÉÒ ¨ÉÆnùÒ®ú xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ (¨Éʽþ±ÉÉ) EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ ºÉÉ´ÉÇÊjÉEò ÊxÉ´Éb÷hÉÚEò 2015 |ɦÉÉMÉÊxɽþÉªÉ +É®úIÉhÉ ºÉÉäb÷iÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 24 ºÉÉ<ÇCºÉ BCº]äõ¶ÉxÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 34 ʶɴÉÉVÉÒ =t¨ÉxÉMÉ®ú xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ 25 ¶ÉɽÚþ{ÉÚ®úÒ iÉɱÉÒ¨É ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 35 ªÉÉnù´ÉxÉMÉ®ú xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ (¨Éʽþ±ÉÉ) 26 EòÉì¨ÉºÉÇ EòÉì±ÉäVÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 36 ®úÉVÉÉ®úɨÉ{ÉÚ®úÒ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 27 ]ÅäõZÉ®úÒ +ÉìÊ¡òºÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 37 ®úÉVÉÉ®úɨÉ{ÉÖ®úÒ-iÉ´ÉzÉÉ{{ÉÉ {ÉÉ]õhÉä ½þɪɺEÖò±É xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ (¨Éʽþ±ÉÉ) 28 ʺÉvnùÉlÉÇxÉMÉ®ú xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ 38 ]õÉEòɳýÉ JÉhÉ-¨ÉɳýÒ EòÉì±ÉxÉÒ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 29 EòÉäEòhÉä¨É`ö ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 39 ®úÉVÉÉ®úɨÉ{ÉÖ®úÒ BCº]äõ¶ÉxÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 30 JÉÉä±ÉJÉÆb÷Éä¤ÉÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ 40 nùÉè±ÉiÉxÉMÉ®ú ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ
 6. 6. |ɦÉÉMÉ GÆò. |ɦÉÉMÉÉSÉä xÉÉÆ´É +É®úIÉhÉ |ɦÉÉMÉ GÆò. |ɦÉÉMÉÉSÉä xÉÉÆ´É +É®úIÉhÉ 41 |ÉÊiɦÉÉxÉMÉ®ú ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 51 ±ÉIÉÊiÉlÉÇ ´ÉºÉɽþiÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 42 {ÉÉÆVÉ®ú{ÉÉä³ý ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 52 ¤É±É®úÉ¨É EòÉì±ÉxÉÒ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 43 ¶ÉɺjÉÒxÉMÉ®ú- VÉ´Éɽþ®úxÉMÉ®ú xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ 53 nÖùvÉɳýÒ {Éì´½äþʱɪÉxÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ ºÉÉ´ÉÇÊjÉEò ÊxÉ´Éb÷hÉÚEò 2015 |ɦÉÉMÉÊxɽþÉªÉ +É®úIÉhÉ ºÉÉäb÷iÉ VÉ´Éɽþ®úxÉMÉ®ú 44 ¨ÉÆMÉä¶ÉEò®úxÉMÉ®ú xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ 54 SÉÆpäù·É®ú ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 45 Eèò±ÉɺÉMÉb÷SÉÒ º´ÉÉ®úÒ ¨ÉÆÊnù®ú ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 55 {ÉnÂù¨ÉÉ®úÉVÉä =tÉxÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 46 ʺÉvnùɳýÉ MÉÉbÇ÷xÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 56 ºÉƦÉÉVÉÒxÉMÉ®ú ¤ÉºÉ ºlÉÉxÉEò ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 47 Ê¡ò®ÆúMÉÉ<Ç ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 57 xÉÉlÉÉMÉÉä³äý iÉɱÉÒ¨É ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 48 iÉ]õÉEòb÷Ò±É iÉɱÉÒ¨É ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 58 ºÉƦÉÉVÉÒxÉMÉ®ú +xÉÖ.VÉÉiÉÒ 49 ®ÆúEòɳýÉ º]ìõxb÷ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 59 xÉä½þ¯ûxÉMÉ®ú +xÉÖ.VÉÉiÉÒ (¨Éʽþ±ÉÉ) 50 {ÉSÉÆMÉÆMÉÉ iÉɱÉÒ¨É ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 60 VÉ´Éɽþ®úxÉMÉ®ú +xÉÖ.VÉÉiÉÒ
 7. 7. |ɦÉÉMÉ GÆò. |ɦÉÉMÉÉSÉä xÉÉÆ´É +É®úIÉhÉ |ɦÉÉMÉ GÆò. |ɦÉÉMÉÉSÉä xÉÉÆ´É +É®úIÉhÉ 61 ºÉÖ¦ÉɹÉxÉMÉ®ú xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ (¨Éʽþ±ÉÉ) 71 ®ÆúEòɳýÉ iɱÉÉ´É ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 62 ¤ÉÖvnù MÉÉbÇ÷xÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 72 ¡Öò±Éä´ÉÉb÷Ò ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 63 ºÉ©ÉÉ]õxÉMÉ®ú ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 73 ¡Öò±Éä´ÉÉb÷Ò Ë®úMÉ®úÉäb÷ +xÉÖ.VÉÉiÉÒ (¨Éʽþ±ÉÉ) 64 ʶɴÉÉVÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö- ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 74 ºÉÉxÉäMÉÖ¯ûVÉÒ ´ÉºÉɽþiÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ ºÉÉ´ÉÇÊjÉEò ÊxÉ´Éb÷hÉÚEò 2015 |ɦÉÉMÉÊxɽþÉªÉ +É®úIÉhÉ ºÉÉäb÷iÉ 64 ʶɴÉÉVÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö- EÞò¹ÉÒ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 74 ºÉÉxÉäMÉÖ¯ûVÉÒ ´ÉºÉɽþiÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ (¨Éʽþ±ÉÉ) 65 ®úÉVÉåpùxÉMÉ®ú xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ 75 +É{É]äõxÉMÉ®ú-iÉÖ³ýVÉɦɴÉÉxÉÒ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 66 º´ÉÉiÉÆjªÉ ºÉèÊxÉEò ´ÉºÉɽþiÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 76 ºÉɳýÉäJÉäxÉMÉ®ú ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 67 ®úɨÉÉxÉÆnùxÉMÉ®ú- VÉ®úMÉxÉMÉ®ú ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 77 ¶ÉɺÉÊEòªÉ ¨ÉvªÉ´ÉiÉÔ EòÉ®úÉMÉÞ½þ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ (¨Éʽþ±ÉÉ) 68 Eò³Æý¤ÉÉ Ê¡ò±]õ®ú ½þÉ>ðºÉ +xÉÖ.VÉÉiÉÒ (¨Éʽþ±ÉÉ) 78 ®úɪÉMÉb÷ EòÉì±ÉxÉÒ-¤ÉɤÉÉ VÉ®úMÉxÉMÉ®ú xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ (¨Éʽþ±ÉÉ) 69 iÉ{ÉÉä´ÉxÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ 79 ºÉÖ´ÉæxÉMÉ®ú ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 70 ®úÉVɱÉI¨ÉÒxÉMÉ®ú xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ (¨Éʽþ±ÉÉ) 80 EòhÉä®úEò®úxÉMÉ®ú EòÉì.GòÉÆÊiÉ˺ɽþ xÉÉxÉÉ {ÉÉ]õÒ±É xÉMÉ®ú +xÉÖ.VÉÉiÉÒ (¨Éʽþ±ÉÉ) 81 EòÉì.GòÉÆÊiÉ˺ɽþ xÉÉxÉÉ {ÉÉ]õÒ±É xÉMÉ®ú- ÊVɴɤÉÉ xÉÉxÉÉ {ÉÉEÇò +xÉÖ.VÉÉiÉÒ
 8. 8. ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ ÊnùxÉÉÊxÉʨÉkÉ ¨É½þÉ{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ´ÉiÉÒxÉä v´ÉVÉÉ®úÉä½þhÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ ÊnùxÉÉÊxÉʨÉkÉ ¨É½þÉ{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ¨É½þÉ{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ Eò¨ÉÇ´ÉÒ®ú Ê´É`Âö`ö±É ®úɨÉVÉÒ Ë¶Énäù SÉÉèEòÉiÉ ¨É½þÉ{ÉÉè®ú ºÉÉè.´Éè¶ÉɱÉÒ b÷Eò®äú ªÉÉÆSªÉÉ ½þºiÉä v´ÉVÉÉ®úÉä½þhÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. ªÉÉ´Éä³ýÒ +ɪÉÖHò {ÉÒ.ʶɴɶÉÆEò®ú, ={ɨɽþÉ{ÉÉè®ú ºÉÉè.VªÉÉäiºxÉÉ {É´ÉÉ®ú-¨Éäfäø, ºlÉɪÉÒ ºÉʨÉiÉÒ ºÉ¦ÉÉ{ÉiÉÒ ºÉVÉæ®úÉ´É {ÉÉ]õÒ±É, |ÉÉlÉʨÉEò ʶÉIÉhÉ ¨ÉÆb÷³ý ºÉ¦ÉÉ{ÉiÉÒ ¨É½äþ¶É VÉÉvÉ´É, ¨Éʽþ±ÉÉ ´É ¤ÉɱÉEò±ªÉÉhÉ ºÉʨÉiÉÒ ºÉ¦ÉÉ{ÉiÉÒ ºÉÉè.±ÉÒ±ÉÉ vÉÖ¨Éɳýõ, ={ɺɦÉÉ{ÉiÉÒ ºÉÉè.ªÉ¶ÉÉänùÉ ¨ÉÉäʽþiÉä, ={É-+ɪÉÖHò Ê´ÉVÉªÉ JÉÉä®úÉ]äõ, MÉ]õxÉäiÉÉ ®úÉVÉä¶É ±ÉÉ]õEò®ú, xÉMÉ®úºÉä´ÉEò ºÉÆVÉªÉ ¨ÉÉäʽþiÉä, |ÉEòÉ¶É xÉÉ<ÇEòxÉ´É®äú, ®úÉVÉÉ®úÉ¨É MÉɪÉEò´ÉÉb÷, ®ú¨Éä¶É {ÉÉä´ÉÉ®ú, |ÉEòÉ¶É MÉ´ÉÆb÷Ò, +É®ú.b÷Ò.{ÉÉ]õÒ±É, VÉɱÉÆnù®ú {ÉÉä´ÉÉ®ú, xÉMÉ®úºÉäÊ´ÉEòÉ ºÉÉè.|ɦÉÉ Ê]õ{ÉÖMÉbä÷, ºÉÉè.ºÉ®úº´ÉiÉÒ {ÉÉä´ÉÉ®ú, ºÉÉè.¨ÉÉvÉÖ®úÒ xÉEòÉiÉä, ºÉ½þɪªÉEò +ɪÉÖHò ʶɱÉÉ {ÉÉ]õÒ±É,ºÉÉè.|ɦÉÉ Ê]õ{ÉÖMÉbä÷, ºÉÉè.ºÉ®úº´ÉiÉÒ {ÉÉä´ÉÉ®ú, ºÉÉè.¨ÉÉvÉÖ®úÒ xÉEòÉiÉä, ºÉ½þɪªÉEò +ɪÉÖHò ʶɱÉÉ {ÉÉ]õÒ±É, =¨Éä¶É ®úhÉÊnù´Éä, ¶É½þ®ú +ʦɪÉÆiÉÉ xÉäjÉÊnù{É ºÉ®úxÉÉä¤ÉiÉ, ¨ÉÖJªÉ ±ÉäJÉÉ{ÉÉ±É ºÉÆVÉªÉ ºÉ®úxÉÉ<ÇEò, +ÊiÉÊ®úHò {ÉÊ®ú´É½þxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò ºÉÆVÉªÉ ¦ÉÉäºÉ±Éä, +É®úÉäMªÉÉÊvÉEòÉ®úÒ b÷Éì.Ênù±ÉÒ{É {ÉÉ]õÒ±É, ¨ÉÖJªÉ +ÎMxɶɨÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ®úhÉÊVÉiÉ ÊSɱÉä÷, ={ɶɽþ®ú +ʦɪÉÆiÉÉ BºÉ.Eäò.¨ÉÉxÉä, ½þ¹ÉÇÊVÉiÉ PÉÉ]õMÉä, BºÉ.Eäò.{ÉÉ]õÒ±É, ºÉÆVÉÒ´É näù¶É{ÉÉÆbä÷, VÉxɺÉÆ{ÉEÇò +ÊvÉEòÉ®úÒ ¨ÉÉä½þxÉ ºÉÖªÉÇ´ÉƶÉÒ, ¨ÉÖJªÉ +É®úÉäMªÉ ÊxÉÊ®úIÉEò b÷Éì.Ê´ÉVÉªÉ {ÉÉ]õÒ±É, Eäò.B¨É.ºÉÒ.EòÉì±ÉäVÉSÉä |ÉÉSÉɪÉÇ ºÉÖ®äú¶É MɴɳýÒ, ®úÉVɨÉÉiÉÉ ÊVÉVÉɨÉÉiÉÉ MɱºÉÇ ½þɪɺEÖò±ÉSªÉÉ ¨ÉÖJªÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ ºÉÉè.+ÉxÉÆnùÒ ¦ÉÉä<Ç, ʶÉIÉEò-ʶÉÊIÉEòÉ, |ÉÉvªÉÉ{ÉEò-|ÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ, Ê´ÉtÉlÉÔxÉÒ, +ÎMxɶɨÉxÉ nù±ÉÉEòb÷Ò±É VÉ´ÉÉxÉ, ¨É½þÉ{ÉÉʱÉEòÉ ´ªÉɪÉÉ¨É ¶ÉɳäýiÉÒ±É |ÉʶÉIÉEò, +ÊvÉEòÉ®úÒ, Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ´É xÉÉMÉ®úÒEò ¨ÉÉä`öªÉÉ ºÉÆJªÉäxÉä ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä.
 9. 9. Eäò.B¨É.]õÒ. ={ÉGò¨ÉÉºÉ ""½þɪÉäº]õ ]õɪɮú {É®ú¡òÉì¨ÉÇxºÉ'" |ÉlÉ¨É {ÉÖ®úºEòÉ®ú |ÉÉ{iÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò Eäò.B¨É.]õÒ. ={ÉGò¨ÉɱÉÉ ºÉxÉ 2013-14 ºÉɱÉɺÉÉ`öÒSÉÉ +ºÉÉäʺÉB¶ÉxÉ +Éì¡ò º]äõ]õ ®úÉäb÷ ]ÅõÉõxº{ÉÉä]Çõ +Æb÷®ú]äõËEòMVÉ (B.BºÉ.+É®ú.]õÒ.ªÉÚ.) ªÉÉ {ÉÊ®ú´É½þxÉ ={ÉGò¨ÉÉÆSªÉÉ xÉ´ÉÒ Ênù±±ÉÒ ªÉälÉÒ±É Ê¶ÉJÉ®ú ºÉƺlÉäEòbÚ÷xÉ Ênù±ÉÉ VÉÉhÉÉ®úÉ ®úɹ]ÅõÒªÉ {ÉÉiɳýÒ´É®úÒ±É ""½þɪÉäº]õ ]õɪɮú {É®ú¡òÉì¨ÉÇxºÉ'" (+¤ÉÇxÉ ºÉ´½þÔºÉ) |ÉlÉ¨É {ÉÖ®úºEòÉ®ú VÉÉʽþ®ú Eò®úhÉäiÉ +ɱÉÉ ½þÉäiÉÉ. ºÉnù®ú {ÉÖ®úºEòÉ®úÉSÉä Ê´ÉiÉ®úhÉ xÉ´ÉÒ Ênù±±ÉÒ ªÉälÉÒ±É ¨ÉÉÊhÉIÉÉ ºÉå]õ®ú ªÉälÉä ZÉɱÉ䱪ÉÉ Ênù¨ÉÉJÉnùÉ®ú ºÉÉä½þ²ªÉɨÉvªÉä Eò®úhÉäiÉ +ɱÉä. Eäò.B¨É.]õÒ. ={ÉGò¨ÉÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä {ÉÊ®ú´É½þxÉ ºÉʨÉiÉÒSÉä ºÉ¦ÉÉ{ÉiÉÒ +ÊVÉiÉ {ÉÉä´ÉÉ®ú (vÉɨÉÉäb÷Eò®ú), {ÉÊ®ú´É½þxÉ ºÉʨÉiÉÒ ºÉnùºªÉ b÷Éì.ºÉÆÊnù{É xÉäVÉnùÉ®ú ´É ¶ÉʶÉEòÉÆiÉ {ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆxÉÒ ºÉnù®úSÉÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú º´ÉÒEòÉ®ú±ÉÉ. ºÉnù®ú EòɪÉÇGò¨ÉÉºÉ B.BºÉ.+É®ú.]õÒ.ªÉÚ.SÉä ºÉÆSÉɱÉEò ´É {ÉnùÉÊvÉEòÉ®úÒ iɺÉäSÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò {ÉÊ®ú´É½þxÉ ={ÉGò¨ÉÉSÉä {ÉnùÉÊvÉEòÉ®úÒ ¨ÉÉä`ö¬É ºÉÆJªÉäxÉä ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä.
 10. 10. ¨Éʽþ±ÉÉ ´É ¤ÉɱÉEò±ªÉÉhÉ ºÉʨÉiÉÒSªÉÉ´ÉiÉÒxÉä 10 ´ÉÒ ´É 12 ´ÉÒ {ÉÊ®úIÉäiÉ =VV´É±É ªÉ¶É ºÉÆ{ÉÉnùxÉ Eäò±É䱪ÉÉ Ê´ÉtÉlÉÕxÉÓSÉÉ ºÉiEòÉ®ú EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ ¨Éʽþ±ÉÉ ´É ¤ÉɱÉEò±ªÉÉhÉ ºÉʨÉiÉÒSªÉÉ´ÉiÉÒxÉä <ªÉkÉÉ 10 ´ÉÒ ´É 12 ´ÉÒ {ÉÊ®úIÉä¨ÉvªÉä 75 ]õCEäò{ÉäIÉÉ VÉɺiÉ MÉÖhÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ Eäò±É䱪ÉÉ ¶É½þ®úÉiÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÕxÉÒSÉÉ |ÉʶɺiÉÒ{ÉjÉ, MÉÉè®ú´ÉÊSÉx½ ´É ®úÉä{É näù´ÉÚxÉ ¨É½þÉ{ÉÉè®ú ºÉÉè.´Éè¶ÉɱÉÒ b÷Eò®äú ªÉÉÆSªÉÉ ½þºiÉä ºÉiEòÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ. +ɪÉÖHò {ÉÒ.ʶɴɶÉÆEò®ú ½äþ ªÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉSªÉÉ +vªÉIɺlÉÉxÉÒ ½þÉäiÉä. ªÉÉ´Éä³ýÒ 10´ÉÒ, 12´ÉÒ iÉÒ±É BEÚòhÉ 84 Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒÆSÉÉ ºÉiEòÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ. iɺÉäSÉ 7 +{ÉÆMÉ Ê´ÉtÉlªÉÕxÉÒSÉɽþÒ ªÉÉ´Éä³ýÒ Ê´É¶Éä¹É ºÉiEòÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ. ¨Éʽþ±ÉÉ ¤ÉɱÉEò±ªÉÉhÉ ºÉʨÉiÉÒSªÉÉ´ÉiÉÒxÉä MS-CIT ºÉÆMÉhÉEò |ÉʶÉIÉhÉ {ÉÖhÉÇ Eäò±É䱪ÉÉ 40 ¨Éʽþ±ÉɤÉɱÉEò±ªÉÉhÉ ºÉʨÉiÉÒSªÉÉ´ÉiÉÒxÉä MS-CIT ºÉÆMÉhÉEò |ÉʶÉIÉhÉ {ÉÖhÉÇ Eäò±É䱪ÉÉ 40 ¨Éʽþ±ÉÉ ´É ¨ÉÖ±ÉÓxÉÉ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉÉSÉä ´ÉÉ]õ{É Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. |ÉÉ®Æú¦ÉÒ ¨É½þÉ{ÉÉè®ú ºÉÉè.´Éè¶ÉɱÉÒ b÷Eò®äú ªÉÉÆSªÉÉ ½þºiÉä ºÉÉÊ´ÉjÉÒ¤ÉÉ<Ç ¡Öò±Éä ªÉÉÆSªÉÉ |ÉÊiɨÉäSÉä {ÉÖVÉxÉ Eò¯ûxÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉÉ ¶ÉÖ¦ÉÉ®Æú¦É Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ. |ÉɺiÉÉÊ´ÉEòÉiÉ ¨Éʽþ±ÉÉ ´É ¤ÉɱÉEò±ªÉÉhÉ ºÉʨÉiÉÒSªÉÉ ºÉ¦ÉÉ{ÉiÉÒ ºÉÉè.ʱɱÉÉ vÉÖ¨Éɳý ªÉÉÆxÉÒ ¨Éʽþ±ÉÉ ´É ¤ÉɱÉEò±ªÉÉhÉ ºÉʨÉiÉÒSªÉÉ´ÉiÉÒxÉä ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ−ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÒ ´É EòɨÉEòÉVÉÉSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ Ênù±ÉÒ. ¨É½þÉ{ÉÉè®ú ºÉÉè.´Éè¶ÉɱÉÒ b÷Eò®äú ªÉÉÆxÉÒ ªÉÉ´Éä³ýÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÉxÉÉ ¨Éʽþ±ÉÉ ´É ¤ÉɱÉEò±ªÉÉhÉ ºÉʨÉiÉÒSªÉÉ´ÉiÉÒxÉä +ɪÉÉäÊVÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉÆSÉÒ |ɶÉƺÉÉ Eò¯ûxÉ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÒ ±ÉÉ¦É PªÉÉ´ÉÉ +ºÉä +É´ÉɽþxÉ Eäò±Éä. ¨Éʽþ±ÉÉ ´É ¤ÉɱÉEò±ªÉÉhÉ ºÉʨÉiÉÒSªÉÉ ={ɺɦÉÉ{ÉiÉÒ ºÉÉè.ªÉ¶ÉÉänùÉ ¨ÉÉäʽþiÉä ªÉÉÆxÉÒ ¨É½þÉ{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ ¨Éʽþ±ÉÉ ´É ¤ÉɱÉEò±ªÉÉhÉ ºÉʨÉiÉÒSªÉÉ´ÉiÉÒxÉä ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ªÉÉäVÉxÉÉƨÉÖ³äý ¨Éʽþ±ÉÉSªÉÉ ºÉIɨÉÒEò®úhÉɤɮúÉä¤É®úSÉ ¤ÉɱÉEòÉÆSªÉÉ Ê´ÉEòɺÉɺÉÉ`öÒ½þÒ ¨ÉnùiÉ Ê¨É³ýiÉ +ɽäþ +ºÉä ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. +ɪÉÖHò {ÉÒ.ʶɴɶÉÆEò®ú ªÉÉÆxÉÒ ªÉÉ´Éä³ýÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÉxÉÉ ºÉ´ÉÇ Ê´ÉtÉlªÉÕxÉÒ {ÉÖføÒ±É ´ÉÉ]õSÉɱÉÒºÉ ¶ÉÖ¦ÉäSUôÉ näù´ÉÚxÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eò®úiÉÉxÉÉ +É{ɱªÉÉ +É´Éb÷ÒSªÉÉ IÉäjÉÉiÉ +Éi¨ÉÊ´É·ÉɺÉÉxÉä EòÊ®ú+®ú PÉb÷´ÉÉ +ºÉä ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. ªÉÉ´Éä³ýÒ iÉäVɺ´ÉÒxÉÒ {ÉÉSÉÉƳý, ´ÉÞ¹ÉɱÉÒ MÉɪÉEò´ÉÉb÷ ªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÕxÉÒxÉÒ ¨ÉxÉÉäMÉiÉ ´ªÉHò Eäò±Éä. EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉä ºÉÖjɺÉÆSÉɱÉxÉ Ê´ÉVÉªÉ ´ÉhÉEÖòpäù ªÉÉÆxÉÒ iÉ®ú +ɦÉÉ®ú |Énù¶ÉÇxÉ ={ɨɽþÉ{ÉÉè®ú ºÉÉè.VªÉÉäiºxÉÉ {É´ÉÉ®ú-¨Éäfäø ªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä
 11. 11. ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä¤ÉɤÉÉ xÉÉMÉ®úÒ º´ÉSUôiÉÉ +ʦɪÉÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ º{ÉvÉæSªÉÉ {Éʽþ±ªÉÉ ¡äò®úÒiÉÒ±É ¤ÉIÉÒºÉ {ÉÉjÉ ´ÉÉìbÇ÷xÉÉ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉä Ê´ÉiÉ®úhÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ´ÉiÉÒxÉä Eò¨ÉÇ´ÉÒ®úú Ê´É`Âö`ö±É ®úɨÉVÉÒ Ë¶Énäù SÉÉèEòÉiÉ ¨É½þÉ{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä¤ÉɤÉÉ xÉÉMÉ®úÒ º´ÉSUôiÉÉ +ΦɪÉÉxÉ ºÉxÉ 2014-15 +ÆiÉMÉÇiÉ º{ÉvÉæSªÉÉ {Éʽþ±ªÉÉ ¡äò®úÒiÉÒ±É ¤ÉIÉÒºÉ {ÉÉjÉ ´ÉÉìbÇ÷xÉÉ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉä Ê´ÉiÉ®úhÉ ¨É½þÉ{ÉÉè®ú ºÉÉè.´Éè¶ÉɱÉÒ b÷Eò®äú ªÉÉÆSªÉÉ ½þºiÉä Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. ªÉÉ ¡äò®úÒ¨ÉvªÉä ʴɦÉÉMÉÒªÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ Gò.1 (MÉÉÆvÉÒ ¨ÉènùÉxÉ) +ÆiÉMÉÇiÉ |ɦÉÉMÉ Gò.72- iÉ{ÉÉä´ÉxÉúú (ºÉÖ¦ÉÉ¹É ®úɨÉÖMÉbä÷) ªÉÉ |ɦÉÉMÉÉºÉ |ÉlÉ¨É Gò¨ÉÉÆEò iÉ®ú |ɦÉÉMÉ Gò. 62- ºÉƦÉÉVÉÒxÉMÉ®ú (xÉMÉ®úºÉäÊ´ÉEòÉ ºÉÉè.¨ÉÉvÉÖ®úÒ xÉEòÉiÉä) ªÉÉ |ɦÉÉMÉÉºÉ ÊuùiÉÒªÉ Gò¨ÉÉÆEò ʨɳýɱÉÉ +ɽäþ. ʴɦÉÉMÉÒªÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ Gò.2 (ʶɴÉÉVÉÒ ¨ÉÉEæò]õ) +ÆiÉMÉÇiÉ |ɦÉÉMÉ Gò.25 - ¡Öò±Éä´ÉÉb÷Ò (ºlÉɪÉÒ ºÉʨÉiÉÒ ºÉ¦ÉÉ{ÉiÉÒ ºÉVÉæ®úÉ´É {ÉÉ]õÒ±É) ªÉÉ |ɦÉÉMÉÉºÉ |ÉlÉ¨É Gò¨ÉÉÆEò iÉ®ú |ɦÉÉMÉ Gò.22- {ÉÆSÉMÉÆMÉÉ iÉɱÉÒ¨Éú õ(xÉMÉ®úºÉä´ÉEò |ÉEòÉ¶É MÉ´ÉÆb÷Ò) ªÉÉ |ɦÉÉMÉÉºÉ ÊuùiÉÒªÉ Gò¨ÉÉÆEò ʨɳýɱÉÉ +ɽäþ. ʴɦÉÉMÉÒªÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ Gò.3 (®úÉVÉÉ®úɨÉ{ÉÚ®úÒõ) +ÆiÉMÉÇiÉ |ɦÉÉMÉ Gò. 34- ºÉÉ<ÇCºÉ BCºÉ]äõ¶ÉxÉ (xÉMÉ®úºÉä´ÉEò ºÉÆVÉªÉ ¨ÉÉäʽþiÉä) ªÉÉ |ɦÉÉMÉÉºÉ |ÉlÉ¨É Gò¨ÉÉÆEò iÉ®ú |ɦÉÉMÉ Gò.33- ¶ÉɽÚþ{ÉÖ®úÒ iÉɱÉÒ¨É (xÉMÉ®úºÉä´ÉEò |ÉEòÉ¶É xÉÉ<ÇEòxÉ´É®äú) ªÉÉ |ɦÉÉMÉÉºÉ ÊuùiÉÒªÉ Gò¨ÉÉÆEò ʨɳýɱÉÉ +ɽäþ. ʴɦÉÉMÉÒªÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ Gò.4 (iÉÉ®úÉ®úÉhÉÒ ¨ÉÉEæò]õ) +ÆiÉMÉÇiÉ |ɦÉÉMÉ Gò.15- ¶ÉɽÚþ ¨ÉÉEæò]õ ªÉÉbÇ÷ (¨É½þÉ{ÉÉè®ú ºÉÉè.´Éè¶ÉɱÉÒ b÷Eò®äú) ªÉÉ |ɦÉÉMÉÉºÉ |ÉlÉ¨É Gò¨ÉÉÆEò iÉ®ú |ɦÉÉMÉ Gò.5 ®ú¨ÉhɨɳýÉ (xÉMÉ®úºÉä´ÉEò ®úÉVÉÉ®úÉ¨É MÉɪÉEò´ÉÉb÷) ªÉÉ |ɦÉÉMÉÉºÉ ÊuùiÉÒªÉ Gò¨ÉÉÆEò ʨɳýɱÉÉ +ɽäþ. ªÉÉ º{ÉvÉæiÉÒ±É |ÉlÉ¨É Gò¨ÉÉÆEòÉºÉ ¯û{ɪÉä 10 ½þVÉÉ®ú ´É |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ iÉ®ú ÊuùÊiÉªÉ Gò¨ÉÉÆEòÉºÉ ¯û{ɪÉä 5 ½þVÉÉ®ú ´É |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ +¶ÉÒ ¤ÉÊIɺÉä näùhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. iɺÉäSÉ ªÉɤɮúÉä¤É®úSÉ {ɪÉÉÇ´É®úhÉ ®úIÉhÉɺÉÉ`öÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ´ÉÞIÉÉÆSÉÒ ®úÉä{Éä½þÒ näùhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. ºÉƤÉÆÊvÉiÉ |ɦÉÉMÉÉSÉä xÉMÉ®úºÉä´ÉEò/xÉMÉ®úºÉäÊ´ÉEòÉ ´É ʴɦÉÉMÉÒªÉ EòɪÉÉDZɪÉÉSÉä ={ɶɽþ®ú +ʦɪÉÆiÉÉ ªÉÉÆxÉÒ ºÉƪÉÖCiÉ{ÉhÉä ½þÒ ¤ÉÊIɺÉä κ´ÉEòÉ®ú±ÉÒ. ªÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉä ºÉÖjɺÉÆSÉɱÉxÉ +ÊiÉÊ®úHò {ÉÊ®ú´É½þxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò ºÉÆVÉªÉ ¦ÉÉäºÉ±Éä ªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä. EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEò+ÉVÉ+JÉä®ú ªÉÉ +ʦɪÉÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ 96 ±ÉÉJÉ <iÉCªÉÉ ®úCEò¨ÉäSÉä ¤ÉÊIÉºÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòxÉä ʨɳýʴɱÉä +ɽäþ. ªÉÉ ¨ÉvªÉä ºÉxÉ 2005-06 ¨ÉvªÉä ®úÉVªÉºiÉ®úÒªÉ =±±ÉäJÉÊxÉªÉ EòɨÉÊMÉ®úÒ ¤ÉVÉÉʴɱªÉɤÉqù±É ¯û.10 ±ÉÉJÉÉSÉä {ÉÉÊ®úiÉÉäʹÉEò ´É ºÉx¨ÉÉxÉ ÊSÉx½þ näù>ðxÉ EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòºÉ MÉÉè®úÊ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ. iɺÉäSÉ ºÉxÉ 2006-07 ºÉɱÉÒ EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòxÉä ®úÉVªÉɨÉvªÉä =iEÞò¹`ö EòɨÉÊMÉ®úÒ ¤ÉVÉÉ´ÉÚxÉ |ÉlÉ¨É Gò¨ÉÉÆEòÉSÉä ¯û. 40 ±ÉÉJÉÉSÉä ¤ÉÊIÉºÉ Ê¨É³ýʴɱÉä É ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä¤ÉɤÉÉ xÉÉMÉ®úÒ º´ÉSUôiÉÉ +ʦɪÉÉxÉ ºÉxÉ 2002 {ÉɺÉÚxÉ nù®ú´É¹ÉÔ ®úɤÉÊ´ÉiÉ +ºÉÚxÉ +ɽäþ.
 12. 12. +¨ÉÞiÉõ ʺÉ]õÒ ªÉÉäVÉxÉäSªÉÉ ºÉÖSÉxÉÉƺÉÉ`öÒ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ =iº¡ÖòiÉÇ |ÉÊiɺÉÉn +¨ÉÞiÉ ÊºÉ]õÒ ªÉÉäVÉxÉä¤ÉɤÉiÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSªÉÉ ºÉÖSÉxÉÉ VÉÉhÉÚxÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ 28 +ÉìMɺ]õ ®úÉäVÉÒ ¨É½þÉ{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ´ÉiÉÒxÉä ʴɦÉÉMÉÒªÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ Gò.1 ´É 2 +ÆiÉMÉÇiÉ ªÉähÉÉ−ªÉÉ |ɦÉÉMÉÉiÉÒ±É xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSªÉÉ ºÉÖSÉxÉÉ VÉÉhÉÚxÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ MÉÉÆvÉÒ ¨ÉènùÉxÉ, {Éì´½äþʱɪÉxÉ ½þÉì±É ªÉälÉä ºÉEòɳýÒ 11.00 ´É nÖù{ÉÉ®úÒ 4.00 +¶ÉÉ nùÉäxÉ ºÉjÉÉiÉ ¤Éè`öEòÒSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä ½þÉäiÉä. |ÉÉ®Æú¦ÉÒ |ÉɺiÉÉÊ´ÉEòÉiÉ ºÉ¨ÉiÉÉ ¤ÉÉÆvÉhÉÒ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ ºÉÆiÉÉä¹É vÉÖ¨Éɳý ªÉÉÆxÉÒ Eåòpù ¶ÉɺÉxÉ {ÉÖ®úºEÞòiÉ +¨ÉÞiÉ ÊºÉ]õÒ ªÉÉäVÉxÉäºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ºÉÆ{ÉÖhÉÇ ¨ÉÉʽþiÉÒ Ênù±ÉÒ. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉä+ÆiÉMÉÈiÉ näù¶ÉɨÉvÉÒ±É BEÚòhÉ 500 ¶É½þ®úÉÆSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ɽäþ. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäEòÊ®úiÉÉ Eåòpù ºÉ®úEòÉ®ú 50 ]õCEäò ®úÉVªÉ ºÉ®úEòÉ®ú 25 ]õCEäò ´É =´ÉÇÊ®úiÉ 25 ]õCEäò ¨É½þÉ{ÉÉʱÉEäòSÉÉ Ê½þººÉÉ +ºÉhÉÉ®ú +ɽäþ. ªÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ º´ÉSUô ´É {ÉÖ®äúºÉÉ {ÉÉhÉÒ {ÉÖ®ú´É`öÉ, ¨É±É ÊxɺºÉÉ®úhÉ (¦ÉÖªÉÉ®úÒ MÉ]õ®ú) ´ªÉ´ÉºlÉÉ, {ÉɴɺÉÉSÉä {ÉÉhÉÒ ÊxÉMÉÇiÉÒEò®úhÉ, xÉÉMÉ®úÒ ´ÉɽþiÉÖEòÒ¨ÉvªÉä ¡Öò]õ{ÉÉlÉ, ¤ÉºÉäºÉ, ¡Öò]õ+Éä´½þ®ú Ê¥ÉVÉ, ¨É±]õÒ±Éä´½þ±É EòÉ®ú {ÉÉÍEòMÉ ´ÉMÉè®äú nù³ýhɴɳýhÉÉSÉÒ ºÉÉvÉxÉä, =tÉxÉä Ê´ÉEòºÉÒiÉ Eò®úhÉä ªÉÉ ¨ÉÖqùªÉÉ´É®ú xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSªÉÉ ºÉÖSÉxÉÉ PÉähªÉÉiÉ +ɱªÉÉ.Ê´ÉEòºÉÒiÉ Eò®úhÉä ªÉÉ ¨ÉÖqùªÉÉ´É®ú xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSªÉÉ ºÉÖSÉxÉÉ PÉähªÉÉiÉ +ɱªÉÉ. ªÉÉ ¤Éè`öEòÒ¨ÉvªÉä ¶É½þ®úÉiÉÒ±É +ÆiªÉiÉ VÉÖxªÉÉ ´É ʱÉEäòVÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ºÉÆ{ÉÖhÉÇ {ÉÉ<Ç{É ±ÉÉ<ÇxÉ ¤Énù±ÉhÉä, ¨É豪ÉÉSÉä Ê´ÉPÉ]õxÉÉuùÉ®äú ¤ÉɪÉÉäMÉìºÉ ´É Ê´ÉtÖiÉÊxĘ́ÉiÉÒ ªÉɺÉÉ®úJÉä |ÉEò±{É =¦Éä Eò®úhÉä. ®úºiªÉÉSªÉÉ nùÉäx½þÒ ¤ÉÉVÉÚºÉ {ÉÉhÉÒ ÊxÉSÉ−ªÉɺÉÉ`öÒ º]ÅõÉì¨É ´ÉÉì]õ®ú ºÉÖÊ´ÉvÉÉ näùhÉä iɺÉäSÉ Eäò¤É±É ]õÉEòhÉäºÉÉ`öÒ b÷C]õSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ `äö´ÉhÉä ´É ¡Öò]õ{ÉÉlÉSÉÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Eò®úhÉä, ¡äò®úÒ´ÉɱªÉÉEòÊ®úiÉÉ ´ÉäMɳýÉ ZÉÉäxÉ ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úhÉä ´É ®úºiªÉÉ´É®ú ¡äò®úÒ´ÉɱªÉÉÆxÉÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ xÉ näùhÉää, ¶É½þ®úÉiÉÒ±É Ê´É½þÒ®úÒ, iɱÉÉ´É ´É JÉhÉÒ ªÉÉiÉÒ±É {ÉÉhªÉÉSÉÉ JÉSÉÉǺÉÉ`öÒ {ÉÉhªÉÉSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò®úÉ´ÉÉ, ¶É½þ®úÉ+ÆiÉMÉÇiÉ ®úºiªÉÉÆSÉä ¯ÆûnùÒEò®úhÉ Eò®úÉ´Éä, {ÉÉhÉÒ {ÉÖ®ú´É`öªÉÉiÉ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ Eò®úhÉä, {ÉÉhÉÒ ´É PÉ®ú¡òɳýÉ ¤ÉÒ±É ¦É®úhÉäºÉÉ`öÒ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ Eò®úhÉä +¶ÉÉ ´É <iÉ®ú ºÉÖSÉxÉÉ ªÉÉ´Éä³ýÒ ={ÉκlÉiÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÒ ¨ÉÉÆb÷±ªÉÉ. ªÉɨÉvªÉä ¨ÉÉVÉÒ xÉMÉ®úºÉä´ÉEò ºÉƦÉÉVÉÒ näù´ÉhÉä, ÊxÉ´ÉÞkÉ xÉÉªÉ¤É iɽþºÉʱÉnùÉ®ú VÉÉä¶ÉÒ, xÉɨÉnäù´É xɱɴÉbä÷, |ÉEòÉ¶É ºÉ®úxÉÉ<ÇEò, ¨ÉvÉÖEò®ú PÉÉäb÷Eäò +ÉnùÓxÉÒ ºÉÖSÉxÉÉ ¨ÉÉÆb÷±ªÉÉ. ªÉÉ´Éä³ýÒ ¨É½þÉ{ÉÉè®ú ºÉÉè.´Éè¶ÉɱÉÒ b÷Eò®äú ªÉÉÆxÉÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÉxÉÉ º¨ÉÉ]Çõ ʺÉ]õÒ¨ÉvªÉä ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ZÉɱÉÉ xɺɱÉÉ iÉ®úÒ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉä¨ÉvªÉä EòÉä±½þÉ{ÉÚ®úSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉä<Ç±É +¶ÉÒ +{ÉäIÉÉ +ºÉÚxÉ ªÉÉuùÉ®äú xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÉ SÉÉÆMɱªÉÉ ºÉä´ÉÉ ´É ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ¨É½þÉ{ÉÉʱÉEäò¨ÉÉ¡ÇòiÉ ={ɱɤvÉ ½þÉäiÉÒ±É +ºÉä ºÉÉÆÊMÉiɱÉä.
 13. 13. úºiªÉÉ´É®úÒ±É ¨ÉÆb÷÷{ÉɤÉɤÉiÉ ´É v´ÉxÉÒ |ÉnÖù¹ÉhÉ ®úÉäJÉhÉä¤ÉɤÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¨ÉÆb÷³ýÉÆSÉÒ ¨É½þÉ{ÉÉʱÉEäòiÉ ¤Éè`öEò ºÉÆ{ÉzÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ºÉ¨ÉÉ®Æú¦É ´É =iºÉ´ÉÉSªÉÉ|ɺÉÆMÉÒ ®úºiªÉÉ´É®ú =¦ÉÉ®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ−ªÉÉ ¨ÉÆb÷{ÉɤÉɤÉiÉ ´É v´ÉxÉÒ |ÉnÖù¹ÉhÉ ®úÉäJÉhÉä¤ÉɤÉiÉ ¨ÉÉ.=SSÉ xªÉɪÉɱɪÉÉxÉä Ênù±É䱪ÉÉ +Énäù¶ÉÉ|ɨÉÉhÉä +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ Ênù.31 +ÉìMɺ]õ ¨É½þÉ{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ Uô.iÉÉ®úÉ®úÉhÉÒ ºÉ¦ÉÉMÉÞ½þÉiÉ ¶É½þ®úÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¨ÉÆb÷³ýÉÆSÉÒ ¤Éè`öEò +ɪÉÉäVÉÒiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ ½þÉäiÉÒ. ªÉÉ ¤Éè`öEòÒSªÉÉ +vªÉIɺlÉÉxÉÒ +ɪÉÖCiÉ {ÉÒ.ʶɴɶÉÆEò®ú ½þÉäiÉä. |ÉÉ®Æú¦ÉÒ iɽþʺɱÉnùÉ®ú ªÉÉäMÉä¶É JÉ®ú¨ÉÉ]äõ ªÉÉÆxÉÒ ºÉ´ÉÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¨ÉÆb÷³ýÉÆxÉÒ xªÉɪÉɱɪÉÉSªÉÉ +Énäù¶ÉÉSÉä {ÉɱÉxÉ Eò¯ûxÉ xªÉɪÉɱɪÉÉSÉÉ +Énù®ú Eò®úÉ´ÉÉ +ºÉä +É´ÉɽþxÉ Eò¯ûxÉ ºÉ´ÉÇ ¨ÉÆb÷³ýÉÆxÉÒ +É{ɱÉÒ ¨ÉiÉä ´ªÉCiÉ Eò®úhÉä¤ÉɤÉiÉ ºÉÖSÉxÉÉ ¨ÉÉÆb÷±ÉÒ. VÉxɺÉÆ{ÉEÇò +ÊvÉEòÉ®úÒ ¨ÉÉä½þxÉ ºÉÖªÉÇ´ÉƶÉÒ ªÉÉÆxÉÒ v´ÉxÉÒ |ÉnÖù¹ÉhÉ ´É ®úºiªÉÉ´É®ú ¨ÉÆb÷{É =¦ÉÉ®úhªÉÉºÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ näùhªÉɤÉɤÉiÉSÉÒ |Éɯû{É ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò iÉi´ÉÉÆSÉÒ ºÉÆ{ÉÖhÉÇ ¨ÉÉʽþiÉÒ Ênù±ÉÒ. ªÉÉ´Éä³ýÒ ¨ÉÆMɳý´ÉÉ®ú {Éä`äöiÉÒ±É |ɶÉÉÆiÉ ¨ÉÆb÷ʱÉEò ªÉÉÆxÉÒ ¶É½þ®úÉiÉÒ±É ¨ÉäxÉ ®úÉäb÷´É®úÒ±É ¨ÉÆb÷³ýÉÆSÉä ÊxÉªÉ¨É ´É +ÆiÉMÉÇiÉ Mɱ±ÉÒiÉұɪÉÉ´Éä³ýÒ ¨ÉÆMɳý´ÉÉ®ú {Éä`äöiÉÒ±É |ɶÉÉÆiÉ ¨ÉÆb÷ʱÉEò ªÉÉÆxÉÒ ¶É½þ®úÉiÉÒ±É ¨ÉäxÉ ®úÉäb÷´É®úÒ±É ¨ÉÆb÷³ýÉÆSÉä ÊxÉªÉ¨É ´É +ÆiÉMÉÇiÉ Mɱ±ÉÒiÉÒ±É ¨ÉÆb÷³ýÉÆxÉÉ ÊxÉªÉ¨É BEòºÉÉ®úJÉäSÉ +ɽäþiÉ EòÉ ªÉÉSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ nùªÉÉ´ÉÒ +ºÉä ºÉÉÆMÉÒiɱÉä. ¸ÉÒEòÉÆiÉ ¨ÉxÉÉä³äý ªÉÉÆxÉÒ ¶ÉɺÉxÉÉEòbÚ÷xÉ |ÉÉ{iÉ ZÉɱÉä±ÉÒ ÊxɪɨÉɴɱÉÒ ´É {ÉÉäÊ±ÉºÉ JÉÉiÉäSÉÒ ÊxɪɨÉɴɱÉÒ ºÉ´ÉÇ ¨ÉÆb÷³ýÉÆxÉÉ näùhÉäSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ. iɺÉäSÉ |ÉiªÉIÉ VÉÉMÉä´É®ú {ÉɽþhÉÒ Eò¯ûxÉ ¨ÉÆb÷³ýÉxÉÉ iÉÉiEòɳý {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ näùhÉäiÉ ªÉÉ´ÉÒ +ºÉä ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. ºÉÖ½þÉºÉ ¦Éåbä÷ ªÉÉÆxÉÒ MÉhÉä¶É =iºÉ´ÉɺÉÉ`öÒ 17 Ênù´ÉºÉ ®úÉʽþ±Éä +ºÉÚxÉ ¨ÉÆb÷³ýÉÆxÉÉ ½äþ±É{ÉÉ]äõ ¨ÉÉ®úɪɱÉÉ xÉ ±ÉÉ´ÉiÉÉ =tÉ{ÉɺÉÚxÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ näùhÉäSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ `äö´ÉÉ´ÉÒ +¶ÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ Eäò±ÉÒ. Ênù±ÉÒ{É näùºÉÉ<Ç ªÉÉÆxÉÒ ªÉÉ´Éä³ýÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÉxÉÉ =SSÉ xªÉɪÉɱɪÉÉSªÉÉ ÊxÉnæù¶ÉÉSÉä ºÉ´ÉÇ ¨ÉÆb÷³ýÉÆxÉÒ {ÉɱÉxÉ Eò®úÉ´Éä iªÉɺÉÉ`öÒ |ɶÉɺÉxÉÉxÉä ºÉ´ÉÇiÉÉä{É®úÒ ºÉ½þEòɪÉÇ Eò®úhªÉÉSÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ Eäò±ÉÒ. +ɪÉÖCiÉ {ÉÒ.ʶɴɶÉÆEò®ú ªÉÉÆxÉÒ ªÉÉ´Éä³ýÒ ºÉ´ÉÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¨ÉÆb÷³ýÉÆxÉÒ =SSÉ xªÉɪÉɱɪÉÉSªÉÉ +Énäù¶ÉÉSÉä {ÉɱÉxÉ Eò¯ûxÉ |ɶÉɺÉxÉÉºÉ ºÉ½þEòɪÉÇ Eò®úÉ´Éä ´É EòÉ®ú´ÉÉ<Ç Eò®úhªÉɺÉÉ®úJÉä Eò]Úõ |ɺÉÆMÉ ]õɳýÉ´ÉäiÉ +ºÉä +É´ÉɽþxÉ Eäò±Éä. ¶É½þ®ú b÷Ò´ÉɪÉBºÉ{ÉÒ +ÉìÊ¡òºÉSÉä {ÉÉäÊ±ÉºÉ ÊxÉ®úÒIÉEò B¨É.¤ÉÒ. ºÉÉJɳäý ªÉÉÆxÉÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÉxÉÉ ®úºiªÉÉ´É®úÒ±É 25 ]õCEäò VÉÉMÉÉ ¨ÉÆb÷³ýÉÆxÉÉ ¨ÉÆb÷{ÉɺÉÉ`öÒ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ɽäþ. ÊEò¨ÉÉxÉ +줪ÉÖ±ÉxºÉ ´É +ÎMxɶɨÉxÉ MÉÉb÷Ò ªÉä-VÉÉ Eò®úiÉÉ ªÉÉ´ÉÒ B´ÉføÉ ®úºkÉÉ JÉÖ±ÉÉ `äö´ÉÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉä±É +ºÉä ºÉÉÆMÉÚxÉ ¨ÉÆb÷³ýÉÆxÉÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ näùhÉäºÉÉ`öÒ ¶É½þ®ú b÷Ò´ÉɪÉBºÉ{ÉÒ +ÉìÊ¡òºÉ¨ÉvªÉä BEò ÊJÉb÷EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ =nùªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ºÉÖ¯û Eò®úÒiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä iªÉÉÆxÉÒ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. +ÊiÉÊ®úCiÉ +ɪÉÖCiÉ ÊxÉiÉÒxÉ näùºÉÉ<Ç ªÉÉÆxÉÒ +ɦÉÉ®ú ¨ÉÉxɱÉä.

×