Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Matematicienë të shquar

14.859 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Matematicienë të shquar

 1. 1. MATEMATICIENË TË SHQUARIdetë dhe veprimtaritë e tyrePunoi: Klea VyshkaKlasa: 12-4
 2. 2. PERIUDHAEMATEMATIKËSELEMENTAREE njohur ndryshesi periudha eGreqisë sëLashtë, ky shekullmatematikorpërfaqësohet mësë miri mePitagorën. Ai lindiafërsisht nëvitin 592p.e.s. dhe ishtematematikan efilozof grek.Pitagora ështëshumë i njohurme teoremë e tij,e cila njihet si"Teorema ePitagorës" qëshprehet mebaraziminmjaft i thjeshtëpor për ngarëndësia është ijashtëzakonshëmdhe mësohet qënë shkollën fillore.
 3. 3. SHKOLLA E PITAGORËS Doktrina e tij është një „‟formulë‟‟ qëdo të udhëheqë njeriun në kuptimin eligjeve të natyrës dhe të përmisojëdhe të zhvillojë aftësitë e tij. Fillimi ikësaj „‟formule‟‟ është Matematika.Por jo me kuptimin e sotëm mbikëtë shkencë. Por me një konsiderimqë mund të na udhëheqë në shkakune parë të gjërave. Numrat janëPerëndi do të thotë Platoni mëvonë, që për shumë mëndimtarëështë Pitagorieni i fundit imadh, pavarësisht se kurrë nuk enjohu Pitagorën. Nga numrat fillonfaza e shfaqjes së botës. Pitagorashpreh krijimin e botës si më poshtë: BASHKIMI ËSHTË LIGJI I ZOTIT ZHVILLIMI ËSHTË LIGJI I JETËS NUMRI ËSHTË LIGJI I BOTËS
 4. 4. PERIUDHAEMATEMATIKËSKLASIKERenéDescartes, ishte filozoffrancez,matematikan.Konsiderohet themeluesi filozofisë modernesidomos i filozofisëperëndimore. Shkrimete tij edhe sot studiohenme vëmendje sidomoslibri Meditaticionefilozofike . Descartesidha kontribute tëçmueshme nëmatematikë Sistemikoordinativ iDescartesit i cili lejon qëfigurat gjeometrike tëshprehen me ndihmën eekuacioneve algjebrikeprandaj ai quhet edhebaba i gjeometrisëanalitike. Descartesiështë figurë kyçe në tëashtuquajturin Revolucion shkencor.
 5. 5. ZHVILLIMETEPARATËANALIZËSMATEMATIKEVepra më erëndësishme eJeand‟Alembertkonsiderohet“Traktati idinamikës”.Dalamberit itakojnë meritanë trajtimin eekuacionevediferenciale nëveprën “Teoriae lëkundjeve tëkordës” e cilaka shërbyer sithemel i fizikësmatematike, sidhe i takojnëmeritat e futjessë konceptit tëlimitit.
 6. 6. MATEMATIKANËSHEKULLINXIXGausi është njëngamatematikanëmë gjenialë tëkohërave. Ai kadhënë njëndihmesë tëvlefshme nëteorinë enumrave, nëelektricitet, nëmagnetizëm, në gjeodezi etj.Vepra madhoree tij është“Shqyrtimearitmetike” ecilakonsiderohet siteoria modernee numrave..Këtu gjendenproblema tëalgjebrës sëlartë.
 7. 7. MATEMATIKA NË DITËT E SOTME Algjebra: Tashmë, algjebra ka filluar të shndërrohetnga shkenca për zgjidhjen e ekuacioneve, në“algjebër abstrakte” Gjeometria: Në fillim të shekullit XX ndërtohetaksiomatika e gjeometrisë euklidiane nga Hilberti.Ai shqyrton raportet reciroke të aksiomave. Ju falenderojmë për vëmendjen!

×