Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Sumsung

313 Aufrufe

Veröffentlicht am

Sumsung

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

Sumsung

 1. 1. សាកលវិទ្យាល័យវវវ្ទើន សាស្ត្សាា ចារ្យណែនាំៈ វោក ម៉ា ន់ ទ្យីវ័នា 1 ការគ្រប់គ្រងការលក់ I. សេចកដីស្ដើម ១.១. លំនំបញ្ហា វាជាការពិបាកជាមួយររឿងដែលរយើងមិនយល់ទាល់ដែរ ោះ និងពាយាមរែើមបី គ្រប់គ្រងជាមួយនឹងររឿងចៃែនយដែលរកើែរ ើង រោយមានមនុស្សមួយៃំនួនដែលមានការ យល់ខុស្អំពីែំរ ើ រការការងារលក់ ស្កមមភាពអនុវែតរោយបុរគលជាអនកលក់ និងលកខ ោះ ែចៃរៃៀែរបស្់មនុស្សដែលចំបាៃ់ៃំរ ោះរជារជ័យកនុងអាជីពជាអនកលក់ែូរ។ រែើមបីរ្លើយែប នឹងបញ្ហា រនោះឱ្យបានរគ្ៃើន រយើងគ្ែូវស្ិកាការងារលក់ជារគ្ៃើនគ្បរេៃដែល ក់ព័នឋនឹងកិៃចការ ខុស្ៗគ្នន និងការែគ្មូវរៅតាមជំនាញ និងស្មែថភាពរលើបុរគលអនុវែតការងាររនាោះ។ រែើមបី កាែ់បនថយនូវការយល់ខុស្អំពីការលក់ផ្ទា ល់ខលួន អនកគ្ែូវបរងកើែនូវមូលោឋ នែ៏រឹងមាំចនៃំរ ោះ ែឹង និងមានការពិភាកាតាមលំោប់លំរោយស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងការលក់។ ១.២. ចំសោទបញ្ហា ែំបូងអនកគ្ែូវែឹងថាការគ្រប់គ្រងការលក់វាជាកមមវិធីមូយដែលរកើែរ ើងរៅកនុងគ្បព័នឋ ការងារដែលគ្ែូវបានបរងកើែជាដែនការរែើមបីរ្លើយែបមជឈោឋ នឱ្កាស្របស្់គ្កុមហុន និងការ រកាបាននួវភាពរឹងបុឹងកនុងយុៃឋ ស្តស្តគ្បកួែគ្បដជងនិងមា៉ា ឃីធីង។ ជាមួយគ្នន រនោះដែរ រគ្នល នរយាបាយនឹងកិៃចអនុវែតរលើការគ្រប់គ្រងការលក់បានលអរឺជា រគ្បរយាជន៍មួយៃំរ ោះការ អនុវែតគ្បកបរោយរជារជ័រៅកនុងយុៃឋ ស្តស្តគ្បកួែគ្បដជងនិងមា៉ា ឃីធីងែងដែរ។ ១.៣. សោលបំនងននការគ្ាវគ្ាវ រគ្កាយពីបញ្ច ប់ថាន ក់បរិញ្ហា ប័គ្ែ មាននិស្សិែមួយៃំនួនៃង់រធវើការឱ្យររ ដែមួយៃំនួន រៃៀែៃង់របើកជាអាជីវកមម រោយយល់រឃើញថាស្ពវចងៃការរធវើអាជីរកមមរឺមានការរីកៃរគ្មើន រហើយពិរស្ស្ការលក់នូវែលិែែលរឺមានការរកើនរ ើង។ ែូរៃនោះវាជាររឿងស្ំខាន់ណាស្់ដែល រយើងគ្ែូវដស្វងយល់ពីការគ្រប់គ្រងការលក់។ កនុងកិៃចការស្រ វគ្ជាវរនោះនឹងររៀបរាប់ពីការ គ្រប់គ្រងការលក់បានលអអាស្រស្័យរលើកតាត គ្បាំយា៉ាង៖ ការរធវើដែនការ (Planning) ការររៀបៃំបុរគលិកលក់ (Staffing) ការប ដុ ោះបណាដ លបុរគលិកដែនកលក់ (Training) ការែឹកនាំ (Leading) ការវាយែចមល (Controlling)
 2. 2. សាកលវិទ្យាល័យវវវ្ទើន សាស្ត្សាា ចារ្យណែនាំៈ វោក ម៉ា ន់ ទ្យីវ័នា 2 ការគ្រប់គ្រងការលក់ ១.៤. ារះេំខាន់ននការគ្ាវគ្ាវ ៃំរ ោះ រោះស្ំខាន់កនុងការស្រ វគ្ជាវ អំពីការគ្រប់គ្រងការលក់របស្់គ្កុមហុន SUMSUNG រនោះបានែដល់អែថគ្បរយាជន៍ែូៃែរៅ៖ ពគ្ងីកៃំរនោះែឹងបដនថមរោយែារភាា ប់គ្ៃឹស្ដីជាមួយការអនុវែតជាក់ដស្ដង យល់ពី ថ នភាពៃូរៅរបស្គ្កុមហុន SUMSUNG យល់ែឹងពីការគ្រប់គ្រងការលក់ យល់ែឹងពីការររៀបៃំបុរគលិក និងយុៃឋ ស្តស្តលក់ ៃុកជាឯក រស្គ្មាប់និស្សិែជំនាន់រគ្កាយ ១.៥. ការគ្បមូលទិននន័យ ៃិននន័យដែលៃៃួលបានរឺ តាមរយោះររហៃំព័ររបស្់គ្កុមហុន SUMSUNG របាយ ការ ៍ របស្់គ្កុមហុន។
 3. 3. សាកលវិទ្យាល័យវវវ្ទើន សាស្ត្សាា ចារ្យណែនាំៈ វោក ម៉ា ន់ ទ្យីវ័នា 3 ការគ្រប់គ្រងការលក់ II.ការេិកាសលើផ្្នកគ្ទឹេដី ២.១. និយមន័យ ការជគ្មុញការលក់ រឺជាការស្រគ្មៃនូវរគ្នលរៅជគ្មុញការលក់រោយស្ថិែរគ្កាម គ្កមស្ីលធម៌ និងគ្បស្ិៃឋែលរោយ្លងកាែ់នូវ ការរធវើដែនការលក់ ការររៀបៃំបុរគលិកលក់ ការប ដុ ោះបណាដ លបុរគលិកលក់ ការែឹកនាំការលក់ និងការគ្ែួែពិនិែយធនធាន។ ២.២. ការស្វើផ្្នការលក់ (Planning) ការរធវើដែនការលក់រឺជាការយល់ែឹងអំពីែំរ ើ រការគ្បព័នធចនការរធវើការស្រគ្មៃៃិែត អំពីរគ្នលរៅនិងស្កមមភាពដែលបុរគល ជាគ្កុម ឯកតាការងារ ឬអងគភាពដែលនឹងបនតរធវើរៅ ចងៃអនារែនិងការរគ្បើគ្បាស្់ធនធានដែលគ្ែូវការរែើមបីស្រគ្មៃឱ្យបាន។ ២.៣. ការសរៀបចំបុរគលិក (Staffing) ការររៀបៃំបុរគលិកដែនកលក់រឺជាស្កមមភាពអនុវែតរែើមបីទាក់ទាញការអេិវឌ្ឍ និងការ រកាបាននូវបុរគលិកដែនកលក់ែ៏មានគ្បស្ិៃធិភាពរៅកនុងអងគការមួយ។ ២.៤. ការបណដុ ះបោដ លបុរគលិកលក់ (Training) ការប ដុ ោះបណាដ លបុរគលិកដែនកលក់ រឺជាកិៃចខិែខំគ្បឹងដគ្បងដែលបានោក់រៃញ រោយនិរយាជករែើមបីែតល់នូវវបបធម៌ដែលទាក់ៃងនឹងការងារបុរគលិកដែនកលក់,ជំនាញៃំរ ោះ ែឹងនិងអាកបបកិរិយាដែលជាលៃធែលកនុងការអនុវែតគ្បរស្ើររ ើងរៅកនុងបរិ ថ នលក់។ ២.៥.ការដឹកន ំ (Leading) ស្មែថភាពរែើមបីមានឥៃធិពលរលើមនុស្សរែសងរៃៀែរ្ព ោះរៅរកការស្រគ្មៃបាននូវ រគ្នលរៅរនោះ។
 4. 4. សាកលវិទ្យាល័យវវវ្ទើន សាស្ត្សាា ចារ្យណែនាំៈ វោក ម៉ា ន់ ទ្យីវ័នា 4 ការគ្រប់គ្រងការលក់ ២.៦. ការគ្រួរពិនិរយ (Controlling) ការគ្ែួែពិនិែយស្កមមភាពរបស្់បុរគលិកដែនកលក់រោយកំ ែ់ថារែើអងគការរនោះរឺស្ថិែ រៅរលើរគ្នលរៅរ្ព ោះរៅរករគ្នលរៅរបស្់ខលួននិងរធវើឱ្យដកែគ្មូវតាមការចំបាៃ់។
 5. 5. សាកលវិទ្យាល័យវវវ្ទើន សាស្ត្សាា ចារ្យណែនាំៈ វោក ម៉ា ន់ ទ្យីវ័នា 5 ការគ្រប់គ្រងការលក់ ២.៧. ការបសងកើរកមមវិ្ីលក់ាយុទឋាស្តេរ ស្កមមភាព និងឥៃឋិពលដែល ក់ព័នឋកនុងការបរងកើែកមមវិធីលក់ជាយុៃឋ ស្តស្តមាន បងាា ញកនុងរូបខាងរលើ។ ការររៀបៃំកមមវិធីលក់ែគ្មូវឱ្យមានប ដុំ ចនការស្រគ្មៃៃិែតៃំបងៗគ្បាំ ១. រែើអនកមានវិធីណារែើមបីគ្បឹងដគ្បងលក់ឱ្យបានលអបំែុែដែលមជឍោឋ នគ្កុមហុនអាៃ ៃៃួលយកបាន និងរែើមបីរធវើស្មាហរ កមមជាមួយនិងស្មាស្ធាែុយុៃឋ ស្តស្តមា៉ាឃីែធីង របស្់អងគភាព? ២. រែើអនកមានវិធីណាខលោះរែើមបីរោោះស្រ យឱ្យបានលអបំែុែជាមួយគ្បរេៃរែសងៗគ្នន ចន អែិងិជនស្កាដ នុពលតាមរយោះការបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លនិងែដល់នូវរស្វាកមម? ៣. រែើកំលំងលក់គ្ែូវបានររៀបៃំរោយវិធីណាកនុងការបងាក ប់បញ្ហា និង គ្របគ្រង ៃំរ ោះអែិងិជនគ្រប់គ្បរេៃយា៉ាងែូៃរមដៃឱ្យមានគ្បស្ិៃឋភាពតាមដែលអាៃរធវើរៅបាន។ ៤. រែើកំរិែណាចនការអនុវែតន៍ដែលស្មាជិកចនកំលំងលក់មាន ក់ៗគ្ែូវបានរំពឹងរែើមបី ៃូលរួមកនុងកំ ុងរពលការរធវើដែនការបនាា ប់? ៥. ស្ថិែកនុង ថ នភាពចនការគ្រប់គ្រងរគ្នលនរយាបាយរ នីរបស្់គ្កុមហុន និង ពាករ ៍ ែគ្មូវការ រែើកំលំងលក់រួរដែលែគ្ែោងយា៉ាងែូៃរមដៃ? រែើដែនការលក់គ្ែូវបាន កំ ែ់រោយវិធីណា? រែើមានមរធាបាយអវីដែលលអបំែុែៃំរ ោះរពលរវលបុរគលិកលក់ គ្ែូវ បានចលលករលើដែនែីរនាោះ?
 6. 6. សាកលវិទ្យាល័យវវវ្ទើន សាស្ត្សាា ចារ្យណែនាំៈ វោក ម៉ា ន់ ទ្យីវ័នា 6 ការគ្រប់គ្រងការលក់ ២.៨. ការអនុវររកមមវិ្ីលក់ (Implementing the sale program) ស្រស្បរពលជាមួយគ្នន រនោះដែរ ការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្បរេៃ ការអនុវែតន៍រលើកមមវិធីលក់ វា មានការ ក់ព័នឋរៅនឹងការជំរុញៃឹកៃិែត និងការែឹកនាំឥរិយាបងមនុស្ស ឬ ស្មាជិកកំលំង លក់។ រែើមបីៃៃួលបាននូវគ្បស្ិៃឋភាពអនកគ្រប់គ្រងការលក់គ្ែូវដែយល់ែឹងនូវមូលរហែុដែល បុរគលិកស្ថិែរៅកនុងឥរិយាបងដែលររកំពុងគ្បគ្ពឹែត។ បនាា ប់មករគ្នលនរយាបាយនិងនិែិវិធី ទាំងឡាយអាៃគ្ែូវបានររៀបៃំរែើមបីែឹកនាំឥរិយាបងរនាោះរ្ព ោះរៅរកៃិស្រៅតាមគ្បាថាន ។
 7. 7. សាកលវិទ្យាល័យវវវ្ទើន សាស្ត្សាា ចារ្យណែនាំៈ វោក ម៉ា ន់ ទ្យីវ័នា 7 ការគ្រប់គ្រងការលក់ កត្តរ ចំនួន៥ផ្ដលមានឥទឋិពលដល់ឥរ ិយាបថនិងទសងវើរបេ់រំោងលក់មាន ក់ ១. អរងរចនមជឈោឋ នៈ រយើងមិនអាៃរធវស្គ្បដហស្រលើកំរិែខពស្់កនុងការជំរុញការលក់ និងស្មែថភាពរបស្់បុរគលិកលក់បានរៃ រគ្ ោះស្មែថភាពរបស្់ពូកររអាៃស្ំររៃនូវកំរិែខពស្់ ចនការអនុវែតន៍ការងារ រហើយវាអាៃៃប់ៃល់នឹងកតាត មជឈោឋ នបាន។ ែូរៃនោះលៃឋភាពរែើមបី ឈានែល់ៃំហំចនការលក់មួយជាក់លក់កនុងែំរូវការរបស្់ៃីែារៃំរ ោះែលិែែលស្ំរាប់លក់ រឺការរុញគ្ចនឥៃឋិពលពីកំរ ើ នចែរូគ្បដជងនិងស្ុខុមាលភាពរស្ែឋកិៃច។ ស្រស្រែៀងគ្នន រនោះដែរ កតាត រែសងរៃៀែែូៃជា ស្មាស្ធាែុមា៉ា ឃីធីងៃគ្មុោះដែលនិយាយ រុ ភាពែលិែែលនិង
 8. 8. សាកលវិទ្យាល័យវវវ្ទើន សាស្ត្សាា ចារ្យណែនាំៈ វោក ម៉ា ន់ ទ្យីវ័នា 8 ការគ្រប់គ្រងការលក់ គ្បស្ិៃឋភាពកនុងការែសពវែាយ ិ ជាកមមក៏អាៃប៉ាោះ ល់ែល់លៃឋភាពរបស្់កំលំងលក់ែង ដែរ។ ២. ែួនាៃីៃស្សនៈយល់ែឹងៈ រែើមបីែំរ ើ រការឱ្យបានរពញរលញ បុរគលជាអនកលក់ គ្ែូវយល់ពីភាពចំបាៃ់របស្់ការងារ និងវិធីស្នមែ់ៃំរ ោះការែំរ ើ រការ ទាំងស្កមមភាពនិង ឥរិយាបងគ្ែូវែគុំជាការងារជាក់លក់មួយដែលការកំ ែ់យា៉ាងៃូលំៃូលយពីការរំពឹងៃុក និង ែគ្មូវការរបស្់មនុស្សែចៃរៃៀែទាំងខាងកនុងនិងរគ្ៅអងគភាព។ ែូរៃនោះែួនាៃីឬការងាររបស្់អនក លក់គ្ែូវកំ ែ់រោយការរំពឹងៃុក និងបំ ងគ្បាថាន របស្់អែិងិជន អនកគ្រប់គ្រងការលក់ ការ គ្បែិបែតិរបស្់គ្កុមហន គ្ពមទាំងស្មាជិកគ្រួ រ។ ៣. ស្មបទាៈ ស្មែថភាពរបស្់អនកលក់រែើមបីរធវើស្កមមភាពការងារ វាក៏គ្ែូវៃៃួលរងែង ដែរពីៃរិែលកខ ោះរបស្់បរគលផ្ទា ល់ ែូៃជា បុរគលិកលកឋ ោះ បញ្ហា ស្មែថភាពកនុង ការវិភារ។ រយើងរិែថាវាមិនដមនជាការពិបាកៃំរ ោះការពាយាមរបស្់អនករៃ គ្បស្ិនរបើអនក មានស្មបទាគ្រប់គ្គ្នន់។ កនលងមកមនុស្សមួយៃំនួនមិនធាល ប់រជារជ័យរលើការលក់រៃ រគ្ ោះ ពួកររមិនមានស្មបទាៃំរ ោះការងារ។ ៤. កំរិែជំនាញៈ រទាោះបីជាអនកលក់មានស្មបទារែើមបីអនុវែតការងាររបស្់ពួកររនិង យល់ែឹងនូវអវីដែលពួកររគ្ែូវបានរំពឹងៃុករោយពួកររគ្ែុវមានជំនាញជាចំបាៃ់រែើមបីអនុវែត ការងារដែលែគ្មូវឱ្យរធវើ។ ឧទាហរ ៍ អនកលក់មាន ក់រួរមានៃំរ ោះែឹងៃាស្់លស្់អំពី ែលិែែល និងររបៀបរបបការងារ និងកនុងែួនាៃីជាែំណាងលក់គ្បកបរោយគ្បស្ិៃឋភាពគ្ពម ទាំងជំនាញលក់ែចៃរៃៀែ។ ៥. កំរិែចនការជំរុញរលើកៃឹកៃិែតៈ បុរគលិកលក់មិនអាៃស្ំររៃបានកំរិែខពស្់ចនការអនុ វែតន៍ការងារបានរៃ លុោះគ្តាដែមានការជំរុញបដនថមរលើការគ្បឹងដគ្បងជាចំបាៃ់។ ការជំរុញៃឹក ៃិែតបុរគលរឺរយើងគ្ែូវពិចរណាពីគ្បរេៃរងាវ ន់ ែូៃជាការៃូទាែ់បដនថម ឬការែំរ ើងឋានៈ និង ការទាក់ទាញតាមរយោះការបា៉ា ន់ ម នពីរងាវ ន់ដែលពួកររនឹងៃៃួលបាន។
 9. 9. សាកលវិទ្យាល័យវវវ្ទើន សាស្ត្សាា ចារ្យណែនាំៈ វោក ម៉ា ន់ ទ្យីវ័នា 9 ការគ្រប់គ្រងការលក់ III. ាា នភាពទូសៅរបេ់គ្កុមហុន SUMSUNG ៣.១. អំពីគ្កុមហុន SUMSUNG គ្កុមហុន Samsung Electronics Co,Ltd ជាអនកែឹកនាំជាស្កលរៅកនុងបរៃចកវិៃាងមី ស្គ្មាប់ែដល់ភាពងាយស្រស្ួលែល់គ្បជាជនគ្រប់ៃីកដនលង។ តាមរយៈការចៃនគ្បឌ្ិែឥែស្រ ក ស្រ ន រហើយបានរករឃើញនឹងកំពុងផ្ទល ស្់បតូរពិេពចនៃូរៃស្សន៍, ម ែហវូនកុំពយូៃ័រផ្ទា ល់ខលួន របស្់មា៉ា ស្ុីនរបាោះពុមពមា៉ាស្ុីនងែរូបគ្បោប់រគ្បើគ្បាស្់កនុងែាោះគ្បព័នធគ្បព័នធ LTE ឧបករ ៍ រវជា ស្តស្ត, និងែំរណាោះស្រ យ LED រនោះ។ រយើងមានបុរគលិក 427.000 នាក់ និងមានគ្បាក់ ៃំរនញ 30.1 ពាន់លាន សម្រាប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ ៣.២. គ្បវររិរបេ់គ្កុមហុន SUMSUNG គ្កុមហុន Samsung Electronics គ្ែូវបានបរងកើែរ ើងកនុង្ន ំ 1969 រៅ Suwon គ្បរៃស្កូររ៉ាខាងែបូងដែលជាគ្កុមហុន Samsung អរគិស្នីឧស្ាហកមម, រែើមរ ើយែលិែ រគ្រឿងរអ ិៃគ្ែូនិែូៃជាៃូរៃស្សន៍, មា៉ា ស្ុីនរិែរលខ, ៃូរៃឹកកក, មា៉ា ស្ុីនខយល់និង washers ។ រោយ្ន ំ 1981 គ្កុមហុនរនោះបានែលិែៃំនួនជាង 10 លនៃូរៃស្សន៍ព ៌ រមម និងព ៌ ស្។ រៅ្ន ំ 1988 វាបានរួមបញ្ចូ លគ្នន ជាមួយគ្កុមហុន Samsung ឧបករ ៍ រអ ិៃគ្ែូនិកនិងការ ៃំនាក់ៃំនង។ គ្កុមហុន Samsung Electronics រឺជារមែឹកនាំៃីែារពិេពរលករៅកនុង ែលិែែលជាង 60 រួមទាំង Semiconductor ែូៃជា DRAM, RAM ៃំហំ SD, Memory Flash និង គ្ោយរឹង, បងាា ញឌ្ីជីងលែូៃជារអគ្កង់ LCD, បាល ម និងការបងាា ញគ្បរេៃ OLED បងាា ញរអ ិៃគ្ែូនិែាោះែូៃជាៃូរៃស្សន៍, ឌ្ីវីឌ្ី, មា៉ា ស្ុីនចក់ឌ្ីស្ Blu-Ray គ្បព័នធភាពយនតែាោះគ្បអប់ set- កំពូលនិង Projector, ឧបករ ៍ ៃល័ែែូៃជាៃូរស្័ពាចែចក់ MP3 មា៉ា ស្ុីនងែឌ្ីជីងលនិងវិរែអូ ែលិែែលកុំពយូៃ័រែូៃជាម៉ាូនីៃ័រកុំពយូៃ័រយួរចែ UMPCs ស្ុីឌ្ីនិងឌ្ីវីឌ្ីគ្ោយមា៉ា ស្ុីនរបាោះពុមពឡា ដស្រនិងៃូរ រ មា៉ាស្ុីនស្គ្មាប់រគ្បើគ្បាស្់កនុងែាោះនិងែូៃជាៃូរៃឹកកក, មា៉ា ស្ុីនលងមីគ្កូ, ៃង្ក្ងាក ន, មា៉ា ស្ុីនស្ំអាែ មា៉ា ស្ុីនគ្ែជាក់។
 10. 10. សាកលវិទ្យាល័យវវវ្ទើន សាស្ត្សាា ចារ្យណែនាំៈ វោក ម៉ា ន់ ទ្យីវ័នា 10 ការគ្រប់គ្រងការលក់ ៣.៣.ទេសនៈនិងរុណរនមៃរបេ់គ្កុមហុន SUMSUNG គ្កុមហុន Samsung មានបំ ង កាល យជាគ្កុមហុនឈានមុខររមួយរលើពិេពរលក ដែលមានេកតីភាពដែនកធនធានមនុស្ស របស្់រយើងនិង បរៃចកវិៃាកនុងការបរងកើែ ែលិែែលនិង រស្វាកមមលអបំែុែ រោយរហែុរនោះរួមៃំដ កែល់ស្ងគមជាស្កលមួយដែលគ្បរស្ើរជាងមុន។ រែើមបីស្រគ្មៃបាននូវរគ្នលរៅរនោះរយើងដៃករំដលក និង បនតរុ ែចមលរបស្់គ្កុមហុន Samsung ដែលមាន ៧កតាត (កតីស្រស្ចម , ៃកខុវិស្័យ និង រគ្នលរៅ រំនិែចៃនគ្បឌ្ិែ និងការ គ្បឈម ការយល់ែឹង និង អារមម ៍ លអ , បរៃចកវិៃា និងពែ៌មាន , ៃំនុកៃិែតនិង ការរជឿៃុកៃិែត រលបឿនការផ្ទល ស្់បតូរ និងការបរងកើែងមី ) ដែលគ្ែូវបានបង្ក្ញ្ហច បៃូលកនុងៃិែតរបស្់បុរគលិករៅកនុង អងគភាព។ ៣.៤ ផ្្នការ ែូៃមានដៃងកនុងបាវៃនាងមីរបស្់ខលួនៃកខុវិស្័យគ្កុមហុន Samsung Electronics 'ស្គ្មាប់ៃស្វែសរ៍ងមីរនោះរឺ "ជំរុញឱ្យពិេពរលក កនុងការបរងកើែងមីនារពលអនារែ»។ ៃស្សនៈវិស្័យ្លុោះបញ្ហច ំងពីការរបតជាា ៃិែតងមីរនោះគ្កុមហុន Samsung Electronics កនុងការ ការរលើកៃឹកៃិែតស្ហរមន៍របស្់ខលួនរោយបានបរងកើនភាពខាល ំងរបស្់គ្កុមហុន Samsung បី រនលឹោះ: " បរៃចកវិៃាងមី" "ែលិែែលរំនិែចៃនគ្បឌ្ិែងមី" និង "ែំរណាោះស្រ យចៃនគ្បឌ្ិែ" និងរែើមបី ការរលើកកមពស្់ែចមលងមីស្គ្មាប់បណាត ញស្នូលរបស្់ Samsung - ឧស្ាហកមម ចែរូនិងនិរយាជិ ក។ តាមរយៈកិៃចខិែខំគ្បឹងដគ្បងទាំងរនោះគ្កុមហុន Samsung ស្ងឃឹមថានឹងរួមៃំដ កែល់ ពិេពរលកគ្បរស្ើររ ើងនិងជាបៃពិរ ធស្គ្មាប់អនកទាំងអស្់។ ជាដែនកមួយចនៃស្សនៈវិស្័យរនោះគ្កុមហុន Samsung បានររៀបៃំទាំងរៃញដែនការ ជាក់លក់មួយចនការឈានែល់ $ 400 ន់លនែុលល ររៅកនុងគ្បាក់ៃំ ូ លនិងបានកាល យជា ដែនកមួយចនគ្កុមហុនមា៉ាកៃំនួនគ្បាំកំពូលរបស្់ពិេពរលកគ្ែឹម្ន ំ 2020 ។ រៅៃីបញ្ច ប់រនោះ គ្កុមហុន Samsung បានបរងកើែែងដែរនូវវិធី ស្តស្តយុៃធ ស្តស្តបីរៅកនុងការគ្រប់គ្រងរបស្់ ខលួន: "ការបរងកើែងមី" "ភាពជាចែរូ" និង "រៃពរកាស្លយ" ។
 11. 11. សាកលវិទ្យាល័យវវវ្ទើន សាស្ត្សាា ចារ្យណែនាំៈ វោក ម៉ា ន់ ទ្យីវ័នា 11 ការគ្រប់គ្រងការលក់ ៣.៥ ការសរៀបចំបុរគលិក បុរគលិករបស្់គ្កុមហុន Samsung Electronics គ្ែូវមានស្ីលធម៌ រែើមបីអនុវែតតាម ៃាប់និងការអនុវែតន៍ស្ីលធម៌ ក៏ែូៃជា រែើមបីបងាា ញពីការរបតជាា ៃិែតរបស្់រយើងកនុងការៃៃួល ខុស្គ្ែូវកនុងស្ងគម។ គ្កមស្ីលធម៌ជាស្កលនឹងមានស្តង់ោរដ នាំស្គ្មាប់មនុស្សគ្រប់រូប រៅកនុងគ្កុមហុន Samsung Electronics , បញ្ហា ក់ ការគ្បគ្ពឹែតិនិងការវិនិៃឆ័យែចមលកនុងស្កមមភាព អាជីវកមមទាំងអស្់។ គ្កុមហុនខិែខំពាយាមដស្វងយល់ជាមួយនឹងអារមម ៍ ចនការយល់ែឹងយា៉ាងរ័ហស្ចន ការពិែដែលថារយើងមិនអាៃរស្់បាន រោយគ្នម នរំនិែចៃនគ្បឌ្ិែងមីរែើមបីស្រគ្មៃបាននូវការ គ្បកួែគ្បដជង នារពលអនារែ រៅកនុង ការរ្លើយែប បំលស្់បដូររៅកនុងគ្កុមហុនរៅនឹងការ ផ្ទល ស្់បតូរ បរិ ថ ន និងការទាមទាររបស្់អែិងិជនរោយ រកាបាននូវ អាកបបកិរិយា គ្បកបរោយ និរនតរភាពចនការផ្ទល ស្់បតូរ និងការបរងកើែងមីរ្ព ោះរៅរកកតីស្រស្ចម , ៃកខុវិស្័យរបស្់គ្កុមហុនជាមួយ និងរគ្នលរៅ ។ គ្កុមហុនបានោំែុោះការចៃនគ្បឌ្ិែ និង ការលំបាក ដែលៃៃួល គ ល់ថា ការគ្បកួែ គ្បដជង នារពលអនារែ ពឹងដែអករលើការអេិវឌ្ឍបរៃចកវិៃានិងពែ៌មានមុនរពលចែរូគ្បកួែ គ្បដជងរនោះ។ គ្កុមហុនគ្បាថាន រែើមបីកាល យជាអនកជំនាញដែលមានស្មែថភាពរៅកនុងពិេពរលក ដែលមានការយល់ែឹងរបស្់រយើងរមើលពីកិៃចការនារពលអនារែ និង ភាពលអគ្បរស្ើររែើមបី កំ ែ់អែតស្ញ្ហា និងការទាញយកែលគ្បរយាជន៍ពីឱ្កាស្ ។ គ្កុមហុនបរងកើែវបបធម៌របើកៃំហដែលជាកដនលងដែលអនកែឹកនាំ បុរគលិក ជាន់ខពស្់ បុរគលិកថាន ក់ែូៃ របស្់គ្កុមហុនគ្ែូវបានរររលើកៃឹកៃិែតរែើមបីរធវើឱ្យ ការស្រគ្មៃៃិែត និង រធវើ ស្កមមភាពរោយស្កមមជាមួយនឹងអារមម ៍ ចន ភាពជាមាច ស្់ មួយ រោយដែអករលើការរគ្នរពគ្នន រៅវិញរៅមករបស្់បុរគល និង ជំរនឿៃុកៃិែត និងការរជឿជាក់។
 12. 12. សាកលវិទ្យាល័យវវវ្ទើន សាស្ត្សាា ចារ្យណែនាំៈ វោក ម៉ា ន់ ទ្យីវ័នា 12 ការគ្រប់គ្រងការលក់ ៣.៦ ការបណដុ ះបោដ លបុរគលិក គ្កុមហុននឹងពាយាមដកលមអរុ ភាពជីវិែរបស្់បុរគលិកែូៃជា៖ គ្កុមហុននឹងែតល់ជូននូវឱ្កាស្រស្មើគ្នន ែល់បុរគលិកទាំងអស្់និងអេិវឌ្ឍន៍ពួករររោយ ដែអករលើស្មែថភាពនិងស្មិៃធិែល របស្់ពួកររ។ គ្កុមហុនរនោះនឹងរលើកៃឹកៃិែតែល់ការអេិវឌ្ឍខលួនឯងជាបនតបុរគលិកនិងស្កមមភាព គ្នំ គ្ៃែល់ឱ្កាស្ឱ្យគ្បរស្ើររ ើងនូវស្មែថភាព របស្់ពួករររែើមបីគ្បែិបែតិ កាែពវកិៃច របស្់ ពួកររ។ គ្កុមហុននឹងែតល់ការរលើកៃឹកៃិែតនូវបរិ ថ នរធវើការរៅកនុងរំនិែែតួៃរែតើមផ្ទា ល់ខលួននិង ការចៃនគ្បឌ្ិែ។ ៣.៧ ការដឹកន ំបុរគលិក o គ្កុមហុនមិនមានភាពអែ់ឱ្នស្គ្មាប់គ្បរេៃណាមួយចនអាកបបកិរិយាដែលអាៃ គ្បមាង ឬ បណាត លឱ្យមិនរីករាយែល់បុរគលិករែសងរៃៀែែូៃជា ការយាយីែលូវរេៃ ការ រំរលេ រាងកាយ ឬស្ំរ ើ ឬស្កមមភាពដែលនឹងប៉ាោះ ល់ែល់ដែនក ឬ បុរគលិក ណា មួយរែសងរៃៀែរៃ។ o គ្កុមហុនរនោះបានៃៃួល គ ល់ ការៃៃួលខុស្គ្ែូវរបស្់ខលួនកនុងការែតល់នូវ កដនលងរធវើការ មួយចនឱ្កាស្រស្មើគ្នន ែល់បុរគលិក ទាំងអស្់រហើយនឹងមិនអនុញ្ហា ែឱ្យមានការបរងកើែ គ្កុមណាមួយ ឬគ្កុមឯកជនរៅកនុងគ្កុមហុនរនោះដែលអាៃមានរគ្គ្នោះថាន ក់ែល់ ការ របតជាា ៃិែត រនោះ។ o គ្កុមហុននឹងពាយាមរែើមបីរកា និងបរងកើែៃំនាក់ៃំនង កិៃចស្ហគ្បែិបែតិការរៅវិញ រៅមក រវាង ការគ្រប់គ្រង និងបុរគលិករោយដែអករលើ រគ្នលការ ៍ ចនអែថិភាព មានអែថ គ្បរយាជន៍ រៅវិញរៅមក និងភាពរុងររឿងរនោះ។
 13. 13. សាកលវិទ្យាល័យវវវ្ទើន សាស្ត្សាា ចារ្យណែនាំៈ វោក ម៉ា ន់ ទ្យីវ័នា 13 ការគ្រប់គ្រងការលក់ ៣.៨ ការគ្រួរពិនិរយបុរគលិក គ្កុមហុន Samsung Electronics បានបរងកើែ គ្បព័នធអនុរលមតាមៃាប់ ងមីមួយដែល បានរៃនារ ើងរែើមបីកាែ់បនថយ ហានិេ័យ អាជីវកមមនិង ធានាបាននូវ ការអនុរលមតាម ៃាប់ ការអនុវែត ។ រយើងបានបរងកើែកមមវិធី មួយដែល មានរួមបញ្ចូ លទាំង ការអនុរលមតាមៃាប់ ប តុ ោះបណាត ល និងការគ្បជុំគ្បចំ្ន ំ , ការគ្ែួែពិនិែយ និង រែើមបីធានាបាននូវការគ្បកាន់ខាា ប់ រៅនឹងៃាប់ ក់ព័នធរោយគ្កុមហុននិងបុរគលិកទាំងអស្់និងកាែ់បនថយហានិេ័យដែ ទាក់ៃង រៅនឹង ការរំរលេរលើៃាប់និងបៃបបញ្ាែតិ ។ ស្កមមភាពអនុរលមតាមៃាប់របស្់រយើង គ្ែូវ បានចែ់ថាន ក់ៃូលរៅកនុងការការ រយា៉ាងៃូលយ , តាមោននិង គ្ែួែពិនិែយែំរ ើ រការ ។ ស្កមមភាពការការ ររួមមាន ការអប់រំបុរគលិក , ការដៃកចយឯក ររៅរលើ ការអនុរលម តាមៃាប់ , ការគ្ែួែពិនិែយ រោយខលួនឯង គ្បព័នធ ដែលមានមូលោឋ ននិងការ គ្បែិបែតិការចន រែើមបី រ្លើយែបរៅនឹង ស្ំ ួ រ រលើបញ្ហា អនុវែតតាមៃាប់។ រយើងក៏រការហូែែល់កាលបរិរៃឆៃ ជាមួយនឹង ការដ នាំ និងការពិនិែយរ ើងវិញចនៃាប់និងបៃបបញ្ាែតិនានា។ បនាា ប់ពីការរោោះ ស្រ យ ជាមួយនឹងបញ្ហា អនុរលមតាមៃាប់រយើងវិភារែំរ ើ រការ ក់ព័នធ និង លៃធែល កនុង ការដស្វងរកមូលរហែុជាមូលោឋ ននិងបនតវិធានការដកលមអ ។
 14. 14. សាកលវិទ្យាល័យវវវ្ទើន សាស្ត្សាា ចារ្យណែនាំៈ វោក ម៉ា ន់ ទ្យីវ័នា 14 ការគ្រប់គ្រងការលក់ ៣.៩. SWOT របេ់គ្កុមហុន ភាពខាៃ ំងរបេ់គ្កុមហុន SUMSUNG SUMSUNG បានពគ្ងីកៃំណាែ់ថាន ក់ែលិែែលរបស្់ខលូន មានបំដ ងដៃកែ៏លអស្គ្មាប់ដខសៃងាវ ក់ែលិែែល SUMSUNG មានែំបន់អាជីវកមមបួន ដែលគ្របែ ដ ប់រលើែគ្មូវការរបស្់អែិងិជន Brand មានែចមលតាមរយោះការឧបែថមភរែសងៗ អនុវែតគ្ៃឹស្ដីចនការែឹកនាំបានលអ មានៃីែារហុនខពស្់ដែលបនតនាំឱ្យមានការរីកៃរគ្មើន មានការរៃនាជាមួយនិងរៃនាបៃរួរឱ្យទាក់ទាញនិងជាៃំណាប់អារមម ៍ របស្់អែិងិ ជន ែូៃដែលជាលៃឋែលគ្កុមហុន SUMSUNG បានអេិវឌ្ឍន៍ែលិែែលងមីដែលៃូលរួម រោយគ្កុមអនករៃនា ភាពសសាយរបេ់គ្កុមហុន SUMSUNG  ែចមលមធយមចនែលិែែលរមើលរៅហាក់ែូៃជារធវើឲ្យែលិែែលមាករុ ភាពទាប  មិនមានការរិែរូរៃុកជាមុនកនុងការដ នាំែលិែែលងមី  អនករគ្បើគ្បាស្់មិនរាក់ទាក់  ភាពខុស្គ្នន រវាងវបបធម៍និងភា ដែលរធវើឲ្យមនុស្សមានជំរលោះ  ការវិនិរយាររៅរលើការអេិវឌ្ឍន៍ៃីែារងមីៗរហើយមិនរផ្ទត ែរៅរលើរុ ែចមលមួយៗ ឱកាេរបេ់គ្កុមហុន SUMSUNG  គ្បរេៃចនែលិែែល  ដ នាំែលិែែលៃូរស្័ពាដែលមានែចមលស្មរមយ  អាៃោក់បងាា ញមា៉ាករងរបស្់ែលិែែលៃូលកនុងគ្កុមហុន  របើកហាងជារគ្ៃើននាំឱ្យមានអែិងិជនកាន់ដែរគ្ៃើន
 15. 15. សាកលវិទ្យាល័យវវវ្ទើន សាស្ត្សាា ចារ្យណែនាំៈ វោក ម៉ា ន់ ទ្យីវ័នា 15 ការគ្រប់គ្រងការលក់  ោក់បងាា ញនូវែលិែែលចៃនគ្បឌ្ិែងមី បរៃចកវិៃាងមី ែលិែែលចៃនគ្បឌ្ិែងមី និង ែំរណាោះស្រ យចនការចៃនគ្បឌ្ិែងមី  ែដល់រស្វាកមមបដនថមរែើមបីរកានិងទាក់ទាញែល់អែិងិងមី  មានដែនការកនុងការបរងកើែែលិែែលឱ្យកាន់ដែរឹងមាំ  រឺរធវើតាមស្ំរ ើ រចនការការ រទាំងបីយា៉ាង  ជួយទាក់ទាញអែិងិជន និងបរងកើនគ្បាក់ៃំ ូ ល ការរំរាមកំផ្ហងរបេ់គ្កុមហុន sumsung  ចែរូគ្បកួែគ្បដជងមានែចមលទាបរៅកនុងគ្បរៃស្ៃិន  ស្ង្ក្ងាគ មដែនកៃាប់រវាង sumsungនិងចែរូគ្បកួែគ្បដជងែូៃជា Apple ជារែើម ការរំរាមកំផ្ហងផ្ដលគ្កុមហុនមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន បញ្ហា មា៉ា គ្កូរស្ែឋកិៃច ការផ្ទល ស្់បដូរចនបរៃចកវិៃា ស្ង្ក្ងាគ មចងល ៃាប់ ការផ្ទល ស្់បដូររៅកនុងៃីែារគ្បកួែគ្បដជង
 16. 16. សាកលវិទ្យាល័យវវវ្ទើន សាស្ត្សាា ចារ្យណែនាំៈ វោក ម៉ា ន់ ទ្យីវ័នា 16 ការគ្រប់គ្រងការលក់ េននិដ្ឋឋ ន ែចមលរបស្់គ្កុមហុន Samsung Electronics រគ្ជើស្ររើស្ និងរកា បុរគលិក មានស្កាត នុ ពល ខពស្់ រោយមាន ជំរនឿ ថា " គ្កុមហុន រឺជា គ្បជាជនរបស្់ខលួន " ែូៃដែលបានបញ្ហា ក់ រោយ មួយកនុងៃំរណាមែចមលស្នូលរបស្់គ្កុមហុន របស្់ខលួន។ គ្កុមហុន Samsung Electronics បានចែ់ៃុក ទាំងអស្់ចន បុរគលិក របស្់ខលួន ថាជា គ្ៃពយស្មបែតិ របស្់គ្កុមហុន ែ៏មានែចមល បំែុែ និងអាៃ រលើកៃឹកៃិែតឱ្យ ពួកររ រែើមបីអនុវែត រៅ ស្មែថភាព បំែុែ របស្់ពួកររ។ការ គ្រប់គ្រង និងការងារ នឹងរធវើការរួមគ្នន រែើមបីបរងកើនវបបធម៌របស្់អងគភាព រគ្កាម កយរ ល ក របស្់គ្កុមហុន ការងារ្ល ែ រិែស្ុីជរគ្ៅ និងការ ក ងៃំនុកៃិែតនិង ការក ង កដនលងរធវើការ មួយែ៏លអ ដែលជាកដនលងដែលបុរគលទាំងអស្់អាៃបរញ្ច ញនូវរំនិែចៃនគ្បឌ្ិែ របស្់ពួកររ។ ែូរៃនោះគ្កុមហុន SUMSUNG បានអនុវែតែួនាៃីទាំងគ្បាំចនការលក់បានលអ គ្បកបរោយ ភាពៃាស្់លស្់និងៃស្សនដវង្ៃ យ។ ជារហែុរធវើឱ្យគ្កុមហុនអាៃទាក់ទាញនិងបរងកើន ៃំ ូ លឱ្យបានកាន់ដែរគ្ៃើនរពលអនារែ។
 17. 17. សាកលវិទ្យាល័យវវវ្ទើន សាស្ត្សាា ចារ្យណែនាំៈ វោក ម៉ា ន់ ទ្យីវ័នា 17 ការគ្រប់គ្រងការលក់ ឯការសយាង  រស្ៀវរៅ Sale Management ្ន ំៃី ៣ ្មាស្ៃី២  រវប យរបស្់គ្កុមហុន SUMSUNG www.sumsung.com  រស្ៀវរៅ រណារបស្់ររៀមៃបង

×